ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN"

Transkript

1 Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Estimat udarbejdet af: Karsten Elmose-Østerlund & Bjarne Ibsen, CISC SOCIAL INCLUSION AND VOLUNTEERING IN SPORTS CLUBS IN EUROPE

2 Antal frivillige og lønnede positioner i foreninger under DIF, DGI og Firmaidrætten Estimat udarbejdet af: Karsten Elmose-Østerlund & Bjarne Ibsen, CISC. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Foto: Nils Rosenvold/DGI Fotoarkiv ISBN:

3 Antal frivillige og lønnede positioner i foreninger under DIF, DGI og Firmaidrætten Estimat udarbejdet af: Karsten Elmose-Østerlund & Bjarne Ibsen, CISC Udfordringer for beregningen En beregning af det totale antal frivillige og lønnede positioner i foreninger under DIF, DGI og Firmaidrætten indebærer flere udfordringer. Disse udfordringer knytter sig særligt til følgende områder: Definitionen af frivillige og lønnede I spørgeskemaet bliver der skelnet mellem frivillige og lønnede på følgende måde: - Frivillige modtager ikke skattepligtigt honorar/løn fra foreningen (godtgørelser og gratisydelser regnes ikke som honorar/løn) - Lønnede modtager skattepligtigt honorar/løn fra foreningen Dette er ét bud på en skelnen, men den åbner mulighed for, at der til gruppen af frivillige bl.a. hører personer, som modtager en ganske omfattende omkostnings- og/eller kørselsgodtgørelse og at der til gruppen af lønnede bl.a. hører personer, som modtager et meget begrænset honorar/løn. Med ovenstående definition vil de høre til hhv. gruppen af frivillige og lønnede, selv om man kan diskutere den indholdsmæssigt mest hensigtsmæssige placering. Under alle omstændigheder vil der inden for de to grupper være store forskelle i graden af betaling. Spørgsmålsformuleringerne I spørgeskemaet bliver foreningslederne i første omgang spurgt hvor mange hhv. frivillige og lønnede, der arbejder med faste opgaver i foreningen inden for områderne: - Administration og ledelse (fx af bestyrelsen eller faste udvalg, andre frivillige ledere, mv.) - Træning og instruktion (fx trænere, instruktører, gruppe- og holdledere, mv.) - Konkurrence (fx dommere, officials, mv.) - Andre opgaver (fx vedligeholdelse, faciliteter, mv.) Problematisk for beregningerne kan det her være, dels at forståelsen af, hvad der er faste opgaver sandsynligvis vil være forskellig fra foreningsleder til foreningsleder, dels at de eksempler, der er givet på opgaver inden for hver kategori, kan gøre, at nogle foreningsledere udelukkende tænker på disse og udelader frivillige, der arbejder med andre relevante faste opgaver inden for hver af kategorierne. Senere i spørgeskemaet bliver foreningslederne bedt om at estimere, hvor mange frivillige hjælpere foreningen har haft i det forgangne år (2014), fratrukket dem, som arbejder med 1

4 faste opgaver. Det gøres med følgende spørgsmålsformulering: Hvor mange andre frivillige (både og ikke- som ikke arbejder med faste opgaver i foreningen) har udført opgaver for foreningen i 2014 (fx hjulpet med at organisere events, festivaller, konkurrencer, fester eller lignende, løst andre praktiske opgaver, mv.)?. Her gælder de samme opmærksomhedspunkter som ovenfor i tilknytning til forståelsen af faste opgaver og de givne eksempler. Derudover er dette den kategori, hvor vi må vente den største usikkerhed, da nogle foreninger i løbet af året arrangerer eller deltager i events, hvor flere hundrede personer er aktive. Nogle foreninger har regnet disse med, men andre har givetvis ikke. Vanskeligt at estimere præcist Blandt de undersøgte foreninger indgår foreninger i alle størrelser. I de mindre foreninger er det rimeligt at antage, at den foreningsrepræsentant, som svarer på spørgeskemaet på foreningens vegne, kan svare ret præcist på antallet af frivillige og lønnede i de forskellige kategorier. I store foreninger flere af dem endda flerstrengede hvor foreningsrepræsentanten bliver bedt om at svare på hele foreningens vegne, må der forventes at være langt større usikkerheder på besvarelserne, da vi ikke kan forvente, at hver foreningsrepræsentant har brugt tid på at beregne det præcise antal. Som der også lægges op til i spørgeskemaet gennem formuleringen: Hvis du ikke kan angive et præcist tal, anslå da et cirka antal, som står i forlængelse af begge spørgsmålene citeret ovenfor, har det således været tilladt at estimere. Foreningernes repræsentativitet Undersøgelsen er gennemført på en måde, hvor alle idrætsforeninger under DIF, DGI og Firmaidrætten, som indgik i det centrale foreningsregister i sommeren 2015, har modtaget en invitation til at deltage i undersøgelsen. Omkring hver tredje forening endte med at besvare spørgeskemaet og lidt færre har afgivet tal for antallet af frivillige og lønnede i deres respektive foreninger. Med andre ord er det mere end to tredjedele af foreningerne under DIF, DGI og Firmaidrætten, som ikke indgår i beregningen. Det kan give anledning til visse usikkerheder i beregningen, da vi ikke med sikkerhed ved, om de foreninger, der har svaret, er repræsentative for de foreninger, som ikke har besvaret spørgeskemaet. Frivillige positioner, ikke absolut antal frivillige Fra flere forskellige undersøgelser i foreningsliv og frivillighed ved vi, at frivillige ofte er aktive på flere forskellige områder på samme tid. Eksempelvis er der mange frivillige, som er både trænere og ledere på samme tid ligesom mange løser andre opgaver (faste og ad hoc) ud over dette. Det betyder, at den samme frivillige eller lønnede kan tælle flere steder i beregningen. Således angiver beregningen af frivillige og lønnede foretaget her ikke antallet af personer, men antallet af positioner inden for foreningsidrætten. Noget som betyder, at beregningen hvis man tolker tallene som et udtryk for det absolutte antal frivillige givetvis er noget for højt. 2

5 Den valgte beregningsmetode Den simpleste beregningsmetode ville være at summere antallet af frivillige og lønnede i de foreninger, der har svaret på spørgeskemaet, for hver af de opstillede kategorier, beregne et simpelt gennemsnit, for så at gange det tal op med det samlede antal foreninger under DIF, DGI og Firmaidrætten. Det er næsten denne metode, som er benyttet, men da vi kender foreningernes størrelse og idrætsgren(e) både for de foreninger, der har besvaret spørgeskemaet, og de foreninger, der ikke har besvaret spørgeskemaet, har det været muligt at inddrage begge disse faktorer i beregningen. Fra tidligere undersøgelser af foreningsliv og frivillighed ved vi, at såvel foreningsstørrelse som idrætsgren har indflydelse på, hvor mange frivillige og lønnede, der er i foreningerne. Eksempelvis ved vi, at antallet af frivillige og lønnede generelt vokser med foreningernes størrelse, samt at idrætter med mange motionister, fx svømning og gymnastik, har færre frivillige i forhold til medlemstallet, end klassiske holdidrætter som fx fodbold og håndbold. Efter at have undersøgt repræsentativiteten af de foreninger, der har besvaret spørgeskemaet, når det gælder idrætsgren, blev det besluttet ikke at tage højde for dette i beregningen, da de foreninger, der har besvaret spørgeskemaet, i store træk er repræsentative for alle foreningerne, når det gælder idrætsgren. Derimod viser beregninger på foreningsstørrelse, at der er en ret klar tendens til, at foreningernes tilbøjelighed til at svare på spørgeskemaet stiger med foreningsstørrelse (medlemstal). Beregnede vi således det samlede antal frivillige og lønnede under DIF, DGI og Firmaidrætten uden at tage højde for forskellene mellem de foreninger, der har svaret, og dem, der ikke har, når det gælder foreningsstørrelse, ville tallet blive højere end det reelle. Fremgangsmåden Med udgangspunkt i de angivne estimater for antallet af frivillige og lønnede på hvert af de opstillede arbejdsområder (de tal foreningslederne har angivet i spørgeskemaet), er det muligt at beregne et gennemsnitligt antal af frivillige og lønnede pr. forening. I og med at beregningen skulle tage højde for foreningsstørrelse, blev der ikke blot beregnet ét gennemsnitligt antal frivillige og lønnede for hvert arbejdsområde, men et gennemsnit for hvert af de opstillede størrelsesintervaller. Disse størrelsesintervaller er angivet i tabel 1 sammen med antallet af foreninger, der findes hhv. i samplen (dvs. de foreninger, der har besvaret spørgeskemaet) og i alt i organisationerne på undersøgelsestidspunktet, total, forstået som antallet af foreninger, der blev inviteret til at deltage i undersøgelsen oplysninger som i sommeren 2015 blev trukket fra det fælles foreningsregister. 3

6 Tabel 1. Antal foreninger fordelt på størrelsesintervaller for hhv. alle organisationerne samt DIF, DGI og Firmaidrætten særskilt. Antallet i samplen (dvs. de foreninger, der har besvaret spørgeskemaet) og totalantallet i organisationerne er angivet i tabellen. Alle organisationer DIF DGI Firmaidrætten Sample Total Sample Total Sample Total Sample Total Under Total Det beregnede gennemsnit for hvert størrelsesinterval fordelt på de forskellige arbejdsområder er i beregningerne blevet ganget op med det samlede antal foreninger under DIF, DGI og Firmaidrætten, der tilhører de enkelte størrelsesintervaller ( total i tabellen ovenfor). Efterfølgende er disse tal blevet lagt sammen, og der er således blevet opnået et tal for det samlede antal frivillige og lønnede for hvert arbejdsområde og ved at addere tallene for de enkelte områder, var det muligt at nå frem til et estimat for det samlede antal frivillige og lønnede positioner under DIF, DGI og Firmaidrætten. I det følgende præsenteres resultaterne af beregningerne af det samlede antal frivillige og lønnede positioner. Beregningerne er foretaget samlet for foreninger under DIF, DGI og Firmaidrætten og for hver af de tre organisationer særskilt. I forhold til sidstnævnte beregninger er det vigtigt at understrege, at langt de fleste foreninger er medlem af mere end én organisation, hvorfor de derfor indgår i flere af beregningerne. Således afviger totalen fra den samlede beregning væsentligt fra den total man får, hvis man adderer tallene for hver af organisationerne. 4

7 Antal frivillige og lønnede positioner i foreninger under DIF, DGI og Firmaidrætten I tabel 2 er resultatet af beregningerne af antallet af frivillige og lønnede positioner i foreninger under DIF, DGI og Firmaidrætten angivet. Tabel 2. Antallet af frivillige og lønnede positioner samt summen af begge ( total ) for foreninger under DIF, DGI og Firmaidrætten. Faste opgaver, fordelt på områder Frivillige Lønnede Total Administration og ledelse Træning og instruktion Konkurrence Andre opgaver I alt med faste opgaver I alt uden faste opgaver I alt Beregningerne viser, at der alt i alt er frivillige positioner i de foreninger under DIF, DGI og Firmaidrætten. Heraf arbejder de med faste opgaver, mens de resterende er tilknyttet på ad hoc basis (men har gjort en indsats for deres respektive foreninger inden for det seneste år her 2014). Lønnede positioner er der alt i alt af. Antal frivillige og lønnede positioner i foreninger under DIF I tabel 3 er resultatet af beregningerne af antallet af frivillige og lønnede positioner i foreninger under DIF angivet. Tabel 3. Antallet af frivillige og lønnede positioner samt summen af begge ( total ) for foreninger under DIF. Frivillige Lønnede Total Faste opgaver, fordelt på områder Administration og ledelse Træning og instruktion Konkurrence Andre opgaver I alt med faste opgaver I alt uden faste opgaver I alt

8 Beregningerne viser, at der alt i alt er frivillige positioner i de foreninger under DIF. Heraf arbejder de med faste opgaver, mens de resterende er tilknyttet på ad hoc basis (men har gjort en indsats for deres respektive foreninger inden for det seneste år her 2014). Lønnede positioner er der alt i alt af. Antal frivillige og lønnede positioner i foreninger under DGI I tabel 4 er resultatet af beregningerne af antallet af frivillige og lønnede positioner i foreninger under DGI angivet. Tabel 4. Antallet af frivillige og lønnede positioner samt summen af begge ( total ) for foreninger under DGI. Frivillige Lønnede Total Faste opgaver, fordelt på områder Administration og ledelse Træning og instruktion Konkurrence Andre opgaver I alt med faste opgaver I alt uden faste opgaver I alt Beregningerne viser, at der alt i alt er frivillige positioner i de foreninger under DGI. Heraf arbejder de med faste opgaver, mens de resterende er tilknyttet på ad hoc basis (men har gjort en indsats for deres respektive foreninger inden for det seneste år her 2014). Lønnede positioner er der alt i alt af. Antal frivillige og lønnede positioner i foreninger under Firmaidrætten I tabel 5 er resultatet af beregningerne af antallet af frivillige og lønnede positioner i foreninger under Firmaidrætten angivet. 6

9 Tabel 5. Antallet af frivillige og lønnede positioner samt summen af begge ( total ) for foreninger under Firmaidrætten. Faste opgaver, fordelt på områder Frivillige Lønnede Total Administration og ledelse Træning og instruktion Konkurrence Andre opgaver I alt med faste opgaver I alt uden faste opgaver I alt Beregningerne viser, at der alt i alt er frivillige positioner i de 240 foreninger under Firmaidrætten. Heraf arbejder de med faste opgaver, mens de resterende er tilknyttet på ad hoc basis (men har gjort en indsats for deres respektive foreninger inden for det seneste år her 2014). Lønnede positioner er der alt i alt 365 af. Sammenligning med 2010 I rapporten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten, som Trygve Laub i 2012 udarbejdede for Idrættens Analyseinstitut i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), er der som det er tilfældet her foretaget beregninger på det samlede antal frivillige positioner. Dog udelukkende under DIF, da det kun var foreninger, der på undersøgelsestidspunktet i 2010 var medlem af DIF, som deltog i undersøgelsen. De beregninger, som blev foretaget på daværende tidspunkt, estimerede antallet af frivillige positioner i foreninger under DIF til at være, som det er angivet i tabel 6. Tabel 6. Estimat på antallet af frivillige positioner i foreninger under DIF, offentliggjort i rapporten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten (2012). Frivillige Trænere og instruktører Ledere (bestyrelses- og udvalgs) Andre opgaver I alt Det har trods kontakt til Trygve Laub ikke været muligt at genskabe beregningsmåden, som blev brugt til at nå frem til tallene i tabel 6. Af samme grund er der foretaget nye beregninger efter samme metode som skitseret ovenfor på 2015-tallene for på den måde at kunne sammenligne tallene fra 2010 med tallene fra 2015 dog kun for foreninger under DIF, da foreninger, der udelukkende var medlem af DGI og/eller Firmaidrætten på undersøgelsestidspunktet (i 2010) ikke indgik i undersøgelsen. 7

10 Inden resultatet af den nye beregning præsenteres, er det vigtigt at pointere, at der er flere forhold, der yderligere komplicerer muligheden for sammenligning mellem 2015 og Nogle af de væsentligste forhold i den forbindelse er beskrevet nedenfor. Forskellige arbejdsområder Der er i de to spørgeskemaer ikke spurgt ind til antallet af frivillige og lønnede på præcis de samme områder. Det fremgår af tabel 7, som sammenligner de arbejdsområder, som indgår i de to spørgeskemaer. Tabel 7. Sammenligning af de arbejdsområder, som indgik i hhv og 2015-undersøgelsen Administration og ledelse (fx af bestyrelsen eller faste udvalg, andre frivillige ledere, mv.) Træning og instruktion (fx trænere, instruktører, gruppeog holdledere, mv.) Ledere (bestyrelses- og udvalgs) Trænere og instruktører Konkurrence Andre opgaver, faste (fx vedligeholdelse, faciliteter, mv.) Andre opgaver, virker regelmæssigt (eksempelvis holdledere og andre faste hjælpere til træning, kampe, opvisninger/ stævner og lign. og/eller personer, der fast varetager pasning af cafeteria, kiosk, klubhus og lign. samt fast administrativt personale) Andre opgaver ikke faste (fx hjulpet med at organisere events, festivaller, konkurrencer, fester eller lignende, løst andre praktiske opgaver, mv.) Kategorien konkurrence indgår kun i 2015-spørgeskemaet, og det samme gør de ikke faste andre opgaver. Endelig er kategorien ledere i 2015 udvidet til også at indeholde administration, ligesom der i hjælpeteksten også er nævnt andre frivillige ledere og ikke kun bestyrelses- og udvalgs, som i Gruppe- og holdledere indgår i 2015 i kategorien træning og instruktion, mens den i 2010 var en del af kategorien andre opgaver (holdledere blev specifikt nævnt i hjælpeteksten for andre opgaver i 2010). Således er det meget sandsynligt, at en del af forklaringen på eventuelle afvigelser i det samlede antal frivillige og lønnede positioner og antallet af frivillige og lønnede positioner inden for de forskellige arbejdsopgaver skyldes forskelle i den måde, inddelingen er foretaget på og den måde spørgsmålene er stillet på. Faste opgaver vs. virker regelmæssigt i foreningen I forlængelse af sidstnævnte er det væsentligt også at nævne, at der, ud over kategoriinddelingen, også bliver spurgt forskelligt ind til tilknytningsforholdet mellem de frivillige og lønnede på den ene side og foreningen på den anden. I 2015 blev der spurgt ind til antal frivillige og lønnede, der arbejder med faste opgaver, inden for de fire arbejdsområder vist i tabel 7. I 2010 blev der i stedet spurgt ind til, hvor mange frivillige og lønnede, der virker regelmæssigt i foreningen, inden for de tre arbejdsområder vist i tabel 7. Selv om disse formuleringer tager sigte på at foretage samme skelnen mellem faste/regelmæssige frivillige eller lønnede og ad hoc frivillige, kan der være forskelle i, hvordan betegnelserne bliver opfattet hos foreningsrepræsentanten, der svarer på 8

11 spørgeskemaet. Det kan være med til at forklare forskelle mellem 2010 og Endelig er frivillige uden faste opgaver kun inkluderet i 2015 som et forsøg på at undersøge, hvor mange ad hoc-frivillige, der findes i foreningsidrætten. Det tilsvarende blev ikke undersøgt i 2010, og der er således ikke noget sammenligningsgrundlag. Antal frivillige og lønnede i foreninger under DIF i 2010 I tabel 8 er resultatet af beregningerne af antallet af frivillige og lønnede i foreninger under DIF i 2010 angivet. Tabel 8. Antallet af frivillige og lønnede positioner samt summen af begge ( total ) for foreninger under DIF (i 2010). Regelmæssige opgaver, fordelt på områder Frivillige Lønnede Total Trænere og instruktører Ledere Andre opgaver I alt Beregningerne viser, at der alt i alt var frivillige positioner i de foreninger under DIF. Lønnede var der alt i alt af. Tallet er en anelse lavere end det tal, som Trygve Laub i 2012 nåede frem til på basis af samme tal, men som nævnt er årsagen hertil ukendt, da det som tidligere nævnt ikke har været muligt at genskabe beregningerne fra 2012-rapporten. Når antallet af foreninger under DIF i 2010 er markant højere (10.068) end i 2015 (8.991), så skyldes det ikke et fald i antallet af foreninger under DIF. Det skyldes i stedet, at tallet i 2010 indeholdt enstrengede foreninger og afdelinger i flerstrengede foreninger, mens det i 2015 indeholder enstrengede foreninger og hele flerstrengede foreninger. Sammenligning af antal frivillige og lønnede i foreninger under DIF 2010 vs Med alle de ovenstående forbehold in mente er det i tabel 9 forsøgt at opstille en sammenligning mellem antal frivillige og lønnede i 2010 og

12 Tabel 9. Sammenligning af beregningerne af antal frivillige og lønnede positioner i 2010 og 2015 samt differencen (den estimerede udvikling) fra 2010 til Frivillige Lønnede Difference Difference Alle typer opgaver, fordelt på områder Administration og ledelse Træning og instruktion Andre faste opgaver (inkl. konkurrence ) I alt med faste/regelmæssige opgaver I alt uden faste opgaver Ser man bort fra de mange forbehold, det som beskrevet er nødvendigt at tage for gyldigheden af den foretagne sammenligning, viser beregningen en tendens til tilbagegang i det totale antal faste/regelmæssige frivillige og lønnede positioner i foreninger under DIF fra 2010 til Noget som ser ud til at gælde generelt og for stort set alle arbejdsområder. Mere præcist ser det samlede antal frivillige positioner i 2015 ud til at være 23 pct. lavere end i 2010, mens antallet af lønnede positioner ser ud til at være 19 pct. lavere. Det eneste arbejdsområde, hvor beregningen afslører en mindre fremgang, er på antallet af lønnede positioner inden for administration og ledelse. Noget som kan skyldes, at administration er medtaget i spørgsmålsformuleringen i 2015 og ikke i En del foreninger har således lønnede ansatte, som arbejder med administration, uden at de bliver regnet som en del af ledelsen. Endelig har vi i 2015 fået det første estimat på antallet af frivillige uden faste opgaver det man kunne betegne som ad hoc-frivillige. Det antal bliver i 2015 estimeret til at være næsten ligeså højt som antallet af faste frivillige positioner. Her er der dog ingen muligheder for sammenligning med 2010, hvilket gør, at det er ikke muligt at udtale sig om udviklingen over den undersøgte femårige periode. Ligeledes er det ikke muligt at udtale sig om, hvorvidt tendensen til tilbagegang i antallet af faste/regelmæssige frivillige og lønnede positioner bliver opvejet af en tilsvarende stigning i antallet af frivillige uden faste arbejdsopgaver det man kunne kalde for ad hoc-frivillige. Dermed ved vi reelt ikke, om der samlet set er kommet færre eller flere frivillige i foreninger under DIF. Afslutningsvis er det værd at nævne, at nyere undersøgelser på frivilligområdet generelt og inden for idrætten ikke finder en tendens til tilbagegang i antallet af frivillige på idrætsområdet. Der er endnu ikke foretaget undersøgelser, som dækker hele den samme periode som denne beregning. Således bliver det interessant at følge fremtidige undersøgelser på frivilligområdet med henblik på at kunne udtale sig mere sikkert om den nyeste udvikling i antallet af frivillige i foreningsidrætten. 10

13

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 2. maj 16 i Vejen Idrætscenter Karsten Elmose-Østerlund (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

Samfundsøkonomisk betydningen af fodbold i Danmark. Frivillighed

Samfundsøkonomisk betydningen af fodbold i Danmark. Frivillighed Samfundsøkonomisk betydningen af fodbold i Danmark Frivillighed 1 De frivilliges samfundsværdi 1.1 Introduktion til de frivillige Fodboldens mange frivillige skaber stor værdi, og har stor betydning for

Læs mere

FORENINGSIDRÆTTEN ANNO 2015 STATUS OG UDVIKLINGSTENDENSER. Karsten Elmose-Østerlund, Marlene Rosager Lund Pedersen & Bjarne Ibsen

FORENINGSIDRÆTTEN ANNO 2015 STATUS OG UDVIKLINGSTENDENSER. Karsten Elmose-Østerlund, Marlene Rosager Lund Pedersen & Bjarne Ibsen Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union FORENINGSIDRÆTTEN ANNO 2015 STATUS OG UDVIKLINGSTENDENSER Karsten Elmose-Østerlund, Marlene Rosager Lund Pedersen & Bjarne Ibsen SOCIAL INCLUSION

Læs mere

HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE?

HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE? Som ringe i vandet Konference om frivillighed i Ballerup Kommune, Lørdag d. 29. april 2017 Analytiker Trygve Laub Asserhøj HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE?

Læs mere

NOTAT VEDR. ESTIMAT PÅ VÆRDIEN AF DET FRIVILLIGE ARBEJDE I

NOTAT VEDR. ESTIMAT PÅ VÆRDIEN AF DET FRIVILLIGE ARBEJDE I DIF Den 22. januar 2013 NOTAT VEDR. ESTIMAT PÅ VÆRDIEN AF DET FRIVILLIGE ARBEJDE I DIF Til: DIF Udvikling og Sekretariatet CC: Hans Bay Fra: Team Analyse v. Michael Fester og Kasper Lund Kirkegaard Vedr.:

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Oplæg ved konferencen Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv Mandag den. december 201 på

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fysisk aktivitet eller social kapital? Oplæg ved Idan-konferencen Torsdag den 5. september 2013 i Vejen Idrætscenter

Fysisk aktivitet eller social kapital? Oplæg ved Idan-konferencen Torsdag den 5. september 2013 i Vejen Idrætscenter Fysisk aktivitet eller social kapital? Oplæg ved Idan-konferencen Torsdag den 5. september 2013 i Vejen Idrætscenter (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk) Ph.d. stipendiat Center for Forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

Workshop om frivillige og frivillighed Oplæg ved Foreningsudviklingskonferencen Lørdag den 27. september 2014 i DGI Huset i Vejle

Workshop om frivillige og frivillighed Oplæg ved Foreningsudviklingskonferencen Lørdag den 27. september 2014 i DGI Huset i Vejle Workshop om frivillige og frivillighed Oplæg ved Foreningsudviklingskonferencen Lørdag den 27. september 2014 i DGI Huset i Vejle Postdoc, ph.d. Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC)

Læs mere

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen Karsten Elmose-Østerlund Adjunkt Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut for Idræt og Biomekanik Bevægelse, Kultur og Samfund Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark

Læs mere

Workshop om ledelse og motivation til frivillighed

Workshop om ledelse og motivation til frivillighed Workshop om ledelse og motivation til frivillighed Oplæg ved DM i foreningsudvikling, Vejle, 28. september 2013 v/, ph.d. stipendiat Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut

Læs mere

De 22 parametre er fordelt på 4 overordnede emner: økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik.

De 22 parametre er fordelt på 4 overordnede emner: økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik. Idrætsforeninger i Danmark rammer og vilkår Undersøgelse foretaget af Danmarks Idrætsforbund(DIF) DIF har foretaget en undersøgelse af idrætsforeningernes muligheder for at agere i 93 danske kommuner.

Læs mere

Sådan får din forening fat i flere frivillige

Sådan får din forening fat i flere frivillige Sådan får din forening fat i flere frivillige Foreninger på forkant Vejen, 2. juni Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2010 Svar fra 5203

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Frivillighed i fremtidens idræt

Frivillighed i fremtidens idræt Frivillighed i fremtidens idræt Er frivilligheden under pres? Hvordan ser fremtidens frivillighed ud? Kort præsentation Uddannet Cand.scient. Hovedfag i Idræt fra Syddansk Universitet Sidefag i Samfundsfag

Læs mere

Frivilligt arbejde i danske og europæiske idrætsforeninger. Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer

Frivilligt arbejde i danske og europæiske idrætsforeninger. Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Frivilligt arbejde i danske og europæiske idrætsforeninger. Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Mandag den 4. December 2017 Bjarne Ibsen, Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og

Læs mere

Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital

Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital Oplæg ved konferencen Ny vin på gamle flasker Torsdag den 2. maj 2013 på Syddansk Universitet (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

Danskernes motions- og sportsvaner 2011

Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Vejen, 30. maj Idrættens største udfordringer II Trygve Buch Laub Ernst Vikne Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2016 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2016 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2016 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester & Peter Gottlieb 2017 Titel Idrætten i Tal 2016 Status på foreningsidrætten i DanmarkIdrætten i tal 2016 Hovedforfatter Michael

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse

Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse 2014 7 Indhold Besvarelserne... 3 Svarprocent... 3 Organisering... 4 Hvilke andre organisationer er foreningerne medlem af udover DAF?... 4 Hvad var foreningens

Læs mere

Visionsseminar 2011 Dansk Skak Union

Visionsseminar 2011 Dansk Skak Union Visionsseminar 2011 Dansk Skak Union Medlemsrekru%ering og fastholdelse Program Idrætsvaner Hvordan ser verden ud? Hvilke barrierer findes? Hvilke løsningsmodeller findes? Klubber Hvordan ser det ud for

Læs mere

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion Af DIF Analyse v. Kasper Lund Kirkegaard HAVETS MOTIONISTER Baggrund for undersøgelsen Præsentation af de tre delnotater Hovedpointer

Læs mere

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Peter Forsberg Analytiker Idrættens Analyseinstitut Jens Høyer-Kruse Postdoc. Syddansk Universitet Åbningsseminar 'Fremtidens Idrætsfaciliteter' IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Resultater, forskelle og ligheder

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt)formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub

I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub Foreningskonference, lørdag d. 23. august kl. 10-18 i Ballerup Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig

Læs mere

Brugerundersøgelse blandt DGI s medlemmer - Senioridræt

Brugerundersøgelse blandt DGI s medlemmer - Senioridræt Brugerundersøgelse blandt DGI s medlemmer - Senioridræt Rapport for DGI af Epinion Oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Baggrund og formål...3 1.2 Struktur for rapporten...3 2 Analyse

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Næsten 40% af de universitetsansattes tid bliver brugt til forskning og lidt under 30% af tiden bruges på undervisning. Når alle timerne lægges sammen, så får man en arbejdsuge

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF Syddansk Universitet Frivilligt arbejde i idrætsforeninger Forskelle og ligheder mellem specialforbund og idrætsgrene Elmose-Østerlund, Karsten; Ibsen, Bjarne Publication date: 2011 Document version Også

Læs mere

Hvor dyrker danskerne idræt?

Hvor dyrker danskerne idræt? Hvor dyrker danskerne idræt? Notat om brug af faciliteter på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Af Trygve Buch Laub og Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut Oktober 2012

Læs mere

Frivillighed i fremtidens forening

Frivillighed i fremtidens forening Frivillighed i fremtidens forening Oplæg ved DM i Foreningsudvikling Lørdag den 8. oktober 2011 Oplæg ved (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk) Ph.d. stipendiat Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

DANSKERNES IDRÆTSVANER

DANSKERNES IDRÆTSVANER Idrætsstrategimøde, Køge, 21. juni 2014 Analytiker Trygve Buch Laub DANSKERNES IDRÆTSVANER Hvor er idrætten på vej hen? IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet

Læs mere

CYKELSPORTEN I DANMARK

CYKELSPORTEN I DANMARK CYKELSPORTEN I DANMARK - ET NOTAT OM CYKELSPORTENS UDVIKLING OG FREMTID Michael Fester Februar, 2014 Titel Cykelsporten i Danmark Et notat om cykelsportens udvikling og fremtid Forfatter Michael Fester

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS Karsten Østerlund 2014:12 Social kapital i gymnastik og fitness En undersøgelse for landsudvalget i DGI Gymnastik

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Til Kultur og Fritidsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028

Til Kultur og Fritidsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Til Kultur og Fritidsudvalget Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND

FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND #vejen2016 Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Oversigt Baggrunden for analysen af idræt i Grønland Analysens resultater Ny viden om idræt i Grønland Økonomi og faciliteter

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren)

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren) STANDARDKONTRAKT SPONSORAFTALE 1 Parter Denne sponsoraftale er indgået mellem: Navn: (herefter kaldet sponsor) Adresse: CVR-/SE-nr.: og Navn: Adresse: (herefter kaldet klubben/udøveren) Evt. CVR-/SE-nr.:

Læs mere

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Indledning og formål I RealDania og Mandag Morgens store fremtidsscenarium for Danmark - Der bli`r et yndigt land 2050 - beskrives fremtiden

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester, Peter Gottlieb og Kasper Lund Kirkegaard 2015 Titel Idrætten i tal 2014 status på foreningsidrætten i Danmark Hovedforfatter Michael

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Forening i forandring?

Forening i forandring? Evt trompettekst over overskriften Forening i forandring? DETTE ER EN KORT RUBRIK I Pixi-udgave TO LINJER af Forening i forandring? - en undersøgelse af idrætsforeninger i Danmark Dette er en underrubrik

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's lokalt erhvervsklima 2015 - Sammenhæng mellem virksomheders vurderinger og statistiske rammevilkår Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår.

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår. Kultur & Fritidscenter Notat 31. oktober 2013 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Analyse mine kommentarer 2 - klj Danmarks Idræts Forbund - Foreningsundersøgelse

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere 2011 Anbragte børn og s adgang til og behov for En kvantitativ undersøgelse udarbejdet af den danske hjælpeorganisation, Børnehjælpsdagen Undersøgelsen omfatter 2106 børn og ( 0-23 år), der alle bor på/er

Læs mere

MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT. Jonas Hjortdal og Michael Fester

MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT. Jonas Hjortdal og Michael Fester MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT Jonas Hjortdal og Michael Fester 2016 Titel Matchfixing i dansk eliteidrætmatchfixing i dansk eliteidræt Forfattere Jonas Hjortdal og Michael Fester Omslagslayout DIF Udgave

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN

MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN - EN UNDERSØGELSELSE AF FIRE SPECIALFORBUNDS TRÆNERUDDANNELSER I ET KØNSPERSPEKTIV Michael Fester 2014 Titel Mangfoldighed i trænergerningen En undersøgelse af fire specialforbunds

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv

Fremtidens frivillige foreningsliv Fremtidens frivillige foreningsliv - Om rekruttering og fastholdelse af frivillige Oplæg ved inspirationsaften Fra kagebager til kasserer Torsdag den 23. maj 2013 i Aabenraa Kommune (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT

Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT FRIVILLIGRAPPORTEN 216-218 Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark Om undersøgelsen Befolkningens frivillige engagement

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Frivilligt arbejde i idræt

Frivilligt arbejde i idræt Frivilligt arbejde i idræt Notat udarbejdet for DGI December 2012 Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af i idrætsforeninger i Europa: SIVSCE-projektet Kort fortalt

Undersøgelse af i idrætsforeninger i Europa: SIVSCE-projektet Kort fortalt Steinbach, D. / Elmose-Østerlund, K. / Ibsen, B. Kort fortalt til idrætsforeninger nr. 1 15. november 2017 Forskning i europæiske idrætsforeninger - Resultater til praktisk brug Undersøgelse af i idrætsforeninger

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Als

Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Als Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Als Faciliteter & Lokaludvikling Ole Brændgaard, konsulent i Uddannelse, drift og organisation Hvorfor snakke sammenlægning? Hvad er visionen Hvad er målet?

Læs mere

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet 1) Foreninger: 144 foreninger har fået tilskud for (150 foreninger i 2015) 2) Medlemstal Der er sket en samlet stigning på 1,2 % på antal medlemmer, der er dog

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Foreningsledelse - med henblik på rekruttering og fastholdelse af frivillige

Foreningsledelse - med henblik på rekruttering og fastholdelse af frivillige Foreningsledelse - med henblik på rekruttering og fastholdelse af frivillige Oplæg ved Idans konference den 31. maj 2012 i Vejen Idrætscenter v/, ph.d. stipendiat Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Tal om det frivillige Danmark

Tal om det frivillige Danmark FRIVILLIGRAPPORTEN 16-18 Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark Om undersøgelsen Befolkningens frivillige engagement

Læs mere

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Skive Stadion, den

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold Overblik... 2 Sammenligninger... 2 Hvad viser figuren?... 3 Hvad viser tabellerne?... 5 Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for LUP Fødende: Analysemetoderne,

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 217 INDHOLD Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater... 4

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE...7 Skadesantal og -risiko

Læs mere