SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 39 NOVEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 39 NOVEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL I denne udgave af redegøres for række nyere domme fra Sø- og Handelsretten med relevans for speditører. Advokatfuldmægtig Søren Møller Ejegod har kigget nærmere på en dom, der tager stilling til henholdsvis speditøren og rederiets ansvar for skader opstået som følge af transport af gods i en defekt container. Advokat Rasmus Køie behandler en nyere dom, som vedrører spørgsmålet om speditørens ansvar for rådgivning og betaling for oplagring af gods. Afslutningsvis redegør advokatfuldmægtig Rasmus Schultz Holbæk for en nyere dom angående ansvarsbegrænsningen i søloven. Som det ses vedrører alle dommene det våde element, og søretten giver dermed stadig anledning til nogle juridisk og praktisk spændende problemstillinger, som må løses ved domstolene. Skulle der være spørgsmål i forbindelse med dette nummer af Speditionsret eller andre juridiske forhold, står vi til rådighed på telefon NR. 39 NOVEMBER 2013 Side 2: INDHOLD: DOM OM ANSVARET FOR MANGLER VED CONTAINERE Side 5: SPEDITØRER OG DEMURRAGE DOM OM RÅDGIVNING VED CONTAINERLEJE Side 9: DOM ANGÅENDE ANSVARSBERGÆNSNING I SØLOVEN God fornøjelse med Speditionsret. Martin Aabak

2 DOM OM ANSVARET FOR MANGLER VED CONTAINERE Af advokatfuldmægtig Søren Møller Ejegod, Efter Sø- og Handelsrettens opfattelse var speditøren ansvarlig over for kunden for skader på godset opstået som følge af defekter ved anvendte container. Speditøren kunne dog ikke videreføre dette ansvar til rederiet. I forbindelse med en transport fra Moradabad, Indien, til Nibe, Danmark, opstod der skader på godset som følge af mangler ved den anvendte container. Sagens faktum Den danske speditør havde påtaget sig at forestå hele transporten fra Maradabad, Indien, til kundens virksomhed i Nibe. Speditøren havde antaget et udenlandsk rederi til at forestå søtransporten fra Mumbai til Århus. Det var rederiet, der var ejer af og leverede den container, der blev anvendt under hele transporten. Speditørens agent i Indien udstedte et konnossementet den 31. august 2010, hvori det var angivet, at der var tale om en Shipper's Load, Stowe and Count -forsendelse. Agenten var angivet som Shipper, og den indiske sælger var angivet i rubrikken Consignor og i feltet Notify address var den danske køber angivet. Der var ikke i konnossementet taget forbehold for skader på godset. Af konnossementet pkt. 19 fremgik det blandt andet at: (2) If a container has not been filled, packed or stowed by the multimodal transport operator, the multimodal transport operator shall not be liable for any loss of or damage to, its contents and the consigner shall cover any loss of expense incurred by the multimodal transport operator, if such loss, damage or expense has been caused by: (c) the unsuitability or defective condition of the container unless the container has been supplied by the multimodal transport operator and unsuitable or defective condition would not have apparent upon reasonable inspection at, or prior to, the time when the container was filled, packed or stowed. Ved ankomst til den danske modtager blev der straks konstateret skader på godset, og modtageren reklamerede over for den danske speditør samme dag. Det blev foretaget survey af en dansk surveyor samme dag, som godset blev modtaget, og af den udarbejdede surveyrapport fremgår det, at der var foretaget midlertidige reparationer på containeren, og at containeren fremstod med flere skader. Det fremgår endvidere, at flere masterkartoner i bundlaget var synligt våde og svært 2

3 mærket som følge af vandindtrængning langs bundlaget. Det var surveyorens vurdering, at årsagen til de synlige skader med overvejende sandsynlighed kunne tilskrives vandindtrængning gennem defekt krydsfinerbund samt åbning ved defekt pakning ved bundhjørne på SB dør. Under retssagen udtalte han, at han ville havde givet containeren en grov bemærkning, hvis han som suveyor havde besigtiget containeren tidligere i forløbet. Han oplyser også, at hullet i containeren kunne opdages ved, at man lukkede containerdørene og derefter så efter, om der kom lys ind i containeren (lysindfaldsprøven). Surveyoren udtaler endvidere, at han ikke ville havde godkendt containeren til søtransport. Rettens vurdering Sø- og Handelsretten lægger til grund, at skaderne på godset opstod efter, at godset er stuvet i containeren, og at skaderne var forårsaget af vandindtrængning på grund af defekter ved containerens bundlag og pakninger ved døråbningen. Endvidere lægges det til grund, at defekterne var til stede, allerede da containeren blev leveret fra rederiet. Sø- og Handelsretten udtaler herefter, at: Efter omfanget af defekterne ved containeren samt oplysningerne om forløbet vedrørende overdragelsen af containeren til [den danske købers] indiske handelspartner, som skulle pakke og stuve godset, er der ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge den danske 3 køber ansvaret for, at containeren blev anvendt til transporten af godset trods defekterne. Det var således [speditørens indiske agent], der havde stået for bookingen af containeren, og der er ikke fremlagt oplysninger om, hvor synlige defekterne i containeren måtte have været for en ikke-professionel før den efterfølgende vandindtrængning. Det var herefter Sø- og Handelsrettens opfattelse, at den danske speditør over for kunden var ansvarlig for skaderne på godset. Om forholdet mellem speditøren og rederiet udtaler Sø- og Handelsretten, at: det efter det foreliggende ikke med sikkerhed kan fastslås, hvornår der er trængt vand ind i containeren. Men efter forklaringen fra vidnet [...] om, at der ikke har været vandskader på andre containere med samme søtransport, er det i hvert fald ikke bevist, at vandskaden er opstået under søtransporten. [Speditøren] må således bære ansvaret for skaden, da det ikke er godtgjort, at skaden ikke er sket, mens godset var i [speditørens] varetægt. Vedrørende [speditørens] anbringende om, at [rederiet] skal bære ansvaret for skaden, fordi de leverede en defekt container, bemærkes, at [speditøren] var antaget af [kunden] til at stå for hele transporten, herunder booking af en container. Herefter og efter indholdet af parternes aftaler påhviler ansvaret for, om den leverede container faktisk blev anvendt til transporten, således som udgangspunkt [speditøren], her-

4 under i form af foranstaltning af en forudgående besigtigelse. Der er ikke under sagen fremkommet sådanne oplysninger om leveringen og besigtigelsen af containeren, at der er tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at ansvaret for containerens anvendelse i denne konkrete sag i stedet bør påhvile [rederiet]. Bemærkninger Som det fremgår, er det Sø- og Handelsrettens opfattelse, at rederiet ikke kan holdes ansvarlig for de skader, som opstår som følge af den defekte container. Speditørernes Retsværn har kendskab til, at der ofte opstår skader som følge af, at varerne bliver transporteret i defekte containere. Da sagerne ofte ikke drejer sig om større beløb, afgøres disse sager som regel uden for retten. Som det fremgår af ovenstående dom, er rederiet retsstilling som udgangspunkt en helt anden end speditørens, idet rederiet tilsyneladende kan fraskrive sig ansvar for egne containere, og de skader som opstår som følger af defekter ved disse. Såfremt speditøren ikke over for kunden tilsvarende fraskriver sig ansvaret for defekterne, løber speditøren dermed en betydelig risiko for at hæfte for skader opstået som følge heraf. Det skal i den forbindelse bemærkes, at ansvaret alene kan fraskrives ved multimodale transporter, idet søloven ellers finder anvendelse. Det forekommer ikke rimeligt, at rederierne i disse situationer kan fraskrive sig ansvaret, idet det ikke med rimelighed kan forlanges af speditøren eller andre at sikre sig, at de leverede containere er egnede til transport af varer. Som udgangspunkt burde ansvaret for containerne ligger hos rederierne. Ikke desto mindre bør man notere sig dommen, og som speditør tage de nødvendige forholdsregler 4

5 SPEDITØRER OG DEMURRAGE DOM OM RÅDGIVNING VED CONTAI- NERLEJE Ny Sø- og Handelsretsdom om speditørens ansvar i medfør af NSAB 2000 for opbevaringsomkostninger, som akkumuleredes ved, at gods henstod i havn grundet toldforhold. Af advokat Rasmus Køie, Sagen Sagen vedrørte navnlig spørgsmål om speditørens ansvar for rådgivning og betaling for oplagring af gods tilhørende Speditørens Kunde, mens godset stod i en havn i Rumænien i perioden fra marts 2009 til januar Speditøren og Kunden havde indgået en transportaftale med udgangspunkt i parternes samarbejdsaftale af 30. marts Af samarbejdsaftalen fremgik, at aftalen gælder for alle aftaler om inden- og udenlandske transporter af gods og omfatter booking, afhentning, transportering og aflevering af gods. Det fremgår endvidere, at alle opgaver udføres i henhold til NSAB, hvorefter eventuelle krav forældes efter 1 år og er begrænset til SDR. Under retssagen var der enighed mellem parterne om, at NSAB 2000 er aftalt. Parterne var endvidere enige om, at Speditøren med aftalen påtog sig i hvert fald at transportere dele til et siloanlæg fra producenten i USA til levering i Constanta i Rumænien. Den faktiske transport skete i lejede containere fra rederiet Hapag Lloyd. Silodelene var købt af Modtager, men transportaftalen blev indgået med Modtagers samarbejdspartner, altså 5 Kunden. Godset, der skulle transporteres, var lastet i 15 containere. Godset ankom til Constanta i Rumænien den 19. april Godset blev ikke indfortoldet, men forblev i de lejede containere på havnen i Constanta. Parterne var under retssagen uenige om, hvorvidt Speditøren også havde ansvaret for indfortoldning af godset. Før godsets ankomst var der i marts og april 2009 en korrespondance mellem Speditøren og Kunden omkring toldværdideklaration, indfortoldning og værdiansættelse af godset. Efter godsets ankomst til Constanta og frem til 2. juli 2009 var der fortsat løbende korrespondance mellem parterne omkring indfortoldning af godset. Kunden rykkede den 25. maj 2009 Speditøren for svar vedrørende indfortoldning, og Speditøren svarede dagen efter, at man kæmper en kamp med de lokale myndigheder. Fra juli 2009 til november 2009 stod godset det samme sted i containerne på havnen i Constanta. Der var ingen skriftlige bilag fra denne periode. Parterne havde et møde den 4. november 2009, hvor Speditøren udleverede en oversigt og en opsummering af de på det tidspunkt påløbne omkostninger til storage og demurrage. Det

6 fremgik heraf, at de påløbne omkostninger dengang var i alt EUR ,00 til storage og i alt EUR ,00 til demurrage. Den følgende fremlagte korrespondance i sagen er en mail fra Speditøren af 18. december 2009, hvor man fremsendte en opgørelse til kunden over de på dette tidspunkt påløbne omkostninger, der beløb sig til i alt EUR ,00. Ved mail af samme dato gav Modtager udtryk for, at situationen omkring oplagring, indfortoldning og de påløbne omkostninger var ude af kontrol, og at man blev nødt til at forhandle de to omkostningsbeløb. I mails af 21. december 2009 drøftede Speditøren, Kunden og Modtager hændelsesforløbet og de påløbne omkostninger. Speditøren gav udtryk for, at der ikke var grundlag for toldoplag i april, maj og juni, og at man fra sin side undrede sig over, at toldoplag ikke var blevet benyttet allerede fra juli, hvor denne mulighed blev foreslået. Kunden og Modtager havde fokus på at få nedbragt de påløbne omkostninger og bad Speditøren om at gøre noget og nævnte, at de havde nogle folk i Rumænien, som gerne ville hjælpe. Parterne havde på denne baggrund et møde den 29. december Det var under sagen ubestridt, at Modtager efter dette møde betalte regningen for opbevaring og containerleje og udarbejdede en skriftlig klage over hændelsesforløbet til Speditørens forsikringsselskab. Der var under sagen uenighed mellem parterne om, hvorvidt Modtager på dette tidspunkt også gjorde et opgjort krav gældende. Kunden indgik den 16. december 2009 en aftale med et lokalt rumænsk speditionsfirma om at bringe godset i bonded warehouse. Containerne blev tømt, og godset blev i løbet af januar måned 2010 bragt på toldoplag. Modtager og Kunden havde i den forbindelse en udgift til den rumænske speditør på i alt EUR 5.775,00. Prisen for opbevaring på toldoplag var EUR 2.200,00 pr. måned. Der var herefter fortsat drøftelser mellem parterne, hvilket medførte, at man den 17. december 2010 indgik en aftale om suspension af forældelsesfristen i 3 måneder. Modtager og Kunden udtog den 16. marts 2011 stævning mod Speditøren. Der var fremlagt en udateret procesaftale mellem Modtager og Kunden, hvoraf fremgik, at det i det indbyrdes forhold var Modtager, der havde afholdt omkostningerne til opbevaring og containerleje på i alt EUR ,00, og at det var Modtager der skulle oppebærer ethvert provenu af det rejste erstatningskrav fra Speditøren. Der var mellem parterne enighed om, at Modtager således havde afholdt udgifter svarende til minimum ,00 SDR. Af forskellige årsager blev godset ikke udleveret til Modtager ved ankomst til havnen, men afventede nærmere særligt i forhold til indfortoldning. Derfor påløb der omkostninger til godsets opbevaring, som fandt sted i rederiets containere på havnen. 6

7 Der var efterfølgende drøftelser mellem parterne om en løsning heraf, men der var under retssagen uenighed om, præcis hvad der blev aftalt og foretaget af de forskellige parter i sagen. Tvisten Parternes uenighed gik på, om det beløb til oplagring ( storage og demurrage ) som Modtager havde betalt til Speditøren med henblik på godsets endelige udlevering, rettelig af kunne kræves erstattet af Modtager overfor Speditøren. Under sagens vidneforklaringer kom det blandt andet frem, at parterne havde drøftet muligheden for at lægge godset på lokalt toldoplag (såkaldt bonded warehouse ) i den rumænske destinationshavn. Dette skete i forbindelse med Modtagers modtagelse af godset, hvorved omkostningerne til oplagring af godset formindskedes betydeligt. Modtager og Kunden var af den opfattelse, at Speditøren havde handlet ansvarspådragende ved ikke at oplyse om mulighederne for mere økonomisk hensigtsmæssig opbevaring af godset i havnen. af NSAB , hvilket dog ikke berøres yderligere i denne artikel, udover at Sø- og Handelsretten ikke fandt forholdet forældet. Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat Retten udtalte følgende: Med hensyn til ansvarsgrundlaget bemærker retten, at der er enighed om, at aftalen mellem [Kunden] og [Speditøren] ikke omfattede oplagring af godset på havnen eller andre steder i Rumænien, men levering til havnen i Rumænien og indfortoldning af godset. Efter det, der er kommet frem, kan det endvidere lægges til grund, at det skyldtes interne forhold hos [Kunden] og [Modtager], at godset først blev indfortoldet i marts 2010, næsten 12 måneder efter ankomsten til Rumænien. Spørgsmålet er herefter, om sagsforløbet giver grundlag for at pålægge [Speditøren] et ansvar for, at der ikke blev fundet en alternativ og billigere oplagring af godset, end at det forblev i containerne på havnen til den høje pris for storage og demurrage hos rederiet. Speditøren var af den opfattelse, at der ikke var realiseret ansvar, da Speditøren alene havde påtaget sig en søtransport til destinationshavnen, som var forløbet planmæssigt men at Speditøren derimod ikke havde noget ansvar eller del i håndtering af godset på destinationen. Herudover indeholdt sagen også et spørgsmål om forældelse og eventuel suspension heraf i medfør 7 Efter de foreliggende oplysninger må det lægges til grund, at [Modtager] hverken fra starten eller undervejs i forløbet kunne angive en præcis udmelding om tidshorisonten, og som forklaret af [Modtagers vidne] håbede [kunden] nok hele tiden på, at tingene ville gå i orden så hurtigt som muligt, og først på mødet i november gik det op

8 for [Modtagers vidne], hvor dyrt det var at have godset opbevaret på havnen. Det må endvidere lægges til grund, at [Speditøren] løbende oplyste om forskellige alternative muligheder, herunder ved [Speditørens søfragtschefs] mails i juli måned om Bonded Warehouse, men [Kunden] vendte ikke endeligt tilbage herom. På denne baggrund findes [Speditøren] ikke at have tilsidesat sine pligter som speditør, jf. ansvarsnormen i NSAB og 24. Retten frifinder derfor [Speditøren]. Bemærkninger Sager om løbende påløbende omkostninger som demurrage, detention og andre opbevarings- og oplagringsomkostninger er kendetegnede ved, at de som tiden går bliver værre og værre. De løbende akkumulerende omkostninger bør derfor animere til, at der hurtigt findes en løsning, herunder til reduktion af disse omkostninger om muligt. Sagen viser, at en speditør, som alene har påtaget sig udførslen af en søtransport, ikke umiddelbart kan klandres for ikke at afhjælpe økonomiske tab, som akkumuleres på destinationen, når omkostningerne ikke hidrører fra speditørens egne forhold. Særligt i den konkrete sag som bestemt forekommer korrekt afgjort ses det element, at det var kundens egne forhold, og mangel på at håndtering. 8 finde løsninger herfor, der var udslagsgivende for rettens resultat. Speditører har altså ikke en pligt til af egen drift i sådanne situationer, at assistere kunder, således at tab undgås eller reduceres. Selvom Sø- og Handelsretten i den pågældende sag frifandt speditøren, hører det med til historien, at parterne faktisk havde dialog om forholdet og at særligt det forhold, at speditøren faktisk havde foreslået løsninger: Det må endvidere lægges til grund, at [Speditøren] løbende oplyste om forskellige alternative muligheder, herunder ved [Speditørens søfragtschefs] mails i juli måned om Bonded Warehouse, men [Kunden] vendte ikke endeligt tilbage herom. (min understregning). Endvidere lægges tilsyneladende vægt på kundens egen manglende evne eller vilje til løsning af problemet: Efter de foreliggende oplysninger må det lægges til grund, at [Modtager] hverken fra starten eller undervejs i forløbet kunne angive en præcis udmelding om tidshorisonten, og som forklaret af [Modtagers vidne] håbede [kunden] nok hele tiden på, at tingene ville gå i orden så hurtigt som muligt, og først på mødet i november gik det op for [Modtagers vidne], hvor dyrt det var at have godset opbevaret på havnen. Når denne type sager/problemer opstår, er der derfor al mulig grund til, at speditøren hurtigt reagerer og underretter kunden med henblik på opnåelse af en løsning eller i det mindste en reaktion eller ordre fra kunden for fremadrettet

9 DOM ANGÅENDE ANSVARSBEGRÆNSNING I SØLOVEN Af advokatfuldmægtig Rasmus Schultz Holbæk, Sø- og Handelsretten har i en nylig dom taget stilling til et tvist mellem en speditør og en NVOCC/speditør (herefter: speditør 2) angående afholdelse af ekstraomkostninger til lufttransport ad gods. Omkostningerne var opstået i forlængelse af, at godset ikke var blevet transporteret på skib, til trods for at der var udstedt ombord-konnossementer på det pågældende gods. Indledning Sagens spørgsmål var herefter, om der forelå en aftale om betaling for udgifter til anden transport end den aftalte, og i modsat fald om der forelå forsinkelse af levering eller andet erstatningsgrundlag, herunder om et eventuelt erstatningsansvar var ubegrænset. Speditøren havde nægtet at betale andre fakturaer udstedt af speditør 2, da speditøren mente, at speditør 2 havde lovet at betale den ovenstående ekstra omkostning. Det var således speditør 2, der havde stævnet speditøren. Speditørens krav mod speditør 2 I januar 2009 aftalte speditør 2 og speditøren, at speditør 2 skulle transportere gods for speditøren fra København til Toronto. I den forbindelse udstedte speditør 2 en bookingspecifikation, hvori er anført vedrørende transport, at der skulle anvendes Truck fra København, der var anført skibsnavn fra Hamburg med anført ETS mod Toronto Final destination og med anført ETA. Godset kom til et lager i Tyskland, og speditør 2 udstedte et konnossement, hvoraf det fremgik, at godset var lastet på skibet, og gav speditøren besked herom. Godset var imidlertid ikke kommet om bord på skibet, hvilket speditør 2 meddelte speditøren ca. en måned efter, at ombordkonnossementet var udstedt. Speditør 2 tilbød, at godset kunne komme med det næste skib, men det ønskede speditøren ikke. Speditøren hentede herefter godset på lageret i Tyskland, og transporterede det med henholdsvis bil til Billund og med fly til Toronto, for at overholde leveringsaftalen med speditørens kunde. Speditøren modregnede herefter udgiften på kr. og speditør 2 udstedte en kreditnota til speditøren svarende til søfragten fra Hamburg til Toronto. Ansatte hos henholdsvis speditøren og speditør 2 havde haft telefoniske drøftelser og tillige haft en korrespondance angående ekstraomkostninger. Speditøren havde således oplyst speditør 2 om, at de ville afregne dem forskellen mellem søfragt og luftfragt, og var således af den opfattelse, at dette var aftalt mellem parterne. Senere var den pågældende medarbejder, der havde haft kontakten til speditøren stoppet hos speditør 2. Det var ikke speditør 2s opfattelse, at der var indgået en aftale om afholdelse af disse omkostninger, hvorfor der krævedes betaling af 9

10 de af speditør 2 udstedte fakturaer. Da der ikke kunne opnås enighed blandt parterne, blev retssag indledt. Parternes synspunkter Kort opsummeret var parternes synspunkter som følger: Speditør 2s synspunkt under retssagen var for det første, at der ikke var indgået aftale om afholdelse af disse omkostninger. Dernæst gjordes det gældende, at speditørens krav var forældet, da der var forløbet mere end et år, og at den foretagne modregning ikke havde suspenderet forældelsen. Slutteligt blev det gjort gældende, at speditør 2 kunne begrænse sit ansvar i henhold til transportretlige regler. Speditørens synspunkt var, at der var indgået en aftale mellem parterne, og speditør 2 derfor skulle betale. Herudover gjorde speditøren gældende, at speditør 2 havde handlet groft uagtsomt ved at udstede ombord-konnossementer, uden at godset var ombord, hvorfor denne ikke kunne begrænse et evt. ansvar i henhold til de transportretlige regler. transportmåden, hvis forsinkelsen kan henføres til et bestemt transportmiddel. Retten konkluderede, at ved afleveringen til lageret i Tyskland blev godset overgivet i søtransportørens varetægt, og vejtransporten måtte anses for afsluttet. Det var derefter sølovens regler, der fandt anvendelse. Uanset at speditør 2 udstedte et urigtigt konnossement, fandt retten ikke at sølovens 300 angående udlevering uden forvisning af original konnossement og dertil hørende ansvar, kunne finde anvendelse, da ordlyden efter rettens opfattelse ikke kunne udvides til at omfatte tilfælde som det foreliggende. Retten fandt derfor at sagen skulle afgøres efter sølovens kapitel 13 angående stykgodstransporter. Retten lagde på bagrund af partsforklaringerne til grund, at parterne ikke havde aftalt et fikseret leveringstidspunkt. Speditøren hævede aftalen en uge efter, at levering skulle være sket, hvor godset fortsat befandt sig i Tyskland og derfor fortsat manglede at blive transporteret fra Tyskland til Toronto. Retten lagde herefter til grund, såfremt godset skulle være sendt med næste skib, at det ville være blevet forsinket med 3-4 uger, hvilket anses for at være en væsentlig forsinkelse. Rettens udtalelser Sø- og handelsretten fandt for det første ikke, at det var tilstrækkeligt godtgjort, at der var indgået en aftale om, at speditør 2 skulle betale omkostningerne ved flytransport af godset til Toronto. Efter netværksreglen i NSAB var speditør 2 ansvarlig efter de regler, der gælder for 10 Videre konkludere retten, at ansvaret blev reguleret af sølovens 280, stk. 2, 2. pkt., hvoraf fremgår, at ansvaret for forsinkelse ikke kan overstige den samlede fragt ifølge transportaftalen, som speditør 2 allerede havde krediteret speditøren. Sølovens 283 angående manglende mulighed for ansvarsbegrænsning ved grov uagtsomhed/fortsæt ikke fandt anvendelse, idet bestem-

11 melsen alene vedrører fejl og forsømmelse begået af rederen selv og retten fandt ikke, at speditør 2 havde handlet groft uagtsomt i overensstemmelse med begrebet i Søloven, hvorefter tabsbegrænsningsreglen ikke skulle tilsidesættes. Speditøren havde herefter alene krav på den erlagte fragt. Herefter blev speditør 2s påstand for så vidt angår fragtkravet taget til følge. Konsekvenser Dommen indeholder et par spændende betragtninger, som kan tænkes at have betydning for fremtidige sager. For så vidt angår den af speditøren påberåbte aftale, kan det konkluderes, at spørgsmålet om aftaleindgåelse altid må underkastes en konkret vurdering. Det er i den forbindelse den part, der påberåber sig en aftale, der skal bevise aftalens eksistens og indhold. Det er selvsagt lettere at løfte denne bevisbyrde, såfremt aftalen er klart nedskrevet på skrift. Angående speditør 2s muligheder for at begrænse sit ansvar, er det ikke tydeligt, hvad retten mener hermed, men det fremstår som om, at det kun er selve rederen, der kan miste sin adgang til at begrænse et ansvar i henhold til Søloven. Dette vil selvsagt have stor betydning for andre sager, da det vil medføre, at fx speditører i sagens natur stort set altid vil være i stand til at ansvarsbegrænse efter Søloven. Hvorvidt det er korrekt, stiller undertegnede sig dog tvivlende overfor. Herudover er det spændende, at retten ikke omtaler en evt. forældelse. Udgangspunktet er, at krav forældes efter et år i Søloven. Denne tidsfrist kan dog suspenderes, såfremt der bliver fremsendt krav til skadevolder om betaling. Det har i længere tid været debatteret i hvilket omfang, modregning kan statuere en sådan suspension. Som sagt udtaler retten sig ikke herom, men det må antages, at retten mener, at det er tilfældet i sagen, da kravet ellers ville være forældet. Slutteligt bemærkes det, at retten fandt, at det var aftalen mellem parterne, der regulerede forholdet (i dette tilfælde NSAB), og det var grundet dennes netværksregel, at Søloven fandt anvendelse. Dette er ikke nødvendigt vis noget nyt, men vigtigheden af aftalens indhold ved søtransporter kan dårligt undervurderes. Dette skyldes, at bortkomst, beskadigelse og forsinkelser, der indtræder under multimodale transporter, indeholdende søtransport, ikke nødvendigvis er omfattet og reguleres af søloven, da loven kun regulerer skade opstået fra havn til havn men således ikke for- og eftertransporter med andet transportmiddel. Dette står i kontrast til Luftfartsloven, der, med visse modifikationer, gælder fra dør til dør. 11

12 RING KUN ÉT STED: SAMARBEJDSPARTNERE: 12

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Djævelen ligger som bekendt i detaljen hvem siger hvad, hvornår og hvorfor? Det søger advokater at fastslå, når tingene er gået galt. Der er dog ingen grund til først at kontakte advokaterne,

Læs mere

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel Transport- og logistikkontrakter Ved advokat Louise Lundsby Wessel 2 Samspillet mellem handelskæden og transportkæden Sælger Køber Transportkunde Transportør (kontraherende/udførende) Transportør (kontraherende/udførende)

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har undladt at udføre det aftalte mæglerarbejde og derfor skal tåle en salærreduktion,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen vedrørende dokumentationskravene i forbindelse med cabotagekørsel, idet der er kommet en ny afgørelse fra Vestre Landsret. Herefter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2: SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET Spedition er meget andet end transport! Speditionsbranchen er kendetegnet ved at udgøre den del af transportkæden, som logistisk tilfører andet og mere end blot

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Nyhedsbrev. Sø- og transportret

Nyhedsbrev. Sø- og transportret Nyhedsbrev Sø- og transportret 01.05.2017 SKÆRPEDE VEDTAGELSESKRAV TIL BYRDEFULDE VILKÅR I ALMENT ANERKENDTE STANDARDBETINGELSER 1.5.2017 I en nylig bemærkelsesværdig dom fandt landsretten, at der selv

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen om speditørens krav mod mod ordregiver i relation til forældelsesreglerne i CMR-lovens 41. Advokat, Karin-Lis Sinding Jensen

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 23. juli 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 40 DECEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 40 DECEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen om opsigelse af kontrakter, set i et juridisk perspektiv. Sagen omhandlede en meget dagligdags problemstilling for speditører,

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Direkte krav mod undertransportør kunne gennemføres i Danmark uanset hollandsk værnetingsklausul i undertransportaftalen.

Direkte krav mod undertransportør kunne gennemføres i Danmark uanset hollandsk værnetingsklausul i undertransportaftalen. Direkte krav mod undertransportør kunne gennemføres i Danmark uanset hollandsk værnetingsklausul i undertransportaftalen. Sø- og Handelsrettens dom af 16. december 2015 Sagens omstændigheder. En svensk

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. VELKOMMEN TIL Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. Som speditør er der nok at se til i hverdagen: transporter skal organiseres, og logistik skal implementeres. I den forbindelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD?

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? 18. JUNI 2010 NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? Sø- og Handelsretten har i en ny dom fastslået, at også ved all risks forsikring skal forsikringstageren løfte bevisbyrden for, at

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 31 JULI 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Ansvarsgennembrud og medvirken. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 31 JULI 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Ansvarsgennembrud og medvirken. Side 2: VELKOMMEN TIL Ansvarsgennembrud og medvirken Det hører med til speditionserhvervet, at der forekommer skader, forsinkelser og bortkomst af gods. Og det er altid ærgerligt at skulle yde erstatning. Erstatningsbegrænsning

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 15161 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 33359853 Storby Biler ApS Roskildevej 409 2605 Brøndby Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16.

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birgitte Bøllehuus v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede havde påtaget

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

DSV Incoterms Seminar. DSV Brøndby November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Brøndby November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Brøndby November 2010 HVAD ER INCOTERMS? OPRINDELSE OG HISTORIK Udarbejdet af Det Internationale Handelskammer - ICC Udarbejdet første gang i 1936 Siden revideret 7 gange 2 DSV

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Vesterlunds Ejendomskontor Kalundborg ApS Vænget 17 4400 Kalundborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at medtage

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Kurt Hansen A/S Hundige Strandvej 197 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

BEVIS I PRODUKTANSVARSSAG

BEVIS I PRODUKTANSVARSSAG 30. JUNI 2011 BEVIS I PRODUKTANSVARSSAG Det hævdes ofte, at der ikke skal meget til at løfte bevisbyrden for defekt i produktansvarssager. I en ny dom blev mellemhandleren - og reelt producenten - imidlertid

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by].

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by]. Den 7. september 2015 blev der i sag 291 2014-8357 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod Ejendomsmægler Jørgen Klug [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. oktober 2014 har Klagenævnet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere