mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab=

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab="

Transkript

1 mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= Målet med denne artikel er at give læseren et indblik i positiv psykologi og sammenhængen med arbejdsglæde. Trivselsteorien PERMA præsenteres efterfulgt af konkrete anbefalinger til, hvad du kan gøre inden for hvert af teoriens fem områder for at øge din trivsel. ^o_bgapdiãab= Ordet arbejdsglæde har ikke tidligere eksisteret på engelsk. Fra engelsksprogede lande har der i de senere år været en interesse for det danske begreb, og for nylig er udtryk som work happiness og happiness at work begyndt at dukke op på engelsk. Der eksisterer af den grund ikke international forskning i arbejdsglæde. Til gengæld er store dele af forskningen i positiv psykologi relevant i forhold til emnet, idet arbejde især handler om at præstere, og glæde handler om at trives; og det er lige præcis det, den positiv psykologiske forskning omhandler. es^a=bo=mlpfqfs=mpvhlildf\= Kort fortalt kan positiv psykologi defineres som videnskaben om trivsel og optimal menneskelig funktion dvs. 1) når vi har det godt og 2) klarer os godt. Betegnelsen positiv psykologi bruges til daglig som paraplybegreb for en lang række forskningsområder inden for psykologi. Det, forskningsområderne har til fælles, er, at de undersøger det meningsfulde, fremadrettede, potentialeog ressourceorienterede i menneskets psyke. Groft sagt undersøger man de forhold, der gør livet værd at leve - såsom succes og kærlighed mv. Fokus er på what is right with people, og hvordan vi kan fremme det i modsætning til megen traditionel psykologi, som fokuserer på what is wrong, og hvordan vi kan behandle det. Betegnelsen positiv psykologi skal ikke forstås sådan, at resten af psykologi opfattes som negativ psykologi. Psykoanalyse antyder heller ikke, at al anden psykologi er fysioanalyse. Humanistisk psykologi antyder ikke, at al anden psykologi er inhuman, og kognitiv psykologi antyder ikke, at al anden psykologi er emotionspsykologi. I stedet taler man inden for positiv psykologi om den traditionelle psykologi, som siden 2. Verdenskrig har haft et overvejende sygdomsorienteret 1

2 forskningsfokus. Skemaet nedenfor viser nogle forskellene i forskningsgenstande mellem traditionel psykologi og positiv psykologi. qo^afqflkbi=mpvhlildf= Sygdom - raskhed Behandling Fejludvikling Mistrivsel Dysfunktion, normal funktion mlpfqfs=mpvhlildf= Sundhed - usundhed Forebyggelse / sundhedsfremme Udvikling Trivsel Optimal funktion, præstation Positiv psykologi kan til dels udlægges som gammel vin på nye flasker. Feltet dækker i dag over forskningsområder, der har eksisteret længe, men som i en lang årrække ikke fik tilført de store forskningsmidler. Nogle af de teoretiske idéer inden for feltet har været fremsat tidligere, og er i den forstand gammel vin. Det nye er især de mange empiriske undersøgelser og til dels nye teorier og metoder. I de senere år er positiv psykologi især blevet kendt i offentligheden i kraft af lykkeforskningen, som reelt kun udgør en mindre del af positiv psykologis genstandsfelt. Forskningen i positiv psykologi blev oprindeligt inddelt i tre områder (se Seligman & Csikszentmihalyi, 2000): 1. Positive følelser forstået som kortvarige tilstande. 2. Engagement forstået som længerevarende træk som f.eks. personlighedstræk og karakterstyrker. 3. Mening med fokus på mening oplevet igennem deltagelsen i positive fællesskaber (eng. positive institutions). Den amerikanske psykolog Martin Seligman (2011), der anses som grundlægger af den positive psykologi, har sidenhen tilføjet to kategorier: 4. Relationer forstået som positive forhold til andre mennesker. 5. Præstationer (eng. achievement / accomplishment). 2

3 Et utal af forskningsgenstande falder ind under disse brede kategorier. Forskningen er baseret på traditionelle forskningsmetoder, som i dag også anvendes på the sunny side of life. Målet med forskningen i positiv psykologi er ikke at eliminere det negative, men derimod at supplere den traditionelle psykologi med forskning i, hvordan positive forhold kan fremmes, så mennesker kan trives og leve fyldestgørende liv. Tidligere blev lykkebegrebet brugt som overbegreb inden for positiv psykologi. I dag er det skiftet ud med begrebet trivsel (eng. well-being), som også kan oversættes med velvære eller velbefindende. Kombinationen af trivsel og optimal funktion kaldes at blomstre (eng. flourishing). På dansk kan det omtales som at blomstre op, folde sig ud, træde i karakter, være i flor, være overskudsagtig, at lykkes og at realisere sig. De fleste forskere inden for feltet forsøger at arbejde deskriptivt snarere end præskriptivt. Dvs. de prædiker ikke, at du skal tænke positivt om dit arbejde eller se bort fra negative følelser. Forskerne producerer blot en masse information, som du selv må selv vælge, hvad du kan og vil bruge til. For mange udenforstående fremstår positiv psykologi som en tilgang og bliver ofte omtalt og behandlet som en tilgang på linje med psykoanalyse, humanistisk psykologi, kognitiv adfærdsterapi, systemisk tænkning osv. Det er en misforståelse. Ligesom klinisk psykologi er et genstands- og arbejdsfelt, på samme måde er positiv psykologi også et genstands- og arbejdsfelt; og ligesom kliniske psykologer kan arbejde ud fra forskellige teoretiske tilgange, på samme måde kan positive psykologer også gøre det. En mangfoldighed af teoretiske tilgange lever således side om side inden for positiv psykologi. Positiv psykologi består derfor ikke af én bestemt teori og ét bestemt sæt af metoder, men af mange forskellige. På det danske arbejdsmarked har der været en stigende udbredelse af teorierne og metoderne fra positiv psykologi kaldet anvendt positiv psykologi. Da positiv psykologi er et forholdsvist uopdyrket forskningsområde, mangler der stadig gentagelser af en lang række undersøgelser. Praktikere er derfor henvist til selv at afprøve forskellige metoder og tillempe dem til deres målgrupper. qofspbipqblofbk=mboj^= Opdelingen af positiv psykologi i fem søjler svarer til Martin Seligmans (2011) forståelse af fem forskellige måder at opnå trivsel på. Det beskriver han i trivselsteorien PERMA, som omhandler: 1) positive følelser, 2) engagement, 3) relationer, 4) mening og det 5) at præstere. De fem komponenter i PERMA er udvalgt, fordi de lever op til tre kriterier: 3

4 1. Det skal bidrage til trivsel. 2. Mange skal søge det for dets egen skyld ikke blot for at opnå et af de andre elementer i modellen. 3. Det skal være defineret og kunne måles uafhængigt af de andre elementer. I skemaet nedenfor er indholdet i hvert af de fem områder uddybet lidt. ljoüab= Positive følelser Engagement Relationer Mening fkaelia= Det behagelige liv inkluderer bl.a. lykke og livstilfredshed, det lystbetonede, nydelse, ekstase, tryghed, varme osv. Det engagerede liv inkluderer bl.a. flow-tilstanden og brug af ens styrker. Positive relationer inkluderer bl.a. andre mennesker og venlige handlinger. Det er den bedste modgift mod nedture i livet. Det meningsfulde liv inkluderer bl.a. mening og formål. Det handler om at tilhøre og tjene noget, man betragter som større end én selv. At præstere Det præsterende liv inkluderer bl.a. succes, præstation, vinding, bedrifter, mestring, at spille for at vinde, jagten på rigdom og det at udøve herredømme over sit miljø. De fem områder i PERMA er som målere i et instrumentbræt. Der er ikke én måler, som altid er den vigtigste at kigge på og gøre noget ved i forhold til arbejdsglæde. Det kommer an på din situation, og hvad du ønsker at opnå. ^o_bgapdiãabjlabiibk= Modellen på næste side forestiller en blomst (jf. begrebet at blomstre) og illustrerer hvordan de fem områder i PERMA er med til at bidrage til trivsel og arbejdsglæde. 4

5 I de næste fem afsnit er der anbefalinger til, hvad du helt konkret selv kan gøre - for hvert af de fem områder for at øge din trivsel og arbejdsglæde. Eksemplerne kan virke common sense -agtige. Da der ofte er uforholdsmæssig stor forskel på commen sense og common practice, bliver anbefalingerne nødt til at være tiltrækkeligt enkle for at kunne fungere i en travl hverdag. NK=abq=_be^dbifdb=^o_bgapifs= Positive følelser og tilstande er det mest velundersøgte område inden for positiv psykologi, som er relevant for emnet arbejdsglæde (se eventuelt Lyubomirsky, King & Diener, 2005). Nedenfor er der en række eksempler på, hvad du kan gøre for at opleve flere positive følelser i forbindelse med dit arbejde. Eksemplerne er baseret på forskning og teorier inden for positiv psykologi. 5

6 Se lyst på arbejdslivet ved at fokusere på det positive. Forsøg at forlænge virkningen af dine succeser og få dem til at påvirke flere områder af dit liv uden for arbejdet. Selv modgang kan du anskue som forbigående, håndterbar og begrænset til en mindre del af dit liv. Fokuser på de forhold, du kan gøre noget ved, og lær at acceptere de forhold, du ikke kan ændre på. Oplever du modgang, kan du helt eller delvist ophæve virkningen af de negative følelser, du måtte opleve ved at gøre noget godt for dig selv (se eventuelt Seligman, 2004). Sørg for, at du mindst oplever dobbelt så mange og helst tre gange så mange eller flere positive følelser i forhold til negative (eng. positivity ratio). Det kan du gøre ved enten at skabe flere positive eller færre negative oplevelser (se eventuelt Fredrickson, 2010). Tag i det hele taget ansvar for dine egne følelser og dit humør. Bring dig selv i godt humør, når du skal tænke klart og kreativt. Det kan du f.eks. gøre ved at lave en række lykkeøvelser kaldet positive interventioner. Lav øvelserne igen og igen for at fremkalde positive følelser, der desværre er flygtige. Varier også gerne øvelserne, så du ikke når at vænne dig til dem. Læg mærke til, hvad der normalt gør dig glad, og sørg for, at det bliver en del af din hverdag også når du har travlt. Forskning viser, at det som regel virker at se sjove videoer på YouTube, spise mørk chokolade, få lidt at drikke, give kram til kollegaerne, dyrke sex til julefrokosten og spise noget fastfood; men du kan selvfølgelig også vælge at finde på noget andet (se eventuelt Lyubomirsky, 2008; Sin & Lyubomirsky, 2009). Vær opmærksom på, at vi normalt hurtigt vænner os til gode forhold på arbejdspladsen og begynder at tage dem for givet kaldet habituering og hedonisk tilvænning. For at bevare glæden kan du derfor med fordel minde dig selv om, hvad du er taknemmelig for. Skriv eksempelvis ned hver eftermiddag tre gode ting, der er sket i løbet af arbejdsdagen, og hvad du gjorde for at opleve dem. En anden taknemmelighedsøvelse går ud på at skrive et takkebrev til en person, du ikke har fået sagt ordentlig tak til - og overraske vedkommende ved at læse brevet op for ham/hende kaldet taknemmelighedsvisit. Du kan også arbejde på at holde din motivation oppe ved at handle i overensstemmelse med din lyst og dine værdier (se eventuelt Sheldon, 2012). Undlad at gå så meget på kompromis med dig selv og dine værdier, at du skal slå knuder på dig selv. Hvis noget føles som hårdt arbejde, kan du overveje, om det er fordi, du griber det forkert an. Husk også generelt at nyde processen og dine fremskridt (eng. goal progress). Slap lidt af undervejs; og find på måder at fejre dine successer. Brug fortrinsvis de penge, du tjener på gode, mindeværdige oplevelser sammen med de mennesker, du holder allermest af. 6

7 OK=abq=bkd^dbobab=^o_bgapifs= Engagement og udfoldelse øger - ligesom positive følelser - også din sandsynlighed for både at trives og præstere bedre. Nedenfor er der en række eksempler på, hvad du kan gøre for at styrke dit engagement. Eksemplerne er baseret på forskning og teorier inden for positiv psykologi. Engager dig der, hvor du alligevel bruger din tid på at være. Invester din energi og entusiasme i det, du beskæftiger dig med. Brænd igennem for dit arbejde (eng. calling) i stedet for bare at være ansat for pengene eller karrierens skyld. Gå gerne lidt ud over din jobbeskrivelse og grib dele af dit arbejde utraditionelt an, hvis det er en hjælp til dig og andre. Brug eventuelt lidt længere tid på arbejdet, hvis det er det, der skal til. Er det muligt, så indret dit arbejde, så det passer til dig (eng. jobcrafting) i stedet for at lave om på dig selv for at passe til arbejdet. Brænder du for det, kan du også overveje at gå ind i ledelse og/eller politik og være med til at ændre rammerne og arbejdsprocesserne. Find ud af, hvad du er rigtig god til f.eks. ved hjælp af VIA-karakterstyrketesten ( Alternativt kan du spørge dine kollegaer, samarbejdspartnere, venner og bekendte om, hvad de synes, du er særlig god til. Træd i karakter ved hver dag at gøre det, du er bedst til. Sørg også for, at din chef ved, hvad du kan, og hvilke opgaver der giver dig mest energi. Invester tid og kræfter i udviklingen af dine talenter. Find eksempelvis på nye måder at bruge dine styrker på eller nye sammenhænge, hvor du ikke har brugt dem før (se eventuelt Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005). Formuler også klare og energigivende mål for dit arbejde. Sørg så vidt muligt for, at dine udfordringer passer til dine evner, så du hverken bliver overudfordret og stresset eller underudfordret og keder dig. Sikr dig umiddelbar feedback på, hvordan du klarer dig. Aftal eventuelt med dine omgivelser, at der skal være arbejdsro til dele af processen, så du kan koncentrere dig om de enkelte opgaver og måske endda kan blive ét med arbejdet og glemme tid og sted for en kort stund kaldet flow. PK=abq=obi^qflkbiib=^o_bgapifs= Betydningen af positive forhold til andre mennesker kan ikke overvurderes. Det er afgørende for de fleste menneskers trivsel. Nedenfor er der en række eksempler på, hvad du kan gøre for at styrke dine forhold til de mennesker, du omgås. Eksemplerne er baseret på forskning og teorier inden for positiv psykologi. Vær én, der smitter andre med din gode energi (eng. positive energizer; modsat energivampyr) f.eks. gennem øjenkontakt og smil. Forsøg også selv at komme tæt på andre, der spreder liv og glade dage. 7

8 Omgås dine rollemodeller og lad dig smitte af deres måde at være på (eng. social contagion). Undgå dog at sammenligne dig med dem, som klarer sig bedre end dig (eng. upward social comparison). Forsøg så vidt muligt også at undgå mennesker, der pusher dig til ting, du egentlig helst vil være fri for. Sørg for, at du mindst har én rigtig god kollega på arbejdet. Du kan med fordel dyrke nogle få nære relationer til mennesker, som du kan betro dig til og regne med vil stille op, når du har brug for dem. Vis at du holder af dem, og tag imod deres kærlighed og omsorg. Kræver det, at du skærer ned på et stort netværk, omgangskreds og facebook- venner, så vær villig til det. Undgå at bruge alt for meget tid alene, hvor du kan gå i dine egne grublerier. Tal i stedet for med andre om de udfordringer, du går og tumler med uanset om det gælder arbejdet eller privatlivet. QK=abq=jbkfkdpcriab=^o_bgapifs= Oplevelsen af mening er vigtig for de fleste menneskers trivsel og fungerer samtidig som en buffer imod stress. Nedenfor er der en række eksempler på, hvad du kan gøre for at øge sandsynligheden for at opleve mening. Eksemplerne er baseret på forskning og teorier inden for positiv psykologi. Gør en forskel for andre ved at bidrage til noget, der er større end dig selv f.eks. en familie, et arbejde, en forening, en sag eller et parti osv. Vær en aktiv del af et positivt fællesskab f.eks. en arbejdsplads, hvor du kan udfolde dig med dine styrker i samspil med dine kollegaer og føle, at I giver noget tilbage til samfundet. Kæmp for, at din arbejdsplads skal være et sådant velfungerede fællesskab, hvor alles indsats anerkendes. Forsøg at hjælp andre, når du har overskud til det. Spørg først, om de gerne vil have hjælp og til hvad. Deltag eventuelt i velgørenhed. Du behøver dog ikke nødvendigvis at redde hele verden bare det, du foretager dig, er meningsfuldt for dig selv. Øv dig i at se en dybere mening med det, du gør f.eks. at se det i et større og længere perspektiv. Mind dig eventuelt om, hvorfor du valgte dit job i sin tid. Møder du modgang, så forsøg at finde en mening i galskaben dvs. forsøg at opleve belastende forhold som begribelige, håndterbare og meningsfulde. Skriv eksempelvis en sammenhængende historie om dine oplevelser. Er du ikke selv i stand til at skabe mening, kan du med fordel tale med professionelle f.eks. psykoterapeuter, psykologer, coaches, konsulenter eller ledere som kan hjælpe dig med at skabe mening. 8

9 RK=abq=moÃpqbobkab=^o_bgapifs= Præstationer kan for nogen være en vej til trivsel og herunder arbejdsglæde. Nedenfor er der en række eksempler på, hvad du kan gøre for at øge sandsynligheden for at skabe de resultater, du ønsker. Eksemplerne er baseret på forskning og teorier inden for positiv psykologi. Sæt dig et mål for det, du gerne vil opnå. Formuler det så specifikt som muligt, og som noget du arbejder hen imod kaldet tilnærmelsesmål (eng. approach goal). Det må gerne være lidt ambitiøst (eng. stretch goal). Sikr dig, at målet er i overensstemmelse med, hvad du selv har lyst til og værdsætter (eng. self-concordant goal), og undgå, at målet kommer i konflikt med andre mål, du også gerne vil opnå (eng. goal conflict) (se eventuelt Sheldon, 2012). Det er vigtigt, at du har positive forventninger til, at det kan lade sig gøre at nå målet (eng. positive success expectancies.) Din selvtillid (eng. self-efficacy) kan du opbygge gennem små succesoplevelser f.eks. ved at formulere små, let opnåelige mål. Du kan også tænke tilbage på tidligere situationer, du er lykkedes med, eller lytte til mennesker, der tror på dig og dine evner. Formuler en specifik handleplan kaldet implementeringsintentioner - for, hvordan du vil nå dine mål; gerne med deadlines, hvis du oplever det som en hjælp. Brainstorm på flere veje hen til dine mål (eng. pathways thinking), så du ikke sidder fast, hvis én eller flere af vejene skulle vise sig at blive blokeret. Vær vedholdende og passioneret i forfølgelsen af dit mål (eng. grit). Du kommer længst ved at arbejde i samme retning over længere tid med en moderat intensitet dvs. f.eks. uden nødvendigvis at ofre dine aftener og friweekender. Øv dig på det, du skal kunne, for at nå dit mål. Øvelserne skal helst være velovervejede (eng. deliberate practice) dvs. du skal have mulighed for at gentage øvelserne, få informativ feedback og rette på ting, du gør forkert eller uhensigtsmæssigt. Husk at holde pauser, når du bliver træt. Sørg så vidt muligt for at indrette dine omgivelser, så de understøtter din indsats; og bed eventuelt professionelle om hjælp. Det kan være psykologer, supervisorer, coaches, trænere osv. eslo=h^k=ar=iãob=jbob\= Ønsker du at lære mere om positiv psykologi, kan du danne dig et overblik på Portalen på s hjemmeside (). Portalen rummer 9

10 links til både videoklip, radioprogrammer, lydoptagelser af foredrag, lydbøger, artikler, kapitler, bøger og tidsskrifter, test, netværk og foreninger, kurser, konferencer og uddannelser. Ønsker du herudover løbende at blive orienteret om, hvad der foregår inden for positiv psykologi i Danmark, kan du ganske gratis blive medlem af Netværket, som i dag har over 400 medlemmer. Vil du gerne starte med at læse flere korte tekster om positiv psykologi, kan du overveje at downloade artiklerne nedenfor. Andersen, Frans Ørsted; & Lavendt, Ebbe (1. september 2013). Positiv psykologi - en ny stor fortælling. Århus Stiftstidende Østjylland, 21. Jensen, Lisbet (april 2012). PERMA: Den nye videnskabelige opskrift på lykken. I Form, 6. Gregersen, Mette (april 2009). Det skal være en fornøjelse at gå på arbejde. Fag og Arbejde, Lavendt, Ebbe (2007). Arbejdsglæde - forskningsresultater fra positiv psykologi. København: Center for. Lavendt, Ebbe (2009). Positiv psykologi - en introduktion til videnskaben om optimal menneskelig funktion. Erhvervspsykologi, 7(4), Lavendt, Ebbe (2012). Forord. I Kennon Sheldon, Motivation Viden og værktøj fra positiv psykologi. København: Forlaget MindSpace. Lavendt, Ebbe (august 2013). Psykisk sundhed kan trænes. København:. Lavendt, Ebbe (marts 2006). Få mere overskud i hverdagen. DIEU Nyhedsmail. Lieberknecht, Malene (2009). Yes... - op på job! Sund nu, 6, Lieberknecht, Malene (oktober 2011). Når jobbet er et kald. Sundhed: Det nye helsemagasin, Lind, Camilla Leyla (august 2013). 5 genveje til et positivt sind. Psykologi, 5, Lindbæk, Isa (februar 2013). Positiv psykologi er en uudnyttet værdiskaber. Mannaz Nyhedsservice. Petersen, Kirstine (2013). Motivation er ikke one-size. Væksthus for Ledelse: Lederweb.dk. Schade, Ulla (2008). Guldet under bundlinjen. Human Consult. Schade, Ulla; & Lavendt, Ebbe (2008). Motivation som drivkraft. Psykolog Nyt, 19, Schade, Ulla; & Lavendt, Ebbe (2009). Positiv psykologi styrker modstandskraft i arbejdslivet. Psykolog Nyt, 23,

11 lj=cloc^qqbobk= Ebbe Lavendt er uddannet psykolog ved Københavns Universitet (2004), autoriseret af Indenrigs- og Socialministeriet (2009) og er som den hidtil eneste danske psykolog uddannet Master of Applied Positive Psychology (MAPP) ved University of Pennsylvania (2009). Til daglig arbejder Ebbe som leder af med bl.a. coaching, positiv terapi, supervision, rådgivning og undervisning. Arbejdet omhandler primært positiv psykologi, evidensbaseret coaching, work-life balance, stresshåndtering og personlig udvikling. Ebbe er desuden tilknyttet Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet med sit igangværende ph.d.-projekt om positiv psykologi og coaching. ifqqbo^qroifpqb= Fredrickson, Barbara L. (2010). Positivitet: Kilder til vækst i livet. Virum: Dansk Psykologisk Forlag. Lyubomirsky, Sonja (2008). Sådan bliver du lykkelig. Lindhardt og Ringhof. Lyubomirsky, Sonja; King, Laura; & Diener, Ed (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131(6), Seligman, Martin (2011). At lykkes - en perspektivrig positiv psykologi om lykke og trivsel. København: Forlaget Mindspace. Seligman, Martin E. P. (2004). Lykkens psykologi. Aschehoug. Seligman, Martin E. P.; & Csikszentmihalyi, Mihaly (2000). Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist 55(1), Seligman, Martin E. P.; Steen, Tracy A.; Park, Nansook; & Peterson, Christopher (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60(5), Sheldon, Kennon (2012). Motivation - Viden og værktøj fra positiv psykologi. København: Forlaget Mindspace. Sin, Nancy L.; & Lyubomirsky, Sonja (2009). Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms with positive psychology interventions: A practice-friendly meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 65(5),

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Fokus og vedholdenhed styrk din præstation

Fokus og vedholdenhed styrk din præstation Fokus og vedholdenhed styrk din præstation Skab præstationer i verdensklasse Bag toppræstationer i erhvervslivet og i sportens verden er der en række fælles mønstre. Vil du have indsigt i disse? På dette

Læs mere

Kun ganske få glædesstudier.

Kun ganske få glædesstudier. Depression Glæde 26-02-2015 Med psykomotorik og positiv psykologi Berit Svart Psykomotorisk terapeut, Pb 40.000 depressionsstudier Kun ganske få glædesstudier. 1 Glæde er en af grundfølelserne: Kærlighed-Sorg

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION

POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION VED PH.D.-STIPENDIAT EBBE LAVENDT, INSITUT FOR LEDELSE OG VIRKSOMHEDSSTRATEGI, SDU EBL@SDU.DK, WWW. SDU.DK Viden om positiv

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Psykolog Anne Linder

Psykolog Anne Linder Psykolog Anne Linder Positiv psykologis to fædre Martin Seligman Michael Csikszentmihalyi Rundt om de gode relationer 1.Del Dine karakterstyrker 2.Del Den gode atmosfære og Livsduelighed Hildebrandt,

Læs mere

Et værktøj til at kortlægge børns styrker

Et værktøj til at kortlægge børns styrker Et værktøj til at kortlægge børns styrker Hvad er en styrke? Psykolog Mette Marie Ledertoug, Defintion af styrker En styrke er en præ-eksisterende kapacitet for en bestemt måde at handle, tænke og føle

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives Positiv psykologi 1954 A. Maslow Motivation & Personality 1998 Positiv psykologi M. Seligman, formand APA M. Csikszentmihalyi Brugbar viden om, hvad der gør livet værd at leve Positiv psykologi Det videnskabelige

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Hvordan står det til med dannelsen i folkeskolen? Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Er du blevet informeret om, hvordan skolen konkret arbejder med dit barns alsidige udvikling?

Læs mere

Om rammer for et godt arbejdsliv. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013

Om rammer for et godt arbejdsliv. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Om rammer for et godt arbejdsliv Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Hvorfor har du det (sandsynligvis) sådan? Gener: kilder til 40-50 % af din trivsel Det skyldes,

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder. Det gode liv Glæde, håb og personlige styrker Psykolog Anne Linder Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Program Det gode liv om glæde, håb og personlige styrker 1. Del 13.15 14.30

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med professionelt

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Førstehjælp til dit arbejdsliv Skab arbejdsglæde på jobbet uden stress

Førstehjælp til dit arbejdsliv Skab arbejdsglæde på jobbet uden stress 1 Førstehjælp til dit arbejdsliv Skab arbejdsglæde på jobbet uden stress Viden om og håndtér stress Positiv psykologi Trivsel & arbejdsglæde Energi - boostning 2 Viden om stress Fakta - WHO Verdenssundhedsorganisationen

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

*Flow-teorien, hører til inden for den positive psykologi. *Flow-teorien blev opfundet af ungareren Mihaly Csikszentmihalyi i 1990. *Anvendelse: *Stressbehandling, organisationsudvikling, pædagogiske omr.

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik

Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik Psykolog og forfatter Anne Linder Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Program. Inklusion Kl. 9 10.30 Pædagogisk relationsarbejde

Læs mere

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål Positiv psykologisk coaching Ebbe Lavendt Coaching Psychology Unit, NEXS Dias 1 Læringsmål Udvikle dybdegående viden og forståelse for positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Forholde sig

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Hvad er Positiv Psykologi

Hvad er Positiv Psykologi Hvad er Positiv Psykologi Positiv Psykologi er et nyt felt, som beskæftiger sig med mental sundhed, styrker, positive følelser, positive institutioner og optimal funktionsevne Positiv Psykologi er en videnskab

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Kendskab

Læs mere

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega?

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad gjorde den bedste læremester eller underviser, du har haft? Hvordan skiller du

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION Større medarbejdertrivsel og øget effektivitet er gevinsten for virksomheder, der arbejder aktivt med at udvikle medarbejdernes personlige styrker.

Læs mere

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Få en kort introduktion

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens Fag og læringskonsulent Lene Larsen SOPU København & Nordsjælland Hvem er jeg? Fag og læringskonsulent i SOPU, kursusafdelingen Ergoterapeut Omsorg og demens går hånd i hånd

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Insistér på trivsel! (så apolitisk som muligt) Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet

Insistér på trivsel! (så apolitisk som muligt) Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet Photo: Hans Henrik Knoop, 2010 Insistér på trivsel! (så apolitisk som muligt) Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk (Ny) sundhedsvidenskab Gode, meningsfulde institutioner: familier,

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Leg, læring og kreativitet. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014

Leg, læring og kreativitet. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 Leg, læring og kreativitet Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 Faglighed og trivsel som gensidige forudsætninger Succes som øget kompetence / faglighed Succes

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Få mere overskud i hverdagen

Få mere overskud i hverdagen Side 1 af 5 Mannaz.com Cookie- og privatlivspolitik Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Få flere

Læs mere

... 1... 2... 3... 7 Du kan bruge Sundheds- og velværeplanen til at hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du udvikler og bevarer en følelse af indre velbefindende og indre balance. At komme sig efter

Læs mere

- forskningsresultater fra positiv psykologi

- forskningsresultater fra positiv psykologi ARBEJDSGLÆDE - forskningsresultater fra positiv psykologi Af cand.psych. Ebbe Lavendt FOKUS PÅ ARBEJDSGLÆDE Konklusionen på en lang række forskningsresultater om arbejdsglæde og beslægtede forhold er,

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

Ved Berit Svart. Professionsbachelor i Afspændingspædagogik & Psykomotorik

Ved Berit Svart. Professionsbachelor i Afspændingspædagogik & Psykomotorik HELE FOREDRAGSRÆKKEN 1. Har jeg Stress? 2. Positiv Psykologi i hverdagen 3. Tanke på Trivsel 4. Flow og Meditation 5. Lykke og Livskvalitet 6. Act Et værdibaseret liv 7. Depression Lys i mørket 8. Det

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Hvad!er!et!talent?! High Performance Talent. Mikael Trolle !!! Akademiet!!! for!! Talen8ulde!!! Unge! 2.!juli!2014! Mikael!Trolle!

Hvad!er!et!talent?! High Performance Talent. Mikael Trolle !!! Akademiet!!! for!! Talen8ulde!!! Unge! 2.!juli!2014! Mikael!Trolle! High Performance Talent Akademiet for Talen8ulde Unge 2.juli2014 MikaelTrolle Cand. scient. i Idræt & Biologi Sportsdirektør og herrelandstræner, Dansk Volleyball Forbund Partner og chefkonsulent i High

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

PP og AL PP to go ICDP VIA

PP og AL PP to go ICDP VIA Program. Onsdag d. 3.maj 2017 Relationer, styrker og flow PP og AL PP to go ICDP VIA Psykolog og Centerchef Kontakt Anne Linder Tlf 20133476 www.danskcenterfor-icdp.dk 1996, Opgave På jagt efter glæden

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Kære medarbejdere og ledere i regionerne

Kære medarbejdere og ledere i regionerne op med nærværet Kære medarbejdere og ledere i regionerne Der er regionalt og lokalt iværksat mange gode tiltag for at øge trivslen og nærværet. Det er dette arbejde, disse gode tanker, ideer og initiativer

Læs mere

FIND THE TRUTH stecherinsti.com

FIND THE TRUTH stecherinsti.com FIND THE TRUTH 3 FIND THE TRUTH Drømmer du om at finde ind til sandheden i dit liv, realisere dit potentiale og gå efter det, der gør dig lykkelig og giver glæde, så deltag i mit 10 ugers e-kursus FIND

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Mental Udviklingstrappe Modul 2

Mental Udviklingstrappe Modul 2 Mental Udviklingstrappe Modul 2 Dansk Atletik Forbund Aarhus 30.01.13 Mental udviklingstrappe Den generelle basis Modul 1. - Mental træning i atletik ca. 2½-3 timer. Introduktion til begrebet mental styrke,

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG Mindfulness træner din evne til at være til stede i dit eget liv. Mindfulness

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

SAMPLE STYRKEKOMPASSET KLASSERAPPORT LÆRERBESVARELSER. Lærerens navn: Klasse: Antal elever: Dato: Afvikling: Birgitte Lie Suhr-Jessen.

SAMPLE STYRKEKOMPASSET KLASSERAPPORT LÆRERBESVARELSER. Lærerens navn: Klasse: Antal elever: Dato: Afvikling: Birgitte Lie Suhr-Jessen. Lærerens navn: Klasse: Antal elever: Dato: Afvikling: Birgitte Lie Suhr-Jessen 3a 9 4/7/2014 Afvikling i forbindelse med styrkeugen STYRKEKOMPASSET KLASSERAPPORT LÆRERBESVARELSER 2014 Mette Marie Ledertoug

Læs mere

livsglæde er en af de største gaver vi kan give børn

livsglæde er en af de største gaver vi kan give børn tema livsglæde livsglæde er en af de største gaver vi kan give børn Lone Svinth har skrevet speciale om livsglæde og har deltaget i det tværkommunale samarbejde Projekt Livsglæde mellem Fredericia, Køge,

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

socialt arbejde, og hvad det er, de risikerer at blive kastet ud i. Ventilen

socialt arbejde, og hvad det er, de risikerer at blive kastet ud i. Ventilen Interview Af Anders Lundt Hansen I FRIVILLIGHEDENS TJENESTE I økonomisk forstand står bundlinjen tom. Hvad får psykologer mon ud af arbejde frivilligt og ulønnet for sociale foreninger og projekter? En

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Motivation Flow & Styrker. Projektleder på 6 uger! - Dag 10

Motivation Flow & Styrker. Projektleder på 6 uger! - Dag 10 Motivation Flow & Styrker 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 10 Motivation? 2 Motivation? 3 Motivation Den energi en person udtrykker i forbindelse med arbejdet." (Kilde: Pinder) " motivation betyder: indre

Læs mere

PERSONLIG TIME MANAGEMENT

PERSONLIG TIME MANAGEMENT ARKMANN RAINING ERSONLIG IME MANAGEMENT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du vil få bedre overblik, kontrol og fokus.» Du vil opnå flere af dine mål og altid nå dine vigtigste opgaver.»

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Rigtig god fornøjelse! Helle www.cbaf.dk Center for Balance mellem Arbejdsliv

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Positiv psykologi 13. november 2014. Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske.

Positiv psykologi 13. november 2014. Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske. Positiv psykologi 13. november 2014 Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske. Mål for formiddagen Bidrage til viden om hvordan personlig trivsel kan øges Styrketræning At viderebringe

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET Menneskets Kultur Menneskets Natur DEN BEDSTE AF ALLE VERDENER? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Gode, meningsfulde institutioner (familier,

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje

Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje København Tirsdag den 26.02.10 Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje Et bud på definition af positiv psykologi Positiv psykologi søger at forstå og opbygge styrker og dyder som gør at individer

Læs mere

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst I mange år har vi i Erhvervspsykologerne hjulpet mennesker med stress, eller stærke oplevelser af at føle sig presset, relateret til en arbejdsmæssig kontekst.

Læs mere