Udenrigsministeriet Naboskabsprogrammet DANSK DELTAGELSE I EU-TWINNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenrigsministeriet Naboskabsprogrammet DANSK DELTAGELSE I EU-TWINNING"

Transkript

1 Udenrigsministeriet Naboskabsprogrammet DANSK DELTAGELSE I EU-TWINNING

2 Udenrigsministeriets Naboskabsprogram- kontor er det danske kontaktpunkt for twinning. Kontoret bistår med oplysninger om twinningprojekter og rådgiver om anvendelse og fortolkning af reglerne for twinning. Kontoret behandler tillige ansøgninger om økonomisk støtte til deltagelse i projekterne. Information findes på Udenrigsministeriets hjemmeside: Flere oplysninger kan indhentes hos: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Telefon: Fax: Carl Balle Petersen Lillian Jensen

3 DANSK DELTAGELSE I EU-TWINNING

4 INDHOLD 1. EU-twinning Programmer 4 Dansk deltagelse 4 EU s finansiering af twinning-projekter 5 Oversigt over lande og twinning-programmer 6 Nye programmer i EU 6 Kort over lande og twinning-programmer 7 2. EU-twinning Spørgsmål og svar 8 Hvad er et EU-twinning-projekt? 8 Hvorfor twinning? 8 Hvem i Danmark kan deltage i EU-twinning? 8 Hvordan deltager man i twinning? 9 Hvad kræver det at deltage? 9 Hvem udvælger projektleder og eventuelt konsortiepartnere? 9 Hvad er økonomien i twinning-projekter? 9 Hvornår kommer udbud og opfordring til at deltage? EU-twinning Vejledning 11 Udbud 11 Projektforslag 12 Udvælgelse 12 Projektets start 13 Ansvaret 13 Risici 13 Forberedelsesudgifter (Classical twinning) 14 Andre forberedelsesudgifter 14 Økonomien ved gennemførelse af twinning-projekter EU-twinning Eksempler EU-twinning Danske erfaringer 19 3

5 1. EU-TWINNING PROGRAMMER EU s twinning-programmer sigter mod at opbygge og styrke centrale institutioner i EU s nyeste medlemsstater, tiltrædelseslande, kandidatlande og nabolande til det udvidede EU. Hensigten er, at institutionerne i disse lande sættes i stand til at leve op til og at varetage EU s regler såvel som internationale standarder. Dette sker gennem et samarbejde med en institution eller en myndighed i en af EU s medlemsstater. De første twinning-projekter blev igangsat under EU s Phare-program i 1998 som led i forhandlingerne med EU-kandidatlandene om deres overtagelse af hele EU s regelsæt (såkaldte acquis communautaire). Siden har omkring projekter med deltagelse af EU s medlemsstater bidraget til, at de nye medlemsstater har fået overført viden og erfaringer, som har sat dem i stand til at gennemføre og håndhæve EU-reglerne i deres lande. Grundlaget for samarbejdet er en konkret projektaftale mellem partnerlandet og medlemsstaten. Aftalen indeholder en resultatkontrakt med de konkrete mål, der i fællesskab skal søges opnået, og en fælles arbejdsplan for aktiviteterne og de eksperter, som medlemsstaten forpligter sig til at stille til rådighed. Kontrakten baserer sig på Kommissionens Fælles Twinningmanual (CTM). Dansk deltagelse Danske myndigheder og organisationer deltager aktivt i EU s twinning-projekter. Dansk deltagelse omfatter EU s 10 nye medlemsstater, de tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien samt kandidatlandene Kroatien og Tyrkiet. Danske myndigheder og organisationer har i disse lande bidraget til, at 4

6 institutioner og administrative systemer er sat i stand til at gennemføre og håndhæve fællesskabsretten. Danmark har desuden påbegyndt twinning-projekter i landene på Det Vestlige Balkan, der har et medlemskabsperspektiv. Det gælder også nabolandene til det udvidede EU, hvor EU har indgået aftaler om, at lovgivningen skal tilpasses EU s bestemmelser og internationale standarder. Kommissionen har også i disse lande gjort twinning til et instrument for institutionsopbygning baseret på positive erfaringer i kandidatlandene. EU s finansiering af twinning-projekter EU-kommissionens samlede økonomiske bistand til kandidatlandene finder sted under Phare 1 -programmet. Programmet omfatter Bulgarien, Kroatien og Rumænien. Tyrkiet finansieres under et særligt program. I de lande, der blev medlemmer af EU 1. maj 2004, det vil sige Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, udfases Phare-programmet. Samtidig får de nye medlemsstater fortsat økonomisk EU-støtte til konsolidering af deres administrative kapacitet og institutionsopbygning under en overgangsordning (Transition Facility) indtil udgangen af CARDS 2 -programmet omhandler landene på Det Vestlige Balkan, der har et medlemskabsperspektiv: Albanien, Bosnien-Herzegovina, Serbien og Montenegro samt Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Programmet understøtter landenes grundlæggende økonomiske og administrative reformer. EU s Naboskabspolitik omfatter blandt andet Rusland, Ukraine, Moldova og Armenien. Administrativ tilpasning og institutionsopbygning finansieres under TACIS 3 -programmet. Det samme gælder lande i Mellemøsten og Nordafrika, der har indgået associeringsaftaler med EU, og som får økonomisk bistand under MEDA 4 -programmet, blandt andet til udvikling af deres offentlige administration og indførelse af internationale standarder. 1 Poland Hungary Aid for Reconstruction of the Economy. 2 Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation. 3 Technical Assisstance for Commonwealth of Independant States. 4 Bistand til Mellemøsten og Nordafrika. 5

7 Twinning-projekter indgår som et led i landenes større reformprogrammer. Projekterne skal samlet understøtte opbygningen eller styrkelsen af centrale institutionelle reformer. Reformprogrammet indeholder ofte andre instrumenter af mere teknisk-administrativ karakter, blandt andet tjenesteydelser i privatsektoren og anskaffelse af udstyr, som enten finansieres af EU eller over landets nationale budget. Oversigt over lande og twinning-programmer Område EU-program Partnerland Nye EU-medlemsstater Overgangsordning (Transition Facility) Indtil 2006 Phare-udfasning Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta Polen, Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn Tiltrædelseslande Phare Bulgarien og Rumænien Kandidatlande Lande med et medlemskabsperspektiv på Det Vestlige Balkan CARDS og Phare Tyrkietprogram CARDS Kroatien og Tyrkiet Albanien, Bosnien- Herzegovina, Serbien og Montenegro samt Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien Nabolande mod øst TACIS Moldova, Rusland, Ukraine, Armenien med flere Nabolande mod syd MEDA Egypten, Jordan, Libanon, Marokko og Tunesien med flere Nye programmer i EU En ny fase i EU s finansielle langtidsplanlægning (finansielle perspektiver) begynder i Det ventes at medføre, at Kommissionens bistand samles under færre programmer, herunder et program for før-tiltrædelsesbistand IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) og et naboskabs- og partnerskabsinstrument ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument). 6

8 EU-medlemsstater Nye EU-medlemsstater Tiltrædelseslande Kandidatlande Lande med et medlemskabsperspektiv på Det Vestlige Balkan Nabolande mod øst Nabolande mod syd 7

9 2. EU-TWINNING SPØRGSMÅL OG SVAR Hvad er et EU-twinning-projekt? Formålet med EU-twinning er at bistå med at indføre konkrete dele af EU s regelsæt, normer og standarder i kommende EU-medlemsstater og i de lande, der grænser op til det udvidede EU. Twinning er betegnelsen for et samarbejde mellem centrale myndigheder og organisationer i EU-landene og tilsvarende institutioner i samarbejdslandene. Twinning etableres gennem en projektaftale mellem samarbejdspartnerne. Kommissionen eller landets kontraktmyndigheder udbyder de konkrete opgaver som såkaldte twinningprojekter (project fiches). Projekterne finansieres under EU s bistandsprogrammer som et led i institutionsopbygningen i de pågældende lande. Hvorfor twinning? For at blive medlem af EU skal landenes myndigheder og organisationer være i stand til at forvalte EU s omfattende regelsæt. De nationale love og bestemmelser skal være tilpasset regelsættet, og landets institutioner skal kunne gennemføre og håndhæve reglerne. Derfor har landene behov for at trække på konkret viden og erfaringer i de gamle medlemsstaters forvaltninger og organisationer. Twinning med medlemsstaterne har gennem en årrække udgjort en vigtig del af institutionsopbygningen og indførelsen af EU s regelsæt i de 10 nye medlemsstater, som fortsat får hjælp til at få bestemmelserne endeligt på plads. Flere af det udvidede EU s nabolande har indgået associeringsaftaler med EU og herigennem forpligtet sig til at tilnærme dele af deres lovgivning og bestemmelser til EU s normer og standarder. Derfor udbyder disse lande også twinning-projekter til EU s medlemsstater. 8

10 Hvem i Danmark kan deltage i EU-twinning? Som udgangspunkt er det myndigheder eller organisationer med ansvar for det pågældende lovgivningsområde i Danmark, der har mulighed for at deltage i twinning-projekter. Andre myndigheder og organisationer eller selvejende institutioner med tilstrækkelig viden og kapacitet på det på gældende område kan opnå særskilt godkendelse (som såkaldt Mandated Body) til at deltage i projekterne. Derimod har private virksomheder, herunder konsulentfirmaer, ikke mulighed for at deltage i twinning-projekter, men er omfattet af EU s normale udbudsbetingelser. Hvordan deltager man i twinning? Projektbeskrivelser (såkaldte project fiches) udbydes af EU-kommissionen eller landenes kontraktmyndighed og fordeles i Danmark til relevante danske myndigheder og organisationer gennem det Nationale Kontaktpunkt for twinning i Udenrigsministeriet. Disse anmodes om at overveje hel eller delvis deltagelse i et konkret projekt. Hvis der er interesse for at deltage, bistår Udenrigsministeriet med at planlægge og udarbejde projektforslag. Der kan ydes økonomisk støtte både til planlægningen og til den efterfølgende præsentation af forslaget i partnerlandet. Hvad kræver det at deltage? Hvert medlemsstat kan kun afgive ét projektforslag pr. project fiche. Antallet af kvalificerede eksperter, som en myndighed eller en organisation skal stille til rådighed i forslaget, afhænger af projektets størrelse. Ved ledelse af de større projekter er det nødvendigt at udstationere en langtidsrådgiver i partnerlandet, der kan fungere som koordinator for projektet i en periode på mindst et år (en såkaldt Resident Twinning Adviser RTA). I større projekter vil opgaven kunne deles med en myndighed eller organisation i en anden medlemsstat, der måtte ønske at deltage i et konsortium som partner i eller leder af projektet. Hvem udvælger projektleder og eventuelt konsortiepartnere? Partnerlandet vælger samarbejdspartnere blandt medlemsstaterne på grundlag af de modtagne projektforslag. I udvælgelsen af samarbejdspartnere lægges der vægt både på forslag til eksperter og på RTA ens kvalifikationer samt konkrete forslag til strategi og metoder, som kan skabe de ønskede resultater i projektet. Kommissionen overvåger, at reglerne for udvælgelsen følges, og at der etableres fyldestgørende arbejdsplaner og en standard-projektkontrakt. 9

11 Hvad er økonomien i twinning-projekter? Twinning forudsætter, at lønomkostninger til RTA en og medlemsstatens eksperter samt alle rejse- og opholdsudgifter afholdes af projektbudgettet. Derudover ydes der tillæg til dækning af generelle omkostninger i medlemsstaten, det vil sige til projektadministration samt forberedelses- og rejsetid. Udenrigsministeriet (FINS-ordningen) kan efter ansøgning yde tilskud til supplerende forberedelsesudgifter og visse gennemførelsesudgifter, der ikke afholdes af projektet. Hvornår kommer udbud og opfordring til at deltage? I takt med vedtagelsen af de årlige bistandsprogrammer i Kommissionen modtager Udenrigsministeriet projektbeskrivelser (project fiches), som fordeles til relevante myndigheder og organisationer, der almindeligvis viser interesse for twinning. Alle udbud annonceres på hjemmesiden Øvrige interesserede, der påregner at kunne deltage i et konkret projekt, kan rekvirere projektbeskrivelserne i Udenrigsministeriet. 10

12 3. EU-TWINNING VEJLEDNING På de følgende sider findes en kort introduktion af reglerne for twinning og den økonomiske støtte, der bilateralt stilles til rådighed for dansk deltagelse i programmet. Reglerne for twinning findes på hjemmesiden Kommissionens Common Twinning Manual Reference Manual on Twining Projects (maj 2005) Danske retningslinjer for deltagelse i EU s twinning-programmer Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s twinning-projekter (Udenrigsministeriets FINS-ordning) Dansk regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udstationeret på EU s twinning-projekter (Personalestyrelsens cirkulære) Udbud Twinning-projekterne udbydes i form af project fiches for de større projekter kaldtet classical twinning (indtil 2 millioner ) og i mere begrænset omfang (indtil ) som terms of reference for twinning light. Udbuddet har karakter af en opgavebeskrivelse med konkrete resultatmål. Beskrivelsen er udarbejdet i partnerlandet og fremsendes fra landets kontraktmyndighed eller fra Kommissionen. Udenrigsministeriet tilsender beskrivelserne til de relevante danske institutioner. Alle udbud annonceres på hjemmesiden. Der gives en mindstefrist på seks uger til fremsættelse af et projektforslag. 11

13 Projektforslag Hver medlemsstat kan kun fremsætte ét forslag pr. project fiche. For classical twinning indsendes en interessetilkendegivelse med et målrettet projektforslag, der indeholder strategien for løsning af opgaven. Målene, hovedaktiviteter, betingelser, beløb og tidsfrister vil fremgå af project fichen. Projektforslaget forventes at skitsere konkrete metoder og aktiviteter, der kan føre frem til opnåelse af målene. Forslaget bør desuden redegøre for de danske erfaringer på området samt indeholde forslag til RTA og konkrete eksperter. Der skal ikke udarbejdes budgetter til projektforslaget. Forslag til et konsortium med en institution fra en anden medlemsstat kan enten fremsættes samtidig med interessetilkendegivelsen eller tages op i forbindelse med den præsentation af projektforslaget, der efterfølgende finder sted i partnerlandet. For twinning light-projekter forudsættes project fichen at indeholde en så detaljeret opgavebeskrivelse, at interessetilkendegivelsen vil kunne begrænses til en kort præsentation, metodebeskrivelse og et detaljeret budget samt cv er for de konkrete eksperter. Udvælgelse Det er partnerlandet, der vurderer projektforslagene og tager beslutning om, hvilke af forslagsstillerne man foretrækker at samarbejde med. For classical twinning finder udpegelsen sted efter et præsentationsmøde, der foregår i partnerlandet. Mødet har til formål at uddybe projektforslaget og at præsentere RTA-kandidaten og projektledelsen. For twinning light-projekter vælger partnerlandet alene på grundlag af det fremsendte skriftlige materiale og budget. Det er Kommissionens delegation, der vejleder partnerlandet om twinningreglerne og påser, at disse bliver overholdt. Meddelelse om valg af partner(e) modtages fra Kommission eller fra partnerlandets kontraktmyndighed. For classical twinning gives parterne herefter tre måneder til at udarbejde arbejdsplan, budget og standardkontrakt For twinning light modtages godkendelsen fra partnerlandet med henblik på at udarbejde udkast til en standardkontrakt. 12

14 Projektets start I princippet påbegyndes projektet umiddelbart efter udvælgelsen. Partnerne udarbejder sammen udkast til arbejdsplan. Projektforslaget og project fichen danner grundlag for arbejdsplanen, som detaljeret skal beskrive komponenter og aktiviteter samt milepælene for de konkrete mål og resultater, der skal opnås. Til arbejdsplanen knyttes et komponent- og aktivitetsbaseret budget for de lønninger, honorarer, rejse- og opholdsudgifter med videre, som er nødvendige for at gennemføre aktiviteterne. Arbejdsplan, budget og kontrakt skal være godkendt af Kommissionen og partnerlandets kontraktmyndighed. Tidsfristen er seks måneder efter udvælgelsen. Når meddelelse om godkendelsen af arbejdsplan og budget er modtaget, kan kontrakten underskrives. Når meddelelse om kontraktens underskrivelse foreligger, kan der afholdes udgifter under projektbudgettet. (Eneste undtagelse er forberedelsesudgifter se nedenfor.) Ansvaret Både projektlederen fra partnerlandet og den danske projektleder er ansvarlige for projektets gennemførelse i overensstemmelse med kontraktens vilkår. Der etableres ofte en styringskomité for projektet som ledelsesinstrument. I komitéen bør alle involverede parter deltage. Hvis man som medlemsstat er partner i et konsortium (muligt i classical twinning), er hver partner ansvarlig for gennemførelse af sin del af projektet. Ansvarsfordelingen præciseres i en såkaldt konsortieaftale. Generelt er den danske projektleder sammen med den udsendte RTA ansvarlig for, at aktiviteter gennemføres, og at der foretages justeringer i kontrakten, hvis der sker ændringer i projektets forløb. Risici Der modtages forudbetaling gennem partnerlandets kontrakt- og betalingsorgan. Det kan påregnes, at alle indgåede aftaler i det godkendte budget vil blive betalt af projektmidler i kontraktens løbetid. Sker der væsentlige ændringer i forudsætningerne for projektet, er det vigtigt, at der omgående træffes skriftlig aftale med modtagerinstitutionen og partnerlandets kontraktansvarlige enhed samt Kommissionens delegation om justering af arbejdsplanen eller kontrakten. Risiko for manglende målopfyldelse kan bevirke, at projektet skal omdefineres eller standses. 13

15 Forberedelsesudgifter (classical twinning) Projektbudgettet for classical twinning skal indeholde honorar- og rejseudgifter til forberedelse af arbejdsplanen og kontrakten. Disse udgifter falder selvsagt forud for kontraktens underskrivelse, men vil kunne forventes refunderet i følgende omfang for projektlederens og RTA ens ophold i partnerlandet: For projekter under en million euro: Indtil seks rejser til partnerlandet og honorarer for indtil 20 arbejdsdage i partnerlandet. For projekter over en million euro: Indtil ni rejser til partnerlandet og honorarer for indtil 30 arbejdsdage i partnerlandet. Der ydes et tillæg (project management costs) på 150 procent til honorarerne. Andre forberedelsesudgifter Udenrigsministeriet kan yde tilskud under FINS-ordningen til forberedelse af projektforslag, forundersøgelsesbesøg og deltagelse i præsentationsmøder samt visse gennemførelsesudgifter. Ordningens omfang er følgende: A: Udarbejdelse af velforberedte projektforslag og rejseudgifter i forbindelse med forundersøgelser, præsentation af forslaget og eventuelt besøg af udenlandske projektpartnere. B: Tilrettelæggelse og udarbejdelse af projektdokumentation, herunder forberedelse af arbejdplan og kontrakt. Supplement til forberedelses udgifter, der afholdes af projektbudgettet. Eventuelt bridging af langtidsrådgiveren. C: Gennemførelsesudgifter til for eksempel studiebesøg, der ikke kan afholdes af projektbudgettet. Økonomien ved gennemførelse af twinning-projekter Projektudgifter finansieres af EU-programmet i henhold til det godkendte aktivitetsbudget. Vilkårene er i hovedtræk følgende: 14

16 Samlet bruttoløn for RTA en inklusive arbejdsgiverandel og udgifter til udstationeringen. Der ydes arbejdsgiver seks procent af lønnen til dækning af administrationsomkostninger. Honorarer for eksperterne betales for antal opholdsdage i partnerlandet. Kommissionen skelner mellem eksperter fra Public Bodies, det vil sige offentlig forvaltning og andre såkaldte Mandated Bodies. Honoraret pr. dag udgør Public Bodiesa 250 euro uanset anciennitetsniveau Mandated Bodies Niveau I Mindst 3-8 års erfaring Niveau II Mindst 8-15 års erfaring og særligt kvalificeret Niveau III Mindst års erfaring og kvalificeret topleder 250 euro euro* 350 euro euro* 450 euro euro* * Angiver et muligt supplerende tillæg, som kræver detaljeret dokumentation af beregningsgrundlaget for honoraret. Til honoraret ydes et fast tillæg til dækning af generelle project management costs på 150 procent af den konkrete honorarsats. Tillægget ydes for at give dækning for det arbejde, som finder sted i Danmark, det vil sige den tid, der går til projektstyring, rejsetid og ekspertens forberedelse uden for partnerlandet samt projektadministration. Tillægget kan anvendes frit. Honoreringen omfatter en femdagesuge (mandag til fredag) for arbejde gennemført i partnerlandet. 15

17 4. EU-TWINNING EKSEMPLER Statistik i Kroatien I 2003 oprettedes et twinning-projekt mellem Kroatiens Centrale Statistiske Bureau og Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har i de forløbne to år hjulpet de kroatiske myndigheder med at indføre EU s standarder og normer på vitale områder som metoder til dataindsamling og forbedring af erhvervsregister og nationalregnskab. En fast udstationeret dansk rådgiver i Zagreb har koordineret projektet, og et stort antal tilrejsende danske statistikere har bistået deres kroatiske kolleger med at indføre de nye systemer. Samarbejdet med Danmarks Statistik er videreført i et nyt projekt om regionalfordelte nationalregnskaber og er i et tredje twinning-projekt udpeget til at bistå med videreudviklingen af Kroatiens arbejdsmarkedsstatistik. Der foreligger et fjerde projektforslag indgivet af den finske statistiske myndighed, der har foreslået Danmark som konsortiepartner i projektet. Industriel og intellektuel ophavsret i Bulgarien og Polen De bulgarske myndigheder skal tilpasse normerne for beskyttelse af intellektuel ophavret og industriel ejendomsret (IPR), som er af afgørende betydning for landets sunde markedsøkonomi. Håndhævelsen af de relevante love og bestemmelser på dette område forudsætter et tæt samarbejde mellem nationale myndigheder under indenrigsministerium, toldvæsen, patentkontor, kulturministerium og justitsministerium. Infrastrukturen for dette samarbejde er udviklet under et toårigt EU-finansieret twinning-projekt, hvor Patentog Varemærkestyrelsen deltager som konsortiepartner med en institution i Storbritannien som projektleder. Projektet indebærer bistand til revision af bestemmelserne, træning af medarbejdere og udvikling af it-systemer. Den udstationerede faste rådgiver på twinning-projektet i Sofia er dansk og har den bulgarske toldmyndighed som lokal partner. 16

18 I Polen leder Patent- og Varemærkestyrelsen et twinning-projekt om IPR. Det blev udbudt af de polske myndigheder under den overgangsordning, som EU finansierer i de nye medlemslande. Projektet indebærer udvikling af it-netværk og omfatter træningsaktiviteter for et stort antal kernepersoner, der har IPR som arbejdsområde. Hertil kommer seminarer og konferencer om IPR, hvor alle IPR-aktive polske myndigheder skal deltage. Patent- og Varemærkestyrelsens faste rådgiver i Warszawa vil sammen med en række polske myndigheder med ansvar for IPR skulle koordinere den danske bistand og de mange tilrejsende danske eksperter fra Kulturministeriet, toldmyndighederne og politiet. Udlændingeadministration i Tyrkiet Tyrkiet tilrettelægger sin udlændingepolitik således, at den tilpasses EU s regelsæt. Målet med twinning-projektet er en handlingsplan, der skal sikre koordination af udlændingepolitikken. Projektet er et samarbejde mellem det tyrkiske indenrigsministerium og et konsortium ledet af danske udlændingemyndigheder med deltagelse af britiske kolleger. Der udstationeres en dansk langtidsrådgiver i det tyrkiske indenrigsministerium, som sammen med tilrejsende eksperter fra Danmark og andre EU-lande bistår den tyrkiske side med udarbejdelse af handlingsplanen. Et led heri er, at det tyrkiske visumsystem tilpasses EU s praksis og standarder. Eksisterende love skal ændres og nye bestemmelser udstedes, således at behandlingen af udlændinges indrejse- og opholdstilladelser i Tyrkiet følger praksis i EU. Det tyrkiske udenrigsministerium er projektpartner og har valgt den danske udlændingestyrelse som projektleder med Holland som konsortiepartner. Desuden deltager også britiske udlændingemyndigheder i projektet. En dansk langtidsrådgiver placeret i udenrigsministeriet i Ankara planlægger og koordinerer aktiviteterne. Fødevaresikkerhed i Jordan Under Jordans associeringsaftale med EU ydes bistand til reformer af landets fødevaresikkerhed. Der skal etableres en organisationsplan og retningslinjer for den jordanske fødevareadministration og tilsynsførende enheder, som på grundlag af best practice i EU kan håndhæve internationale standarder. De eksisterende fødevarelaboratorier skal ligeledes tilpasses internationale standarder. Arbejdet med at tilpasse organisation og tilsyn gennemføres over en toårig periode og er det første twinning-projekt finansieret af EU-pro- 17

19 grammet i Mellemøsten. Fødevarestyrelsen er den danske leder af projektet. Ud over en dansk langtidsrådgiver og en række danske eksperter fra styrelsen deltager eksperter fra den lettiske fødevarestyrelse. Fødevarestyrelsen har tidligere arbejdet som twinning-partner i Letland. 18

20 5. EU-TWINNING DANSKE ERFARINGER Danmark har været aktiv deltager i EU-twinning siden Erfaringerne fra kandidatlandene har ført til, at EU-kommissionen har gjort twinning til hovedinstrument for institutionsopbygningen også i EU s nabolande mod øst og i syd. Der stilles krav om bæredygtige resultater af indsatserne, og den nye fælles manual for alle EU s twinning-programmer er revideret for at støtte partnerne i bestræbelserne på at opnå de bedst mulige resultater. Manualen har indbygget den fleksibilitet, som er nødvendig for, at et twinning-samarbejde mellem myndigheder kan fungere over grænserne. Der er hidtil gennemført flere end 100 projekter med dansk deltagelse. Der er herunder knyttet et stort antal samarbejdsforbindelser såvel mellem partnerlandene og Danmark som med kolleger i EU-landene. For en række danske myndigheder og organisationer har deltagelsen i EU-twinning ikke kun betydet flere faglige samarbejdskontakter, men også indebåret en udvikling af konkrete internationale kompetencer, blandt andet forhandlingsevne samt sprog og kultur hos de berørte medarbejdere i de danske institutioner. Væsentligt for myndighederne er, at projektarbejdet giver fuld omkostningsdækning. En væsentlig barriere for danske myndigheder og organisationer, der ønsker at deltage i twinning, er manglende kapacitet og vanskeligheder ved at frigøre egnede eksperter til opgaverne. Desuden opleves arbejdet med EU-projekter generelt som omstændeligt. 19

21 Danmark har igennem hele perioden vundet knap hvert andet af sine projektforslag. I voksede tilsagnet for vundne danske twinningprojekter fra 280 millioner kroner til 420 millioner kroner. Alene i 2004 øgedes den danske andel med cirka 90 millioner kroner. Samlet set svarer Danmarks akkumulerede andel til lidt over 5 procent af EU s totale tilsagn for twinning-projekter. Omkring 30 procent af dette beløb er allokeret til projekter på landbrugs- og fødevareområdet. Andre områder med dansk deltagelse har været offentlige reformer og regional administration, uddannelse, told og skat, udlændingeadministration, energi, arbejdsmiljø, ligestilling, social dialog, finanskontrol og finanstilsyn, offentligt indkøb, miljøforebyggelse, statistik, industriel og intellektuel ophavsret, forbrugerbeskyttelse samt mål og standardisering. Siden 1998 har der i alt været udsendt 68 langtidsrådgivere på disse områder. Efter EU s udvidelse er de nye medlemsstater både blevet modtagere og partnere. Flere af landene er interesseret i at deltage i twinning-programmer og udgør potentielle konsortiepartnere, ikke mindst fordi de besidder nylige erfaringer med tilpasningen til EU. Den danske indsats vil fortsat have gode muligheder i de nye EU-medlemsstater, kandidatlandene og på Det Vestlige Balkan. Efter gennemførelsen af en række grundlæggende reformer i EU s nabolande tegner der sig nye muligheder for dansk deltagelse ikke mindst i Ukraine, Rusland og Moldova samt i flere af landene i Mellemøsten og Nordafrika. 20

22 UDENRIGSMINISTERIET Naboskabsprogrammet Dansk deltagelse i EU-twinning Oktober 2005 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Telefon: Fax: Website: Redigering Flemming Axmark Design Designgrafik Tryk Udenrigsministeriet Publikationen kan downloades eller bestilles på Teksten kan citeres frit ISBN (trykt version) ISBN (elektronisk version)

23 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Telefon: Fax: Internet: ISBN (trykt version) ISBN (elektronisk version)

Retningslinjer for dansk deltagelse i EU s Twinning-projekter

Retningslinjer for dansk deltagelse i EU s Twinning-projekter Udenrigsministeriet Februar 2014 Naboskabsprogrammet Retningslinjer for dansk deltagelse i EU s Twinning-projekter Indhold Generelt baggrund, fremgangsmåde og vilkår... 1 Kommissionens og partnerlandenes

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2012 COM(2012) 581 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET INSTRUMENTET FOR FØRTILTRÆDELSESBISTAND (IPA) DEN REVIDEREDE FLERÅRIGE VEJLEDENDE

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.3.2005 KOM(2005) 64 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 2003- BERETNING OM PHARE OG FØRTILTRÆDELSESINSTRUMENTERNE

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt Europaudvalget 04-5 EUU Alm.del Bilag 88 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 9. januar 05 FVM 64 ORIENTERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om komitéafstemninger

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Baggrund Heden & Fjordens Landbrugscenter siden 1996 Rådgiver omkring Ansøgningsprocedure

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk Slovakiet Tyskland Irland Østrig Storbritannien Hviderusland Bratislava Berlin Dublin Wien London Minsk Materiale ID: VEN.579.1.1.da Schweiz Italien Irland Estland Cypern Sverige Bern Rom Dublin Tallinn

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 122 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 122 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 04-5 FLF Alm.del Bilag Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 0. januar 05 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 15. oktober

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDVIDELSEN AF UNIONEN

UDVIDELSEN AF UNIONEN UDVIDELSEN AF UNIONEN Kroatien blev den 1. juli 2013 Den Europæiske Unions 28. medlemsstat. Kroatiens tiltrædelse, der fulgte efter Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse den 1. januar 2007, markerede den

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

MØDEGRUNDLAG Økonomisekretariatet/PHA 28-04-2006

MØDEGRUNDLAG Økonomisekretariatet/PHA 28-04-2006 MØDEGRUNDLAG Økonomisekretariatet/PHA 28-04-2006 Politisk behandling Udvalg Mødedato Punkt Lukket Økonomiudvalget 15-05-2006 8 Beslutning om indgåelse af kontrakt med Europa-Kommissionen vedr. projektet

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Af Anita Vium - direkte telefon: OPTAGELSESFORHANDLINGERNE SKRIDER FREM

Af Anita Vium - direkte telefon: OPTAGELSESFORHANDLINGERNE SKRIDER FREM \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\maj-2001\ost-a-05-01.doc Af Anita Vium - direkte telefon: 3355 7724 OPTAGELSESFORHANDLINGERNE SKRIDER FREM Forhandlingerne om de østeuropæiske ansøgerlandes optagelse i EU skrider

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM)

INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM) BILAG III SÆRLIGE BESTEMMELSER INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM) III. 1 Definitioner Ud over definitionerne i artikel II.1 gælder følgende definitioner for denne kontrakt: 1. Aftale: en skriftlig aftale

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

- - - Brancheforeningen for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch. November 2011 ACH/ckh

- - - Brancheforeningen for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch. November 2011 ACH/ckh for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch Dato: Vores ref.: ACH/ckh ACH ckh Underkonto nr.: Se vedlagte specifikation. Nye priser pr. 1. januar 2012 Som

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere