SAMARBEJDSAFTALE FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å MELLEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSAFTALE FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å MELLEM"

Transkript

1 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr SAMARBEJDSAFTALE FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å MELLEM OG Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Frederiksberg Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune, Rødovre Kommune Afløb Ballerup A/S, Brøndby Kloakforsyning A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Glostrup Spildevand A/S, HOFOR Spildevand Albertslund A/S, HOFOR Spildevand Herlev A/S, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, HOFOR Spildevand København A/S, HO- FOR Spildevand Rødovre A/S c:\documents and settings\mop\local settings\temp\7\tri8256\print\ _v1_revideret samarbejdsaftale udkast_ docx.docx / Horten Advokatpartnerselskab CVR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. DEFINITIONER BAGGRUND OG FORMÅL FORUDSÆTNINGER PROJEKTORGANISERING ANLÆGSARBEJDER OG ØVRIGE INVESTERINGER ADMINISTRATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MISLIGHOLDELSE UOVERENSSTEMMELSER ÆNDRINGER UDTRÆDEN ALMINDELIGE BESTEMMELSER UNDERSKRIFTER... 15

3 BILAG Side 3 Bilag 1 Rapport af dato om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å

4 SAMARBEJDSAFTALE FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å Side 4 MELLEM Albertslund Kommune CVR-nr Nordmarks Allé 2620 Albertslund Ballerup Kommune CVR-nr Hold-an Vej Ballerup Brøndby Kommune CVR-nr Park Allé Brøndby Frederiksberg Kommune CVR-nr Smallegade Frederiksberg Gladsaxe Kommune CVR-nr Rådhus Allé Søborg Glostrup Kommune CVR-nr Rådhusparken Glostrup Herlev Kommune CVR-nr Herlev Bygade Herlev Hvidovre Kommune CVR-nr Hvidovrevej Hvidovre Københavns Kommune CVR-nr Rådhuspladsen København V Rødovre Kommune CVR-nr Rødovre Parkvej Rødovre

5 ("Kommunerne") Side 5 OG Afløb Ballerup A/S CVR-nr Ågerupvej Ballerup Brøndby Kloakforsyning A/S CVR-nr c/o Brøndby Kommune, Rådhuset Park Allé Brøndby Frederiksberg Kloak A/S CVR-nr Stæhr Johansens Vej Frederiksberg Gladsaxe Spildevand A/S CVR-nr c/o Gladsaxe Rådhus Byrådssekretariatet Rådhus Allé Søborg Glostrup Spildevand A/S CVR-nr Ørnebjergvej Glostrup HOFOR Spildevand Albertslund A/S CVR-nr c/o Albertslund Kommune, Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund HOFOR Spildevand Herlev A/S CVR-nr c/o Herlev Kommune, Rådhuset Herlev Bygade Herlev HOFOR Spildevand Hvidovre A/S CVR-nr c/o Hvidovre Kommune, Rådhuset Hvidovrevej Hvidovre HOFOR Spildevand København A/S CVR-nr c/o HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S

6 HOFOR Spildevand Rødovre A/S CVR-nr c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre Side 6 ("Selskaberne" (alle tilsammen benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part" eller "Parten") 1. DEFINITIONER 1.1 Bortset fra hvor andet konkret er anført eller åbenbart fremgår af sammenhængen, skal nedenstående udtryk i denne Aftale have den her anførte betydning: Aftalen Anlægget Arealejerne Driftsaftalen Driftsherre Forslag til Projektet Kravspecifikationen Landvæsenskommissionskendelserne Projektet Projektudvikling Denne aftale med tilhørende bilag. Parternes fælles anlæg, opgaver eller ydelser, som er etableret og finansieret af Parterne i fællesskab på grundlag af Aftalen og Projektet udarbejdet i medfør af Aftalen. Anlægget omfatter ikke strækninger, som er registrerede som vandløb. Ejerne af de arealer, som Anlægget er beliggende på. Parternes aftale om samarbejdet om drift og vedligeholdelse af samt ejerskab til Anlæggene. Den af Parterne, som varetager administration, drift og vedligeholdelse af Anlægget og koordinerer Parternes samarbejde herom, jf. Aftalens pkt Et eller flere af Projektgruppen udarbejdede forslag til Projektet for etablering af Anlægget. Beskrivelse af de tekniske krav til Anlægget, herunder til kapacitet, styring og koordinering med Parternes individuelle anlæg, som bliver fastlagt i forbindelse med fastlæggelse af Anlægget. Kendelser, som er truffet af Landvæsenskommissionerne med hjemmel i vandløbslovgivningen mv., som fastsætter bestemmelser om tilledning af vand til Harrestrup Å og betaling herfor. Projektet for etablering af Anlægget. Parternes arbejde med udvikling af for-

7 Selskaberne Vandløbet Vedtagne forslag Øvrige Anlæg slag til Projektet med henblik på Styregruppens godkendelse af et skitseforslag, som skal danne grundlag for detailprojektering og evt. gennemførelse. Spildevandsselskaber, som er Parter i Aftalen. Harrestrup Å som afgrænset i de regulativer, som er vedtaget for Harrestrup Å. Det af Styregruppen vedtagne forslag til etablering af Anlægget. Dele af Parternes individuelle anlæg eller arealer, som inddrages i Projektet. Side 7 2. BAGGRUND OG FORMÅL Vandløbet løber fra Harrestrup Mose i Måløv og udmunder i Kalveboderne. Vandløbet fungerer som vandvej for regn fra hele Harrestrup Å- oplandet. Parternes hidtidige brug af Vandløbet har været individuelt tilrettelagt, hvilket har vanskeliggjort en optimal udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å til regnvandshåndtering. Parterne ønsker med denne aftale at arbejde for en fælles styring af kapaciteten i Harrestrup Å med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet og optimal udnyttelse. Formålet med denne Aftale er at fastsætte de overordnede rammer for Parternes samarbejde om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å til regnvandshåndtering. Harrestrup Å er i dag reguleret af mange utidssvarende Landvæsenskommissionskendelser, som ikke er hensigtsmæssige for det klimatilpasningsarbejde, der er igangsat i oplandskommunerne. Aftalen har således også til formål at danne grundlag for Parternes samarbejde om at erstatte Landvæsenskommissionskendelserne med nye tidssvarende aftaler. 3. FORUDSÆTNINGER Denne Aftale bygger på principperne om åbenhed, enighed og tillid. Parterne er opmærksomme på hinandens individuelle og særlige forhold, herunder forskelle i serviceniveauer, spildevandssystemernes tilstande mv. Parternes samarbejde på grundlag af Aftalen, er en proces, som drøftes løbende med henblik på at vurdere, om rammerne er optimale for de fremtidige faser af processen. Kommunernes status som vandløbsmyndigheder og deres opgaver i forbindelse hermed reguleres ikke af denne Aftale.

8 Det er en forudsætning for Aftalen, at denne ikke er strid med Parternes interne retningslinjer eller gældende ret. Side 8 4. PROJEKTORGANISERING 4.1 Parterne Parterne udpeger hver en deltager til Styregruppen og eventuelt en repræsentant til Projektgruppen. Alle økonomiske og øvrige væsentlige beslutninger, der træffes af henholdsvis Styregruppen og Projektgruppen, skal endeligt godkendes af Parterne efter de interne regler, som gælder for den enkelte Part. 4.2 Styregruppen Styregruppen er det øverste beslutningstagende organ i Projektets organisering. Styregruppen består af én repræsentant for hver af Parterne. Styregruppen indkaldes til styregruppemøde i god tid og senest 14 dage inden mødet. Med indkaldelsen fremsendes dagsorden for styregruppemødet samt anden relevant information. Styregruppen træffer beslutning ved enighed. Styregruppen kan alene træffe beslutning om forhold, der fremgår af den fremsendte dagsorden. 4.3 Styregruppeleder Styregruppen udpeger blandt sine medlemmer en Styregruppeleder, som har ansvaret for den løbende koordinering og sparring med Projektlederen. 4.4 Projektgruppen Styregruppen nedsætter en Projektgruppe, der består af relevante repræsentanter for et udsnit af Parterne. Projektgruppen udarbejder et kommissorium for Projektgruppens arbejde samt et budget herfor. Projektgruppen udarbejder Forslag til Projektet og sikrer eventuelt gennemførelse af Projektet efter Styregruppens godkendelse. Alle Parter har ret til at have en repræsentant i Projektgruppen. 4.5 Projektleder Styregruppen vælger en Projektleder, som har til ansvar at styre Projektgruppens arbejde og at indkalde til og forberede Styregruppemøder og Projektgruppemøder. Styregruppens beslutning om ny- eller genvalg af Projektleder træffes ved Enstemmighed.

9 Projektlederen deltager i Styregruppens møder. Side 9 Styregruppen kan beslutte, at Projektlederen skal modtage vederlag for sit arbejde som Projektleder. Styregruppen træffer samtidig også beslutning om afregningsformen. Styregruppen kan vælge at udpege forskellige Projektledere for de enkelte dele af Projektet. Styregruppen skal samtidig med valg af flere projektledere udpege den overordnet ansvarlige Projektleder for det samlede Projekt og fastlægge snitfladerne mellem de enkelte Projektlederes opgaver. 4.6 Arbejdsgrupper Projektgruppen kan etablere en eller flere arbejdsgrupper med henblik på at varetage en konkret opgave i forbindelse med Projektet. Projektgruppen fastlægger nærmere retningslinjer for arbejdsgruppernes arbejde. 5. ANLÆGSARBEJDER OG ØVRIGE INVESTERINGER Parternes deltagelse i arbejdet vedrørende planlægning, projektering og gennemførelse af Projektet sker gennem Styregruppen og Projektgruppen. Parterne skal bidrage med oplysninger til brug for Styregruppens og Projektgruppens arbejde, herunder oplysninger om faktiske forhold om anlæg, planforhold og andre forhold af betydning for fastlæggelse af forslag til Projektet og eventuelt behov for myndighedsbehandling i forbindelse med gennemførelse af de enkelte forslag til Projektet. 5.1 Projektudvikling, planlægning og evt. projektering Projektudvikling Så snart Projektgruppen er udpeget, udarbejder Projektgruppen kommissorium og budget for Projektudvikling. Styregruppen godkender kommissorium og budget. På grundlag af Projektudviklingen indstiller Projektgruppen Forslag til Projektet til Styregruppens godkendelse Styregruppen På grundlag af Forslag til Projektet træffer Styregruppen beslutning om eventuel gennemførelse af Projektet. Styregruppen kan træffe beslutning om alene at iværksætte dele af Projektet, ligesom Styregruppen kan træffe beslutning om at iværksætte yderligere arbejder eller initiativer med henblik på at opfylde Aftalens formål. Styregruppen skal godkende væsentlige ændringer i det vedtagne forslag til Projektet.

10 Styregruppen fastlægger nærmere rammer for, hvilke ændringer i det vedtagne forslag til Projektet, der anses for at være væsentlige og dermed kræver Styregruppens godkendelse. Dette sker efter indstilling fra Projektlederen. Side Projektgruppen og -lederen Tidsplan Med udgangspunkt i arbejdet i rapport af dato om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å (Bilag 1) udarbejder Projektgruppen et eller flere Forslag til Projektet, som forelægges Styregruppen. Projektgruppen kan træffe beslutning om mindre ændringer i det vedtagne forslag til Projektet. I forbindelse med udpegning af Projektgruppen, fastsætter Styregruppen en overordnet tidsplan for udarbejdelse af forslag til Projektet. Tidsplanen skal indeholde en endelig frist for præsentation af Forslag til Projekt for Styregruppen. Hvis Styregruppen vedtager et Forslag til Projekt, fastsætter Styregruppen en overordnet tidsplan for præsentation af Projektet. Hvis Styregruppen beslutter at gennemføre Projektet, fastsætter Styregruppen et overordnet tidsplan for gennemførelse og færdiggørelse af eventuelle anlægsarbejder, tjenesteydelser, levering af varer, myndighedsbehandling mv. til brug for gennemførelse af projektet. Parterne er forpligtede til loyalt at arbejde for realisering af tidsplanen. 5.2 Gennemførelse af Projektet (etablering af Anlægget) Styregruppen Projektlederen holder Styregruppen underrettet om Projektets gennemførelse, herunder løbende om status på de enkelte arbejder. Styregruppen skal godkende eventuelle ændringer i Projektets udformning og principperne for Projektets gennemførelse. Styregruppen skal godkende eventuelle ændringer i de økonomiske forudsætninger for Projektets gennemførelse, herunder størrelsen af de samlede omkostninger til at gennemføre Projektet og eventuelle ændringer i fordelingen af omkostningerne mellem Parterne Projektgruppen Hvis Projektet skal gennemføres af tredjemand, er Projektgruppen ansvarlig for udarbejdelse af udbudsmateriale til brug for udbud af anlægsarbejder, rådgivningsydelser mv.

11 Parterne bidrager med fornødne oplysninger til brug for udarbejdelse af udbudsmaterialet, herunder oplysninger om Parternes anlæg og arealforhold mv., som kan have betydning for den endelige beskrivelse af Projektet mv. Side Projektleder Projektlederen leder Projektgruppen og er ansvarlig for fremdriften i arbejdet. Projektlederen varetager endvidere koordinering og styring af eventuelle eksterne rådgivning mv., som bistår med gennemførelse af Projektet, herunder gennemførelse af udbud. Projektlederen har det overordnede ansvar for, at Styregruppen holdes underrettet om Projektets gennemførelse, herunder løbende om status på de enkelte arbejder. 5.3 Omkostninger Samtidig med udpegning af Projektgruppen, aftaler Styregruppen, hvorledes Parterne fordeler omkostningerne forbundet med udarbejdelse af forslag til Projektet, herunder omkostninger til bistand fra eksterne rådgivere Samtidig med, at Styregruppen eventuelt godkender Forslag til Projekt med henblik på at udføre planlægning og projektering af Projektet, jf. afsnit 6.1, aftaler Styregruppen, hvorledes Parterne fordeler omkostningerne forbundet med gennemførelse af planlægning og projektering af Projektet. Dette omfatter omkostninger til Projektlederens arbejde samt eventuelle omkostninger til eksterne rådgivere, som bistår med gennemførelse af planlægning og projektering Samtidig med, at Styregruppen træffer beslutning om at gennemføre Projektet på grundlag af et endelige Projekt, aftaler Parterne fordelingen af omkostningerne forbundet med at gennemføre projektet. Hvis alle Parter er enige om det, kan Parterne vælge alene at fastsætte principperne for fordeling af omkostningerne Ingen Part er forpligtet til at afholde omkostninger uden på forhånd udtrykkeligt at have give tilsagn herom Fordeling af omkostninger til alle faser, som er beskrevet i dette afsnit 5, sker på grundlag af et realistisk budget for omkostningerne forbundet med arbejdet i de enkelte faser af arbejdet. Ingen Part er forpligtet til at afholde et beløb, som overstiger det maksimale budgetterede beløb, som den enkelte Part har accepteret at afholde i den pågældende fase Styregruppens aftaler om omkostningsfordeling skal endeligt godkendes af Parterne, jf. pkt. 41, 2. afsnit.

12 5.4 Kommunikation Side 12 Al kommunikation om Projektet skal foregå i overensstemmelse med principperne om åbenhed, gennemsigtighed og tilgængelighed. Parterne kan aftale nærmere retningslinjer for kommunikation, der vedrører forhold, som alene har betydning for en af Parterne. Parterne forpligter sig til loyalt at orientere hinanden om oplysninger, der kan have betydning for den rette håndtering af eventuelle problemstillinger. Projektlederen har det overordnede ansvar for at koordinere kommunikationen om Projektet internt såvel som eksternt. Projektgruppen etablerer en informationsplatform, hvor Parterne internt kan dele relevant information om Projektet. Alle Parter bidrager aktivt til vidensdeling via informationsplatformen. Det er Projektgruppen, der har det overordnede ansvar for løbende at opdatere informationsplatformen, og at al relevant information er tilgængeligt for alle Parter. 5.5 Parternes mulighed for at standse eller ændre processen Styregruppen kan ved enighed træffe beslutning om ændringer eller standsning af Projektet eller andre tilpasninger af Projektet. Ved manglende enighed mellem Parterne om eventuelle ekstraomkostninger forbundet med gennemførelse af Projektet eller eventuelle andre ændringer i forudsætningerne for Projektets gennemførelse, har enhver Part ret til at udtræde Aftalen. Hvis en Part ønsker at udtræde af Aftalen, er Parten forpligtet til at afholde de omkostninger, som Parten allerede har givet tilsagn om at afholde. 6. ADMINISTRATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 6.1 Driftsaftale Inden Projektet iværksættes indgår Parterne en eller flere driftsaftaler om den fremtidige drift og vedligeholdelse af Anlægget Parterne tager stilling til indholdet af Driftsaftalerne, herunder evt. Regulering af: Vedligeholdelsesplan Sikring af kapacitet i Anlægget Koordinering af drift og vedligeholdelse af Anlægget og Parternes individuelle anlæg Parternes samarbejde med Kommunernes beredskab i tilfælde af ekstreme regnhændelser, fx skybrud

13 Omkostningsfordeling Omkostningsplan Budget og regnskab Side Driftsherre Før anlægget er færdigetableret, udpeger Styregruppen en Driftsherre, som varetager den daglige drift og vedligeholdelse af Anlægget og koordinerer Parternes samarbejde om Anlægget efter Driftsaftalernes bestemmelser Driftsherren varetager den løbende drift og vedligeholdelse af Anlægget på grundlag af et budget, som er vedtaget af Parterne Driftsherre udarbejder et årshjul for Parternes samarbejde og for eventuelle møder mellem Parterne omkring godkendelse og drøftelser af budgetter, regnskab, Omkostningsplan mv. 7. MISLIGHOLDELSE 7.1 I tilfælde af en Parts misligholdelse af Aftalen, kan de øvrige Parter udøve de misligholdelsesbeføjelser, som følger af dansk rets almindelige regler. 8. UOVERENSSTEMMELSER 8.1 Såfremt der opstår uenighed om Parternes forpligtelser efter Aftalen, skal Parterne forsøge at bilægge tvisten ved forhandling. 8.2 Såfremt Parterne ikke ved forhandling mellem medlemmer i Styregruppen fra de enkelte Parter kan opnå enighed, skal Parterne søge at forhandle en løsning af Parternes uoverensstemmelse mellem Parternes borgmestre og bestyrelsesformænd. 8.3 Bestyrelsesformænd og Borgmestre kan hvis det ikke er muligt mellem disse alene at opnå enighed anmode en opmand om at bistå i forhandlingerne med henblik på at opnå en rimelig løsning på Parternes uenighed. Parterne kan bestemme, at opmanden kan træffe en afgørelse i Parternes tvist, som skal være bindende for Parterne. 8.4 Såfremt Parterne ikke kan opnå enighed om løsning af tvisten efter forhandlinger, jf. pkt , skal tvisten afgøres ved voldgift.

14 9. ÆNDRINGER Side Evaluering Parterne evaluerer Aftalen hvert 3. år. Dog evaluerer Parterne Aftalen første gang, når Styregruppen har godkendt et forslag til Projektet med henblik på at vurdere, om Aftalens indhold i tilstrækkeligt omfang regulerer forholdene for gennemførelse af Projektet. Parterne evaluerer derefter Aftalen efter etablering af Anlægget, uanset om dette sker tidligere eller senere end 3 år efter Styregruppens godkendelse af Projektet Såfremt en Part ønsker evaluering af Aftalen på et andet tidspunkt end hvert 3. år, skal en anmodning herom fremsættes til Projektleder, der orienterer de øvrige Parter om anmodningen. Projektleder indkalder snarest muligt Styregruppen til møde med henblik på evaluering på baggrund af en dagsorden og motivation fra den af Parterne, som ønsker evalueringen. 9.2 Genforhandling/ændringer i eksisterende forhold Såfremt der indtræder ændringer i de eksisterende forhold, herunder myndighedskrav mv., som stiller ændrede krav til Anlæggets funktion og kapacitet, optager Parterne forhandlinger om gennemførelse af de eventuelle nødvendige ændringer i Anlægget i forbindelse hermed Ved fordelingen af udgifterne i forbindelse med sådanne ændringer tages der højde for årsagen til ændringen i de eksisterende forhold. Fordeling af udgifterne til ændringer eller nyinvesteringer i Anlægget fastlægges af Parterne ved enighed på grundlag af forhandling. 9.3 Overdragelse I tilfælde af en Parts omorganisering eller selskabsretlige omdannelse overdrages Partens rettigheder og pligter i medfør af Aftalen til den nye organisation eller den fortsættende juridiske person. Parten giver meddelelse om overdragelse af Partens rettigheder og pligter i medfør af Aftalen i overensstemmelse med pkt UDTRÆDEN Hver af Parterne kan udtræde af Aftalen med et års varsel. Aftalen vil herefter fortsat gælde mellem Aftalens øvrige Parter. Den udtrædende Part er forpligtet til at afholde de omkostninger, som vedkommende Part har givet tilsagn om at afholde, jf. Aftalens pkt Den udtrædende Part er endvidere forpligtet til at erstatte eventuelle tab, som de øvrige Parter måtte lide som følge af Partens udtræden af Aftalen. Det påhviler de øvrige Parter at dokumentere et eventuelt tab.

15 11. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Side Samarbejde Kommunerne skal arbejde for at udarbejde og vedtage fælles regulativ for Harrestrup Å på tværs af kommunegrænserne. Uanset om Kommunerne kan vedtage et fælles regulativ for Harrestrup Å, skal den enkelte Kommune orientere de øvrige Kommuner om godkendelser og ændringer i forhold til de gældende regulativer, herunder efter vandløbslovgivningens bestemmelser herom Parterne skal i samarbejde undersøge mulighederne for at fastlægge fælles principper for udstedelse af udledningstilladelser til Harrestrup Å, som påvirker udnyttelsen af Anlægget og Parternes samarbejde efter Aftalen Meddelelser Hver Part udpeger en kontaktperson og meddeler vedkommendes kontaktoplysninger til Projektlederen Såfremt en Part ønsker at afgive meddelelse til en af de øvrige Parter vedrørende Aftalen eller samarbejdet i øvrigt skal dette ske til den relevante kontaktperson med kopi af meddelelsen til Projektleder Loyalitetsforpligtelser Det er en forudsætning for Projektets gennemførelse, at de fornødne myndighedsgodkendelser opnås. Parterne forpligter sig til loyalt at arbejde for, at myndighedsbehandlingen kan ske i overensstemmelse med tidsplanen for Projektet sådan, at der til enhver tid sikres fremdrift i Projektet. 12. UNDERSKRIFTER 12.1 Aftale er underskrevet i tyve kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale. Sted: Albertslund For: Albertslund Kommune Sted: Ballerup For: Ballerup Kommune

16 Sted: Brøndby For: Brøndby Kommune Sted: Frederiksberg For: Frederiksberg Kommune Side 16 Sted: Gladsaxe For: Gladsaxe Kommune Sted: Glostrup For: Glostrup Kommune Sted: Herlev For: Herlev Kommune Sted: Hvidovre For: Hvidovre Kommune Sted: København For: Københavns Kommune Sted: Rødovre For: Rødovre Kommune

17 Sted: Ballerup For: Afløb Ballerup A/S Sted: Brøndby For: Brøndby Kloakforsyning A/S Side 17 Sted: Frederiksberg For: Frederiksberg Kloak A/S Sted: Gladsaxe For: Gladsaxe Spildevand A/S Sted: Glostrup For: Glostrup Spildevand A/S Sted: Albertslund For: HOFOR Spildevand Albertslund A/S Sted: Herlev For: HOFOR Spildevand Herlev A/S Sted: Hvidovre For: HOFOR Spildevand Hvidovre A/S

18 Sted: København For: HOFOR Spildevand København A/S Sted: Rødovre For: HOFOR Spildevand Rødovre A/S Side 18

UDKAST AFTALETILLÆG NR. 1 TIL SAMARBEJDSAFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å. 29.

UDKAST AFTALETILLÆG NR. 1 TIL SAMARBEJDSAFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å. 29. UDKAST 29. januar 2015 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 162781 AFTALETILLÆG NR. 1 TIL SAMARBEJDSAFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES

Læs mere

Bilag 1 AFTALETILLÆG NR. 3 TIL AFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å-SYSTEMET MELLEM

Bilag 1 AFTALETILLÆG NR. 3 TIL AFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å-SYSTEMET MELLEM Bilag 1 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166579 AFTALETILLÆG NR. 3 TIL AFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN

Læs mere

AFTALE OM FÆLLES UDBUD AF INDSAMLNG AF RENOVATION

AFTALE OM FÆLLES UDBUD AF INDSAMLNG AF RENOVATION Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 162945 AFTALE OM FÆLLES UDBUD AF INDSAMLNG AF RENOVATION MELLEM OG SOLRØD KOMMUNE GREVE

Læs mere

7 PARTS AFTALE. mellem

7 PARTS AFTALE. mellem 7 PARTS AFTALE mellem KØBENHAVNS KOMMUNE, FREDERIKSBERG KOMMUNE, GLADSAXE KOMMUNE, GENTOFTE KOMMUNE, HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S, FREDERIKSBERG KLOAK A/S, & NORDVAND A/S om koordinering af Fælles klimatilpasningsprojekter

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR )

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR ) AFTALE Mellem Rødovre Kommune Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre Cvr.nr. 65307316 ( Projektejer ) og HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre CVR-nr. 32

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Udkast SAMARBEJDSAFTALE MELLEM ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE FORSYNING A/S. Advokataktieselskabet Horten CVR

Udkast SAMARBEJDSAFTALE MELLEM ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE FORSYNING A/S. Advokataktieselskabet Horten CVR Udkast SAMARBEJDSAFTALE MELLEM ROSKILDE KOMMUNE OG ROSKILDE FORSYNING A/S Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 BILAGSFORTEGNELSE Side 2 Bilag 3.2 Retningslinjer for Serviceselskabets varetagelse af

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( X )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( X ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( X ) og [HOFOR Spildevand København A/S] c/o Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om gennemførelse

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

FOR KOMMUNALT UDBUDSFÆLLESSKAB AF

FOR KOMMUNALT UDBUDSFÆLLESSKAB AF Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 153306 UDKAST 15. december 2011 VEDTÆGTER FOR KOMMUNALT UDBUDSFÆLLESSKAB AF 2012 F:\anne.line.moeller\Indkøb- generelt\12bysamarbejde_komudbud\dokumenter\vedtægter

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Harrestrup Å Kapacitet, Fase 3 Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Rekvirent Rådgiver Harrestrup Å - Kapacitetsprojektet v/ HOFOR A/S CVR-NR. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S AFTALE OM VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S Mellem Side 2 Halsnæs Kommunale Forsyning A/S CVR-nr. 32 47 36 60 Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL EJERAFTALE FOR HOFOR VAND HOLDING A/S

TILLÆG NR. 1 TIL EJERAFTALE FOR HOFOR VAND HOLDING A/S TILLÆG NR. 1 TIL EJERAFTALE FOR HOFOR VAND HOLDING A/S MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG VALLENSBÆK KOMMUNE

Læs mere

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S AFTALE OM VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S Mellem Side 2 Halsnæs Kommunale Forsyning A/S CVR-nr. 32 47 36 60 Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Bilag til soc. udv. møde den 7 / pkt. 07_04. KB , pkt 27

Bilag til soc. udv. møde den 7 / pkt. 07_04. KB , pkt 27 Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund kommune, Brøndby kommune, Glostrup kommune, Hvidovre kommune, Ishøj kommune, Tårnby kommune og Vallensbæk kommune kaldet Tandreguleringsklinikken

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] ( X ) ( HOFOR )

AFTALE [indsæt udkastdato] ( X ) ( HOFOR ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( X ) og [HOFOR Spildevand København A/S] c/o HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR )

Læs mere

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse.

1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse. Hovedstadens Beredskab I/S Etableringsgrundlag Bilag 1 Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166986 VEDTÆGTER FOR HOVEDSTADENS

Læs mere

Samarbejdsaftale om Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG. mellem HANSENBERG (værtsinstitutionen) Skovvangen Kolding

Samarbejdsaftale om Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG. mellem HANSENBERG (værtsinstitutionen) Skovvangen Kolding Samarbejdsaftale om Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG mellem HANSENBERG (værtsinstitutionen) Skovvangen 28 6000 Kolding og INDHOLDFORTEGNELSE Pkt. 1. DEFINITIONER Pkt. 2. BAGGRUND OG FORMÅL Pkt. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

UDKAST af 31. oktober 2011

UDKAST af 31. oktober 2011 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152531 UDKAST af 31. oktober 2011 EJERAFTALE mellem Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Udkast til AFTALE OM SAMARBEJDE OM ADMINISTRATIONS- OG DRIFTSOPGAVER VEDRØRENDER FORSYNINGSSELSKABERNE EJET AF HALSNÆS KOMMUNE BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.1 Foreløbig ydelsesbeskrivelse

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Vedtægter. for. GeoDanmark

Vedtægter. for. GeoDanmark Vedtægter for GeoDanmark Page 1 Of 12 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er GeoDanmark. 1.2 Foreningens hjemsted er København. 2. GEODANMARKS FORMÅL OG MÅL 2.1 GeoDanmarks formål er at drive og udvikle

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] ( Projektejer ) [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR )

AFTALE [indsæt udkastdato] ( Projektejer ) [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem Lejerbo Københan Akacieparken 2500 Valby [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å

Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å Baggrund Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har gennemført en indledende undersøgelse i 2015, der

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 147408 ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen Samarbejdsaftale Om drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner og Nordsjællands Brandvæsen 1. Aftalens deltagere Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE

NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156681 NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE PROJEKTFORSLAG FOR VARMEFORSYNINGSANLÆG NÆRMERE BEGRUNDELSE

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 30. april 2014 1. Navn og organisation 1.1. Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner;

Læs mere

EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG

EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne DOK.NR. 2014/152171 018 SAMARBEJDSAFTALE Mellem Hver især benævnt Part og sammen Parterne er der dags dato indgået følgende samarbejdsaftale om etableringen af Fælles Fynsk Beredskab (herefter benævnt

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE November 2013

SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Sagsnr. 057282-0001 jcj/ekr SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Mellem Videncentret for Landbrug Sektion vedrørende videncentret, Heste Agro Food Park 15 8200 Aarhus N (herefter benævnt "Videncentret for Heste")

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab_godkendt Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab (CVR-nr. 31352894) 1 Navn og selskabsform

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE

KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE DE JURIDISKE RAMMER FOR KLIMATILPASNINGSPROJEKTER Advokat, Line Markert Den 5. marts 2014 PROGRAM side 2 15.00: Velkomst 15.10: Den juridiske ramme Line Markert,

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

som er ejer af ejendommen matr.nr. 226a Frederiksberg, vejareal beliggende Sylows Allé, 2000 Frederiksberg.

som er ejer af ejendommen matr.nr. 226a Frederiksberg, vejareal beliggende Sylows Allé, 2000 Frederiksberg. AFTALE OM BYRUM OG TRAFIKLØSNING VED FALKONER CENTRET ( Aftalen ) MELLEM Frederiksberg Kommune, Rådhuset By- og Miljøområdet CVR-nr. 11259979 Smallegade 1 2000 Frederiksberg (Herefter benævnt FK") som

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Samarbejdsaftale. (DGI Storkøbenhavn, Frederiksberg Kommune og SIND Lokalafdeling Frederiksberg benævnes i fællesskab parterne ).

Samarbejdsaftale. (DGI Storkøbenhavn, Frederiksberg Kommune og SIND Lokalafdeling Frederiksberg benævnes i fællesskab parterne ). Mellem Frederiksberg Kommune Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1 2000 Frederiksberg (i det følgende kaldet Frederiksberg Kommune) og DGI Storkøbenhavn Vester Voldgade 100, 1. sal 1552 København V (i det

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Dato: 11. April 2011 Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål: Baggrund og formål 2. Projektbeskrivelse 3. Projektets organisering

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015 København september 2015 Sagsnr. 021613-0031 jhw/krl/liz Vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

Betinget udbygningsaftale

Betinget udbygningsaftale Betinget udbygningsaftale Mellem Carlsberg Byen Ejendomme 1 p/s CVR nr.: 35248552 Olivia Hansens Gade 2 1799 København V som ejer af Rahbeks Allé 15-17 af matr.nr. 66b, 66c og 66i, Frederiksberg, og Frederiksberg

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Projektudvikling af Hvidovre Bymidte

Projektudvikling af Hvidovre Bymidte Projektudvikling af Hvidovre Bymidte Uforpligtende markedsdialog mellem Hvidovre Kommune og Sophienberg Ejendomsudvikling A/S Andreas Christensen, advokat Peter Bisgaard, advokat 9. april 2013 Baggrund

Læs mere

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 72 04 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 FORMANDSKABETS OVERORDNEDE FUNKTION... 3 3 SAMMENSÆTNING OG DIREKTIONENS DELTAGELSE... 4 4 BESLUTNINGSDYGTIGHED

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere