mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab=

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab="

Transkript

1 mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= Målet med denne artikel er at give læseren et indblik i positiv psykologi og sammenhængen med arbejdsglæde. Trivselsteorien PERMA præsenteres efterfulgt af konkrete anbefalinger til, hvad du kan gøre inden for hvert af teoriens fem områder for at øge din trivsel. ^o_bgapdiãab= Ordet arbejdsglæde har ikke tidligere eksisteret på engelsk. Fra engelsksprogede lande har der i de senere år været en interesse for det danske begreb, og for nylig er udtryk som work happiness og happiness at work begyndt at dukke op på engelsk. Der eksisterer af den grund ikke international forskning i arbejdsglæde. Til gengæld er store dele af forskningen i positiv psykologi relevant i forhold til emnet, idet arbejde især handler om at præstere, og glæde handler om at trives; og det er lige præcis det, den positiv psykologiske forskning omhandler. es^a=bo=mlpfqfs=mpvhlildf\= Kort fortalt kan positiv psykologi defineres som videnskaben om trivsel og optimal menneskelig funktion dvs. 1) når vi har det godt og 2) klarer os godt. Betegnelsen positiv psykologi bruges til daglig som paraplybegreb for en lang række forskningsområder inden for psykologi. Det, forskningsområderne har til fælles, er, at de undersøger det meningsfulde, fremadrettede, potentialeog ressourceorienterede i menneskets psyke. Groft sagt undersøger man de forhold, der gør livet værd at leve - såsom succes og kærlighed mv. Fokus er på what is right with people, og hvordan vi kan fremme det i modsætning til megen traditionel psykologi, som fokuserer på what is wrong, og hvordan vi kan behandle det. Betegnelsen positiv psykologi skal ikke forstås sådan, at resten af psykologi opfattes som negativ psykologi. Psykoanalyse antyder heller ikke, at al anden psykologi er fysioanalyse. Humanistisk psykologi antyder ikke, at al anden psykologi er inhuman, og kognitiv psykologi antyder ikke, at al anden psykologi er emotionspsykologi. I stedet taler man inden for positiv psykologi om den traditionelle psykologi, som siden 2. Verdenskrig har haft et overvejende sygdomsorienteret 1

2 forskningsfokus. Skemaet nedenfor viser nogle forskellene i forskningsgenstande mellem traditionel psykologi og positiv psykologi. qo^afqflkbi=mpvhlildf= Sygdom - raskhed Behandling Fejludvikling Mistrivsel Dysfunktion, normal funktion mlpfqfs=mpvhlildf= Sundhed - usundhed Forebyggelse / sundhedsfremme Udvikling Trivsel Optimal funktion, præstation Positiv psykologi kan til dels udlægges som gammel vin på nye flasker. Feltet dækker i dag over forskningsområder, der har eksisteret længe, men som i en lang årrække ikke fik tilført de store forskningsmidler. Nogle af de teoretiske idéer inden for feltet har været fremsat tidligere, og er i den forstand gammel vin. Det nye er især de mange empiriske undersøgelser og til dels nye teorier og metoder. I de senere år er positiv psykologi især blevet kendt i offentligheden i kraft af lykkeforskningen, som reelt kun udgør en mindre del af positiv psykologis genstandsfelt. Forskningen i positiv psykologi blev oprindeligt inddelt i tre områder (se Seligman & Csikszentmihalyi, 2000): 1. Positive følelser forstået som kortvarige tilstande. 2. Engagement forstået som længerevarende træk som f.eks. personlighedstræk og karakterstyrker. 3. Mening med fokus på mening oplevet igennem deltagelsen i positive fællesskaber (eng. positive institutions). Den amerikanske psykolog Martin Seligman (2011), der anses som grundlægger af den positive psykologi, har sidenhen tilføjet to kategorier: 4. Relationer forstået som positive forhold til andre mennesker. 5. Præstationer (eng. achievement / accomplishment). 2

3 Et utal af forskningsgenstande falder ind under disse brede kategorier. Forskningen er baseret på traditionelle forskningsmetoder, som i dag også anvendes på the sunny side of life. Målet med forskningen i positiv psykologi er ikke at eliminere det negative, men derimod at supplere den traditionelle psykologi med forskning i, hvordan positive forhold kan fremmes, så mennesker kan trives og leve fyldestgørende liv. Tidligere blev lykkebegrebet brugt som overbegreb inden for positiv psykologi. I dag er det skiftet ud med begrebet trivsel (eng. well-being), som også kan oversættes med velvære eller velbefindende. Kombinationen af trivsel og optimal funktion kaldes at blomstre (eng. flourishing). På dansk kan det omtales som at blomstre op, folde sig ud, træde i karakter, være i flor, være overskudsagtig, at lykkes og at realisere sig. De fleste forskere inden for feltet forsøger at arbejde deskriptivt snarere end præskriptivt. Dvs. de prædiker ikke, at du skal tænke positivt om dit arbejde eller se bort fra negative følelser. Forskerne producerer blot en masse information, som du selv må selv vælge, hvad du kan og vil bruge til. For mange udenforstående fremstår positiv psykologi som en tilgang og bliver ofte omtalt og behandlet som en tilgang på linje med psykoanalyse, humanistisk psykologi, kognitiv adfærdsterapi, systemisk tænkning osv. Det er en misforståelse. Ligesom klinisk psykologi er et genstands- og arbejdsfelt, på samme måde er positiv psykologi også et genstands- og arbejdsfelt; og ligesom kliniske psykologer kan arbejde ud fra forskellige teoretiske tilgange, på samme måde kan positive psykologer også gøre det. En mangfoldighed af teoretiske tilgange lever således side om side inden for positiv psykologi. Positiv psykologi består derfor ikke af én bestemt teori og ét bestemt sæt af metoder, men af mange forskellige. På det danske arbejdsmarked har der været en stigende udbredelse af teorierne og metoderne fra positiv psykologi kaldet anvendt positiv psykologi. Da positiv psykologi er et forholdsvist uopdyrket forskningsområde, mangler der stadig gentagelser af en lang række undersøgelser. Praktikere er derfor henvist til selv at afprøve forskellige metoder og tillempe dem til deres målgrupper. qofspbipqblofbk=mboj^= Opdelingen af positiv psykologi i fem søjler svarer til Martin Seligmans (2011) forståelse af fem forskellige måder at opnå trivsel på. Det beskriver han i trivselsteorien PERMA, som omhandler: 1) positive følelser, 2) engagement, 3) relationer, 4) mening og det 5) at præstere. De fem komponenter i PERMA er udvalgt, fordi de lever op til tre kriterier: 3

4 1. Det skal bidrage til trivsel. 2. Mange skal søge det for dets egen skyld ikke blot for at opnå et af de andre elementer i modellen. 3. Det skal være defineret og kunne måles uafhængigt af de andre elementer. I skemaet nedenfor er indholdet i hvert af de fem områder uddybet lidt. ljoüab= Positive følelser Engagement Relationer Mening fkaelia= Det behagelige liv inkluderer bl.a. lykke og livstilfredshed, det lystbetonede, nydelse, ekstase, tryghed, varme osv. Det engagerede liv inkluderer bl.a. flow-tilstanden og brug af ens styrker. Positive relationer inkluderer bl.a. andre mennesker og venlige handlinger. Det er den bedste modgift mod nedture i livet. Det meningsfulde liv inkluderer bl.a. mening og formål. Det handler om at tilhøre og tjene noget, man betragter som større end én selv. At præstere Det præsterende liv inkluderer bl.a. succes, præstation, vinding, bedrifter, mestring, at spille for at vinde, jagten på rigdom og det at udøve herredømme over sit miljø. De fem områder i PERMA er som målere i et instrumentbræt. Der er ikke én måler, som altid er den vigtigste at kigge på og gøre noget ved i forhold til arbejdsglæde. Det kommer an på din situation, og hvad du ønsker at opnå. ^o_bgapdiãabjlabiibk= Modellen på næste side forestiller en blomst (jf. begrebet at blomstre) og illustrerer hvordan de fem områder i PERMA er med til at bidrage til trivsel og arbejdsglæde. 4

5 I de næste fem afsnit er der anbefalinger til, hvad du helt konkret selv kan gøre - for hvert af de fem områder for at øge din trivsel og arbejdsglæde. Eksemplerne kan virke common sense -agtige. Da der ofte er uforholdsmæssig stor forskel på commen sense og common practice, bliver anbefalingerne nødt til at være tiltrækkeligt enkle for at kunne fungere i en travl hverdag. NK=abq=_be^dbifdb=^o_bgapifs= Positive følelser og tilstande er det mest velundersøgte område inden for positiv psykologi, som er relevant for emnet arbejdsglæde (se eventuelt Lyubomirsky, King & Diener, 2005). Nedenfor er der en række eksempler på, hvad du kan gøre for at opleve flere positive følelser i forbindelse med dit arbejde. Eksemplerne er baseret på forskning og teorier inden for positiv psykologi. 5

6 Se lyst på arbejdslivet ved at fokusere på det positive. Forsøg at forlænge virkningen af dine succeser og få dem til at påvirke flere områder af dit liv uden for arbejdet. Selv modgang kan du anskue som forbigående, håndterbar og begrænset til en mindre del af dit liv. Fokuser på de forhold, du kan gøre noget ved, og lær at acceptere de forhold, du ikke kan ændre på. Oplever du modgang, kan du helt eller delvist ophæve virkningen af de negative følelser, du måtte opleve ved at gøre noget godt for dig selv (se eventuelt Seligman, 2004). Sørg for, at du mindst oplever dobbelt så mange og helst tre gange så mange eller flere positive følelser i forhold til negative (eng. positivity ratio). Det kan du gøre ved enten at skabe flere positive eller færre negative oplevelser (se eventuelt Fredrickson, 2010). Tag i det hele taget ansvar for dine egne følelser og dit humør. Bring dig selv i godt humør, når du skal tænke klart og kreativt. Det kan du f.eks. gøre ved at lave en række lykkeøvelser kaldet positive interventioner. Lav øvelserne igen og igen for at fremkalde positive følelser, der desværre er flygtige. Varier også gerne øvelserne, så du ikke når at vænne dig til dem. Læg mærke til, hvad der normalt gør dig glad, og sørg for, at det bliver en del af din hverdag også når du har travlt. Forskning viser, at det som regel virker at se sjove videoer på YouTube, spise mørk chokolade, få lidt at drikke, give kram til kollegaerne, dyrke sex til julefrokosten og spise noget fastfood; men du kan selvfølgelig også vælge at finde på noget andet (se eventuelt Lyubomirsky, 2008; Sin & Lyubomirsky, 2009). Vær opmærksom på, at vi normalt hurtigt vænner os til gode forhold på arbejdspladsen og begynder at tage dem for givet kaldet habituering og hedonisk tilvænning. For at bevare glæden kan du derfor med fordel minde dig selv om, hvad du er taknemmelig for. Skriv eksempelvis ned hver eftermiddag tre gode ting, der er sket i løbet af arbejdsdagen, og hvad du gjorde for at opleve dem. En anden taknemmelighedsøvelse går ud på at skrive et takkebrev til en person, du ikke har fået sagt ordentlig tak til - og overraske vedkommende ved at læse brevet op for ham/hende kaldet taknemmelighedsvisit. Du kan også arbejde på at holde din motivation oppe ved at handle i overensstemmelse med din lyst og dine værdier (se eventuelt Sheldon, 2012). Undlad at gå så meget på kompromis med dig selv og dine værdier, at du skal slå knuder på dig selv. Hvis noget føles som hårdt arbejde, kan du overveje, om det er fordi, du griber det forkert an. Husk også generelt at nyde processen og dine fremskridt (eng. goal progress). Slap lidt af undervejs; og find på måder at fejre dine successer. Brug fortrinsvis de penge, du tjener på gode, mindeværdige oplevelser sammen med de mennesker, du holder allermest af. 6

7 OK=abq=bkd^dbobab=^o_bgapifs= Engagement og udfoldelse øger - ligesom positive følelser - også din sandsynlighed for både at trives og præstere bedre. Nedenfor er der en række eksempler på, hvad du kan gøre for at styrke dit engagement. Eksemplerne er baseret på forskning og teorier inden for positiv psykologi. Engager dig der, hvor du alligevel bruger din tid på at være. Invester din energi og entusiasme i det, du beskæftiger dig med. Brænd igennem for dit arbejde (eng. calling) i stedet for bare at være ansat for pengene eller karrierens skyld. Gå gerne lidt ud over din jobbeskrivelse og grib dele af dit arbejde utraditionelt an, hvis det er en hjælp til dig og andre. Brug eventuelt lidt længere tid på arbejdet, hvis det er det, der skal til. Er det muligt, så indret dit arbejde, så det passer til dig (eng. jobcrafting) i stedet for at lave om på dig selv for at passe til arbejdet. Brænder du for det, kan du også overveje at gå ind i ledelse og/eller politik og være med til at ændre rammerne og arbejdsprocesserne. Find ud af, hvad du er rigtig god til f.eks. ved hjælp af VIA-karakterstyrketesten (www.viasurvey.org). Alternativt kan du spørge dine kollegaer, samarbejdspartnere, venner og bekendte om, hvad de synes, du er særlig god til. Træd i karakter ved hver dag at gøre det, du er bedst til. Sørg også for, at din chef ved, hvad du kan, og hvilke opgaver der giver dig mest energi. Invester tid og kræfter i udviklingen af dine talenter. Find eksempelvis på nye måder at bruge dine styrker på eller nye sammenhænge, hvor du ikke har brugt dem før (se eventuelt Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005). Formuler også klare og energigivende mål for dit arbejde. Sørg så vidt muligt for, at dine udfordringer passer til dine evner, så du hverken bliver overudfordret og stresset eller underudfordret og keder dig. Sikr dig umiddelbar feedback på, hvordan du klarer dig. Aftal eventuelt med dine omgivelser, at der skal være arbejdsro til dele af processen, så du kan koncentrere dig om de enkelte opgaver og måske endda kan blive ét med arbejdet og glemme tid og sted for en kort stund kaldet flow. PK=abq=obi^qflkbiib=^o_bgapifs= Betydningen af positive forhold til andre mennesker kan ikke overvurderes. Det er afgørende for de fleste menneskers trivsel. Nedenfor er der en række eksempler på, hvad du kan gøre for at styrke dine forhold til de mennesker, du omgås. Eksemplerne er baseret på forskning og teorier inden for positiv psykologi. Vær én, der smitter andre med din gode energi (eng. positive energizer; modsat energivampyr) f.eks. gennem øjenkontakt og smil. Forsøg også selv at komme tæt på andre, der spreder liv og glade dage. 7

8 Omgås dine rollemodeller og lad dig smitte af deres måde at være på (eng. social contagion). Undgå dog at sammenligne dig med dem, som klarer sig bedre end dig (eng. upward social comparison). Forsøg så vidt muligt også at undgå mennesker, der pusher dig til ting, du egentlig helst vil være fri for. Sørg for, at du mindst har én rigtig god kollega på arbejdet. Du kan med fordel dyrke nogle få nære relationer til mennesker, som du kan betro dig til og regne med vil stille op, når du har brug for dem. Vis at du holder af dem, og tag imod deres kærlighed og omsorg. Kræver det, at du skærer ned på et stort netværk, omgangskreds og facebook- venner, så vær villig til det. Undgå at bruge alt for meget tid alene, hvor du kan gå i dine egne grublerier. Tal i stedet for med andre om de udfordringer, du går og tumler med uanset om det gælder arbejdet eller privatlivet. QK=abq=jbkfkdpcriab=^o_bgapifs= Oplevelsen af mening er vigtig for de fleste menneskers trivsel og fungerer samtidig som en buffer imod stress. Nedenfor er der en række eksempler på, hvad du kan gøre for at øge sandsynligheden for at opleve mening. Eksemplerne er baseret på forskning og teorier inden for positiv psykologi. Gør en forskel for andre ved at bidrage til noget, der er større end dig selv f.eks. en familie, et arbejde, en forening, en sag eller et parti osv. Vær en aktiv del af et positivt fællesskab f.eks. en arbejdsplads, hvor du kan udfolde dig med dine styrker i samspil med dine kollegaer og føle, at I giver noget tilbage til samfundet. Kæmp for, at din arbejdsplads skal være et sådant velfungerede fællesskab, hvor alles indsats anerkendes. Forsøg at hjælp andre, når du har overskud til det. Spørg først, om de gerne vil have hjælp og til hvad. Deltag eventuelt i velgørenhed. Du behøver dog ikke nødvendigvis at redde hele verden bare det, du foretager dig, er meningsfuldt for dig selv. Øv dig i at se en dybere mening med det, du gør f.eks. at se det i et større og længere perspektiv. Mind dig eventuelt om, hvorfor du valgte dit job i sin tid. Møder du modgang, så forsøg at finde en mening i galskaben dvs. forsøg at opleve belastende forhold som begribelige, håndterbare og meningsfulde. Skriv eksempelvis en sammenhængende historie om dine oplevelser. Er du ikke selv i stand til at skabe mening, kan du med fordel tale med professionelle f.eks. psykoterapeuter, psykologer, coaches, konsulenter eller ledere som kan hjælpe dig med at skabe mening. 8

9 RK=abq=moÃpqbobkab=^o_bgapifs= Præstationer kan for nogen være en vej til trivsel og herunder arbejdsglæde. Nedenfor er der en række eksempler på, hvad du kan gøre for at øge sandsynligheden for at skabe de resultater, du ønsker. Eksemplerne er baseret på forskning og teorier inden for positiv psykologi. Sæt dig et mål for det, du gerne vil opnå. Formuler det så specifikt som muligt, og som noget du arbejder hen imod kaldet tilnærmelsesmål (eng. approach goal). Det må gerne være lidt ambitiøst (eng. stretch goal). Sikr dig, at målet er i overensstemmelse med, hvad du selv har lyst til og værdsætter (eng. self-concordant goal), og undgå, at målet kommer i konflikt med andre mål, du også gerne vil opnå (eng. goal conflict) (se eventuelt Sheldon, 2012). Det er vigtigt, at du har positive forventninger til, at det kan lade sig gøre at nå målet (eng. positive success expectancies.) Din selvtillid (eng. self-efficacy) kan du opbygge gennem små succesoplevelser f.eks. ved at formulere små, let opnåelige mål. Du kan også tænke tilbage på tidligere situationer, du er lykkedes med, eller lytte til mennesker, der tror på dig og dine evner. Formuler en specifik handleplan kaldet implementeringsintentioner - for, hvordan du vil nå dine mål; gerne med deadlines, hvis du oplever det som en hjælp. Brainstorm på flere veje hen til dine mål (eng. pathways thinking), så du ikke sidder fast, hvis én eller flere af vejene skulle vise sig at blive blokeret. Vær vedholdende og passioneret i forfølgelsen af dit mål (eng. grit). Du kommer længst ved at arbejde i samme retning over længere tid med en moderat intensitet dvs. f.eks. uden nødvendigvis at ofre dine aftener og friweekender. Øv dig på det, du skal kunne, for at nå dit mål. Øvelserne skal helst være velovervejede (eng. deliberate practice) dvs. du skal have mulighed for at gentage øvelserne, få informativ feedback og rette på ting, du gør forkert eller uhensigtsmæssigt. Husk at holde pauser, når du bliver træt. Sørg så vidt muligt for at indrette dine omgivelser, så de understøtter din indsats; og bed eventuelt professionelle om hjælp. Det kan være psykologer, supervisorer, coaches, trænere osv. eslo=h^k=ar=iãob=jbob\= Ønsker du at lære mere om positiv psykologi, kan du danne dig et overblik på Portalen på s hjemmeside (). Portalen rummer 9

10 links til både videoklip, radioprogrammer, lydoptagelser af foredrag, lydbøger, artikler, kapitler, bøger og tidsskrifter, test, netværk og foreninger, kurser, konferencer og uddannelser. Ønsker du herudover løbende at blive orienteret om, hvad der foregår inden for positiv psykologi i Danmark, kan du ganske gratis blive medlem af Netværket, som i dag har over 400 medlemmer. Vil du gerne starte med at læse flere korte tekster om positiv psykologi, kan du overveje at downloade artiklerne nedenfor. Andersen, Frans Ørsted; & Lavendt, Ebbe (1. september 2013). Positiv psykologi - en ny stor fortælling. Århus Stiftstidende Østjylland, 21. Jensen, Lisbet (april 2012). PERMA: Den nye videnskabelige opskrift på lykken. I Form, 6. Gregersen, Mette (april 2009). Det skal være en fornøjelse at gå på arbejde. Fag og Arbejde, Lavendt, Ebbe (2007). Arbejdsglæde - forskningsresultater fra positiv psykologi. København: Center for. Lavendt, Ebbe (2009). Positiv psykologi - en introduktion til videnskaben om optimal menneskelig funktion. Erhvervspsykologi, 7(4), Lavendt, Ebbe (2012). Forord. I Kennon Sheldon, Motivation Viden og værktøj fra positiv psykologi. København: Forlaget MindSpace. Lavendt, Ebbe (august 2013). Psykisk sundhed kan trænes. København:. Lavendt, Ebbe (marts 2006). Få mere overskud i hverdagen. DIEU Nyhedsmail. Lieberknecht, Malene (2009). Yes... - op på job! Sund nu, 6, Lieberknecht, Malene (oktober 2011). Når jobbet er et kald. Sundhed: Det nye helsemagasin, Lind, Camilla Leyla (august 2013). 5 genveje til et positivt sind. Psykologi, 5, Lindbæk, Isa (februar 2013). Positiv psykologi er en uudnyttet værdiskaber. Mannaz Nyhedsservice. Petersen, Kirstine (2013). Motivation er ikke one-size. Væksthus for Ledelse: Lederweb.dk. Schade, Ulla (2008). Guldet under bundlinjen. Human Consult. Schade, Ulla; & Lavendt, Ebbe (2008). Motivation som drivkraft. Psykolog Nyt, 19, Schade, Ulla; & Lavendt, Ebbe (2009). Positiv psykologi styrker modstandskraft i arbejdslivet. Psykolog Nyt, 23,

11 lj=cloc^qqbobk= Ebbe Lavendt er uddannet psykolog ved Københavns Universitet (2004), autoriseret af Indenrigs- og Socialministeriet (2009) og er som den hidtil eneste danske psykolog uddannet Master of Applied Positive Psychology (MAPP) ved University of Pennsylvania (2009). Til daglig arbejder Ebbe som leder af med bl.a. coaching, positiv terapi, supervision, rådgivning og undervisning. Arbejdet omhandler primært positiv psykologi, evidensbaseret coaching, work-life balance, stresshåndtering og personlig udvikling. Ebbe er desuden tilknyttet Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet med sit igangværende ph.d.-projekt om positiv psykologi og coaching. ifqqbo^qroifpqb= Fredrickson, Barbara L. (2010). Positivitet: Kilder til vækst i livet. Virum: Dansk Psykologisk Forlag. Lyubomirsky, Sonja (2008). Sådan bliver du lykkelig. Lindhardt og Ringhof. Lyubomirsky, Sonja; King, Laura; & Diener, Ed (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131(6), Seligman, Martin (2011). At lykkes - en perspektivrig positiv psykologi om lykke og trivsel. København: Forlaget Mindspace. Seligman, Martin E. P. (2004). Lykkens psykologi. Aschehoug. Seligman, Martin E. P.; & Csikszentmihalyi, Mihaly (2000). Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist 55(1), Seligman, Martin E. P.; Steen, Tracy A.; Park, Nansook; & Peterson, Christopher (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60(5), Sheldon, Kennon (2012). Motivation - Viden og værktøj fra positiv psykologi. København: Forlaget Mindspace. Sin, Nancy L.; & Lyubomirsky, Sonja (2009). Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms with positive psychology interventions: A practice-friendly meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 65(5),

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med professionelt

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION Større medarbejdertrivsel og øget effektivitet er gevinsten for virksomheder, der arbejder aktivt med at udvikle medarbejdernes personlige styrker.

Læs mere

Et værktøj til at kortlægge børns styrker

Et værktøj til at kortlægge børns styrker Et værktøj til at kortlægge børns styrker Hvad er en styrke? Psykolog Mette Marie Ledertoug, Defintion af styrker En styrke er en præ-eksisterende kapacitet for en bestemt måde at handle, tænke og føle

Læs mere

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål Positiv psykologisk coaching Ebbe Lavendt Coaching Psychology Unit, NEXS Dias 1 Læringsmål Udvikle dybdegående viden og forståelse for positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Forholde sig

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Få en kort introduktion

Læs mere

Positiv psykologi 13. november 2014. Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske.

Positiv psykologi 13. november 2014. Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske. Positiv psykologi 13. november 2014 Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske. Mål for formiddagen Bidrage til viden om hvordan personlig trivsel kan øges Styrketræning At viderebringe

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Kendskab

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje

Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje København Tirsdag den 26.02.10 Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje Et bud på definition af positiv psykologi Positiv psykologi søger at forstå og opbygge styrker og dyder som gør at individer

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens Fag og læringskonsulent Lene Larsen SOPU København & Nordsjælland Hvem er jeg? Fag og læringskonsulent i SOPU, kursusafdelingen Ergoterapeut Omsorg og demens går hånd i hånd

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Rundt om begrebet livsduelighed

Rundt om begrebet livsduelighed Rundt om begrebet livsduelighed Dansk Center for ICDP www.annelinder.dk Dagens program Rundt om begrebet livsduelighed Vitalitet og livsduelighedsmodel Selvværd, selvtillid og selvforståelse Professionelt

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Store præstationer. High Performance Talent. Mikael Trolle. Bryd den mentale model !!! Akademiet!!! for!! Talen:ulde!!! Unge! 23$24.!januar!2013!

Store præstationer. High Performance Talent. Mikael Trolle. Bryd den mentale model !!! Akademiet!!! for!! Talen:ulde!!! Unge! 23$24.!januar!2013! High Performance Talent Akademiet for Talen:ulde Unge 23$24.januar2013 MikaelTrolle Mikael Trolle Cand. Scient. i Idræt & Biologi High Performance Director, Top Volley Danmark Chefkonsulent & parter i

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år (1990 2010)

på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år (1990 2010) Coaching forskning på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år (1990 2010) Status for tyve års evidens baseret empirisk forskning På verdensplan findes i alt blot tretten publicerede

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Arbejdsglæde. Sæt fokus på det, som virkelig virker. Alexander Kjerulf A R B E J D S G L Æ D

Arbejdsglæde. Sæt fokus på det, som virkelig virker. Alexander Kjerulf A R B E J D S G L Æ D E A R B E J D S G L Æ D Arbejdsglæde Sæt fokus på det, som virkelig virker NU Alexander Kjerulf Arbeitsfreude Arbejdsglæde Udbredthed: Meget sjælden 過 労 死 (karoshi) Død af overarbejde Alexander Kjerulf

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

FORVENTNINGER. Materialet er skrevet, så det kan læses. Du behøver derfor ikke at læse alt det, der står på lærredet

FORVENTNINGER. Materialet er skrevet, så det kan læses. Du behøver derfor ikke at læse alt det, der står på lærredet POSITIV PSYKOLOGISK COACHING - ET PH.D.-PROJEKT OM EKSPERT- COACHES INDDRAGELSE AF POSITIV PSYKOLOGISK FORSKNING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT COACHING PSYCHOLOGY UNIT INSTITUT FOR

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange 16-01-2015 1 Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet Frans Ørsted Andersen & Nina Tange FLOW Flow i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen 16-01-2015 Flow i studie-

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Positiv psykologi og. flow 2014

Positiv psykologi og. flow 2014 Positiv psykologi og 29/09/14 1 flow 2014 Positiv psykologi og flow. Frans Ørsted Andersen Frans Ørsted Andersen DPU / Aarhus Universitet Ph.d / lektor Autoriseret psykolog www.dpu.dk fran@dpu.dk Indhold

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Essensen af et godt dagtilbud

Essensen af et godt dagtilbud Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del Bilag 15 Offentligt Essensen af et godt dagtilbud Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Photo: Hans Henrik Knoop,

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Positiv psykologi på arbejdspladsen

Positiv psykologi på arbejdspladsen Positiv psykologi på arbejdspladsen Frans Ørsted Andersen DPU / Aarhus Universitet Lektor/Ph.D/ autoriseret psykolog www.dpu.dk /fran@dpu.dk Flow og fordybelse, Hans Reitzels Forlag, 2007. Positiv psykologi

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag

Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag Lørdag den 29. november 2014 Bente Juul Neuropædagog PD psyk. Certf. Coach 04-12-2014 1 VISO- specialist Det drejer sig om: -

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede o Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. o Han har været lektor (læge,

Læs mere

Læring Læringsstile - Læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013

Læring Læringsstile - Læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Læring Læringsstile - Læringsmiljøer Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Hvis vi ikke gør noget aktivt for at få det godt får vi det skidt! Hans Henrik Knoop,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

PERSONLIG TIME MANAGEMENT

PERSONLIG TIME MANAGEMENT ARKMANN RAINING ERSONLIG IME MANAGEMENT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du vil få bedre overblik, kontrol og fokus.» Du vil opnå flere af dine mål og altid nå dine vigtigste opgaver.»

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

Salutogenese & Mindfulness

Salutogenese & Mindfulness Salutogenese & Mindfulness Nyt spændende kursus med Chris Norre & Peter Thybo Mindbusiness.dk Salutogenese & Mindfulness Præsentation af kursusholderne Chris Norre Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere