Et godt psykisk behandlingsmiljø sætter flere i arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et godt psykisk behandlingsmiljø sætter flere i arbejde"

Transkript

1 Fat i Fraværet Ørnsøvej 5-7 ØrnsøCentret 8600 Silkeborg Institut for Trivsels- og Livskvalitetsstudier Dronningensvej Frederiksberg Nogle hovedtræk fra undersøgelsen: Et godt psykisk behandlingsmiljø sætter flere i arbejde en forløbsundersøgelse af 330 langtidssyge på trivselspsykologisk grundlag af Eggert Petersen, Henrik Albeck og John Rosenstock Projektet refererer til Det lokale Beskæftigelsesråd, Silkeborg og formand for styrelsen er Jørgen Thyde. --o-- Hvad er det væsentlige i den forskningsrapport, der ligger på bordet? Det er at fortælle, hvorledes det er gået de 330 langtidssyge, som blev interviewet første gang i 2001, anden gang i 2003 (med 293 deltagere) og tredje gang i 2006 (med 244). Vi vil først fortælle, hvordan de 330 havde det i Dernæst om, hvilke forhold, der har haft indflydelse på deres livsgang, Og for det tredje nævne, at vi har, nemlig skabt 1 begrebet: Det psykiske behandlingsmiljø (PBM). Og dette er et nyt begreb, der kan sidestilles med det psykiske arbejdsmiljø. 2 Formålet med en behandling antages her er i prioriteret rækkefølge at være: at gøre personen rask, socialt udtrykt ved ikke være på sygedagpenge, at resocialisere flest mulige, dvs. bringe personen tilbage til arbejdsmarkedet og dermed ikke være afhængig af dagpenge eller kontanthjælp, at minimalisere risikoen for en overgang til førtidspension, og at optimere personens trivsel og livskvalitet 1 2 Gennem denne og de forudgående undersøgelser, jf. nr. 1 og 7 i publikationslisten,efterfølgende side 8. se Eggert Petersen 1967 og 1968 i bilag D i rapporten. 1

2 Men lad os først se på, hvordan det faktisk er gået de langtidssyge, I 2001 havde alle 330 været sygemeldt i mere end et halvt år. 68% oplyste at de havde fået flere problemer, end før de blev sygemeldt og kun 22% oplyste, at deres sundhedstilstand var blevet forbedret. I efterfølgende tabel er vist udviklingen i populationernes forsørgelsessituation. Tabel Udviklingen af antal i de 4 roller, Rolle 2001 [%] 2003 Syge 100,0 14,0 6,6 [%] 2006 A-rolle 3 0,0 39,6 44,5 Ledige 0,0 12,6 3,1 Pension 0,0 33,8 45,8 I alt % 100,0 100,0 100,0 Antal [%] Tabellen viser, at der er sket store ændringer i rollemønstret : Hvad formålets punkt 1 angår, er antallet af sygemeldte nedbragt fra 100% i 2001 over 24% i 2003 til 6,6% i 2006,og det kan næppe kaldes andet end et godt resultat. Hvad punkt 2 angår, er halvdelen af de langtidssyge fra 2001 i perioden bragt over i en arbejdsmarkedsfunktion, omfattende 20% med hel- eller deltidsarbejde samt lettere arbejde og næsten hver fjerde i flexjob og revalidering og kun 3% ledige 5 Som 6,6% syge i 2006 er et godt resultat, således er det også et godt resultat, at der kun er 3% ledige i forholdene taget i betragtning. Ud fra formålets to første punkter kan det kan med en vis rimelighed hævdes, at det både socioøkonomisk og psykologisk-medicinsk kan betale sig fortsat at behandle langtidssyge, selv efter at de har været syge i 2 år, for ikke at tale om et halvt år. Det ligger noget tungere med formålets pkt. 3 om at minimalisere antallet af førtidspensioneringer. I 2003 var antallet 34%, der steg til 46% i En så stor stigning - på 12% - kunne berettige en særlig undersøgelsesaktivitet til at se på dette problem, der meget vel kan dreje sig om meget tunge sager Omfatter hel- og deltidsarbejde samt lettere arbejde, flexjob og revalidering For 17 personer foreligger der ikke oplysning der muliggør en rolleplacering. Se tabel i rapporten 2

3 Endelig er fjerde formålspunkt om at optimere personernes trivsel og livskvalitet. Og her viser undersøgelsen, at det lykkes bedst for de, der er i arbejde i 2006, næstbedst for førtidspensionisterne og dårligst for ledige og syge. Forløbsmæssigt set er 5 ud af 6 af de, der var i en arbejdsrolle i 2003 fortsat i rollen 3 år senere, af de ledige var det godt halvdelen og af de syge godt en fjerdedel. Sammenfattende er der således, tale om en positiv, om end langvarig udvikling af de tidligere langtidssyges situation, men forbedringen er primært til stede hos de, der er bragt i arbejde i 2003, sekundært hos de, der bliver førtidspensionerede, men ikke udtalt til stede hos det mindretal på knapt 10%, der i 2006 er ledige eller syge. Da A-rollen er den mest ønskværdige rolle, kan man spørge, om antallet af personer i A-gruppen kan forøges? Det kan ske ved at forbedre det psykiske behandlings-miljø (PBM). Herved forstås subjektivt set: personens oplevelse af det miljø og den ramme, inden for hvilken behandlingen foregår; objektivt set: de faktisk konstaterede behandlingsmiljøfaktorer af betydning for behandlingsresultatet. Kort sagt er problemstillingen, om PBM som psykologisk størrelse på et givet tidspunkt kan påvirke sociale forhold til et senere tidspunkt. De vigtigste resultater kan resumeres som følger: 1) Undersøgelsen har både i og i 2006 påvist, at det psykiske behandlingsmiljø fra 2001 generelt set må tillægges betydning for det senere sociale behandlingsresultat udtrykt i de fire roller, 2) Virkningen fra 2001 er størst på A- og P-rollerne, , antydningsvis på L-rollen og ikke til stede ved S-rollen. 3) Langtidsvirkningen i 2006 synes større end korttidsvirkningen i ) Langtidsvirkningen af det psykiske behandlingsmiljø 2001 viser sig ved i 2006 at sætte flere i arbejde og færre bliver førtidspensionister. Men, det vigtigste resultat af projektet er simpelthen, at det ad flere veje og i flere undersøgelser har lanceret det psykiske behandlingsmiljø på empiriskdatamæssig grundlag. Tidshorisonten var dertil i år, fra påvirkningen (behandlingsmiljøfaktorerne) i 2001 til resultatet i 2003, medens den i 2006 var 5 år. Undersøgelsen løser - naturligvis ikke PBM-problemet definitivt, hverken teoretisk eller praktisk. Men det kan forhåbentlig være et startskud til en udvikling. Og som vi ved fra processen om det psykiske arbejdsmiljø skulle det gå mange år fra slutningen af tresserne til op imod halvfemserne - før det for alvor fra samfundets side blev sat på dagsordenen. Lad det ske tidligere her! 6 Nr. 7 i publikationslisten, efterfølgende side 8. 3

4 Alt i alt er analysens hovedresultat altså, at det psykiske behandlingsmiljø fra 2001 har betydning for, hvorledes det sociale rollemønster udvikler sig, , specielt for A- og P-grupperne, i mindre grad for ledige. Langtidsvirkningen, ser ud til at være større end korttidsvirkningen, og kommer især til udtryk ved at sætte i flere i arbejde og færre til førtidspensionering. Personerne i A- og P-rollerne er dertil de socialt-sundhedsmæssigt priviligerede, dersom gruppe betragtet meget stabile fra , og har dertil den bedste livskvalitet, personerne i A-rollen bedst, efterfulgt af personer i P-rollen og med personer i L- og S-rollen dårligst. Perspektivering af undersøgelsens resultater Den praktiske konsekvens er i første række, at det psykiske behandlingsmiljø må tillægges sideordnet (komplementær) betydning for behandlingsresultatet, parallelt til den givne faktuelle behandling af personens lidelser og til biografiske personforhold. Skal man forholde sig rationelt til fænomenet langtidssygdom, især med henblik på at nedsætte antallet af langtidssyge, kan det altså optimalt set ikke kun gøres ved at gå ud fra, hvordan personerne er, og hvilken sygdom eller lidelse, de har. Det er også nødvendigt samtidigt at medinddrage det psykiske behandlingsmiljø som sådant. For at opnå en optimal sygdomsbehandling må altså også behandlingssystemet som sådant behandles, dvs. der må fra tid til anden - f.eks. en gang hver tredje år - foretages en organisationsudvikling ved at ændre forhold i behandlingssystemets struktur og/eller funktion 40 års arbejde med at skabe gode psykiske arbejdsmiljøer har vist, hvor vanskelig en opgave, det er at ændre miljøet-som-sådant. Arbejdsmiljøinstituttet vurderer i øvrigt (2002), at en tredjedel af sygefraværet for danske lønmodtagere skyldes det psykiske arbejdsmiljø. Der er ingen grund til at tro, at en ændring af behandlingsmiljøet ikke også ville have en betydelig økonomisk effekt. Skal man herudfra ændre behandlingssystemet eller behandlingsmiljøet, kan man - ud fra denne studies resultater tage udgangspunkt i de 11 behandlingsmiljøfaktorer 7, der tilsammen giver et billede af det psykiske behandlingsmiljø. Praktiske konsekvenser: Opsummering af krav til ændring af det psykiske behandlingsmiljø. At lægerne: giver mere information giver fuld besked om det videre forløb af behandlingen er mere åbne over for at besvare spørgsmål 7 Se rapporten, bilag B 4

5 giver patienterne medindflydelse på behandlingen, også taler med patienterne om deres samlede tilværelse, gør en forstærket indsats med at kommunikere en sundhedsbaseret livsstil til deres patienter, ikke mindst til de langtidssyge, samt gør en aktiv indsats for at fremme patientens medansvar for behandlingen. At det sociale system: afsætter mere tid til klientarbejdet, sørger for, at sagsbehandlernes måde at samarbejde med klienterne på udbygges, gør det muligt, at dette omfatter en større mulighed for personlig samtale med klienterne, samt gør en aktiv indsats for at fremme klientens medansvar for behandlingen. At realisere disse krav er imidlertid lettere sagt end gjort fordi behandlersystemets to vigtigste roller kan beskriver som komplementærroller 8 ad modum M/K-rollerne. Andre tiltag Afslutningsvis skal opmærksomheden henledes på to af de væsentlige problemstillinger, som er afdækket gennem de kvalitative interviews i kapitel 2: at en sygdom eller en lidelse, der ikke behandles i tide, udvikler sig gennem tid og rum, dels gennem en videre traumatisering af personen, især psykisk og dels gennem en social traumatisering, ved at sygdommen eller lidelsen får familiemæssige konsekvenser, samt at arbejde, der er en eksistentiel faktor for personen af første rang, bevirker, at det ikke så meget er personens arbejdsmotivation, der er problemet, som det er systemets manglende håndtering af samspillet mellem person og miljø, og dets begrænsede evne til at finde at finde rette job til rette mand. Bemærk i øvrigt de kvalitative beskrivelser af 11tidligere langtidssyge livsforløb i perioden i kapitel 2. At det lægelige og det sociale behandlingssystem gør en alvorlig indsats for at fremme patienternes/klienternes selvansvar. Dette er tidligere 9 påvist at være en behandlingsmiljøfaktor af betydning for behandlingsresultatet. Når det godtgøres for personen, at han/hun ikke blot kan lægge hele ansvaret for et resultat og en behandling over på behandlingssystemet eller en del 8 9 Jvf. publikation nr. 7, eller bilag C i nærværende rapport. Publikation nr. 7. 5

6 heraf, f.eks. en læge, et hospital eller en socialbehandler, så følger det, at han/hun må tage sin del af medansvaret for behandlingen. Det betyder igen, at personen bevidst må forkaste sygerollen som en passiv modtagerrolle 10 og i stedet for påtage sig sin sædvanlige rolle som en selvhjulpen og selvansvarlig person og dermed være medansvarlig for sit behandlingsforløb. Og dette betyder først og fremmest, at systemet fortløbende signalerer til patienten/klienten, at han/hun fortsat er selvansvarlig som udtrykt i klientens idealrolle, jf. boks 1 i rapporten, side 63. Undersøgelsens betydning Et par personlige bemærkninger af projektets seniorforsker efter afslutningen af de syv års fraværsstudier. Undersøgelsens største betydning er, at den er lavet og dermed på et empirisk grundlag har lanceret begrebet, Det psykiske behandlingsmiljø, PBM. Som den pionerstudie, den må siges at være, er den ikke det sidste, men snarere det første ord i sagen. Men det er nu heller ikke så ringe endda: i to undersøgelser, i 2003 og 2006, med forskellig metodik, er der sandsynliggjort, at PBM fra et tidligere tidspunkt spiller en rolle for sociale forhold på et senere tidspunkt, en klassisk psykologisk problemstilling. Og at et godt PBM tenderer til at sætte flere i arbejde, medens et dårligt PBM tenderer til at sætte flere på førtidspension, er en klassiske politisk udfordring. Ja, men disse resultater er jo lavet på langtidssyge, så de gælder vel ikke generelt? Det er et forkert stillet spørgsmål sundhedsvidenskaberne og psykologien kender mange eksempler på, at forskningsresultater fra ét område kan overføres til andre områder eller give anledning til nye begrebs- og teoridannelser. Ja, men det er og bliver da en lokalundersøgelse, lavet i Silkeborg og omegn. Rent bortset fra at projekt Fat-i-Fraværet i-sig-selv 11 har sandsynlig-gjort en forbedret udvikling af antallet af sygedage i Silkeborg kommune som sådan, fra projektets start i år 2000 til 2006; rent bortset herfra skal en studiepopulation nu engang være geografisk forankret et eller andet sted, eller mange steder, hvis man vil lave en repræsentativ undersøgelse. Og det har ikke været hensigten med denne undersøgelse den kunne lige så godt være udgået fra Odense Universitetshospital eller fra Aarhus Kommunehospital med patienter fra deres opland. Om man så der havde benyttet andre metoder eller opnået andre resultater er en anden sag. Hertil kommer den økonomiske side af sagen. I FiF-publ. nr. 1o påvistes det, at der ved en indsats på 25 virksomheder i forebyggelse og bekæmpelse af fravær gennem et bedre psykisk arbejdsmiljø - var millioner at spare for virksomhederne og for sam Jvf, rapportens bilag eller rapport nr. 7. Publikation nr.10. 6

7 fundet. Det kan også antages at være tilfældet ved en indsats for et bedre psykisk behandlingsmiljø. Her startede undersøgelsen i 2001 med studiet af 330 personer, der havde været sygemeldt i mere end et halvt år, dvs. de havde modtaget sygedagpenge i mere end et halvt år. Regnes der med 1000 kr. pr. sygedagpengedag, havde samfundet efter ½ år, og altså før undersøgelsen startede, brugt omkring 6o millioner kr. alene i sygedagpenge. På samfundsniveau vil det løbe op i milliarder af kr. Så der står mange penge på spil, og der er mange penge at spare ved et forbedret psykisk behandlingsmiljø rent bortset fra de formindskede menneskelige lidelser. Nu da hospitalssystemet har fået en ny struktur, må tiden være kommet til at beskæftige sig mere med dets funktion, og man må ud fra denne studies resultater sige også med Det psykiske behandlingsmiljø funktion. Eggert Petersen Forsøgsprojektet Fat i Fraværet, har bestået i: 1) En interventionsundersøgelse på 25 virksomheder, , jf. publ. nr. 3,4,5,6,9 og 10 på næste side, udført i et samarbejde mellem Institut for Trivsel og Livskvalitetsstudier, Frederiksberg og Arbejdsmiljøinstituttet, København, samt 2) en opfølgningsstudie af 330 langtidssyge, , jf. publ. nr.1,2, 7,8 og 10 på næste side, foruden nærværende publikation, udført af Institut for Trivsel og Livskvalitetsstudier, Frederiksberg. Projektet har refereret til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), Silkeborg og er ledet af en styrelse med repræsentanter for Silkeborg kommune, LO og Dansk arbejdsgiverforening i området samt LBR med forretningsfører Jørgen Thyde, AOF- Østjylland som formand. Det er muliggjort gennem bevillinger fra Udviklingscentret for beskæftigede på særlige vilkår, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og LBR, Silkeborg foruden med bidrag fra AOF-Østjylland og de to samarbejdende forsknings-institutter. Tidligere publikationer fra Fat- i-fraværet, udarbejdet ud fra: Undersøgelsesprogram til en interventionsundersøgelse af arbejdstrivsel, livskvalitet, arbejdsmiljø og fravær i Silkeborg - Them - Gjern og Ry samt af en opfølgningsundersøgelse af langtidssyge af Eggert Petersen, Frederiksberg, august 2000, efter idéoplæg af Jørgen Thyde, AOF-Østjylland, efterfølgende: 1. Behandlingsmiljø, Behandlingstrivsel, Behandlingsresultat - En trivselsundersøgelse af 371 langvarigt sygdomsramte fra Gjern, Ry, Ikast, Silkeborg og Them, (322) sider, mar

8 2. Fra passiv til interaktiv behandling. Nogle hovedresultater fra Behandlingsmiljø, Behandlingstrivsel og Behandlingsresultat (24 sider), apr Undersøgelse af trivsel, arbejdsmiljø og fravær hos Virksomhed A/S Undermiddelsted - simuleret, prototype for lokalrapport for 25 virksomheder enkeltvis imod alle deltagende virksomheder (46 sider), jan Trivsel, arbejdsmiljø, organisationskultur og fraværet på 25 virksomheder (110 sider), sep Fraværssamtaler og organisationsudvikling. Nogle resultater fra undersøgelsen af trivsel og arbejdsmiljø i 25 virksomheder (22 sider), sep Trivsel, arbejdsmiljø og fravær på Undermiddelsted, , simuleret, prototype for lokalrapporter for 16 virksomheder (24 sider), jan Det psykiske behandlingsmiljøs betydning for behandlingsresultatet for 293 langtidssyge. En forløbsundersøgelse på trivselspsykologisk grundlag (140 sider), feb Nogle hovedresultater fra Det psykiske behandlingsmiljøs betydning for behandlingsresultatet for 293 langtidssyge. En forløbsundersøgelse på trivselspsykologisk grundlag (24 sider), feb Opskrift på mindre fravær. En interventionsundersøgelse, , af 16 virksomheder i Silkeborg området (121 sider), nov Gevinsterne ved en indsats imod fraværet - Slutrapport for projekt Fat i Fraværet, (24 sider), nov De fulde titler med forfatternavne og udgivelsessted findes i publikation nr. 9, og kan i øvrigt hentes på eller hvor også undersøgelsesrapporterne findes. Forespørgsler rettes til eller til 8

En forløbsundersøgelse af 330 langtidssyge 2001-2003-2006. på trivselspsykologisk grundlag

En forløbsundersøgelse af 330 langtidssyge 2001-2003-2006. på trivselspsykologisk grundlag ET GODT PSYKISK BEHANDLINGSMILJØ SÆTTER FLERE I ARBEJDE En forløbsundersøgelse af 330 langtidssyge 2001-2003-2006 på trivselspsykologisk grundlag FiF-rapport nr. 11 1 Kolofon Copyright ( ): Institut for

Læs mere

EN OPSKRIFT PÅ MINDRE FRAVÆR

EN OPSKRIFT PÅ MINDRE FRAVÆR November 25 EN OPSKRIFT PÅ MINDRE FRAVÆR En interventions-undersøgelse 22-24 af trivsel, psykosocialt arbejdsmiljø og fraværet i 16 virksomheder Fat i fraværet - rapport nr. 9 Copyright ( ): Institut for

Læs mere

LANGVARIGT SYGEFRAVÆR

LANGVARIGT SYGEFRAVÆR LANGVARIGT SYGEFRAVÆR Hvad sker der og hvordan går det? JAN HØGELUND / TRINE FILGES / SØREN JENSEN 03:20 LANGVARIGT SYGEFRAVÆR Hvad sker der og hvordan går det? JAN HØGELUND / TRINE FILGES / SØREN JENSEN

Læs mere

Økonomisk effektiv sygedagpengeadministration. Sammenligning af seks kommuner

Økonomisk effektiv sygedagpengeadministration. Sammenligning af seks kommuner Økonomisk effektiv sygedagpengeadministration Sammenligning af seks kommuner KREVI I denne rapport undersøges god administrativ praksis på sygedagpengeområdet i kommunerne, forstået som en økonomisk effektiv

Læs mere

Udstødning og integration blandt lønmodtagere

Udstødning og integration blandt lønmodtagere Udstødning og integration blandt lønmodtagere - forløb fra 1987 til 1999 Oktober 2001 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA Udstødning og integration blandt lønmodtagere - forløb fra 1987 til 1999

Læs mere

Aktivering i Danmark effektmålinger

Aktivering i Danmark effektmålinger Henning Hansen Aktivering i Danmark effektmålinger Artiklen præsenterer en række målinger af effekterne af aktiveringsforanstaltninger, dels på de aktiveredes senere beskæftigelsessituation og dels på

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdofghjklæøzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdofghjklæøzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert NEDBRINGELSE AF yuiopåasdofghjklæøzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio SYGEFRAVÆR: påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa PÅ VEJ FRA

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

RUMMELIGHEDENS R AMMER

RUMMELIGHEDENS R AMMER RUMMELIGHEDENS R AMMER Ansættelsesmuligheder for personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning A F M AJA ROSENSTOCK / K A R EN T INGG A A R D / HELLE HOLT / SØR EN JENSEN 04:22 RUMMELIGHEDENS

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Levekår og coping. - Ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser

Levekår og coping. - Ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser Levekår og coping - Ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser Morten Ejrnæs, Henning Hansen og Jørgen Elm Larsen Maj 2010 Levekår og coping - ressourcer, tilpasning

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Resultater af Projektcenter Sønderjyllands socialfondsprojekt i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner Evaluering af projekt Sygefravær og

Læs mere

Psykologers beskæftigelse 2010

Psykologers beskæftigelse 2010 Psykologers beskæftigelse 2010 En undersøgelse af tendenser og udvikling blandt psykologer på arbejdsmarkedet Stud.psych. Tobias Haastrup Holst & Cand.oecon. Niels Kjeldsen, konsulent i Dansk Psykolog

Læs mere

I S B N 8 7-7 4 8 7-8 4 2-5 9 7 8 8 7 7 4 8 7 8 4 2 1 Rapport07-01OK.indd 1 04.01.2007 13:23:45

I S B N 8 7-7 4 8 7-8 4 2-5 9 7 8 8 7 7 4 8 7 8 4 2 1 Rapport07-01OK.indd 1 04.01.2007 13:23:45 ISBN 87-7487-842-5 9 Rapport07-01OK.indd 1 788774 878421 04.01.2007 13:23:45 07:01 OPFØLGNING PÅ SYGEDAGPENGE - DEL I KOMMUNERS, LÆGERS OG VIRKSOMHEDERS ERFARINGER MED DE NYE REGLER Bodil Damgaard Joachim

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

Livet på laveste sociale ydelser et år efter En kvalitativ forløbsanalyse

Livet på laveste sociale ydelser et år efter En kvalitativ forløbsanalyse Livet på laveste sociale ydelser et år efter En kvalitativ forløbsanalyse Maja Müller, John Andersen, Morten Ejrnæs og Jørgen Elm Larsen Februar 2011 Livet på laveste sociale ydelser et år efter En kvalitativ

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Analyse af 18-29-årige

Analyse af 18-29-årige Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af 18-29-årige med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Rapport Juni 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 74

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 74 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Sagsgangen i Sygedagpenge tur retur visualiseret med et rutediagram...4 Beskrivelse og forklaring af rutediagrammet...7 Problemformulering...9 Formål...9 Afgrænsning...9

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdofghjklæøzxcvbnmqwerty

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdofghjklæøzxcvbnmqwerty qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdofghjklæøzxcvbnmqwerty NEDBRINGELSE AF uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa SYGEFRAVÆR: sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Læs mere

- en undersøgelsesrapport om god praksis for forebyggelse af arbejdsbetinget stress og for fastholdelse af medarbejdere, som bevæger sig på kanten af

- en undersøgelsesrapport om god praksis for forebyggelse af arbejdsbetinget stress og for fastholdelse af medarbejdere, som bevæger sig på kanten af - en undersøgelsesrapport om god praksis for forebyggelse af arbejdsbetinget stress og for fastholdelse af medarbejdere, som bevæger sig på kanten af arbejdsmarkedet Forord...4 Resume...5 Projektets formål...5

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere