Regnskab Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse"

Transkript

1 Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret): 8 Økonomi 8 Dagpasning 9 Undervisning 32 Børn og familier 60 Sociale ydelser 83 Ældre 85 Psykiatri og handicappede 113 Beskæftigelse og aktivering 145 Forsørgelsesydelser 154 Teknik og Miljø 157 Forsyning og drift 176 Erhverv og samfund 182 Organisation, personale og politikere 186 Informationsteknologi 191 Fællesadministration 193 Fritid og kultur 202 Biblioteker 212 Sundhed 214 Forebyggelse og behandling 215 Anlæg 221 Renter 241 Balanceforskydninger 243 Afdrag på lån 258 Finansiering 260 Finansiel status 261 Udstykningsregnskaber (ikke afsluttede) 263 Anlægsregnskaber 271 Den kirkelige ligning 277 Omkostn.kalkulation ved pers. og praktisk bistand samt madservice 278 Udførelse af opgaver for andre myndigheder (der henvises til årsberetningen) Regnskabsbemærkninger (optrykkes særskilt) - 1 -

3 Generelle bemærkninger I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. De egentlige regnskabs- og resultatopgørelser, med tilhørende overordnede vurderinger af kommunens økonomi, fremgår af årsberetningen. Årsberetningen indeholder endvidere væsentlige oplysninger i form af balance, nøgletal, personaleoversigt samt garantier, eventualrettigheder/-forpligtelser. Indholdet i dette optryk tjener derfor hovedsagelig som grundlag for en mere detaljeret vurdering af de underliggende tal i kommunens regnskab. Endvidere er det her muligt at udlede de enkelte virksomheders regnskaber sammenholdt med bevillingerne. Regnskabet skal i henhold til styrelsesloven være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Virksomheder udarbejder disse bemærkninger, som optrykkes særskilt. Specifikationer til regnskab indeholder følgende: Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigten til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, der er specificeret på hovedkonto-niveau er opdelt i Driftsvirksomhed, Anlægsvirksomhed, Renter, Finansforskydninger, Afdrag på lån og Finansiering Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten har til formål at vise, hvorledes forbruget har været i de enkelte virksomheder i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Specifikationer til regnskab Specifikationer til regnskabet har til formål at vise, hvorlede forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs og kapitalpoater. Opbygningen tilgodeser sammenligneligheden til det vedtagne budget og Økonomi- og Indenrigsministeriets krav. Finansiel status Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen. Udstykningsregnskaber Udstykningsregnskaber viser regionskommunens ikke-afsluttede udstykninger

4 Anlægsregnskaber Kommunens anlægsarbejder fremgår af anlægsoversigten, der indeholder både afsluttede og ikke-afsluttede anlægsarbejder. For anlægsarbejder, der beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, senest ved regnskabsaflæggelsen. Øvrige bilag Den kirkelige ligning viser ligningens mellemværende. I Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig praktisk bistand samt madservice angives hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav ved leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice - 4 -

5 Hovedoversigt til regnskab Regnskab budget Hovedoversigt, kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst Heraf refusion Forsyningsvirksomher m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration A. Drifstsvirksomhed i alt * Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed m.v. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst Forsyningsvirksomher mv Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. Anlægsvirksomhed i alt C. Renter Forskyd af likv.aktiv Øvr.finansforskydn D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån deb 0855 ialt ** A+B+C+D+E F. Finansiering 0762 Tilskud og udlign Refusion af købsmoms Skatter Optagelse af lån F. 07/08 Finansiering i alt *** Balance

6 Regnskabsoversigt Drift og refusion, kr. Regnskab budget Tillægsbevilling Drift og refusion i alt Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi Sekr. For politikområde Børne- og Skoleudvalget Dagpasning Mælkebøtten Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Dagtilbud Nord Dagtilbud Midt Dagtilbud Øst Dagtilbud Vest Sekr. For politikområde Facility Management Undervisning Bornholms Ungdomsskole Kildebakken Bornholms Heldagsskole UngeCenter Bornholm Skole Nord Hans Rømer Skolen Paradisbakkeskolen Rønneskolen Sekr. For politikområde Børn og familier Løvstikken Børnecenter Bornholm Bornholms PPR og Sundhedstjeneste Bornholms FamilieCenter Sekr. For politikområde Socialudvalget Sociale ydelser Borgercenteret - Sociale ydelser Ældre Borger og Sundhed (Visitation Ældre) DeViKa Døgnplejen Bornholm Bornholms Plejehjem Sekr. For politikområde Psykiatri og handicap Rønne Botilbud Klintebo Nexøhuset Sacs Røbo Borger og Sundhed (Hjælpemidler & Genoptræning) Kommunikationscenter Psykiatri og Handicap Sekr. For politikområde Facility Management Sundhed Social- og Sundhedssekretariatet Forebyggelse og beha Bornholms KommunaleTandpleje Social- og Sundhedssekretariatet Beskæftigelsesudvalget

7 Regnskabsoversigt Drift og refusion, kr. Regnskab budget Tillægsbevilling Beskæftigelse og aktivering Jobcenter Bornholm Forsørgelsesydelser Borgercenteret - forsørgelsesydelser Teknik- og Miljøudvalget Teknik og miljø Natur & Miljø Byggeri & Plan Beredskab Veje & Havne Teknik- og Miljøsekretariatet Forsyning og drift Bofa BAT RKR Service Vej & Park Bornholm Økonomi- og Erhvervsudvalget Erhverv og samfund Bornholms Akademi Sekr. For politikområde Organisation, personale og politikere Løn og Personale Sekr. For politikområde Informationsteknolog Politisk & Administrativt sekretariat Fællesadministration Børne- og Skolesekretariatet Social- og Sundhedssekretariatet Direktion og stabe Fritids- og Kulturudvalget Fritid og kultur Bornholms Musik- og Billedskole Bornholms Idrætsområder Fritid & Kultur Biblioteker Bornholms Biblioteker

8 Økonomi Drift og refusion, kr. Regnskab budget Økonomi Sekretariatet for Politikområde 00 Økonomi Tilbagebetaling af bunden opsparing Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Drift af bilpark Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Overført over-/underskud Energibesparelser Bygninger og grunde Opvarmning El og gas Specielle artsgrupper Reg. vedr. energiinvesteringer Overført over-/underskud Borgerinddragelse Specielle artsgrupper Puljer Besparelser kørsel & møder Personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Møder Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Indkøbsbesparelse Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr. kerneydelser Effektiviseringstiltag Personale Løn, personale Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser

9 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Dagpasning Mælkebøtten Mælkebøtten, projekter og indtægter Personale Løn, personale IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra regioner Indtægter Indtægter, kantiner og boder Indtægter, forsikring Indtægter, øvrige Mælkebøtten, drift Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler 468 Veje og parker vedligeholdelse Sundhedsmæssige foranstaltninger Vask Hjælpemidler Møder Repræsentation 578 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Vagtordninger Bygningsforsikring Indtægter Indtægter, kerneydelser

10 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Specielle artsgrupper Overførte adm.omk., takstberegning Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Overført over-/underskud Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Kommunale tilskud til frie grundskoler Overførsler og tilskud Tilskud Tilsk. til forældre, valgt priv pasning Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Indtægter Indtægter, øvrige Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst Overførsler og tilskud Tilskud Dagtilb. børn/unge bet. til/fra off.mynd Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra kommuner Adm, Børnenes Dagpleje/ Pladsformidling Indtægter Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forplejning Møder Repræsentation 787 Kommunalinformation Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer 893 Bygninger og grunde 291 Bygningsforsikring 291 Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Adm., Dagtilbudsdistrikter Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Dagpl./Pladsformidling, søskendetilskud Søskendetilskud, skolefritidsordninger Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Søskendetilskud, dagpleje og børnehaver Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Dagpl./Pladsform., økonomiske fripladser

11 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Økonomiske fripladser, SFO Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, dagpleje Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, intgr. daginst Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, private inst Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, puljeordninger Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Øk.fripladser mv., reg. tidl. år Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Foræl.bet. incl. friplads./søsk.tilskud Forældrebetaling, SFO Indtægter Indtægter, kerneydelser Forældrebetaling, dagpleje Indtægter Indtægter, kerneydelser Forældrebetaling, intgr. daginst Indtægter Indtægter, kerneydelser Dagpleje Dagplejere, løn Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Forplejning Møder Specielle artsgrupper 0 Overført over-/underskud 0 Dagplejere, øvrig drift Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter 387 Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder Repræsentation 204 Administration 172 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Bygninger og grunde

12 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Lejeudgifter Opvarmning Renovation 706 Rengøring Dagpleje, tilsynsførende Indtægter Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Møder Administration 928 Bygninger og grunde Lejeudgifter Rengøring Dagtilbud Nord Dagtilbud Nord, fælles Statstilskud, statsrefusioner Projekttilskud, staten Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Møder Repræsentation 153 Befordring 660 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 564 Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse El og gas 0 Bygningsforsikring Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Overført over-/underskud

13 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Dagtilbud Nord, Specialpædagogisk Team Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Administration IT, inventar og materiel IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Specielle artsgrupper -816 Budgetreguleringer -816 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -816 Allinge Børnehus Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Børneteater 704 Vask Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 376 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 391 Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 563 Rengøring Allinge Børnehus, dagplejere Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale IT, inventar og materiel 559 Køb af IT, inventar/materiel u/ Børnehuset i Tejn Personale Løn, personale Uddannelse, personale

14 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Repræsentation 219 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 187 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Klemensker Børnehus Statstilskud, statsrefusioner Projekttilskud, staten Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Vask Repræsentation 117 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 500 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Leje/leasing IT/inventar/mat o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas

15 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 315 Rengøring Klemensker Børnehus, dagplejere Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning 68 Bygninger og grunde 275 Lejeudgifter 275 Muleby Børnehus Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 117 Repræsentation 304 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 6 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter 500 Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 97 Rengøring Nøkkerosen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Børneteater

16 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab Møder 574 Repræsentation 350 Befordring budget Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 34 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 65 Rengøring Børnehuset i Hasle Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Møder 506 Repræsentation 208 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) -66 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 269 Rengøring Dagtilbud Midt Dagtilbud Midt, fælles Personale Løn, personale

17 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab Uddannelse, personale budget Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel 0 Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Møder Administration Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Vedligeholdelse af udenomsarealer El og gas 0 Bygningsforsikring Specielle artsgrupper Budgetreguleringer -344 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -344 Overført over-/underskud Dagtilbud Midt, Specialpædagogisk Team Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 294 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Specielle artsgrupper -928 Budgetreguleringer -928 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -928 Bællacentret Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler 500 Børneteater Møder Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 213 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse

18 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Rengøring Bygningsforsikring Vestermarie Børnehus Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater 748 Kantiner og boder m.v Møder 488 Repræsentation Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 98 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Renovation 353 Rengøring Indtægter Indtægter, kerneydelser Aakirkeby Idrætsbørnehave Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder

19 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab Befordring budget Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 8 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 176 Rengøring Legestedet Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler 640 Børneteater 750 Vask Møder Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 62 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 113 Rengøring Gudhjem Børnehave Personale

20 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler 900 Møder Repræsentation 164 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 133 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Gudhjem Børnehave, dagplejere Personale Løn, personale Uddannelse, personale 903 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Mariehønen - Østermarie Børnehus Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler 715 Vask Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 30 Særlige forsikringer 338 IT, inventar og materiel

21 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse budget Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Dagtilbud Øst Dagtilbud Øst, fælles Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 700 Psykologbistand IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse El og gas 0 Bygningsforsikring Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Overført over-/underskud Dagtilbud Øst, Specialpædagogisk Team Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Administration

22 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget IT, inventar og materiel IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Specielle artsgrupper -508 Budgetreguleringer -508 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -508 Jordbærhuset Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater 484 Møder Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 13 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Materiel, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Bygningsforsikring Sydgården Aktiviteter og materialer Forplejning Indtægter Indtægter, kerneydelser Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Befordring Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer

23 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Rengøring Indtægter Indtægter, kerneydelser Sydgården, dagplejere Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Karlsvognen Aktiviteter og materialer Forplejning Indtægter Indtægter, kerneydelser Personale Løn, personale Uddannelse, personale 559 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) -18 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Materiel, drift og vedligeholdelse 96 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 109 Rengøring Solen Personale Løn, personale Uddannelse, personale 560 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale

24 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Repræsentation 113 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) -59 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 128 Rengøring Stjernehuset Aktiviteter og materialer Forplejning Indtægter Indtægter, kerneydelser Personale Løn, personale Uddannelse, personale 400 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Vask Møder 392 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 455 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 697 Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter

25 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Rengøring Dagtilbud Vest Dagtilbud Vest, fælles Personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Møder Bygninger og grunde Lejeudgifter Indtægter Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Møder Repræsentation 152 Kommunalinformation 592 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 509 Psykologbistand IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse 196 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse El og gas Bygningsforsikring Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Overført over-/underskud Dagtilbud Vest, Specialpædagogisk Team Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel 557 Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning 84 Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Specielle artsgrupper

26 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Trinbrættet Rønne Nord Aktiviteter og materialer Forplejning Indtægter Indtægter, kerneydelser Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler 900 Børneteater Veje og parker vedligeholdelse Vask Møder Repræsentation 489 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 699 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 413 Rengøring Vagtordninger Louisenhøj Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel -672 Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ Bygninger og grunde Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation

27 Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Rengøring Vagtordninger Børnehaven Marthas Minde Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler 880 Børneteater Befordring Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Rengøring Skovbørnehaven Personale Løn, personale Uddannelse, personale 297 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) -115 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 336 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer 806 Indvendig bygningsvedligeholdelse El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 2 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 3 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 4 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter.

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter. Primo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf primo kassebeholdning vedrørende: Budget Korr.budg. -18,0 101,3 101,3 Skattefinansierede område (kommunens) -23,3 108,5 108,5 Brugerfinansierede

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2013 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2013 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717 419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 2 -

Indholdsfortegnelse - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 4 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 5 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Bilag til organisationsbeskrivelse

Bilag til organisationsbeskrivelse Bilag til organisationsbeskrivelse DOKUMENTNAVN Organisationsdiagrammer LEDELSES- OG STYRINGSGRUNDLAG NR. 2.3 ANSVARLIG ØA, Strategi Analyse AUTORISERET (DAG/MÅNED/ÅR) 2. marts 2012 Bilag 1, BRK s politisk-administrative

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab 4 Regnskabsoversigt 5 Specifikationer til regnskab: Børn og familie 7 Skole, kultur og fritid 26 Ældre 49 Psykiatri og handicap 64

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Regnskabsbemærkninger 2013

Regnskabsbemærkninger 2013 Indholdsfortegnelse 00 Økonomi 01 Dagpasning 02 Undervisning 03 Børn og familier 04 Sociale ydelser 05 Ældre 06 Psykiatri og handicappede 07 Beskæftigelse og aktivering 08 Forsørgelsesydelser 09 Teknik

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Centerstruktur og opgavefordeling. Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2013

Centerstruktur og opgavefordeling. Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2013 Centerstruktur og opgavefordeling Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2013 1 Indhold Indhold... 2 Principper... 3 Vejledning... 3 Fagcenter Børn og Familie... 4 Fagcenter Skole, Kultur og Fritid...

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 538.833 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere