Undersøgelsen, der fremlægges i rapporten består af tre hoveddele:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen, der fremlægges i rapporten består af tre hoveddele:"

Transkript

1 Projekt Fat i Fraværet ØrnsøCentret 86 Silkeborg Tlf Institut for Trivsels- og Livskvalitetsstudier 2 Frederiksberg Tlf nov. 25 FiF-rapporter, se side 1 Sammendrag og fortolkning af nogle vigtige resultater fra: En opskrift på mindre fravær. En interventions-undersøgelse af trivsel, psyko-socialt arbejdsmiljø og fraværet i 16 virksomheder af Eggert Petersen og Henrik Albeck, ITL, med et bidrag af Chris Jensen og Karl Bang Kristensen, AMI. Undersøgelserne referer til Koordinationsudvalget for Gjern, Silkeborg og Them, formand Thor Jensen og er ledet af en styregruppe med Jørgen Thyde som formand. Undersøgelsens struktur: Undersøgelsen, der fremlægges i rapporten består af tre hoveddele: En startundersøgelse i 22 på 25 virksomheder med 1378 deltagere afsluttende med en lokalrapport for hver af de 25 virksomheder samt en samlet rapport. En mellemperiode, hvor virksomhederne foretog indgreb (interventioner) ud fra lokalrapporten samt indberettede disse til projektet, og En opfølgningsundersøgelse i 24 med 16 af de 25 virksomheder med 495 deltagere og hvor virksomhederne fik en ny rapport om udviklingen i deres virksomhed. Det samlede billede for de 16 virksomheder, 22-24, fremlægges i den publikation, der her resumeres. 1

2 Fraværet på de 25 virksomheder. Fraværsundersøgelsen viser, at der i 22 er en stor variation i de 25 virksomheder, fra gennemsnitligt 2,6 til 18,4 dage. at det gennemsnitlige antal fraværsdage for de 16 virksomheder i 22 var på 1, dage, men er i 24 aftaget til 7,2 dage, et fald på 28%. at udviklingen imidlertid er meget forskellig fra virksomhed til virksomhed, Der er dog 11 virksomheder, som alle har et fald i fraværet, i gennemsnit fra 11,8 til 5,8 dage, altså en halvering af antallet af sygedage, medens der for 5 virksomheder er sket en mindre stigning fra 7,2 til 1,3 dage. Antal dage i arbejde trods sygdom falder generelt for alle 16 virksomheder, fra 6, til 3,8 dage, en positiv udvikling, da det tidligere er påvist at være sundheds- og trivselsskadeligt at arbejde trods sygdom. Hvad angår fraværet uden sygdom, er den gennemsnitlig mindre end 2/3 dag om året. Det mest bemærkelsesværdige er, at fraværet fra aftager udpræget i 11 virksomheder, hvor det halveres, medens der i 5 virksomheder sker en mindre stigning. Det er dog også værd at notere sig, at overarbejdsomhed snarere end pjækkeri er et problem i arbejdslivet. Hvilke faktorer påvirker fraværet i 24? Slutresultatet af analysen kan fortolkende illustreres af efterfølgende figur 1 (1): Sygefravær Sundhed Arbejdstrivsel Arbejdsholdning 2 Indflydelse Påskønnelse Mening med arbejdet 3 Interventionsaktivitet 1 Tabellen er baseret på hele undersøgelsen, dog især på tabel 7.2 med interkorrelationen mellem 7 uafhængige variabler, se hovedpublikationen, nr. 9 i publikationslisten til sidst. 2 Arbejdsholdning er en personlighedsfaktor, som falder uden for de andre psykologiske og psykosociale samspilsfaktorer. 3 Denne faktor hører formelt set til anden kasselinje, men da den viser modsat ventede korrelationer, er der formentlig tale om et psykometrisk fænomen, dvs. at faktoren ikke er én-dimensionalt skaleret, men er to-dimensional. 2

3 Oversigten viser slutresultatet af analysen: Det ses at samspilsfaktorerne arbejdstrivsel og sundhed er de centrale faktorer, der hver spiller en selvstændig rolle i forhold til fraværet i 24. Relaterende til disse centrale faktorer, er der de underliggende faktorer: Indflydelse, påskønnelse og mening. Disse faktorer har ikke i-sig-selv en selvstændig rolle for fraværet, dog har den information, der ligger i disse faktorer, betydning ved at komplettere især trivselsbegrebet, og kan for så vidt siges at rummes af tilfredshedsskemaet, jf. nedenfor. Interventionsaktiviteten er et indeks, der beskriver den aktivitet, virksomhederne selv har foretaget i virksomhederne for at nedsætte fraværet og har rent beskrivelsesmæssig været af stor værdi, jf. efterfølgende afsnit herom. Bemærkelsesværdigt er også arbejdsholdningen - der er en personlighedsfaktor, relativt uafhængigt af det aktuelle samspil - og som sådan har den også betydning for fraværet. Den kan tages på virksomhedsplan som udtryk for arbejdsmoralen. Alt i alt er essensen således: Jo bedre arbejdstrivsel og jo bedre sundhedstilstanden er i virksomheden, des lavere er fraværet. Da arbejdsholdningen overvejende er en personlighedstilstand, kan der ikke arbejdes meget med denne faktor, umiddelbart set. Og da sundhedstilstanden i denne undersøgelse er meget skematisk beskrevet, er der især grund til at betragte arbejdstrivslen nærmere. Arbejdstrivslen i 22 og 24 er målt på basis af 33 tilfredshedsspørgsmål, jf. fig. 1. 3

4 Figur 1. Rangordnet fordelingen af de 33 tilfredshedsspørgsmål i 22 og 24 samt korrelationen mellem fraværet i 22 og de enkelte spørgsmål i 22 Høj tilfredshed Lav tilfredshed Andel [procent] Egen arbejdsindsats Eget dgl. arbejde Ferieordning Samarbejdet - arb.-kammarater Kammeraterne "Tonen" Tryghed i ansættelsen Sikkerhedsmæssige forhold Arbejdets tilrettelæg. Arbejdstidens tilrettelæggelse Indflydelse på arb. tilrettelæg. 23 Nærmest overordnede Spørgsmålnummer Evneudnyttelsen Samarbejdet - arbejdspladsen Sammenholdet Daglig ledelse Vurdering af eget arb. Forholdet arb. leder/arb. Information om eget arb. Arbejdstempoet Pauserne i arbejdet Virksomhedsledelsen Information om virks. Arbejdslokalerne Ledelsens planlægning Omkl.- og vaskeforhold Oplysn. om fremtidsudsigter Medbestemmelse Frokoststuen Uddannelse af medarbejdere Indeklimaet Belysning Lønnen - + "+" betyder statistisk sikker stigning i tilfredsheden fra 22 til 24, "" betyder ingen ændring i tilfredsheden og - betyder fald. betyder signifikant sammenhæng mellem fraværet i 22 og de enkelte tilfredshedsspørgsmål, 22. 4

5 Figur 1 viser en jævnt faldende tilfredshed gennem de 33 spørgsmål. Det ses, at egen arbejdsindsats fremkalder den største tilfredshed med 95% og lønnen den laveste med 3%. Ses der på besvarelserne i 24, er der (jf. fodnoten) kun 2 spørgsmål, som adskiller sig fra 22. Ved muligheden for at holde pauser i arbejdet er tilfredsheden blevet mindre, medens tilfredsheden med frokoststuen er blevet større i 24. Begge disse emner kan meget vel afspejle generelle udviklingstendenser i samfundet, der nu har råd til bl.a. bedre frokoststuer, men til gengæld er arbejdspresset stigende, så muligheden for at holde pauser er blevet mindre. Hvad angår fraværet er der en sikker sammenhæng (markeret med ) mellem de enkelte spørgsmål og fraværet i 15 af de 33 tilfælde. Blandt de første 16 spørgsmål med højeste tilfredshed er der kun 5 tilfælde med sikker sammenhæng med fraværet, medens for de sidste 17 spørgsmål med laveste tilfredshed er der 1 tilfælde med sammenhæng til fraværet. Lav tilfredshed/høj utilfredshed i-sig-selv har således en klar betydning for fraværet og ikke kun for arbejdstrivslen. Eller med andre ord skal utilfredshed opfattes som det, den er, nemlig et signal til omgivelserne om, at der er noget galt i samspillet med omgivelserne - set ud fra personens synsvinkel. Lad os herefter i tabel 1 betragte de 33 tilfredshedsspørgsmål indordnet i faggrupper og deres betydning for fraværet. 5

6 Tabel 1. Sammenhæng mellem 33 arbejdstrivselsspørgsmål og fravær Tilfredshedsspørgsmål Generelle arbejdsbetingelser Fysiske miljøforhold Eget arbejde Mellemmenneskelige forhold Ledelsen Samarbejdsfunktionen Statistisk betydning Tilfredshed med for fraværet p < 1. Tryghed i ansættelsen.,3 2. Arbejdstempoet.,1 3. Muligheden for at holde pauser - ud over de faste spisetider. n.s. 4. Den måde arbejdstiden er tilrettelagt på. n.s. 5. Med de sikkerhedsmæssige forhold.,2 6. Ferieordningen. n.s. 7. Arbejdslokalerne. n.s. 8. Omklædnings- og vaskeforholdene.,5 9. Frokoststuen / kantinen.,3 1. Indeklimaet (fravær af støj, støv og lugt).,4 11. Belysning, ventilation og temperatur.,5 12. Dit daglige arbejde.,4 13. Din egen arbejdsindsats. n.s. 15. Den måde dit arbejde er tilrettelagt på. n.s. 16. Den måde hvorpå man bruger dine evner. n.s. 17. Den måde dit arbejde bliver vurderet på.,3 19. Kammeratskabet blandt arbejderne. n.s. 2. Sammenholdet på din nuværende arbejdsplads. n.s. 21. Tonen. n.s. 22. Samarbejdet med dine arbejdskammerater. n.s. 18. Forholdet mellem arbejdsledere og arbejdere.,3 23. Din nærmeste overordnede. n.s. 24. Virksomhedsledelsen.,2 25. Den daglige ledelse.,3 26. De oplysninger ledelsen giver om virksomhedens fremtidsudsigter. n.s. 27. Ledelsens planlægning af arbejdet. n.s. 28. De oplysninger og den information om virksomheden, som gives.,5 14. De oplysninger som du modtager om dit eget arbejde. n.s. 29. Den indflydelse, du har på arbejdets tilrettelæggelse. n.s. 3. Din mulighed for medbestemmelse.,2 31. Samarbejdet.,5 32. Uddannelse af medarbejderne. n.s. Lønnen 33. Lønnen. n.s. Tabellen viser, at følgende faktorer har betydning for fraværet: I de generelle arbejdsbetingelser: Tryghed i ansættelsen, arbejdstempoet og de sikkerhedsmæssige forhold. 6

7 I de fysiske miljøforhold: Omklædnings- og vaskeforholdene, indeklimaet (fravær af støj, støv og lugt) og belysning, ventilation og temperatur. I arbejdet: Eget daglige arbejde og den måde arbejdet bliver vurderet på. I de mellemmenneskelige forhold spiller bemærkelsesværdigt nok hverken kammeratskabet, sammenholdet eller tonen en rolle for fraværet. I ledelsesforhold spiller forholdet mellem arbejdsledere og arbejdere, virksomhedsledelsen og den daglige ledelse i det taget en rolle, og i samarbejdsfunktionen ligeledes: Oplysninger og information om virksomheden, samarbejdet og muligheden for medbestemmelse, hvorimod lønnen - der nok fremkalder stor utilfredshed, men som ikke har nogen betydning for fraværet. Der er altså især grund at fæstne opmærksomheden på ledelses- og samarbejdsfunktionen, tryghed i ansættelsen, arbejdstempoet og fysiske miljøforhold som betydningsfulde faktor for fraværet. Derimod har lønnen ingen sammenhæng med fraværet, selv om den spiller en stor rolle for arbejdstrivslen. Man kan altså ikke købe sig til mindre fravær gennem løn, men først og fremmest gennem bedre arbejdstrivsel. Og dette er jo, viser også denne undersøgelse, en mere kompliceret størrelse end de blotte lønforhold. Dette er naturligvis ingen undskyldning for ikke at give a fair day s salary for a fair day s work. Alt i alt er utilfredshed således et faresignal for fraværet, konkretiseret i tilfredshedsemner vedr. en række arbejds- og miljømæssige forhold. Interventioner i virksomhederne. Som omtalt foran iværksatte virksomhederne efter de havde modtaget den første virksomhedsrapport fra 22-undersøgelsen en række indgreb eller interventioner for at fremme trivslen og bekæmpe fraværet. Omfanget og arten af indsatserne varierede meget fra virksomhed til virksomhed. De mest omfattende og kollektive indsatser var omorganisering af arbejdet, hvor næsten alle medarbejdere blev berørt af ændringer; dette fandt dog kun sted på få virksomheder. Mere typisk var det at forbedre individuelle arbejdsressourcer eller kompetencer. Kurser og gennemførelse af en udmøntet fraværspolitik for enkeltpersoner blev foretaget i flere virksomheder. Tilbud om massage eller motionsaktiviteter og forbedringer af ergonomi eller indeklima forekom også på nogle virksomheder. Langt de fleste virksomheder valgte at satse på mere end én type af indsats. Det var i øvrigt varieret i hvor høj grad man faktisk fik gennemført indsatserne. Det kunne skyldes manglende ressourcer eller samarbejdsproblemer, men de største hindringer var nok udefra kommende forandringer, som måtte have første prioritet. Det lykkedes dog at gennemføre indsatser, der medførte arbejdsmiljø- og trivsels-forbedringer for nogle virksomheder, men ikke for alle. 7

8 Efterfølgende vistes at: Jo mere omfattende interventionsaktiviteten har været, des bedre er arbejdstrivslen og en række aspekter af det oplevede arbejdsmiljø samt jo bedre er personernes sundhedstilstand. Interventionsundersøgelsen afsluttes med to case-studies, der viser en række eksempler på konkrete virksomhedsindgreb i 2 virksomheder. Praktiske konsekvenser. Der er intet så praktisk som en god teori, hedder det sig! Undersøgelsens teoretiske grundantagelse er, at fravær er et resultat af samspillet mellem den enkelte person og dennes aktuelle miljø, her virksomheden. Og dette er klart og tydeligt vist i undersøgelsen. Ud fra samspilsbetragtningen er der følgelig to principielle interventionsmuligheder til at nedbringe fraværet: 1) Person-intervention i form af fraværs- eller sundhedssamtaler og andre individcentrerede aktiviteter. 2) Organisations-intervention gennem udvikling af virksomheden som socialt system betragtet, i videste forstand ændring af organisationskulturen. Der er foran omtalt de interventioner, der rent faktisk er foretaget på de 16 virksomheder, der har været med i både første og anden undersøgelse. Som påpeget er individuelle indgreb langt den almindeligste blandt de 16 virksomheder. Der skal i det efterfølgende påpeges de interventionsmuligheder, der kunne tages i betragtning, at dømme ud fra undersøgelsesresultaterne fra hele projektet eller som kan problematiseres herudfra. Det skal understreges, at disse bemærkninger ikke så meget sigter på de 16 deltagende virksomheder, der gennemgående er små servicevirksomheder, som på virksomheder i almindelighed. HANDLEPLAN TIL ET VIRKSOMHEDSEFTERSYN: De syv tilfredshedsområder med 33 tilfredshedsemner i tabel 1 kan tilsammen siges at give en helhedsbeskrivelse af virksomhedens psyko-sociale system. De 33 tilfredshedsemner vedrører i næsten alle tilfælde konkrete arbejdsforhold, som det er muligt at forholde sig handlemæssigt til. Sammenlagt er de 33 emner derfor en empirisk understøttet handleplan til forebyggelse og imødegåelse af fravær. Ud fra undersøgelsesresultaterne i øvrigt, specielt resultaterne fra 22-undersøgelsen kan der peges på følgende supplerende foranstaltninger: Organisatoriske forhold: Reorganisere virksomheden ud fra tidssvarende forhold, anvende en mere horisontal organisationsstruktur og selvstyrende grupper. Individuelt bestemt arbejdstid og arbejde, dvs. ikke blot fleksibel mødetid, men også at tage hensyn til den arbejdstid, der ønskes af personen og til meningsfyldt arbejde med gode arbejdsforhold. 8

9 Det psykosociale arbejdsmiljø: at erstatte industrisamfundets stive og individundertrykkende arbejdsformer med det globale service- og informationssamfunds krav om fleksible, kreativitetsfremmende arbejdsformer. Interesse i virksomheden social-etiske profil - som nu til dags også omfatter sundheds-, alkohol- og seksualpolitiske forhold samt en fraværs-, senior- og indvandrerpolitik. Det psykosociale arbejdsmiljø: at erstatte industrisamfundets stive og individundertrykkende arbejdsformer med de globale service- og informationssamfundets krav om fleksible, kreativitetsfremmende arbejdsformer. Mulighed for meruddannelse og selvudvikling af medarbejderne. Arbejdsbegrebet er under forandring. I undersøgelsen er vist, at undersøgelsesdeltagernes gennemsnitligt er blevet mere stressede og at muligheden for at holde pauser er aftaget fra 22 til 24. Og dette peger på den problematik, at det globaliserede arbejdsmarked stiller større og større krav til individet, med accelererende stress og vantrivsel til følge. I et videre tidsperspektiv kan det antages, at det globaliserede informationssamfund sætter en mere og mere arbejdsorienteret holdning igennem. Vi synes i stadig større grad at leve for at arbejde, i stedet for som vi plejede: at arbejde for at leve. Set sammen med den stigende stress, kan denne problematik efterhånden vise sig at blive et samfundstruende problem. Men hvad er så opskriften på mindre fravær? Opskriften kan i yderste enkelhed formuleres således: At virksomhederne tager fraværsproblemet alvorligt, dvs. gør noget - fraværet forsvinder ikke af sig selv! At virksomhederne betragter fraværet som et samspilsproblem - ikke kun et individuelt problem, men også bestemt af arbejdsmiljøet, ja virksomheden i sin helhed, og at virksomhederne udformer en trivselplan, et fraværsmål for virksomhederne og en metode til at nå dertil. 9

10 Publikationer fra projekt Fat i Fraværet 1) Eggert Petersen, Henrik Albeck, Gert Graversen og John Rosenstock. Behandlingsmiljø, Behandlingstrivsel, Behandlingsresultat - En trivselsundersøgelse af 371 langvarigt sygdomsramte fra Gjern, Ry, Ikast, Silkeborg og Them. Projekt Fat i Fraværet. ØrnsøCentret, Ørnsøvej 5-7, 86 Silkeborg, Institut for Trivsels- og Livskvalitetsstudier, Dronningensvej 19, 2 Frederiksberg ) Eggert Petersen, Henrik Albeck, Gert Graversen og John Rosenstock. Fra passiv til interaktiv behandling? Nogle hovedresultater fra Behandlingsmiljø, Behandlingstrivsel og Behandlingsresultat - En trivselsundersøgelse af 371 langvarigt sygdomsramte. Projekt Fat i Fraværet. ØrnsøCentret, Ørnsøvej 5-7, 86 Silkeborg, Institut for Trivsels- og Livskvalitetsstudier, Dronningensvej 19, 2 Frederiksberg ) Eggert Petersen, Chris Jensen, Henrik Albeck. Undersøgelse af trivsel, arbejdsmiljø og fravær hos Virksomhed A/S Undermiddelsted - simuleret imod alle deltagende virksomheder. Projekt Fat i Fraværet. ØrnsøCentret, Ørnsøvej 5-7, 86 Silkeborg, Arbejdsmiljøinstituttet, Lersø Park Allé 15, 21 København Ø ) Eggert Petersen, Chris Jensen, Henrik Albeck, Svend Kreiner. Trivsel, arbejdsmiljø, organisationskultur og fraværet på 25 virksomheder. Projekt Fat i Fraværet. ØrnsøCentret, Ørnsøvej 5-7, 86 Silkeborg, Institut for Trivsels- og Livskvalitetsstudier, Dronningensvej 19, 2 Frederiksberg, Arbejdsmiljøinstituttet, Lersø Park Allé 15, 21 København Ø ) Eggert Petersen, Chris Jensen, Henrik Albeck, Svend Kreiner og Janne Skakon. Fraværssamtaler og organisationsudvikling. Nogle resultater fra undersøgelsen af trivsel og arbejdsmiljø i 25 virksomheder. Projekt Fat i Fraværet. ØrnsøCentret, Ørnsøvej 5-7, 86 Silkeborg, Institut for Trivsels- og Livskvalitetsstudier, Dronningensvej 19, 2 Frederiksberg, Arbejdsmiljøinstituttet, Lersø Park Allé København Ø ) Eggert Petersen, Chris Jensen, Henrik Albeck. Trivsel, arbejdsmiljø og fravær på Undermiddelsted, 22-24, simuleret. Projekt Fat i Fraværet. ØrnsøCentret, Ørnsøvej 5-7, 86 Silkeborg, Institut for Trivsels- og Livskvalitetsstudier, Dronningensvej 19, 2 Frederiksberg og Arbejdsmiljøinstituttet, Lersø Park Allé 15, 21 København Ø ) Eggert Petersen, Henrik Albeck. Det psykiske behandlingsmiljøs betydning for behandlingsresultatet for 293 langtidssyge. En forløbsundersøgelse på trivselspsykologisk grundlag. ØrnsøCentret, Ørnsøvej 5-7, 86 Silkeborg, Institut for Trivsels- og Livskvalitetsstudier, Dronningensvej 19, 2 Frederiksberg ) Eggert Petersen og Henrik Albeck. Nogle hovedresultater fra Det psykiske behandlingsmiljøs betydning for behandlingsresultatet for 293 langtidssyge. En forløbsundersøgelse på trivselspsykologisk grundlag. ØrnsøCentret, 1

11 Ørnsøvej 5-7, 86 Silkeborg, Institut for Trivsels- og Livskvalitetsstudier, Dronningensvej 19, 2 Frederiksberg ) Eggert Petersen og Henrik Albeck. Opskrift på mindre fravær(foreløbig titel). En interventions-undersøgelse, af 16 virksomheder i Silkeborg området. ØrnsøCentret, Ørnsøvej 5-7, 86 Silkeborg, Institut for Trivsels- og Livskvalitetsstudier, Dronningensvej 19, 2 Frederiksberg ) Eggert Petersen og Henrik Albeck. Gevinsterne ved en indsats imod fraværet - Slutrapport for projekt Fat i Fraværet, ØrnsøCentret, Ørnsøvej 5-7, 86 Silkeborg, Institut for Trivsels- og Livskvalitetsstudier, Dronningensvej 19, 2 Frederiksberg. 25. Undersøgelsesrapporterne, en kortere gengivelse samt et resume heraf kan hentes på se også 11

EN OPSKRIFT PÅ MINDRE FRAVÆR

EN OPSKRIFT PÅ MINDRE FRAVÆR November 25 EN OPSKRIFT PÅ MINDRE FRAVÆR En interventions-undersøgelse 22-24 af trivsel, psykosocialt arbejdsmiljø og fraværet i 16 virksomheder Fat i fraværet - rapport nr. 9 Copyright ( ): Institut for

Læs mere

Et godt psykisk behandlingsmiljø sætter flere i arbejde

Et godt psykisk behandlingsmiljø sætter flere i arbejde Fat i Fraværet Ørnsøvej 5-7 ØrnsøCentret 8600 Silkeborg Institut for Trivsels- og Livskvalitetsstudier Dronningensvej 19 2000 Frederiksberg 08.05.07 Nogle hovedtræk fra undersøgelsen: Et godt psykisk behandlingsmiljø

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING BEHANDLINGSRESULTATET FOR 293 LANGTIDSSYGE

DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING BEHANDLINGSRESULTATET FOR 293 LANGTIDSSYGE Eggert Petersen Henrik Albeck DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING FOR BEHANDLINGSRESULTATET FOR 293 LANGTIDSSYGE EN FORLØBSUNDERSØGELSE 2001-2003 PÅ TRIVSELSPSYKOLOGISK GRUNDLAG Fat i fraværet rapport

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Nogle hovedresultater fra DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING BEHANDLINGSRESULTATET AF 293 LANGTIDSSYGE

Nogle hovedresultater fra DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING BEHANDLINGSRESULTATET AF 293 LANGTIDSSYGE Eggert Petersen Henrik Albeck Nogle hovedresultater fra DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING FOR BEHANDLINGSRESULTATET AF 293 LANGTIDSSYGE EN FORLØBSUNDERSØGELSE 2001-2003 PÅ TRIVSELSPSYKOLOGISK GRUNDLAG

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 68 7 54% Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Medarbejderog brugertilfredshed

Medarbejderog brugertilfredshed F O A F A G O G A R B E J D E Medarbejderog brugertilfredshed på plejehjem og i daginstitutioner undersøgelse af sammenhængen Medarbejder- og brugertilfredshed på plejehjem og i daginstitutioner undersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

BEDRE TRIVSEL - MINDRE FRAVÆR

BEDRE TRIVSEL - MINDRE FRAVÆR PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR BEDRE TRIVSEL - MINDRE FRAVÆR PROJEKT INTERVENTION I FRAVÆR OG TRIVSEL (PIFT) Et bedre arbejdsliv FORORD INDHOLD 2 Denne pjece handler om nogle af de resultater og erfaringer,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Konsekvenser af fleksible arbejdstider. Anne Helene Garde 7. Oktober 2010

Konsekvenser af fleksible arbejdstider. Anne Helene Garde 7. Oktober 2010 Konsekvenser af fleksible arbejdstider A H l G d Anne Helene Garde 7. Oktober 2010 Hvad siger sygeplejerskerne? 100 80 60 40 20 0 Dag Aften Nat 2-hold 3-hold Andelen (%) af sygeplejersker, som oplever,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (517 besvarelser ud af 594 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa.

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. 2007 1. Generelt. Denne Arbejdspladsvurdering omhandler de 15 medarbejdere, der er ansat i Handicapområdet og organisatorisk er placeret

Læs mere

November Sunde og attraktive arbejdspladser

November Sunde og attraktive arbejdspladser November 2016 F A G N N I E S R E AD T L D P N S Å D H J E R O RB F A K I Å T P I L S S O P RE ST Sunde og attraktive arbejdspladser INDHOLD Forord 3 Mål og holdning 4 Synlighed 5 Bilag 1 6 Trivsel, åbenhed

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere