Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr."

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Vibeke Monnick, souschef Tina Jensen, samt advokat Karin Høier m. f. Tilsynskonsulent Helle Kausgaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved tilsynskonsulent Helle Kausgaard og er udført mandag den 8. april 2013 i tidsrummet fra kl. 9:00 til 12:00. Tilsynet blev indledt med en gennemgang af de fysiske rammer på Ll. Egebjergvej 37, herunder kontrol af brandmateriel og flugtveje. Afdelingen på Nørremarksvej 18 blev ikke fysisk gennemgået ved dette tilsyn, men er blevet beset i anden anledning i december Derefter blev den af Odsherred Kommune udarbejdede interviewguide gennemgået som dagsorden for mødet, ligesom forskellige andre emner blev berørt. I samtalen deltog leder Vibeke Monnick, souschef Tina Jensen, samt familiecentrets tilknyttede advokat Karin Høier. Endvidere har tilsynet deltaget i tirsdagsmøde afholdt den 16. april 2013 i tidsrummet fra kl. 19:30 til 20:30. I dette møde deltog familiecentrets daværende 4 beboere samt 4 ansatte. Nærværende tilsynsrapport er en sammenfatning af indtryk samt mundtlige og skriftlige oplysninger givet på baggrund af tilsynsbesøgene. Tilsynsrapporten har været til høring på Familiecentret Ll. Nørremark. Det er aftalt, at Tilsynsrapporten fremover vil være tilgængelig på Tilbudsportalen. Om tilsynets helhedsindtryk Rundvisning, interview og tirsdagsmødet foregik i en åben og imødekommende atmosfære både fra leder, ansatte og de indskrevne unges side. Alle var velforberedte på tilsynsbesøgene og der var en god og rolig stemning hvor leder og medarbejdere velvilligt fortalte om deres arbejdsplads og al ønsket materiale blev udleveret uden forbehold Familiecentret Ll. Nørremark er et opholdssted med plads til 7 børn og unge i alderen år. Målgruppen er børn og unge med psykiske, sociale og/eller adfærdsmæssige problemer, hvor hovedårsagen kan være hjerneskader eller omsorgssvigt, medfødte hjerneskader, aspergers syndrom, diagnoser fra autismespektret, senhjerneskader og føtalt alkohol syndrom. Opholdsstedet arbejder målrettet ud fra neuropædagogiske principper, som er beskrevet af Bakkedal ApS, ligesom konsekvenspædagogik og involveringspædagogik er metoder der anvendes i arbejdet med de unge. Struktur og konsekvens er således klare nøgleord for stedets kontekst. Måden hverdagen er tilrettelagt på, er velovervejet og i fastlagte rammer og rutiner. Der synes god overensstemmelse mellem leders beskrevne værdier og mål og tilsynets generelle indtryk i forbindelse med tilsynsbesøgene. Ved indgangspartiet på Nørremarksgården er der fortsat en ombygning i gang som dog midlertidigt er sat i bero. Husets indretning bærer præg af at være lidt som et sneglehus med flere mindre rum og kringlede gangarealer. Dette beskrives at være velovervejet og fungerer som en integreret del af den pædagogiske tankegang. Dette hindrer fx at der kan være flere unge i køkkenet ad gangen og sikrer dermed, at konflikter opstår omkring tilberedning af mad. Centret på Ll. Egebjergvej 37, der fungerer som fortsættelsen for de unge efter endt ophold på Nørremarksgården, har nogle af de samme indretningsmæssige træk som Nørremarksgården. Dette sikrer en vis forudsigelighed og genkendelighed for de unge. I centret er der god mulighed for at tilrettelægge individuelle forløb, bl.a. fordi der er så mange m². Samlet vurdering Det er tilsynets vurdering, at den pædagogiske praksis på familiecentret Ll. Nørremark er funderet i et teoretisk grundlag som går igen i stedets udviklingsplaner, hverdagens opbygning og aktiviteternes tilrettelæggelse. Interviewguide tilsyn 2/38

3 Det er ligeledes tilsynets vurdering at tirsdagsmøderne gennemføres som beskrevet i stedets akkrediteringsmateriale og det er tydeligt, at de unge er velkendte med mødets form og indhold. Tilsynet har dog fundet anledning til at udfordre opholdsstedet på, om den valgte pædagogiske metode der anvendes på mødet, er entydigt velegnet i forhold til de funktionsnedsættelser som de unge har. Dette begrundes med at flere af de unge undervejs i diskussionerne på tirsdagsmødet virkede mere forvirrede end afklarede i forbindelse med de diskussioner der blev gennemført. Foruden tirsdagsmødet på gården er det oplyst til tilsynet, at der ligeledes holdes husmøder separat i de to afdelinger. Aktuelt opholder de indskrevne unge sig primært på centret hvorfor tilsynet stiller sig undrende overfor at disse to møder ikke slås sammen i denne periode. Opholdsstedet har i 2013 været i gang i 30 år og har gennem tiden udviklet sig til det tilbud og med den struktur det har i dag. På trods af at opholdsstedet to gange er blevet akkrediteret og i den forbindelse kontinuerligt vurderer sine indsatser og metoder finder tilsynet, at stedet med fordel vil kunne drage nytte af sit faglige potentiale i udarbejdelse af en virksomhedsplan, som suppleret med et arbejds- og værdigrundlag kunne sætte rammen for tilbuddet. En virksomhedsplan kunne endvidere præcisere mål for fremtidige fokuspunkter, som rækker ind i det nye Socialtilsyn og på den måde være en forberedelse på, at imødekomme fremtidens krav om ændringer i kvalitet og opgaveløsningen. Leder har orienteret tilsynet om, at der organisatorisk arbejdes hen imod et generationsskifte indenfor en nærmere årrække. Stedets souschef overlades derfor ansvaret for flere opgaver i den proces, men leder understreger samtidig, at der endnu ikke er sat dato for en egentlig overdragelse. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 19e) medicinhåndterings kursus 23g) servicetjek af undervisnings- og kursusstruktur Personaleforhold og arbejdsmiljø. 31c) rygepolitik Interviewguide tilsyn 3/38

4 Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Intet at bemærke. Organisation og drift: Intet at bemærke. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 19e): Medicinhåndteringskursus: Da stedets tidligere ansatte sygeplejerske er stoppet og da det er flere år siden at den medicinansvarlige har deltaget i et medicinhåndteringskursus, anbefaler tilsynet at den medicinansvarlige deltager i et medicinhåndteringskursus og får sin viden genopfrisket, således det sikres, at opholdsstedet fortsat kan leve op til Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer. 23g): Servicetjek af undervisnings- og kursusstruktur: Leder har ved flere lejligheder oplyst til tilsynet, at møde- og undervisnings/kursusstrukturen revideres 1 x årligt. Tilsynet finder på trods af dette, at stedet med fordel kunne optimere sine ressourcer ved at gennemføre et større overordnet servicetjek af hele tilbuddet. Personaleforhold og arbejdsmiljø: 31c) Rygepolitik: Tilsynet anbefaler, at rygepolitikken snarest revideres, således den lever op til Lov om røgfrie miljøer, gældende fra 15/ Denne foreskriver, at det ikke er lovligt at ryge på institutionens område, hvis institutionen har børn og unge under 18 år boende. Det er efterfølgende oplyst, at rygepolitikken vil blive ændret, så den lever op til rygelovens bestemmelser Familiecentret Ll. Nørremark har følgende bemærkninger til tilsynsrapporten: Personalet og bestyrelse er enige om at bibeholde mødestrukturen på tirsdagsmødet, da vi følger involveringspædagogikkens 8 punkter (se s.16 i rapporten) som indebærer, at de unge over tid bliver i stand til at tage en beslutning, så de på sigt kan tage ansvar for eget liv. Ungemøderne på Centret i de to afd., som afholdes hver tirsdag kl i hver enhed, bruges til at diskutere forskellige dagligdagsproblemer i afd. Hvis de unge ikke kan blive enige, tages problemet op på tirsdagsmødet. Det er vigtigt for vores unges forståelse at alle beslutninger kun bliver taget et sted, nemlig på Gården, da Centret dermed bliver et fristed. Interviewguide tilsyn 4/38

5 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed Opholdsstedet Familiecentret Ll. Nørremark, på Nørremarksvej 18 er beliggende i en ældre landbrugs ejendom ud til åbne marker. Her bor leder med ægtefælle sammen med unge som primært er i alderen 11 til 13 år. Her er 3 pladser. 600 meter derfra ligger endnu en ejendom, i daglig tale kaldet centeret, på Ll. Egebjergvej 37. Centret er også beliggende i en ældre landejendom ud til åbne marker, skov og plantage. Her bor unge der er i alderen 13 til 18 år, i 4 lejligheder. Her er 4 pladser. Der er ca. 3 km. til Vig hvor der er indkøbsmuligheder, skole, idræts- og svømmehal samt station med togforbindelse til henholdsvis Nykøbing Sj. og Holbæk. Fonden ejer en andelsbolig på 73 m² beliggende i Grimsås tæt på Isaberg i Sverige som bruges til kortere ophold i forbindelse med ferier og weekends hen over året. Denne blev købt af fonden 1/ Bestyrelsen overvejer aktuelt at leje andelsboligen ud i de perioder hvor opholdsstedet ikke bruger boligen. Det aftales på tilsynsmødet, at denne mulighed skal undersøges og afklares nærmere før dette iværksættes. Det aftales at opholdsstedets advokat vil undersøge nærmere, både i forhold til eventuelle særlige forhold i opholdsstedets vedtægter, ligesom hun vil undersøge nærmere omkring eventuelle lejeindtægter. 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Om sommeren kan opsættes swimmingpool samt trampoliner i haven. I område ved centret er der gocart-bane, shelter og bålplads. Her findes også nyttehave, plantage og lille sø. På Nørremarksgården er der en lukket gårdhave med overdækket terrasse som benyttes til fælles brug. 1.b Indretning På Nørremarksvej 18, (primært for de 11 til 13 årige) er der 3 værelser, et værelse i stueetagen og to værelser på 1. sal. Værelserne er indrettet efter de unges ønsker. Her bor unge som har brug for opsyn hele døgnet. Der forefindes adgang til tv samt boks på alle værelser. I stueetagen er der køkken, spisestue, opholdsstue samt et lokale som bruges som krea/computerrum. Der er endvidere to kontorer, to personalerum, vaskerum samt bryggers. Interviewguide tilsyn 5/38

6 På gården findes også stald til heste og andre dyr samt værksted. I en selvstændig bygning er der kontor for Ll. Nørremarks konsulentvirksomhed. På Ll. Egebjergvej 37 (primært for de 13 til 18 årige) er der 4 lejligheder samt 1 lejlighed under renovering. Også her, oplyser leder, er der opsyn hele døgnet. Enhed 1 indeholder: 2 værelser, fællesstue og personalerum. Enhed 2 indeholder: 2 værelser, stue, køkken og toilet/bad og personalerum. Enhed 3 indeholder: 2 værelser, stue/køkken, personalerum og toilet. Enhed 4 indeholder: 2 værelser, stue, køkken og toilet/bad. Enhed 5 indeholder: 2 værelser, 2 køkkener, 2 toilet/bad aktuel under renovering. Fælles til alle enheder er et billard-rum, et airhockeyrum, værksted til reparation af biler, knallerter mv. og fyrrum. I hver enhed er der plads til 2 unge med egne personaler tilknyttet. Desuden er der mulighed for at lave to skærmede lejligheder for unge der har brug for 1:1 kontakt. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer De fysiske rammer er fuldt udnyttede. 1.d Sikring af flugtveje Leder oplyser, at vinduer på første salen er godkendte som flugtveje. 1.e Alarmer Der er serieforbundne batteridrevne brandalarmer i alle rum. Der er indhentet tilbud på nye brandalarmer der kan tilsluttes til el. Dette synes dog at være en bekostelig affære, så det er endnu ikke afgjort om alarmerne skal udskiftes. Der er opsat tyverialarm på ejendommen på Nørremarksvej 18. Dette skyldes at stedet ligger i umiddelbar nærhed af Skelbækgård, som er en åben afdeling under den skærmede institution Bakkegården. I forbindelse med at Skelbækgård i 2002 åbnede, gav de unge udtryk for en vis usikkerhed og dette medførte at opholdsstedet valgte at opsætte tyverialarmer. 1.f Andet Omlægning af rute 21 berører opholdsstedet på den måde at Nørremarksvej lukkes permanent tæt ved opholdsstedet. Vejarbejdet med rute 21 forventes afsluttet november 2013, men det har i løbet af 2013 medført en del gener, herunder bl.a. brud på kabler Interviewguide tilsyn 6/38

7 mv. 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Opholdsstedet er ikke omfattet af kommunens bygningssyn. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Færdiggørelse af tilbygning samt stald. Leder oplyser at opholdsstedet/bestyrelsen er opmærksom på hvilke udgifter der hører til og finansieres af opholdsstedet og hvilke der skal finansieres af udlejer. 2.c Planlagt vedligeholdelse Leder orienterer om at alle fællesrum males en gang årligt og de unges værelser mindst hvert andet år samt ved alle nye indflytninger. Udvendig males hver femte år. 2.d Andet (Evt. anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l.) Dele af jord der hører under opholdsstedet er blevet eksproprieret i 2012 grundet nyt vejanlæg. Derfor har stedet måtte nedrive nogle af de hytter og bålplads mv. som de unge havde til rådighed og flytte dem til andet område. 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er udarbejdet en skriftlig beredskabsplan der omhandler vold og overfald, magtanvendelse, seksuelle overgreb, brand og ulykke, leders forfald og personlig krise. 3.b Evakueringsplan / øvelse og To gange årligt er der på tirsdagsmødet en Interviewguide tilsyn 7/38

8 information til nyansatte evakueringsøvelse. Børnene/de unge og de ansatte er instrueret i, at de altid skal huske at orientere om at de er på stedet og hvor mange gæster der er, således der altid er overblik over hvor mange der er i huset. 3.c Brandtilsyn En gang årligt bliver brandmateriel tjekket af Dansk Brandteknik. 3.d Brandøvelse Det er oplyst til tilsynet, at de unge er ganske bevidste om, hvilke flugtveje de skal benytte i tilfælde af brand. Ved brand/evakueringsøvelse ringes med en metalklokke som signal på at alle skal gå ud til flagstangen i haven og den pædagog der har vagt, sikrer at alle er kommet ud. 3.e Førstehjælp De fleste af de ansatte er undervist i førstehjælp. Leder oplyser at opholdsstedet tilbyder kursus ca. hvert 3. år. Det var planen at førstehjælpskurset skulle genopfriskes i 2012, men dette blev ikke gennemført. I stedet arbejdes på at dette vil blive gennemført i f Andet - 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Har ikke haft besøg fra Fødevarestyrelsen. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 8/38

9 ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale Der er ikke indgået en drifts- og udviklingsaftale med Odsherred Kommune. 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Familiecentret Ll. Nørremark er etableret som en fond i Stedet er godkendt efter 142 stk. 7 i Serviceloven og har 7 godkendte pladser. Ll. Nørremark tilbyder ophold for unge som har behov for ophold af længere varighed og arbejder ud fra de principper som Neuropsykologihuset Bakkedal Aps v. Susanne Freltofte og Viggo Pedersen beskriver i deres bøger. Ll. Nørremark har en fast samarbejdsaftale med Bakkedal Aps. som bl.a. indebærer at de efteruddanner alle ansatte i neuropsykologi/pædagogik. 5.b Udviklingstendenser Familiecentret Ll. Nørremark har ikke umiddelbart ønske om ændringer i forhold til driften, udover hvad der følger af den almindelige udvikling. Dog oplever Familiecentret nogle uheldige konsekvenser, nemlig det forhold, at kommunerne sjældent anvender muligheden for at forlænge anbringelserne til det 23. år (efterværn). Familiecentret oplever, at kommunerne - når de unge fylder 18 år - uden skelen til den unges udviklingsstadie og fortsatte børnebehov, ønsker at overføre den unge til voksenafdelingen (internt i den enkelte kommune). Voksenafdelingerne i kommunerne visiterer ikke til børne- og ungesteder, men derimod gerne til 107-tilbud. Set i det lys - men særligt sammenholdt med det overordnede billede - har Familiecentret Ll. Nørremarks målgruppe typisk behov for fortsat ophold og behandling - også efter det fyldte 18. år - i samme ramme og med samme struktur, som den som findes i opholdsstedet. Familiecentret har således et ønske om en såkaldt dobbelt godkendelse, så målgruppen bliver fra 11 til 18 år og fra 18 til 25 år, og således at stedet godkendes såvel i henhold til 66 som i henhold til 107. Pladsfordelingen kunne eventuelt være 4 børnepladser og 3 ungdomspladser. Den udvidede aldersgruppe og godkendelse skulle alene være for egne unge, der fylder 18 år. Opholdsstedet har således ikke noget ønske om, at der visiteres fremmede unge/voksne ind f.eks. når de er fyldt 23 år, medmindre - naturligvis - det i helt særlige tilfælde giver mening f.eks. hvis en ung kommer fra et lignende opholdssted, hvor der ikke er mulighed for Interviewguide tilsyn 9/38

10 forlængelse udover det 18. år. Ansøgningen fra Familiecentret om dobbelt godkendelse er der blevet arbejdet på i løbet af 2012 og 2013 fra opholdsstedets side, men der er endnu ikke fremsendt egentlig ansøgning til tilsynet herom. Familiecentret ønsker endvidere godkendelse af muligheden for at kunne modtage surrogats fængslede unge. De har haft kontakt med kriminalforsorgen, men er blevet henvist til at kontakte Odsherred Kommune. Det aftales på mødet at leder fremsender navn og nummer på kontaktperson i Kriminalforsorgen til tilsynet som herefter vil undersøge muligheden nærmere. 5.c Projekter - 5.d Andet Leder orienterer om, at der organisatorisk arbejdes hen imod et generationsskifte indenfor en nærmere årrække. Stedets souschef overlades i den proces ansvaret for flere og flere opgaver. Leder understreger dog samtidig, at der endnu ikke er sat dato for et egentlig skifte. 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Opholdsstedet kom ud af 2012 med et positivt resultat samt en positiv egenkapital. Der har ikke været fuld belægning i 2012, men der har været udvist tilbageholdenhed i forhold til forbrug af personaleressourcer, ligesom en særbevilling i forhold til en enkelt ung har haft positiv betydning for økonomien. Der er fortsat underbelægning og derfor er der fortsat reduceret forbrug af personaleressourcer. 6.b Andet - Interviewguide tilsyn 10/38

11 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Leder Vibeke Monnick. Stig Stormgård, stedets bogholder står for den løbende bogføring. 7.b Kasse og regnskabsregulativ - 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Der gennemføres 4 bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen godkender budget og regnskab og får regnskabet gennemgået af Trekroner Revision, Roskilde. Der er udarbejdet en skriftlig forretningsgang vedrørende økonomistyringen. Leder får hver måned oversigt over forbrug udarbejdet af bogholder. Bestyrelsen får fremlagt forbruget hver 3. måned. Ingen køb eller betalinger kan foretages uden leders godkendelse. Større køb, over kr skal godkendes af bestyrelsen. 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning Den aktuelle sammensætning er 4 drenge. De unge er fra flere nationaliteter og har dermed forskellige kulturelle baggrunde. Interviewguide tilsyn 11/38

12 8.a Antal indskrevne Der er aktuelt 4 indskrevne på de 7 godkendte pladser. 8.b Alder De unge er aktuelt i alderen 14 til 17 år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Ll. Nørremarks målgruppe jf. godkendelsen er børn og unge i alderen 11 til 18 år med psykiske, sociale og/eller adfærdsmæssige problemer, hvor hovedårsagen kan være hjerneskader eller omsorgssvigt, medfødte hjerneskader, aspergers syndrom, autismeaspektet, senhjerneskader og føtalt alkoholsyndrom. Ll. Nørremark modtager ikke unge med infantil autisme og aktive misbrugere. Ens for de unge er, at de enten har en skade i højre side af hjernen eller har været udsat for groft omsorgssvigt. Ll. Nørremarks kerneydelse er socialpædagogisk behandling. Alt pædagogisk arbejde på opholdsstedet er med udgangspunkt i en neuropædagogisk forståelse. Hensigten er, at den enkelte unge gennem et trygt neuropædagogisk miljø med støtte og rådgivning, bliver i stand til at arbejde med egne problemer, og deres totale situation. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: Familiecentret ønsker at kunne modtage surrogats fængslede unge indenfor stedets godkendelse. De nærmere omstændigheder undersøges aktuelt. Bliver det aktuelt, skal stedet udarbejde en ansøgning som skal sendes til godkendelse i tilsynet. 8.e Andet - 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 12/38

13 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Med udgangspunkt i neuropædagogikken er det et mål: At indlære børnene/de unge ADL, så de bliver så selvhjulpne som muligt. At indlære sociale kompetencer med hensyn til den enkeltes begrænsninger qua deres påviste hjerneskader. At give børnene/de unge så stor livskvalitet som muligt Beskytte børnene/de unge mod kriminalitet, stoffer og misbrug samt udnyttelse fra omverdenen. Få så diagnostisk udredte børn/ unge som muligt, og med individuelle behandlingsplaner/ anvisninger lære børnene/de unge at blive så selvhjulpne som muligt. 9.b Pædagogisk målsætning At benytte neuropædagogikken som drivkraft i indsatsen til at opnå den overordnede målsætning. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper - 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Ved at skabe et meget forudsigeligt miljø med faste rammer og struktur. Ved at beskrive børnene/de unges udviklingsmål i udviklingsplaner ud fra en fastlagt struktur. Ved at evaluere metodernes resultater og gennemgå disse på personalemøder og ved supervision. Ved at møde børnene/de unge positivt, anerkendende og nysgerrigt. Det samme gælder deres forældre og familie samt med respekt for de forskellige kulturer de kommer fra. 9.e Andet Værdigrundlag: For at kunne skabe værdighed i de unges liv er det vigtigt, at de ansatte på Ll. Nørremark kan følgende: Hjælpe uden at blande sig. Tage stilling uden at tage over eller invadere. Være personlig uden at være privat. Interviewguide tilsyn 13/38

14 Sætte grænser uden at begrænse udfoldelserne. Lade de unge træffe egne valg uden at omsorgssvigte. Være netværk uden at skubbe andre netværk ud. Holde en professionel distance uden at distancere sig. Respektere uden at acceptere hvad som helst. Forholde sig til den unge som et helt menneske uden at overvurdere den unges kompetencer. 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret. Hvert barn/ung har en primær og en sekundær kontaktperson. 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver Ja. 10.c Har børnene faste pligter De unge har faste opgaver relateret til deres alder. De faste pligter er beskrevet i piktogrammer og i skriftlige arbejdsbeskrivelser, der hænger i det fælles opholdsrum. Ll. Nørremark beskriver, at da de unge oftest har en skade i højre hjernehalvdel, kan det være meget svært for dem at forholde sig til noget abstrakt. En negativ ting kan fylde hele dagen og få de gode ting til helt at forsvinde. Derfor har de en tavle som beskriver 7 målbare handlinger. Her sættes smiley er op, gul for udført handling, rød for ikke udført. Tavlen er med til at lære de unge en helhed og dermed får de følelse af stolthed og selvtillid. jeg kan godt noget som er vigtigt. 10.d Børnemøder / ungemøder Citat fra Ll. Nørremarks akkrediteringsmateriale: To af de bærende idéer i Ll. Nørremarks værdigrundlag er, at alle mennesker er specialister i eget liv, og at de har ret til, at træffe egne valg. Det er derfor yderst vigtigt i det daglige arbejde på Ll. Nørremark, at de unge føler sig inddraget i beslutninger samtidig med, Interviewguide tilsyn 14/38

15 at de har et ansvar for at få båret beslutningerne ud i livet. Hver tirsdag afholdes der derfor husmøde, hvor både ansatte og unge deltager. Kun alvorlig sygdom og ferie, er grund til udeblivelse. På mødet ses en uge bagud og en uge fremad. Der er en dagsorden med faste punkter på møderne, således det sikres, at det hele nås igennem. Alle problemer der har været igennem ugen vendes og der arbejdes på at finde nye løsninger. Hvis den unge ikke længere ønsker at være på opholdsstedet, er det på disse møder, det skal siges. Endelig er det en fast procedure på disse møder at flertallet bestemmer. En stemme pr. hoved uanset om man er ung eller ansat. Tirsdagsmødet betragtes som en form for pædagogisk laboratorium. Der bliver taget referat af møderne. 10.e Medindflydelse I hver af de unges udviklingsplaner er nedskrevet de specifikke aftaler, der er indgået omkring inddragelse af den enkelt ung. Både den unge og kontaktpædagogen har skrevet under med dato. Citat: For at kunne yderligere sikre inddragelsen, har vi ligeledes lavet forskellige retningslinjer vedr. de unges rengøring af egne værelser, hvorledes vi forholder os til eventuelle tyverier. Endelig har vi lavet et såkaldt adfærdsskema, hvor vi gennem registrering prøver at få italesat de unges sprogbrug og adfærd, således at vi kan søge at ændre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. Disse retningslinjer og skemaer forefindes på Lille Nørremark. Fordi de unge på Lille Nørremark ikke kan tænke abstrakt, anvender vi disse meget konkrete værktøjer som en del af adfærdsreguleringen, og til snakken med de unge. 10.f Samtale med barn/ung Tilsynet deltog i et tirsdagsmøde den 16/ Mødet blev holdt kl. 19:30 på gården. Tilsynet ankom 5-10 minutter før de unge ankom til mødet. De nuværende unge bor eller opholder sig primært i centret, men da tirsdagsmødet er beskrevet at blive afholdt på gården, mødte alle op der. Leder kom ca. en halv time senere, idet hun kom direkte fra LOS s landsmøde som var blevet afholdt samme dag på Fyn. Mødet blev indledt til planlagt tid og en af de unge var ordstyrer ud fra en på forhånd udarbejdet skriftlig turnusliste, mens personalet stod for referatet. Der var Interviewguide tilsyn 15/38

16 overvejende en god stemning på mødet og dagsordenen blev gennemført meget struktureret. På mødet var der flere debatter mellem de unge og personalet bl.a. havde to af de unge forslag til nye forbudsregler/-aftaler for at skaffe penge til fælles biografture og lignende. Dette forslag blev drøftet grundigt og især leder gjorde meget ud af at synliggøre fordele og især ulemper overfor de unge, således der ikke blev truffet forhastede beslutninger. Afgørelsen blev da også udsat til næste tirsdagsmøde, således de unge havde god tid til at få gennemtænkt konsekvenserne holdt op imod de ønskede fordele. Flere af punkterne på dagsordenen blev afsluttet ved håndsoprækning som metode, for at sikre at alle blev hørt og inddraget. 10.g Andet På opholdsstedet arbejdes ud fra principper fra konsekvenspædagogikken, hvor personalet gør den unge bekendte med den konsekvens en handling har, før den unge begår den. På den måde tager den unge selv ansvaret for en ønsket/uønsket handling, som ikke er til at bortforklare. Ved at den unge selv tager beslutningen om en handling, og straks ser andres reaktioner, vil den unge straks se, om det kom ham/hende til gode eller ej. Idet alle på opholdsstedet straks går i dialog med den unge, er der mulighed for at revidere opfattelsen og sammen finde den ønskede løsning. På den måde arbejder opholdsstedet på, at en taber-identitet gradvis vil forsvinde, og at den unge i stedet for opbygger en positiv selvopfattelse. Der arbejdes også ud fra principper i involveringspædagogikken. Pædagogikken beskrives at have 8 punkter, der skal følges når en udviklingsplan skal formuleres med et klart fokus. 1. Involvering 2. Nuværende adfærd. 3. Evaluering af nuværende adfærd 4. Planlægning af ansvarlig adfærd 5. Forpligtelse. 6. Undskyldninger accepteres ikke. 7. Ingen straf. 8. Giv aldrig op 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 16/38

17 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte 11.b Vejledning i brug af lommepenge De unge får lomme- og tøjpenge ud fra KL s vejledende takster. De unge og deres primærpædagog anmoder om et beløb på tirsdagsmødet, så bogholder kan have kontanter hjemme til fredag hvor disse udbetales. Det er også muligt at bede om penge udenfor tirsdagsmødet, men her er det kun leder der kan give tilladelse. Indgår som en del af behandlingsarbejdet. 11.c Anden udbetaling til brugerne Det er muligt for de unge at tjene penge ved at påtage sig ekstra opgaver. Det kan være at slå græs, vaske biler og male. Prisen er mellem kr. 25 og 50 afhængig af opgavens omfang. De bliver udbetalt kontant eller indsat efter ønsker på konto eller kort. Ovenstående aftale er indgået på et tirsdagsmøde. 11.d Skriftlig procedure Der er udarbejdet en skriftlig procedure der beskriver forretningsgangen vedrørende de unges økonomi. 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Ikke aktuelt. Interviewguide tilsyn 17/38

18 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de - 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan Ja Nej Bemærkninger: Alle unge har en 140 handleplan udarbejdet af anbringende kommune. Familiecentret udarbejder selv udviklingsplaner med udgangspunkt i den overordnede handleplan. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Der tages referat af alle møder vedrørende den unge. Da den unge, forældre, kommune, skole og opholdssted er til stede ved behandlingsmøder, får alle parter et referat fra mødet. 13.c Løbende justering af planerne I de første 4 uger af den unges ophold på Ll. Nørremark observerer personalet den unge. På baggrund af disse observationer udarbejder Ll. Nørremark i samarbejde med Bakkedal ApS, en personprofil, en udviklingsalder samt Brieff (Adfærdsvurdering af Interviewguide tilsyn 18/38

19 eksekutiv funktion hos børn og unge). Når det er afdækket, hvor den hjernemæssige dysfunktion er, bruges personprofilen til at udarbejde en udviklingsplan. Når Brieff, personprofilen og udviklingsplanen er udarbejdet, laves der for den enkelte ung en plan med piktogrammer, som er med til at styre og strukturere den unges hverdag. I udarbejdelsen af udviklingsplanen får den unge, skolen, kommunen og forældre mulighed for at komme med kommentarer til udviklingsplanens aftaler, mål og forventninger. Når den endelige udviklingsplan er vedtaget, højst tre måneder efter indflytning, sendes den til kommunen og forældrene. Den endelige udviklingsplan kommer også i den unges egen personlige mappe, så der altid er mulighed for at kigge i den. Alle de unges mapper opbevares i et aflåst skab på kontoret. Når den første personprofil, udviklingsprofil samt Brieff er udarbejdet og brugt som grundlag for udviklingsplanen fastsættes der en ny dato ni måneder efter, hvor der skal udarbejdes en ny personprofil, udviklingsprofil og Brieff. Med disse to profiler kan effekten af det pædagogiske arbejde måles samt der kan findes nye veje og midler. Ved at der er faste datoer for udarbejdelse af personprofiler og udviklingsplaner, samt faste datoer for gentagelser, kan stedet inden for 1 år se de resultater, der er opnået - gode som dårlige. Med udarbejdelsen af statusbeskrivelser hver 3. måned kan stedet i god tid rette fejltagelser og justere udviklingsplanen, hvis dette er nødvendigt. De unge inddrages i udarbejdelsen af denne beskrivelse, hvilket er dokumenteret ved, at den unge og kontaktpersonen skriver under på og daterer beskrivelsen. For enkelte af de unge på Lille Nørremark, vil kravet om en ny Brieff hvert år ikke blive effektueret. Dette sker ud fra en individuel vurdering og på specifik anvisning fra Lille Nørremarks supervisor, specialkonsulent i neuropsykologi, Viggo Petersen. Dette kan fx skyldes at udviklingsforandringerne sker meget langsomt. Dette vil i så fald fremgå af den eksisterende udviklingsplan. Interviewguide tilsyn 19/38

20 13.d Andet - 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen De unge vækkes hver morgen på de tider der er aftalt, så dagen kan starte stille og rolig. De unge hentes af skolen med bus og på skolen spiser de morgenmad. De unge der tjener penge på skolen ved fx at tilberede morgenmad, er hentet af bussen en halv time før de andre. 1 gang om ugen har de unge deres personlig tøj med på skolen. Her lærer de at vaske tøj i ADL træning. Sengetøj, håndklæder og større ting vaskes i den enhed de bor i. Skoletiden er fra kl De unge køres hjem når skoledagen er slut. Når de kommer hjem er det deres primær pædagog der tager imod. Dagens pligter er aftalt for 1 uge af gangen og på hvilke tidspunkter de skal begynde. Det kan være madlavning, rengøring og lignende. Der hænger piktogrammer i fællesrummet samt på de unges værelser. Når pligterne er lavet, er det op til den unge hvad man har lyst til. Tit besøger de unge hinanden i de forskellige boenheder der er på opholdsstedet. Det er erfaringen, at det kræver mange års mod at gå ud fra stedet og i begyndelsen, er det altid sammen med en voksen. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Leder oplyser at alle aktiviteter har til formål at styrke de unges mod og selvtillid samt lave nye nerveforbindelser, således de unge kan blive så selvstændige og selvhjulpne som muligt. Alt på opholdsstedet går således ud på at arbejde fra detalje til helhed så de unge herved indlærer de ting man skal kunne i voksenlivet for på den måde at få et værdigt liv. 14.c Eksterne aktiviteter Eksterne aktiviteter sker primært i skoleregi. Skolen arbejder også ud fra samme neuropædagogiske grundlag. Interviewguide tilsyn 20/38

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg Institution Forstander Tilsyn afholdt med deltagelse af : Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg : Annette Olsen : Forstander Annette Olsen og Stedfortræder Susanne Bülow. Dato for

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Varde Kommune Att.: Socialudvalget Bytoften 2 6800 Varde Ølgod den 14.5. 2013 Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Østbækhjemmets bestyrelse skal hermed ansøge om godkendelse til at oprette en 107

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert Tilsynrapport 2012 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 24. oktober og 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Kisserup Mølle Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere