.Fs* {} eurofins Sa9snummer B torhnr. Rapport Stena Jern & Metal A/S Nordhavnen Kobenhavn. Stojko tlegning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".Fs* {} eurofins Sa9snummer 219352 B -151-161. torhnr. Rapport Stena Jern & Metal A/S Nordhavnen Kobenhavn. Stojko tlegning"

Transkript

1 torhnr {} eurofins Sa9snummer B Rapport Stena Jern & Metal A/S Nordhavnen Kobenhavn Stojko tlegning MiUrm8ltng - ekstern stoi September'11 Rekvir ntl Dato: Stena lillur A/S Nordhavnsvej Koge 21. september'11 udfsft afi Eurofins MlljoIy'S Strandesplanaden Vallensbek Strand Q-OJ Per Andersen Clvlllngenirr.Fs* John Michael Jorgensen Ingeni0r

2 # toru.rnx {$ eurofins Sags nummer B Indholdsfortegnelse l. Resum 2. Indledning. Stena Jern & Metal A/S 4. Stojkilder o9 drift 4.! Strjkilder 4.2 Drift 5, Omgivelserne ved Stena Jern & Metal A/S 6. Stojvilkar 7, Melinger og beregninger 7.1 MSlinger og kildestyrker 7.2 Beregninger A. Maleusikkerhed 9. Resultater samt vurdering af stojimmissionen 9.1 Beregningsresultater 9,2 Vurdering af toner 9, Vurdering af impulser 9.4 Vurdering af LpA.", 9.5 Vurdering af vibrationer, lavfrekvent lyd samt infralyd 10. Instrumenter 11. Metoder og andre referencer 11.1 lvletoder 11.2 Andre referencer end metoder L2, Konklusion 1. Bilag. Stgjbidrag L^ qsamt kildestyrker Lw^ I5 t5 16 IO Rapoorte. re lk.e geng ves, undtagel r s'n he rd, Jden st.fltee qodrelaese. side 2 af 27

3 Somnx i!p$ eurofins Saqsnummer S Resum6 Denne rapport erstatter rapporten "Rapport. Stena Jern & MetalA/S. StOjkordagning. Miljomdling - ekstern stoj. lvarts'11" dateret 10, marts,11. Rapporten mlngleoe oprysnrnger orn drift i overensstemmelse med drift der kan forekomme I weekender. Eurofins [1iljo A/S har udfort en kortlegning af stojen fra Stena Jern & tvetal A/S i Nordhavnen i K0benhavn. Der er udfort beregninger af stgjbelastningen ved den nuvarende drift inklusiv lastbiltrafik der dog ikke forekommer i Ojeblikket. Beregningerner udfort med forskellige driftssituationer: Normal maksimal drift og normal drift med lastning/losning af skib i alle ugens dage samt lastning/losning alene af skib i weekender. L,ndersggelserne af driften med eller uden lastning/losning af skib giver den samme samlede belastning. Stojkortlegningen af Stena Jern & 14etal A/S med de eksisterende kilder viser at stoiqrenserne generelt er overholdt, undtagen i et punkt - hos nabovirksomheden - i et omrede;-hvor der normalt ikke er ophold. Stdlbelastning stolbldrde 5t0Jbldm9 sktb: Sttibidr?9 sktb: 2 lasse- Mandag tll lor- 56nda d8(^) m - db(a) Punkt 1 50 dba) db(a) 28 db(^) Punkt 2 50 db(a) 4 45 dga) 0 7 Punkt 45 dba) 9 40 db(a) 2 5 Punkt 4 - dba' 45 - dba) 8 47 Punkt 5 5 db(a) db(a) Punkt 6 55 dbra) 46 ss db(a) 40 4 Punkt 7 70 db(a) 7a 70 db(a) 45 50

4 .i$ eurofins Saosnummer B ' Indledning Eurofins Miljo A/S har udfort en kortlagning af stojen fia Stena Jern & l.4etal A,/S i Nordhavnen i Kobenhavn. Euroflns!'liljo A/S er akkrediteret af DANAK under registredngsnummer 168. Kortlagningen er rekvireret af Steen Hansen, STENA MIUO A,/S og den er en opdatering af en tidligere kortlegning. Klldestyrker - der er uandrede frem til i dag - anvendes i denne nye kortlagning. Denne sidste kortlegning er udfort med nye m8linger p et storre antal af karakteristiske stdjkilder p; vlrksomhedens ovrige adresser, Eurofins N4iljp A"/S har ogse udfort en forudg8ende stdjkortlagning. Rapporten,'Rapport. run.l Genbrug, Nordhavnen. ltliljom;ling - ekstern stoj. September 2005" er dateret 29. september'05. En stojkilder blevet dampet pa grund af en tone i stojen (tonen forekommer ikke mere), En anden kilde deempesnarest, da den medforer for meget stoj p arbejdspladsen, ssledea vil clen vere uden stojmassig betydning iforhold til stoj til omgivelserne.. Stena Jern & Metal A/S Stena Jem & Metal A,/S er beliggende p adressen Nordsovej 21, 21OO Kobenhavn O, Stena Jern & l4etal A,/S kaldes ogsi herefter blot Stena. t:s eu ro rns Figur 1. Stena Jern & Metal A/S (blet omr de) med omgivelser. &p!?ten mg ikke gengrves, undtagen isr. helhed, uden pnvnngstaboratonets skrtftiqe qodkendetse. Side 4 af 27

5 SonHax i! eurofins Sagsn!mmer B Stena Jern & l.4etal A/S modtager skrot der efter behandling sendes til 9enbrug, Skrot der modtages er blandt andet jern- og andre metaller og skrottede bile!. Ved genvandingen og behandlingen af materialerne salges for eksempel metallerne til stel- elle; metalvarker. Terranet ved Stena og i de naere omgivelser er fladt, Kort over Stena og omgiverserne oer er beregnet stgj for, ses i Figur Stojkilder og drift Stena Jern & lt4etal I'/S's eksisterende og stojmessigt betydende kitder ses ved navn oq kildestyrke bagerst i kapitel "Bilag. Stojbidrag LAeq samt kitdestyrker LwA'. Listen omfatter oas; en stojmessigt ubetydende kilde. I de folgende afsnit beskrjves de stationare og de mobile kilder samt ddften. placeringen af stojkilderne ses pa Figur 2 i afsnittet om de mobile kilder. Lessemaskiner betragtes som stationere og mobile afhengigt af aktiviteten. Der er ingen stojmassig forsket veo oenne betragtning. I kapitlet "Bilag. Stojbidrag LAeq samt kildestyrker LwA,, er der en kort beskrivelse af kilderne i tabellen med de respektive kildestvrker. 4,1 Stgjkilder 4,1,1 Stdikilder - stationlere Der findes et antal stationere og stgjmessigt betydende kilder findes hos Stena. Disse er et shredder-anlag, en "saks" med laessemaskine,^et afkast fra et rgntgen-anleg samt 4 al<tiviteter i forbindelse med hendtering af skrottede harde hvidevarer. Shredder-anleegget (kilde 101) har f8et dampet en ventilator for at fjerne en tone j stojen fra anlagget. Tonen kunne hores ved boligerne ved Tuborg Havn. Den samlede aktivitet sjmt selve anlagget (aktiviteten med shredderen inklusiv en "fastmonteret', laessemaskine (kilde 102)) vurderes til at vare stojmessigt uendret i forhold til kildestyrken efter tonen er fjernet, I denne kortl egning anvendes dedor fortsat en tidligere mslt kildestyrke, selvom denne ssledes kan vere overestimeret i store eller mindre grad. Det skal bemarkes at mslingen af stojen fra shredder-anl.egget inkluderer stojen fra den pemonterede leessemaskine (kilde 102 mod nord). Dette skyldes at shiedder-anlagget ikke kan vere i drift uden lassemdsktnen samtidigt er i drift. Den anvendte kiidestyrke fra de tidligere m8linger er den der er mslt i storst afstand (mest nojagtigt udfort). En sakaldt saks samt den lessemaskine der anvendes ved saksen er kilderne 1O4a henholdsvis 104b pe Figur 2. Kilderne udgsr tilsammen kitden 104 i tabe erne i kapitet,,b ag. Stojbidrag Laeq samt kildestyrker LwA". HAndteringen af herde hvidevarer er kilderne 01 til 04, Disse kilder udgor aktiviteter der omfatter modtagelse af harde hvidevarer der lasses at sorteres og laste: for bortkorsel. Aftastet fra rontgen-anlegget er ikke mslt (kilde 199) selvom kilden er kraftig. Dette skyldes at baggrundsstojen fra virksomhedens Ovrige kilder alle skal afbrydes for at udfore en msting. Det er valgt ikke at mtle denne kilde da den vurderes til, ikke mindst efter dampning - veie uden stojmessig betydende i omgivelserne. Dette skyldes blandt andet at kilden er optimalt skarmet i forhold til omgivelserne. Kilden skal dampes af hensyn til arbejdsmiljoet og denne dampning mangler klln at blive monteret.

6 Soruux tl eurofins Sagsnummer B Porten er uden stojmessjg betydning bade Sbne elter lukkede (stojen indendors er mindre end stojen udendors), De stationaere kilder er presenteret som sskaldte punktkilder Stdikilder - mobile De mobile kilder hos Stena er lessemaskiner, gummigeder samt lastbiler. Lessemaskinerne flytter skrot mens de som oftest sdr fikseret pe deres stotteoen. Lessemaskinerne alene er kalderne 10, 105a, 105b samt 105c (samt 106, se senere), Som navnt tidligere er kilderne 102 og 104b lassemaskiner der udgor en del af kildestyrkerne for.101 henholdsvis 104a+b (kildestyrken LwA) der ses i kapitel,,bjlag. Stojbidrag Laeq samt kildestyrker LwA". Kilde 106 er en lassemaskine der kun arbejder ved lastning/losning af skib, Lastning af skib foregsr "forsigtigt", det vil sige skrottet las6s ikke fra noge; noide] men t.egges ned i lastrummet. Dette sker af hensyn til skibet (lastrummet). Dette er selvfglgelig hensigtsmessigt med hensyn til stoj. Der er ingen stoj fra skibets hjalpemaskineri. da dette er slukket ved lastningen/losningen. Kilderne 901 og 902 er lastbiler der ankommer til Stena. Stojen fra lastbilerner en del af den eksterne stoj se snart lastbilerne ankommer til matriklen. Intern kgrsel er al korsel hos Stena i mellem til- og frakorsel, Lastbilers eventuelle korsel uden for matriklen i mellem deres ankomst o9 frakgrsel betragtes som intern korsel. I dette tilfelde med Stena - n8r det forekommer - er disse lastbiler dog helt uden stojmessigt betydning i det omfang det foregir nu, ogss i weekenderne. Kilderne 901 og 902 er de stojmassigt mest betydende kilder i forbindelse med den mest stojbelastende drift, SSledes er lastbiler der ankommer ektraordinert i weekender uden eller med anden drift helt uden stojmessig betydning, nar den mest stojbelastende ddft beregnes. Kilden 90 udgsr to gummigeder der arbejder pa hele matriklen. Tomgangsdrift p; lassemaskinerne samt ganske fa personbiler pe matriklen er jkke med i stojkortlegningen da disse aktiviteter er helt uden stojm:essi9 betydning. De mobile kilder er presenteret som arealkilder (for eksempel arbejdskorsel i et omrsde) samt hnlekilder (transport-strakninger;. Stojbidrag iforbindelse med til'og frakorsel pe offentlig omr8de horer ikke til Stena Jern & lyetal A/S's eksterne stoj og skal derfor ikke medtages i beregningerne af den samlede eksteme stoi. %ppo4er-:.resencir'"..jrdragen'srrerhed.uoplo.o!rlss.aooato'ers-"r'oegoorenae"e. stde 6 af 27

7 ir eurofins sgsnuhmer B it eurofi ns 4+tqN \l"llll1,] I -4._J il tolil./ / tl t!t lab A lskro Punktkilde - Liniekilde I I AreatK oe - Skrotbunke o..lp.+_e_ g_.l-os Figur 2. Oversigt over stojkilder hos Stena Jern & I4etal A/S. Slena Jem & Metal A,/S Nordhavnen - K6benhavn September'11 Kilder vist ved kild navn. Kitderner ogs8 vist pe Figur 2. Det r den gu e maskine der er kitde 102. Kilden 199 ses kke pa bi ledet men den findes en facade i den retning den bl5 arm peger. Rapportcni kk lenoives, u.dtag n sn hehed, uden prov.nqstaboratofetskftlle sodkenderse

8 9omnx it eurofins Saqsnummer B Lessemaskine (10). Placer ngen er delvistvilksrlig idet viste omrede. Seog$ F gur 2. P de folgende2 sider vises de fleste af destauonare kider pa Stena Jern& I\4eta I A/S. Ki der v st ved kildenavn. Lassemask nen ved 106 mangler. Kildern er ogs5 vtst pe Figur 2. *-" 11 9!l I.! ' o as-a -nof soo. d a- - SdeBaf2T

9 Somlx {S eurofins Saqsnummer B Lastbil, her 902. Kilderne 901 og 902 er ogs8 vist pe Figur 2. Den ene gummiged af kilde 90, OgsA vist p: Figur 2.

10 *onr.rnx *l! eurofins Sagsnummer B Drift 4.2,r Generdt Detaljerede oplysninger om driftsforholdene er kontrolleret og oplyst af l\4orten Olsen, Stena lern & Metal A/S samt Steen Hansen. STENA 4IUO A/S. Oplysningern er anvendt direkte i den opbyggede stojmodel, der ses beskrevet senere. Generelle oplysninger om driften er naevnt i det folgende. Yderligere oplysninger om driften af de enkelte kilder kan indhentes hos STENA i.4iuo A/S eller hos Eurofins lyiljo A/S. n r der er indhentet aftale om dette hos STENA NS. Der er drift hos Stena Jern & I!4etal A/S a dagpelioden alle dage. Den mest stojbelastende drift i weekender forekommer dog ikke altid, se ogs6 kapjtel,,stojkilder og drift". Driften er givet ved forekomst i fastlagte tidsrum ved intensitet samt antal og hastighed. Der kan forekomme lastning/losnrng afskib iweekender. Der er drift mandag til lordag fra 600 til 1800 og sondage fra 8'" til 16". Driften er presente^ret i beregningerne pracis som den forekommer i tid og intensitet. Draften er relateret til de sdkaldte referencetrdsrum for dag-, aften- og natperioderne. Disse er henholdsvis 8, 1 og 0,5 timer lange. Om lordagen er dagperioden dog delt i 7 og 4 timer. Intensiteten af driften for de enkelte stojkilder i de samme referenceperioder er konstant time for time, dog halve time om natten. Som n-vnt er der kun drift i dagperioden. Driften per time er konstant (100o/o) for de mest betydende kilder, dog er kilderne 104(a+b) og 105(a+b+c) i drift omkring 90o/o af hver time ved den mest stojbelastende drift. Der er tidlrgere udfort mslinger af samtlig-e stoim-ssigt betydende kilder der er med i denne slojkortlegning (se ogsd underkaprtel "l'.4;linger og kildestyrker"). Der beregnes normalt for den mest stojbelastende drift der kan forekomme. Anden drift med mindre aktivitet kan vare at shredderanlagget ikke er i drift eller at det kun er lastning og losning af skib samt korsel med lastbiler. Korsel med lastbiler er stojm&ssigt uden betydning Drift i daooerioden It4ed henblik p; den mest stojbelastende drift er kilderne hos Stena Jern & I4etal A/S stort set i drift i hele Sbnjngstiden (i dagperioden, generelt mandag til lordag). Kildernes drift er som navnt presenteret iden time eller halve time den foreqdr. Det folgende er drift i dagperioden.. 101, 102 os 10 - Konstant maksimal draft, 100o/o. 104a.fb og 105a+b+c er i drift 90o/o per time. I beregningerne ved skibsdrift er kilde 105a+b+c er lig kilde 105, ogss om sondagen Lassemaskine p kajen ved skib, ogss om sondagen. Ved drift er ddt i 90yo per time. 105 erstatter en given ledig lessemaskine. 199 ' Kilden har varierende drift (kilden er som nevnt uden betydning) Lessemaskine med to gange 5 minutters drift Aflesning af hvidevarer. Foregdr omkring 16 gange og det varer omkring 5 minutter per gang %ooorer -;.ege19ver.l da9f1r.r rrd, uoe. o? /r hg{abo,droners sr'ftt'ge godrqde)e SiOe loaf27

11 rbonr.rex t! eurofins saosnummer A Sortering af hvidevarer samt lasning pa lastbil, Foreg r 4 timer i alt Container tommes for rester ved at skrabe. Foreger omkring 4 minutter per time Pg nuverende tidspunkt er antallet omkring 10 per 8 timer, men der er udtort beregninger med en driftsintensitet svarende til 20 lastbiler per 8 timer. SOZ - p nuvarende tidspunkt er antallet omkring 25 per 8 timer, men der er rldfort beregninger med en driftsintensitet svarende til 50 lastbiler per 8 timer De to gummigeder hver med drift i omkring 6 timer per B timer. Lasnang med gummigederne vltrderes at vare uden stojmessig betydning I\4indre_variationer i driften - for eksempel plus eller minus 1 time i forhold til 8 timer eller plus minus 5 til 10 korsler i dagperioden - giver generelt kun mindre betydning for stojbidraget fra en given kilde iet givet immissionspunkt (ogs8 forbindetse med betragtiinq ud fra usikkerheden). Variationerne kan dog veere betydende i de tilfatde, at kilden i forvejen er en af de mest betydende kilder for det totale niveau i de respektive tmmissionsdunkter. 5. Omgivelserne ved Stena Jern & Metal A/S Teffenet ved Stena Jern & Metal A/S o9 i de nere omgivelser er som navnt tidligere helt fladt. Dog er vandspejlet ved Stena prasenteret i beregningerne 2 meter lavere end terren. Stena Jern & lyetal A/S og omgivelserne der er beregnet stoj for ses i Figur 1. I omgivelserne ved Stena Jern & Metal A"/S er beboelserne generelt Sbent lavt byggeri (villaer) og etageboliger. Der er erhverv i kontorer samt andet industrierhverv. ii6rligere findes der rekreatrve omr5der. Stojbelastningen er beregnet ved de mest stojbelastede plrnkter i de mest stojbelastede lokalplanomrdder. 14edpunkter 1,5 eller 10,O meter over terr en (villa henholdsvis etagebolig) i lystb5dehavnen 1,5 meter over vandspejlet. Beregninger af stojniveauer i et netverk af tetliggende punkter viser at folqende immissionspunkter er de mest stojbelastede punkter i de respektive detomreder (tokatptaner). Punkterne vises ogs; i Figur 4. Om beregningerne ses i kapitel "MSlinger og beregninger,'. Miljogodkendelsen indeholder kun grenseverdier for punkterne 5, 6 og 7 i det folgende.

12 Ooulr.!$ eurofins Sagsn0mmer B Punkt 1. Tuborg Havnepark 2, 5, klager, Etageboliger. Punkt 2. Tuborg Havnepark. Etageboliger. Punkt. OmrSde med villaer, Abent lavt boligbebyggelse. Punkt 4. Rekreativt omrede, LokalDlan 45. Punkt 5. Svanemollehavnen. Lystbedehavn. Punkt 6, Sundkrogsgade. Kontorbyggeri, I rapporten fra '05 var dette punkt forkert placeret i et havneomr;de. Punkt 7, Nabovlrksomhed mod Ost, Omr;det med Dunktet er et sieldent anvendt oplagrings-omr8de bag nabovirksomhedens bygninger (ssledes ind mod Stena) Figur. De mest stojbelastede immlsslonspunkter^ved Stena Jern & Metal A,/S. Plac ringen af Stena Jern & Metal A/S samt af omr6det for lokalplan 45 er vist, Rappo4enmS'klege.glves,undtaqen'slnl'elF o,rdenpovningslabodroretsslntu'qeqodkerdese, Side 12 at 27

13 Oonruex il eurofins sagsnumner B StojvilkAr Af Stena Jern & l.4etal A/S's nuv erende miljogodkendelse fremger de geldende stojviikar og de er vist i Tabel 1 (naste side). Punkterne 5, 6 og 7 er omfattet af vilksrene i miljogodkendelsen (galdende grenseverdier). Vilk;rene er inddelt efter de sdkaldte dag, aften og natperioder. Punkteme ses i Figur 4. 14iljogodkendelsen indeholder ikke grenseverdier for de ovrige immissionspunkter o9 derfor er de anforte vardier for punkterne l til 4lig vejledende gt enser. Resultatmessigt er dette uden betydning. Disse vejledende grenser fremg5r for eksempel i kapitel "Resultater samt vurdering af stoj imm iss io n e n ". vilker Periode Fiskerihavnen Svanemollehavnen. Erhvew. samt erhvervsomr6derne. Lystb8dehavnen Sundkrogsgade db(a) d8(a) db(a) 600_ _ Mand6g til lordag 1a00_ Sondage og helligda9e 6oa_ oo_ Tabel 1. G eldende stojvilker. Der er i miljogodkendelsen for virksomheden ikke fastsat stojgrenseverdier (geldende modsat vejledende) for punkteme 1, 2, 094. Sammenligningerne for disse punktersamlede stojnivealrer med grensevardier, er ssledes uden for den akkrediterede provning 7, MAlinger og beregninger I4Slinger og beregninger udfort i overensstemmelse med Mljgstyrelsen's vejleonrnger om ekstern stoj fra virksomheder (se Ref 1 og Ref 2 i kapitel "lletoder og andre referencer"). I disse ses blandt andet en beskrivelse af "Den Falles Nordiske Beregningsmetode" (se Ref ). Det anvendte udstyr og program er navnt i kapitel "Instrumenter". Rapporten m; ikke cenqves, Lndtasen sin helhedi uden pbvfinqslaboratohets skriftrge qodkendese. Side 1 af,

14 Sonlax tr$ eurofins Sagsnummer B Milinger og kildestyrker Ved melinger samt observation kunne det konstateres at stoj-emissionen fra alte stationere kilder var forholdsvis konstant, Stojniveauet for de enkelte kilder (ved for eksempel passage med mobile kilder) overstiger ikke - ved immissionspunkterne - de samlede midlede niveauer med mere end 15 db. SSledes var der ingen maksimale niveauer storre end 15 db over de samlede midlede niveauer. Der er ved mslingerne taget hensyn til baggrundsstojen ved den aktuelt mslte kilde. Denne baggrundsstoj skyldtes stort set kun den stgj der var fra Stena Jern & t4etal A/S i Nordhavnen samt to andre virksomheder under Stena Jern & lt4etal Ay'S i henholdsvis Horsens o9 Randers. MBlingerne er udfort som nerfeltsm linger, der muliggor at m le pa stojen atene fr: en given kilde uden stojmassigt betydende bidrag fra kilder iden umiddelbare narhed 09 eventuelt kraftige kilder langt fra den udforte m;ling. I underkapitel "Andre referencer end metoder" navnes de rapporter om kortlegninger der indeholder de kildestyrker der er anvendtil denne kortlegning. I rapport 1, "Rapport. RJIY Genbrug, Nordhavnen. tyiljgmsling - ekstern stoj. SepremDer 2005", dateret 29. september'05 09 udfort af Eurofins t4iljo A/S ses shredder-anleegget. Shredderen er nu blevet andret ved en stojdampning af en tone. Rapport 2 er med alle lessemaskinerne inklusiv den med lastning/losning af skib. Stena anvender den samme stgrrelse maskine af market Fuchs. Bruqen af maskinerne samt materialernes art er de samme for Stena Jern & Metal A/S' aktiviteteir i Kobenhavn oq norsens (se rapport under 2 i underkapitel "Andre referencer end metoder"). SSledes kan kitdlstyrkerne anvendes ved denne kortlegning. Ra^pport beskriver aktiviteterne ved kilde.ne 01 til 04. Nojagtig de samme aktiviteter er m;lt hos Stena lern & lletal ly's i Roskilde. Der er her tale om kilder der stoier som resultat af en fysisk aktivitet. Og denne aktivitet er identisk for virksomheden i henholdsvis Roskilde 09 Kobenhavn. Derfor kan kildestyrkerne anvendes ved denne kortlegning af Stena i Kobenhavn, Driften pe alle stojm essigt betydende kilder blev iforbindelse med mslingerne kontrolleret og oplyst som normal drift. Kildestyrken for de interne transporter med lastbiler er hentet i ',Stoj fra lastbiler - MSlinger DELTA Rapport nr 21 RL 9-09" (se Ref 4 i kapitel "Metoder og andre referencer,'). Kildestyrken for gummigederne er hentet i "Stojdatabogen. Del - Korsel og intern transport', (se Ref 6 i kapitel "l4etoder og andre referencer"). Baggrundsstgjen omkring immisjionspunkterne skyldes almindelig stoj byen samt trafikstgj. Denne baggrundsstoj er ikke mdlt. PA baggrund af observationer i forbindelse med mslingerne vurderes det, at der ikke er lavfrekvent lyd eller infralyd af betydning, Rapponen m: ikke gengives, undtaqen isrn helhed, uden provnincsaboetorets skrjfttige godkendetse. Side 14 af 27

15 &onlex t$ eurofins Sagsnumrer B Beregninger Som n vnt er beregningerne udfort i overensstemmelse med!liljgstyrelsen,s vejledninger om ekstern stgj fra virksomheder. Oplysninger om de topografiske forhold ved Stena tern & t4etal A,/S (skarmning i forbindelse med transmassionsvejene for udbredelse for stojen, forhold omkring absorption og andet), de n.evnte kildestyrker samt driften af disse kilder anvendes i beregningerne af stoj. En -dimensionel model opbygges i det "Instrumenter"), anvendte beregninqsprogram SoundPLAN (se a kapitel hvorefter stgjen kan beregnes i alle relevante punkter (immissionspunkter). I modellen presentercs stojkilder, bygninger, skarme og egenskaber som absorption udfgres som flader. Oplysninger om det nevnte samt topografiske oplysninger indhentes for eksempel pe digital form og ved opm;ling. Immissionspunkterner placeret i de positioner, der viser den storste stojbelastning for et givet omrdde (med henblik pe en geldende eller vejledende gransevardi): placeringen af immissionspunkterne bestemmes ved en vurdering af de mest stojbelastede fritfeltsveerdier bestemt ved hjalp af beregning i netvark. Der er regnet med to store og hoje skrotbunker. Dette skyldes at der generelt er mindst to bunker med skrot hos Stena, De to der er regnet med er de oftest forekommende. Omr:det ved Stena lern & l.4etal A/S samt i omgivetserne er som nevnt med fladt terran. Til- og frakorsel pa offentlig vej er ikke omfattet af en stojkoruagning. Kun korsel i forbindelse med den interne transport hos Stena Jern & Metal A,/S er omfattet af virksomneoens stojbidrag til omgivelserne, Intern korsel er korsel med eget materiel samt korsel med eksternt ankommende transport fra ankomst til frakzrsel (normalt med lastbiler og personbiler), 8. MAleusikkerhed Usikkerheden pa beregningerne bestemmes i henhold til de anvendte beregningsmetoder. Den samlede usikkerhed bercgnesom en vagtet ophobnrng af usikkerheder pa de enkelte bidrag. Der er i den samlede usikkerhed indregnet en systematisk usrkkerhed pe metoden Da 1dB, Beregningerne af usikkerheden er seledes udfort som det "Metoder er beskrevet i Ref 5 i kapitel o9 andre referencer". Rapporten md ikke gengives, undtagen sn hethedi Lten provningsaboctorets skriftige godk ndese, Side 15 af 27

16 rbonlm ir$ eurofins Sagsnommer B , Resultater samt vurdering af stojimmissionen 9.1 Beregningsresultater Resultaterne af de udforte beregninger - de samlede stojbidrag LAeq for de eksisterende kilder er vist i Tabel 2. Stojbidrag fra de enkelte kilder ses j kapitel "Bilag. Stgjbidrag LAeq samt kildestyrker LwA" sammen med kildestyrkerne LwA. De kilder der akke nodvendigvis er i_drift i weekender er stort set uden stojmessig betydning for den mest stgjbelastende drift. S;ledes er de viste beregninger galdende for alle dage med drift. Stojbidrag Da9_ peflooen Galdende granser 14andag fll lprdag - StoJbldrag db(a) Usikkerhed da Geldende grenser Sondag - Stgjbidraq skib: db(a) Stolbldraq aoo _ 160tr skib: db(a) Usikkerhed Ddft m d skib 1 / 2 maskldb Punkt 1 s0 db(a) 40,,0 4s db(a) 24, 4,1 5,2 4, Punkt 2 s0 dg(a),1 4s db(a) 0,2 1,4 5,2 / 4,4 Punkt 4s db(a) 8,5 2,8 40 db(a) s,2,9 Punkt 4 - db(a) 44,7 2,7 -- db(a) 40,8 s,2 /,9 Punkt 5 s db(a) 47 db(a' 4419 s,2,9 ss d8(a) 2,7 ss db(a) 9,6 s'2 /,9 Punkt 7 70 db(a) 1,1 2,71 70 db(a) 5,2 / 4,0 Tabel 2. Samlet stojbidrag ved immissionspunkterne ved drjft med de eksisterende kilder, [db(a) re 20 ppa]. Granser i kursiv er vejledende vardier, gransen for punkt 4 er ikke vuderet i denne rapport. Ved punkt 7 er LA"q beregnet til 69 db(a) pa normale opholdsarealer. Overskridelsen i PLrnkt 7 sker pe et area! ind mod Stena, hvor der sjaldent er ophold. Der er ikke overskridelser pd nabovirksomheden p; normale opholdsarealer. Rdpporter - *. e 9e EFe.,!rlage 41 rell ed, LdFn p o.. i1g(dba'drone..r' l qe qoo.e.oe.e Slde 16 af 27

17 *orruex i$ eurofins Sagsnumme r B I kapitel "Bilag. Stojbidrag LAeq samt kildestyrker LWA" ses den mest stojbelastende situation for det respektive immissionspunkt. I tabellerne i parentes fremgir stojbidragene fra kildeme 105 og 106 ved skibsdrift alene. Almindelig daglig drift Inklusiv skibsdrift giver ikke storre be- /asfnlrg. Det skyldes at d6n driftssituation med lastning/losning af skib ikke giver et stlrre bidrag end den p6geldende driftssituation der fremg;r af tabellerne (uden skib). 9.2 Vurdering af toner En vurdering af rene toner er ikke udfort ved immissionspunkteme. Hvilket ogs8 ville vare yderst vanskeligt at vurdere, da perioder med laveste baggrundsstoj ved immissionspunkterne sj eldent f-orekommer. Det vurderes at der ikke langere er toner i emissionsstojen (ved kilden) og siledes er stdjbelastningen i forhold til toner li9 de beregnede niveauer uden tilleg. 9. Vurdering af impulser Der forekommer imdulser i emissionsstoien ved de fleste kilder. Ivlen ved store afstande "ruller" impulslyde af pb samme mde som iorden i det oerne. Derfor vurderes det at der ikke er tydelige impulser ved jmmissionspunkterne. Derfor er stojbelastningen i forhold til impulser lig de beregnede niveauer uden till-g ved alle punkter, dog undtagen ved punkt 7 hvor der er till eg, 9,4 Vurdering af LeA-., PA baggrund af m8lingerne ved kilderne vurderes det, at der ikke er maksimale ntveauer s!prre end 15 db over den samlede midlede stoj fra Stena Jern & Metal A,/S ved enhver given drift ved immissionspunkerne. 9,5 vurdering af vibrationer, lavfrekvent lyd samt anfralyd Det vurderes at der ikke findes kilder p Stena Jern & Metal A,/S der kan give anledning til hverken vibrationer, lavfrekvent lyd eller infralyd hos naboeme i alle retninger, Rapporten m,lkke geng ves, undtagen Ish helhed, lden provninqslaboetodets skrft qe qodkendelse. Side 17 af 27

18 #*** ril eurofins Saos nummer B O. Instrumenter De anvendte instrumenter og beregnrngsprogram. D-er henvises til de rapporter for detaljer omkring msleinstrumenterne, der er anvendt ved m;lingerne af de kilder, der er med i denne stojkortlagning. Itutrumcnt Idcntltlkrtlon Kontnoldato l{eate kontrol Lydtry&mler Mlkrofron KallbEtor Stsrberegnln9sprogram SoundPLAN Metoder og andre referencer 11.1 Metoder IRef 1]: Miljostyrelsen's Vejledning nr. 5/1984, "Ektern st6j fra virksomheder" [Ref 2] i lyiljsstyrelsen's Vejledning nr, 6/!984, "M6ling af ekstern stoj fra virksomheder". IRef l: Nliljostyrelsen's Vejledning nr. 5/199, "Beregning af ekstem stoj fra virksomheder. F-lles nordisk beregningsmetode". IRef 7]: 14iljostyrelsen's Vejledning t. /2OO, "Ekstern stoj i bydannelsesomr:der" Andre referencer end metoder IRef 4]: Miljostyrelsens Referencelaboratorium (stoj), rapport "Stoj fra lastbiler - M6linger DELTA RaDoort nr 21 RL 9-09", IRef 5] r Miljostyrelsen's Referencelaboratorium (stoj), Orientering nr, 6 "Usikkerheder pd beregnede niveauer af ekstern stoj fra virksomheder", [Ref 6]: Lydteknisk Institut, 1I460/89 "Stojdatabogen. Del - Kgrsel og intern transport,'. Akkrediterede rapporter! Rapport 1 - "Rapport. RtM Genbrug, Nordhavnen, Miliomeling - ekstern stgj, September 2005", dateret 29. september'05 og udfort af Eurofins lviljo A/S. Rapport 2 - "Rapport. Stena Jern & Metal A/S, Horsens. lyiljom8hng - '07", ekstern stoj. Oktober dateret 5. november'07 og udfort af Eurofins Milj/ A/S. Rapport - "Stena Jern & lvetal A/S - Rosklde, I4IUOMALING EKSTERN STOJ", udfort af Ingemansson Technology AB, dateret 19, december'06. Rapporten me ikke genglves, undtaqen isn he hed, lden prsvningslaboratoretsskriftliqe qodkendelse. Side LA at 27

19 &onruex.!i eurofins sagsnummer B Konklusion Folgender gelderlde for den nuvarende drift pa de eksisterende kilder, med henvisning til kapitlerne "Stojvilk;r" samt "Resultater samt vurdering af stojimmission". Tabellen viser vurderingen af stojbelastningen L. - det energiakvivalente A-v.egtede korrigerede lydtrykniveau (stojn veau) - af den samlede stoj fra Stena Jern & I\4etal A/S for de i Figur 4 viste immissionspunkter. Stojbelastning Dagperioden Granser Manclag t{l toroag 600 _ 1800 Stojbidrag d8(a) Grenser Sondag Stolbldraq skib: db(a) Stoibidrao aod _ t6ooskib: db(a) Punkt 1 s0 db(a) 40 4s db(a) 28 5 Punkt 2 so db(a) 4 4s db(a) 0 7 Punkt 45 db(a) 9 40 db(a) 5 Punkt 4 db(a) 45 - db(a) 8 4l Punkt 5 s db(a) db(a) 47 Punkt 6 55 db(a) 46 ss db(a) 40 4 Punkt 7 70 db(a) 7A 70 db(a) Stojbelastningen L. fra Stena lern & lvletal A/S ved immissionspunkterne ved den nuveerende drift. Grenserne i kursiv er vejledende vardier. Sammeniigningerne med de vejledende gr&nseverdier for stoj, er uden for den akkrediterede provning. For den nuverende drift - med undtagelse af punkterne 5 og 7 - vurderes stojbelastningen L. for alle immissionspunkter at overholde grenseverdien signifikant alle dage. Ved punkt 5 - om sondagen - er graensen overholdt dog ikke signifikant, n8r der er drift med to l&ssemaskiner. Ellers som n evnt overholdes grenserne signifikant. Ved punkt 7 er gransen signifikant ov^erskredet mandag til lordag, Dette punkt er placeret i et omrede med sleldent ophold, se ogss til sidst i "Beregningsresultater" i kapitel "Resultater samt vurdering af stojimmissionen". Ovenst8ende vurdering er foretaget p baggrund af miljogodkendelsens vilkar samt de vejledende grenser for de ovrige punkter. Se kapitlerne "Omgivelserne ved Stena lern & Ivetal A/S" og "Stojvilkdr". lqglolgn n: rkke eenoves, undtagen isin heh d, uden pr6vnnsslaboratorets skrft 9e godkend ls. Side 19 af 27

20 Somnx.!pr eurofins Sagsnummer B Bilag. Stojbidrag Lagqsamt kildestyrker Leya Punkt 1. Stojbidrag LAeq db(a), [db re 20!Pa] fra kilderne ved Punkt 1, galdende for den mest stojbelastende referenceperiode, Resultaterne er sorteret efter bidragene. Kildestyrkerne LwA ses senere idette kapitel. I parentes vises bidraggne fra drift med lastning/losning af skib, dette isar vedrorende drift i weekender med drift pd enten dn eller to lessemaskiner. Punkt I Da9 Usikkerhed 101. Shredder-anlEg sarnt 2 lasseneskiner 6 1M. Saks og bssernaskine (104a og 104b) 5 105e. Arbejder over aft 29 '105c. LassenEskine. Arbejder over alt 29 (4) 90. Gumfiiged, 2 stk b. LassenEskine. Abejder over alt Lassemaskine Flvidevarer-afl asning Ffu idevarer-sortering Hvidevarer-skrabning ' lfvidevarer-lassemaskine t Lastbiler - syd Lastbiler - nord Lassemaskine NORD, delaf Lesse-rmskin. Laslning rned bil-skrot tilskib. (28) 199. Danpet alkasl fra ronlgeftanlag, Xray Rapporten md ikke genqves, undtagen is. helhed,!de. provninesaborato.iets skrift qe qodkendelse, Side 20 af 27

21 t! eurofins Saqsrummer B -r Punkt 2. Stoibidrag LAeq db(a), [db re 20 ppa] fra kilderne ved punktet, geldende for den mest stojbelastende referenceperiode. Resultaterne er sorteret efter bidragene, Kildestyrkerne Lwa ses senere adette kapitel. I parentes vises bidraggne fra drift med lastning/losning af skib, dette iser vedrorende drift i weekender med drift De enten 6n eller to lassemaskiner. Punkt 2 Dag Usikkerhed '101. Shrodd r-anlag sarl 2 lessedeskiner Saks og lasseneskine ('104a og 104b) 8 105c. LessenEskine. Arbeider over alt 2 (7) 105b. L ssenraskine. Arbelder over aft 0 't 05a. LasseEEskine. Abeider over aft Gunniged, 2 stk l-fu idsvarer-aflasning l-tvidevarer-sortering Flvidevarer-skrabning 20 0, Laslbller - syd Lastbibr - nord 102. NORD, del af Lasse-flEskine. LaslnirE rned til-skrotilskib - (0) I 99. Dampet afkast tra rrntgen-anbg, Xray Rapporten me kke gengives/ lndtagen i5n helhed, udenprovnlnqslaboratortets skrft qe qodkendetse, Side 21 af 27

22 Sonr.rex.! eurofins sagsn0mmer a Punkt. Stojbidrag LAeq db(a), [db re 20 ppa] fra kilderne ved punktet, galdende for den mest stojbelastende referenceperiode. Resultaterne er sorteret efter bidragene. Kildestyrkerne Lwa ses senere idette kapitel. I parentes vises bidragene fra drift med lastning/losning af skib, dette iser vedrorende drift i weekender med drift p; enten 6n eller to lassemasktner. Punkt Da9 Uslkkerhed 101. samt 2 lessefi skiner Saks og bsseneskirte (104a o9 104b) Lessemaskine 105a. Lessonaskine. Arbejder over alt 0 I05c. LessenEgkine. Arbejder over alt 26 (1) t 05b. LasgenEskine. Abeider over alt Gumniged, 2 stk 02. l-tuid varer-atlasning l-tuidev rer-sodering 04. ftuidevarer-skrabning Lastbiler - syd l-lvidevarer]assereskine Lastbiler - nord '1 06. L esse-fieskine. Lastning rned bil-skrotll skib - \2) '102. Lassemaskine NORD, delaf Denpel afkasl f a ronigen-anleg, Xray Rapponen me kke g ngives, undtacen isin helhed, uden provn ngstaboratoriets skrift ge godkendese.

23 Soer.rex i!1$ eurofins sagsnummer B Punkt 4. Stojbidrag LA q db(a), [db re 20 ppa] fra kilderne ved punktet, geldende for den rnest stojbelastende referenceperiode. Resultaterne er sorteret efter bidragene. Kildestyrkern LwA ses senere i dette kapitel. I parentes vises bidrag_ene fra drift med lastning/losning af skib, dette is r vedrorende ddft i weekender med drift p; enten 6n eller to lessemaskiner. Punkt 4 Da9 Usikkerhed 101. Shredder nleg s n{ 2 lessermskiner Saks og lassema6kine ('104a og 104b) Lessenuskine 7 105a. Lassemaskine. Arbejder over lt 6 105c. Lesgemaskine. Arbejdor over alt 217) 90. Gumniged, 2 stk b. LassefiEskine. ftbejder over alt Ftuidevarer-aflasning l_tvidevarer-sortering 21 04, FVidevarer-skrabning Lastbiler - syd 19 0'1. Ftuidevarer-lassefiEskine Lastbiler - nord Lesse-naskine. Laslning rned bil-skrot til skjb - (8) 102. Lessernaskine NORD, delaf ' Danpet afkast fra rontgen-anl.eg, Xray naooone ms.tege!'ves,.rtager slhflhed,laelpovr!saoortonetscl n qe qoo-eloelse,

24 # t! eurofins Sonr.nx $qsnummer B Punkt 5. Stojbidrag LA"q db(a), [db re 20 ppa] fra kilderne ved punktet, geeldende for den mest stojbelastende referenceperiode. Resultaterne er sorteret efter bidragene. Kildestyrkerne LwA ses senere adette kapitel. I parentes vises bidragqne fra drift med lastning/losning af skib, dette iser vedrorende drift i weekender med drift p5 enten dn eller to l ssemaskiner. Punkt 5 Da9 Usikkerhed 101. Shredder-anleg saml 2 l sseneskinor 45 '10. L6ssenEskine 44, 04. Saks og lassenegkine (104a og 104b) I 05c. L $ernaskine. Arb jd r over alt 8 t42\ 105b. Lassern skine. Arb jder over alt 6 105a. Arbejder over aft Gufiniged, 2 stk 02. Fvid varer-af lasning 2 0. ltuidevarer-sortedng l-lvid varer-skrabning 0'1. lividevaror-bsseneskine Lastbiler - syd Lastbilor - nord 16 '102. Lessemaskine NORD, delaf Lesse-nEskirle. Laslnlng ned bil-skrot til skjb -(41) D6np t afkast fra rontgerranlag, Xray Rapponen m kke genoives, Lndtag n ls. helhed, uden provn ngslaborabne6 skrin se codkendetse, Side 24 at 27

25 t! e urofins S6gsnummer B Punkt 6. Stsjbidrag LAeq db(a), [db re 20 IrPa] fra kilderne ved punktet, gatdende for den mest stojbelastende referenceperiode. Resultaterne er sorteret efter bidragene. Kildestyrkerne LwA ses senere idette kapitel. I parentes vises bidraggne fra drift med tastning/losning af skib, dette isar vedrorende drift i weekender med drift od enten dn eller to lessemaskiner. Punkt 6 Da9 Usikkerhed 101. Shredder-anlag 6alrl 2 lassemaskiner 40 'l 04. Saks og lessenraskine (104a og 'l 04b) Lassentaskine 8 105a. Lasserneskine. Arbejd r over alt 6 105c. Las6emaskine. Arbejder over alt 5 (40) '1 05b. La6sefiaskine. Arbejder over alt 02. ftuidevar r-afl asning Gumftiged, 2 slk l-tuid varer-skrabning Lastbiler- syd Lastbiler - nord l'tuidevarer-sortedng ItidevareFlesgenEskine Lasse-fiEskine. Lastning med bifskrot tilskib - (40) 102. L ssernaskine NORD. delaf Dempet afkast fra rsntgen-anleg, Xray Rapporten md kke gengives/ lndtagen sin h rh d, Lden provnnqstaboratodetsskrrftrce qodkendelse,

26 r!! eurofins Sagsn!frmer S Punkt 7. Stojbidrag LAeq db(a), [db re 20 ppa] fra kilderne ved punktet, gaeldende for den mest stojbelastende referenceperiode. Resultaterne er sorteret efter bidragene. Kildestyrkerne LwA ses senere idette kapitel. I parentes vises bidragene fra drift med lastning/losning af skib, dette isar vedrorende drift i weekender med drift pd enten 6n eller to lassemaskiner. Punkt 7 Dag Usikkerhed 104. Seks og bsserraskine ( 104a og 104b) Shredder-anlag sar{ 2 bssemaskiner 10. LEssenEskine 6 105a. Lessemaskine. Arbojder over all Gumr*ged, 2 stk 5 105b. L-ssenEskine. Arbeider over alt Lastbil r - syd c. Lessernaskine. &bejder over alt 4 {48) 901. Lastbiler - nord l-lvidevarer-af lasning Hvidevarer-skrabning ltuidevarer-sortering lfvldevarer-lesgeneskine 20 f02. LassefiEskine NORD, delaf L sse-reskine. Lastning nfd bil-skrot tllskib - {45) 199. afkast lra rontgefanl.eg, Xray rapporten h6 ikke gengives, undtage. rsn herhed, uden provrngsrabo toriets skrifttiqe sodkendetse Side 26 af 27

27 Sonux isla e urofins Saqsnummer A Kild sty*er Lw [db re 2OIWI o9 drtft 101. Shredder-anlag samt 2 lasseneskiner 102. Lessernaskine NORD, delaf Lasserhaskine 104. Saks og lassernaskine (104a og 104b) 105a. Lessermskine. Arbejder over ah 105b. Lassen skine. Arbejder over all 105c. Lessernaskine. p,rb jder over alt f06- L6sse-rEskine. Laslning rned bil-skrot titskib oemp t all(ast fra rontgerfanlag, Xray 01. Ffu idevare.-lassed skine 02. Hvidevaror-afl esning 0. Flvidevarer-sortoring 04. ftuidevarer-skrabning 901. L stbilef - nord 902. Lastbibr - syd 90. Gumniged, 2 stk db(a) 115 ' ' '1 10 s9 111 Usikkerhed Kildestyrker Lwa IdB re 2qrw]. I beregningerne ved skibsdrift er kilde 1osa+b+c er lig kilde 105 og kilde 106 er kilde Side 27 af 27

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

Rapport Djuma Industri a/s. Støjkortlægning September '12

Rapport Djuma Industri a/s. Støjkortlægning September '12 Rapport Djuma Industri a/s Støjkortlægning September '12 Rekvirent: Djuma Industri a/s Ib Møller Attrupvej 4 8550 Ryomgård Dato: 8. oktober '12 Udført af: Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 8464 Galten

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Berendsen. Textil Service A/S

Berendsen. Textil Service A/S Berendsen Textil Service A/S Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15649.A1 Rekvirent Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Gert Porse Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken 2 7400 Herning

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3 REITAN EJENDOMSUDVIKLING DANMARK A/S SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263.

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263. NOTAT Projekt Lokalplanforslag 263, Birkende Støjredegørelse vedr. støj fra eksisterende virksohed i nyt lokalplanoråde Kunde Kerteinde Koune Notat nr. 01 21-04-2015 Til Fra Kopi til Mikkel Aagaard Rasussen,

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen Riis Akustik ApS Telefon: E-mail: CVR Nummer: 5944 1716 Claus@riisakustik.dk 29199477 Nørreled 22 Telefax: Internet: Bank konto: 4300 Holbæk 5944 1702 www.riisakustik.dk

Læs mere

H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO Til Fredericia Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2015 Miljømåling ekstern støj Kortlægning af støj fra Bridgewalking BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO MILJØMÅLING EKSTERN STØJ Miljømåling

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 28-03-2014 12/28314 KS: aann EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 Sønderborg Kommune meddeler påbud til EUC Syd, CVR-nr. 35891013, som driver virksomhed

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 3. september 2008 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen

Læs mere

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev 21.

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011. Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011. Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011 Udført for DONG Energy Power A/S AV 1239/11 Rev. 1 Sagsnr.: A581426-02 Side 1 af 10 4.

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

Notat. Randers Havn STØJBEREGNINGER. Støjbelastning af omr. 175am, Randers Havn. 9. oktober 2007

Notat. Randers Havn STØJBEREGNINGER. Støjbelastning af omr. 175am, Randers Havn. 9. oktober 2007 Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Randers Havn STØJBEREGNINGER Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Støjbelastning

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet 1 7400 Herning Tlf.: 96282828 Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 12 Side 1 1 Indledning Hovedformålet med

Læs mere

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer Notat Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer 24. juni 2014 Projekt nr. 217394-04 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af cvi Godkendt af lec I forbindelse med planlagte nedknusnings- og

Læs mere

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder Rapport 29. juni 2005 Dok. nr. 221539 Anonymiseret udgave af dok. nr. 220319 Tlf. 79 23 33 33 Vores ref. JIJ/asl Erstatter dok. nr. 220319 Sag nr. T013060 Side 1 af 16 Dok.ansvarlig: QA: Slutrapport -

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger 5. marts 2013 Projekt nr. 210554 Version 3 Dokument nr. 126325925 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af HKD Godkendt

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV Til Sinding Grusgrav ApS Sinding Hovedvej 15 8600 Silkeborg Dokumenttype Rapport Miljømåling ekstern støj Dato Marts 2016 Beregning af støj fra Sinding Grusgrav i forbindelse med råstofindvinding og anvendelse

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato 2014-05-05

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 18. oktober 2011 J. nr. 2011-SK-01/02 ref.: OD Miljømåling ekstern støj Beregning af ekstern støjbelastning

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER Udkast 01-06-2015 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Horsens Kommune Billede: #574152 Billede: #572326 1 Sådan indretter jeg min restaurant Her er

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn

Udvidelse af Hanstholm Havn Udvidelse af Hanstholm Havn VVM Teknisk Baggrundsrapport nr. 23 Støj og vibrationer Oktober 2012 Udgivelsesdato : 26. oktober 2012 Projekt : 23.1410.11 Udarbejdet : Bo Søndergaard Kontrolleret : Niels

Læs mere

STØJGRÆNSER Hvorfor høreværn?

STØJGRÆNSER Hvorfor høreværn? 1 STØJGRÆNSER Hvorfor høreværn? af Brian Sten Larsen, Daglig arbejdsmiljøleder jjj I denne forkortede udgave af Bygge og anlægs branchevejledning, har jeg prøvet og forenkle teksten og vise hvornår man

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00416 Ref.: BAB/SMA AFGØRELSE i sag om støj fra paintballbane - Åkirkebyvej 138, Rønne Natur-

Læs mere

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag Bavarian Nordic Bøgeskovvej 9 3490 Kvistgård Roskilde J.nr. MST-1272-00747 Ref. suand/hahli Dato 25. maj 2011 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C Telefon +45 3555 7017 Telefax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Miljømåling ekstern støj Projekt: Københavns

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) -

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) - MEMO TITEL DATO 3. maj 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR A065705-010 Supplerende støjberegning, ny flydedok Petersen & Sørensen Motorværksted A/S COWI ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer Plan og Miljø Forskrift for støj og vibrationer Forskrift for støj og vibrationer Formål Formålet med denne forskrift er, at forebygge og begrænse gener fra støj og vibrationer i Frederikssund Kommune,

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1

NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1 NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1 Projekt : Peterson Packaging A/S Mirabellevej 16 8930 Randers Ø Att: : Jan Norbeck 14. oktober 2011 Beregningresultat af den eksterne støjbelastning fra Peterson Packaging A/S.

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Beregning af ekstern støj

Beregning af ekstern støj WH-PlanAction Aps Danmarksvej 8 DK-8660 Skanderborg Tel.: +45 8745 3900 CVR.: 2791 6929 www.wh-pa.dk Kirstine Haidarz Olesen Tel.: +45 2348 3995 kho@wh-pa.dk 7. december 2017 Sag nr.: 17034 Beregning af

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for mobil dampgenerator og nyt køleanlæg til fryserum

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for mobil dampgenerator og nyt køleanlæg til fryserum Bavarian Nordic A/S Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00008 Ref. gukha 19. december 2008 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for mobil dampgenerator og nyt køleanlæg til fryserum Miljøcenter Roskilde

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Københavns Havn. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Københavns Havn. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 177 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur Københavns Havn Fastlægger anvendelsen m.v. Havneformål Delvist ophævet, se 244, 326 og 347 KONGSBAK

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold Petersen & Sørensen Motorværksted A/S Vurdering af støjforhold, dokning og reparation af skibe på Frederiksø Teknisk notat COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Miljømåling eller Orienterende støjmåling - hvad kan de bruges til, og hvad er forskellen? Orientering nr. 38 THP/Miljøstyrelsen/Referencelaboratoriets styringsgruppe/lm/ilk

Læs mere

Lydnotat 3 Version 003

Lydnotat 3 Version 003 Lydnotat 3 Version 003 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: Hoffmann A/S Michel Reffs Projekt: Bardenflethsgade Emne: Støj fra vejtrafik Facadestøjniveau på

Læs mere

[Lokalplan l 227 1. Lokalplan nr. 227 4dvidelse af Randers Havm

[Lokalplan l 227 1. Lokalplan nr. 227 4dvidelse af Randers Havm 1 Lokalplan nr. 227 4dvidelse af Randers Havm [Lokalplan l 227 1 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanens område er beliggende ost for det eksisterende kajanlreg på sydsiden af Gudenå-lobet. Området har

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

Transportministeren, Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Helferup d. 10. 2.2011

Transportministeren, Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Helferup d. 10. 2.2011 Til Helferup d. 10. 2.2011 Transportministeren, Transportministeriet - Selskabscentret Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Horingssvar pi udsendt udkast til Forslag til Anlegslov af 19. januar 2011.

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen og støj Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Februar 2011 Jernbanen og støj Indhold Side Indledning 4 Jernbaner

Læs mere

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads NOTAT Projekt Lokalplan fjernparkering Billund Projektnummer 1321600417 Kundenavn Emne Udarbejdet af Projektleder Kirkbi Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads Britt Tang Pedersen Helene D. Clausen

Læs mere

BORNHOLM HAVMØLLEPARK

BORNHOLM HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj onshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Version 1 Dokument nr.

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015 Notat SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj 19. november 2015 Projekt nr. 222217 Dokument nr. 1217169900 Version 1, revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af JEK Beregningsmodel med Søhaven markeret

Læs mere

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Afsluttende regmskab for projekt tr,fyske I ry'nske Indvandrekvinder" for perioden 01.04.2008-31.12.2009,,four.nr. 20021229-4717 Modt:cer ili Ick'r.l

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5 Infralyd November 2004 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.4 af februar 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 24. juni 2009 J. nr. 2008-KKK-01/02 ref.: OD Supplement 3 til Beregning af ekstern støjbelastning fra Vestsjællands

Læs mere