Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2009-2020"

Transkript

1 Høringsudkast BY/ Affaldsplan Høringsudkast Formanden på Miljøcenter Greve har daglig kontakt til borgerne

2

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING BAGGRUND FOR GREVE KOMMUNES MÅL OG INITIATIVER RAMMERNE FOR AFFALDSOMRÅDET NATIONAL AFFALDSSTRATEGI NATIONAL AFFALDSREFORM NYT EU-AFFALDSDIREKTIV KYOTO-AFTALE OG NATIONAL KLIMASTRATEGI MÅLSÆTNINGER MÅL FOR AFFALDSMÆNGDERNES FORVENTEDE UDVIKLING INITIATIVER HUSHOLDNINGER INITIATIVER FOR ERHVERVSVIRKSOMHEDER TVÆRGÅENDE INITIATIVER (BÅDE HUSHOLDNINGER OG ERHVERVSVIRKSOMHEDER) KORTLÆGNING AF AFFALDSORDNINGER OG AFFALDSMÆNGDER REGULATIVER I GREVE KOMMUNE DEFINITIONER ORDNINGER FOR HUSHOLDNINGER Restaffald Glas og flasker Papir Pap Storskrald inkl. byggeaffald Haveaffald Farligt affald MiljøCenter Greve og fortovsindsamling/minigenbrugsstationer Samlede affaldsmængder og opfyldelse af mål fra Affaldsplan for husholdninger ORDNINGER FOR ERHVERVSVIRKSOMHEDER Indsamling af dagrenovationslignende affald fra virksomheder Indsamling af farligt affald Tømning af olie- og benzinudskillere Anvisning af bygge- og anlægsaffald Anvisning af materialer til genanvendelse Affaldsmængder fra virksomheder SAMLEDE AFFALDSMÆNGDER FRA GREVE KOMMUNE KOMMUNENS OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF AFFALD KARA/NOVERENS ANLÆG OG KAPACITET KARA/NOVEREN S AFFALDSANLÆG Roskilde Forbrændingsanlæg Hedeland Deponi og Køge Deponi Audebo Deponi og Genanvendelsesanlæg Komposteringsanlæg i Vig og Audebo Gadstrup Genbrugsterminal Modtagestation for farligt affald i Gadstrup Genbrugspladser BILAG 1. OPFYLDELSE AF INITIATIVERNE FRA AFFALDSPLAN

4 4

5 1. Indledning Affaldsplan indeholder planen for, hvordan Greve Kommune vil prioritere indsatsen på affaldsområdet i de kommende år. Affaldsplanen bliver brugt i kommunens hverdag som et styrings- og planlægningsværktøj og skal medvirke til at nå de europæiske, nationale og lokale mål på affaldsområdet. Planens initiativer er målrettet mod de områder, hvor Greve Kommune har reelle handlemuligheder. Det drejer sig væsentligst om ordninger for husholdningsaffald, hvor principperne i affaldsordningerne bibeholdes, men ordningerne justeres for at opnå forbedringer i forhold til miljø, service og økonomi samt for at imødegå kommende lovkrav. Derudover retter en del initiativer sig mod information til og kommunikation med borgerne. På erhvervsaffaldsområdet er initiativerne rettet mod at sikre en bedre sortering hos erhvervsvirksomheder gennem tilsyn, information og kontrol. Herudover imødegås også kommende lovkrav, som blandt andet betyder, at erhvervsvirksomhederne skal have adgang til MiljøCenter Greve. Kommunens adgang til nødvendig behandlingskapacitet sikres via medejerskab af affaldsselskabet I/S KARA/NOVEREN samt aftaler med private aftagere. Kortlægningen viser, at Greve Kommune i forhold til husholdningsaffald rigeligt opfylder regeringens sigtelinier og kommunens egne væsentlige højere mål for 2008 er stort set nået i Initiativerne fra Affaldsplan er blevet gennemført og affaldsordningerne fungerer generelt godt. Med hensyn til erhvervsaffald er nogle af initiativerne fra Affaldsplan gennemført, dog er nogle initiativer vedrørende information og kampagner ikke gennemført. Regeringens og kommunens egne lavere mål er ikke nået, hvilket bl.a. skyldes en meget lille genbrugsprocent fra institutioner, handel og kontor, som producerer ca. halvdelen af erhvervsaffaldet. Samlet set ligger Greve Kommune lidt under regeringens mål og ligeledes lidt under kommunens egne, lidt lavere mål. Denne affaldsplan skal bidrage til, at både lokale og landsdækkende mål og initiativer nås i den kommende planperiode. Høringsudkastet for Affaldsplan er vedtaget af Greve Byråd den 3. februar

6 6

7 2. Baggrund for Greve Kommunes mål og initiativer Denne affaldsplan udstikker retningen for Greve Kommunes affaldshåndtering i årene Affaldsplanen bliver brugt i kommunens hverdag som et styrings- og planlægningsværktøj og skal medvirke til at nå de europæiske, nationale og lokale mål på affaldsområdet. Det er et lovkrav, at kommunerne hvert fjerde år skal udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Den kommunale affaldsplan skal tage udgangspunkt i nationale planer og strategier på området. Den skal indeholde en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel og skal desuden række 12 år frem i tiden. Den skal derfor, ud over initiativer for perioden , også indeholde en prognose for Affaldsplanen omfatter både affald fra husholdninger, virksomheder og offentlige institutioner Rammerne for affaldsområdet Affaldsbranchen har gennem mange år arbejdet efter målsætninger om at reducere den samlede miljøbelastning og tabet af ressourcer, herunder at udnytte energien i affaldet. Generelt er affaldspolitikken i Danmark fokuseret på: Beskyttelse af miljø og sundhed Ressourcepolitik Effektivisering og øget konkurrence Klimapolitik. Desuden er det affaldshierarkiet, der er grundtanken bag affaldsbehandlingen i Danmark: Genanvendelse Forbrænding med energiudnyttelse Deponering Derudover fokuseres der på affaldsforebyggelse. Hierarkiet rangordner de forskellige måder at behandle affald på alt efter hvor godt det er for miljøet. Grundtanken er, at man skal prøve at flytte behandlingen af affaldet så højt op i hierarkiet som muligt. Set ud fra miljø- og klimaperspektivet er det mest hensigtsmæssige at forebygge, at affaldet overhovedet opstår. Der sker meget på affaldsområdet i denne tid. EU's nye affaldsdirektiv blev vedtaget i oktober 2008, den længe ventede danske affaldsreform er sendt i høring i oktober 2008 og endelig kom første del af den næste nationale affaldsstrategi til afløsning af Affaldsstrategi i nov Der er mange spænende udfordringer at tage fat på, men affaldshierarkiet og det livscyklusperspektiv, som er så grundlæggende for affaldsområdet, fastholdes. Miljøstyrelsen vil fortsat lægge vægt på sortering af affald ved kilden samt at reducere den samlede miljøbelastning fra affaldet at reducere tabet af ressourcer at forebygge affald, herunder både mængden og farligheden af affaldet at sikre mere miljø for pengene. Grundlaget for affaldsbehandlingen er altså som udgangspunkt uforandret, men påvirkninger fra klimapolitik, energipolitik og skattepolitik kan komme til at udfordre affaldsområdet i denne grundlæggende tankegang. Det skyldes, at der er en tendens til kassetænkning, og da affaldsområdet er et område, der går meget på tværs af kasserne, kan løsninger, der er rigtige i et livscyklusperspektiv være uhensigtsmæssige for eksempel i forhold til en klimaaftale. Sammenlagt må det forventes, at dette i den kommende periode kan resultere i væsentlige forandringer på affaldsområdet. Det er Greve Kommunes holdning, at den næste affaldsplan bør fastlægge, at kommunen så vidt muligt fortsat bør tænke i helhedsløsninger og ikke fokusere snævert på det nationale eller på enkelte sektorer. 7

8 2.2. National affaldsstrategi Normalt ligger der en national affaldsplan eller -strategi, der udstikker rammerne for de kommunale affaldsplaner. Men ikke denne gang. Den nye nationale affaldsstrategi til afløsning af Affaldsstrategi kommer i flere tempi og ikke som en samlet plan, som der har været tradition for. Første del af den nye affaldsstrategi er sendt i høring i november 2008 og omfatter kapacitetsplan for forbrændingsanlæg, en indsats for at begrænse mængden af henkastet affald samt en opdatering af regelgrundlaget på affaldsområdet. Anden del vil afvente politisk stillingtagen til en eventuel liberalisering (selskabsdannelse) af forbrændings- og deponeringsanlæg og vil indeholde en udmelding om, hvordan den nye organisering af affaldssektoren skal gennemføres, kapacitetsplan for deponeringsanlæg samt en indsats for at forebygge affald og øge genanvendelsen af især erhvervsaffald. Gennemførelsen af EUs affaldsdirektiv vil sandsynligvis medføre yderligere initiativer til gennemførelse i dansk lovgivning. Der vil ikke være en samlet strategi fra regeringen inden udarbejdelsen af Affaldsplan , men miljøministeren har opfordret kommunerne til at fokusere på indsamlingsordningerne for husholdningsaffald samt fastholde de eksisterende målsætninger for behandling af affaldet i Affaldsstrategi som udgangspunkt for den nye affaldsplan. Da der ikke er en national strategi, vil der i den kommende planperiode være mere frit spil for kommunernes egne initiativer. Miljøstyrelsen har udmeldt, at sigtelinierne for dagrenovation, storskrald samt handel & kontor endnu ikke er nået på nationalt plan, og det er derfor sandsynligt, at der vil komme et øget fokus på disse sektorer National affaldsreform Affaldsreformen om ny organisering af affaldssektoren har været længe under vejs og den forventes nu at blive vedtaget i foråret 2009 med ikrafttræden 1. januar Affaldsreformen deles op i to faser og fase 1, der skal træde i kraft den 1. januar 2010 omfatter Liberalisering af genanvendeligt erhvervsaffald (farligt som ikke-farligt). Det betyder, at kommunen ikke længere har anvisningsretten over det genanvendelige erhvervsaffald, og at virksomheder frit kan vælge mellem anlæg fra en national liste til behandling af genanvendeligt affald i modsætning til tidligere, hvor kommunen specifikt indgik aftaler med behandlingsanlæg. Kommunernes rolle som myndighed og driftsherre skal adskilles klart. Dette skal ske i separate organisatoriske og økonomiske enheder, så der skabes en klarere opdeling mellem gebyr- og skattefinansierede aktiviteter. Desuden skal det indskærpes at fælleskommunale affaldsselskaber ikke kan udføre myndighedsopgaver det er en opgave for kommunerne alene. Gennemsigtighed i gebyrer. Borgere og virksomheder skal kunne se, hvad de betaler for. Der må ikke krydssubsidieres mellem forskellige brugergrupper og forskellige affaldsordninger. Det skal blive lettere at sammenligne gebyrer på tværs af kommuner. Åbning af genbrugsstationer for erhverv og ensartet gebyrstruktur for betaling Fra 1. januar 2010 skal erhvervsvirksomheder have adgang til de kommunale genbrugsstationer. Betalingen for erhvervsvirksomhedernes brug af genbrugsstationerne skal være efter en ens gebyrstruktur i hele landet, dog baseret på den enkelte kommunes driftsomkostninger på genbrugsstationen. Standardregulativer for både husholdnings- og erhvervsaffald. Miljøstyrelsen kommer med forslag til to standardregulativer, så alle kommuners regulativer bliver ens 8

9 bygget op og bruger samme definitioner og begreber. Regulativerne kommer til at bestå af to dele. En generel del som er ens i alle kommuners regulativer og en særlig del med bestemmelser om de specifikke affaldsordninger i kommunen. Ensartet dataindsamling i et landsdækkende affaldsdatasystem. Det nye, forenklede nationale affaldsdatasystem vil erstatte ISAG-tallene og bygger på indberetning fra tre kilder, nemlig affaldsmodtagere, indsamlere og slutbehandlere (herunder eksportører). Benchmarking af forbrændings- og deponeringsanlæg. Alle forbrændings- og deponeringsanlæg skal fra 2010 deltage i en årlig obligatorisk benchmarking Fase 2, der skal træde i kraft ultimo 2010, vedrører en mulig liberalisering (selskabsdannelse) af forbrændings- og deponeringsanlæg. Denne fase afventer endelig vedtagelse af EU's affaldsdirektiv Nyt EU-affaldsdirektiv I oktober 2008 blev EU s nye affaldsdirektiv vedtaget. Direktivet kan på sigt få stor indflydelse på affaldsplanlægningen i Danmark. Her følger en kort opridsning af de vigtigste ændringer. Affaldshierarkiet bliver fastholdt og er nu direkte skrevet ind i direktivet, men med et nyt punkt, der hedder forberedelse med henblik på genbrug (fx. flaskeskylleri af flasker uden pant). o Forebyggelse, herunder genbrug o Forberedelse med henblik på genbrug o Genanvendelse o Anden nyttiggørelse, fx. energiudnyttelse o Bortskaffelse (forbrænding uden energiudnyttelse eller deponering) Der kan i visse tilfælde afviges fra hierarkiet, fx. ud fra konkrete miljøvurderinger (livscyklustankegang). Biprodukter det er nyt at biprodukter er beskrevet i direktivet dvs. produkter, der ikke er blevet til affald, men som direkte og uden videre bearbejdning kan afsættes som et produkt. Det kan betyde, at affaldsmængder, der i dag tæller positivt med i opgørelser af genbrugsprocenter, fremover slet ikke indgår i affaldssektoren. End-of-Waste. I direktivet er der indskrevet end-of-waste-kriterier, der beskriver, hvad der skal være opfyldt for at affald, der har gennemgået en nyttiggørelsesoperation, ophører med at være affald. Når affald overgår til at være et produkt, kan det igen sælges frit over landegrænserne Affaldsforebyggelse er blevet indarbejdet direkte i direktivet. Kommissionen vil over de næste år udarbejde o rapport om udviklingen inden for affaldsproduktion og affaldsforebyggelse, o politik om øko-design af produkter, o mål for affaldsforebyggelse og afkobling fra den økonomiske udvikling, o handlingsplan for at ændre de eksisterende forbrugsmønstre. Mål for genanvendelse. Som noget nyt er der kommet specifikke genanvendelsesmål, senest i 2020 o Samlet 50% genanvendelse i forhold til potentialet af som minimum papir, metal, plast og glas fra husholdninger eller tilsvarende affald. Det bemærkes, at potentialet i dag ikke er kendt og vil blive fastlagt for hver enkelt kommune af Miljøstyrelsen. Da potentialet ikke er kendt, er det på nuværende tidspunkt svært at fastslå, om kommunens indsamlingsordninger er effektive nok. o 70% genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald (ekskl. jord og sten) o Kommissionen vil senest i 2014 overveje mål for andre affaldstyper. 9

10 Forbrænding som nyttiggørelse. Forbrænding af affald på anlæg, der opfylder en vis energieffektivitet, er nu nyttiggørelse (alle danske forbrændingsanlæg opfylder krav til energieffektiviteten). Det betyder i princippet, at affald til forbrænding i modsætning til i dag frit kan bevæge sige over landegrænserne som en vare. Nærhed og selvforsyning. Der er indskrevet bestemmelser om, at medlemslandene for at beskytte landets egen forbrændingskapacitet kan begrænse import af affald til forbrænding (nyttiggørelse), hvis nationalt affald vil blive fortrængt til bortskaffelse eller ikke kan behandles i overensstemmelse med affaldsplanerne. Bioaffald. Der stilles ikke særskilt krav til biosortering, men medlemslandene skal selv træffe foranstaltninger, når det er relevant iht. affaldshierarkiet og beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed Kyoto-aftale og national klimastrategi Der kommer i øjeblikket større og større fokus på klimaeffekter, primært CO 2 -udslip. Som et resultat af Kyoto-aftalen vil der efter 2012 eksistere lofter over al CO 2 -udledning i Danmark, dels et loft i form af kvoter til den kvote-belagte sektor (kraft/varmesektoren og CO 2 -tunge industrier) og dels nationale lofter over emissionerne fra de ikke-kvotebelagte sektorer (f.eks. affaldshåndtering, mindre industrivirksomheder, transport, individuel opvarmning og landbrug). Omkring halvdelen af CO 2 -udledningen er på europæisk plan i den kvote-belagte sektor. Virksomhederne i denne sektor vil få et samlet loft over deres udledninger i form af tildelte kvoter, og loftet bliver sænket med 30% frem mod Kan virksomhederne ikke overholde kvoterne, må de selv købe CDM-kreditter, dvs. investere i projekter for drivhusgasreduktioner i udviklingslande. Det gør det vældigt interessant for eksempelvis kraftværker at benytte CO 2 -neutrale brændsler, herunder betragtes affaldsforbrænding som delvist CO 2 - neutralt og kan erstatte fossile brændstoffer som fx. kul og gas. Staten har ingen forpligtelser i forhold til de kvotebelagte sektorers overholdelse af emissionskravene. Staten er derimod ansvarlig for den ikke kvote-belagte sektor, som gennemsnitligt i EU skal nedbringe CO 2 -udledningen med 10% frem mod 2020, herunder er Danmarks krav til reduktion på 20%. Det er således den danske stat, der ved initiativer skal nedbringe CO 2 -udslippet i den ikke-kvote belagte sektor eller alternativt købe CDM-kreditter. Det gør det attraktivt for staten at flytte så mange CO 2 -udledninger som muligt fra den ikke-kvotebelagte sektor over i den kvotebelagte. Eksempelvis har der i de seneste år været fokus på el-biler. Ikke fordi elbiler nødvendigvis vil nedsætte CO 2 -udledningen, men fordi CO 2 -udledningen fra benzin- eller dieselbiler belaster den nationale ikke-kvotebelagte sektor, mens el-biler i stedet vil flytte ansvaret for CO 2 -udledningen over i den kvotebelagte energisektor. Tilsvarende vil staten have et kraftigt incitament til at få flyttet den CO 2 -udledning, der er forbundet med affaldshåndteringen over i den kvotebelagte sektor, for eksempel ved at flytte forbrændingsegnet affald (og dermed ansvaret for CO 2 -udledningen) over i den kvotebelagte kraftværkssektor. Ydermere vil det særligt kunne svare sig at flytte det ikke-co 2 -neutrale affald, dvs. det energirige affald til forbrænding på kraftværkerne, selvom det ellers er det energirige affald (eksempelvis plast), som i et livscyklusperspektiv er meget CO 2 - besparende at genanvende, fordi man netop her sparer store mængder af energi og dermed CO 2 -udledninger ved ikke at skulle producere nye materialer. Men på grund af den måde, som kvotesystemerne er sammensat på, kommer effekten altså til at blive modsat. Sammenlagt må det forventes, at klimapolitikken i den kommende periode kan resultere i væsentlige forandringer på affaldsområdet og ikke nødvendigvis i en miljømæssigt positiv retning. 10

11 3. Målsætninger Greve Kommunes målsætninger udstikker retningen for udviklingen af affaldsområdet for Målsætningerne følger de nationale retningslinier og støtter den udvikling, der allerede er i gang på kommunalt niveau. Følgende principper samt overordnede og eksisterende målsætninger danner udgangspunkt for kommunens målsætninger for planperioden : Affaldshierarkiet Sigtelinier i regeringens Affaldsstrategi Målsætningerne i den forrige affaldsplan Resultater fra den kortlægning og de vurderinger, der fremgår af denne affaldsplan Forventet kommende lovgivning Forventet indhold i kommende nationale affalds- og klimastrategier. Greve Kommune har som overordnet mål at fremme en bæredygtig udvikling i kommunen. Det betyder, at borgere og virksomheder indretter deres aktiviteter på den mest bæredygtige måde, og at kommunen bidrager til at skabe de bedste betingelser for, at dette kan lade sig gøre. Kommunens målsætninger og strategier er derudover, at: reducere den samlede miljøbelastning fra affaldet reducere tabet af ressourcer fastholde et højt serviceniveau sikre god information om affaldsordninger til borgere og virksomheder få mest miljø for pengene sikre gode arbejdsmiljøforhold i forbindelse med indsamling og behandling af affaldet forebygge affald, herunder både mængden og farligheden af affaldet Mål for 2012 Målsætningerne udstikker en retning for udviklingen af affaldssystemet, men fortæller ikke, hvor langt kommunen skal være nået på hvilket tidspunkt. Det er derfor vigtigt at formulere mere konkrete mål for udviklingen. Greve Kommunes mål for 2012 fremgår af Tabel 1. Målene er fastsat på baggrund af: kortlægning af erhvervsaffald i 2006 og husholdningsaffald i 2007 forventet forbedringspotentiale forårsaget af de initiativer, som planlægges gennemført i planperioden regeringens sigtelinier for 2008 affaldsmængdernes forventede udvikling (prognose). 11

12 Greve 2006/ 2007 Genanvendelse Forbrænding Deponering Greve 2006/ 2007 Greve 2006/ 2007 Grevemål 2012 Sigtelinie 2008 Grevemål 2012 Grevemål 2012 Sigtelinie 2008 Sigtelinie 2008 Husholdningsaffald Dagrenovation Storskrald Haveaffald Erhvervsaffald Institutioner, handel og kontor Fremstilling <15 Bygge- og anlægsaffald I alt Tabel 1 Fordeling på behandlingsformer for 2006 i procent sammenholdt med Greve Kommunes mål for 2012 samt regeringens sigtelinier for Af tabellen ses, at der genanvendes i dag en meget stor del af husholdningsaffaldet og kun en lille del deponeres. De gode resultater skal fastholdes. Det vil blive svært at forbedre resultat væsentligt, med mindre kommunen vælger at sortere bioaffald ud af dagrenovationen til central behandling. Greve Kommunes mål for 2012 ligger fortsat væsentligt højere end regeringens sigtelinier for der er stor difference mellem mængden af affald fra Fremstilling, der deponeres (61 %) og sigtelinie for 2008 i Affaldsstrategi (højst 15 %). Der skal så vidt muligt inden for denne sektor flyttes noget affald fra deponering til genanvendelse. Affaldets sammensætning er meget afhængig af de enkelte fremstillingsvirksomheder, der findes i kommunen. På baggrund af kommunens kendskab til, hvilket affald der er tale om, er det urealistisk at nå det skitserede mål i Affaldsstrategien. Kommunen anser det for urealistisk, at sektoren kan realisere regeringens sigtelinie om 65 % genanvendelse, hvorfor målet er sat til 20 %. en større del af affaldet fra Institutioner, handel og kontor skal flyttes fra forbrænding til genanvendelse, hvilket kommunen vil forsøge gennem forskellige initiativer (se afsnit 5.2). 97 % af bygge- og anlægsaffaldet genanvendes allerede, hvorfor det nationale mål (90 %) i 2008 er nået. Kommunen vil i denne planperiode forsøge at fastholde den høje genanvendelsesprocent. samlet betragtet forventer Greve Kommune, at fastholdelsen af de allerede opnåede gode resultater samt en væsentligt forbedret sortering for institutioner, handel og kontor resulterer i, at regeringens sigteliner 2008 for genanvendelse vil kunne nås i 2012 og at der samtidigt vil blive deponeret væsentligt mindre affald i Greve Kommune end efter sigtelinien for

13 4. Affaldsmængdernes forventede udvikling Afaldsprognose fordelt på affaldstyper Greve Affaldstyper Dagrenovation Storskrald Haveaffald Erhvervsaffald heraf bygge- og anlægsaffald Farligt affald Behandl.rest I alt Fremskrivningsprocenter Dagrenovation 0,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Storskrald 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Haveaffald 0,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Erhvervsaffald 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% heraf bygge og anlægsaffald 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Farligt affald 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Behandlingsrest 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Tabel 2 Fremtidige affaldsmængder Følgende forudsætninger ligger til grund for de fastsatte fremskrivningsprocenter: * Udviklingen i kommunens affaldsmængder fordelt på affaldstyper i perioden for dagrenovation som i gennemsnit viser en stigning på 2% pr. år. For storskrald og haveaffald vurderes tallene at være for usikre til at inddrage i vurderingen. * Fremskrivningsprocenter jævnfør Miljøstyrelsens fremskrivning af affaldsmængder for * Dagrenovation: Fremskrivningsprocenten er dels fastsat på grundlag af de seneste års konstaterede vækst kombineret med fremskrivningsprocenter anvendt i FRIDA modellen. * Erhvervsaffald er fastsat til en generel stigning på 1% pr år. 13

14 14

15 5. Initiativer For at opnå Greve Kommunes målsætninger på affaldsområdet, er der i det følgende afsnit beskrevet en række initiativer, som skal gennemføres i planperioden. Initiativerne stammer primært fra kommunens egen viden om hvilke indsatser, der vil kunne forbedre resultaterne, herunder fra gennemgangen af kortlægningen. Derudover forventes der på flere områder ny lovgivning, hvilket der også er taget hensyn til i udarbejdelsen af initiativerne. Initiativer, der ikke er blevet gennemført i affaldsplan , er desuden blevet genovervejet. Greve Kommune planlægger EU-udbud af affaldsindsamlingen for husholdninger i fællesskab med Solrød Kommune, og der vil også heraf skulle gennemføres initiativer, eksempelvis justeringer af affaldsordninger Husholdninger Affaldsordningerne har for hver enkelt bolig siden 2005 været bygget op over et fast skelet, som har fungeret i hele den sidste planperiode fra : Indsamling af dagrenovation i sække, beholdere eller containere Adgang til den kommunale genbrugsstation, MiljøCenter Greve Månedlig fortovsindsamling af storskrald og genanvendelige materialer eller adgang til minigenbrugsstation (enkelte boligområder har dog fælles containerløsninger som alternativ) Mulighed for aflevering af papir, glas og batterier ved indkøbscentre o.lign. Det er Greve Kommunes opfattelse, at den nuværende opbygning med en kombination af hente- og bringeordninger generelt tilgodeser borgerne og deres forbrugsmønstre rigtigt godt og dette er også blevet understøttet i en tilfredshedsundersøgelse, som er blevet gennemført i planperioden. De nuværende affaldsordninger sikrer desuden en god sortering og dermed en høj genanvendelsesprocent. Den grundlæggende opbygning af affaldsordningerne fastholdes derfor i den kommende planperiode Man kan sige, at de store gevinster i forhold til sorteringen af affaldet allerede er opnået, og at det således er de mindre gevinster, der nu skal findes. Indsatserne koncentrerer sig derfor om de områder, hvor sorteringen ikke fungerer godt nok, og derudover skal affaldsordningerne finjusteres og fortsat udvikles. Informationen til borgerne er også i fokus. Fra 2006 har Solrøds borgere benyttet Greve Kommunes genbrugsstation, MiljøCenter Greve, og der har på dette område været et godt samarbejde mellem de to kommuner. De øvrige affaldsordninger i de to kommuner er også meget ens, og det er derfor besluttet, at samarbejdet med Solrød Kommune skal øges i den kommende planperiode, herunder at det næste EU-udbud gennemføres af de to kommuner i fællesskab. Det næste EU-udbud gennemføres således, at næste kontraktperiode starter den 1. september Udbudsprocessen og overgang til ny vognmand er en ressourcekrævende proces og der er derfor i den første del af planperioden primært planlagt initiativer, der er nødvendige eller hensigtsmæssige i forhold til det næste udbud, mens de øvrige initiativer er lagt efter

16 Nr. Indsatsområde Initiativ Formål Metode Dagrenovation Det skal i planperioden afgøres, hvorvidt borgere, der afleverer dagrenovation i sække eller 140 liter beholdere, skal have yderligere incitamenter for at sortere flere genanvendelige materialer ud af dagrenovationen. Herunder om der skal indføres økonomiske incitamenter. Øget udsortering af genanvendelige materialer. I marts 2009 forelægges oplæg til politisk behandling, som bl.a. vil indeholde overvejelser om at - nedsætte affaldssækkens størrelse - indføre mulighed for forskellige størrelser af sække/beholdere til forskellig renovationstakst - tilbyde afhentning af dagrenovation med 14 dages interval - indføre vægtafregning af dagrenovation, herunder i kombination med udlevering af kompostbeholder, se initiativ nr X Eventuelle ændringer i forhold til den nuværende dagrenovationsordning vil blive gennemført ifm. næste kontraktperiode, som starter den 1. september Dagrenovation Der tages stilling til, om der i efter planperioden skal indføres sortering af bioaffald til central behandling. Øget udsortering af genanvendelige materialer. Greve Kommune afventer som udgangspunkt Miljøstyrelsens udmelding vedrørende udsortering af bioaffald. Der kan evt. i planperioden udarbejdes en miljøøkonomisk analyse for at afklare, om udsortering af bioaffald i Greve Kommune vil have en positiv effekt, herunder skal afsætningsmulighederne belyses. X 16

17 Nr. Indsatsområde Initiativ Formål Metode Dagrenovation Kommunens stillingtagen til hjemmekompostering skal afklares. Der var i den sidste affaldsplan initiativer til forøgelse af andelen af hjemmekomposteret bioaffald. Disse initiativer er ikke blevet gennemført og andelen af hjemmekompostering i Greve Kommune anslås til at være lille, men er ikke undersøgt. I marts 2009 forelægges oplæg til politisk behandling. X Nyere undersøgelser peger i retning af, at central behandling af bioaffald eller forbrænding med energiudnyttelse er en mere miljørigtig behandling end hjemmekompostering. 2.1 Genanvendelige materialer i dagrenovationen: Papir, glas, pap, metaldåser, plastflasker. Omfanget af fejlsortering og manglende sortering kortlægges mhp. bedre at kunne målrette kampagner og kontrol. Øget udsortering af genanvendelige materialer. Undersøge det faktiske omfang af genanvendelige materialer i dagrenovationen samt eventuelt i storskraldsfraktionen. X 2.2 Genanvendelige materialer i dagrenovationen. Kampagne for bedre udsortering af pap i fortovsindsamlingen. Øget udsortering af genanvendelige materialer. Fastlægges på kampagnetidspunktet. X 2.3 Genanvendelige materialer i dagrenovationen. Vurdering af, om fortovsindsamling af plastflasker skal nedlægges. Hvis ordningen fortsætter gennemføres kampagner for øget udsortering. Enten nedlægges ordningen eller den indsamlede mængde øges. Ordningen har negativ miljømæssig og økonomisk effekt, fordi de indsamlede mængder er meget små. I marts 2009 forelægges oplæg til politisk behandling. En eventuel informationskampagne gennemføres i X X 17

18 Nr. Indsatsområde Initiativ Formål Metode Genanvendelige materialer i dagrenovationen. Øget kontrol og rådgivning på minigenbrugsstationer. Sorteringen i boligselskaberne er meget varierende, nogle steder rigtig god andre steder rigtig dårlig. - Øge kravene til overholdelse af regulativet i praksis - Kontrolbesøg og møde mindst én gang årligt på alle minigenbrugsstationer. Mødet omfatter dels tilsyn på minigenbrugsstationen og dels en gennemgang af sidste års indsamlede mængder - Vejledning om takstsystemet, der animerer til bedre sortering - Rådgivning ifm. udarbejdelse af informationsmateriale (opsøgende arbejde), hvis der er ressourcer til det - Erfaringsopsamling og videregivelse af ordninger, som fungerer godt. X X X X 2.5 Genanvendelige materialer i dagrenovationen. Indsamling af papir i sække i fortovsindsamlingen udskiftes til indsamling i beholdere på f.eks. 140 liter. Indsamlingen vil fortsat foregå med samme interval (1 gang om måneden) sammen med den øvrige fortovsindsamling. Forbedret arbejdsmiljø for renovationsfolkene. Øget udsortering af papir. Beholderens præcise størrelse fastlægges ved politisk behandling i marts Beholderne indføres fra næste kontraktperiode, som begynder den 1. september X X 3.1 Farligt affald Husstandsindsamling af batterier i en plastpose på låget af dagrenovationsstativ eller beholder. Øget udsortering af batterier. Batterier i dagrenovation og brændbart affald udgør en betydelig miljøbelastning. Indføres i forbindelse med næste kontraktperiode. Erfaringer fra andre kommuner har vist, at batteriindsamling på låget koster i størrelsesordenen 4 kr. pr. husstand om året. X X Ordningens hensigtsmæssighed skal dog vurderes i henhold til ny lovgivning om batterier i Hvis ordningen etableres, indføres den fra næste kontraktperiode, som begynder den 1. september

19 Nr. Indsatsområde Initiativ Formål Metode Farligt affald Kampagne for øget udsortering af småt elektronikaffald, f.eks. mobiltelefoner og legetøj. Øget udsortering af småt elektronikaffald. Elektronikaffald i dagrenovation og brændbart affald udgør en betydelig miljøbelastning. Fastlægges på kampagnetidspunktet. Kampagne gennemføres eventuelt sammen med kampagne for batteriindsamling, jf. initiativ nr X 3.3 Farligt affald Kampagne for øget udsortering af olie- og kemikalieaffald. 3.4 Farligt affald Vurdering af, om der skal indføres yderligere tiltag for at øge udsorteringen af olie- og kemikalieaffald, som eksempelvis husstandsindsamling. Øget udsortering af olie- og kemikalieaffald. Olie- og kemikalieaffald i dagrenovation, brændbart affald eller afløb udgør en betydelig miljøbelastning. Øget udsorteringen af olie- og kemikalieaffald. Der er komplicerede sikkerhedsmæssige problemer ved husstandsindsamling. Fastlægges på kampagnetidspunktet. (X) X Undersøge ordninger i andre kommuner. X 4.1 MiljøCenter Greve MiljøCenter Greve skal åbnes for erhvervsvirksomheder fra 1. januar Opfyldelse af ny lovgivning. Sikre, at de mængder affald, som erhvervsvirksomheder ikke lovligt afleverer på MiljøCenter Greve, finansieres af erhvervsvirksomhederne selv. Vurdering af MiljøCenter Greves åbningstider, fraktioner, bemanding, oplagringskapacitet samt evt. andre nødvendige ændringer til sikring af fortsat optimal drift. Fastlæggelse af udgiftsfordeling mellem husholdninger og erhverv. X X Sikre lige vilkår for erhvervsvirksomheder i forskellige kommuner. Serviceforbedring i forhold til erhvervsvirksomheder. Gennemførelse af lovpligtig brugerundersøgelse hvert 4. år. Oplæg til politisk behandling forelægges politisk i maj

20 Nr. Indsatsområde Initiativ Formål Metode MiljøCenter Greve Vurdering af ordningen til direkte genbrug på MiljøCenter Greve samt indgåelse af ny kontrakt om varetagelse af ordningen. Evaluering af det nuværende førstegangsudbud med henblik på at sikre, at driftsopgaven fremover løses så optimalt som muligt. Oplæg til politisk behandling forelægges senest i Ny kontrakt om direkte genbrug påbegyndes samtidigt med næste kontraktperiode for indsamling af affald og drift af MiljøCenter Greve, dvs. fra den 1. september X X 4.3 MiljøCenter Greve Løbende vurdering af sortering, fraktionsopdeling, afsætning, kørsel mv. på MiljøCenter Greve. Løbende optimering af drift. Overskudsdeling med driftsentreprenør. Erfaringsudveksling med andre kommuner, herunder benchmarking med I/S KA- RA/NOVEREN s genbrugsstationer. X X X X Løbende fokus på muligheder for optimering. 4.4 MiljøCenter Greve Udsortering af PCB (findes blandt andet i vinduesrammer). Reducere affaldets samlede miljøbelastning. Bortskaffelsen af PCB udgør en betydelig miljøbelastning. Der samarbejdes med I/S KARA/NOVEREN og private entreprenører med henblik på at finde en god løsning. (X) (X) Der mangler på nuværende tidspunkt gode afsætnings- og sorteringsmuligheder. 5.1 Udbud og driftsformer Vurdering af, om driften af MiljøCenter Greve fortsat skal udliciteres eller om driften alternativt løses i eget regi eller via I/S KARA/NOVEREN. Evaluering af det nuværende førstegangsudbud med henblik på at sikre, at driftsopgaven fremover løses så optimalt som muligt. I marts 2009 forelægges oplæg til politisk behandling. X Herunder indgåelse af ny kontrakt med Solrød Kommune om Solrøds borgeres fortsatte benyttelse af MiljøCenter Greve. 20

21 Nr. Indsatsområde Initiativ Formål Metode Udbud og driftsformer Fælles EU-udbud med Solrød Kommune om indsamling og kørsel af affald. Samarbejdet mellem de to kommuner skal: - bidrage til at skabe økonomisk gevinst for brugerne og kommunerne - bidrage til, at det nuværende serviceniveau i de to kommuner som minimum holdes - bidrage til, at der sker en øget kvalitet i opgaveudførelsen i de to kommuner - fremme udvikling af den gode arbejdsplads. Der udarbejdes kontraktmateriale for hver kommune, med hver sit geografiske område. Der erfaringsudveksles om udbudsmaterialer mellem de to kommuner og ensrettes, når der er enighed om det. Der arbejdes med samme udbudsperiode. De to kommuner tager udgangspunkt i samme serviceniveau i affaldsordningerne som i dag. Eventuelle ændringer i affaldsordningerne foretages som udgangspunkt kun, hvis de medfører gevinster i forhold til service, økonomi, driftssikkerhed, miljø, arbejdsmiljø e.a., men ikke alene for at harmonisere affaldsordningerne i de to kommuner. X X 6.1 Information til og kommunikation med borgerne. Udarbejde informations- og kommunikationsplan som kan danne grundlag for det informations-/kommunikationsarbejde, som foregår løbende, herunder stillingtagen til digitale løsninger. At blive mere bevidst om, hvilke informations- og kommunikationsløsninger, der vælges og hvorfor. Informations- og kommunikationsplan forelægges politisk og danner herefter grundlag for det videre arbejde. X X 6.2 Information til og kommunikation med borgerne. Udbygning af internetside. At lette borgernes adgang til information. Udbygning af internetsiden sker med baggrund i informations- og kommunikationsplanen, se initiativ nr X X 6.3 Information til og kommunikation med borgerne. Tilbyde mere individuel information til borgerne. At lette borgernes tilgang til affaldsordningerne. De konkrete forslag afklares senere, men kunne eksempelvis være: - undersøge muligheder for udsendelse af sms dagen før fortovsindsamling eller dagen før ens dagrenovationsbeholder skal stilles frem til skel - at ens egen storskraldskalender kan printes fra internettet eller sidder på papirspanden/dagrenovationsbeholderen. X X 21

22 Nr. Indsatsområde Initiativ Formål Metode Information til og kommunikation med borgerne. Undervisning af skoleklasser i den udstrækning, hvor der er ressourcer til det. Forbedre den generelle viden om affaldsordninger og sortering. Udarbejdelse af undervisningsmateriale og opsøgende arbejde i forhold til skoler i det omfang, der er ressourcer til det. Undervisningsmateriale kan baseres på affaldetsvej.dk eller andet allerede udarbejdet materiale. X X 6.5 Information til og kommunikation med borgerne. Tilfredshedsundersøgelse. Øget viden om borgernes holdninger og behov/ønsker i forhold til affaldsordningerne. Tilfredshedsundersøgelse udarbejdes med baggrund i informations- og kommunikationsplanen, se initiativ nr X Evaluering af ny kontrakt/renovatør samt erfaringsopsamling til det følgende udbud. Eventuelt kan borgerpanelet benyttes. 7.1 Affaldsminimering Kampagne for affaldsminimering. Affaldsmængderne er tæt koblet til den økonomiske vækst. Kommunens reelle mulighed for at afkoble affaldsproduktionen fra den generelle økonomiske vækst i samfundet er lille. Miljøstyrelsen har for nyligt meldt ud, at kommunerne ift. affaldsminimering bør fokusere på affaldets miljøbelastning i stedet for på mængden af affald. Gennemføre oplysningskampagne for minimering af mængderne af farligt affald, herunder at erstatte f.eks. rengøringsmidler med mere miljøvenlige produkter. (X) X 22

23 Nr. Indsatsområde Initiativ Formål Metode Klimaeffekter (primært CO 2 - udledning) af affaldsordningerne. Der er i øjeblikket stor fokus på CO 2 -udledninger og klimaeffekter. Der skal i løbet af planperioden ske en vurdering af affaldsordningernes påvirkning. Der findes flere forskellige programmer, som de nødvendige beregninger kan foretages i, men de fleste er stadig mangelfulde. Eksempelvis er nogle programmer ikke oversat til dansk endnu, mens andre kan beregne kommunens CO 2 -udledning, dog uden at omfatte affaldsordningerne. At få mere viden om affaldsordningernes klimaeffekter med henblik på at inddrage flere parametre, når affaldsordningerne skal vælges og tilrettelægges. At affaldsordningerne kan indgå i kommunens samlede CO 2 - regnskab. Greve Kommune har en dialog med KL om at deltage i udviklingen af et eller to programmer. Der skal tages stilling til, om der skal ses isoleret på CO 2 -effekter eller på miljøbelastning i en mere bred forstand. Ligeledes vil der skulle tages stilling til en række andre parametre som forudsætning for beregningerne. X X X X Der foregår i øjeblikket et stort udviklingsarbejde i branchen på dette område. 9.1 Takstberegning Vedtagelse af principper for fordeling af udgifter mellem borgerne. Imødegåelse af den kommende lovgivning på affaldsområdet, som har stor fokus på at undgå krydssubsidiering mellem husholdninger og erhverv samt mellem forskellige affaldsordninger og boligtyper. Der forelægges et oplæg til politisk behandling. X X Der er desuden fokus på gennemsigtighed i takstberegningerne Øget fokus på gennemførelsen af affaldsplanen. Evaluering. Større sikkerhed for at nå affaldsplanens mål. Midtvejsstatus på Affaldsplan forelægges til politisk behandling. X Tabel 3 Indsatsområder for husholdninger i Greve

24 24

25 5.2. Initiativer for erhvervsvirksomheder Erhvervsaffaldet har i Greve Kommune tidligere været reguleret efter en aftalemodel, der indeholdt krav til, hvordan affaldet skulle behandles under transport, opbevaring og ved behandling på modtageanlæggene. Det var kommunerne, der var ansvarlige for, at kravene blev overholdt, og at transportører og modtageanlæg var godkendt til at håndtere affaldet. I starten af 2009 vil Greve Kommunes regulativ for erhvervsaffald blive ændret, så affaldet fremover primært bliver anvist gennem de forskellige anvisningsordninger, og hvor det så er virksomhedens (affaldsproducentens) ansvar, at affaldet bliver behandlet i henhold til regulativet. Ligeledes vil regulativet for bygge- og anlægsaffald blive revideret. Regeringen har udmeldt, at der vil komme standard regulativer, som gælder både for bygge- og anlægsaffald og andet erhvervsaffald. Dette kan betyde, at visse initiativer, der er nævnt i denne affaldsplan, vil blive ændret i løbet af planperioden. Regeringen har udmeldt, at den fremtidige affaldsstrategi for erhvervsvirksomheder vil indeholde en del ændringer i forhold til den gældende strategi. Det betyder blandt andet, at fra den 1. januar 2010 skal erhvervet have adgang til alle genbrugspladser. Det gælder dog kun for husholdningslignende affald og i mindre mængder og ikke for dagrenovation. I Greve og Solrød Kommuner er det udelukkende borgerne, der har betalt for MiljøCenter Greve, så erhvervsvirksomhederne må fremover også betale for deres andel af behandling og bortskaffelse af affaldet fra MiljøCenter Greve. Regeringen har stillet forslag om, at erhvervsvirksomheder gennem gebyret for erhvervsaffald skal betale med en faktor ½, 2, 4 eller 8 alt efter, hvor store mængder det forventes, at de enkelte brancher vil aflevere på genbrugspladserne. Det er ligeledes tanken, at virksomheder, som kun belaster affaldsordningerne marginalt, og som er beliggende sammen med en husstand, skal fritages for betaling. Virksomheder, der har en dokumenteret omsætning på under kr./år, skal fritages for gebyr for et år ad gangen. Som udgangspunkt skal erhvervsvirksomhederne betale 15% af omkostningerne til at drive MiljøCenter Greve (lovforslag) det første år, hvor erhvervsvirksomhederne har adgang til genbrugspladserne. De følgende år vil fordelingen af omkostningerne blive vurderet ud fra brugerundersøgelser, som kommunalbestyrelsen forpligtes til at lave hver 4. år. Hvordan gebyret for erhvervsaffald fremover bliver sammensat vil blive besluttet, når det endelige udspil er kommet fra regeringen. 25

26 Nr. Indsatsområde Initiativ Formål Metode Plast, pap, papir, batterier, farligt affald Gennemføre kampagner om bedre sortering af plast, pap, papir, batterier samt farligt affald. Både hos offentlige og private virksomheder/institutioner. Forbedre genbrugsprocenten. Undgå problematiske stoffer i spildevandet og i affaldet. Sende info-materiale om indsamlingsmulighederne. Affaldsbesøg hos udvalgte brancher/virksomheder. X 12.1 Modtagekontrol Præventiv kontrol af læs afleveret til forbrænding. Forbedre genbrugsprocenten. Mindske risikoen for at genanvendelige materialer bliver forbrændt. I samarbejde med KARA/NOVEREN vil Greve Kommune møde op på forbrændingsanlægget og stikprøvevis kontrollere enkelte lastbilers læs. X X X X Mindske miljøfarlige stoffers påvirkning af mennesker og miljø Madaffald Bedre indsamling af madaffald fra storkøkkener, supermarkeder mv. Forbedre genbrugsprocenten. Undgå at madrester (bioaffald) bliver brændt. Affaldsbesøg hos udvalgte brancher/virksomheder. Oplysningskampagner om bioforgasning. X 14.1 Klinisk risikoaffald Opsyn med sortering og behandling af klinisk risikoaffald. Mindske miljøfarlige stoffers påvirkning af mennesker og miljø. Opdatere kommunens regulativ for erhvervsaffald. Sende info-materiale til relevante virksomheder evt. suppleret med tilsynsbesøg. X X 15.1 Regulativ Opdatering af kommunens regulativ for bygge- og anlægsaffald. Forbedre genbrugsprocenten og forenkle reglerne. Sende regulativet til de berørte brancher. Øge kontrollen med bygge- og anlægsaffald. X 26

27 Nr. Indsatsområde Initiativ Formål Metode Erhvervsvirksomheders adgang til kommunal genbrugsstation. MiljøCenter Greve skal åbnes for erhvervsvirksomheder fra 1. januar 2010, jf. initiativ nr Opfyldelse af ny lovgivning. Serviceforbedring i forhold til erhvervsvirksomheder. Sikre lige vilkår for erhvervsvirksomheder i forskellige kommuner. Fastlæggelse af udgiftsfordeling mellem husholdninger og erhverv. Gennemførelse af lovpligtig brugerundersøgelse hvert 4. år. Oplæg til politisk behandling forelægges politisk i maj X X Sikre, at de mængder affald, som erhvervsvirksomheder ikke lovligt afleverer på MiljøCenter Greve, finansieres af erhvervsvirksomhederne selv Øget fokus på gennemførelsen af affaldsplanen. Evaluering Større sikkerhed for at nå affaldsplanens mål. Midtvejsstatus på Affaldsplan forelægges til politisk behandling. X Tabel 4 Indsatsområder for erhvervsvirksomheder i Greve Tværgående initiativer (både husholdninger og erhvervsvirksomheder) Nr. Indsatsområde Initiativ Formål Metode Affald i naturen Gennemføre oplysnings-kampagner i skoler og institutioner. Oplysningskampagne i forbindelse med GreveDage. Mindske affald henkastet i naturen. Deltagelse i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. Evt. lave vores egen ifm. GreveDage. Sende oplysningsmaterialer til skoler og institutioner samt evt. artikel til den lokale presse. X X X X Tabel 5 Tværgående indsatsområder for husholdninger og erhvervsvirksomheder

28 28

29 6. Kortlægning af affaldsordninger og affaldsmængder Den kommunale affaldsplan indeholder en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Kortlægningen af affaldsmængder i Greve Kommune fra husholdninger er udarbejdet med baggrund i kommunens egne data fra transportør og modtageanlæg. Kortlægningen for erhvervsvirksomheder er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Miljøstyrelsens Informationssystem for Affald og Genanvendelse (ISAG) Regulativer i Greve Kommune Greve Kommune fastsætter i regulativer bestemmelser for omfang og tilrettelæggelse af kommunens affaldsordninger. Generelt skelner man mellem indsamlingsordninger og anvisningsordninger. Indsamlingsordninger kan være henteordninger, hvor affaldet afhentes hos den enkelte husstand eller bringeordninger, hvor borgeren selv skal bringe affaldet hen til opsamlingssteder. Anvisningsordninger er kommunale henvisninger til transport og bortskaffelsesmuligheder for affald, som ikke er omfattet af indsamlingsordninger. Anvisningsordninger vedrører primært erhvervsaffald. Etablering og drift af kommunens ordninger for husholdningsaffald varetages af Forsyningsvirksomheden, mens affaldsordninger for erhvervsaffald varetages af Center for Teknik & Miljø. Administrationen af ordningerne sker på baggrund af følgende regulativer: Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2009 Regulativ for erhvervsaffald af 28. februar 2006 Regulativ for bygge- og anlægsaffald af 28. februar Definitioner Her følger definitioner på betegnelser, der bliver brugt i denne kortlægning. Definitionerne er anderledes end dem, der traditionelt benyttes i Greve Kommune. Det skyldes, at resultaterne skal måles mod sigtelinierne i regeringens Affaldsstrategi , hvori Miljøstyrelsen brugte andre definitioner, end der er tradition for i affaldsbranchen og kommunerne. Dagrenovation: Affald, der naturligt fremkommer fra husholdninger, bortset fra haveaffald og storskrald dvs. glas, papir, pap, plast- og metalemballager er med i definitionen på dagrenovation. Restaffald: Det, der er tilbage af dagrenovationen, efter udsortering af genanvendelige materialer fx papir, glas, pap, plast- og metalemballager. Storskrald: Affald fra husholdningerne, der ikke er dagrenovation, haveaffald eller farligt affald. Typisk kasserede møbler, indbo og brugsgenstande samt byggeaffald. (Miljøstyrelsen definerer ikke, om byggeaffald bør anses for at være storskrald eller ej, da dette opgøres forskelligt i kommunerne og de reelle mængder på landsbasis er derfor ukendt. Greve Kommune har valgt at inkludere byggeaffaldet i storskraldsfraktionen, hvilket betyder, at storskraldsmængderne er væsentligt højere end landsgennemsnittet.) 29

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

8. KARA/NOVEREN s anlæg og kapacitet...34

8. KARA/NOVEREN s anlæg og kapacitet...34 Affaldsplan 2009-2012 Odsherred Kommune Sept 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND FOR ODSHERRED KOMMUNES MÅL OG INITIATIVER... 4 2.1. RAMMERNE FOR AFFALDSOMRÅDET... 4 2.2. NATIONAL AFFALDSSTRATEGI

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012 Esbjerg Kommune

Affaldsplan 2009-2012 Esbjerg Kommune Affaldsplan 2009-2012 01.01.2010 Affaldsplan 2009-2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2 EU-AFFALDSDIREKTIV 6 2.1 Affaldshierarkiet 6 3 NATIONAL AFFALDSREFORM 8 4 KYOTO-AFTALE OG NATIONAL KLIMASTRATEGI

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affaldsplan. 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014. sammenfatning

Affaldsplan. 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014. sammenfatning Affaldsplan 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014 sammenfatning 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Status 5 2.1 Status i relation til tidligere planer 5 2.2 Kildegrundlag 6 2.3

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

NATUR, MILJØ OG TRAFIK AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2019 FORSLAG VEDTAGET AF ODSHERRED BYRÅD DEN XX.YY 2014

NATUR, MILJØ OG TRAFIK AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2019 FORSLAG VEDTAGET AF ODSHERRED BYRÅD DEN XX.YY 2014 NATUR, MILJØ OG TRAFIK AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2019 FORSLAG VEDTAGET AF ODSHERRED BYRÅD DEN XX.YY 2014 Affaldsplan 2014-2019 1 INDHOLD KOMMUNENS RAMMER, VISIONER OG MÅL FOR AFFALDSOMRÅDET 4 Vision

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver KL har modtaget meddelelse om cirkulær økonomi og forslag til direktiv om ændring

Læs mere

?genbrugsstationer. Fremtidens affaldssektor. Idéoplæg om. retssikkerhed og opgavefordeling. farligt affald. regelforenkling

?genbrugsstationer. Fremtidens affaldssektor. Idéoplæg om. retssikkerhed og opgavefordeling. farligt affald. regelforenkling retssikkerhed og opgavefordeling?genbrugsstationer farligt affald regelforenkling genanvendeligt erhvervsaffald Idéoplæg om Fremtidens affaldssektor I N D H O Forord 3 Indledning 4 L D?Genbrugsstationer

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Affaldsplan for Viborg Kommune

Affaldsplan for Viborg Kommune Viborg Kommune Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 November 2010 Viborg Kommune Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 November 2010 Affaldsplan for Viborg Kommune 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Indhold Forord... 3 Ressourceplanens kortlægningsdel... 4 Indledning metodebeskrivelse... 4 Status for affaldsmængder... 6 Miljø i indsamlingen CO 2 -beregninger...

Læs mere

Tillæg til Affaldsplan 2007

Tillæg til Affaldsplan 2007 Silkeborg Kommune Tillæg til Affaldsplan 2007 December 2009 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Organisation og struktur...4 2.1 Samarbejder på affaldsområdet...4 3. Status forbrændingsegnet

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere