Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013"

Transkript

1 Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

2 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler. M&C PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 2

3 Indhold 1. Indledning 5 2. Solcelleanlæg tilsluttet el-nettet 9 Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse 10 Både erhvervsmæssig og privat anvendelse, f.eks. landbrug 12 Skoler, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner m.v. 14 Boligforeninger 15 Private anlæg på parcelhuse m.v. 16 Timebaseret nettomålerordning 18 Afregningspris Registrering af anlæg uanset anvendelse Oversigt Ny ordning for solcelleanlæg Eksempler 27 Regnskabsmæssig metode 28 Skematisk metode Kontakt 30 3

4 4

5 1. Indledning 5

6 1. Indledning Hvorfor vælge et solcelleanlæg? Fremstilling af elektricitet på solcelleanlæg er de seneste år blevet populært blandt mange danskere både privat, men også erhvervsmæssigt. Dette skyldes bl.a. hensynet til miljøet og den grønne profil, man som virksomhed opnår ved at producere og anvende elektricitet fra et vedvarende energianlæg som f.eks. et solcelleanlæg. Samtidig er en investering i et solcelleanlæg som oftest en god investering ikke mindst på grund af gunstige skatteog afgiftsregler for erhvervsmæssige investeringer. De skatte- og afgiftsmæssige regler for private investeringer er dog blevet mindre gunstige med de nye ændringer på området som er trådt i kraft 20. november Nye regler på området for anlæg, der er nettilsluttet mellem den 20. marts 2013 og 10. juni 2013 Det er muligt for både erhverv og private at blive omfattet af en timebaseret nettoafregning. Intervallet for den forhøjede afregningspris vil falde årligt de næste fire år og vil derfor være højest for anlæg etableret i Private ejere af nye solcelleanlæg vil ikke længere have mulighed for skattemæssige afskrivninger. Nye regler på området for anlæg, der er nettilsluttet efter10. juni 2013 Det er muligt for både erhverv og private at blive omfattet af en timebaseret nettoafregning. Overskudsproduktion på solcelleanlægget sælges til el-nettet til en forhøjet afregningspris på 60 øre pr. kwh (2013). Satsen er gældende i 10 år, hvorefter afregningsprisen falder til 40 øre pr. kwh. Private ejere af nye solcelleanlæg vil ikke længere have mulighed for skattemæssige afskrivninger. Overskudsproduktion på solcelleanlægget sælges til el-nettet til en forhøjet afregningspris på mellem øre pr. kwh (2013). Satsen er gældende i 10 år, hvorefter afregningsprisen falder til 40 øre pr. kwh. Den forhøjede afregningspris gælder ikke, hvis solcelleanlægget monteres på en bygning, der kun er opført til dette formål. 6

7 Overgangsregler Der er indført nogle overgangregler for anlæg købt eller installeret som opfylder følgende: Ejeren af solcelleanlægget opfylder betingelserne i den tidligere ordning (f.eks. skulle solcelleanlægget være beliggende på forbrugsstedet og have en installeret effekt på under 6 kw). Solcelleanlægget er købt senest d. 19. november Senest d. 20. december 2012 har Netvirksomheden modtaget Energinet. dk s stamdatablanket i udfyldt stand fra installatøren med henblik på registrering i Stamdataregisteret. Denne flyer I denne flyer redegør vi alene for nogle af de væsentligste regler for, hvordan man som virksomhed, landbrug, boligforening m.v. optimerer sin investering i et solcelleanlæg ud fra de nye regler på området. Vi anbefaler dog konkret rådgivning i de enkelte tilfælde, inden investeringen foretages, da de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser kan være meget forskellige for den enkelte investor. God læselyst! Solcelleanlægget er nettilsluttet senest d. 31. december En investering i et solcelleanlæg er som oftest en god investering ikke mindst på grund af gunstige skatte- og afgiftsregler for erhvervsmæssige investeringer. 7

8 8

9 2. Solcelleanlæg tilsluttet el-nettet 9

10 2. Solcelleanlæg tilsluttet el-nettet Med tilsluttet menes solcelleanlæg, der er tilsluttet el-nettet, men hvor hele elproduktionen ikke nødvendigvis sælges til el-nettet. Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse Skattemæssige forhold Har et anlæg alene et erhvervsmæssigt formål, kan den erhvervsdrivende opnå et fuldt skattemæssigt fradrag for faktiske udgifter til vedligeholdelse m.v. i den skattepligtige indkomst (den regnskabsmæssige metode). Den erhvervsdrivende kan desuden opnå fradrag for skattemæssige afskrivninger. Skattemæssigt resultat Det skattemæssige resultat opgøres som indtægter minus omkostninger, herunder afskrivninger. For en beregning efter den regnskabsmæssige metode, se eksemplet bagerst i denne flyer. Virksomhedsskatteordningen Det er muligt for erhvervsdrivende at anvende virksomhedsskatteordningen, når anlægget anvendes erhvervsmæssigt. Solcelleanlægget kan herefter indgå som et aktiv i virksomhedsskatteordningen (med eventuel tilhørende gæld). Det betyder blandt andet, at renteudgifterne ved køb af anlægget skattemæssigt kan fradrages med en skatteværdi på op til ca. 56 % alt afhængig af om der netto bliver tale om, en positiv eller negativ skattepligtig indkomst. Skattemæssige afskrivninger Der skal foretages en vurdering af, om anlægget skattemæssigt kan anses som et driftsmiddel eller en installation. Hvis anlægget monteres på stativer, vil anlægget blive anset for at være et erhvervsmæssigt driftsmiddel, og der kan fratrækkes skattemæssige afskrivninger. Skattemæssige afskrivninger for driftsmidler udgør indtil 25 % og opgøres efter saldometoden. Når der er tale om et erhvervsmæssigt driftsmiddel, kan der afskrives på 115 % af anskaffelsessummen, hvis anlægget anskaffes i perioden 30. maj 2012 til 31. december Hvis anlægget er tagintegreret, vil anlægget anses for at være en installation. Installationer kan normalt afskrives med indtil 4 % årligt. Der kan kun afskrives på installationer i erhvervsmæssige bygninger. 10

11 Afgiftsmæssige forhold Ved erhvervsmæssig forstås momsregistrerede virksomheder, hvad enten disse er drevet af enkeltpersoner eller selskaber m.v. Fritaget for afgift? Installerer en virksomhed et solcelleanlæg, kan virksomheden blive omfattet af den timebaserede nettoafregning, se afsnittet Timebaseret nettomålerordning og afsnittet Afregningspris. Fritagelse eller godtgørelse af afgift? I de perioder, hvor der ikke er sol nok til at virksomheden kan producere tilstrækkelig elektricitet til at dække sit eget forbrug, vil virksomheden købe elektricitet fra det kollektive el-net. Når virksomheden køber elektricitet fra det kollektive el-net, vil virksomheden som udgangspunkt modtage en faktura fra leverandøren på køb af elektricitet, inklusive afgift af elektricitet. Virksomheden kan dog som udgangspunkt få godtgjort energiafgiften af elektricitet efter de almindelige regler i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Økonomiske fordele ved afgiftsfritagelse Når virksomheden opnår afgiftsfrihed for forbrugt elektricitet fra et solcelleanlæg, undgår virksomheden at blive belastet af de energiafgifter, som virksomheden ellers ikke kan få godtgjort. Dette vil specielt være en fordel, hvis virksomheden anvender elektricitet fra solcelleanlægget til rumvarme, opvarmning af vand samt komfortkøling. Her vil virksomheden opnå en afgiftsbesparelse på op til 40,70 øre pr. kwh (fra februar til december 2013). Anvender virksomheden elektriciteten til f.eks. belysning, edb m.v. vil virksomheden opnå en afgiftsbesparelse på 9,60 øre pr. kwh (fra februar til december 2013). Vær opmærksom på, at ovenstående gælder for en fuld momspligtig virksomhed. Salg af elektricitet Virksomheden må ikke sælge elektricitet til andre end elselskabet, da dette kræver specielle tilladelser. Dette betyder, at det ikke er muligt for to virksomheder at dele et solcelleanlæg, da dette vil kunne sidestilles med salg af elektricitet. Salg til elselskabet kan ske uden afgift, da elselskabet afregner afgift af elektriciteten. Virksomheden kan vælge at sælge hele sin el-produktion fra solcelleanlægget, se afsnittet Afregningspris. Det er således ikke et krav, at virksomheden selv er tilkoblet solcelleanlægget, eller at virksomheden er nettomålerregistreret for at sælge elektricitet til elnettet. Eksempel En fuld momspligtig virksomhed anvender kwh elektricitet på et år. Elektriciteten anvendes udelukkende til belysning og edb. Normalt ville selskabet skulle betale afgifter, PSO-afgift m.v. af hele elforbruget. Men af de kwh producerer virksomheden selv kwh på egne solcelleanlæg (40 kw anlæg) der er tale om direkte anvendelse. Virksomheden skal således kun betale afgift af de kwh, der købes hos el-leverandøren. De kwh er fritaget for afgift og PSO-afgift. Af de kwh som virksomheden køber, kan virksomheden få godtgjort 72,4 øre pr. kwh i perioden 1. februar 2013 til 31. december Dette forudsætter dog, at virksomheden har fuldt fradrag for moms m.v. 11

12 Momsmæssige forhold Erhvervsmæssig anvendelse af et solcelleanlæg i en momsregistreret virksomhed omfatter både anvendelse af den producerede elektricitet i egen virksomhed og salg af elektriciteten til el-nettet. Når hele produktionen anvendes i virksomhedens drift og til salg til elnettet, vil virksomheden have fuldt fradrag for købsmomsen ved køb af solcelleanlægget. I tilfælde af, at anskaffelsesprisen for solcelleanlægget overstiger kr. ekskl. moms, eller hvis anlægget skal anses som (en del af) fast ejendom, vil anlægget være omfattet af en momsreguleringsforpligtelse, hvis anlægget/produktionen fremadrettet ikke udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Hvis en del af den producerede elektricitet senere anvendes privat skal der ske reguleringer eller beregnes moms af værdien af produktionen til privat brug m.v., eller der skal ske regulering af den fradragne moms på anskaffelsen, se afsnittet Private anlæg på parcelhuse m.v.. Både erhvervsmæssig og privat anvendelse, f.eks. landbrug Skattemæssige forhold Et anlæg, som er tilsluttet el-nettet og monteret på den erhvervsmæssige del af en blandet privat og erhvervsmæssig ejendom (der kan også være tale om forskellige private og erhvervsmæssige bygninger), anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Der kan i så fald opnås fuldt skattemæssigt fradrag for faktiske udgifter til vedligeholdelse m.v. Den erhvervsdrivende kan desuden opnå fradrag for skattemæssige afskrivninger. Der skal derudover ske beskatning af den del af forbruget, der anvendes i den erhvervsdrivendes ejerbolig. Der henvises til afsnittet Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. Den skematiske ordning kan alene anvendes, hvis anlægget er monteret på den private del af ejendommen og ikke anvendes i den erhvervsmæssige del af ejendommen. Der henvises til afsnittet Private anlæg på parcelhuse m.v. 12

13 Afgiftsmæssige forhold Rent afgiftsmæssigt kan der kun være tale om blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse, hvis der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende virksomhed samt dennes private forbrug. Afgifter fritaget eller udgift? Der er mulighed for at blive omfattet af den timebaserede nettoafregning, se afsnittet Timebaseret nettomålerordning. Vær opmærksom på, at det ikke er en betingelse, at der inden for samme time kan ske en fordeling mellem det private og erhvervsmæssige forbrug af elektricitet fra solcelleanlægget, idet produktion af elektricitet fra solcelleanlæg afgiftsmæssigt behandles ens uanset anvendelsen. For den elektricitet, der købes fra el-nettet, skal der dog ske en fordeling mellem det private og erhvervsmæssige forbrug. Dette skyldes at den elektricitet, der købes fra el-nettet, ikke skal behandles ens for henholdsvis privat og erhvervsmæssig forbrug. Bl.a. vil den erhvervsdrivende kunne få godtgjort en andel af elafgift af elektricitet købt fra el-nettet. Fordelingen kan ske ved måling eller ved anvendelse af standardsatser. Momsmæssige forhold Moms fradrag Når den producerede elektricitet anvendes til både private og erhvervsmæssige formål, kan fradrag for den erhvervsmæssige andel opnås på følgende måder. 1. Den ene mulighed er, at ejeren af solcelleanlægget vælger at anvende momslovens fradragsregler om indkøb til blandet anvendelse. Dette betyder, at der kun tages fradrag for den del af momsen på indkøbsprisen, der kan henføres til den erhvervsmæssige benyttelse af anlægget. Fordelingen kan ske skønsmæssigt. 2. Den anden mulighed er at lade solcelleanlægget indgå fuldt ud i virksomheden, hvilket medfører, at købsmomsen på anskaffelsen kan fradrages fuldt ud. Der vil til gengæld skulle betales moms af den privat anvendte elektricitet. Beregningen af udtagningsmoms skal ske med fremstillingsprisen pr. enhed som grundlag. Man kan næppe (nøjes med at) bruge den pris, som elværker betaler for elektricitet fra solcelleanlæg, der er tilsluttet nettet, hvis den er lavere end produktionsprisen. Moms reguleringsforpligtelse Solcelleanlægget vil være omfattet af en reguleringsforpligtelse, hvis forholdet mellem privat og erhvervsmæssig anvendelse ændres mere end 10 procentpoint i forhold til anskaffelsesåret medmindre anlægget på det tidspunkt er mindst 10 år gammelt. Der vil således skulle foretages en regulering af en del af den fratrukne moms. Hvis hele el-produktionen på et tidspunkt anvendes privat, skal anlægget helt ud af momsregnskabet, hvorved der også vil blive tale om regulering, medmindre anlægget på det tidspunkt er mindst 10 år gammelt. 13

14 Skoler, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner m.v. Skattemæssige forhold Som udgangspunkt er selvejenede skoler m.v. undtaget fra skattepligt. Dette gælder dog ikke umiddelbart indtægter ved produktion af elektricitet og varme. Har en skole m.v. et skattemæssigt overskud fra produktion af elektricitet, vil indtægten m.v. skulle medregnes til den skattepligtige indkomst. Hvorvidt en produktion af elektricitet kan medføre en ændring af institutionens skatteforhold i øvrigt, anbefales nærmere undersøgt før investeringen foretages. Afgiftsmæssige forhold Se desuden afsnittet Private anlæg på paracelhuse m.v. vedrørende overgangsreglerne fra den gamle solcelleordning til den nye solcelleordning. Såfremt skoler, institutioner m.v. køber elektricitet fra el-nettet, vil denne elektricitet blive købt med afgifter. Herefter kan skoler, institutioner m.v. få godtgjort elafgift efter de almindelige regler i samme omfang, som de har fradrag for moms. Se eventuelt eksemplet i afsnittet Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. Momsmæssige forhold Langt de fleste skoler og institutioner vil kunne få hele momsudgiften godtgjort, enten som fradrag for købsmoms hos SKAT eller gennem en af de forskellige momsrefusionsordninger, der gælder for kommuner, staten m.fl. Skolernes og institutioners salg til el-nettet vil som udgangspunkt være momspligtigt. Skoler, institutioner og lignende har mulighed for at installere et solcelleanlæg og blive timebaseret nettoafregnende. Det er en betingelse for at blive timebaseret nettoafregnende, at solcelleanlægget er ejet af skolen, institutionen m.v. og at det er skolen, institutionen m.v. der producere og forbruger elektriciteten fra solcelleanlægget. Der er ikke en begrænsning på hvor stort solcelleanlægget må være. Skoler, institutioner m.v. har således valgfrihed i forhold til størrelsen på solcelleanlægget. 14

15 Boligforeninger Skattemæssige forhold Som udgangspunkt er boligforeninger undtaget fra skattepligt. Dette gælder dog ikke umiddelbart indtægter ved produktion af elektricitet til el-nettet. Hvorvidt en produktion af elektricitet kan medføre en ændring af boligforeningens skatteforhold i øvrigt, anbefales nærmere undersøgelser, før investeringen foretages. Afgiftsmæssige forhold Det er muligt for boligforeninger og lignende at blive nettoafregnende for produktionen af elektricitet fra solcelleanlægget. Dette er også muligt for lejere, selvom det ikke er ejeren af solcelleanlægget, der også er el-forbrugeren, og at produktionen af elektricitet ikke leveres direkte til ejerens egen elinstallation. En boligforening kan blive timebaseret nettoafregnende for produktionen af elektricitet fra solcelleanlægget som udelukkende anvendes på fællesarealer. Det vil sige el-forbruget til f.eks. lys, vaskeri, fælleshus osv. Boligforeninger kan opnå en forhøjet afregningspris for salg af deres overskudsproduktion af elektricitet på 145 øre pr. kwh hvis solcelleanlægget er installeret mellem 20. marts 2013 og 10. juni 2013 dette uanset om anlægget er omfattet af reglerne for timebaseret nettoafregning. Se afsnittet Timebaseret nettomålerordning og afsnittet Afregningspris. Også lejere kan blive omfattet af den timebaserede nettomålerordning. En lejer kan dog ikke få samme afregningspris som boligforeninger, se Private anlæg på parcelhuse m.v. og Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. Momsmæssige forhold Boligforeninger, der har delvist fradrag for moms i forbindelse med dens aktiviteter, vil kunne fradrage købsmomsen på udgiften til anlægget alt efter størrelsen af fradragsprocenten, svarende til anvendelsen af den producerede elektricitet til momspligtige aktiviteter. Boligforeninger, der ikke er momsregistrerede og som anskaffer et solcelleanlæg, hvorfra der sælges elektricitet, skal være opmærksomme på, at der er en forpligtelse til at blive momsregistreret, hvis salget overstiger kr. årligt. Momsregistrering skønnes i mange tilfælde at være en fordel. Ved et salg af elektricitet under kr. årligt vurderes en momsregistrering også at kunne være interessant i nogle tilfælde. 15

16 Private anlæg på parcelhuse m.v. Med privat anvendelse forstås privatpersoners anvendelse til et ikkeerhvervsmæssigt formål. Skattemæssige forhold Der er sket en væsentlig ændring af beskatning af solcelleanlæg for private. Det er derfor afgørende for den skattemæssige behandling, om de gamle regler kan anvendes, herunder overgangsreglerne, eller om de nye regler for solcelleanlæg skal anvendes. Anlæg omfattet af de gamle regler Private ejere af et solcelleanlæg, der har monteret solcelleanlægget før de nye regler trådte i kraft, vil stadig være omfattet af de tidligere regler. Herunder vil de forsat have mulighed for at betragte anlægget som 100 % erhvervsmæssig med fradrag for de faktiske omkostninger og afskrivninger (den regnskabsmæssige metode) eller vælge den skematiske metode, hvor alene den elektricitet, der sælges, medregnes til indkomsten. For et eksempel på en opgørelse af det skattepligtige resultat efter den regnskabsmæssige model, se eksemplet på side 27. Herudover kan private ejere omfattet af den gamle ordning stadig være årsnettoafregnende i de næste 20 år. Privatpersoner, der opfylder nedenstående betingelser, er omfattet af den gamle ordning for solcelleanlæg: Ejeren af solcelleanlægget opfylder betingelserne i den tidligere ordning (f.eks. skulle solcelleanlægget være beliggende på forbrugsstedet og have en installeret effekt på under 6 kw). Solcelleanlægget er købt senest d. 19. november Senest d. 20. december 2012 har Netvirksomheden modtaget Energinet. dk s stamdatablanket i udfyldt stand fra installatøren med henblik på registrering i Stamdataregisteret. Solcelleanlægget er nettilsluttet senest d. 31. december Er der én gang valgt den regnskabsmæssige metode, hvor de faktiske udgifter til vedligeholdelse m.v. trækkes fra i indtægten, kan der ikke længere skiftes over til den skematiske metode. Nye anlæg På solcelleanlæg, der er anskaffet efter den 19. november 2012, skal den skematiske ordning anvendes, da disse anlæg er omfattede af de nye regler. Solcelleanlæg hos private personer anses ikke længere som en erhvervsmæssig virksomhed. Det er derfor ikke muligt at fratrække skattemæssige afskrivninger og omkostninger. Skematisk ordning Eget forbrug af elektricitet produceret på solcelleanlægget beskattes ikke ved anvendelse af den skematiske ordning. Det er kun den elektricitet som sælges til el-nettet, der indgår i opgørelsen. Ved valg af den skematiske ordning anses solcelleanlægget udelukkende for privat benyttet. Derfor kan f.eks. virksomhedsskatteordningen ikke anvendes. 16

17 Opgørelsen sker således ud fra bruttoindkomsten fra salg til el-nettet med fradrag af et bundfradrag på maksimalt kr. pr. år. 60 % af bruttoindkomsten indtægtsføres herefter som personlig indkomst. Der betales ikke AM-bidrag af et eventuelt skattepligtigt overskud. Da der kun indtægtsføres 60 %, kan omkostninger ved drift og vedligeholdelse af anlægget (herunder afskrivninger) ikke trækkes fra. Renteudgifter kan dog fratrækkes i kapitalindkomsten. Dog vil privatpersoner efter de tidligere regler oftest ikke opleve en beskatning. Efter den nye ordning vil privatpersoner dog opleve en beskatning, såfremt der er tale om en højere afregningspris samt et større solcelleanlæg. Ægtefæller behøver ikke bruge de samme regler ved indkomstopgørelsen. Hvis begge ægtefæller bruger den skematiske metode, har begge et bundfradrag på maksimalt kr. pr. år. Dette gælder også for samlevere. Afgiftsmæssige forhold Installerer man som privatperson et solcelleanlæg, skal man ikke betale energiafgifter af den del af el-produktionen som man selv anvender inden for samme time. Man får således lov til at lagre overskydende el-produktion på det kollektive el-net og anvende den producerede elektricitet inden for samme time. Der vil dog ofte være behov for at anvende mere elektricitet fra det kollektive el-net, end der er lagret. For den ekstra elektricitet der anvendes fra det kollektive el-net, bliver man som privatperson belastet af energiafgifter på almindelig vis. Momsmæssige forhold EU-Domstolen har den 20. juni 2013 afsagt en dom, der formentlig indebærer, at dansk praksis (igen) skal ændres. Vi afventer derfor SKATs udmelding og opdaterer herefter vejledningen. Vi henviser i øvrigt til vores nyhedsbrev. Håndværkerfradrag Håndværkerfradrag eller boligjobfradrag forventes genindført for 2013 og Fradraget udgør op til kr. pr. person for udgiften til arbejdsløn til service og vedligeholdelse af boligen, herunder etablering af et solcelleanlæg. Der kan kun opnås håndværkerfradrag, hvis den skematiske metode anvendes. 17

18 Timebaseret nettomålerordning De nye regler for solcelleanlæg medfører, at både virksomheder og private kan blive omfattet af den timebaserede nettomålerordning. Ejeren af solcelleanlægget skal anmode Energinet.dk om at blive timebaseret nettoafregnende. Dette klares ofte af el-installatøren. Den timebaserede nettomålerordning medfører, at en eventuel overproduktion af elektricitet fra solcelleanlægget kan gemmes på nettet og anvendes inden for samme time. Efter hver time sælges den overskydende elektricitet til det kollektive el-net. Prisen for den overskydende elektricitet, der sælges til el-nettet afhænger af, hvornår virksomheden bliver tilsluttet el-nettet, se afsnittet Afregningspris. Dette betyder, at man kan opnå afgiftsfrihed for den elektricitet, der produceres, hvis elektriciteten anvendes inden for samme time, som produktionen er sket. Det er en betingelse, at: Har solcelleanlægget en effekt på over 50 kw, fritages ejeren af solcelleanlægget (producenten) for betaling af 3/4 af PSO-afgiften i forhold til egetforbrug af elektricitet. Har solcelleanlægget imidlertid en installeret effekt på under 50 kw, vil ejeren blive fritaget for betaling af hele PSO-afgiften i forhold til egetforbrug af elektricitet. Salg til elselskabet kan ske uden afgift, da elselskabet afregner afgift af elektriciteten. Afregningspris Afregningspriser for anlæg der er nettilsluttet mellem den 20. marts 2013 og 10. juni 2013 Reglerne for solcelleanlæg der er nettilsluttet mellem den 20. marts 2013 og 10. juni 2013 medfører, at virksomheder og private der bliver omfattet kan sælge deres overskydende el-produktion til en forhøjet afregningspris de første 10 år. På næste side er en oversigt over de forhøjede afregningspriser der er gældende for anlæg nettilsluttet mellem den 20. marts 2013 og 10. juni den producerede elektricitet udelukkende anvendes af ejeren selv og, at anlægget kun har én ejer 18

19 Anlægstyper øre pr. kwh (2013) Private husstande På taget af en bygning* 130 På jorden op til 6 kw 130 Private lejere 130 Erhverv, skoler, institutioner m.v. På taget af en bygning* 130 Erhvervsmæssige lejere 130 Boligforeninger På taget af en bygning* samt udelukkende nettoafregning i forbrug til fælles formål 145 På jorden samt udelukkende nettoafregning i forbrug til fælles formål 90 Øvrige anlæg Uanset opsætning 60/40 *)... der ikke er opført med henblik på opsætning af solceller. Bemærk at de forhøjede afregningspriser ikke kan anvendes, hvis bygningen hvorpå solcelleanlægget etableres, er opført med henblik på opsætning af solcelleanlæg. Da de forhøjede afregningspriser afspejler markedsprisen samt et pristillæg, er der tale om en støtteordning til solcelleejerne. Afregningspriserne (støtten) skal derfor godkendes i EU. Dette er ikke sket endnu, hvorfor ovenstående afregningspriser kan ændres. Afregningspris for anlæg der er nettilsluttet efter 10. juni 2013 Reglerne for solcelleanlæg der er nettilsluttet efter 10. juni 2013 medfører, at en overskydende el-produktion kan sælges til en afregningspris på 60 øre pr. kwh de første 10 år. Forhøjet afregningspris efter tilsagn fra Energinet.dk Det er muligt at anmode Energinet.dk for tilsagn om deltagelse i en pulje med forhøjede afregningspriser for bl.a. andelsboligforeninger og private installationer (på 6 kw eller derunder pr. husstand). Den forhøjede pris vil være som nævnt under afsnittet Afregningspriser for anlæg der er nettilsluttet mellem den 20. marts 2013 og 10. juni Afregningspris efter de første 10 år Efter de første 10 år vil den overskydende el-produktion sælges til 40 øre pr. kwh. Moms af afregningsprisen Vi har fået oplyst, at hvis ejeren skal beregne moms af salget til nettet, og hvis ejeren oplyser sit momsnummer til Energinet.dk, vil afregningspriserne blive tillagt 25 % moms, som ejeren så skal afregne til SKAT som salgsmoms. 19

20 20

21 3. Registrering af anlæg 21

22 3. Registrering af anlæg Uanset anvendelse Etablerer man som privatperson eller som virksomhed et solcelleanlæg, skal anlægget registreres i stamdataregisteret hos Energinet.dk. Dette gælder uanset størrelsen på solcelleanlægget. Stamdataregisteret er en landsdækkende database hos Energinet.dk, der indeholder oplysninger om anlæg, der producerer vedvarende energi. 22

23 4. Oversigt 23

24 4. Oversigt Ny ordning for solcelleanlæg Her er en oversigt over de forhold de forskellige typer virksomheder skal være opmærksomme på ud fra de nye regler for etablering af solcelleanlæg efter 10. juni Skat Afgifter Moms Virksomheder (udelukkende erhvervsmæssig anvendelse), solcelleanlæg under 400 kw. Fuldt fradrag for driftsomkostninger og afskrivninger. Timebaseret nettoafregning. Undgå betaling af afgifter, herunder PSO-afgift. Afregningspris på 60 øre pr. kwh ved salg til el-nettet i de næste 10 år. Godtgørelse af energiafgifter ved køb fra el-nettet. Fuldt fradrag for moms ved anskaffelsen af solcelleanlægget. Solcelleanlægget er omfattet af en reguleringsforpligtelse, hvis anskaffelsessummen overstiger kr ekskl. moms eller hvis det skal betragtes som fast ejendom. Erhvervsmæssig og privat anvendelse (f.eks. landbrug), solcelleanlæg under 400 kw. Placeres anlægget på den erhvervsmæssige del af bygningen, kan den skematiske metode ikke anvendes. Timebaseret nettoafregning. Undgå betaling af afgifter herunder PSO-afgift. Afregningspris på 60 øre pr. kwh ved salg til el-nettet i de næste 10 år. Godtgørelse af energiafgifter ved køb fra el-nettet for den erhvervsmæssige del. Enten delvist fradrag for moms efter den skønsmæssige anvendelse til erhvervsmæssigt formål eller, fuldt fradrag for moms men beregning af udtagningsmoms af det private forbrug. Solcelleanlægget er omfattet af en reguleringsforpligtelse i tilfælde af, at anvendelsen af solcelleanlægget ændres. Skoler, institutioner m.v., solcelleanlæg under 400 kw. Der bør indhentes konkret rådgivning i den enkelte situation. Godtgørelse af energiafgifter ved køb fra el-nettet. Timebaseret nettoafregning. Undgå betaling af afgifter herunder PSO-afgift. Afregningspris på 60 øre pr. kwh ved salg til el-nettet i de næste 10 år. Salg til el-nettet vil som udgangspunkt være momspligtigt. Langt de fleste skoler og institutioner kan få momsudgiften godtgjort enten som fradrag eller gennem refusion. Boligforeninger m.v., solcelleanlæg under 400 kw. Der bør indhentes konkret rådgivning i den enkelte situation. Timebaseret nettoafregning dog kun for fællesforbrug. Undgå betaling af afgifter, herunder PSO-afgift for fællesforbrug. Afregningspris på 60 øre pr. kwh ved salg til el-nettet i de næste 10 år. Fradrag for moms afhængig af størrelsen af boligforeningens fradragsprocent. Forpligtelse til momsregistrering hvis salg til beboerne overstiger kr

25 25

26 5. Eksempler Regnskabsmæssig metode og skematisk metode 26 26

27 5. Eksempler Regnskabsmæssig metode Anlæg der er tilsluttet el-nettet, og som anvendes af privat og personligt drevne virksomheder regnskabsmæssig metode. Regnskabsmæssig metode Beregningerne bygger på følgende forudsætninger: Anlægget er købt mellem 20. maj og 20. november 2012 og opfylder betingelserne for at anvende overgangsregler. Den private er ikke momsregistreret. Produktion kwh, heraf eget forbrug kwh, mens kwh er solgt til nettet. Salgspris for elektricitet solgt til nettet 60 øre pr. kwh. Der betales topskat. Marginalskatteprocent: 52,2 Negativ kapitalindkomst: 32,7 Mængde Pris ved eget forbrug: 0, Pris ved salg til nettet: 0, Skatteberegning Den regnskabsmæssige metode ( gamle anlæg) År 1 År 2 År 3 Indtægt eget forbrug: Salg udover eget forbrug: Omkostninger: Skattemæssige afskrivninger, jf. nedenfor: Skattemæssigt resultat før renter Renter til fradrag: Skattemæssigt resultat efter renter Skatteværdi Virksomhedsskatteordningen: Personskatteloven: Værdi anlæg skattemæssigt Købspris (inkl. moms): Afskrivningsgrundlag 115 %: Afskrivninger, 25 %: Saldoværdi 31. december:

28 Skematisk metode Anlæg til private, som er tilsluttet el-nettet skematisk metode. Skematisk metode Beregningerne bygger pa følgende forudsætninger: Anlægget er købt før 20. november 2012 og opfylder betingelserne for at anvende overgangsregler. Den private er ikke momsregistreret. Produktion kwh, heraf eget forbrug kwh, mens kwh er solgt til nettet. Salgspris for elektricitet solgt til nettet 60 øre pr. kwh. Der betales topskat. Marginalskatteprocent: 52,2 Negativ kapitalindkomst: 32,7 Det er muligt at få håndværkerfradrag på arbejdslønnen. Mængde Pris ved eget forbrug: 0, Pris ved salg til nettet: 0, Arbejdsløn ved montering af anlæg udgør kr Skatteberegning Den skematiske metode År 1 År 2 År 3 Salg til nettet: Resultat Bundfradrag maksimalt kr : Skattemæssigt resultat

29 6. Kontakt 29 29

30 Skat Moms Afgifter Søren Bech Telefon: Mobil: Leif Skytte Telefon: Mobil: Joan Faurskov Rasmussen Telefon: Mobil: Lars Thygesen Telefon: Mobil: Line Høvring Lassen Telefon: Mobil: Anja Fie Schmidt Telefon: Mobil: Kim Bysand Telefon: Mobil:

31 31

32 Værdi for vores relationer Vores vision er at skabe værdi i de relationer, vi indgår i, og vi ved, at vores kunder ser forskelligt på, hvad værdi er for dem. Derfor vil du opleve, at vi bestræber os på at sætte os i dit sted, forstå dine behov og din forretning, før vi peger på konkrete løsninger, når du samarbejder med os. Succes skaber vi sammen Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Husstandsmøller - moms og skat Afdelingsleder, cand.merc.-jur. Kirsten Cato Jensen Historik vindmøller - 1983: Ingen særlige regler eller anvisninger 1984: Anvisning om skattemæssig

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Indledning Dette notat omhandler de skattemæssige regler i forbindelse med personers investeringer i solcelleanlæg. Reglerne er dog som udgangspunkt de samme for øvrige Vedvarende

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 21 Offentligt Folketinget, Christiansborg Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 1240 København K 6. december 2012 Supplerende høringssvar; L 86 Forslag

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) E erfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Plan Solceller gammel ordning Opfølgning Nye regler Husstandsvindmøller Tilslutning til elnet skattepligt Regnskabsmæssig metode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet.

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. - 1 Ligningslovens 8 P - vedvarende energianlæg (VE-anlæg) jordvarmeanlæg, der forsynes fra solcelleanlæg VE-anlæg på blandet benyttede ejendomme SKM2011.344.SR, SKM2011.560.SR, SKM2011.566.SR, SKM2011.619.SR

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat / FCL Den 26. november 2012 Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk BL - Danmarks Almene

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi Notat J.nr. 2008-629-0004 29. september 2008 Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi 1. Baggrund I forbindelse med energiforhandlingerne har skatteministeren lovet at undersøge mulighederne

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Mere om skat af solcelleanlæg

Mere om skat af solcelleanlæg - 1 Mere om skat af solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har gennem de senere måneder offentliggjort flere afgørelser om skattereglerne for solcelleanlæg. De

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) 2012/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Fremsat

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 384 Offentligt J.nr. 2007-238-0007 Dato: 3. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12.

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig FRADRAG FOR ELAFGIFT Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig Du betaler energiafgift til din leverandør, når du køber el. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse

Læs mere

Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 4 (bekendtgørelse nr af 18/9/2015)

Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 4 (bekendtgørelse nr af 18/9/2015) Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 4 (bekendtgørelse nr. 1114 af 18/9/2015) BLANKETTEN UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Felter med skal udfyldes. Vejledning findes på

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Solceller. Merkur Andelskasse

Solceller. Merkur Andelskasse Solceller Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse 4 afdelinger stiftet i 1982. 75 medarbejdere Balance på 1,9 mia. 120 nye kunder i København pr. mdr. Co2 indlånskonto til udlån. Egenkapital på ca. 200 mio.

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] 31. marts 2016 LHT/LHT Energinet.dk har behandlet din sag om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr PricewaterhouseCoopers Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Att. Ivan Ibsen/Sebastian Houe Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 21. januar 2016 JKO/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 1, 3 og 4 (bekendtgørelse nr. 1114 af 18/9/2015, 8, stk. 2, nr. 1, 3 og 4) Ansøgningsrunde efterår 2015 Udfyldes

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere