2 SOSU Nord SOSU Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 SOSU Nord SOSU Nord"

Transkript

1 Udviklingsplan

2 2

3 Indholdsfortegnelse Forord Om Opgaver og formål - faglig profil Skolens mission Skolens vision Skolens værdigrundlag Særlige indsatser Flere skal gennemføre uddannelserne Projekt Unge i Uddannelse særlige forløb for unge med indvandrerbaggrund... 7 Projekt Uddannelsesløft højnelse af uddannelsesniveauet Fastholdelseskaravanen motivation af uddannelsessvage unge Læringsstile i undervisningen og praktikken Innovation i skole og samarbejdskulturen Organisations- og kvalitetsudvikling Fremme af kvalitetssikring og evalueringskultur Kompetenceudvikling Teamudvikling Kommunikation Samarbejde Den opsøgende virksomhedsindsats Projekt samarbejde og partnerskab Etablering af VEU-centre Digitalisering og VEU-administration Hvad sker der ellers på i ? Sundhed Akademiuddannelse i sundhedspraksis Åben uddannelse Grundlæggende voksenuddannelse Virksomhedsmentorer Særligt kursusforløb for kontaktlærere Fysiske rammer i fremtiden Decentralisering Hvis du vil vide mere Storemosevej Vodskov Udviklingsplan er udgivet i januar Oplag 350 stk. Redaktør: Lars L. J. Jakobsen, Anja V. Jørgensen og Sara M. Jensen. Foto og layout: Lone S. Dremstrup. 3

4 4

5 Forord Flere skal gennemføre uddannelserne! Vi vil udvikle arbejdet med kvalitet! Der skal gang i overbygningsuddannelsen for SOSU- og pædagogiske assistenter! vil skærpe indsatsen for at øge kompetenceudviklingen på SOSU- og det pædagogiske arbejdsmarked i Nordjylland! Vi vil i gang med at fremtidssikre i Aalborg/Himmerland på bygningsområdet! Læseren bydes hermed velkommen om bord i Udviklingsplan , som indeholder visioner, mål og pejlemærker for de kommende to år. Vores stræben i 2010 og 2011 går ud på fortsat at være en aktiv og medspillende aktør for det nordjyske arbejdsmarked. Til det formål satser vi skarpt på at øge fokus på at kvalitetsudvikle vores uddannelser. Det kræver en skole, der har kompetente medarbejdere, en velfungerende organisation og moderne fysiske rammer. Vi bygger på, at vores værdigrundlag hele tiden er basis for vore handlinger og at dette matcher de krav, der er til vores samspil med omverdenen. Netop vores tætte samspil med arbejdspladserne, de faglige organisationer og de centrale myndigheder er altafgørende for, at vi i Nordjylland løfter i flok til gavn for de børn, ældre, syge og handicappede, hvis livskvalitet i høj grad afhænger af kompetente medarbejdere. God læselyst! Lars Jakobsen Direktør 5

6 Om Opgaver og formål - faglig profil er kendetegnet ved at være en fagskole med spidskompetence indenfor social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område i relation til de målgrupper, vi henvender os til. Vi er en erhvervsskole og uddanner i henhold til gældende lovgivning for området. Vi er kendetegnet ved at uddanne elever i et tæt samspil med arbejdsgiverne i en vekselvirkning mellem teori og praksis og med en praksisnær læring som gennemgående grundlag. Skolens mission At motivere og afklare unge og voksne til uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. At uddanne til beskæftigelse indenfor social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område samt medvirke til uddannelse indenfor relaterede områder. At efteruddanne og være kompetencepartner i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til den enkeltes kompetenceudvikling. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser. Skolens vision At er et attraktivt og professionelt læringssted og kompetencecenter indenfor sundhed, omsorg og pædagogik. At medvirker til at skabe faglig stolthed og lyst til livslang læring. At s ansatte er veluddannede, dynamiske og udviklingsorienterede. At er en førende og attraktiv arbejdsplads. Skolens værdigrundlag De centrale værdier er: Respekt Troværdighed Dialog Kompetence 6

7 Særlige indsatser Flere skal gennemføre uddannelserne Det er et af s hovedformål, at bidrage til, at så mange som muligt får en kompetencegivende uddannelse, samt at bidrage til, at arbejdsmarkedet får tilført tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft. har indført forskellige tiltag, der kan styrke elevernes vej gennem uddannelserne, som elev til elev mentorordninger, læsevejlederordning, kontaktlærerordning og mentorfunktion, disse funktioner har vist sig værdifulde og fortsættes naturligvis i de kommende år. Derudover vil der i være fokus på følgende tiltag: Projekt Unge i Uddannelse særlige forløb for unge med indvandrerbaggrund Fastholdelse af unge med etnisk minoritetsbaggrund gennem hele uddannelsen via etablering af særlige forløb for målgruppen. Projektets deltagere vil være dele af det pædagogiske personale, som er i særlig kontakt med elever med etnisk minoritetsbaggrund på. Særlige deltagere vil være en nedsat gruppe af medarbejdere, der har et særskilt fokus på fastholdelse af disse elever. Denne gruppe vil fungere som sparringspartnere i forhold til s indsatsområder omkring fastholdelse og gennemførelse af tosprogede elever. Der vil i samarbejde med den regionale erhvervsuddannelsesgruppe blive udviklet et særligt introduktionsforløb for målgruppen af unge. Derudover kan indholdet være udvikling af et virksomhedsforlagt undervisningsforløb på mindst 4 uger, der skal indgå i grundforløbet for elever med etnisk minoritetsbaggrund. Evaluering: Indsatsen vil blive målt på gennemførelsesprocenten for det deltagende hold. Derudover vil der være en kvalitativ evaluering mellem uddannelseschefen og det deltagende pædagogiske personale. Ansvarlig: Uddannelseschef Anja Viegh Jørgensen. Projekt Uddannelsesløft højnelse af uddannelsesniveauet Målet er at højne uddannelsesniveauet for primært de tosprogede elever via en 5-årig tværinstitutionel indsats. Projektet fokuserer især på at videreuddanne det pædagogiske personale. Målet og projektets præmis er også, at gennemføre kompetenceudviklingsforløb, der rammer bredere end til de tosprogede elever og hermed arbejde systematisk med kompetenceudvikling og udvikling af nye pædagogiske metoder i et bredere perspektiv. 7

8 Alle undervisere på uddannelserne SOSU- hjælper, pædagogisk assistent og grundforløb samt læsevejledergruppen. Desuden to medarbejdere fra Kursus og udviklingscentret. Målet skal nås gennem et tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb, hvortil der knyttes funktionslærere som kan hjælpe deltagerne fra, både med observation og pædagogisk metodeudvikling i klasserne samt etablering af et, for projektet, fælles videnscenter, der skal indsamle og formidle viden til alle projektdeltagere. Alle deltagere skal gennemføre et 60 timers uddannelsesforløb det første år og et 30 timers studiegruppe forløb det følgende år. Evaluering: Kompetenceudviklingsforløbet kommer til at køre ad to omgange i perioden og vil blive evalueret løbende i det ledelsesforum, der er tilknyttet projektet. Ansvarlig: Uddannelseschef Anja Viegh Jørgensen. Fastholdelseskaravanen motivation af uddannelsessvage unge Indsatsen i projektet har til formål at motivere uddannelsessvage unge, herunder specielt unge med etnisk minoritetsbaggrund, til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Fastholdelseskaravanen er et samarbejdsprojekt mellem Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet, som har fokus på at fastholde unge på de erhvervsfaglige uddannelser. Dele af det pædagogiske personale på. Særlige deltagere vil være en nedsat gruppe af medarbejdere, der har et særskilt fokus på fastholdelse af elever med etnisk minoritetsbaggrund. Denne gruppe vil fungere som sparringspartnere i forhold til s indsatsområder omkring fastholdelse og gennemførelse af tosprogede elever. Omdrejningspunktet for indsatsen vil primo 2010 blive defineret nærmere af Fastholdelseskaravanen og. Indsatsen kan fx blive baseret på familiesamarbejde, anerkendende pædagogik, mangfoldighedsværktøjer, udvikling af nye pædagogiske værktøjer og metoder, turboforløb med særligt tilrettelagt danskundervisning, lektiehjælp, best practice for virksomhedsinddragelse og praktikpladssøgning, mentorordninger, oplysningskampagner, rollemodelbesøg og etablering af lokale netværk. Evaluering: Indsatsen kan evt. blive målt på gennemførelsesprocenten for de deltagende elever. Derudover vil der være en kvalitativ evaluering mellem uddannelseschefen og det deltagende pædagogiske personale. Ansvarlig: Uddannelseschef Anja Viegh Jørgensen. 8

9 Læringsstile i undervisningen og praktikken Fortsat implementering af læringsstilsprojektet, hvor omdrejningspunktet er, at den enkelte elevs læringsstil tilgodeses via differentierede undervisningsmetoder og dermed oplever lyst og motivation til at gennemføre uddannelsesforløbet. Den enkelte elevs læringsstil skal også tilgodeses i den praktiske del af uddannelsen. Hele det pædagogiske personale, samt ansvarlige og daglige vejledere fra udvalgte praktikker. Udvalgte medarbejdere fra alle afdelinger deltog ultimo 2009/primo 2010 i temadag på Sygehus Vendsyssel omkring læringsstile. Deltagelsen er inspiration til, hvordan i 2010 kan udvikle opfølgning på læringsstilsprojektet, således at metoderne fornys, samt at der tænkes koblinger til praktikken. Indsatsen vil sammen med en sparringsgruppe af medarbejdere blive igangsat på grunduddannelsesområdet og på kursusområdet af hhv. uddannelseschefen og Kursus- og udviklingschefen. For grunduddannelsesområdet kan der i 2010 blive tale om et pædagogisk arrangement med ekstern oplægsholder, pædagogisk værkstedsdag, herunder evt. materialebasar ol. For kursusområdet vil der i løbet af første halvdel 2010 blive planlagt og afviklet uddannelsestiltag og uddannelsesforløb for praktikken. Evaluering: Når den nærmere planlægning af tiltagene er konkretiseret, vil der blive taget stilling til evalueringskriterierne. Ansvarlig: Uddannelseschef Anja Viegh Jørgensen og kursus- og udviklingschef Lene Kvist. Vidste du at der om året på uddannes ca.: 510 social- og sundhedhjælpere 350 social- og sundhedsassistenter 100 pædagogiske assistenter 9

10 Innovation i skole og samarbejdskulturen Organiseringen af moderne læring skal favne begrebet innovation. Formålet med denne indsats er at få igangsat en visionær, kreativ proces, hvor produktet er en beskrivelse af visioner for organiseringen af en innovativ skolekultur på år Beskrivelsen skal indeholde to fokusområder: 1. hvordan kan bidrage til udvikling af elevernes innovative og kreative kompetencer? 2. hvordan kan skabe et innovativt læringsmiljø, hvor nye undervisnings- og arbejdsmetoder er en naturlig del af udviklingen Målgruppen for indsatsen er det samlede pædagogiske personale, som har berøring med både elever og samarbejdspartnere i praktikken målgruppen vil også være samarbejdspartnerne i praktikken. Arbejdsgruppen til indsatsen består af uddannelseschefen, afdelingsledere og pædagogisk personale. Der vil blive gennemført innovationsoplæg på diverse møder for skolens interesseaktører fx praktikkontakter, eleverne og de lokale uddannelsesudvalg. Derudover vil samme proces blive gennemført overfor skolens pædagogiske personale. Udgangspunktet er oplæg på allerede planlagte møder fx elevudvalgsmøder, samarbejdsmøder med praktikken, møder i LUU, afdelingsmøder, læsevejledermøder, ol. Arbejdsgruppen vil som afslutning udarbejde en samlet beskrivelse. Evaluering: Løbende evaluering af processen og de enkelte delmål. Ansvarlig: Uddannelseschef Anja Viegh Jørgensen. Vidste du at: Gennemsnitsalderen for elever er: pædagogisk assistent, ca. 24 år, social- og sundhedshjælper, ca 31 år social- og sundhedsassistent, ca. 34 år. 10

11 Organisations- og kvalitetsudvikling skal have en tilstrækkelig robusthed over for udsving i aktivitet og omkostninger, således at vi kan holde et godt niveau inden for både administration, undervisning, bygninger og inventar. Hermed er det vigtigt at fastholde og videreudvikle et fokus på organisations- og kvalitetsudvikling i hverdagen. Blandt andet har et kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Kvalitetssystemet omfatter blandt andet procedurer for selvevaluering og procedurer for løbende informationsindsamling. I vil der således være fokus på organisations- og kvalitetsudvikling, hvor omdrejningspunktet er at bringe sammenhæng ind i det, der foregår på skolen, så alle kan se, at der er en mening med det, der skal ske, og at det giver resultater for skolen, dens brugere og skolens samarbejdspartnere. Der vil være følgende tiltag i : Fremme af kvalitetssikring og evalueringskultur Fortsat udvikling og implementering af s kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering på mikroniveau. Formålet med indsatsen er, at igangsætte aktiviteter som sætter fokus på kvalitetsudvikling og evaluering overfor den enkelte medarbejder, både i forhold til anvendelse af konkrete udviklingsredskaber, men også i forhold til kulturen for evaluering og kvalitetsudvikling. Evaluerings- og kvalitetsudviklingsaspektet forventes at være med til at udvikle det pædagogiske grundlag hos de enkelte teams på og dermed være med til at forbedre fastholdelse af elever i uddannelse. Hele det pædagogiske personale. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som primo 2010 vil fremlægge forslag til initiativer i Evaluering: Der vil løbende være en kvalitativ evaluering i arbejdsgruppen samt i ledergruppen. Ansvarlig: Uddannelseschef Anja Viegh Jørgensen. Kompetenceudvikling Kortlægning og systematisering af alle ansattes kompetencer. Sekretariatschef samt kvalitetskoordinator. Udvikling af et redskab, som gør det muligt at overskue de ansattes kompetencer og forbedrer planlægningen af den enkeltes kompetenceudvikling. I løbet af 2010 skal der eksempelvis træffes beslutninger om, hvilke lærere, der skal gennemføre pædagogikum, jf. nye regler på området. I foråret 2010 undersøges markedet for mulige systemer til kompetencekortlægning og udvikling. Alternativt udvikles et system på. I maj 2010 træffes den endelige beslutning herom i ledergruppen. 11

12 Evaluering: Indsatsen drøftes i ledergruppen i maj 2010 og i den forbindelse besluttes det videre forløb. Ansvarlig: Sekretariatschef Birgit Hørlyck. Teamudvikling At sætte fokus på samarbejdet i teams og deres evne til at præstere. Alle, som samarbejder i teams. Der skal arbejdes med teamudvikling med assistance af ekstern konsulent. Processen forventes at løbe fra 1. august december Evaluering: Beslutning herom træffes i foråret Ansvar: Afdelingsleder Jens Bols, afdelingsleder Mette Thoft Mikkelsen og afdelingsleder Per Stig Andersen. Kommunikation Fokus på kommunikation. Der skal skabes en dybere forståelse af begrebet kommunikation og derud fra laves handleplaner, som skaber optimal intern og ekstern kommunikation. Ledelsen, PR-udvalget, grupper af medarbejdere, interessenter, f.eks. de lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg. Kortlægning af kommunikationen på foretages i januar-juni Der skal opnås bred viden og indsigt i kommunikationens væsen, samt afstemmes forventninger i forhold til egen adfærd, medarbejderes, ledelsens og i relation til eksterne partnere. Kortlægningen skal munde ud i forslag til en konkret kommunikationspolitik og strategi. Evaluering: Resultaterne drøftes i SU og i de lokale uddannelsesudvalg. Der foreligger en ny strategi- og handlingsplan i I den APV og evt. medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der foretages senest 2011, konstateres det, hvordan kommunikationen opleves internt. I forhold til at konstatere niveauet for kommunikation med eksterne partnere besluttes en opfølgning i løbet af 2010 til afvikling i Ansvarlig: Direktør Lars Jakobsen. Vidste du at der i 2009 blev optaget 422 elever på grundforløbet. 12

13 13 13

14 Samarbejde skal fungere som uddannelsespolitisk aktør og være opsøgende i forhold til relevant samarbejde og sparring. I den forbindelse skal være en all-round kompetencepartner, der i dialog med arbejdsgiverne, faglige organisationer og interessenter kan være en inspirerende sparringspartner i forhold til strategisk udvikling af uddannelser og arbejdspladser. Der vil være følgende tiltag i : Den opsøgende virksomhedsindsats Projekt samarbejde og partnerskab Det er Projekt samarbejde og partnerskabs overordnede formål at hæve kompetenceniveauet i Region Nordjylland via en koordineret indsats mellem partnerne i projektet. Derudover er der følgende mål: Aktiviteten på VEU(voksen- efteruddannelses)-området skal styrkes og der skal opstilles konkrete mål for indsatsen i forhold til virksomheder og enkeltpersoner Kvaliteten på VEU-området skal styrkes og der skal sættes fokus på kompetenceudvikling af partnernes medarbejdere Der sættes fokus på arbejdsmiljø i de involverede virksomheder for at mindske sygefraværet og dermed sikre flest hænder på arbejdsmarkedet Der sikres anvendelse af oparbejdet viden samt resultater fra tidligere projekter og det fremtidige analysebehov kvalificeres Parterne i projektet er erhvervsskolerne i Nordjyske erhvervsskoler samt VUC Nordjylland og VUC Thy-Mors. Projektet forventes at koordinere arbejdet med det, der sker i VEU-centrene. De primære aktiviteter i Projekt samarbejde og partnerskab er: Opsøgende arbejde og virksomhedsbesøg Udarbejdelse af uddannelsesplaner og gennemførelse af uddannelse Videreførelse og udbygning af ordningen med uddannelsesambassadører Uddannelse af uddannelseskonsulenter og undervisere Udvikling af fleksible tilrettelæggelses- og gennemførelsesformer 14

15 Evaluering: Der foretages løbende vurdering af processen. Ansvar: Kursus- og udviklingschef Lene Kvist. Etablering af VEU-centre Et VEU-center har til formål at medvirke til at skabe bedre kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelse. VEU-centrets formål er blandt andet at skabe større overskuelighed for brugerne om uddannelsestilbuddene og medvirke til at koordinere virksomhedsopsøgende arbejde. Jf. lovgivningen om VEU-centrene skal hver institution, der indgår i et VEU-center repræsenteres ved et bestyrelsesmedlem i VEU-centerrådet. På det udførende niveau involveres direktør, kursus- og udviklingschef samt s uddannelseskonsulenter. I januar/februar 2010 udpeges VEU-centerfunktionen de enkelte skoler inden for hvert VEUcenters dækningsområde er ansvarlige for dette. AMU Nordjylland er udpeget til at varetage funktionen som VEU-center i dækningsområde 2 kommunerne Aalborg, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild. EUC Nord er udpeget som centerskole for område 1 - kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Morsø og Thisted De deltagende skolers bestyrelse udpeger hver et medlem til centerrådet i hvert område. Dette sker primo Der forventes desuden udpeget en tilforordnet fra hver skole. Evaluering: Løbende evaluering af proces og beslutninger. Ansvarlig: Kursus- og udviklingschef Lene Kvist. Digitalisering og VEU-administration Målet med EfterUddannelse.dk den kommende VEU-portal er at sikre kursister og virksomheder en nem og smidig adgang til det samlede AMU kursusudbud. Portalen skal indeholde informationer om kursusudbud, digital kursustilmelding, onlinebetaling og digital ansøgning om VEU-- godtgørelse hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet. Det bliver obligatorisk for virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende at tilmelde sig til AMU-- kurser gennem portalen. Kursister, der selv melder sig på et AMU-kursus, skal også have et solidt kendskab til portalen og dens tilbud. Enkeltkursister har dog ikke en lovmæssig forpligtelse til at foretage tilmeldingen digitalt. 15

16 EfterUddannelse.dk udvikles i 3 faser med nedenstående aktivitetsplan: Fase 1: Online kursuskatalog og digital kursustilmelding idriftsættes 1. januar Fase 2: Onlinebetaling forventes idriftsat 1. juli 2010, og online registrering af fravær forventes idriftsat 1. oktober Fase 3: Fuldt digitaliseret VEU-ansøgning forventes idriftsat 1. juli Uddannelseskonsulenterne skal orientere virksomhederne om portalen og dens tilbud. Der vil blive udformet materiale til at støtte konsulenterne i dette, fx Power Point-præsentation, som kan medbringes på virksomhedsbesøg. De bliver yderligere uddannet superbrugere og får en dyberegående gennemgang af EfterUddannelse.dk samt bliver løbende opdateret via f.eks. kurser og seminarer som varetages af UNI-C. De vil også få adgang til telefonsupport hos UNI-C. Evaluering: Evaluering vil foregå løbende. Der vil foregå en kontinuerlig vurdering af, hvorvidt kendskabet til portalen er bredt nok. Ansvarlig: Kursus- og udviklingschef Lene Kvist. Vidste du: At der i januar 2010 blev optaget 232 elever på social- og sundhedshjælper uddannelsen. 43 af de nye elever er mænd. 16

17 17

18 Hvad sker der ellers på SOSU Nord i ? Sundhed Sundhed skal være en synlig og aktiv del af elevernes hverdag på. Med fokus på sammenhænge mellem sundhed, livsstil og læring udvikles og igangsættes forskellige tiltag i 2010, der integreres i den daglige undervisning i afdelingerne. Personlig sundhed skal på skemaet på lige fod med andre fag. Ansvarlige er afdelingsleder Mette Thoft Mikkelsen og afdelingsleder Per Stig Andersen. Akademiuddannelse i sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis er en videregående voksenuddannelse inden for sundhed, pædagogik og forvaltning. Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager eller påtænker at varetage kvalitets- og udviklingsorienteret arbejde indenfor et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Målet i 2010 er at få akademiuddannelse i Sundhedspraksis i drift på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Uddannelsen skal være relevant og kvalificerende for arbejdsgivere og deltagere i forhold til deres nuværende og fremtidige arbejdsopgaver og uddannelse. I uge starter det første hold på første modul. Ansvarlig er kursus- og udviklingschef Lene Kvist. Åben uddannelse Grundlæggende voksenuddannelse Uddannelsesmulighederne i ordningen om grundlæggende voksenuddannelse (GVU) skal synliggøres for arbejdsgivere og potentielle deltagere, eksempelvis ufaglærte medarbejdere indenfor bistands- og plejeområdet, samt personer med pædagogisk grunduddannelse, som ønsker opgradering til pædagogisk assistent. Der skal søges etableret selvstændige GVU-forløb på social- og sundhedshjælperuddannelsen og forløb, der opgraderer deltagere med pædagogisk grunduddannelse(pgu) til pædagogisk assistent. Der skal arbejdes målrettet for at der kan laves hold med start både i uge 17 og uge 43 til uddannelsen som pædagogisk assistent. Ansvarlig er kursus- og udviklingschef Lene Kvist. Virksomhedsmentorer Målet er at tilbyde oplæringsansvarlige i virksomhederne et mentorkursus samt etablering af virksomhedsmentornetværk. I alt er målet at mindst 500 virksomheder deltager med oplæringsansvarlige i mentor/oplæringskursus på EUD-netværkets erhvervsskoler (samarbejde mellem nordjyske erhvervsskoler). Fra forventes oplæringsansvarlige fra 50 udvalgte praktikvirksomheder at deltage. Ansvarlig er uddannelseschef Anja Viegh Jørgensen. Særligt kursusforløb for kontaktlærere Målet er, at kontaktlærere skal have yderligere redskaber til at håndtere den differentierede elevgruppe. Omdrejningspunktet i kursusforløbet er at styrke den deltagende lærergruppes viden og færdighed i 18

19 forhold til at arbejde med elevernes sociale- og personlige kompetencer som del af et aktivt læringsrum. Der vil være tale om et praksisnært kursusforløb med fokus på præsentation og afprøvning af konkrete redskaber, metoder og tilgange. Ansvarlig er uddannelseschef Anja Viegh Jørgensen. Fysiske rammer i fremtiden Målet er at sikre optimale fysiske rammer til fremtidens udfordringer. Angående Aalborg skal der i løbet af 2010 være en afklaring og en handleplan. En ad hoc arbejdsgruppe er nedsat til belysning af behov for faciliteter ved en mere samlet Aalborg-løsning. Angående Vendsyssel arbejdes der på at samle alle Hjørring-aktiviteter på Hedevold 11(nuværende adresse). Dette forventes at ske primo Der skal yderligere fra og med januar 2010 være en permanent aftale om placering i Frederikshavn. Angående Himmerland skal der i foråret 2010 ske en afklaring omkring Uddannelsescenter Hadsund og dermed s lokaleforhold. Under alle omstændigheder bevares og udbygges samarbejdet med TCAA (Tech College Aalborg). I løbet af 2010 afklares det om der er grundlag for at decentralisere yderligere i Himmerland. Ansvarlig er direktør Lars Jakobsen. Decentralisering Rekruttering til uddannelserne skal styrkes i kraft af, at undervisningstilbuddet rykker tæt på den potentielle elevs bopæl. Et decentralt tilbud skal være bæredygtigt pædagogisk, praktisk og økonomisk. Der skal udvikles på decentraliserings-modellen, sådan at der skabes et bæredygtigt lokalt miljø. Udbuddet placeres i et bygningsfællesskab med en skole på stedet, for, så vidt muligt, at udnytte synergieffekter. 1. kvartal 2011 evalueres modellen og der udvikles yderligere, såfremt der fortsat kan skabes et bæredygtigt grundlag. Ansvarlig er direktør Lars Jakobsen. Hvis du vil vide mere Yderligere informationer og uddybninger af enkelte indsatsområder kan for s personale findes på personaleintra. Eksterne samarbejdspartnere og interessenter er altid velkomne til at kontakte de ansvarlige for de enkelte indsatsområder med spørgsmål og kommentarer på tlf Der kan også læses mere om s aktiviteter, organisation mm. på s hjemmeside: Vidste du: At s Kursus- og UdviklingsCenter har mere end 100 forskellige efteruddannelsestilbud inden for sundhed, omsorg og pædagogik 19

20 Kontaktoplysninger: Storemosevej Vodskov Vodskov Hedevold Hjørring Hjørring Jellingvej Svenstrup Svenstrup Kursus- og UdviklingsCenter Kursus- og UdviklingsCenter Østre Alle Aalborg Sundhed - Omsorg - Pædagogik Tlf Januar 2010

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Nyhedsbrev Maj 2010 Kære samarbejdspartner Jubilæumsaktiviteterne er godt i gang. De er meget forskelligartede og der sættes meget i gang. Lige om lidt er der både fremtidsworkshops for eleverne et stort

Læs mere

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 1 2 Indhold Indledning... 3 Strategiprocessen... 3 Tilfredshedsundersøgelser... 3 Visions- og strategidag... 3 Medarbejdernes arbejde med visioner og

Læs mere

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i København. Handleplan

Ungdomsuddannelse til alle i København. Handleplan Ungdomsuddannelse til alle i København Handleplan Indledning Københavns Kommune er en af de 17 kommuner, der er udpeget til at deltage i projekt Ungdomsuddannelse til alle. Projektet er initieret af Undervisningsministeriet

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Selvom sommerferien er lige om hjørnet nu, så fortsætter vi på indtil uge 29. Herefter holder vi ferie frem til starten af august. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori. Projekt start dato: 1-12-2010

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori. Projekt start dato: 1-12-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-12-2010 Projekt slut dato: 30-9-2012 Bevilling A: Nordjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Budgetskema - Vendsyssel.pdf

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering TEKNOLOGISK INSTITUT Kompetencecentre i lærende regioner Slutevaluering Analyse og Erhvervsfremme Juni 2008 Indhold 1. Indledning...3 1.1. Udviklingsprojektets baggrund og formål...3 1.2. Slutevalueringens

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune

Unge-strategi for Aalborg Kommune Unge-strategi for Aalborg Kommune Aalborg Kommune 25.oktober 21 2 Indhold Indledning... 4 1. Flere unge i uddannelse... 5 Vi skal hjælpe de unge med til at træffe kvalificerede valg... 5 Vi skal turde

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Journalnr.: 087.91K.391 http://www.sosuc.dk/media{233971/hp-2015-gaeldende-.pdf

Læs mere

Kortlægning. TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer. April 2012

Kortlægning. TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer. April 2012 Kortlægning TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer April 2012 Kortlægning Side 2 af 32 [Indholdsfortegnelse] [Indholdsfortegnelse]... 3 [Indledning]... 4 Baggrund for

Læs mere