Et godt psykisk behandlingsmiljø sætter flere i arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et godt psykisk behandlingsmiljø sætter flere i arbejde"

Transkript

1 Fat i Fraværet Ørnsøvej 5-7 ØrnsøCentret 8600 Silkeborg Institut for Trivsels- og Livskvalitetsstudier Dronningensvej Frederiksberg Nogle hovedtræk fra undersøgelsen: Et godt psykisk behandlingsmiljø sætter flere i arbejde en forløbsundersøgelse af 330 langtidssyge på trivselspsykologisk grundlag af Eggert Petersen, Henrik Albeck og John Rosenstock Projektet refererer til Det lokale Beskæftigelsesråd, Silkeborg og formand for styrelsen er Jørgen Thyde. --o-- Hvad er det væsentlige i den forskningsrapport, der ligger på bordet? Det er at fortælle, hvorledes det er gået de 330 langtidssyge, som blev interviewet første gang i 2001, anden gang i 2003 (med 293 deltagere) og tredje gang i 2006 (med 244). Vi vil først fortælle, hvordan de 330 havde det i Dernæst om, hvilke forhold, der har haft indflydelse på deres livsgang, Og for det tredje nævne, at vi har, nemlig skabt 1 begrebet: Det psykiske behandlingsmiljø (PBM). Og dette er et nyt begreb, der kan sidestilles med det psykiske arbejdsmiljø. 2 Formålet med en behandling antages her er i prioriteret rækkefølge at være: at gøre personen rask, socialt udtrykt ved ikke være på sygedagpenge, at resocialisere flest mulige, dvs. bringe personen tilbage til arbejdsmarkedet og dermed ikke være afhængig af dagpenge eller kontanthjælp, at minimalisere risikoen for en overgang til førtidspension, og at optimere personens trivsel og livskvalitet 1 2 Gennem denne og de forudgående undersøgelser, jf. nr. 1 og 7 i publikationslisten,efterfølgende side 8. se Eggert Petersen 1967 og 1968 i bilag D i rapporten. 1

2 Men lad os først se på, hvordan det faktisk er gået de langtidssyge, I 2001 havde alle 330 været sygemeldt i mere end et halvt år. 68% oplyste at de havde fået flere problemer, end før de blev sygemeldt og kun 22% oplyste, at deres sundhedstilstand var blevet forbedret. I efterfølgende tabel er vist udviklingen i populationernes forsørgelsessituation. Tabel Udviklingen af antal i de 4 roller, Rolle 2001 [%] 2003 Syge 100,0 14,0 6,6 [%] 2006 A-rolle 3 0,0 39,6 44,5 Ledige 0,0 12,6 3,1 Pension 0,0 33,8 45,8 I alt % 100,0 100,0 100,0 Antal [%] Tabellen viser, at der er sket store ændringer i rollemønstret : Hvad formålets punkt 1 angår, er antallet af sygemeldte nedbragt fra 100% i 2001 over 24% i 2003 til 6,6% i 2006,og det kan næppe kaldes andet end et godt resultat. Hvad punkt 2 angår, er halvdelen af de langtidssyge fra 2001 i perioden bragt over i en arbejdsmarkedsfunktion, omfattende 20% med hel- eller deltidsarbejde samt lettere arbejde og næsten hver fjerde i flexjob og revalidering og kun 3% ledige 5 Som 6,6% syge i 2006 er et godt resultat, således er det også et godt resultat, at der kun er 3% ledige i forholdene taget i betragtning. Ud fra formålets to første punkter kan det kan med en vis rimelighed hævdes, at det både socioøkonomisk og psykologisk-medicinsk kan betale sig fortsat at behandle langtidssyge, selv efter at de har været syge i 2 år, for ikke at tale om et halvt år. Det ligger noget tungere med formålets pkt. 3 om at minimalisere antallet af førtidspensioneringer. I 2003 var antallet 34%, der steg til 46% i En så stor stigning - på 12% - kunne berettige en særlig undersøgelsesaktivitet til at se på dette problem, der meget vel kan dreje sig om meget tunge sager Omfatter hel- og deltidsarbejde samt lettere arbejde, flexjob og revalidering For 17 personer foreligger der ikke oplysning der muliggør en rolleplacering. Se tabel i rapporten 2

3 Endelig er fjerde formålspunkt om at optimere personernes trivsel og livskvalitet. Og her viser undersøgelsen, at det lykkes bedst for de, der er i arbejde i 2006, næstbedst for førtidspensionisterne og dårligst for ledige og syge. Forløbsmæssigt set er 5 ud af 6 af de, der var i en arbejdsrolle i 2003 fortsat i rollen 3 år senere, af de ledige var det godt halvdelen og af de syge godt en fjerdedel. Sammenfattende er der således, tale om en positiv, om end langvarig udvikling af de tidligere langtidssyges situation, men forbedringen er primært til stede hos de, der er bragt i arbejde i 2003, sekundært hos de, der bliver førtidspensionerede, men ikke udtalt til stede hos det mindretal på knapt 10%, der i 2006 er ledige eller syge. Da A-rollen er den mest ønskværdige rolle, kan man spørge, om antallet af personer i A-gruppen kan forøges? Det kan ske ved at forbedre det psykiske behandlings-miljø (PBM). Herved forstås subjektivt set: personens oplevelse af det miljø og den ramme, inden for hvilken behandlingen foregår; objektivt set: de faktisk konstaterede behandlingsmiljøfaktorer af betydning for behandlingsresultatet. Kort sagt er problemstillingen, om PBM som psykologisk størrelse på et givet tidspunkt kan påvirke sociale forhold til et senere tidspunkt. De vigtigste resultater kan resumeres som følger: 1) Undersøgelsen har både i og i 2006 påvist, at det psykiske behandlingsmiljø fra 2001 generelt set må tillægges betydning for det senere sociale behandlingsresultat udtrykt i de fire roller, 2) Virkningen fra 2001 er størst på A- og P-rollerne, , antydningsvis på L-rollen og ikke til stede ved S-rollen. 3) Langtidsvirkningen i 2006 synes større end korttidsvirkningen i ) Langtidsvirkningen af det psykiske behandlingsmiljø 2001 viser sig ved i 2006 at sætte flere i arbejde og færre bliver førtidspensionister. Men, det vigtigste resultat af projektet er simpelthen, at det ad flere veje og i flere undersøgelser har lanceret det psykiske behandlingsmiljø på empiriskdatamæssig grundlag. Tidshorisonten var dertil i år, fra påvirkningen (behandlingsmiljøfaktorerne) i 2001 til resultatet i 2003, medens den i 2006 var 5 år. Undersøgelsen løser - naturligvis ikke PBM-problemet definitivt, hverken teoretisk eller praktisk. Men det kan forhåbentlig være et startskud til en udvikling. Og som vi ved fra processen om det psykiske arbejdsmiljø skulle det gå mange år fra slutningen af tresserne til op imod halvfemserne - før det for alvor fra samfundets side blev sat på dagsordenen. Lad det ske tidligere her! 6 Nr. 7 i publikationslisten, efterfølgende side 8. 3

4 Alt i alt er analysens hovedresultat altså, at det psykiske behandlingsmiljø fra 2001 har betydning for, hvorledes det sociale rollemønster udvikler sig, , specielt for A- og P-grupperne, i mindre grad for ledige. Langtidsvirkningen, ser ud til at være større end korttidsvirkningen, og kommer især til udtryk ved at sætte i flere i arbejde og færre til førtidspensionering. Personerne i A- og P-rollerne er dertil de socialt-sundhedsmæssigt priviligerede, dersom gruppe betragtet meget stabile fra , og har dertil den bedste livskvalitet, personerne i A-rollen bedst, efterfulgt af personer i P-rollen og med personer i L- og S-rollen dårligst. Perspektivering af undersøgelsens resultater Den praktiske konsekvens er i første række, at det psykiske behandlingsmiljø må tillægges sideordnet (komplementær) betydning for behandlingsresultatet, parallelt til den givne faktuelle behandling af personens lidelser og til biografiske personforhold. Skal man forholde sig rationelt til fænomenet langtidssygdom, især med henblik på at nedsætte antallet af langtidssyge, kan det altså optimalt set ikke kun gøres ved at gå ud fra, hvordan personerne er, og hvilken sygdom eller lidelse, de har. Det er også nødvendigt samtidigt at medinddrage det psykiske behandlingsmiljø som sådant. For at opnå en optimal sygdomsbehandling må altså også behandlingssystemet som sådant behandles, dvs. der må fra tid til anden - f.eks. en gang hver tredje år - foretages en organisationsudvikling ved at ændre forhold i behandlingssystemets struktur og/eller funktion 40 års arbejde med at skabe gode psykiske arbejdsmiljøer har vist, hvor vanskelig en opgave, det er at ændre miljøet-som-sådant. Arbejdsmiljøinstituttet vurderer i øvrigt (2002), at en tredjedel af sygefraværet for danske lønmodtagere skyldes det psykiske arbejdsmiljø. Der er ingen grund til at tro, at en ændring af behandlingsmiljøet ikke også ville have en betydelig økonomisk effekt. Skal man herudfra ændre behandlingssystemet eller behandlingsmiljøet, kan man - ud fra denne studies resultater tage udgangspunkt i de 11 behandlingsmiljøfaktorer 7, der tilsammen giver et billede af det psykiske behandlingsmiljø. Praktiske konsekvenser: Opsummering af krav til ændring af det psykiske behandlingsmiljø. At lægerne: giver mere information giver fuld besked om det videre forløb af behandlingen er mere åbne over for at besvare spørgsmål 7 Se rapporten, bilag B 4

5 giver patienterne medindflydelse på behandlingen, også taler med patienterne om deres samlede tilværelse, gør en forstærket indsats med at kommunikere en sundhedsbaseret livsstil til deres patienter, ikke mindst til de langtidssyge, samt gør en aktiv indsats for at fremme patientens medansvar for behandlingen. At det sociale system: afsætter mere tid til klientarbejdet, sørger for, at sagsbehandlernes måde at samarbejde med klienterne på udbygges, gør det muligt, at dette omfatter en større mulighed for personlig samtale med klienterne, samt gør en aktiv indsats for at fremme klientens medansvar for behandlingen. At realisere disse krav er imidlertid lettere sagt end gjort fordi behandlersystemets to vigtigste roller kan beskriver som komplementærroller 8 ad modum M/K-rollerne. Andre tiltag Afslutningsvis skal opmærksomheden henledes på to af de væsentlige problemstillinger, som er afdækket gennem de kvalitative interviews i kapitel 2: at en sygdom eller en lidelse, der ikke behandles i tide, udvikler sig gennem tid og rum, dels gennem en videre traumatisering af personen, især psykisk og dels gennem en social traumatisering, ved at sygdommen eller lidelsen får familiemæssige konsekvenser, samt at arbejde, der er en eksistentiel faktor for personen af første rang, bevirker, at det ikke så meget er personens arbejdsmotivation, der er problemet, som det er systemets manglende håndtering af samspillet mellem person og miljø, og dets begrænsede evne til at finde at finde rette job til rette mand. Bemærk i øvrigt de kvalitative beskrivelser af 11tidligere langtidssyge livsforløb i perioden i kapitel 2. At det lægelige og det sociale behandlingssystem gør en alvorlig indsats for at fremme patienternes/klienternes selvansvar. Dette er tidligere 9 påvist at være en behandlingsmiljøfaktor af betydning for behandlingsresultatet. Når det godtgøres for personen, at han/hun ikke blot kan lægge hele ansvaret for et resultat og en behandling over på behandlingssystemet eller en del 8 9 Jvf. publikation nr. 7, eller bilag C i nærværende rapport. Publikation nr. 7. 5

6 heraf, f.eks. en læge, et hospital eller en socialbehandler, så følger det, at han/hun må tage sin del af medansvaret for behandlingen. Det betyder igen, at personen bevidst må forkaste sygerollen som en passiv modtagerrolle 10 og i stedet for påtage sig sin sædvanlige rolle som en selvhjulpen og selvansvarlig person og dermed være medansvarlig for sit behandlingsforløb. Og dette betyder først og fremmest, at systemet fortløbende signalerer til patienten/klienten, at han/hun fortsat er selvansvarlig som udtrykt i klientens idealrolle, jf. boks 1 i rapporten, side 63. Undersøgelsens betydning Et par personlige bemærkninger af projektets seniorforsker efter afslutningen af de syv års fraværsstudier. Undersøgelsens største betydning er, at den er lavet og dermed på et empirisk grundlag har lanceret begrebet, Det psykiske behandlingsmiljø, PBM. Som den pionerstudie, den må siges at være, er den ikke det sidste, men snarere det første ord i sagen. Men det er nu heller ikke så ringe endda: i to undersøgelser, i 2003 og 2006, med forskellig metodik, er der sandsynliggjort, at PBM fra et tidligere tidspunkt spiller en rolle for sociale forhold på et senere tidspunkt, en klassisk psykologisk problemstilling. Og at et godt PBM tenderer til at sætte flere i arbejde, medens et dårligt PBM tenderer til at sætte flere på førtidspension, er en klassiske politisk udfordring. Ja, men disse resultater er jo lavet på langtidssyge, så de gælder vel ikke generelt? Det er et forkert stillet spørgsmål sundhedsvidenskaberne og psykologien kender mange eksempler på, at forskningsresultater fra ét område kan overføres til andre områder eller give anledning til nye begrebs- og teoridannelser. Ja, men det er og bliver da en lokalundersøgelse, lavet i Silkeborg og omegn. Rent bortset fra at projekt Fat-i-Fraværet i-sig-selv 11 har sandsynlig-gjort en forbedret udvikling af antallet af sygedage i Silkeborg kommune som sådan, fra projektets start i år 2000 til 2006; rent bortset herfra skal en studiepopulation nu engang være geografisk forankret et eller andet sted, eller mange steder, hvis man vil lave en repræsentativ undersøgelse. Og det har ikke været hensigten med denne undersøgelse den kunne lige så godt være udgået fra Odense Universitetshospital eller fra Aarhus Kommunehospital med patienter fra deres opland. Om man så der havde benyttet andre metoder eller opnået andre resultater er en anden sag. Hertil kommer den økonomiske side af sagen. I FiF-publ. nr. 1o påvistes det, at der ved en indsats på 25 virksomheder i forebyggelse og bekæmpelse af fravær gennem et bedre psykisk arbejdsmiljø - var millioner at spare for virksomhederne og for sam Jvf, rapportens bilag eller rapport nr. 7. Publikation nr.10. 6

7 fundet. Det kan også antages at være tilfældet ved en indsats for et bedre psykisk behandlingsmiljø. Her startede undersøgelsen i 2001 med studiet af 330 personer, der havde været sygemeldt i mere end et halvt år, dvs. de havde modtaget sygedagpenge i mere end et halvt år. Regnes der med 1000 kr. pr. sygedagpengedag, havde samfundet efter ½ år, og altså før undersøgelsen startede, brugt omkring 6o millioner kr. alene i sygedagpenge. På samfundsniveau vil det løbe op i milliarder af kr. Så der står mange penge på spil, og der er mange penge at spare ved et forbedret psykisk behandlingsmiljø rent bortset fra de formindskede menneskelige lidelser. Nu da hospitalssystemet har fået en ny struktur, må tiden være kommet til at beskæftige sig mere med dets funktion, og man må ud fra denne studies resultater sige også med Det psykiske behandlingsmiljø funktion. Eggert Petersen Forsøgsprojektet Fat i Fraværet, har bestået i: 1) En interventionsundersøgelse på 25 virksomheder, , jf. publ. nr. 3,4,5,6,9 og 10 på næste side, udført i et samarbejde mellem Institut for Trivsel og Livskvalitetsstudier, Frederiksberg og Arbejdsmiljøinstituttet, København, samt 2) en opfølgningsstudie af 330 langtidssyge, , jf. publ. nr.1,2, 7,8 og 10 på næste side, foruden nærværende publikation, udført af Institut for Trivsel og Livskvalitetsstudier, Frederiksberg. Projektet har refereret til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), Silkeborg og er ledet af en styrelse med repræsentanter for Silkeborg kommune, LO og Dansk arbejdsgiverforening i området samt LBR med forretningsfører Jørgen Thyde, AOF- Østjylland som formand. Det er muliggjort gennem bevillinger fra Udviklingscentret for beskæftigede på særlige vilkår, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og LBR, Silkeborg foruden med bidrag fra AOF-Østjylland og de to samarbejdende forsknings-institutter. Tidligere publikationer fra Fat- i-fraværet, udarbejdet ud fra: Undersøgelsesprogram til en interventionsundersøgelse af arbejdstrivsel, livskvalitet, arbejdsmiljø og fravær i Silkeborg - Them - Gjern og Ry samt af en opfølgningsundersøgelse af langtidssyge af Eggert Petersen, Frederiksberg, august 2000, efter idéoplæg af Jørgen Thyde, AOF-Østjylland, efterfølgende: 1. Behandlingsmiljø, Behandlingstrivsel, Behandlingsresultat - En trivselsundersøgelse af 371 langvarigt sygdomsramte fra Gjern, Ry, Ikast, Silkeborg og Them, (322) sider, mar

8 2. Fra passiv til interaktiv behandling. Nogle hovedresultater fra Behandlingsmiljø, Behandlingstrivsel og Behandlingsresultat (24 sider), apr Undersøgelse af trivsel, arbejdsmiljø og fravær hos Virksomhed A/S Undermiddelsted - simuleret, prototype for lokalrapport for 25 virksomheder enkeltvis imod alle deltagende virksomheder (46 sider), jan Trivsel, arbejdsmiljø, organisationskultur og fraværet på 25 virksomheder (110 sider), sep Fraværssamtaler og organisationsudvikling. Nogle resultater fra undersøgelsen af trivsel og arbejdsmiljø i 25 virksomheder (22 sider), sep Trivsel, arbejdsmiljø og fravær på Undermiddelsted, , simuleret, prototype for lokalrapporter for 16 virksomheder (24 sider), jan Det psykiske behandlingsmiljøs betydning for behandlingsresultatet for 293 langtidssyge. En forløbsundersøgelse på trivselspsykologisk grundlag (140 sider), feb Nogle hovedresultater fra Det psykiske behandlingsmiljøs betydning for behandlingsresultatet for 293 langtidssyge. En forløbsundersøgelse på trivselspsykologisk grundlag (24 sider), feb Opskrift på mindre fravær. En interventionsundersøgelse, , af 16 virksomheder i Silkeborg området (121 sider), nov Gevinsterne ved en indsats imod fraværet - Slutrapport for projekt Fat i Fraværet, (24 sider), nov De fulde titler med forfatternavne og udgivelsessted findes i publikation nr. 9, og kan i øvrigt hentes på eller hvor også undersøgelsesrapporterne findes. Forespørgsler rettes til eller til 8

DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING BEHANDLINGSRESULTATET FOR 293 LANGTIDSSYGE

DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING BEHANDLINGSRESULTATET FOR 293 LANGTIDSSYGE Eggert Petersen Henrik Albeck DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING FOR BEHANDLINGSRESULTATET FOR 293 LANGTIDSSYGE EN FORLØBSUNDERSØGELSE 2001-2003 PÅ TRIVSELSPSYKOLOGISK GRUNDLAG Fat i fraværet rapport

Læs mere

Nogle hovedresultater fra DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING BEHANDLINGSRESULTATET AF 293 LANGTIDSSYGE

Nogle hovedresultater fra DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING BEHANDLINGSRESULTATET AF 293 LANGTIDSSYGE Eggert Petersen Henrik Albeck Nogle hovedresultater fra DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING FOR BEHANDLINGSRESULTATET AF 293 LANGTIDSSYGE EN FORLØBSUNDERSØGELSE 2001-2003 PÅ TRIVSELSPSYKOLOGISK GRUNDLAG

Læs mere

En forløbsundersøgelse af 330 langtidssyge 2001-2003-2006. på trivselspsykologisk grundlag

En forløbsundersøgelse af 330 langtidssyge 2001-2003-2006. på trivselspsykologisk grundlag ET GODT PSYKISK BEHANDLINGSMILJØ SÆTTER FLERE I ARBEJDE En forløbsundersøgelse af 330 langtidssyge 2001-2003-2006 på trivselspsykologisk grundlag FiF-rapport nr. 11 1 Kolofon Copyright ( ): Institut for

Læs mere

Undersøgelsen, der fremlægges i rapporten består af tre hoveddele:

Undersøgelsen, der fremlægges i rapporten består af tre hoveddele: Projekt Fat i Fraværet ØrnsøCentret 86 Silkeborg Tlf. 87 224224 Thyde@aof-silkeborg.dk www.fatifravaeret.dk Institut for Trivsels- og Livskvalitetsstudier 2 Frederiksberg Tlf. 38 33265 Eggert@oncable.dk

Læs mere

EN OPSKRIFT PÅ MINDRE FRAVÆR

EN OPSKRIFT PÅ MINDRE FRAVÆR November 25 EN OPSKRIFT PÅ MINDRE FRAVÆR En interventions-undersøgelse 22-24 af trivsel, psykosocialt arbejdsmiljø og fraværet i 16 virksomheder Fat i fraværet - rapport nr. 9 Copyright ( ): Institut for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resumé af forløbsundersøgelsen, 2000-2005 af DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING FOR. BEHANDLINGSRESULTATET AF 293 LANGTIDSSYGE ii,

Resumé af forløbsundersøgelsen, 2000-2005 af DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING FOR. BEHANDLINGSRESULTATET AF 293 LANGTIDSSYGE ii, Projekt Fat i fraværet i (se fodnote) 25. februar 2005 Resumé af forløbsundersøgelsen, 2000-2005 af DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING FOR BEHANDLINGSRESULTATET AF 293 LANGTIDSSYGE ii, Af Eggert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet februar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (jan.'12) 2.402 5,8% Ledige under 25 år 14 (jan. '12) 756 Aktiverede forsikrede ledige 2 544

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Taulov Centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2013

Taulov Centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2013 Taulov Centrallager Arbejdsmiljøstrategi 2013 For 2012 opnåede vi følgende resultater i forhold til vores mål Reducere antal arbejdsulykker med 60 % i forhold til 2011. Reduceret med 60 %. Fastholde et

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling 1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringsforslag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling 1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringstiltag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05, hvilke

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

A og B hold på arbejdspladserne. Arbejdsmarkedspolitiske reformer

A og B hold på arbejdspladserne. Arbejdsmarkedspolitiske reformer A og B hold på arbejdspladserne Arbejdsmarkedspolitiske reformer Kate Sørensen Socialformidler og freelance underviser på LO skolen Til 1989 beskæftiget i Københavns kommune, senest som fuldmægtig Fra

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Høringssvar modtaget 20-09-13. Område 002 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Institution LMU Beskæftigelsesafsnittet Rådhusbuen 3 4000 Roskilde

Høringssvar modtaget 20-09-13. Område 002 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Institution LMU Beskæftigelsesafsnittet Rådhusbuen 3 4000 Roskilde Høringssvar modtaget 20-09-13 Område 002 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Institution LMU Beskæftigelsesafsnittet Rådhusbuen 3 4000 Roskilde Kontaktperson Gitte Rasmussen Rådhusbuen 3 4000 Afgivet

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere