HR Jura. Maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk"

Transkript

1 Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj I dommene tages der bl.a. stilling til, om en medarbejder kan løbe fra en fratrædelsesaftale, der er indgået til fuld og endelig afgørelse, hvornår en medarbejder har iagttaget tabsbegrænsningspligten i henhold til en kundeklausul, og hvornår en medarbejder kan siges at have forfulgt sin erhvervsmæssige karriere og dermed har krav på fratrædelsesgodtgørelse, jf. funktionærlovens 2a. HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret

2 I denne udgave af HR Jura Ny vikarlov vedtaget Hvornår forfølger en medarbejder sin erhvervsmæssige karriere? Medarbejder var ikke bundet af fratrædelsesaftale Ferietillæg afhænger af sats på udbetalingstidspunktet Medarbejder kunne tilbagekalde opsigelse efter at være blevet afskediget Ingen kompensation for kundeklausul ved manglende tabsbegrænsning Side 1 Side 2 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9

3 Ny vikarlov vedtaget Folketinget har nu vedtaget forslaget til loven om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau. Loven implementerer Europa-Parlamentet og Europarådets vikardirektiv af 19. november Lovforslaget er vedtaget uden ændringer og indfører et princip om ligebehandling, hvorefter vikarers væsentligste arbejds- og ansættelsesvilkår (herunder løn, ferie og arbejdstid) under deres udsendelse til en brugervirksomhed som minimum skal svare til, hvad der ville være gældende, hvis vikarerne havde været ansat direkte af brugervirksomheden til udførelse af samme arbejdsopgaver. Det er vikarbureauets ansvar, at vikaren sikres de væsentligste arbejds- og ansættelsesvilkår, der gælder for de øvrige medarbejdere i brugervirksomheden. Ved loven forpligtes brugervirksomheden til at informere vikarer om eventuelle ledige stillinger, uanset hvilken type ledig stilling der er tale om. Vikarer skal desuden behandles på lige fod med de medarbejdere, der er ansat direkte af den pågældende brugervirksomhed med hensyn til adgang til kollektive faciliteter og goder. Lovforslaget blev tidligere omtalt i vores nyhedsbrev fra april Artiklen kan læses her. Loven træder i kraft 1. juli

4 Hvornår forfølger en medarbejder sin erhvervsmæssige karriere? Som følge af Ole Andersen-dommen fra 2010 skal 2a i den danske funktionærlov fortolkes således, at en medarbejder, der ved sin fratrædelse har ret til en arbejdsgiverbetalt alderspension og er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, har ret til fratrædelsesgodtgørelse, såfremt medarbejderen efter sin fratrædelse forfølger sin erhvervsmæssige karriere. Østre Landsret afsagde 9. april 2013 dom i en sag, hvor der skulle tages stilling til, om den pågældende medarbejder havde forfulgt sin erhvervsmæssige karriere. Endvidere afsagde Østre Landsret 24. april 2013 dom i 14 lignende sager. Østre Landsrets dom af 9. april 2013 Sagen drejede sig om en medarbejder, der som 61-årig fratrådte sin stilling hos arbejdsgiveren 31. december Idet medarbejderen ved fratrædelsen havde ret til en arbejdsgiverbetalt alderspension og var indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, udbetalte arbejdsgiveren ikke fratrædelsesgodtgørelse til medarbejderen, hvilket var i overensstemmelse med den på dette tidspunkt gældende praksis i Danmark, jf. funktionærlovens 2a. Efter EU-Domstolens afsigelse af Ole Andersen-dommen 12. oktober 2010 anlagde medarbejderen næsten 5 år efter sin fratrædelse sag mod den tidligere arbejdsgiver med påstand om betaling af en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn, jf. funktionærlovens 2a, idet medarbejderen gjorde gældende, at han havde forfulgt sin erhvervsmæssige karriere. Til støtte for sin påstand gjorde medarbejderen bl.a. gældende, at han havde planlagt at blive på arbejdsmarkedet, indtil han fyldte 65 år, at han havde undersøgt mulighederne for at blive flyttet til en anden afdeling internt i arbejdsgiverens virksomhed, at han efter sin fratrædelse havde kontaktet og tilmeldt sig a-kassen, at han havde læst forskellige stillingsannoncer, deltaget i møder hos a-kassen, kontaktet forskellige virksomheder med henblik på jobsøgning og lagt sit CV samt en profil på internettet. Medarbejderen var ledig i 3½ måned efter sin fratrædelse, hvorefter han 17. april 2006 fyldte 62 år og gik på efterløn. Arbejdsgiveren påstod frifindelse for kravet om betaling af fratrædelsesgodtgørelse og gjorde bl.a. gældende, at der ikke skal ske efterbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, der er fratrådt før 12. oktober 2010 (Ole Andersen-dommen), idet dette ville have alvorlig økonomisk betydning for private virksomheder, herunder særligt i forhold til den pågældende arbejdsgiver, der havde været nødsaget til at indgå fratrædelsesaftaler med og opsige et stort antal medarbejdere gennem de seneste 10 år. Endvidere gjorde arbejdsgiveren gældende, at der indtil 12. oktober 2010 ikke kunne siges at have foreligget EUpraksis, som ikke efterlod tvivl om indholdet af de EUretlige forpligtelser i så henseende, og at arbejdsgiveren således var i undskyldelig retsvildfarelse og dermed i berettiget god tro om fortolkningen af funktionærlovens 2a. Yderligere gjorde arbejdsgiveren gældende, at Ole Andersen-dommen havde været retsskabende i forhold til Højesterets praksis, og at arbejdsgiveren derfor havde indrettet sig i tillid til den hidtidige retsopfattelse. I forhold til medarbejderens påstand om, at han havde forfulgt sin erhvervsmæssige karriere, gjorde arbejdsgiveren gældende, at medarbejderen ikke havde dokumenteret, at han havde haft til hensigt at fortsættes 2

5 forfølge sin erhvervsmæssige karriere, og derfor befandt medarbejderen sig ikke i en overgangsfase til anden beskæftigelse. Endvidere anførte arbejdsgiveren, at baggrunden for, at medarbejderen ikke straks efter fratrædelsen var gået på efterløn, var begrundet i fordelen ved at gå på efterløn som 62-årig, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens regler herom, og medarbejderen kunne således ikke anses for at have forfulgt sin erhvervsmæssige karriere. Ud over det ovenstående krav om fratrædelsesgodtgørelse, jf. funktionærlovens 2a, fremsatte medarbejderen under sagen krav om betaling af godtgørelse for aldersdiskrimination, jf. forskelsbehandlingslovens 7, jf. 2. Dette krav blev først fremsat i 2011 og bortfaldt således som følge af den 5-årige forældelsesfrist. I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderen havde forfulgt sin erhvervsmæssige karriere fandt Østre Landsret, at medarbejderen på baggrund af de ovenfor angivne omstændigheder havde godtgjort, at han forsøgte at finde anden beskæftigelse efter sin fratrædelse. Den omstændighed, at medarbejderen gik på efterløn ca. 3½ måned efter sin fratrædelse, kunne ikke føre til et andet resultat. Arbejdsgiveren blev således dømt til at betale medarbejderen en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn, jf. funktionærlovens 2a, stk. 1. Dommen Østre Landsret henviste indledningsvist til Ole Andersendommen, som fastslog, at den hidtidige fortolkning og anvendelse af funktionærlovens 2a, stk. 1 og 3, i dansk praksis var i strid med beskæftigelsesdirektivets forbud mod aldersdiskrimination. Herefter henviste landsretten til yderligere to domme fra EU-Domstolen (Mangold og Kücükdeveci) og anførte, at disse domme fra henholdsvis 2005 og 2010 fastslog, at forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder er et almindeligt EU-retligt princip, som blot præciseres i beskæftigelsesdirektivet. Ifølge Østre Landsret havde det således ingen betydning, at arbejdsgiveren havde indrettet sig i tillid til den danske fortolkning og praksis i henhold til funktionærlovens 2a, stk. 3, på tidspunktet for medarbejderens fratrædelse 31. december 2005, idet det allerede ved Mangold-dommen af 22. november 2005 var blevet konstateret, at der gjaldt et EU-retligt princip om forbud mod forskelsbehandling pga. alder, og da fristen for gennemførelse af beskæftigelsesdirektivet var udløbet. Landsretten fandt på den baggrund ikke, at arbejdsgiveren havde været berettiget til at afvise medarbejderens krav om fratrædelsesgodtgørelse, såfremt betingelserne herfor var opfyldt. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 De 14 individuelle sager drejede sig om, hvorvidt medarbejdere, der var blevet afskediget af deres forskellige offentlige arbejdsgivere (en række kommuner, to regioner og et erhvervsskolecenter), og som på fratrædelsestidspunktet var berettiget til at oppebære en arbejdsgiverbetalt alderspension, havde krav på fratrædelsesgodtgørelse, jf. funktionærlovens 2a, stk. 1, jf. stk. 3, og/eller krav på godtgørelse for aldersdiskrimination, jf. forskelsbehandlingslovens 7. Fratrædelsesgodtgørelse Østre Landsret henviste ligeledes i denne sag til Ole Andersen-dommen og konsekvenserne heraf for den hidtidige fortolkning af funktionærlovens 2a, stk. 1 og 3. Herefter tog landsretten stilling til hver enkelt sag og vurderede, hvorvidt den pågældende medarbejder havde forfulgt sin erhvervsmæssige karriere og dermed var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse. fortsættes 3

6 Ifølge landsrettens vurdering havde følgende medarbejdere ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse, idet de ikke havde forfulgt deres erhvervsmæssige karriere: Medarbejder 1 fratrådte ved udgangen af maj Allerede i 2005 blev hun tilkendt førtidspension og var sygemeldt frem til sin fratrædelse, hvor hun overgik til førtidspension. Medarbejder 2 fratrådte 31. januar 2011 og søgte 3. februar 2011 om at gå på efterløn 1. marts Medarbejderen fik ikke siden noget arbejde. Medarbejder 3 søgte allerede 14. januar 2010 dvs. inden sin fratrædelse 31. januar 2010 om at gå på efterløn 1. februar 2010, hvilket hun gjorde. Medarbejder 4 blev sygemeldt 16. juli 2009 og afskediget 28. august 2009 til fratrædelse ved udgangen af februar Efter sin fratrædelse var medarbejderen fortsat sygemeldt og modtog sygedagpenge. I juli 2010 søgte hun om at gå på efterløn, hvilket hun gjorde i august Medarbejderen søgte ikke andet arbejde. Medarbejder 5 havde meddelt sin arbejdsgiver, at hun pga. sygdom ikke kunne vende tilbage til arbejdet og blev herefter opsagt i april 2005 til udgangen af oktober Medarbejderen søgte ikke og havde ikke haft arbejde siden opsigelsen. Medarbejder 6 blev afskediget i december 2010 til fratrædelse ved udgangen af juni I juni 2011 ansøgte hun om at gå på efterløn, hvilket hun gjorde samme måned. Medarbejderen havde ikke søgt arbejde, efter hun gik på efterløn. Medarbejder 7 blev afskediget i oktober 2010 med virkning fra maj I perioden fra marts 2011 til juni 2011 var hun i aktivering og arbejdsprøvning, og det blev herefter konkluderet, at hun skulle på førtidspension. Efter sin fratrædelse søgte medarbejderen ikke arbejde pga. sygdom. Medarbejder 8 indgik i juli 2010 aftale med sin arbejdsgiver om fratrædelse ved udgangen af januar Medarbejderen søgte en del stillinger i opsigelsesperioden. I januar 2011 ansøgte han om at gå på efterløn, hvilket han gjorde i februar 2011, hvor han ligeledes oppebar sin arbejdsgiverbetalte alderspension. Medarbejderen søgte forgæves jobs to gange, efter han var gået på efterløn, og i 2011 og 2012 arbejdede han som mentor nogle timer ugentligt. Derimod havde følgende medarbejdere krav på fratrædelsesgodtgørelse, idet de havde forfulgt deres erhvervsmæssige karriere: Medarbejder 9 blev opsagt i april 2010 til fratrædelse ved udgangen af oktober 2010, hvorefter hun forgæves søgte efter arbejde. Fra november 2010 til januar 2011 opnåede hun i beskedent omfang et arbejde via et vikarbureau, og pr. 1. januar 2011 blev hun ansat som tilkaldevikar på et plejecenter, hvor hun i 2011 og 2012 arbejdede ca. 637 timer pr. år. Det forhold, at medarbejderen gik på efterløn 1. november 2010, da hun ikke kunne finde arbejde, medførte ikke et andet resultat. Medarbejder 10 blev opsagt i oktober 2010 til fratrædelse ved udgangen af april Den 29. maj 2011 tilmeldte hun sig arbejdsformidlingen, og i perioden 13. juni til 10. august 2011 søgte hun 11 stillinger og i alt jobs i løbet af de 4½ måned, hun var ledig. Det forhold, at medarbejderen gik på efterløn 19. september 2011, medførte ikke et andet resultat. Medarbejder 11 blev sygemeldt i september 2010 pga. en rygskade og opsagt i februar 2011 med virkning fra september Medarbejderen blev opereret i ryggen og gik til omfattende genoptræning. I november 2012 var han til arbejdsprøvning hos en privat virksomhed og blev i december 2012 bevilget fleksjob. Det forhold, at medarbejderen havde været syg i en længere periode, medførte ikke et andet resultat. fortsættes 4

7 I de resterende 3 ud af de 14 sager havde arbejdsgiverne selv dog først noget tid efter ansættelsernes ophør betalt fratrædelsesgodtgørelse til medarbejderne. Godtgørelse for aldersdiskrimination Afslutningsvis skulle Østre Landsret tage stilling til, om de 3 medarbejdere, som landsretten havde tilkendt fratrædelsesgodtgørelse, jf. funktionærlovens 2a, samt de 3 medarbejdere, som havde modtaget fratrædelsesgodtgørelse fra deres arbejdsgivere, tillige havde krav på godtgørelse for aldersdiskrimination som følge af den manglende betaling af fratrædelsesgodtgørelse, jf. forskelsbehandlingslovens 7. Landsretten vurderede medarbejdernes krav om godtgørelse ud fra forarbejderne til forskelsbehandlingsloven samt grovheden af den pågældende overtrædelse, herunder baggrunden for overtrædelsen og den krænkelse, overtrædelsen medførte. Efter landsrettens vurdering var der dog ingen af medarbejderne, der havde krav på godtgørelse, idet arbejdsgivernes overtrædelse der var begrundet i et tvivlsomt fortolkningsspørgsmål om betydningen og rækkevidden af Ole Andersen-dommen ikke var tilstrækkelig grov. Accura bemærker Østre Landsrets seneste praksis udgør et bidrag til vurderingen af, hvornår en medarbejder kan siges at forfølge sin erhvervsmæssige karriere og således er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse, jf. funktionærlovens 2a. I dommen af 9. april 2013 var det således tilstrækkeligt, at medarbejderen efter fratrædelsen havde kontaktet og tilmeldt sig a-kassen, læst forskellige stillingsannoncer, deltaget i møder hos a-kassen, kontaktet forskellige virksomheder med henblik på jobsøgning og lagt sit CV samt en profil på internettet. Medarbejderen havde dog ikke søgt konkrete stillinger eller fået et job, inden han efter 3½ måned gik på efterløn. Endvidere viser dommen, at man som arbejdsgiver ikke kan påberåbe sig retsvildfarelse og god tro som begrundelse for undladelse af at betale fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, der er fratrådt, inden afsigelsen af Ole Andersendommen 12. oktober Dommen af 24. april 2013, hvor Østre Landsret tog stilling til 14 forskellige sager, giver et mere nuanceret billede af, hvornår en medarbejder kan siges at have forfulgt sin erhvervsmæssige karriere. De 3 medarbejdere, som blev tilkendt fratrædelsesgodtgørelse, havde bl.a. fået arbejde efter fratrædelsen (om end i beskedent omfang), tilmeldt sig arbejdsformidlingen, søgt adskillige jobs, fået bevilget fleksjob (til trods for et længerevarende sygdomsforløb) mv. Omvendt havde de pågældende medarbejdere ikke tillige krav på godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven, idet arbejdsgiverens overtrædelse ikke var tilstrækkelig grov. Den endelige afklaring på området må imidlertid afvente Højesterets vurdering, idet både dommen af 9. april 2013 og dommen af 24. april 2013 er anket. Accura følger sagerne nøje og vender tilbage, når der er nyt på området. 5

8 Medarbejder var ikke bundet af fratrædelsesaftale En medarbejder havde krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse på trods af, at han i forbindelse med sin afskedigelse havde indgået en fratrædelsesaftale med arbejdsgiveren, hvori han frafaldt ethvert krav mod til gengæld at blive fritstillet i opsigelsesperioden. Det har Østre Landsret slået fast i sin dom af 10. januar Sagen drejede sig om en medarbejder, der 29. juni 2010 blev opsagt af sin arbejdsgiver på grund af et behov for reduktion af personalet. Der blev indgået en fratrædelsesaftale, hvori medarbejderen frafaldt ethvert krav mod arbejdsgiveren mod samtidig at blive fritstillet. Kort forinden havde arbejdsgiveren opslået en stilling som A-kassemedarbejder med ansøgningsfrist 25. juni Det fremgik af stillingsopslaget, at man søgte personer, der havde et indgående kendskab til A-kasselovgivningen. Ved brev af 2. juli 2010 protesterede HK mod opsigelsen, under henvisning til at der ikke var tilbudt ansættelse i den opslåede stilling. Arbejdsgiveren afviste imidlertid, at opsigelsen var usaglig, idet arbejdsgiveren påstod, at medarbejderen ikke havde de forudsætninger, som var nødvendige for at kunne bestride den stilling, som var opslået. Rettens begrundelse og resultat Landsretten tilsluttede sig byrettens dom, hvor der blandt andet blev lagt vægt på, at medarbejderen ikke havde fået mulighed for at kontakte sin fagforening, inden han underskrev fratrædelsesaftalen. Retten henviste til, at medarbejderen ikke havde haft kendskab til, at der var opslået en stilling i A-kasseafdelingen og derfor ikke havde anledning til at antage, at der kunne opstå spørgsmål om usaglig afskedigelse. Medarbejderen var derfor ikke bundet af sin underskrift, jf. funktionærlovens 21. Retten fandt desuden, at det ville have været muligt at lade medarbejderen udføre den opslåede stilling med en mindre omskoling. Der forelå derfor en overtrædelse af funktionærlovens 2b ved ikke at tilbyde medarbejderen at overtage stillingen. Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom og pådømte arbejdsgiveren at betale en godtgørelse for overtrædelsen af funktionærlovens 2b på 2 måneders løn, samt en godtgørelse på DKK for et mangelfuldt ansættelsesbevis. Accura bemærker Dommen viser, at man som arbejdsgiver ikke uden videre kan undgå krav fra medarbejderen ved at indgå en fratrædelsesaftale. Det er således ikke tilstrækkeligt blot at fraskrive sig ethvert krav mellem parterne. Det er derimod nødvendigt, at man konkret tager stilling til hvert enkelt relevant krav, eventuelt med henvisning til de relevante bestemmelser som for eksempel funktionærlovens 2b. Herudover bør medarbejderen altid gives lejlighed til at overveje tilbuddet om en fratrædelsesaftale i rimelig tid og drøfte dette med en eventuel fagforening eller advokat. 6

9 Ferietillæg afhænger af sats på udbetalingstidspunktet Vestre Landsret har i dom af 3. april 2013 slået fast, at et ferietillæg skulle betales med den procentsats, som gjaldt på udbetalingstidspunktet. Det, at der i lønsedlerne på optjeningstidspunktet var angivet den tidligere gældende procentsats, var uden betydning. En medarbejder blev i 1994 ansat som sælger hos en arbejdsgiver. Ansættelseskontrakten omtalte ikke spørgsmålet om ferietillæg. Imidlertid fremgik det af en række lønsedler, at der blev beregnet og udbetalt et ferietillæg på 6,5% i de enkelte år. I 2009 skete der en omfattende genforhandling af arbejdsgivers ansættelseskontrakter, som dels blev gennemført på grund af stor variation i kontrakterne og dels på grund af finanskrisen. Der var tale om en samlet forringelse af ansættelsesvilkårene. I forbindelse med ændringen blev der fastlagt et generelt ferietillæg på 1% for alle medarbejdere. Da der var tale om væsentlige ændringer i medarbejderens ansættelseskontrakt, blev disse varslet med 6 måneder, svarende til længden af det gældende opsigelsesvarsel. Den pågældende medarbejder valgte at acceptere ændringerne, som trådte i kraft pr. 1. januar Da medarbejderen i maj 2010 fik udbetalt sit ferietillæg, skete det til den lavere sats på 1%. Hun anlagde derefter sag med den påstand, at det ferietillæg, der skulle udbetales i maj 2010, var optjent i 2009 og derfor ikke var omfattet af den nye kontrakt, der først trådte i kraft i januar Sagen drejede sig herefter om, hvorvidt den ændrede sats også skulle finde anvendelse i optjeningsåret Vestre Landsrets begrundelse og resultat Efter ferielovens 23, stk. 2, ydes et ferietillæg på 1% af lønnen mv. i optjeningsåret til medarbejdere, der modtager løn under ferie. Ifølge lovens 23, stk. 4, udbetales ferietillægget senest samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. Landsretten fandt på denne baggrund, at ferietillægget på 6,5% ikke kunne anses for endeligt erhvervet i optjeningsåret, også taget i betragtning af at beskatningen sker i udbetalingsåret. Det ændrede aftalegrundlag trådte i kraft 1. januar Landsretten bemærkede, at ændringerne blandt andet blev indført af økonomiske grunde og indebar en samlet forringelse af ansættelsesvilkårene, hvilket var kendeligt for medarbejderen. Landsretten tiltrådte derfor byrettens afgørelse og slog fast, at ferietillægget skulle beregnes med den procentsats, der efter parternes aftale var gældende på udbetalingstidspunktet. Den omstændighed, at der i lønsedler udstedt forud for den nye aftales ikrafttræden var angivet ferietillæg efter den tidligere gældende sats, skabte ikke nogen berettiget forventning om, at denne sats kunne fastholdes, uagtet at aftalegrundlaget blev ændret. Accura bemærker Landsrettens dom blev afsagt med dissens, idet 1 dommer fandt, at det skulle have fremgået udtrykkeligt ved drøftelser samt aftalen med medarbejderen, at medarbejderen frasagde sig sit allerede optjente ferietillæg med tilbagevirkende kraft. Den pågældende dommer stemte herefter for, at medarbejderen havde ret til ferietillægget på 6,5%. Accura gør opmærksom på, at medarbejderens fagforening har ansøgt om tilladelse til at anke sagen til Højesteret. 7

10 Medarbejder kunne tilbagekalde opsigelse efter at være blevet afskediget En medarbejder trak sin opsigelse med 1 måneds varsel tilbage efter at havde modtaget opsigelse fra arbejdsgiveren med 4 måneders varsel. Tilbagekaldelsen var berettiget, idet den ikke havde haft bestemmende indflydelse på arbejdsgiverens beslutning. Det har Højesteret slået fast i sin dom af 11. april Sagen drejede sig om en medarbejder, der havde været ansat hos Vejlefjord-fonden som psykolog i ca. 3½ år. Ved et møde 25. august 2008 fik medarbejderen afslag på sin anmodning om at få nedsat sin arbejdstid og fik samtidig inddraget sin mulighed for hjemmearbejdsdage. Dagen efter meldte medarbejderen sig syg, idet hun følte sig frustreret over det passerede. Torsdag 28. august 2008 valgte medarbejderen at opsige sin stilling. Samme dag 28. august 2008 fremsendte arbejdsgiveren sin opsigelse af medarbejderen, som var led i en rationalisering nødvendiggjort af dårlig økonomi. Begge opsigelser blev modtaget af de respektive parter fredag 29. august Den 30. august 2008 tilbagekaldte medarbejderen imidlertid sin opsigelse, med den begrundelse at hun ønskede en ordentlig dialog om sit arbejde. Fondens vicedirektør påstod, at han fredag 29. august 2008 på baggrund af medarbejderens opsigelse havde givet økonomiafdelingen ordre til at foretage nye beregninger af den økonomisk trængte situation, samt at han hele weekenden havde arbejdet med sagen. Spørgsmålet var herefter, hvorvidt medarbejderen kunne tilbagekalde sin opsigelse af ansættelsesforholdet. Højesterets begrundelse og resultat Højesteret bemærkede, at der efter praksis er en ganske vid adgang for en medarbejder til at tilbagekalde sin opsigelse, såfremt tilbagekaldelsen sker i løbet af kort tid, og inden opsigelsen har virket bestemmende på arbejdsgiverens dispositioner. Tilbagekaldelsen må desuden ikke være til væsentlig ulempe for arbejdsgiveren. De rent interne overvejelser, som fondens vicedirektør havde foretaget i løbet af weekenden, indebar ifølge Højesteret ikke, at medarbejderens opsigelse havde virket bestemmende for fonden, inden man modtog hendes tilbagekaldelse. Højesteret slog derfor fast, at fonden havde været uberettiget til at fastholde, at medarbejderen var bundet af sin opsigelse af 28. august Det forhold, at medarbejderen modtog fondens opsigelse af hende med 4 måneders varsel, inden hun tilbagekaldte sin egen opsigelse med 1 måneds varsel, kunne ikke føre til et andet resultat. Accura bemærker Højesterets dom viser, at en medarbejder har en vid adgang til at tilbagekalde opsigelse af sit ansættelsesforhold, såfremt tilbagekaldelsen sker i løbet af kort tid efter opsigelsen er afgivet, og inden opsigelsen har virket bestemmende for arbejdsgiveren, jf. aftalelovens 39, 2. pkt. 8

11 Ingen kompensation for kundeklausul ved manglende tabsbegrænsning Højesteret har i dom af 25. april 2013 taget stilling til medarbejderens pligt til tabsbegrænsning i forbindelse med kompensation for en kundeklausul. Medarbejderen havde i den konkrete sag ikke udnyttet sin arbejdskraft og sit indtjeningspotentiale i tilstrækkeligt omfang ved påbegyndelse af selvstændig virksomhed og mistede derfor retten til kompensation for en kundeklausul. Sagen drejede sig om en medarbejder, der valgte at opsige sin stilling som patentagent og partner i Plougman & Vingtoft A/S til fratrædelse med udgangen af august På fratrædelsestidspunktet udgjorde hans månedlige løn DKK I september 2009 stiftede medarbejderen et selskab for derigennem at drive selvstændig virksomhed med patentrådgivning. Da medarbejderen fremsatte krav om kompensation for en kundeklausul, der var indgået mellem ham og Plougman & Vingtoft A/S, afviste den tidligere arbejdsgiver kravet med henvisning til, at medarbejderen ikke havde søgt passende arbejde og derfor ikke havde opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. Sagens hovedspørgsmål var følgelig, om medarbejderen havde mistet retten til kompensation for en kundeklausul efter funktionærlovens 18 a ved at påbegynde egen virksomhed. Det retlige grundlag En kundeklausul indebærer en pligt for funktionæren til ikke at udføre arbejde for eller have anden forretningsmæssig forbindelse med den tidligere arbejdsgivers kunder, hvad enten det sker som ansat eller som led i udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. funktionærlovens 18 a, stk. 1. Efter bestemmelsens stk. 2 kan en funktionær kun gyldigt påtage sig en kundeklausul, hvis funktionæren modtager kompensation herfor. Hvis funktionæren får andet passende arbejde, kan den tidligere arbejdsgiver modregne lønnen for dette arbejde i kravet om kompensation, jf. stk. 3. Ved passende arbejde forstås arbejde, som er inden for funktionærens faglige område. Funktionæren har en tabsbegrænsningspligt og skal aktivt søge passende arbejde og kan således ikke uden fyldestgørende grund gå ledig for arbejdsgiverens regning uden at søge et sådant arbejde. Højesterets begrundelse og resultat Højesteret fandt, at en stillingtagen til, om medarbejderen havde opfyldt sin tabsbegrænsningspligt, måtte bero på en konkret vurdering. Det afgørende var, om medarbejderen havde opnået eller havde udvist rimelige bestræbelser med henblik på at opnå en sådan indtjening, som man under hensyn til markeds- og beskæftigelsesforholdene med rimelighed måtte forvente af en person med den pågældendes faglige kvalifikationer og erfaringsgrundlag. Om dette skete som ansat eller selvstændig var ikke afgørende. Højesteret lagde vægt på, at medarbejderen på fratrædelsestidspunktet måtte anses for højt specialiseret og erfaren inden for patentrådgivning og i besiddelse af et betydeligt indtjeningspotentiale. Efter oplysningerne om den selvstændige patentrådgivningsvirksomhed, som medarbejderen havde startet, lagde Højesteret til grund, at medarbejderens indsats for at skaffe sig kunder fortsættes 9

12 og indtægt havde været på et lavt niveau. Selskabets resultat var efter de første 16 måneder negativt, og medarbejderen modtog alene en beskeden lønindkomst, svarende til mindre end en tiendedel af hans tidligere løn. I betragtning af det lave aktivitetsniveau fandt Højesteret, at medarbejderen alene havde udnyttet en beskeden del af sin arbejdskraft og sit potentiale i virksomheden og derfor ikke havde iagttaget sin pligt til at begrænse sit tab. Medarbejderen havde derfor mistet sin ret til kompensation efter funktionærlovens 18a, stk. 2, og Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom. Accura bemærker Ifølge Højesteret hviler bedømmelsen af tabsbegrænsningspligten på en konkret vurdering af, om medarbejderen udnytter sit potentiale og udviser rimelige bestræbelser på at opnå en forventelig indtjening. I modsætning til Sø- og Handelsretten fandt Højesteret det ikke afgørende, om medarbejderen havde opfyldt sin tabsbegrænsningspligt ved indtjening som ansat eller ved selvstædig virksomhed. Dette er en ændring i forhold til tidligere praksis, hvor det har været antaget, at funktionæren som udgangspunkt vil være afskåret fra at kræve kompensation, når funktionæren vælger at påbegynde selvstændig virksomhed. 10

13 Anne Marie Abrahamson Partner, Advokat (L) Tlf Mobil: Anja Staugaard Jensen Partner, Advokat Tlf Mobil: Marie Louise Hansen Advokat Tlf Mobil: Mette Søderlund Christensen Advokat Tlf Mobil: Maria Bukdahl Rukjær Advokatfuldmægtig Tlf Mobil: Kontakt Tuborg Boulevard Hellerup/Cph. Denmark CVR no Phone Fax accura.dk

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 29 maj. 13 DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 Juraspor: Personalejuridisk update Indlæg: 1. Arbejdsmangel fri afskedigelsesret af medarbejdere med under 25 års anciennitet? 2. 120 dages-reglen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk Maj 2012 HR Jura Accuras nyhedsbrev omhandler denne gang de nyligt foretagne lovændringer af ferieloven og sygedagpengeloven, der henholdsvis vedrører medarbejderes ret til erstatningsferie samt arbejdsgiverens

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 EU-Domstolen skal tage stilling til, hvorvidt private arbejdsgivere tillige er hindret i at benytte funktionærlovens 2a, stk. 3 2 Ingen "straf" for tilbageholdelse af 2agodtgørelse 3 Ekstraordinære udgifter

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Egen opsigelse kunne tilbagekaldes 2 Delvis opsigelse ikke nok 7 Bortvist på grund af kritisk mail 8 Afskedigelse af sognepræst 3 Medarbejderaktier var ikke skattefritaget 4 Vikarlovforslaget 5 Illoyal

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Handicappet medarbejder fik kr. 225.000 i godtgørelse 2 D en opsagte stedfortræder 7 Syg i ferien 8 Kr. 15.000 i bod 3 4 Fratrædelsesgodtgørelse udbetalt for sent Rejsetid var arbejdstid 5 Nedsættelse

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer - 1 Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i sidste uge med et bredt flertal et lovforslag om funktionærs ret til fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich) Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 09.03.2017 HØJESTERET: DEN DANSKE STAT VAR FOR LANGSOM TIL AT BRINGE FERIELOVEN I OVERENS- STEMMELSE MED EU'S ARBEJDSTIDSDIREKTIV 9.3.2017 Højesteret har netop afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere