Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper"

Transkript

1 Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

2 01 - Oversigt

3 Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper Registrering og netværk Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch Særlige medarbejdergrupper nye domme v/ Jacob Sand og Anne Skjold Qvortrup - Vilkårene for ældre medarbejdere - Fravær af familiemæssige årsager - Gravide medarbejdere - Medarbejdere i fleksjob Ansættelse af fleksjobbere v/ Connie Larsen, Karma Arbejdstøj Tak for i dag

4 02 - Vilkårene for ældre medarbejdere

5 02. Vilkårene for ældre medarbejdere Forskelsbehandlingsloven Alder m.m. Kriterierne - Forskelsbehandlingslovens 1, stk. 1: Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Forbuddet - Forskelsbehandlingslovens 2, stk. 1: En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår. (Husk også: EU s Charter om Grundlæggende Rettigheder: Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt. )

6 02. Vilkårene for ældre medarbejdere Har EU Domstolen underkendt funktionærlovens 2a som aldersdiskriminerende? Funktionærlovens 2a: Stk. 1. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension. Stk. 3. Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen. Formål: At mildne overgangen til anden beskæftigelse for ældre funktionærer.

7 02. Vilkårene for ældre medarbejdere EU-Domstolens dom, Ole Andersen, C-499/08 af 12. oktober 2010 fortsat Ole Andersen: Ansat hos Sønderjyllands Amt (Region Syddanmark) den 1. januar 1979 Funktionær Blev opsagt til fratrædelse den 30. august 2006 Var fyldt 63 år på fratrædelsestidspunktet Ingen udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse, jf. 2a, stk. 3, fordi den arbejdsgiveradministrerede pensionsordning åbnede mulighed for modtagelse af pension fra 60 år Ole Andersen var ikke færdig på arbejdsmarkedet og meldte sig ledig Rejste krav om tre måneders løn, jf. 2a, med anbringende om, at praksis efter 2a, stk. 3, indebar overtrædelse af aldersdiskriminationsforbuddet Vestre Landsret stillede EUD præjudicielt spørgsmål om forholdet mellem dansk praksis efter 2a, stk. 3, og forskelsbehandlingsdirektivet

8 02. Vilkårene for ældre medarbejdere EU-Domstolens dom, Ole Andersen, C-499/08 af 12. oktober 2010 fortsat Hidtidig dansk praksis: HRD af 7. december 1998: Ingen ret til fratrædelsesgodtgørelse, når det på baggrund af opnået alder er muligt at modtage alderspension (folkepension eller arbejdsgiver-administreret pension), selvom pensionen rent faktisk ikke modtages men i stedet udskydes. Spørgsmålet om, hvorvidt det aldersmæssige kriterium i medfør af pensionsordningen var opfyldt, var altså afgørende. Nu:

9 02. Vilkårene for ældre medarbejdere EU-Domstolens dom, Ole Andersen, C-499/08 af 12. oktober 2010 fortsat Præmis 47 funktionærlovens 2a, stk. 3 ved ikke at tillade udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til en arbejdstager, der, selv om han har ret til udbetaling af en alderspension fra sin arbejdsgiver, ikke desto mindre har til hensigt midlertidigt at give afkald på en sådan pension med henblik på at forfølge sin erhvervsmæssige karriere gør et for vidtgående indgreb i de legitime interesser for de arbejdstagere, der befinder sig i en sådan situation, og således går ud over det, der er nødvendigt for at opnå de socialpolitiske formål, der forfølges med denne bestemmelse.

10 02. Vilkårene for ældre medarbejdere EU-Domstolens dom, Ole Andersen, C-499/08 af 12. oktober 2010 fortsat Præmis 49 artikel 2 og artikel 6, stk. 1, i direktiv 2000/78 skal fortolkes således, at de er til hinder for nationale retsforskrifter, hvorefter arbejdstagere alene som følge af den omstændighed, at de har ret til en alderspension udbetalt af deres arbejdsgiver i henhold til en pensionsordning, som de er indtrådt i før det fyldte 50. år ikke er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, der er bestemt til at lette overgangen til anden beskæftigelse for arbejdstagere med en anciennitet på over tolv år i virksomheden.

11 02. Vilkårene for ældre medarbejdere EU-Domstolens dom, Ole Andersen, C-499/08 af 12. oktober 2010 fortsat Konklusioner Umiddelbart intet behov for ændring af lovens ordlyd Der skal udbetales fratrædelsesgodtgørelse til en afskediget funktionær, der efter sin fratrædelse fortsat aktivt er tilknyttet arbejdsmarkedet enten via anden ansættelse eller i øvrigt står fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet via aktiv jobsøgning. Omgåelse! Ikke nødvendigvis tilstrækkeligt at være tilmeldt en arbejdsformidling. Praksis vedrørende tabsbegrænsningspligt. Forældelse 5 år Godtgørelse i øvrigt for aldersdiskrimination? Hvad med krav om godtgørelse, der er afvist efter 2a, stk. 2?

12 02. Vilkårene for ældre medarbejdere 2a-krav efter EU-dom Anbefaling Betal nu af egen drift alle sager, der er oplagte og som har været stillet i bero på afsigelsen af EU-dommen. Betal andre sager, der er oplagte, straks der rejses krav herom. Øvrige må bero på en konkret vurdering.

13 03 - Fravær af familiemæssige årsager

14 03. Fravær af familiemæssige årsager Sygepasningsorlovsloven Medarbejdere har ret til fravær fra arbejdet, når 1) tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør medarbejderens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig. 2) medarbejderen er ansat af kommunen efter bestemmelserne i lov om social service til at passe en nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 3) medarbejderen modtager plejevederlag efter bestemmelserne herom i lov om social service for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

15 03. Fravær af familiemæssige årsager Sygepasningsorlovsloven En arbejdsgiver må ikke afskedige en medarbejder, fordi denne: har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær, udnytter retten til fravær, eller har været fraværende efter bestemmelserne i sygepasningsorlovsloven.

16 03. Fravær af familiemæssige årsager Sygepasningsorlovsloven Afskediges en medarbejder i strid med loven, har medarbejderen krav på en godtgørelse. Godtgørelsen fastsættes under hensyn til medarbejderens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt. Hvis afskedigelsen er begrundet i medarbejderens udnyttelse af retten til fravær m.v., kan forholdet være omfattet af både sygepasningsorlovsloven og f.eks. funktionærlovens regler om usaglig afskedigelse, men medarbejderen har ikke ret til godtgørelse for usaglig afskedigelse i medfør af flere regelsæt.

17 03. Fravær af familiemæssige årsager Sygepasningsorlovsloven Østre Landsret og Højesteret har ved to nye domme haft lejlighed til at vurdere omfanget af retten til fravær ved tvingende familiemæssige årsager i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør medarbejderens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig.

18 03. Fravær af familiemæssige årsager Østre Landsrets dom af 20. september 2010 Faktiske omstændigheder Medarbejderen blev ansat som bogholder pr. 26. marts 2008 med 3 måneders prøvetid. Den 6. maj 2008 meldte medarbejderen fravær, da sønnen blev indlagt pga. invaliderende tarmsygdom og oplyste, at hun tidligst kunne møde på arbejde sidst i den efterfølgende uge. Den 13. maj 2008 blev medarbejderen opsagt med 14 dages varsel under henvisning til det store fravær. Medarbejderen rejste krav om betaling af godtgørelse svarende til 9 måneders løn i medfør af sygepasningsorlovsloven.

19 03. Fravær af familiemæssige årsager Østre Landsrets dom af 20. september fortsat Såvel Landsretten som Byretten tilkendte medarbejderen en godtgørelse, idet: Arbejdsgiveren afskedigede medarbejderen, fordi hun var fraværende på grund af sønnens sygdom. Efter forarbejderne til Sygepasningsorlovsloven skal "tvingende årsager" og "påtrængende nødvendig" forstås sådan, at fraværet normalt vil være af kort varighed, indtil medarbejderen har kunnet tage andre forholdsregler i forhold til den opståede situation, der begrunder fraværet. Disse betingelser var konkret opfyldt i denne sag, hvorfor medarbejderen havde ret til fravær efter loven.

20 03. Fravær af familiemæssige årsager Østre Landsrets dom af 20. september fortsat Medarbejderen havde herefter ret til en godtgørelse efter sygepasningsorlovsloven. Efter forarbejderne til sygepasningsorlovsloven skal godtgørelsen fastsættes under hensyntagen til medarbejderens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt. Arbejdsgiveren blev pålagt at betale godtgørelse til medarbejderen svarende til 3 måneders løn.

21 03. Fravær af familiemæssige årsager Højesterets dom af 17. februar 2011 Faktiske omstændigheder Lagerforvalters datter fik konstateret psykiske problemer i august 2006 i form af lidelsen OCD, som indebærer tvangstanker og tvangshandlinger. Arbejdsgiveren accepterede et betydeligt fravær i den forbindelse, og medarbejderen var helt fraværende fra arbejde i sidste halvdel af december 2006 og i hele januar og februar I februar 2007 meddelte medarbejderen, at han tidligst ville genoptage arbejdet den 1. maj 2007, og at kommunen dækkede tabt arbejdsfortjeneste.

22 03. Fravær af familiemæssige årsager Højesterets dom af 17. februar fortsat Faktiske omstændigheder - fortsat Den 27. februar 2007 blev medarbejderen opsagt med 3 måneders varsel. Af opsigelsen fremgik det, at medarbejderen skulle arbejde i opsigelsesperioden med første arbejdsdag den 1. marts I en e- mail af 28. februar 2007 meddelte medarbejderen, at han uanset dette ikke forventede at komme på arbejde i marts og april måned. Den 1. marts 2007 mødte medarbejderen ikke på arbejde, og han blev herefter bortvist.

23 03. Fravær af familiemæssige årsager Højesterets dom af 17. februar fortsat Højesterets præmisser: Datterens sygdom havde på bortvisningstidspunktet varet adskillige måneder. Situationen den 1. marts 2007 havde derfor ikke den akutte karakter, der efter sygepasningsorlovsloven er en betingelse for, at medarbejderen har ret til fravær fra arbejdet. Bortvisningen var således ikke i strid med sygepasningsorlovsloven, og medarbejderen havde ikke krav på godtgørelse efter loven.

24 03. Fravær af familiemæssige årsager Højesterets dom af 17. februar fortsat Højesterets præmisser fortsat: - arbejdsgiveren burde derimod som følge af sin hidtidige accept af betydeligt fravær, baggrunden for fraværet, den kommunale dækning af tabt arbejdsfortjeneste, medarbejderens tilkendegivelse om manglende fremmøde, have gjort det klart, at manglende fremmøde den 1. marts 2007 kunne føre til bortvisning Bortvisningen var derfor uberettiget.

25 03. Fravær af familiemæssige årsager Sygepasningsorlovsloven Konklusion på seneste retspraksis: Det er en absolut betingelse for fravær efter sygepasningsorlovsloven, at der er tale om en akut situation. Højt godtgørelsesniveau?

26 03. Fravær af familiemæssige årsager Sygepasningsorlovsloven Bemærk, at loven kun finder anvendelse i det omfang, at kollektive overenskomster ikke sikrer tilsvarende rettigheder. - Loven omfatter desuden ikke sømænd, idet sømænd er sikret lignende rettigheder i sømandslovens 18d.

27 04 - Gravide medarbejdere

28 04. Gravide medarbejdere Graviditetsbetinget sygefravær Ligebehandlingslovens 9 En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter barsellovens 6-14, eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption. Gælder også i tilfælde af sygdom som følge af graviditet. Men er beskyttelsen også gældende, hvis arbejdsgiveren ikke ved, at medarbejderen er gravid, når arbejdsgiveren opsiger på grund af sygdom?

29 04. Gravide medarbejdere Højesteretsdom af 20. februar 2012 Faktiske omstændigheder Social- og sundhedshjælper i et plejefirma blev afskediget på grund af ustabil arbejdsindsats og fravær. Hendes hyppige sygdom ledte således til opsigelsen. Medarbejderen var gravid på opsigelsestidspunktet og fraværet havde generelt været graviditetsbetinget. Arbejdsgiveren havde ikke kendskab til graviditeten.

30 04. Gravide medarbejdere Højesteretsdom af 20. februar 2012 Højesteret udtalte: at bestemmelsen (Ligebehandlingslovens 9) efter sit formål må forstås således, at den omfatter afskedigelse på grund af sygefravær, der skyldes graviditet, selv om arbejdsgiveren på afskedigelsestidspunktet hverken var eller burde være bekendt med graviditeten. En pligt for arbejdsgiver til at betale godtgørelse efter lovens 16, stk. 2, må dog i denne særlige situation være betinget af, at arbejdsgiveren ikke omgør sin beslutning om afskedigelse efter at være blevet bekendt med graviditeten. Medarbejderens opsigelse var begrundet i fravær, der var graviditetsbetinget. Opsigelsen anses således for at være sket i strid med ligebehandlingslovens 9, og medarbejderen har derfor krav på godtgørelse 6 måneders løn Anbefaling: Overvej kraftigt begrundelsen for opsigelsen! Særligt, hvis det handler om sygdom

31 04. Gravide medarbejdere Status på beskyttelsen af medarbejdere i fertilitetsbehandling Fast antaget i dansk retspraksis siden Højesterets afgørelse i 2002 (UfR.2003, s. 603), at en medarbejder, der forsøger at blive gravid ved hjælp af kunstig befrugtning er omfattet af beskyttelsen i ligebehandlingslovens 9. Men hvornår indtræder beskyttelsen efter ligebehandlingslovens 9 for medarbejdere, der modtager fertilitetsbehandling? EU-retten: Sabine Mayr (C-506/06). Først beskyttelse, når et befrugtet æg er opsat i livmoderen.

32 04. Gravide medarbejdere Vestre Landsrets dom B af 17. august 2010 Faktiske omstændigheder Michelle Cooke var slagteriarbejder, og havde været ansat ved Dat-Schaub siden Slagteriet var bekendt med barnløshed og ønsket om at blive gravid. I november 2008 blev medarbejderen opsagt grundet nedlæggelse af produktion. Hun blev valgt som følge af hendes begrænsede anciennitet og hendes sygefravær. I februar 2009 påbegyndte medarbejderen egentlig hormonbehandling. Indtil da, havde medarbejderen deltaget i forundersøgelser. Fremsatte krav om godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

33 04. Gravide medarbejdere Vestre Landsrets dom B af 17. august 2010 Landsrettens afgørelse Der er ikke hjemmel i 9 til at lade beskyttelsen omfatte perioden, inden en egentlig fertilitetsbehandling er indledt. Beskyttelsen omfatter således ikke udredningsperioden, hvor prøver udtages med henblik på at vurdere den bedst egnede graviditetsfremmede behandling. På tidspunktet for opsigelsen var der således ikke indledt en behandling, der havde aktualiseret en mulighed for, at Michelle Cooke kunne blive gravid.

34 04. Gravide medarbejdere Vestre Landsrets dom B af 17. august 2010 Landsrettens konklusion fortsat Medarbejderen opfyldte de driftsmæssigt begrundede kriterier for afskedigelse (lav anciennitet og sygdomsperioder). Ingen grund til at antage, at hendes ønske om at indlede fertilitetsfremmende behandling helt eller delvist var årsagen til afskedigelsen. Derfor ingen forskelsbehandling i medfør af 4 (generelt forbud mod forskelsbehandling af mænd og kvinder - vilkår eller afskedigelse) eller 9.

35 04. Gravide medarbejdere Vestre Landsrets dom U V F havde været i fertilitetsbehandling i 2005 og havde født et barn i I 2008 påbegyndte hun en ny fertilitetsbehandling, hvilket M var orienteret om, idet F var omfattet af sygedagpengelovens 56 og skulle give besked til lønningskontoret, når hun skulle have fri til behandlinger. Den 23. februar 2009 skulle der ske oplægning af befrugtede æg, hvilket F orienterede sin daglige leder om. Det blev lagt til grund, at det ikke den 26. februar 2009 (opsigelsestidspunktet) havde været muligt at konstatere, om F var blevet gravid som følge af ægoplægningen, og bevisbyrdereglen i 16, stk. 4, fandt herefter ikke anvendelse.

36 04. Gravide medarbejdere Vestre Landsrets dom U V Da arbejdsgiveren havde været bekendt med, at F havde fået opsat befrugtede æg få dage før opsigelsen, var der en formodning for, at der var udøvet forskelsbehandling ved opsigelsen, jf. 16 a. Denne formodning havde M imidlertid afkræftet.

37 04. Gravide medarbejdere Østre Landsrets dom af 18. august 2011 På baggrund af F s forklaring lægges det til grund, at hun først den 15. maj 2009 fik at vide, at det 3. fertilitetsforsøg, hvor æg var blevet opsat den 1. maj 2009, ikke var lykkedes. [person2] har for landsretten forklaret, at beslutningen om at afskedige F blev truffet i april eller maj måned. Herefter og på baggrund af den øvrige bevisførelse har [virksomhed1] ikke godtgjort, at beslutningen om afskedigelsen ikke blev truffet på et tidspunkt, hvor F var under den fertilitetsbehandling, som [virksomhed1] ApS var blevet orienteret om. Af de grunde, byretten har anført, tiltræder landsretten, at F har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at afskedigelsen af hende var begrundet i hendes fertilitetsbehandling. Det påhviler herefter [virksomhed1] ApS at bevise, at afskedigelsen af hende ikke er sket i strid med ligebehandlingslovens 9, jf. 16 a.

38 05 - Medarbejdere i fleksjob

39 05. Medarbejdere i fleksjob Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob.

40 05. Medarbejdere i fleksjob Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Arbejdsgiveren betaler lønnen til den ansatte i fleksjob, men modtager et tilskud på 1/2 eller 2/3 af lønnen afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne Tilskuddet beregnes på baggrund af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde med tillæg af ATPdog maksimalt DKK pr. år eller DKK 235,67 pr. time (2011- niveau)

41 05. Medarbejdere i fleksjob Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 72, stk. 1 Når jobcenteret har givet tilbud om fleksjob, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, som udgangspunkt efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke overenskomstdækket ansættelse skal overenskomsten på sammenlignelige områder gælde. Fastsættelse af løn og øvrige arbejdsvilkår skal ske i samarbejde med de faglige organisationer.

42 05. Medarbejdere i fleksjob Ikke overenskomstdækket ansættelse I hidtidig praksis er kravet om, at overenskomsten på sammenlignelige områder skal gælde, blevet fortolket sådan, at den sammenlignelige overenskomst som udgangspunkt skal følges, men at man kan aftale fravigelser. Dette er fastslået af bl.a. Vestre Landsret og Sø- og Handelsretten, men så blev Sø- og Handelsrettens dom anket til Højesteret

43 05. Medarbejdere i fleksjob Højesterets dom af 17. december 2010 Sagens faktiske omstændigheder En kvindelig medarbejder var ansat i fleksjob i et vikarbureau. Af fleksjobbevilling fremgik, at Overenskomst aftalt med Gert Christensen HK, og det var nævnt i bl.a. et opfølgningsbrev fra kommunen, at Aflønning følger gældende overenskomst med HK I ansættelsesaftalen var det imidlertid anført, at ansættelsesforholdet ikke var omfattet af en kollektiv overenskomst. Efter at medarbejderen havde forladt virksomheden, rejste hun krav om betaling af værdien af 5 ikke afholdte feriefridage, som hun ifølge overenskomsten ville have krav på.

44 05. Medarbejdere i fleksjob Højesterets dom af 17. december fortsat I sin dom henviser Højesteret til lovens forarbejder, hvor socialminister Karen Jespersen under lovforslagets førstebehandling i et svar til Villy Søvndal udtalte: men jeg kan sige til hr. Villy Søvndal, der spurgte, om det er de kollektive overenskomster, der gælder: Ja, det er det, men mange steder er sociale kapitler jo blevet en del af de kollektive overenskomster, så hvis der er tale om fleksibilitet, er det altså kun den fleksibilitet, der kan rummes inden for de kollektive overenskomster, og det står også direkte både i lovforslagets paragraffer og i bemærkningerne til det, at det skal holdes inden for de kollektive overenskomster

45 05. Medarbejdere i fleksjob Højesterets dom af 17. december fortsat På denne baggrund udtalte Højesteret vedrørende 72, at: Bestemmelsen må i overensstemmelse med forarbejderne forstås således, at den pågældende overenskomsts bestemmelser om løn og øvrige arbejdsvilkår - herunder eventuelle bestemmelser om ret til feriefridage - kun kan fraviges ved aftale mellem det konkrete ansættelsesforholds parter, i det omfang overenskomsten åbner mulighed herfor.

46 05. Medarbejdere i fleksjob Højesterets dom af 17. december fortsat Og vedrørende retten til feriefridage udtalte Højesteret herefter, at: Det er ubestridt, at den relevante overenskomst i den foreliggende sag var Landsoverenskomst for kontor og lager for , der i 12 indeholder bestemmelser om ret til feriefridage, og det er ikke godtgjort, at denne overenskomst åbnede mulighed for, at Jysk Vikarservice Horsens ApS og A ved aftale kunne fravige bestemmelserne.

47 05. Medarbejdere i fleksjob Højesterets dom af 17. december fortsat Højesterets afgørelse indebærer, at ikke-overenskomstdækkede virksomheder reelt bliver bundet af overenskomsten på det pågældende område, selvom virksomheden ikke i øvrigt er omfattet af kollektiv overenskomst.

48 05. Medarbejdere i fleksjob Anden beskyttelse af medarbejdere i fleksjob - Der er ikke i øvrigt nogen særlig lovgivningsmæssig beskyttelse af medarbejdere i fleksjob. - Men der er stor risiko for, at medarbejdere ansat i fleksjob må anses for at være handicappede og dermed omfattede af forskelsbehandlingsloven.

49 05. Medarbejdere i fleksjob Anden beskyttelse af medarbejdere i fleksjob - Det indebærer, at medarbejderen ikke må forskelsbehandles, og at arbejdsgiveren skal træffe alle rimelige tilpasningsforanstaltninger for at bevare medarbejderen i jobbet. - Ligestillingsnævnet har således eksempelvis ved en afgørelse af 2. marts 2011 tilkendt en medarbejder ansat i fleksjob en godtgørelse på DKK , fordi det måtte anses for forskelsbehandling, at medarbejderen ikke blev indkaldt til lønforhandling som alle andre medarbejdere.

50 05. Medarbejdere i fleksjob Anden beskyttelse af medarbejdere i fleksjob Østre Landsret har ved dom af 26. august 2010 også tilkendt en advokat en godtgørelse på DKK : Advokaten havde sklerose og blev på den baggrund tilkendt fleksjob i 2002, men som følge af virksomhedens økonomiske forhold samt forværring af sygdommen blev advokaten opsagt i Landsretten udtalte, at: Sklerose i denne sammenhæng var at betragte som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og uanset behovet for af økonomiske årsager at tilpasse virksomhedens udgifter, var det ikke dokumenteret, at det var nødvendigt at afskedige advokaten.

51 05. Medarbejdere i fleksjob Medarbejdere i fleksjob Konklusion: Højesterets dom af 17. december 2010 og den store risiko for, at forskelsbehandlingslovens regler finder anvendelse, har gjort det henholdsvis byrdefuldt og risikofuldt for arbejdsgivere at ansætte medarbejdere i fleksjob.

52 05. Medarbejdere i fleksjob Fleksjob nye regler på vej? Regeringen har annonceret en reform af fleksjobreglerne: Ansættelsesvilkår skal fortsat fastsættes på baggrund af kollektiv overenskomst Fleksjobordningen for personer under 40 år gøres tidsbegrænset max 5 år Virksomhederne skal kun betale for de timer, som fleksjobmedarbejderne faktisk arbejder med henblik på at skabe incitament til merarbejde Medlemskab af en a-kasse skal fremadrettet medføre en række fordele, herunder mulighed for arbejdsløshedsforsikring og højere fleksjobtilskud fra kommunen (98% ctr. 88 % af dagpengesatsen) De lavest lønnede og personer med den mindste arbejdsevne skal modtage det højeste tilskud Fleksjobordningen for selvstændige afskaffes. Der er endnu ikke fremsat lovforslag herom!

53 Spørgsmål?

54 Her finder du os København Aarhus H.C. Andersens Boulevard København V T F Silkeborgvej Aarhus C T F

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk Maj 2012 HR Jura Accuras nyhedsbrev omhandler denne gang de nyligt foretagne lovændringer af ferieloven og sygedagpengeloven, der henholdsvis vedrører medarbejderes ret til erstatningsferie samt arbejdsgiverens

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ANSÆTTELSESRET

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt

8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt HR Jura Forlaget Andersen 8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt Af advokat Sofie Andersen, NJORD Law Firm san@njordlaw.com Indhold Denne artikel angående særligt beskyttede medarbejdergrupper og

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere