Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet"

Transkript

1 Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet IT- og Telestyrelsen Side 1 af 16

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BAGGRUND...3 METODE...4 HISTORIK...5 TO FORUDSÆTNINGER... 5 PRISMÆSSIG GENNEMSIGTIGHED... 6 INTERNATIONAL STANDARDISERING... 7 UDVIKLINGEN AF TERMINERINGSPRISERNE SIDEN TEKNOLOGISK OG MARKEDSMÆSSIG UDVIKLING SIDEN KRYDSPORTERINGSLIGNENDE TJENESTER IP-TELEFONI EGENTLIG KRYDSPORTERING ERFARINGER FRA UDLANDET...12 EU-LOVGIVNING OM KRYDSPORTABILITET...13 DANSKE OVERVEJELSER...14 TI HI3G DANSK IT FORBRUGERRÅDET SAMLEDE OVERVEJELSER KONKLUSION...16 Side 2 af 16

3 Baggrund I medfør af 36, stk. 1, i teleloven 1 skal udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller - tjenester sikre, at slutbrugere hos disse kan medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere (nummerportabilitet). Af stk. 2 fremgår, at nummerportabilitet omfatter almindelig nummerportabilitet og altså ikke krydsportabilitet. Med almindelig nummerportabilitet menes i den sammenhæng tilfælde, hvor slutbrugere medtager abonnentnumre enten ved skift mellem fastnetudbydere eller ved skift mellem mobiludbydere. Ved krydsportering menes, at slutbrugere kan medtage abonnentnumre ved skift fra fastnetudbyder til mobiludbyder samt fra mobiludbyder til fastnetudbyder. Det lovmæssige krav om krydsportabilitet blev oprindeligt vedtaget allerede i 1997 med lov nr. 392 af 10. juni 1997 om tildeling og anvendelse af nummerressourcer. Lovkravet blev udmøntet i bekendtgørelse nr. 140 af 25. februar 1998 om ændring af bekendtgørelse om frit operatørvalg og nummerportabilitet, der tilføjede en ny bestemmelse til den gældende bekendtgørelse 2. Af denne nye bestemmelse fremgik, at: Slutbrugere [ ] senest den 1. januar 2001 [skal] have mulighed for at medtage abonnentnumre ved skrift mellem udbydere af offentlige telenet eller teletjenester inden for områderne telefoni, ISDN og offentlig mobilkommunikation. Fristen for indførelse af krydsportabilitet er siden blevet udskudt af flere omgange. Den sidste bekendtgørelse, der indeholdt en frist for indførelse af krydsportabilitet, var bekendtgørelse nr. 185 af 22. marts 2004 om fuld nummerportabilitet, hvorefter: slutbrugere [ ] senest den 31. december 2005 [skal] have mulighed for at medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester inden for områderne telefoni, ISDN og offentlig mobilkommunikation. Som konsekvens af dette krav undersøgte IT- og Telestyrelsen i juli 2005 de tekniske muligheder for indførelse af krydsportabilitet i Danmark inden den 31. december Undersøgelsen blev foretaget med bistand fra Ementor Danmark A/S (herefter: Ementor). Krydsportabilitet indebærer som nævnt, at slutbrugere får mulighed for at medtage deres telefonnumre på tværs af fastnet og mobilnet. Formålet med kravet om krydsportabilitet i den danske lovgivning var primært et ønske om at fremme konkurrencen på telemarkedet ved at gøre det lettere for slutbrugere at skifte teleudbyder. Undersøgelsen resulterede i, at IT- og Telestyrelsen anbefalede videnskabsministeren at fjerne kravet om krydsportabilitet fra lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1 Som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni Jf. 1a, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 645 af 4. august 1997 om frit operatørvalg og nummerportabilitet. Side 3 af 16

4 (herefter: teleloven) og dermed også at fjerne udmøntningen af hjemlen til at fastsætte tidsfrister for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet i den deraf fastsatte bekendtgørelse. 3 Ved lov nr af 21. december 2005 udgik kravet om krydsportabilitet således af loven. Af bemærkningerne til lovforslaget 4 til ovenstående lov fremgik imidlertid, at: Videnskabsministeriet vil følge udviklingen på området og vil senest inden udgangen af 2008 gennemføre en analyse og vurdering af, om den teknologiske udvikling har medført, at der er mulighed og behov for at indføre krydsportabilitet i Danmark i en ny form, der tager højde for nye tjenestetyper. Der vil i den forbindelse skulle lægges vægt på såvel forbrugerhensyn, konkurrencehensyn og den teknologiske udvikling. Det er på denne baggrund, at IT- og Telestyrelsen har udarbejdet denne rapport. Metode IT- og Telestyrelsen har ved denne undersøgelse taget udgangspunkt i rapporten fra september 2005 om de tekniske muligheder for indførelse af krydsportabilitet. På baggrund af denne rapports konklusioner har IT- og Telestyrelsen kontaktet relevante aktører med henblik på at indsamle information om deres vurdering af de tekniske muligheder for indførelse af krydsportabilitet, som verden ser ud i dag. Henvendelserne til interessenterne kan inddeles i to grupper. I henvendelserne til den ene gruppe har styrelsen eksplicit redegjort for de to forudsætninger, der var afgørende for, at lovkravet blev fjernet i december 2005, og anmodet om interessenternes vurdering af, hvorvidt forudsætningerne har ændret sig siden fjernelse af lovkravet om indførelse af krydsportabilitet, samt om interessenternes vurdering af muligheden for at indføre dette i dag, herunder om øvrige relevante forhold. Denne gruppe af interessenter har tidligere deltaget i arbejdet vedrørende muligheden for indførelse af et lovkrav om krydsportabilitet, herunder i forbindelse med Ementors undersøgelse af dette. Interessenterne er: Telekommunikationsindustrien (TI) Hi3G Dansk IT Forbrugerrådet TI er interesseorganisation for teleoperatører og teletjenesteudbydere i Danmark. Hi3G er imidlertid ikke længere medlem af brancheorganisationen og er derfor medtaget selvstændigt i denne undersøgelse, idet Hi3G driver et af de offentlige mobilnet i Danmark. 3 Se senest bekendtgørelse nr. 185 af 22. marts 2004 om fuld nummerportabilitet. 4 Jf. L 97 af 20. december Side 4 af 16

5 Dansk IT er en netværksorganisation, der repræsenterer professionelle it-brugeres synspunkter. Forbrugerrådet er en forbrugerorganisation, der varetager de almindelige forbrugeres interesser overfor erhvervsliv og myndigheder. Den anden gruppe interessenter består af europæiske telemyndigheder. I henvendelserne til denne gruppe har IT- og Telestyrelsen forespurgt om de pågældende landes regulatoriske rammer for så vidt angår krydsportabilitet, samt om myndighedernes eventuelle intentioner om at indføre lovkrav om krydsportabilitet. 5 Derudover har IT- og Telestyrelsen gennemgået direktivtekster og -forslag fra EU med henblik på at afdække, i hvilket omfang EU har taget aktivt stilling til krydsportabilitet. Styrelsen har ydermere analyseret termineringspriser på det danske telemarked og udviklingen af disse over en årrække. Styrelsen har tillige vurderet, om der i dag eksisterer tekniske løsninger, der muliggør opslag på enkeltnumre ved dirigering af opkald på tværs af landegrænser. Historik Som beskrevet i afsnittet Baggrund undersøgte IT- og Telestyrelsen i juli 2005 de tekniske muligheder for indførelse af krydsportabilitet i Danmark. Undersøgelsen skulle vurdere muligheden for at indføre krydsportabilitet inden for den lovgivningsmæssigt fastsatte tidshorisont på 31. december 2005 såvel som i et tidsmæssigt længere perspektiv på cirka tre år. Fristen for indførelse af krydsportabilitet var forud herfor blevet udskudt flere gange. Et centralt hensyn bag udskydelse af fristen for indførelse af krydsportabilitet havde været, at indførelse af krydsportabilitet først bør ske, når der er sikkerhed for, at krydsportabilitet ikke vil medføre et forringet tjenesteudbud for slutbrugerne. To forudsætninger For at undgå at krydsportabilitet vil medføre et forringet tjenesteudbud for slutbrugerne, blev det i undersøgelsen fra 2005 konstateret, at to forudsætninger skulle være opfyldt, førend der kunne indføres krydsportabilitet. Den manglende opfyldelse af disse to forudsætninger var den væsentligste årsag til udskydelserne af indførelsen af krydsportabilitet. Om forudsætningerne fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget fra , at: 5 IT- og Telestyrelsen har i den forbindelse modtaget tilbagemelding fra Estland, Finland, Irland, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Sturbritannien og Sverige. 6 Jf. L 97 af 20. december Side 5 af 16

6 Udmøntning af kravet om krydsportabilitet er blevet udskudt flere gange ved bekendtgørelse siden det blev indført i I forbindelse med beslutningerne om udskydelse har der været enighed om, at to grundlæggende forudsætninger skulle være opfyldt, for at krydsportabilitet kunne indføres uden risiko for forringelse af tjenesteudbuddet for slutbrugerne. De to grundlæggende forudsætninger er: - indførelsen af en international standard for udveksling af takstoplysninger - takstforskellene for termineringen af opkald i faste og mobile net reduceres betragteligt Ingen af disse to grundlæggende forudsætninger er opfyldt i dag, og intet tyder på, at en af de to forudsætninger vil være opfyldt inden for en treårig tidshorisont. Ydermere er der ingen udsigt til, at andre europæiske lande vil indføre krav om krydsportabilitet, ligesom der heller ikke er tegn på, at der på EU-niveau tages initiativ til at gennemtvinge mulighed for krydsportabilitet. Lovforslaget baserede sig på IT- og Telestyrelsen vurdering, der konkluderede, at: ingen af de to forhold var opfyldt, der ingen international standard var på vej og at det hurtigste tidsperspektiv for indførelse af en international standard i øvrigt ville være 10 år, takstforskellen for terminering af opkald i faste og mobile net fortsat var betragtelig og det derfor fortsat spillede en afgørende rolle for udbydere og slutbrugere, hvor opkaldet termineres. På trods af en forventet væsentlig reduktion i takstforskellen inden for de næste tre år, ville der fortsat være en betragtelig takstforskel i termineringspriserne. I forlængelse heraf konkluderedes, at: Såfremt krydsportabilitet indføres i Danmark kan det altså forventes, at det vil føre til et forringet tjenesteudbud for slutbrugerne både med en tidshorisont på et halvt år og tre år. Det forringede tjenesteudbud, der omtales i konklusionen ville kunne komme til udtryk på følgende to områder. Prismæssig gennemsigtighed Det var således vurderingen i forbindelse med de forskellige udskydelser, at indførelsen af krydsportabilitet kunne indebære en risiko for, at slutbrugerne ville få et forringet overblik over prissætningen af telefonopkald og/eller en stigning i taksten for opkald. Denne vurdering baserede sig på, at forskellen i taksten for at foretage opkald til hhv. fastnetnumre og mobilnumre stadig var betydelig. Det var derfor væsentligt for slutbrugerne at vide, hvorvidt de foretog opkald til et fastnet- eller mobilnummer. Det forringede overblik over prissætningen kan i forlængelse heraf forklares med, at slutbrugere ved hjælp af den danske nummerplan 7 som udgangspunkt kan skelne fastnetnumre fra mobilnumre 7 Nummerplanen, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 404 af 23. maj 2008 om den samlede danske nummerplan, kan findes på IT- ogtelestyrelsens hjemmeside: Side 6 af 16

7 alene ved hjælp af de to første cifre. Nummerplanen er nemlig opbygget således, at forskellige typer af numre (fastnet, mobil og andre typer) er placeret i nummerserier, der er specificeret på de to første cifre. Men hvis f.eks. et fastnetnummer blev porteret til et mobilnummer, ville slutbrugere ikke længere kunne identificere nummertypen og dermed prissætningen alene på de to første cifre. Indførelsen af krydsportabilitet ville i disse tilfælde altså medføre et forringet overblik over prissætningen for slutbrugerne. I den forbindelse skal det dog nævnes, at prisgennemsigtigheden i Danmark i forhold til slutbrugerne er sikret ved et lovkrav om mulighed for prisoplysning ved udgående opkald (teleoplysningstjenester), jf. 33 i teleloven 8. Risikoen for en stigning i taksten for opkald kan forklares med, at forskellen i termineringsprisen for opkald til henholdsvis fastnet og mobile net var betydelig. Et lovkrav om, at udbydere skulle tilbyde krydsportabilitet, ville derfor kunne medføre, at udbydere ville lade taksten for opkald til fastnetnumre stige betydeligt for at kompensere for de udgifter, der ville være forbundet med at dirigere og terminere opkald i de mobile net, i det omfang fastnetnumre var blevet krydsporteret. Slutbrugerne ville altså risikere at skulle betale væsentligt mere for opkald til fastnetnumre uanset om disse konkret var blevet krydsporteret eller ej. International standardisering Tilsvarende kunne den manglende internationale standardisering på området øge risikoen for, at de udenlandske operatører ville vælge at forhøje priserne for opkald til Danmark eller i yderste konsekvens lukke for muligheden for at foretage opkald til Danmark. Problemet kan illustreres ved et eksempel: En slutbruger foretager et opkald fra udlandet til Danmark. Den udenlandske udbyder vil af sin slutbruger opkræve en bestemt takst for opkaldet i overensstemmelse med internationale aftaler herom, herunder om opkaldet er til et fastnet- eller mobilnummer. Den udenlandske udbyder identificerer i den forbindelse nummertypen ved hjælp af den danske nummerplan altså på baggrund af de to første cifre (se ovenfor). Herefter vil opkaldet blive dirigeret til den danske udbyder, der terminerer opkaldet hos den modtagende slutbruger. Den danske udbyder opkræver en termineringstakst hos den udenlandske udbyder for at terminere dennes slutbrugers kald i et dansk net. Denne termineringstakst vil være væsentlig højere, hvis opkaldet termineres i et mobilnet i forhold til fastnettet. Imidlertid har den udenlandske udbyder ikke i forbindelse med dirigeringen af opkaldet fra sin slutbruger og videre til den danske udbyder mulighed for at se, at opkaldet skal termineres i et fastnetnummer, der er krydsportert til et mobilnummer. Den udenlandske udbyder vil derfor i forventning om, at opkaldet går til et almindeligt fastnetnummer have opkrævet en takst af sin slutbruger i overensstemmelse hermed. Den udenlandske udbyder står herefter tilbage med en regning for en termineringsafgift fra den danske udbyder, som er uforholdsmæssig stor i forhold til den takst, han har opkrævet af sin egen slutbruger. 8 Som affattet i lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, jf. 9, i bekendtgørelse nr af 13. oktober Side 7 af 16

8 Dette forhold vil medføre en risiko for, at udenlandske udbydere enten vil opkræve den maksimale (mobil-)takst for alle opkald til Danmark uanset om opkaldet faktisk termineres i et fastnetnummer eller at udenlandske udbydere evt. vil begrænse muligheden for overhovedet at foretage opkald, der skal termineres i danske net. Denne begrænsning vil også ramme danske slutbrugere, der foretager opkald fra udlandet og hjem til Danmark. En manglende international standardisering på området øger risikoen for slutbrugeres forringede muligheder for at foretage opkald til Danmark. Rapporten vil i de følgende to afsnit Udviklingen af termineringspriserne siden 2005 samt Teknologisk og markedsmæssig udvikling siden 2005, se på om der er sket en udvikling på de to forudsætningers område siden Udviklingen af termineringspriserne siden 2005 Formålet med dette afsnit er at belyse, i hvilket omfang forskellen mellem prisen for terminering af opkald i henholdsvis faste og mobile net er reduceret siden 2005 og frem til i dag. Termineringspriserne for udbydere med en stærk markedsposition på det relevante marked reguleres årligt for det følgende år i forlængelse af IT- og Telestyrelsens markedsundersøgelser 9 og er et udtryk for den maksimale pris, en udbyder kan opkræve hos en anden udbyder for at transportere og terminere et opkald i sit net. Det bemærkes, at prisen for terminering af opkald er den samme, uanset om opkaldet er foretaget fra fastnettet eller mobilnettet. Siden 2003 er fastnettermineringsprisen blevet reguleret efter den såkaldte LRAIC-metode 10. Forud for dette var fastnettermineringsprisen i en årrække reguleret dels efter en metode om historiske omkostninger, og dels efter en bedste praksis -metode. 11 Mobiltermineringspriserne er ikke blevet reguleret før Siden 2006 er Sonofons, TDC s og Telias mobiltermineringspris reguleret efter bedste praksis -metoden. Siden 2008 er termineringsprisen også blevet reguleret for Hi3G efter bedste praksis -metoden. 12 Ved regulering af de mobile termineringspriser gældende fra maj 2009 og fremover benyttes imidlertid LRAIC-metoden, der siden 2003 ligeledes er blevet benyttet til regulering af fastnettermineringsprisen. 9 Mere information om markedsundersøgelserne kan findes på styrelsens hjemmeside via følgende link: 10 LRAIC-metoden (Long Run Average Incrimental Costs) er en af fire prisfastsættelsesmetoder, som IT- og Telestyrelsen kan vælge skal finde anvendelse i forbindelse med prisfastsættelse af samtrafikprodukter. Der er flere oplysninger om LRAIC på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: 11 Se mere om de to metoder på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: 12 Se mere om IT- og Telestyrelsens afgørelser om fastsættelse af termineringspriser på følgende link: Side 8 af 16

9 Af IT- og Telestyrelsens oplysninger om termineringspriser fremgår det, at udviklingen af gennemsnitsprisen for fastnetterminering 13 samt for mobilterminering 14 ser således ud: Termineringspriser (gennemsnit) Pris (øre pr. minut) År Som det fremgår af figuren ovenfor, har gennemsnitsprisen for fastnetterminering de seneste tre år ligget nogenlunde stabilt omkring 3,5 øre i minuttet. Priserne for 2009 og fremefter er endnu ikke fastsat. Som det ligeledes fremgår af figuren, har den gennemsnitlige mobiltermineringspris til sammenligning været støt faldende de seneste tre år 15. Prisen vil således falde med ca. 38 % fra 2005 til Gennemsnitsprisen for fastnetterminering er udregnet som et gennemsnit af prisen for opkald termineret hhv. lokalt, indenfor området og mellem områder samt til hhv. højtakst og lavtakst. I beregningen af gennemsnitsprisen er der foretaget en vægtning i forhold til, hvor stor en andel af opkaldene der termineres hhv. lokalt (75,6%), indenfor området (15,5%) og mellem områder (8,9%) samt hvor stor en andel af opkaldene, der sker til højtakst (75%) og lavtakst (25%). Gennemsnitsprisen er ydermere udregnet for et opkald af tre minutters varighed. Priserne er offentligt tilgængelige via internettet på: 14 Ved udregning af gennemsnitsprisen for mobilterminering er der ikke taget højde for, hvor stor en andel af opkaldene der termineres i den enkelte operatørs net. 15 Det bemærkes, at prisen for mobilterminering ikke var reguleret i Tallet er derfor baseret på den pris, som ifølge ITog Telestyrelsens markedsanalyser var gældende i perioden (94-96 øre). Side 9 af 16

10 Mobiltermineringsprisen vil ifølge IT- og Telestyrelsens forventninger falde yderligere i de kommende år. De angivne priser for er dog endnu ikke fastsat og er således alene udtryk for styrelsens forventninger til prisniveauet. IT- og Telestyrelsen forventer således, at prisen for mobilterminering vil være ca. 42 øre i Som beskrevet ovenfor fastsættes denne pris dog først endeligt i På trods af den faldende mobiltermineringspris, er der stadig betydelig forskel på priserne for terminering af opkald i henholdsvis fastnettet og mobile net. I 2009 vil forskellen være cirka 55 øre pr. minut i gennemsnit for terminering af opkald i henholdsvis fastnet og mobile net. Selv hvis faldet i mobiltermineringsprisen fortsætter med samme takt, vil der ved brug af den samme prisfastsættelsesmetode gå adskillige år, før mobiltermineringsprisen vil nå tilnærmelsesvis samme niveau som fastnettermineringspriserne. Denne forudsætning, der sammen med en international standard for udveksling af takstoplysninger, vurderes at skulle være opfyldt før krydsportabilitet kan indføres som et lovkrav uden risiko for væsentlig forringelse af tjenesteudbuddet for slutbrugerne, er efter IT- og Telestyrelsens vurdering således ikke opfyldt i dag. Det er derudover IT- og Telestyrelsens vurdering, at det næppe heller er sandsynligt, at takstforskellen vil være reduceret i så væsentligt omfang i nær fremtid, at forudsætningen om en betragtelig reduktion i takstforskellen vil være opfyldt inden for en årrække. Teknologisk og markedsmæssig udvikling siden 2005 I Ementors rapport fra 2005 er de tekniske problemstillinger, der knytter sig til indførelsen af et lovkrav om krydsportabilitet nærmere vurderet. Den største teknologiske hindring er som nævnt, at der ikke findes en international standard for udveksling af takstoplysninger. I 2005 kunne man konkludere, at arbejdet med at udvikle en sådan standard stort set var gået i stå, og at man ikke regnede med, at arbejdet ville blive genoptaget inden for en overskuelig fremtid. Der er ikke IT- og Telestyrelsen bekendt siden 2005 sket fremskridt vedrørende en international standardisering af udveksling af takstoplysninger. Forudsætningen om, at der skulle ske en international standardisering af udveksling af takstoplysninger er, som beskrevet i denne rapports afsnit om Erfaringer fra udlandet, derfor ikke tættere på at være opfyldt i dag end den var i Takseringen er således stadig ikke baseret på identifikation af det konkrete abonnentnummer derimod dettes tilknytning til den nummerserie, som abonnentnummeret befinder sig i. men Krydsporteringslignende tjenester Siden 2005 har flere teleudbydere udviklet krydsporteringslignende tjenester. Et eksempel herpå er Sonofons tjeneste Yndlingsnummer, som via en omstillingsservice lader abonnenten modtage opkald til et fastnetnummer på vedkommendes mobiltelefon. Dette sker i praksis ved, at alle opkald til det gamle fastnetnummer automatisk bliver dirigeret videre til det mobilnummer, som Side 10 af 16

11 abonnementet også kræver. Derved fremstår det gamle fastnetnummer, både for den der foretager, og den der modtager opkaldet, som om det er krydsporteret. Proceduren virker dog kun for indgående opkald. IP-telefoni IP-telefoni er ved at slå igennem som en anden type krydsporteringslignende tjeneste, der giver mulighed for at bruge sit fastnetnummer på en mobilterminal. IP-telefoni benytter som hovedregel fastnetnumre, da kommunikationsformen traditionelt er begrænset til kun at kunne anvendes et bestemt fysisk sted. Inden for de sidste par år er der dog dukket flere løsninger op, hvormed det er muligt at gøre IP-telefoni nomadisk 16 og efterhånden også mobil. Det kendetegnende ved IP-telefoni er, at telefonopkaldet foretages fra en enhed, som etablerer forbindelse til en server via et datanet og ikke via telefonfastnettet eller et af mobilnettene. IPtelefoniserveren videresender herefter opkaldet til den modtagende enhed, enten via internettet, hvis den modtagende enhed er en IP-telefoniterminal, eller et af telefonnettene hvis den modtagende enhed er en fastnet- eller mobiltelefon. Ifølge telestatistikken var der ved udgangen af 2007 i alt IP-telefoniabonnementer, og der har gennem de sidste par år været en stigning i antallet af IP-telefoniabonnementer på cirka hvert halve år. Telestatistikken medregner dog kun traditionelle IP-telefoniabonnementer, hvor en udbyder stiller en dataforbindelse til rådighed på et konkret fysisk sted. Da telestatistikken således ikke medtager tjenester, som kan bruges uden et særskilt IP-telefoniabonnement, må man forvente, at det faktiske antal brugere af IP-telefoni er betydeligt højere. Som eksempel kan nævnes de tilfælde, hvor man bruger en personlig computer til at etablere adgang til en IP-telefoniserver ved hjælp af en allerede eksisterende internetforbindelse. Disse tjenester er nomadiske, og er derfor ikke, som de traditionelle IP-telefoniabonnementer, begrænset til en konkret fysisk adresse. Egentlig krydsportering Flere udbydere tilbyder i dag ligeledes egentlig krydsportering til visse kundegrupper. Rent teknisk krydsporteres de pågældende fastnetnumre, så opkald til numrene modtages på en mobilterminal. For at undgå problemet med identifikation af termineringsprisen, bliver opkald til de krydsporterede numre afregnet til nummerets oprindelige fastnettakst. Dette følger af en TI-brancheaftale. Udbyderne kompenserer typisk selv for tabet på termineringsprisen gennem abonnementspriserne for de pågældende tjenester. De nye krydsporteringstjenester og krydsporteringslignende tjenester, herunder anvendelse af mobil IP-telefoni, er eksempler på, at markedet selv er i gang med at finde alternative løsninger til egentlig og fuld krydsportering af telefonnumre. 16 Nomadisk telefoni karakteriseres ved, at abonnenten kan tage telefonforbindelsen med sig fra sted til sted, og tilslutte sig nettet disse steder, for eksempel hvor der findes internetforbindelser. I modsætning til mobiltelefoni kan man ved nomadisk telefoni ikke forvente, at kunne opretholde en forbindelse, når man bevæger sig mellem dækningsområder. Side 11 af 16

12 Erfaringer fra udlandet Som beskrevet i afsnittet Baggrund, konkluderede Ementor i sin rapport bl.a., at: Danmark er alene i Europa med kravet om at indføre krydsportabilitet. Der er ingen udsigter til, at andre europæiske lande vil indføre krydsportabilitet, ligesom der heller ikke er tegn på, at der på EU-niveau tages initiativ til at gennemtvinge krydsportabilitet. Formålet med dette afsnit er at belyse, om Ementors konklusion stadig gælder, eller om der er tegn på nye europæiske initiativer vedrørende krydsportering. For at få det nødvendige overblik over de andre europæiske landes overvejelser vedrørende krydsportering, har IT- og Telestyrelsen kontaktet arbejdsgruppen WGNNA (Numbering, Naming and Adressing) under ECC 17, samt ERO 18 der har en sekretariatsfunktion for de forskellige arbejdsgrupper under ECC. ERO oplyser i deres svar til styrelsen, at de ikke har kendskab til, at fuld nummerportabilitet er blevet indført i nogen lande. ERO s svar støttes af de svar, styrelsen har fået fra individuelle medlemmer af WGNNA. Alle otte lande, der har svaret på styrelsens henvendelse om krydsportabilitet, fastslår, at fuld nummerportabilitet ikke er blevet indført i deres lande. Et enkelt land, Storbritannien, oplyser tillige, at man før 2006, slet ikke tillod nummerporteringer mellem fastnettet og mobilnettet. Fra 2006 blev dette imidlertid tilladt, men dog således, at man stadig betaler samme takst for at ringe til nummeret, som man gjorde før nummeret blev porteret. Man har indført denne regel for at beskytte den britiske nummerplans integritet og sikre prismæssig gennemsigtighed for forbrugerne. På styrelsens spørgsmål om, hvorvidt nogen af de adspurgte lande overvejer at indføre lovgivning, der kan sikre fuld nummerportabilitet, svarer de lande, der har besvaret styrelsens henvendelse, at dette ikke er tilfældet. Blandt disse lande er der i øvrigt ikke kendskab til, at den internationale udveksling af takstoplysninger kan bero på andet end bi- eller multilaterale aftaler mellem operatørerne. Samtlige lande oplyser i øvrigt, at taksterne for opkald til udenlandske numre bliver identificeret via nummerserier, som beskrevet under afsnittet international standardisering og teknologisk udvikling. Ud fra de modtagne svar fra ERO og de individuelle WGNNA-medlemmer, kan man således konkludere, at der i de enkelte ECC-medlemslande, ikke er set initiativer til krav om krydsportabilitet, og Danmark vil igen gå enegang i Europa, hvis man genindfører et lovkrav om krydsportering. 17 Electronic CommunicationsCommittee. ECC er en europæisk myndighed, der har til formål, at udvikle harmoniserede planer, der sikrer den bedste fælleseuropæiske udnyttelse af radiofrekvenser, satellitbaner og nummerressourcer 18 European Radiocommunications Office. Side 12 af 16

13 EU-lovgivning om krydsportabilitet I 2002 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet den såkaldte teledirektivpakke, der har til hensigt at regulere hele den fælleseuropæiske frekvens- og telepolitik. Teledirektivpakken består foruden frekvenspolitikbeslutningen 19 af fire direktiver populært kaldet: Adgangsdirektivet 20, tilladelsesdirektivet 21, rammedirektivet 22 og forsyningspligtdirektivet 23. Forsyningspligtdirektivet har blandt andet til formål at regulere forbrugerforholdene på teleområdet og indeholder i den forbindelse i art. 30 nærmere regler om adgang til portering af telefonnumre. Det fremgår direkte af direktivets art. 30, nr. 1, at adgangen til nummerportabilitet ikke finder anvendelse på nummerportabilitet mellem net, der udbyder tjenester på et fast sted, og mobilnet. Denne regel er også nævnt i direktivets betragtning 40, der dog samtidig giver de enkelte medlemsstater mulighed for selv at fastsætte regler om krydsportabilitet. EU-Kommissionen har udarbejdet et forslag til ændring af art. 30 i forsyningspligtdirektivet 24 i forbindelse med den igangværende direktivrevision. Kommissionen har om nummerportabilitet foreslået, at art. 30, stk. 5, affattet således: Efter at have hørt markedsmyndigheden og under hensyntagen til de teknologiske og markedsmæssige forhold kan Kommissionen ændre bilag I efter fremgangsmåden i artikel 37, stk. 2. Ved en sådan ændring kan der bl.a. fastsættes bestemmelser om: a) nummerportabilitet mellem fastnet og mobilnet b) portabilitet for abonnentidentifikantionsmidler med tilhørende oplysninger, som bestemmelserne i stk. 2, 3 og 4 i så fald også gælder for. Kommissionen foreslår altså, at regler om krydsportabilitet skal kunne fastsættes af Kommissionen efter iagttagelse af en nærmere fastsat procedure, som der henvises til fra forslagets art. 37 nr. 2. Det fremgår ikke af forarbejderne til forslaget i øvrigt, hvad det nærmere indhold af disse procedureregler kunne tænkes at være, ligesom det endnu er usikkert om muligheden vil indgå i de afsluttende forhandlinger. 19 Europa-Parlamentet og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab. 20 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter. 21 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og tjenester. 22 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og tjenester. 23 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og tjenester. 24 Jf. KOM(2007)697. Se også Side 13 af 16

14 Der er således endnu ikke afklaring af forslaget i forbindelse med forhandlingerne om den reviderede direktivpakke. Det er dog forventningen, at et endeligt forslag tidligst vil træde i kraft i Danske overvejelser IT- og Telestyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport i foråret 2008 henvendt sig til interessenterne: Telekommunikationsindustrien (TI), Hi3G, Dansk IT og Forbrugerrådet. Som nævnt ovenfor har styrelsen anmodet interessenterne om at tage stilling til, om de to afgørende forudsætninger for genindførsel af et lovkrav om mulighed for krydsportering, er tættere på at være opfyldt i dag, end de var da lovkravet blev fjernet i TI Ifølge TI foreligger der ingen international standard for udveksling af takstoplysninger, og på grund af det store antal aktører på området anser TI det for usandsynligt, at en sådan løsning kan gennemføres i praksis. Vedrørende takstforskelle for terminering i faste og mobile net, mener TI ikke, at udviklingen er kommet langt nok til, at forskellene kan karakteriseres som ubetydelige. Yderligere mener TI, at termineringspriserne muligvis er på vej i den modsatte retning, altså til at blive mindre overskuelige, blandt andet på grund af usikkerhed med hensyn til termineringspriser for IP-telefoni. TI finder, at et eventuelt nyt lovkrav om krydsportering skal udspringe af fælleseuropæisk regulering, samt at det forud for indførslen af et sådan krav skal være muligt at pege på en konkret løsning. TI oplyser i øvrigt, at operatørerne allerede i dag benytter sig af delvis krydsportering, således at det er muligt for eksempel at anvende et fastnetnummer på en mobiltelefon, så længe opkaldet stadig termineres til fastnetpris. Hi3G Teleudbyderen Hi3G er heller ikke bekendt med en international standard for udveksling af takstoplysninger. Hi3G tager i deres besvarelse af styrelsens henvendelse ikke stilling til, om termineringspriserne for fastnet- og mobilopkald har nærmet sig hinanden. Hi3G er dog bekendt med, at andre aktører i branchen har indført krydsporteringslignende tjenester som beskrevet i TI s besvarelse. Hi3G vurderer, at disse individuelle løsninger i sidste ende er til skade for forbrugerne, da de individuelle løsninger kan vise sig ikke at være kompatible. Hi3G opfordrer endelig IT- og Telestyrelsen til at udarbejde en egentlig standard for, hvorledes krydsportabilitet skal gennemføres. Side 14 af 16

15 Dansk IT Dansk IT s besvarelse henviser generelt til de høringssvar, som Dansk IT afgav i forbindelse med lovændringen i Dansk IT vurderer, at forskellen mellem taksterne for terminering i det faste og det mobile net i løbet af de foregående tre år er blevet reduceret i et omfang, så muligheden for krydsportering allerede er rykket så tæt på, at Dansk IT foreslår, at man genindfører kravet om krydsportabilitet pr. 1. januar Dansk IT foreslår, at IT- og Telestyrelsen i samarbejde med de europæiske myndigheder, målrettet arbejder for en tilnærmelse af taksterne for terminering i fastnettet og mobilnettet, i stedet for at overlade prisdannelsen til sektorens parter. Dansk IT oplyser i øvrigt på linie med TI og Hi3G, at der allerede udbydes krydsportering på det danske marked. Forbrugerrådet Forbrugerrådet oplyser indledningsvis, at de ikke er klar over, hvilket arbejde der pågår med hensyn til udarbejdelse af en international standard for udveksling af taksoplysninger. Det er Forbrugerrådets holdning, at takstforskellen mellem terminering af opkald i det faste og det mobile net muligvis er blevet mindre de seneste år, men at forskellen endnu ikke er blevet reduceret så betragteligt, at det for en forbruger er irrelevant, om han ringer til et fastnet- eller et mobilnummer. Forbrugerrådet finder, ligesom Dansk IT, at det er en myndighedsopgave at arbejde for en nødvendig prisreduktion forud for indførelsen af et eventuelt lovkrav om mulighed for krydsportering. Samlede overvejelser Som det fremgår, er de danske interessenter som udgangspunkt enige om, at det på nuværende tidspunkt ikke giver mening at indføre et lovkrav om krydsportabilitet. Ingen af de adspurgte interessenter kender til initiativer, der kan opfylde den første forudsætning - udarbejdelsen af en international standard for udveksling af takstoplysninger. Interessenterne er ligeledes enige om, at den anden forudsætning reducering af takstforskellen mellem terminering i faste og mobile net er tættere på at være opfyldt i dag, end den var da lovkravet om krydsportabilitet blev fjernet i Der er imidlertid stor forskel på de enkelte interessenters mening om, hvorvidt det nogensinde bliver realistisk fuldt ud at opfylde denne forudsætning. Således mener TI, at man, blandt andet på grund af ny teknologi, ikke nødvendigvis i fremtiden vil kunne se en fuldstændig ens og gennemskuelig prisudvikling for fastnet- og mobiltaksterne. Heroverfor mener Dansk IT, at takstforskellen allerede er blevet reduceret til et niveau, hvor man uden betænkelighed vil indføre et krav om krydsportering inden for ganske få år. Side 15 af 16

16 Desuden er der ikke enighed om, hvorvidt IT- og Telestyrelsen bør intervenere i prisdannelsen på telemarkedet, for at sikre at forudsætningen bliver opfyldt. Således mener TI, at tiltag på dette område udelukkende bør udspringe af fælleseuropæisk regulering, hvor Dansk IT og Forbrugerrådet gerne ser at IT- og Telestyrelsen tager selvstændigt initiativ til en yderligere prisreduktion. Konklusion Som nævnt under afsnittet Baggrund har denne rapport haft til hensigt at vurdere, om der på baggrund af forbrugerhensyn, konkurrencehensyn og den teknologiske udvikling, er mulighed for at indføre et lovkrav om krydsportabilitet i Danmark. På baggrund af IT- og Telestyrelsens undersøgelser vedrørende en international standard for udveksling af takstoplysninger samt udviklingen i Danmark i takstforskelle for terminering af opkald i faste og mobile net, er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at de to grundlæggende forudsætninger for indførelse af et eventuelt lovkrav om krydsportabilitet uden væsentlig forringelse af tjenesteudbuddet for slutbrugerne ikke er opfyldt i dag og ej heller kan forventes at være opfyldt i nær fremtid. Denne vurdering støttes af flertallet af de adspurgte danske interessenter, der ikke mener, at tiden endnu er moden til at genindføre et lovkrav om krydsportabilitet. Visse interessenter tvivler på, at det i det hele taget vil kunne lade sig gøre inden for en overskuelig årrække. Dertil kommer, at IT- og Telestyrelsens undersøgelser vedrørende andre europæiske landes gældende lovgivning om krydsportabilitet og disse landes intentioner om at indføre lovgivning herom viser, at ingen af de europæiske lande, der har svaret på henvendelsen, har planer om at indføre krav om krydsportabilitet, hverken på kort eller langt sigt. Som allerede nævnt er de forudsætninger, der tidligere er blevet opstillet for at indføre et krav om krydsportabilitet endnu ikke opfyldt. EU er imidlertid inden for den seneste tid begyndt at se på mulighederne for at indføre et krav om krydsportabilitet. Flere af de adspurgte danske interessenter, har i deres besvarelser af IT- og Telestyrelsens henvendelse peget på, at et eventuelt krav om krydsportabilitet bør udspringe fra EU. Endeligt kan det konstateres, at markedet selv er begyndt at imødekomme behovet for krydsportabilitet, for eksempel gennem udbud af forskellige krydsportabilitetslignende tjenester og introduktion af mobil IP-telefoni. Side 16 af 16

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER 26. september 2011 OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester En ny bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet. TeliaSonera Danmark A/S Ejby Industrivej 135 2600 Glostrup TeliaSoneras priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./.

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til udvalget fremsendes hermed til orientering:./. Supplerende grundnotat

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

Væsentligste punkter, hvor den nye telelov på baggrund af de nye direktivkrav og regelforenkling vil adskille sig fra den nuværende lov

Væsentligste punkter, hvor den nye telelov på baggrund af de nye direktivkrav og regelforenkling vil adskille sig fra den nuværende lov Væsentligste punkter, hvor den nye telelov på baggrund af de nye direktivkrav og regelforenkling vil adskille sig fra den nuværende lov Dette notat beskriver de væsentligste nye krav i teledirektivpakken

Læs mere

Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Hi3G s priser for terminering af trafik

Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Hi3G s priser for terminering af trafik Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Hi3G s priser for terminering af trafik har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for terminering af

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed

Læs mere

Resultat af den nationale høring

Resultat af den nationale høring 19. august 2015 /dajosc Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Erhvervsstyrelsen har i perioden

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Delafgørelse overfor TDC 19. juni 2012 INTRODUKTION 1 Markedsafgørelse I medfør af 41, stk. 1, jf. 40, stk. 1, og 37, stk. 2, i lov nr. 169 af 3.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Logningsbekendtgørelsen. Teknisk gennemgang af. Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006. Justitsministeriet

Logningsbekendtgørelsen. Teknisk gennemgang af. Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006. Justitsministeriet Udvalget for Videnskab og Teknologi L 63 - Bilag 7 Offentligt Teknisk gennemgang af Logningsbekendtgørelsen Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006 Retsplejelovens 786, stk. 4 Det påhviler udbydere

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald.

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald. Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Bedste praksis 3-afgørelse af priser for terminering af taletrafik i Barablus

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan 1)

Bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan 1) BEK nr 425 af 14/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen,

Læs mere

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold.

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold. Justitsministeriet jm@jm.dk cfu@jm.dk 9. februar 2016 Høringssvar til høring om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af kontrakter om levering af digitalt

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

I det følgende refereres og kommenteres de væsentligste substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen.

I det følgende refereres og kommenteres de væsentligste substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen. Høringsnotat s høringsnotat af 1. juli 2010 for høring over udkast til analyser af engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet 1 Indledning iværksatte den 30. oktober 2009 en høring af

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Vejledning til den samlede danske nummerplan. IT- og Telestyrelsen

Vejledning til den samlede danske nummerplan. IT- og Telestyrelsen Vejledning til den samlede danske nummerplan IT- og Telestyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 4 1.1 IT- og Telestyrelsens administration på nummerområdet... 4 2. Introduktion

Læs mere

IT- og Telestyrelsen modtog høringssvar fra TDC, Telenor, Telia, Hi3G og Europa-Kommissionen.

IT- og Telestyrelsen modtog høringssvar fra TDC, Telenor, Telia, Hi3G og Europa-Kommissionen. Høringsnotat Høringsnotat i forbindelse med udkast til LRAIC-prisafgørelse om mobiltermineringspriserne i 2011 overfor TDC, Telenor, Telia og Hi3G modtog høringssvar fra TDC, Telenor, Telia, Hi3G og Europa-Kommissionen.

Læs mere

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 31. marts 2006 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 SAMMENFATNING... 4 KAPITEL 1 DET RÅ KOBBER OG DOBBELTDÆKNING... 6 1.1. ANVENDELSEN

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TDC s GSMmobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TDC s GSMmobilnet. TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC's priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for terminering af trafik

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Det skal blive billigere at telefonere med mere ensartede takster og mere konkurrence: Kommissionen holder høring om lavere mobiltakster i Europa

Det skal blive billigere at telefonere med mere ensartede takster og mere konkurrence: Kommissionen holder høring om lavere mobiltakster i Europa IP/08/1016 Bruxelles, den 26. juni 2008 Det skal blive billigere at telefonere med mere ensartede takster og mere konkurrence: Kommissionen holder høring om lavere mobiltakster i Europa Kommissionen vil

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Bilag 2a. Priser for samtrafiktjenester

Bilag 2a. Priser for samtrafiktjenester Bilag 2a. Priser for samtrafiktjenester Dette bilag udgør bilag 2a til Produkttillæg for SIP Connect og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag A1: Priser for samtrafiktjenester. 1. Generelle forudsætninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet TDC Regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet 1 Indledning fastsætter

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 106 Offentligt Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov IT- og Telestyrelsen Januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Klage over TDC Tele Danmark for misbrug af dominerende stilling

Klage over TDC Tele Danmark for misbrug af dominerende stilling Klage over TDC Tele Danmark for misbrug af dominerende stilling Journal nr. 3:1120-0100-190/Infrastruktur/ln/tph Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. Consorte Danmark A/S har den 17. januar 2001 klaget

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 3 Offentligt Supplerende grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning]

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] 10. september 2013 MARKEDSAFGØRELSE 1 Forord Det følger

Læs mere

BRANCHEAFTALE OM NUMMERPORTABILITET

BRANCHEAFTALE OM NUMMERPORTABILITET Maj 2011 BRANCHEAFTALE OM NUMMERPORTABILITET Følgende brancheaftale indgået mellem nedenstående udbydere, der deltager i brancheforhandlinger om Nummerportabilitet. Nummerportabilitet i Danmark giver kunden

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles C(2013) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: + 45 3546 6001 Kære Betina Hagerup Vedr.: Kommissionens

Læs mere

Telekommunikationsret

Telekommunikationsret Tom Latrup-Pedersen Telekommunikationsret &d$5 THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Telekommunikationsrettens genstand 16 1.1. Sondringen mellem infrastruktur og indhold 21 1.2. Den sektorspecifikke konkurrenceregulering

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2010/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 10. februar 2011 Betænkning over Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2014-15. Fremsat den 29. april 2015 af justitsministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2014-15. Fremsat den 29. april 2015 af justitsministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence-

Læs mere