Resultatvurdering af. Kvalitetsplan Høng Gymnasium og HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF"

Transkript

1 Resultatvurdering af Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Efterår 2011

2 Resultatvurdering af kvalitetsplan fra 2010 Skolens ledelse har nedsat et kvalitetsudvalg, som blandt andet har fået til opgave at vurdere resultatet af de eksisterende målsætninger på Høng Gymnasium og HF. Målsætningerne er beskrevet i skolens kvalitetsplan, som ligger på hjemmesiden. Vi har derfor besluttet at indlede vores arbejde i udvalget med at evaluere den kvalitetsplan, som trådte i kraft i august Først vil vi beskrive de tiltag, der blev sat i værk i skoleåret Dernæst vil vi forsøge at vurdere effekten af indsatserne. På baggrund af resultatvurderingen udarbejdes en opfølgningsplan og udvalget arbejder videre med forslag til nye indsatsområder i fremtiden. Indsatsområder Evalueringen omhandler de to fokusområder i kvalitetsplanen: Skriftlighed og frafald. De må begge siges at være ambitiøse områder, hvor det tager tid at nå målbare resultater. De to indsatsområder vil derfor fortsat være overordnede indsatsområder, hvis målopfyldelse vil blive vurderet løbende dels udfra konkrete og kvantificerbare resultater, såsom frafaldsprocent og karaktergennemsnit, dels gennem en kvalitativ undersøgelse af skolens arbejde med at fastholde eleverne og udvikle en skrivekultur, som er til stede i alle fag og som i højere grad integrerer skriftligheden i den daglige undervisning. 1. Skriftlighed Der står i kvalitetsplanen, at vi i dagligdagen skal opleve, at skolen er karakteriseret ved en skrivekultur. Til det formål blev der nedsat en arbejdsgruppe vedrørende skriftlighed, og der blev sat to forsøg i gang, som kørte hele skoleåret. Det ene forsøg havde overskriften Differentieret skriftlighed, og det andet havde overskriften Integrering af skriftlighed i den daglige undervisning: Den daglige dosis skriftlighed. Både arbejdsgruppen og de to forsøgsgrupper fremlagde foreløbige resultater på lærermøderne d. 12/ og d. 23/ Der er lagt materiale ud på den fælles konference om skriftlighed, som desværre er gået tabt. Der arbejdes på at genoprette dokumenterne. Arbejdsgruppen eksisterer fortsat, men den samfundsfaglige repræsentant, Theis Hansen, har forladt skolen. Thomas Ohnesorge har meldt sig som afløser. Gruppen har sat sig grundigt ind i emnet og har dels fremlagt baggrundsviden på lærermøderne, dels foreslået konkrete tiltag på skolen. De to forsøg er nu afsluttet, og der ligger tilgængelige resultatbeskrivelser og ideer på skolens elektroniske konference om skriftlighed. Arbejdsgruppen har indtil videre gjort en stor indsats for at henlede hele lærerkollegiets opmærksomhed på vigtigheden i, at alle fag påtager sig en del af opgaven med at træne elevernes skrivefærdigheder. 2

3 2. Forebyggelse af frafald Målet med indsatsen er ifølge kvalitetsplanen at opbygge og beskrive procedurer til at systematisere indsatsen mod frafald. en af indsatserne imod frafald skal fokusere på, om der er frafaldstilfælde, som kunne have været undgået ved en bedre forebyggende indsats. 2.1 Værkstedsundervisning Fra efteråret 2009 til foråret 2011 stod der VU på HF ernes skema 4 gange om ugen i 5. lektion. Forsøget blev sat i søen som støttende foranstaltning for at nedbringe det skriftlige fravær og øge andelen af kursister, der fik læst lektier til den daglige undervisning, med mulighed for hjælp fra en lærer. Der var tre lærere på to klasser i hver VU time, og ni lærere var involveret på skift. Planlægning af indhold og tiltag blev det første år koordineret på fællesmøder blandt alle involverede lærere. Der blev etableret studiegrupper i starten af året, først sammensat af lærerne, og senere af kursisterne selv. Det første år blev der også iværksat en evaluering efteråret 2009 og foråret I skoleåret varetog klasserne VU hver for sig. Ordningen rummede også tutorsamtalerne, der har et omfang af tre samtaler pr. kursist pr. år i 1. HF. Det betød, at afholdelsen af samtalerne var skemalagt og ikke på nogen måde kolliderede med andre opgaver. På baggrund af evalueringerne 09/10 kan følgende tendenser trækkes frem: Stor usikkerhed på tallene, idet en enkelt elev kan fordoble procentandelen, hvor svar andelen er lav (specielt 1q e09). 1P var generelt alle sammen tilfredse med VU i efteråret 09, og det afspejles i de fleste af deres besvarelser. Det ser dog ud til at denne positivitet falder i løbet af året og andelen af kursister, der er neutrale eller negative stiger. 1Q var generelt mindre tilfredse fra starten, og dette billede ændrer sig ikke meget. 1P meldte ud, at de fik udnyttet en stor del af VU til fagligt arbejde fra starten. Denne grad af udnyttelse, meldte de selv ud, faldt i løbet af året. 1Q meldte fra starten ud at de i markant lavere grad fik udnyttet VU til fagligt arbejde. Der er dog en større andel, der i løbet af året udnytter VU til skriftlige afleveringer. For begge klasser gælder det, at de i løbet af året ikke udnytter VU til at læse tekster. Denne tendens forstærkes hen over året. Begge klasser er enige om, at de får den hjælp, de har brug for i timerne. Der er en tendens til, at de indlagte kurser af studieteknisk karakter har været mere nyttige for 1P end 1Q. Med hensyn til studiegrupperne ses en tendens til, at udnyttelsesgraden har været mere positiv i P end i Q. Ser man på klassernes trivsel, er der også forskel på de to klasser. P svarer mere positivt på de to mål (at komme til orde og gensidig tolerance). Der ses dog en tendens til, at Q i løbet 3

4 af året får en mere positiv indstilling til det med at komme til orde i klassen, mens det omvendte billede tegner sig for P klassen. Der var kursister, der flere gange i løbet af året udtrykte, at det var mange timer, og de hellere ville planlægge deres tid selv. Blandt lærerne blev der givet udtryk for, at der var stor forskel på hvordan, de enkelte kursister men også klasserne fik udnyttet ordningen. Der var desuden stor forskel på, hvordan lærerne blev udnyttet som lektiehjælper. Matematik lærerne rangerede klart højt på listen over lærere, der blev udnyttet optimalt i VU timerne. 2.2 Café Einstein Café Einstein blev oprettet som et fastholdelsestiltag, hvor det sociale og det faglige går hånd i hånd. Caféen skal være et sted, hvor det er naturligt at gå hen for at arbejde eller hygge sig. Det kan samtidig hjælpe den gymnasiefremmede elev med at knække studiekoden. Man kan bruge den med henblik på faglig hjælp eller for at lave gruppearbejde. Der er også mulighed for at deltage i forskellige sociale arrangementer som spil-turneringer eller juleklippe-klistre. Idéen er at få skabt et rart og frugtbart miljø til gavn for både fagligt stærke og svage elever. Udvalget, som blev nedsat i 2009 til at søsætte idéen kørte videre i De kom med en mundtlig statusrapport på lærermødet i april Café Einstein fik generelt større tilslutning blandt eleverne i løbet af året. Der blev hængt opslag op, så eleverne kunne se, hvilken lærer med hvilke fag, der havde de forskellige vagter. Der blev solgt frugt, boller, cacao mm. Studievejlederne arbejdede for, at eleverne kunne aflevere det, de havde lavet på en eftermiddag i Café Einstein og få det registreret som afleveret, uanset om opgaven var helt færdig eller ej. Rektor og studievejlederne brugte flittigt muligheden for at henvise elever, der var bagud med skriftlige afleveringer til caféen. Der blev oprettet en elektronisk konference, hvor Café Einstein-vagterne skulle notere disse elevers tilstedeværelse. Mange overholdt aftalerne, men der var også en del, som alligevel ikke mødte op, og som ikke altid mærkede nogen reaktion på udeblivelsen fra skolens side. Det er vores indtryk, at eleverne har taget idéen til sig, men at der stadig kan gøres mere for, at de bruger tilbudet. Organiseringen og annonceringen af lærertilstedeværelse fungerer rigtig godt, vagthavende lærer er til stede fysisk, og for mange elever er caféen en del af skolen. Vi mangler at finde en løsning på, hvordan eleverne mærker en konsekvens, hvis de ikke møder op efter at være blevet henvist. Mange elever havde svært ved at aflevere ufærdige opgaver, selvom de havde truffet aftale med studievejlederen om det. Nogle undervisere klagede på den anden side over at skulle godskrive opgaver, der stort set kun bestod af en overskrift. Alt i alt er Café Einstein en rigtig god idé, som stadig kan udvikle sig til gavn for flere elever. 2.3 Screening, undervisning af ordblinde og læsesvage Alle førsteårs-elever blev læsescreenet i begyndelsen af året. De ordblinde elever fik tilbudt målrettet undervisning af en faguddannet lærer fra VUC Nordvestsjælland. De ordblinde elever fik samtidig bevilget en it-startpakke hos SPS (Specialpædagogisk støtte under SU-styrelsen) samt 10 timers instruktion i brug af udstyret. Martin Fotel fungerede som IT-instruktor. Studievejlederne begyndte i foråret 2010 at registrere særlige fastholdelsestiltag i lectio, såsom sps-bevillinger af ITstartpakke. 4

5 De elever, der ikke var ordblinde, men faldt ind i kategorien læsesvage fik tilbudt et læsetræningskusus, som også blev varetaget af en underviser fra VUC Nordvestsjælland. Det er studievejledernes indtryk, at vi har fået et godt værtøj i læsescreeningen til at spotte elever med læsevanskeligheder i tide. Vi er også opmærksomme på, at det kan virke stigmatiserende på nogle af eleverne, når de får at vide, at de er læsesvage. Undervisningen af de ordblinde har været en succes. Læsetræningskurset for elever med læsevanskeligheder var ikke den samme succes. Der var mange elever, som udeblev fra undervisningen, fordi de ikke følte, at de fik noget ud af den, og fordi de hellere ville bruge tiden på deres egentlige lektier. 2.4 Uddannelse af læsevejleder Helle Møller-Sørensen har færdiggjort sin uddannelse som læsevejleder. 2.5 Teamlærerfunktion Teamlærerne har både en faglig og en social og trivselsmæssig funktion. Møderne skemalægges, der føres referat på klassernes elektroniske konferencer, og teamlærerne giver en samlet beskrivelse af klassen ved lærerforsamlingsmøderne. Evalueringssamtaler med de enkelte elever er en af stxteamenes vigtige funktioner. Her får eleverne mulighed for at overveje deres faglige indsats og udbytte og deres sociale trivsel. Det er almindelig praksis at henvise til studievejlederen, hvis der er brug for det. Papiret om teamlærerfunktionen ligger i personalehåndbogen på skolens hjemmeside. Teamarbejdet er blevet implementeret gennem flere år og har efterhånden fundet et passende leje. I forbindelse med forebyggelse af frafald er den sociale og trivselsmæssige del af teamlærerfunktionen vigtig. De elever, som er frafaldstruede, har et særligt behov for at blive set og lyttet til og henvist til studievejlederen. 2.6 Psykologordning Skolens psykologordning, UPCN, ser nu ud til at blive et permanent tilbud. Vi har i øjeblikket to fast tilknyttede psykologer på skolen og mulighed for at indkalde en tredje, hvis ventelisten bliver for lang. Psykologerne samarbejder med studievejlederne og med kostafdelingens socialpædagog, Joan Egede. Studievejlederne registrerede henvisningerne i lectio fra foråret 2010 under frafaldstiltag. Årsagerne til at henvise en elev til psykolog kan være mange og forskelligartede. Fælles for dem er, at de øger ricikoen for, at eleven falder fra uddannelsen, hvis ikke vedkommende får psykologbistand. Selvom en problemstilling ikke er direkte skolerelateret, kan den hurtigt blive det, hvis eleven ikke magter skolen ved siden af. Derfor er det helt afgørende for frafaldsindsatsen på 5

6 skolen, at vi har mulighed for at henvise til psykolog. På UPCN s hjemmeside kan man se statistikken, der taler sit klare sprog. 2.7 Socialpædagog i kostafdelingen I kostafdelingen er tilknyttet en socialpædagog, Joan Egede-Jensen, hvis primære arbejdstid ligger om eftermiddagen og om aftenen, hvor eleverne også har fri. Den socialpædagogiske indsats spænder vidt lige fra personlige samtaler over praktisk hjælp og struktur i hverdagen til kontakt til kommunale institutioner og myndigheder. Socialpædagogen deltager sammen med en studievejleder i kostafdelingens ugentlige møde, hvor kosteleverne og deres trivsel er et fast punkt på dagsordenen. : At have en socialpædagog tilknyttet kostafdelingen giver kosteleverne en mulighed for at tale med en neutral, lyttende og støttende voksen. Der kan være personlige forhold eller problemstillinger, som påvirker elevens skolegang, men som eleven af forskellige årsager ikke ønsker at drøfte med familie eller lærere. Det kan også være forhold, som kræver den særlige indsigt og viden, som socialpædagogen besidder. Socialpædagogen bidrager med en daglig støtte og struktur til de elever, der har behov, så de bliver bedre i stand til at overskue og håndtere de krav, der stilles til dem i hverdagen, personligt og i skolen. Socialpædagogen har også en vigtig funktion som bindeled til kostafdelingens øvrige personale, således at eventuelle problemstillinger kan tages i opløbet og håndteres, før det udvikler sig. 2.8 Vækkeordning i kostafdelingen Skolens kostafdeling har en vækkeordning, hvor lærerne giver meddelelse om eventuelle fraværende kostelever til kontoret, således at vagthavende kostlærer kan følge op. Tiltaget har til formål at begrænse kostelevernes fysiske fravær, og derved støtte frafaldsindsatsen. Ordningen bidrager til at få fokus på de elever, der har problemer med at komme op om morgenen, og få dem i skole, så de ikke mister undervisning. Der føres protokol, således at det er muligt at følge op, hvis der viser sig et gentaget og uhensigtsmæssigt mønster for en elev. Hvis det viser sig, at der er tale om et gentaget problem, kan vækkeordningen ikke stå alene, men skal følges op via kostafdelingen og den pågældende elevs huslærer, eller via studievejledningen/rektor. 2.9 Systematisk opfølgning på fravær Den systematiske opfølgning på fravær, som er beskrevet i kvalitetsplanen, kommer blandt andet til udtryk i studievejledernes arbejde, som for en stor dels vedkommende er opsøgende. Desuden bliver der sat ind med sanktioner fra rektors side allerede i løbet af efterårssemestret. 6

7 Indsatsen bevirker, at vi er tæt på eleverne og har mulighed for at hjælpe dem med at rette op på deres uhensigtsmæssige adfærd i tide. Der er fra ledelsens side opmærksomhed på, at visse elevers høje fysiske og skriftlige fravær kan virke demotiverende på andre elever og dermed i værste fald trække deres gennemsnit ned Systematisk registrering af frafald I skoleåret blev alle elever, der forlod skolen uden at færdiggøre deres uddannelse spurgt, hvad årsagen var til, at de udmeldte sig, og om skolen efter deres opfattelse kunne have gjort mere for at forhindre dem i at falde fra. Rektor og studievejlederne har efter en gennemgang af alle udmeldte i skoleåret konkluderet, at vi kun har det frafald, vi skal have. En del elever er overflyttet til samme uddannelse andre steder, en del er vejledt videre i anden uddannelse, en del er bortvist, nogle få er nægtet oprykning, og endelig er der en del, som af forskellige årsager ikke var havnet det rigtige sted. Vi har for de flestes vedkommende en viden om, hvilken uddannelse, de fortsætter med. 7

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Intern kommunikation. kortlægning og strategidannelse. Støttet af GL-projektet Attraktive arbejdspladser

Intern kommunikation. kortlægning og strategidannelse. Støttet af GL-projektet Attraktive arbejdspladser Intern kommunikation kortlægning og strategidannelse Støttet af GL-projektet Attraktive arbejdspladser Herlev Gymnasium og HF 2010 2011 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Mål for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC

Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC August 2011 Lederforeningen for VUC, Arbejdsgruppen om fastholdelsesstrategier 1 Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC Bestyrelsen for Lederforeningen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Plads til forskellighed Formålet med skolens fastholdelsestiltag er at sikre en stor gennemførelsesprocent fra skolestart på 1. år til dimissionen på 2. år. Skolens

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

Samlet evalueringsrapport

Samlet evalueringsrapport Den 12.12.2013 Samlet evalueringsrapport I relation til nøgleområder 2010-2013 Nøgleområderne er udpeget for en treårig periode. Hvert år udpeges områder med særlig høj prioritet, og disse beskrives i

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere