Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014"

Transkript

1 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Drejebog for budget Indledning Drejebogen omfatter møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. I drejebogen præciseres hvilke aktører/udvalg, der er involveret hvornår, samt hvilket materiale der skal udarbejdes på givne tidspunkter. Drejebogen for budgetprocessen bygger på den praksis der er opbygget gennem de årlige budgetlægninger siden kommunens start i 2007 samt på de årlige tilbagemeldinger og evalueringer i byråd og økonomiudvalg på de gennemførte budgetprocesser. Drejebogen tager højde for størrelsen af det budgetpres der forventes i det pågældende år. Ud fra de udmeldinger der er fra regeringen om lav vækstrate i det offentlige og reduktion af de kommunale anlægsudgifter forventes det, at opgaven for 2015 bliver lige så udfordrende som i de foregående år. Det er i budget 2014 forudsat, at der i 2015 skal findes reduktioner på 50 mio. kr. for at holde budgettet i balance. Dette beløb fastholdes som pejlemærke for En del af de 50 mio. kr. findes ved, at der på aftaleområderne sker en produktivitetsforbedring på 1 procent om året. Beregnet ud fra budgetoverslagsåret 2015 i vedtaget budget 2014 udgør det en reduktion på cirka 14 mio. kr., når der tages hensyn til overførselsudgifter og mellemkommunale betalinger m.v. et fordeler de 14 mio. kr. i april måned, hvorefter de udmøntes decentralt inden sommerferien. De resterende 36 mio. kr. skal som udgangspunkt findes ved driftsbesparelser. et drøfter en skævdeling af beløbet mellem udvalg og områder i april måned. På baggrund heraf drøfter fagudvalgene i foråret områdets muligheder og udfordringer. Byrådet samler op på drøftelserne i juni måned. Der vil i budgetlægningen for 2015 og overslagsårene også være behov for at overveje niveauet for anlægsinvesteringer i forhold til budgetpresset, den økonomiske politik og de nationale rammer for anlægsinvesteringer. Hvis fagudvalgenes løbende planlægning giver anledning til overvejelser om større strukturændringer, så opfordres fagudvalgene til at få dem forelagt byrådet før sommerferien, således at de kan blive genstand for konkret sagsbehandling i stedet for at blive en del af budgetlægningen. De lokale MED-udvalg opfordres via Hovedudvalg til at drøfte mulige budgetforslag. Er der områder hvor vi kan ændre driften med det formål at udføre opgaverne nemmere, billigere og bedre. Det tekniske budget, basisbudgettet, som udgør grundlaget for budgetforhandlingerne, vil blive prisfremskrevet til 2015-priser, rettet for tekniske fejl, korrigeret for en faldende demografisk udvikling samt reguleret med de politiske beslutninger der er vedtaget i årets løb.. Alle øvrige fremskrivninger i forhold til stigende demografi, mål, politikker og serviceniveauer skal beskrives som blokke i budgetkataloget. Disse reguleringer er således ikke automatiske, men indgår i de politiske drøftelser. Til byrådets budgetdrøftelser efter sommerferien udarbejder direktionen et budgetkatalog med forslag til reduktioner og udvidelser på drift og anlæg, der samlet set giver et budget i balance. Budgetkataloget skal give et vis råderum for prioriteringer i byrådet. Budgetlægningen sker som udgangspunkt i det samlede byråd. - side 1 af 14 -

2 1. Øget produktivitet og prioriteringsdrøftelser I lyset af regeringens moderniseringsdagsorden og produktivitetskommissionens anbefalinger vil Syddjurs Kommune i de kommende år fortsætte arbejdet med at indhente de faglige og effektiviseringsmæssige fordele som kan findes en række områder. Effektiviseringen forudsættes opnået ved tilretning af basisbudgettet med 1 procent svarende til cirka 14 mio. kr. Det gøres blandt andet ved fortsat fokus på innovation og nytænkning i den kommunale organisation. For at øge produktiviteten er det vigtigt, at der udvikles nye måder at levere service på, og at der skabes en kultur, hvor nye idéer kan afprøves. På flere områder kan der fortsat overvejes og gennemføres strukturændringer. Herved kan områderne indhøste de økonomiske rationaler ved samdrift og stordrift, og samtidig styrke den faglige kvalitet ved samling af ekspertisen og optimal udnyttelse af ressourcerne. Effektivisering og digitalisering er tæt forbundet. Der skal arbejdes med fortsat digitalisering både internt i organisationen og i kommunikationen med borgere og virksomheder i kommunen. Der ligger et stort potentiale i at opnå målsætningerne i den nationale digitaliseringsstrategi. På baggrund af regeringens udmeldinger om de kommende års økonomiske politik forventes det ikke, at indtægtsgrundlaget for Syddjurs Kommune stiger i de kommende år. Derudover har der i de senere år været ubalance, når budgetforhandlingerne er gået i gang på baggrund af tekniske korrektioner og finansiering i aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi. et fordeler på sit møde i april måned en ramme på 36 mio. kr., der danner rammen for drøftelse af muligheder og udfordringer i fagområder og fagudvalg. Beskrivelserne heraf holdes som et internt arbejdspapir som direktionen har mulighed for at bruge til udarbejdelsen af budgetkataloget der forelægges efter sommerferien. Beregning af reduktion på 14 mio. kr. og Økonomi marts oplæg til reduktion på 36 mio. kr. Drøftelse af beregning på 14 mio. kr. og Direktion 27. marts 1. april oplæg på 36 mio. kr. Fordeling af reduktion på 14 mio. kr. og 3. april 10. april rammer på 36 mio. kr. Udmøntning af reduktion på 14 mio. kr. Afdelinger 22. april 21. maj Økonomi Oplæg til drøftelse af muligheder og udfordringer Afdelinger 22. april 23. april Økonomi Drøftelse af oplæg Direktion 24. april 29. april Drøftelse af oplæg, herunder eventuelle Fagudvalg maj nye forslag og ideer april Opsamling på drøftelser af muligheder og Direktion 8. maj 13. maj udfordringer Temamøde om muligheder og udfordringer Byrådet 14. maj 21. maj Drøftelse af udmøntning på 14 mio. kr. Direktion 22. maj 27. maj Godkendelse af udmøntning på 14 mio. kr. Fagudvalg 27. maj og 5. juni juni og 12. juni - side 2 af 14 -

3 2. Aftalestyring Det er en forudsætning, at de årlige budgetter overholdes. Hvis der af særlige årsager er aftalt et merforbrug, skal der samtidig aftales en afviklingsplan med direktion. Overførsel af beløb større end 2 % af årsbudgettet skal fra og med 2013 forelægges til godkendelse. Sammenfattet er formålet med aftalestyringen: at sætte fælles kurs og retning for alle afdelingers og aftaleenheders generelle indsatser at sætte fælles kurs og retning for de forskellige driftsområders specifikke indsatser at give aftaleenhederne rum til også at arbejde med egne mål og indsatsområder at opnå effektiv og optimal ressourceudnyttelse at dokumentere arbejdet med mål- og rammestyring, og synliggøre effekten af dette arbejde De årlige aftaler sikrer de overordnede målsætninger i organisationen, og fastholder en fortsat udvikling af kommunen. Den enkelte aftaleenhed har frihed til at tilrettelægge en fleksibel og økonomisk ansvarlig opgaveløsning under de politiske og økonomiske rammer. Det indebærer også, at aftaleenheden kan konvertere løn til driftsmidler og omvendt, så længe love og regler samt vedtagne politikker er overholdt. 3. Nøgletal og analyser Til støtte for den tværgående prioritering udarbejdes nøgletal og analyser. Overordnet nøgletalsanalyse udarbejdes Økonomi marts Drøftelse af nøgletal Direktion 6. marts 11. marts Detaljeret nøgletalsanalyse udarbejdes Afdelinger marts Økonomi Drøftelse af nøgletal Direktion 27. marts 1. april Orientering om nøgletal 3. april 10. april Udarbejdelse af analyser for administration, Afdelinger 11. april 21. maj familie og beskæftigelsesområde Økonomi Drøftelse af analyser på familieområdet Direktion 22. maj 27. maj og beskæftigelsesområdet Drøftelse af analyser på familieområdet Fagudvalg 27. maj juni og beskæftigelsesområdet Ajourføring af nøgletalsanalyse med tal Økonomi juni for regnskab 2013 Drøftelse af analyse på administrationsområder Direktion 28. maj 3. juni Drøftelse af nøgletal Direktion 5. juni 10. juni Drøftelse af analyse på administrationsområdet, 5. juni 12. juni beskæftigelse og familieområde Orientering om nøgletal og analyser på temamøde Byrådet 12. juni 19. juni Der er i analysearbejdet særlig fokus på administrationsområdet, overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet samt området for sårbare børn og unge. Det er begrundet i statslige udmeldinger om produktivitet og digitalisering, reformer og finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet samt at udgiftsudviklingen viser, at vi på de tre områder er særligt udfordrede. - side 3 af 14 -

4 4. Pris- og lønfremskrivning Drejebogen forudsætter, at budgetlægningen foretages i budgetårets, dvs pris- og lønniveau. Til det formål er det nødvendigt med skøn for prisudviklingen. Det forudsættes, at der tages udgangspunkt i skøn fra Kommunernes Landsforening, KL, og at der kan reguleres for væsentlige ændringer i skønnene for tidligere år. Anlæg hvortil der er givet anlægsbevilling prisfremskrives med arten for entreprenør og håndværkerydelser, medens øvrige rådighedsbeløb ikke prisfremskrives, idet de som oftest er afsat som afrundede cirkabeløb. KL udsender skøn over pris- og lønskøn KL 24. februar til brug for budgetlægningen Der laves oplæg til de pris- og lønskøn Økonomi februar som skal indarbejdes i økonomisystem samt forudsætninger for lønbudgettet Drøftelse af forudsætninger Direktion 27. februar 4. marts et godkender pris- og 6. marts 13. marts lønskøn samt principper for lønpuljer Pris og lønskøn indberettes og budgetversion 2015 oprettes Økonomi 14. marts 5. Basisbudget Udarbejdelsen af basisbudgettet består kun af den helt grundlæggende tilretning af overslagsår 2015 i det vedtagne budget for Det drejer sig om: Prisfremskrevet til 2015-priser Rettelser hvor to beløb der skal være ens fremskrives med forskellige procenter Rettelser for evt. tekniske fejl i overslagsåret Reguleringer for politiske beslutninger, der er vedtaget efter budgetvedtagelsen. Tilretning af basisbudgettet Økonomi, afdelinger marts m.fl. Udsendelse af budgetoversigter og skabeloner på baggrund af basisbudget Økonomi 11. april Basisbudgettet suppleres med de beslutninger økonomiudvalget har truffet på sit møde den 10. april 2014 om reduktioner på baggrund 1 procents produktivitetsforbedring. 6. Budgetbemærkninger Ud over de talmæssige bevillinger så udgør budgetbemærkningerne også en del af det vedtagne budget i form af materielle forudsætninger for bevillingerne. I perioden med budgetforhandlinger forudsættes det at beslutningsgrundlaget er de oprindelige bemærkninger til basisbudgettet med tilføjelse af de foreslåede elementer fra budgetkataloget. De endelige bemærkninger til brug for budgethæftet udarbejdes først efter budgettets vedtagelse. - side 4 af 14 -

5 Overførsel af budgetbemærkninger for Økonomi marts 2014 til bemærkningsskabelon for 2015 Udarbejdelse af budgetbemærkninger på baggrund af basisbudget Afdelinger Økonomi 31. marts 21. maj Gennemgang af budgetbemærkninger Direktion 22. maj 27. maj Udvalgsbehandling af budgetbemærkninger til basisbudget Fagudvalg maj og 5. juni juni og 12. juni Budgetbemærkninger som bilag 1. behandling af budget Byrådet 11. september 17. september Sammenskrivning af budgetbemærkninger og dele af budgetkataloget m.v. Afdelinger Økonomi 20. oktober 19. november Gennemgang af budgetbemærkninger Direktion 20. november 25. november Udvalgsbehandling af budgetbemærkninger Fagudvalg november og 4. december og 11. december En naturlig del af budgetbemærkningerne er henvisning til tildelingsmodeller og principper for demografisk fremskrivning. Bemærkningerne skrives med udgangspunkt i de afsatte budgetbeløb i det vedtagne budget, idet det bemærkes at tallenes historik frem til budgetvedtagelsen er af mindre betydning for løsning af informationsopgaven overfor borgerne. 7. Demografi og befolkningsprognose Der kan i Syddjurs Kommune konstateres en demografisk udvikling i de forskellige alderskategorier, som gør det hensigtsmæssigt at tilpasse budgetterne på visse områder for på den måde at få mere retvisende skøn over udgifterne i overslagsårene. Der afsættes demografipuljer på følgende områder: Folkeskolen og SFO Dagpleje og daginstitutioner Ældreområdet Sundhedsområdet Voksen/handicap-området For hvert af disse områder skal der i forhold til det politisk fastlagte serviceniveau udarbejdes en beregning, som på baggrund af en befolkningsprognose samt takster og enhedsbeløb kan danne budgetrammen for de pågældende områder. Hvis den beregnede ramme afviger fra det prisfremskrevne basisbudget i opadgående retning udarbejdes der er blok til budgetkataloget der beskriver forskellen. Hvis afvigelsen er i nedadgående retning indarbejdes udviklingen i basisbudgettet inden budgetdrøftelserne efter sommerferien. For hvert af disse områder er der også en tildelingsmodel, som for budgetåret kan omsætte den beregnede ramme til de budgetposter der på mere detaljeret niveau skal indgå i budgettet. Der er for de fleste af områderne allerede i dag tildelingsmodeller, men der kan i forskelligt omfang være behov for at tilpasse disse til den mere ensartede håndtering og sammenhængen til befolkningsprognosen. Udmøntningen af demografipuljerne for budgetåret sker i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der vil således ikke være puljer i budgetåret i det vedtagne budget, men kun i overslagsårene. Puljerne i det første overslagsår vil i forbindelse med næste års budgetlægning blive genberegnet og udmøntet. - side 5 af 14 -

6 Der er ikke lagt op til en efterregulering af rammerne på de pågældende områder når først budgetåret er gået i gang. I stedet foreslås det, at budgetrammerne kontrolleres umiddelbart inden året starter. Denne efterregulering vil ske som tillægsbevilling til det vedtagne budget. Såfremt tillægsbevillingen er en merudgift skal beslutningen herom drøftes på lige fod med andre eventuelle tillægsbevillingssager, således at der på tværs af organisationen undersøges muligheder for kompenserende mindreudgifter. Fastlæggelse af bygge- boligprogram til Plan, byg og kultur februar brug for befolkningsprognosen og udarbejdelse af befolkningsprognose Udkast til befolkningsprognose Direktion 26. februar 4. marts Fagudvalget drøfter befolkningsprognose Udvalget for 26. februar 5. marts plan, udvikling og kultur et godkender befolkningsprognose et 6. marts 13. marts Byrådet orienteres om befolkningsprog- Byrådet 20. marts 26. marts nose Udarbejdelse af rammer, tildelingsmodeller Økonomi, afde- 17. marts 21. og demografipuljer linger m.fl. maj Orientering om demografi Direktion 22. maj 27. maj Orientering om demografi Fagudvalg 27. maj og 5. juni Orientering om demografi Byrådet 12. juni 19. juni juni og 12. juni Af hensyn til de mange formål befolkningsprognosen skal opfylde, er det nødvendigt, at der i prognosen indgår et skøn for hver enkelt årgang fra 0 til 99 år. Derudover skal der til brug for skøn over tilskud og udligning bruges en forudsætning om betalingskommunefolketallet, dvs. nettoresultatet af borgere som er i botilbud o.lign. i én kommune, hvor de indgår i folkeregisteret, men har en anden kommune som betaler for tilbuddet. 8. Tekniske korrektioner Budgetkorrektionerne kan omfatte konsekvenser af politiske beslutninger, konsekvenser af lovændringer m.v., demografiske ændringer samt andre rent tekniske ændringer eller fejl. Beregningen af ændringerne i forhold til basisbudgettet gennemføres i afdelingerne i samarbejde med økonomistaben med henblik på at sikre mod serviceglidning. Der er stor fokus på, at de tekniske ændringer af budgettet sker ud fra saglige og ensartede principper. Byrådet orienteres udvalgsvis om status for de tekniske korrektioner på en temadag før sommerferien. Arbejde med tekniske korrektioner Økonomi, afdelinger 22. april 21. maj m.fl. Orientering om forudsætninger for tekniske Direktion 22. maj 27. maj ændringer til budgettet Orientering om forudsætninger for tekniske ændringer til budgettet Fagudvalg 27. maj og 5. juni juni og 12. juni Orientering om forudsætninger for tekniske ændringer til budgettet Byrådet 12. juni 19. juni - side 6 af 14 -

7 De tekniske korrektioner indgår herefter som blokke til budgetkataloget. Til brug for den politiske beslutningsproces er der derfor behov for at udarbejde et notat der både beskriver forudsætningerne for de konkrete tekniske budgetkorrektioner samt de forudsætninger der vil være gældende, såfremt der ikke foretages de foreslåede tekniske korrektioner. 9. Anlægsbudget Som udgangspunkt for anlægsbudgettet bruges overslagsårene i det vedtagne budget for 2014, med efterfølgende politiske beslutninger. For de rådighedsbeløb, der er afsat i anlægsbudgettet, skelnes der mellem konkrete anlæg og anlægspuljer, samt mellem anlæg hvortil der er givet anlægsbevilling, og anlæg hvortil der ikke er givet anlægsbevilling Anlægsbevilling Ingen anlægsbevilling Konkret Et konkret projekt hvor byrådet kender indhold og skønnet udgift og som er i gang eller kan igangsættes. Et konkret projekt hvis indhold ikke er helt fastlagt, og hvor udgiften som følge heraf heller ikke er helt kendt. For at gå i gang skal byrådet enten i investeringsoversigten ved budgetvedtagelsen eller som enkeltsag give anlægsbevilling og eventuel korrektion af rådighedsbeløb. Pulje En række mindre ensartede projekter, hvor byrådet har godkendt projekterne som er i gang eller kan igangsættes. En større eller mindre pulje til udmøntning. For at gå i gang skal byrådet enten i investeringsoversigten ved budgetvedtagelsen eller som enkeltsag godkende de konkrete mindre projekter der skal laves for puljen, og give anlægsbevilling hertil, eller ved større puljer fordele den på konkrete projekter, hvortil der med det samme eller senere gives anlægsbevilling og eventuel korrektion af rådighedsbeløb. På baggrund af basis anlægsbudgettet forventes det, at områderne i forbindelse med budgetkataloget forelægger forslag til ændringer af anlægsbudgettet som så kan drøftes videre i den politiske proces. Udarbejdelse af oplæg til anlægsbudget Økonomi maj ud fra prisfremskrevet vedtaget budget for 2014 Færdiggørelse af oplæg Direktion 28. maj 3. juni Drøftelse af oplæg 5. juni 12. juni Orientering om oplæg Byrådet 12. juni 19. juni For at kvalificere anlægsbudgettet skal såvel oplægget til anlægsbudget såvel som alle ændringer til anlægsbudgettet omkring afdelingen for vej, park og natur. Som en del af kvalificeringen indgår en periodisering af anlægget med en vurdering af den tid der er nødvendig for projektering, anlæg og færdiggørelse. 10. Aftale mellem KL og regeringen En eventuel aftale mellem KL og regeringen indgår i det materiale som byrådet får til orientering før sommerferien. KL orienterer normalt om aftalen på et halvdagsmøde i midten af juni måned. Tidspunktet for orienteringsmøderne har betydning for, hvornår der kan orienteres om aftalen. Derudover bruger KL en struktureret tilgang til økonomiaftalen. Formålet er at sikre kommunernes overholdelse af den overordnede økonomiaftale gennem øget koordinering kommu- - side 7 af 14 -

8 nerne imellem. I praksis betyder den faseopdelte budgetlægning i forhold til KL, at der på givne tidspunkter skal laves skøn over kommunens korrigerede basisbudget. Efter sommerferien skal der tages stilling til forudsætningerne overfor KL i forbindelse med budgetseminaret. I den sidste fase indberettes budgetforslaget som det ligger til 1. behandling. Aktivitet Aktører Udsendelse Mødedato Regionale møder - KL mødes med 2., 3. og 8. april kommunernes økonomiudvalg Indsendelse af prognosetal for 2014 Økonomi 23. april Borgmestermøde Borgmester 13. maj Orienteringsmøde om aftalen mellem KL, økonomiudvalg, Medio juni KL og regeringen direktion, økonomi Drøftelse af aftalens betydning for Direktion 17. juni 17. juni kommunens økonomi Orientering om evt. aftale mellem regeringen Byrådet 17. juni 19. juni og KL Indsendelse af prognosetal for 2015 og Økonomi 20. august forventet regnskab 2014 Borgmestermøde Borgmester 1. september Eventuel drøftelse af forudsætninger 11. september brugt overfor KL Indsendelse af prognosetal for 2015 Økonomi 11. september Borgmestermøde Borgmester 18. september 11. Lov- og cirkulæreprogram I bloktilskuddet for 2015 og efterfølgende år indgår ændringer som følge af regeringens lovog cirkulæreprogram. I programmet reguleres for mer- eller mindreudgifter som følge af statslige love og regler. For at huske at indregne de driftsbudgetter der modsvares af finansieringsændringer på indtægtssiden, så forudsættes det, at der beregnes og indarbejdes et skøn over lov- og cirkulæreprogrammets indvirkning på kommunens driftsudgifter. Ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet medtages ikke i denne arbejdsgang, hvis de allerede indgår i økonomien i forbindelse med enkeltsager eller som blokke i budgetkataloget. Oplæg til ændringer som følge af Lov- og Økonomi juli cirkulæreprogram udsendes Beregninger over virkning Afdelinger og juli økonomi Beregninger over virkning Direktion 31. juli 5. august Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram drøftes Fagudvalg august august Samlet opgørelse af ændringer 14. august 20. august 12. Budgetkatalog Budgetkataloget indeholder: Tekniske blokke, herunder demografiudvikling i nedadgående retning Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram Blokke vedr. demografi i opadgående retning Reduktionsblokke Udvidelsesblokke - side 8 af 14 -

9 Vurdering af budgetkataloget og drøftelse Direktionen 19. juni 24. juni af arbejdsproces Udarbejdelse af budgetkatalog Afdelingschefer, afdelinger, 25. juni 28. juli økonomi m.fl. Første drøftelse af udkast til budgetkatalog Direktion 31. juli 5. august Budgetkataloget færdiggøres til brug for budgetorientering Direktionen, økonomi, afdelingschefer 29. juli 13. august Fortsat drøftelse af udkast til budgetkatalog Direktionen 7. august 12. august Budgetorientering og gennemgang af Byrådet, direktionen Udleveres 14.august budgetkatalog Dialogmøde om budget Høringsperiode for budgetkatalog m.v. Direktion, afdelingschefer, aftaleholdere, MEDudvalg m.fl. Høringsparter, økonomi og direktionssekretariat Hovedudvalg 15. august 8. oktober 14. august Udleveres 15. august 15. august Dialogmøde om budgetkatalog mellem ØK og Hovedudvalg 15. august 20. august Møde om budget Hovedudvalg 15. august 20. august Budgetseminar med drøftelse af budgetkatalog Byrådet 15. august august Det er direktionen, der har ansvar for budgetkatalogets udformning, indtil den fremlægges for det samlede byråd. Direktionen har ansvaret for at fremsætte forslag til prioriteringer/handlinger, som sikrer tilstrækkelige politiske handlemuligheder til at frembringe et budget i balance. Direktionen har i den forbindelse mulighed for at ændre det råderum der skal findes i budgetkataloget. Direktionen drøfter budgettet ultimo juni med henblik på at fastlægge arbejdsprocessen frem til orienteringen af byrådet den 14. august 2014 og budgetseminaret den 21. og 22. august I den forbindelse drøftes udarbejdelsen af budgetkataloget samt skitsen til indhold af det budgetoplæg i balance der anbefales på budgetseminaret. Hvis der efter regeringsaftalen forventes et budgetpres drøftes udarbejdelsen af øvrige reduktionsblokke til supplement af det arbejde der er gennemført i foråret. Af hensyn til direktionens ansvar for at frembringe tilstrækkelige handlemuligheder vil direktionens drøftelser af budgetkatalogets sammensætning ikke være bundet af de drøftelser der har været før sommerferien om rammen for reduktioner på 36 mio. kr. Konceptet for materialet til byrådets seminar om budget er, at det er direktionens materiale som byrådet overtager og tilpasser med start på seminaret den 21. til 22. august Der er mulighed for at inkludere politiske idéer og forslag i budgetkataloget som ikke er en del af direktionens forslag. Det kan være forslag opstået i alle dele af budgetprocessen, herunder drøftelsen af emner på fagudvalgsmøderne før sommerferien eller emner foreslået på temadagen for byrådet den 21. maj 2014 eller den 19. juni Disse forslag vil i kataloget få tildelt en bestemt typebetegnelse, så man kan se de adskiller sig fra de øvrige forslag. - side 9 af 14 -

10 Forslag i budgetkataloget bør som hovedregel udarbejdes eller samles så de som minimum udgør kr. Som for den øvrige budgetlægning udarbejdes budgetkataloget i 2015 pris- og lønniveau. Ud over driftsforslag skal forslag til ændringer i anlægsbeløb også indgå i budgetkataloget. Forslag til ændringer på finansieringssiden kan også indgå i budgetkataloget. Forslagene på anlægssiden skal ses i forhold til det anlægsbudget som byrådet blev orienteret om på temadagen den 19. juni Efter budgetseminaret vil de dele af budgetkataloget der arbejdes videre med indgå som en del af bemærkninger til budgetforslaget ved 1. behandlingen. 13. Takster Taksterne er en væsentlig forudsætning for budgettet. Det kan imidlertid ofte være svært at udarbejde de endelige takster før budgettet er vedtaget. Borgerrettede takster forelægges derfor samlet for byrådet på mødet den 26. november Selv om taksterne ikke er en del af budgetvedtagelsen forventes det af hensyn til den politiske beslutningsproces, at forslag i budgetkataloget eller politiske ændringsforslag der påvirker taksters størrelse nøje beskriver de forventede takster før og efter den foreslåede ændring. Beregning af takster Afdelinger oktober Økonomi Behandling af takstblad Direktion 30. oktober 4. november Udvalgsbehandling af takstblad Fagudvalg november november Godkendelse af takstblad Byrådet 20. november 26. november 14. Budgetforhandlinger Budgetseminaret udgør et vigtigt omdrejningspunkt i budgetprocessen, hvor en række af trådene fra de øvrige aktiviteter samles. Materialet til seminaret vil som udgangspunkt bestå af følgende: Basisbudget Foreløbige budgetbemærkninger Oplæg til anlægsprogram Aftale mellem KL og regeringen Oplæg til indtægtsgrundlag Lov- og cirkulæreprogram Budgetkatalog En sammenfatning af basisbudget med anlægsprogram beskrives sammen med regeringsaftalen samt lov- og cirkulæreprogrammet i et overordnet budgetnotat. Dette notat suppleres med en opsamling af de politiske tilkendegivelser fra budgetseminaret i forhold til budgetkataloget. - side 10 af 14 -

11 Budgetseminar Byrådet, direktion august Opsamling på budgetseminar i et notat Direktion, økonomi 25. august Drøftelse af budgetnotat og eventuel Direktion 25. august 26. august inddragelse af fagudvalg Eventuel inddragelse af fagudvalg i budgetdrøftelse Fagudvalg august september Drøftelse af budgetnotat Direktionen 28. august 2. september Indstilling til byrådets 1. behandling 4. september 11. september Eventuelt møde om budget Hovedudvalg 11. september Offentligt budgetmøde som budgettet ligger ved 1. behandlingen Borgere, byrådspolitikere, presse, direktion, 11. september økonomi, direktionssekretariat 1. behandling af budget Byrådet 11. septem- 17. sep- Udarbejdelse af notat med tekniske og politiske ændringsforslag til 2. behandling Tidsfrist for indlevering af ændringsforslag som administrationen forelægger økonomiudvalget Drøftelse af ændringsforslag til budget og høringssvar Direktion, økonomi Byrådspolitikere september 29. september kl.12 ber 18. september tember 23. september 25. september 2. oktober 2. behandling af budget Byrådet 2. oktober 8. oktober Direktionen fungerer som tovholder i forhold til den politiske proces, herunder budgetseminaret. Såfremt der skal udarbejdes notater eller konsekvensberegninger på baggrund af de politiske drøftelser er det direktionens opgave at koordinere dette arbejde. Direktionssekretariatet er tilknyttet opgaven omkring information og høring om budgettet, herunder videreformidling af indkomne høringssvar. Datoer, tidspunkter og aktører for budgetforhandlingerne udmeldes af borgmesteren senest i forlængelse af budgetseminaret den 21. og 22. august. Forløbet af de politiske forhandlinger har betydning for, hvorvidt det vil være relevant at inddrage fagudvalgene. Hvis fagudvalgene på baggrund af budgetseminaret skal inddrages i oplæg til 1. behandling skal det udvalgsbehandles på møderne i perioden 1. til 3. september, og kan herefter medtages i økonomiudvalgets møde den 11. september Høring Budgetkataloget som sendes ud til budgetseminaret sendes samtidig i høring hos interessenterne. Høring af budgetforslaget foretages i Alle medudvalg Personalemøder Ældre- og handicapråd Folkeoplysningsudvalg Skolebestyrelser Forældrebestyrelser - side 11 af 14 -

12 Der informeres løbende om modtagne høringssvar ved brug af en sag der publiceres på kommunens hjemmeside. Der er således ingen egentlige tidsfrister for høringssvar ud over udvalgenes mødedatoer, men høringssvar som kommer tidligt vil selvfølgelig i en længere periode kunne indgå i de politiske overvejelser. Generelt holdes der en åben og løbende dialog i forbindelse med møder omhandlende budgettet og deres drøftelse i ovenstående udvalg og bestyrelser. I tidsplanen indgår et borgermøde, som er en gennemgang af budgetforudsætninger og oplæg til budget som det ligger ved 1. behandlingen. 16. Forankring Efter budgetvedtagelsen forankres budgettet administrativt i form af Indberetning af data til IM, KL m.fl. Teknisk budgetvedtagelse i økonomisystemet Udsendelse af budgetrammer Eventuel justering af aftalestyring i forhold til ændrede mål Færdiggørelse af budgetbemærkninger og budgetoversigter Budgetoversigter og øvrigt relevant budgetmateriale gøres tilgængeligt for byrådet senest i forbindelse med mødet den 17. december side 12 af 14 -

13 Mødeplan for budgetlægningen frem til budgetvedtagelse Uge Byråd Fagudvalg Andre møder 11 13/3 Befolkningsprognose, pris- og lønskøn, principper for lønpuljer /3 Orientering om befolkningsprognose og drejebog for budgetlægning /4 Fordeling af reduktionsrammer, drøftelse af nøgletal /5 Drøftelse af muligheder og udfordringer 5/5. 7/5 Drøftelse af muligheder og udfordringer 8/4 KL s regionale møde med kommunernes økonomiudvalgsmedlemmer 20 13/5 Borgmestermøde 21 21/5 Temamøde om områdernes muligheder og udfordringer /6 4/6 Drøftelse af effektivisering, analyser, budgetbemærkninger, demografi og tekniske korrektioner 24 12/6 Drøftelse af effektivisering, budgetbemærkninger, demografi og tekniske korrektioner, analyser samt oplæg til anlægsbudget 25 19/6 Drøftelse af nøgletalsanalyser, demografi, tekniske korrektioner, oplæg til anlægsbudget samt aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi /8 Budgetorientering. 14/8 Lov- og cirkulæreprogram. 11/8 13/8 Lov- og cirkulæreprogram /8 22/8 Budgetseminar (heldags). 20/8 Dialogmøde med HU /9 3/9 Evt. budgetmøder 37 11/9 Indstilling til 1. behandling /9 1. behandling af budget /10 Behandling af ændringsforslag. 41 8/10 2. behandling af budget. KL orienteringsmøde om aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi 15/8 Orientering om budget for MED-struktur m.fl. 20/8 HU-møde 1/9 Borgmestermøde 11/9 Offentligt budgetmøde. 18/9 Borgmestermøde - side 13 af 14 -

14 Materialeplan for budgetlægningen Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Uge Produktivitetsforøgelse på 1% Muligheder og udfordringer Nøgletalsanalyser m.v. Pris- og lønskøn, lønpuljer Basisbudget Budgetbemærkninger Befolkningsprognose Demografiblokke Tekniske blokke Anlægsbudget Økonomiaftalen Lov- og cirkulæreprogram Budgetkatalog Takster Budgetnotat m.v. 10 X 4/3 4/ /3 13/3 13/3 12 X X X X 13 X X X X X 26/3 X 14 1/4 1/4 1/4 X X X 15 10/4 10/4 10/4 X X X X 16 X X X X X X 17 X X X X X X X 18 X 29/4 X X X X X 19 X 7/5 X X X X X X 20 X 13/5 X X X X X X 21 X 21/5 X X X X X X 22 27/5 X 27/5 27/5 27/5 X X 23 X X X X X 3/6 X 24 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 X 25 19/6 19/6 19/6 19/6 19/6 X 26 X 24/6 27 X X 28 X X 29 X X 30 X X X 31 X X X 32 X 5/8 5/8 33 X 14/8 14/8 34 X 20/8 21/8 21/8 35 X 26/8 36 X 2/ /9 11/ /9 17/ /9 40 2/ / X X 44 X X 45 X 4/11 46 X 13/11 47 X X 48 25/11 26/11 49 X 50 11/12 Datoer angivet for direktionsmøder, økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder. - side 14 af 14 -

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2015-2018 Ansvarlig Dato Aktivitet 22.01.2014 Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 20.01.) Chefgruppen 28.01.2014

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

SOCIALUDVALGET BUDGET

SOCIALUDVALGET BUDGET BUDGET 2017-20 SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 25. og 26. februar Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Marts Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2014. Samt budgetoverslagsårene 2015 2017.

Budgetprocedure for budgetåret 2014. Samt budgetoverslagsårene 2015 2017. Budgetprocedure for budgetåret 2014 Samt budgetoverslagsårene 2015 2017. 1 Budgetvejledning for Rebild Kommune - Budget 2014 2017. 1. Indledning.... 3 2. Politiske temamøder og budgetseminar.... 4 Fælles

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 29.11.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 21.12.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2017 2020, proces og tidsplan Dette notat beskriver proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2017-2020. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets budgetlægning...

Læs mere

Intern budgetvejledning til basisbudget

Intern budgetvejledning til basisbudget Den interne budgetvejledning indeholder oplysning om, hvordan basisbudgettet for 2017-20 skal dannes og består af følgende afsnit: 1. Skabeloner for budgetskemaer 2. Budgetkladde, basisbudget og afstemningsark

Læs mere

Budgetproces for

Budgetproces for Budgetproces for 2016-2019 Indtægter Finansiering Anlæg Udgifter Godkendt af Byrådet den 26. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING... 2 2. ØKONOMISKE MÅL... 2 3. BUDGETRAMMER... 3 3.1 Budgetrammer

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning 5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen

Mål og procedurer for budgetlægningen Økonomi Dato: 23.02.16 Mål og procedurer for budgetlægningen 2017-2020 Godkendt af Byrådet den 8. marts 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2017-2020... 3 1.1. Byrådets økonomiske

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018.

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. 1 Budgetprocedure for Rebild Kommune - Budget 2014 2017. 1. Indledning.... 3 2. Politiske temamøder og budgetseminar.... 4 Fælles

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE 2018 Omstilling og effektivisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 4. Økonomisk beredskab... 6 4.1 Behov

Læs mere

Økonomiudvalget besluttede i januar at behandle forslag til program og indhold i budgetseminarene på maj mødet 2012.

Økonomiudvalget besluttede i januar at behandle forslag til program og indhold i budgetseminarene på maj mødet 2012. Notat Udkast til indhold og programmer til budgetseminarerne i juni og august 2012. I januar vedtog Byrådet Vision 2018. Efterfølgende har forslag til en innovationsstrategi været drøftet og sendt i høring.

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2014 til 2017 3 2.1 Statusnotater 4 2.2 Partiernes budgetønsker

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Holstebro Kommune Budgetvejledning 2018

Holstebro Kommune Budgetvejledning 2018 Holstebro Kommune Budgetvejledning 2018 Budget 2018 og overslagsårene 2019 2021 Udarbejdet af Økonomi Tiltrådt af Direktionen d. Godkendt af Økonomiudvalget d. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Økonomisk

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 31-08-2015 08:30 D116 Afbud fra: Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2017-2020 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere