1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:"

Transkript

1 Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om den maksimale pris for terminering af taletrafik i Barablus virtuelle mobilnet Indledning 22. december 2009 fastsætter i denne bedste praksis 3-afgørelse (herefter BP3- afgørelsen) den maksimale pris for terminering af taletrafik i Barablu Mobile Limited s (herefter Barablu) virtuelle mobilnet. traf den 29. september 2008 afgørelse overfor Barablu, hvor Barablu blev udpeget som udbyder med stærk markedsposition på engrosmarkedet for terminering af trafik i Barablus mobilnet og pålagt en forpligtelse om priskontrol. traf desuden BP3-afgørelse af 29. september 2008, hvoraf det fremgår, at i i 2009 vil træffe en ny prisafgørelse overfor Barablu gældende fra Prisen fastsat i BP3-afgørelsen omfatter alle ydelser for at aflevere taletrafik til terminering i Barablus virtuelle mobilnet, herunder Barablus opsætning af samtrafikpunkt. Holsteinsgade København Ø Telefon E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Frederik Rygaard Telefon E-post Sagsnr Dok nr Side 1/12 sendte d. 23. november 2009 udkast til prisafgørelse i høring. har modtaget høringssvar fra TDC og fra Europa- Kommissionen. Ingen andre selskaber har indgivet høringssvar. har behandlet de indkomne høringssvar i den endelige prisafgørelse. Der er derfor ikke udarbejdet et særskilt høringsnotat. 1 AFGØRELSE træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Fra 1. januar 2010 til 30. april 2010 må den gennemsnitlige pris for terminering af taletrafik i Barablus virtuelle mobilnet maksimalt udgøre 74 øre pr. minut. 1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer.

2 Fra 1. maj 2010 må den gennemsnitlige pris for terminering af taletrafik i Barablus virtuelle mobilnet maksimalt udgøre 51 øre pr. minut. Barablu skal senest d. 15. januar 2010 og 15. maj 2010 sende dokumentation for, at Barablus takster er i overensstemmelse med afgørelsen. 2 Begrundelse for afgørelse ooo0ooo Der foreligger dokumentation for, at prisen for tre produkter, der er sammenlignelige med produktet terminering af taletrafik i Barablus virtuelle net, og som indgår i tre forskellige aftaler, der er sammenlignelige med aftalerne om terminering af taletrafik i Barablus virtuelle mobilnet, samlet set er lavere end den gældende pris for terminering af taleopkald i Barablus virtuelle mobilnet. 2 Det er s vurdering, at den maksimale pris for terminering af taleopkald i Barablus virtuelle mobilnet pr. 1. maj 2010 kan sættes ned til 51 øre. Den regulerede pris omfatter alle ydelser for at aflevere taletrafik til terminering i Barablus virtuelle mobilnet, herunder Barablus opsætning af samtrafikpunkt. Side 2/12 Niveauet, som prisen kan sættes ned til i 2010, er baseret på en samlet skøn over priserne på de sammenlignelige produkter i de sammenlignelige aftaler. IT- og Telestyrelsen har i den forbindelse vægtet prisen for terminering af taletrafik til TDC i Norge højere end de to andre priser i sammenligningen. Priserne, der indgår i vægtningen, skal korrigeres, såfremt der er forskelle i produkter og aftaler, eller hvis priserne er udtryk for et unaturligt lavt prisniveau. ITog Telestyrelsen har ikke foretaget korrektioner til de indsamlede priser, da styrelsen vurderer, at der ikke er forhold, der kan begrunde korrektioner. 2.1 Sammenligning og fastsættelse af priser Sammenligning af priser Der foreligger dokumentation for, at prisen for tre produkter, der er sammenlignelige med produktet terminering af taletrafik i Barablus virtuelle net, og som indgår i tre forskellige aftaler, der er sammenlignelige med aftalerne om terminering af taletrafik i Barablus virtuelle mobilnet, samlet set er lavere end den gældende pris for terminering af taleopkald i Barablus virtuelle mobilnet. har valgt at basere BP3-sammenligningen af Barablus pris for terminering af taletrafik i selskabets virtuelle mobilnet med priserne for produktet terminering af taletrafik i TDC s virtuelle mobilnet i Norge, Barablus virtuelle mobilnet i Sverige og TDC s virtuelle mobilnet i Finland pr. 1. november har i forbindelse med udarbejdelse af BP3-afgørelsen været i kontakt med de udvalgte selskaber. Endvidere har telemyndighederne i Norge (NPT), Sverige (PTS) og Finland (FICORA) bidraget med yderligere oplysninger om priser og forhold for terminering af taletrafik til mobilkunder i de pågældende lande samt selskaber.

3 Som det fremgår af tabel 1 nedenfor er termineringsprisen i to ud af de tre sammenlignelige aftaler væsentlig lavere end prisen for terminering af taletrafik i Barablus virtuelle mobilnet i Danmark. Termineringsprisen i den sidste sammenlignelige aftale ligger marginalt over prisen for terminering af taletrafik i Barablus virtuelle mobilnet. Tabel 1 Priser for terminering af taletrafik i virtuelle mobilnet pr. 1. november 2009 Pris pr. minut TDC i Norge Barablu i Sverige TDC i Finland Barablu i Danmark National valuta NOK 0,90 SEK 0,32 EUR 0,0586 DKK 0,74 DKK 3 0,76 0,22 0,44 0,74 De udvalgte selskaber termineringspriser er baseret på dokumentation fra selskaber og telemyndigheder, herunder følgende der er offentligt tilgængeligt: 1) Norge: Vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle, offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 16) af 17. november ) Sverige: Barablus begäran om samtrafik med Telia Sonera är inte rimlig af 28. marts 2007 og Uppdatering av prisrekommendation för terminering av röstsamtal i mobilnät af 10. juni Side 3/12 3) Finland: TDC Oy Finland. Matkaviestinverkon julkinen operaattorihinnasto. Hinnasto sisältää TDC Oy Finland:n matkaviestinverkon yhteenliittämispalveluiden maksut ja korvaukset af 1. oktober har bemærket, at priserne for terminering i de tre udvalgteselskabers virtuelle mobilnet er på forskellige niveauer, og at priserne hos TDC i Norge er væsentligt højere end hos Barablu i Sverige og TDC i Finland. Den højere pris i Norge end i Sverige og Finland kan til dels forklares med, at priserne i Sverige og Finland er meget tæt på niveauet for terminering af taletrafik i de øvrige (ikke-virtuelle) mobilnet. I Norge er derimod p.t. TDC på en overgangsordning, således at termineringsprisen for TDC i Norge er højere end den gældende pris for terminering i de øvrige (ikke-virtuelle) mobilnet. 3 Valutakursomregningen i nærværende BP3-afgørelse er foretaget med de gennemsnitlige månedlige valutakurser for perioden december 2008 til november De konkrete valutakurser, der er anvendt, er 1 NOK= 0,846 DKK, 1 SEK= 0,700 DKK og 1 euro=7,447 DKK. Kilde: Vedtak_smaa_tilbydere_Offentlig_versjon.pdf 5 amtrafik%20med%20telia%20sonera%20%c3%a4r%20inte%20rimlig%2c%20enligt%20pt S/ samt /Prisrekommendation-fran-1juli-2009.pdf 6

4 For så vidt angår afregninger for oprettelse og vedligehold af samtrafikpunkter (port kapacitet), har TDC i Norge principielt mulighed for at opkræve betaling herfor, men gør det ikke i praksis. I Finland kan TDC selv kan forhandle på kommercielle vilkår, om der skal være særskilt afregning for denne tjeneste. Der er dog gensidighed i priserne. Styrelsen har på anmodning ikke fået oplysninger fra Barablu, om Barablu i Sverige opkræver særskilt betaling for denne tjeneste. Til styrelsens kendskab opkræver selskaberne i Sverige ikke hinanden særskilt for oprettelse og vedligehold af samtrafikpunkter Fastsættelse af Barablus termineringspris vurderer, at maksimalprisen for terminering af taleopkald i Barablus virtuelle mobilnet pr. 1. maj 2010 kan sættes ned til 51 øre pr. minut. Den regulerede maksimalpris for terminering omfatter alle relevante ydelser for at aflevere taletrafik til terminering i Barablus virtuelle mobilnet, herunder Barablus opsætning af samtrafikpunkt (port kapacitet). har fastsat prisen på baggrund af et samlet skøn, der i videst muligt omfang sikrer reelle konkurrencemarginer, at priser ikke opretholdes på et unaturligt højt niveau, at samtrafikprisen for terminering af taletrafik i virtuelle mobilnet ikke belastes af utidssvarende teknik, fejlinvesteringer, ineffektiv drift m.v. hos den samtrafikforpligtede udbyder, samt fremmer vækst og innovation, jf. lovbemærkningerne til 55, stk. 3, i lov nr. 418 af 31. maj 2000, der i dag er videreført i 51 f, stk. 8, i teleloven. Side 4/12 I det samlede skøn indgår desuden, at der på længere sigt skal opnås symmetriske priser, da symmetri vil sikre hensynet i telelovgivningen om effektivitet, holdbar konkurrence og øgede fordele for forbrugerne. TDC anfører i sit høringssvar, at Barablu, da selskabet trådte ind på markedet, vidste, vidste, at mobiltermineringspriserne ville blive reguleret ned til omkostningsbaseret niveau, og selskabet derfor ikke kunne forvente at opretholde højere termineringspriser end andre selskaber. TDC fremfører, at det ikke vil være relevant at give Barablu en overgangsordning, der stiller Barablu lempeligere end andre selskaber, og at prisen for terminering i Barablus virtuelle mobilnet skal reguleres ned den pris, som de andre selskaber opkræver for termineringstjenesten. Endelig henviser TDC til den nye termineringshenstilling fra Europa- Kommissionen, hvori det angives, at nye selskaber på termineringsmarkedet maksimalt kan få en overgangsordning på 4 år, inden der skal være symmetriske priser. 7 TDC angiver i den forbindelse, at TDC er af den oplysning, at Barablu begyndte sine aktiviteter i Danmark i 2006 og derfor bør være underlagt symmetriske priser senest i Europa-Kommissionen opfordrer i sit høringssvar til at påvise objektive omkostningsforskelle, der kan retfærdiggøre den asymmetriske behandling af Barablu, eller sikre at den asymmetriske regulering af Barablus termineringstakster udfases hurtigst muligt. Endvidere opfordrer Europa- 7 Kommissionens henstilling af 7. maj 2009 om regulering af fastnet- og mobiltermineringstakster i EU:

5 Kommissionen til at anvende differensomkostningsmetoden, hvor den relevante yderligere tjeneste er engrostermineringstjenesten, men glæder sig over, at agter at revidere bekendtgørelsen om langsigtede gennemsnitlige differensomkostningers metode og den respektive model for omkostningsbestemmelse. skal oplyse TDC om, at Hi3G først blev underlagt regulering af termineringsprisen i april 2008, og at alle selskaber derfor ikke var reguleret, da Barablu trådte ind på markedet. Barablu kunne derfor ikke vide, at selskabet ville blive prisreguleret, da selskabet trådte ind på markedet. Prisreguleringen af Barablu indeholder ikke en lempeligere overgangsordning end for de andre selskaber. Styrelsen skal gøre TDC opmærksom på, at TDC, Telenor og Telia fik en treårig overgangsordning i forbindelse med BP3- afgørelserne overfor TDC, Telenor og Telia af 24. januar Endelig skal styrelsen gøre opmærksom på, at Telestyrelsen via dataindberetninger i forbindelse med markedsanalysen af Barablu, er blevet oplyst, at Barablu ikke terminerede trafik før Endvidere skal styrelsen gøre opmærksom på, at Barablu har symmetriske priser med Hi3G, og at selskabet derfor ikke har asymmetriske priser med alle andre selskaber på markedet. Styrelsen skal i den forbindelse nævne, at Hi3G skal have symmetriske priser med TDC, Telenor og Telia i Side 5/12 Styrelsen forventer, at termineringspriserne vil falde i de udvalgte sammenligningslande inden næste prisafgørelse overfor Barablu. Ét af de tre BP3- sammenligningslande har som følge af en overgangsordning allerede fastsat et fald i termineringspriserne i Det er styrelsens hensigt, at der skal være symmetriske priser på markedet, såfremt de eksisterende priskontrolmetoder tillader det. Hvis den næste prisafgørelse overfor Barablu muliggør det, vil priserne mellem alle selskaber være symmetriske i Det er dermed styrelsens hensigt at efterkomme Europa-Kommissionens opfordring om at udfase asymmetrien hurtigst muligt Prisnedsættelsen ikrafttræden har ud fra en helhedsbetragtning, hvori der indgår formåls-, proportionalitets- og lighedsbetragtninger, vurderet, at prisnedsættelse skal ske pr. 1. maj vurderer, at en prisnedsættelse pr. 1. maj 2010 er bedst egnet til at skabe en rimelig balance mellem hensynet til slutbrugerne og de øvrige udbydere der i sidste ende vil drage fordel af lavere termineringspriser og til Ba- 8 Afgørelserne findes her: 9 Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering i Barablu Mobile Limiteds mobilnet (marked nr. 16):

6 rablu, der med en overgangsordning, på en hensigtsmæssig måde, vil kunne tilrette sit forretningsgrundlag det nye prisniveau. En nedsættelse af prisen pr. 1. maj 2010 vil efter s vurdering bidrage til at sikre den vedvarende konkurrence på mobilmarkedet som helhed og understøtte innovationsprægede investeringer bredt i markedet, som er hensyn, der ifølge teleloven formålsbestemmelse skal varetages i forbindelse med afgørelser truffet af. En umiddelbar nedsættelse af priserne for terminering af taletrafik i Barablus virtuelle mobilnet kan være meget byrdefuld for udbyderen, fordi termineringsprisen kan have været påvirket af konkurrencemæssige forhold på andre af selskabets forretningsområder inden for mobilmarkedet som helhed. En umiddelbar prisnedsættelse ville kunne ændre de økonomiske forhold således, at der ville være en risiko for, at konkurrencen på det samlede mobilmarked ville kunne lide skade. finder på den baggrund, at styrelsen bør udvise forsigtighed ved at tillade Barablu, at prisen først sættes ned pr. 1. maj Endvidere er der praksis for at regulere TDC s, Sonofons, Telias og Hi3G s mobiltermineringspriser med virkning fra 1. maj hvert år. Disse selskabers priser bliver da også reguleret pr. 1. maj 2010, jf. s afgørelse af 30. oktober En prisnedsættelse før 1. maj 2010 vil derfor kunne indebære et element af ikke sagligt begrundet forskelsbehandling. Side 6/ Niveauet for termineringsprisen Det er s vurdering, at maksimalprisen for terminering af taleopkald i Barablus virtuelle mobilnet i 2010 kan sættes ned til 51 øre pr. minut. s skøn for niveauet af termineringsprisen pr. 1. maj 2010 tager udgangspunkt i de i Tabel 1 angivne takster og baserer sig derudover på en helhedsbetragtning, hvori der indgår formåls-, proportionalitets- og lighedsbetragtninger. Det er s hensigt at opnå symmetriske priser på sigt, da styrelsen vurderer, at symmetri vil sikre hensynet i telelovgivningen om effektivitet, holdbar konkurrence og øgede fordele for forbrugerne. Niveauet, som prisen kan sættes ned til i 2010, er baseret på et samlet skøn af priserne på de sammenlignelige produkter i de sammenlignelige aftaler. I samlede skøn er der ikke indgået en særlig vægtning af priserne for terminering af taletrafik. Af relevans for det samlede skøns vægtning af de enkelte priser er, om nogle af priserne i de sammenlignelige aftaler er faldende som følge af regulering med overgangsordning i form af en trinvis nedsættelse af termineringsprisen. Det samlede skøn tager endvidere sammenligneligheden mellem omkostninger for Barablu i Danmark og de enkelte udvalgte selskabers omkostninger i betragtning. De relevante forskelle i omkostninger vil primært kunne knytte sig til de nationale roaming aftaler samt samtrafikaftaler med andre selskaber på markedet for mobilterminering.

7 Ud af de tre forhold, taler ét forhold, Overgangsordninger i reguleringen, for at vægte TDC Norges pris lavere. Ét forhold, de nationale roamingaftaler, taler for, at der i det samlede skøn ikke indgår en særlig vægtning af priserne. Endelig taler ét forhold, samtrafikaftalerne med andre selskaber på markedet på mobilterminering, for at vægte prisen for terminering af taletrafik i TDC Norges virtuelle mobilnet højt. Overgangsordninger i regulering vurderer, at overgangsordninger i regulering taler for, at et samlet skøn vægter Norges pris relativt lavt. Hvis en pris i en af de sammenlignelige aftaler følger en overgangsordning, hvor prisnedsættelsen udskydes eller sættes ned trinvist, kan det tale for, at denne pris vægtes lavt, da prisen ikke er udtryk for den reelle pris, som man har vurderet, at udbyderen bør sælge til, hvis der ikke var overgangsordning. En enkelt pris i de sammenlignelige aftaler er fastsat som følge af en overgangsordning i reguleringen. TDC Norges pris er den eneste pris blandt priserne for de sammenlignelige produkter fra de sammenlignelige aftaler, der følger en overgangsordning. TDC Norge følger en overgangsordning, hvor deres pris sættes ned trinvist. Den nuværende pris på NOK 0,90 (DKK 0,76) sættes således ned til NOK 0,75 (DKK 0,63) pr. 1. juli Barablus pris i Sverige er på niveau med de andre udbydere på markedet. TDC Finland er ikke prisreguleret. Barablu i Sverige og TDC i Finland følger således ikke en overgangsordning, der sætter priserne gradvist ned. Side 7/12 Nationale roamingaftaler vurderer, at de nationale roamingaftaler ikke taler for, at der i et samlet skøn indgår en særlig vægtning af priserne fra de sammenlignelige aftaler om terminering i virtuelle mobilnet. En væsentlig del af omkostningerne for en udbyder af terminering i virtuelle mobilnet er den nationale roamingpris, som udbyderen skal betale for den radiobaserede del af nettet. Hvis et af de udvalgte selskaber har en national roamingaftale, der i særlig høj grad ligner den aftale og de priser, som Barablu betaler for roaming i Danmark, vil dette tale for at vægte dette selskabs priser højere i BP3- afgørelsen. har på forespørgsel ikke kunne få adgang til Barablus nationale roamingaftale i Danmark. Styrelsen har ej heller haft adgang til de nationale roamingaftaler i Sverige eller Finland. Styrelsen har derfor ikke kunne identificere forskelle, der i forbindelse med det samlede skøn berettiger til en særlig vægtning af priserne i de sammenlignelige aftaler. Priserne i de nationale roamingaftaler vil kunne være usammenlignelige, hvis der er væsentlige forskelle i omkostningsniveauet for radionet samt konkurrencesituationen i de enkelte lande. Dette vurderer imidlertid, at der ikke er. Styrelsen vurderer således, at der samlet set ikke er væsentlige forskel i aftalevilkårene for nationale roaming i de enkelte lande. Dette understøttes af, at der tidligere har været sammenlignelighed mellem Telenors MVNO-

8 standardtilbud i Norge og den konkrete aftale som Barablu indgik med Sonofon i Danmark. 10 Samtrafikaftaler med andre selskaber på markedet for mobilterminering vurderer, at sammenligningen af samtrafikaftalerne med andre selskaber på markedet på mobilterminering taler for, at et samlet skøn for Barablus tilladte maksimalpris for terminering i 2010 lægger en højere vægt på prisen for terminering af taletrafik i TDC Norges virtuelle mobilnet. Udbyderne af terminering af taletrafik i virtuelle mobilnet er ikke blot udbydere på termineringsmarkedet, men køber også terminering i andre net. Terminering i andre mobilnet er en del af omkostningerne i udbuddet af mobiltjenester. Et samlet skøn for Barablus maksimale termineringspris i Danmark vil derfor inddrage MVNO ens priser i forbindelse med køb af terminering i andre mobilnet. Tabel 2 viser termineringsprisen, som de sammenlignede MVNO er betaler til de største udbydere af mobilterminering. Tabel 2 Termineringsprisen, som MVNO erne betaler til de største udbydere af mobilterminering pr. 1. maj 2010, pr. minut MVNO TDC i Norge Barablu i Sverige TDC i Finland Barablu i Danmark National valuta NOK 0,50 11 SEK 0,32 12 EUR 0, DKK 0,44 DKK 14 0,42 0,22 0,36 0,44 Side 8/12 Af Tabel 2 fremgår det, at Barablus indkøbspriser i Danmark ligger på niveau med de indkøbspriser, som TDC i Norge betaler. Indkøbspriserne, som TDC i Finland og Barablu i Sverige betaler, er derimod væsentlige lavere end de priser, som Barablu i Danmark betaler. En sammenligning af indkøbspriserne taler derfor for, at s endelige skøn vægter prisen for terminering i TDC i Norges virtuelle mobilnet relativt højt. 2.2 Sammenlignelighed af produkter og aftaler samt korrektion vurderer, at der er sammenlignelighed mellem de termineringsprodukter og -aftaler, som Barablu i Sverige, TDC i Norge, TDC i Finland og Barablu i Danmark henholdsvis udbyder og har indgået Vedtak i markedene for terminering av tale i mobilnett (marked 16) af 10. juni 2008, %20vedtak_offentlig%20scannet%20versjon.pdf 12 Uppdatering av prisrekommendation för terminering av röstsamtal i mobilnät af 10.juni 2009, /Prisrekommendation-fran-1juli-2009.pdf Valutakursomregningen i nærværende BP3-afgørelse er foretaget med de gennemsnitlige månedlige valutakurser for perioden december 2008 til november De konkrete valutakurser, der er anvendt, er 1 NOK= 0,846 DKK, 1 SEK= 0,700 DKK og 1 euro=7,447 DKK. Kilde:

9 har derfor ikke foretaget korrektioner til de indsamlede priser, da styrelsen vurderer, at der ikke er forhold, der berettiger til dette Sammenligning af produkterne IT og Telestyrelsen vurderer, at der ikke er forskelle i de sammenlignede produkter, der enten skal korrigeres for i BP3-afgørelsen eller taler direkte imod at basere en BP3-afgørelsen på produkterne. Produkterne er alle terminering af taletrafik i virtuelt mobilnet, og i de pågældende lande defineres og afgrænses de som i Danmark. Det indebærer, at terminering af taletrafik i virtuelle mobilnet omfatter aflevering af trafik til en MVNO med sigte på, at denne MVNO terminerer eller afleverer den pågældende trafik hos en slutbruger, der er kunde hos udbyderen og har overladt den pågældende udbyder at modtage indgående opkald på sine vegne. Produktet terminering af taletrafik i virtuelt mobilnet begynder ved det første samtrafikpunkt, hvor den terminerende udbyder kan overtage den videre befordring af opkaldet til den kaldte abonnent. Grænsedragningen er i samtrafikpunktet i MSC (Mobile Switching Center) eller i GMSC (Gateway Mobile Switching Center). Termineringsydelsen udgøres fysisk af strækningen fra MSC/GMSC til den kaldte abonnents håndsæt (terminaludstyret). Side 9/ Sammenlignelige aftaler vurderer, at aftalerne om terminering i de virtuelle mobilnet er sammenlignelige, og der derfor ikke er forskelle, der taler imod at basere BP3- afgørelsen på de udvalgte aftaler om terminering. har i valg af selskaber lagt vægt på en række forhold, der taler for, at selskaberne har høj grad af sammenlignelighed og dermed har mulighed for at indgå sammenlignelige aftaler. I forbindelse med valget af selskaber har IT og Telestyrelsen foretaget en nøje afvejning af, hvilke lande og selskaber, som bedst opfylder telelovens formål i en BP3-afgørelse. har ved valg af de konkrete selskaber således lagt vægt på, at de alle er udbydere af terminering i virtuelle mobilnet og baserer sig på national roaming, hvilket også er tilfældet for Barablu i Danmark. 15 IT og Telestyrelsen vurderer, at de udvalgte selskabers forretningsmodeller, starttidspunkt og antal kunder er sammenlignelige med Barablus forretningsmodel, starttidspunkt og antal kunder i Danmark. Styrelsen har ikke adgang til de enkelte termineringsaftaler, da de ikke er offentligt tilgængelige. Styrelsen vurderer dog på baggrund af den generelle konkurrencesituation på markedet, selskabernes indtrædelsestidspunkt, antal kunder 15 Barablu kaldes derfor i Danmark for en mobil virtuel net operatør (MVNO), og udbyder mobiltelefoni via en MVNO-aftale. Ved udbud af mobiltelefoni via MVNO-aftale forestår MVNO en ikke selv den radiobaserede del af mobiltelefonitjenesten, men køber sig til denne tjeneste hos et selskab med mobilnet (MNO, Mobile Net Operator). MVNO en kan dermed udbyde mobiltelefoni med færre investeringer i infrastruktur end de selskaber, der selv opbygger den radiobaserede del af mobilnettene.

10 samt forretningsmodel, at MVNO erne står overfor meget éns aftalevilkår i de enkelte lande. Såfremt der skulle være en mindre forskel i MVNO ernes aftalevilkår, vurderer styrelsen, at Barablu kan have svagt bedre forhandlingsvilkår i Danmark, og at en BP3-afgørelse baseret på de udvalgte produkter og aftaler dermed ikke er urimelig hård overfor Barablu. Af relevans for sammenligneligheden af de enkelte selskabers aftaler er endvidere tidspunktet, hvor selskaberne er trådt ind på markedet, samt antallet af kunder, da disse forhold vil have indflydelse på de aftaler, som selskaberne kan indgå. Tabel 3 Selskabernes tidspunkt for indtrædelse på marked og antal kunder i 2009 TDC i Norge Barablu i Sverige TDC i Finland Barablu i Danmark Indtrædelse på marked Antal kunder Fortroligt Note: Tallet for Barablu i Sverige er fra 2008, da Barablu ikke har oplyst nyere tal. Af tabel 2 fremgår, at der ikke er væsentlig forskel på det tidspunkt, hvor TDC i Norge, Barablu i Sverige og Barablu i Danmark er trådt ind på markedet. TDC i Finland er dog trådt ind på markedet allerede i 2004, men er først blevet MVNO i Endvidere viser tabellen, at der er en forskel i antallet af kunder hos de udenlandske selskaber og Barablu i Danmark. Styrelsen vurderer dog, at forskellen ikke er af en størrelsesorden, der giver væsentlige forskelle i aftalevilkår for de sammenlignede MVNO er. Side 10/ Ikke unaturligt lave priser vurderer, at prisniveauet på terminering i Norge, Sverige og Finlands virtuelle mobilnet er stabilt og ikke er unaturligt lavt, som følge af krydssubsidiering, priskrig eller lignende, og der derfor ikke skal korrigeres for ustabile eller unaturligt lave priser. Priserne er udtryk for det generelle prisniveau for terminering i virtuelle mobilnet i de respektive sammenligningslande. I alle landene er prisen for terminering af taletrafik i virtuelle mobilnet ens hos alle udbyderne af denne tjeneste. Da taksterne er regulerede, er de udtryk for et stabilt prisleje i den forstand, at de ikke er usædvanligt lave priser som følge af priskrig. Krydssubsidiering vil normalt foregå fra et monopolmarked til et konkurrenceudsat marked. Det vil sige, at priserne på markedet udsat for konkurrence er unaturligt lave som følge af overførsel af midler fra monopolmarkedet. Da udbyderne af mobilterminering har monopol på terminering i deres individuelle net, er det usandsynligt, at priserne for mobilterminering i perioden før prisreguleringen skulle være unaturlige lave i nogle lande, som følge af krydssubsidiering. I Sverige er udbyderne af terminering i virtuelle mobilnet alle underlagt prisregulering til den gældende omkostningsbaserede termineringspris for selskaber med eget radionet. I Norge er alle MVNO erne underlagt en prisregulering, der via en trappestige skal bringe termineringsprisen ned på NOK 0,75 fra 1. juli I

11 Finland er alle udbydere af terminering af taletrafik i virtuelle mobilnet underlagt et krav om rimelige priser. I praksis tager TDC i Finland en termineringspris, der ligger svagt over prisen for terminering i de ikke-virtuelle mobilnet. 3 Baggrund for afgørelse Grundlaget for anvendelsen af bedste praksis til nedsættelse af prisen for terminering i Barablus mobilnet, er s markedsafgørelse og BP3- afgørelse, begge af 29. september 2008 over for Barablu Mobile Limited på engrosmarkedet for terminering i Barablu Mobile Limiteds virtuelle mobilnet, samt 51f, stk. 5, nr. 2, jf. stk. 8, nr. 2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juli 2007 med senere ændringer (herefter teleloven). vurderer i markedsafgørelsen, at bedste praksis prisfastsættelsesmetoden skal finde anvendelse på samtrafikproduktet terminering af taletrafik i Barablus virtuelle mobilnet. vurderer tillige, at den type bedste praksis prisfastsættelsesmetode, der skal finde anvendelse på samtrafikproduktet terminering af taletrafik i Barablus virtuelle mobilnet, skal være BP3- prisfastsættelsesmetoden. Side 11/12 Af s BP3-afgørelse af 29. september 2008 overfor Barablu fremgår det, at ikke fandt det hensigtsmæssigt på det tidspunkt at fastsætte en regulering af prisen for terminering af taletrafik i Barablus virtuelle mobilnet gældende fra Endvidere angav i afgørelsen muligheden for i 2009 at vurdere, om der skulle foretages en ny BP3- vurdering i forhold til Barablus termineringspriser. Hensigten med at foretage en ny prisvurdering for Barablus mobiltermineringspriser i 2009 var at sikre symmetriske priser inden for en rimelig tidshorisont, når styrelsen vurderer, at der med de eksisterende priskontrolmetoder er grundlag herfor. Dette er på baggrund af, at vurderer, at symmetriske priser på sigt vil sikre hensynet i telelovgivningen om effektivitet, holdbar konkurrence og øgede fordele for forbrugerne. Fastsættelse af priser efter BP3-metoden indebærer, at den samlede pris for det relevante samtrafikprodukt nedsættes, således at prisen maksimalt udgør prisen for tilsvarende samtrafikprodukter i tre tilsvarende danske eller udenlandske udbyderes aftaler om samtrafik. ooo0ooo 4 Klagevejledning s afgørelse kan i medfør af teleloven påklages til Teleklagenævnet, Sekretariatet for Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald indgives skriftligt inden fire uger efter, at denne afgørelse er meddelt selskabet. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr for

12 behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. Med venlig hilsen Frederik Rygaard Side 12/12

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald.

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald. Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Bedste praksis 3-afgørelse af priser for terminering af taletrafik i Barablus

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet. TeliaSonera Danmark A/S Ejby Industrivej 135 2600 Glostrup TeliaSoneras priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser

Læs mere

Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Hi3G s priser for terminering af trafik

Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Hi3G s priser for terminering af trafik Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Hi3G s priser for terminering af trafik har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for terminering af

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TDC s GSMmobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TDC s GSMmobilnet. TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC's priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for terminering af trafik

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet TDC Regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet 1 Indledning fastsætter

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Endvidere har IT- og Telestyrelsen modtaget EU-Kommissionens bemærkninger til afgørelsesudkastene.

Endvidere har IT- og Telestyrelsen modtaget EU-Kommissionens bemærkninger til afgørelsesudkastene. Høringsnotat s høringsnotat af 11. februar 2011 for høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet 1 Indledning iværksatte den 1. juli 2010 en høring

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Delafgørelse overfor TDC 19. juni 2012 INTRODUKTION 1 Markedsafgørelse I medfør af 41, stk. 1, jf. 40, stk. 1, og 37, stk. 2, i lov nr. 169 af 3.

Læs mere

IT- og Telestyrelsen modtog høringssvar fra TDC, Telenor, Telia, Hi3G og Europa-Kommissionen.

IT- og Telestyrelsen modtog høringssvar fra TDC, Telenor, Telia, Hi3G og Europa-Kommissionen. Høringsnotat Høringsnotat i forbindelse med udkast til LRAIC-prisafgørelse om mobiltermineringspriserne i 2011 overfor TDC, Telenor, Telia og Hi3G modtog høringssvar fra TDC, Telenor, Telia, Hi3G og Europa-Kommissionen.

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST TDC regulering@tdc.dk 3. juli 2014 Fremsendes alene via email /mobljo UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i TDC s mobilnet i 2015

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com 5. december 2014 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Lycamobiles

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

I det følgende refereres og kommenteres de væsentligste substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen.

I det følgende refereres og kommenteres de væsentligste substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen. Høringsnotat s høringsnotat af 1. juli 2010 for høring over udkast til analyser af engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet 1 Indledning iværksatte den 30. oktober 2009 en høring af

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Afgørelse om klage fra Telia over diskrimination i forbindelse med varsling fra TDC Mobil af højere termineringstakster

Afgørelse om klage fra Telia over diskrimination i forbindelse med varsling fra TDC Mobil af højere termineringstakster TDC A/S Juridisk afdeling Nørregade 21 0900 København C Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse om klage fra Telia over diskrimination i forbindelse med varsling fra TDC Mobil af højere

Læs mere

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse efter telelovens 76 om klage fra Cybercity over TDC s påbegyndelse af anvendelse af tillægspriser for standardydelser

Læs mere

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. TDC A/S regulering@tdc.dk Telenor A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende Telenor A/S (tidligere Cybercity A/S) klage over TDC A/S prissætning af ydelsen fall back 1

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V

Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for Telenor Danmark Holding A/S (herefter benævnt Sonofon) Baggrund har

Læs mere

Resultat af den nationale høring

Resultat af den nationale høring 19. august 2015 /dajosc Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Erhvervsstyrelsen har i perioden

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3)

Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) 18. december 2013 /camped Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) Erhvervsstyrelsen har i perioden den

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Denne prisafgørelse fastsætter den maksimale pris for terminering af taleopkald i Hi3G s mobilnet i 2011.

Denne prisafgørelse fastsætter den maksimale pris for terminering af taleopkald i Hi3G s mobilnet i 2011. Hi3G Denmark Aps. Ann-Louise.Hansen@3.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Hi3G på markedet for mobilterminering 1 Indledning traf 8. marts

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2).

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). 28. oktober 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). Erhvervsstyrelsen har i perioden 4. maj 2016 til og

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet

Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet IT- & Telestyrelsen 12. maj 2011 Indhold > 1 MARKEDSAFGØRELSE...4 2 KLAGEVEJLEDNING...6 3 INTRODUKTION...7

Læs mere

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud.

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud. TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København K Afgørelse vedrørende standardtilbud af 13. marts 2006 om transmissionsydelser (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb) Indledning

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./.

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til udvalget fremsendes hermed til orientering:./. Supplerende grundnotat

Læs mere

Hi3G Fremsendes alene via

Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk 27. november 2015 Fremsendes alene via email /asgbri Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet i 2016 1 Indledning

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen E-mail: regulering@tdc.dk Kontor/afdeling Center for Tele Dato 4. december 2017 J nr. 2017-4762 /anl Afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited Fremsendes alene via

Mundio Mobile (Denmark) Limited Fremsendes alene via Mundio Mobile (Denmark) Limited p.lemke@vectone.com 17. juli 2012 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundios mobilnet

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen er ved at revidere principperne for beregning af WACC. 3 De reviderede principper anvendes ved næstkommende prisafgørelse.

Erhvervsstyrelsen er ved at revidere principperne for beregning af WACC. 3 De reviderede principper anvendes ved næstkommende prisafgørelse. Telenor regulation@telenor.dk 30. november 2016 Fremsendes alene via email /CPN Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Telenor s mobilnet i 2017 1 Indledning

Læs mere

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a.

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a. Vejledning Hørings- og notifikationsprocedurer i forbindelse med s markedsundersøgelser 1 Indledning Med den telelovgivning, der trådte i kraft den 25. maj 2011, blev s hørings- og notifikationsprocedurer

Læs mere

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet IT- og Telestyrelsen Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BAGGRUND...3 METODE...4 HISTORIK...5

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Teleklagenævnet. 101, stk. 1, nr. 7. Hi3G Denmark ApS Att.: Advokat Ann-Louise Scandiagade København SV

Teleklagenævnet. 101, stk. 1, nr. 7. Hi3G Denmark ApS Att.: Advokat Ann-Louise Scandiagade København SV Teleklagenævnet Hi3G Denmark ApS Att.: Advokat Ann-Louise Scandiagade 8 2450 København SV Hansen Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af Hi3G Denmark ApS'

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 24. januar 2006 truffet afgørelse over for TDC, Telia. på markederne for terminering af trafik i selskabernes

IT- og Telestyrelsen har den 24. januar 2006 truffet afgørelse over for TDC, Telia. på markederne for terminering af trafik i selskabernes UDKAST Hi3G Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for Hi3G på markedet for mobilterminering Baggrund har den 24. januar 2006 truffet afgørelse over for TDC, Telia og Sonofon

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

på markederne for terminering af trafik i selskabernes

på markederne for terminering af trafik i selskabernes Telenor anmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V. Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for Telenor på markedet for mobilterminering 30. oktober 2009 Baggrund har

Læs mere

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia.

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia. Notat s høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutning (marked 1), engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) og engrosmarkedet for fastnetterminering (marked

Læs mere

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet ,,~ Teleklagenævnet TDC AIS Juridisk Afdeling Samtrafik - HJS Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 33929700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDCs klage over IT-og

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC's afvisning af bestillinger af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som BSA uden samproduktion

Læs mere

Hi3G Fremsendes alene via

Hi3G Fremsendes alene via Hi3G Anne.LouiseVogensen@3.dk 16. oktober 2013 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere