Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj."

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Torben Jørgensen, souschef Lea Christoffersen, Tilsynskonsulent Helle Kausgaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved tilsynskonsulent Helle Kausgaard og er udført onsdag den 20. marts 2013 i tidsrummet fra kl til Tilsynet blev indledt med en samtale med den ene af Solvognens beboere. Herefter blev gennemført samtale med stedets leder og souschef med udgangspunkt i den af Odsherred Kommune udarbejdede interviewguide. Afslutningsvis hilste tilsynet på stedets anden beboer og den tilknyttede medarbejder. I perioden umiddelbart op til tilsynsbesøget er gennemført en pårørende undersøgelse hvor formålet var at: Få viden om de pårørendes oplevelser og vurderinger af barnets ophold på opholdsstedet Afdække hvor der er behov for forbedringer Bidrage til løbende kvalitetsudvikling og forbedring af botilbud. Nærværende tilsynsrapport er en sammenfatning af indtryk fra undersøgelsen og samtale med ledelse, medarbejder, beboere og tilsynets generelle indtryk af stedet. Rapporten har været til høring på opholdsstedet Solvognen. Det er aftalt, at tilsynsrapporten fremover vil være tilgængelig på Tilbudsportalen. Om tilsynets helhedsindtryk Både samtaler og interview foregik i en åben og imødekommende atmosfære. Der var ved besøget en god og rolig stemning, hvor ledelse og medarbejder velvilligt fortalte om deres arbejdsplads og al ønsket dokumentation blev fremvist og udleveret uden forbehold. Der syntes god overensstemmelse mellem leders vision for stedet og Solvognens konkrete virkelighed. Opholdsstedet Solvognen fremtræder som et trygt og omsorgsfuldt sted. Som barn/ung på Solvognen tilbydes en meget struktureret dagligdag med menneskeligt nærvær og hvor personalet er klar til at løfte den unge ind i et positivt forløb. Et forløb hvor den enkelte stille og roligt kan overvinde sine vanskeligheder og begynde at tage ansvar for egen udvikling. Solvognen har gode fysiske rammer som er velegnede til formålet. Lokalerne fremstår pæne, rene og ryddelige. Sikkerheden er i orden og flugtveje er ryddede. Samlet vurdering Opholdsstedet Solvognen vurderes af tilsynet til at være et lille veldrevet og veletableret opholdssted med plads til 2 børn/unge i alderen 12 til 18 år på indskrivningstidspunktet. Målgruppen er børn/unge med massive psykiske problemstillinger som har brug for et individuelt tilrettelagt behandlingstilbud som nærmest kan sammenlignes med to enkeltmandslignende projekter. Leder har i samarbejde med stedets fast tilknyttede psykiater og psykolog oparbejdet stor erfaring i at opstille rammer og udarbejde en struktur der gør, at de kan rumme børn/unge med empatiforstyrrelser og svære psykiatriske diagnoser, som ikke kan være sammen med andre unge. De pædagogiske tanker og den struktur der præger opholdsstedet tager udgangspunkt i, at der altid er noget man er god til og det er et mål, at barnet/unge skal opleve succes i hverdagen. Derfor vægtes det højt at de mennesker der arbejder på opholdsstedet skal hvile i sig selv og formå at bevare roen i opkørte situationer. De voksne skal gennem deres adfærd fungere som rollemodeller for barnet/unge. Det betyder at de voksne er sammen med barnet om dagligdagens gøremål, rengøring, indkøb, tøjvask, madlavning mv. Der er ikke lange indviklede og teoretiske forklaringer, mere demonstrationer der kan skabe reelle og brugbare erfaringer hos barnet/unge. Det er tilsynets oplevelse, at der arbejdes bevidst med at højne den faglige kvalitet via det tætte samarbejde med stedets tilknyttede psykiater og psykolog. Tilsynet kan dog konstatere, at der ikke er Interviewguide tilsyn 2/29

3 ansat uddannede pædagoger, men udelukkende medarbejdere med en ikke socialfaglig uddannelse. Alle ansatte har dog erfaring fra tidligere ansættelser indenfor det specialiserede område for børn og unge. Leder beskriver, at det ikke er et bevidst fravalg af pædagoger, men at det skyldes erfaring med at de pædagoger der har været ansat, har valgt at trække sig igen på grund af arbejdes rutinemæssige præg, ligesom flere ikke har ønsket den store grad af alene arbejde. En højere grad af skriftlighed om stedets behandlingsprofil og en mere systematiseret dokumentation ville understøtte det gode generelle indtryk. Der tænkes på redegørelse af værdier, metoder, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de opstillede pædagogiske mål. Opholdsstedet Solvognen vil således med fordel kunne drage nytte af sit faglige potentiale i udarbejdelsen af en virksomhedsplan, som suppleret med et arbejds- og værdigrundlag kunne sætte rammen for opholdsstedet. En virksomhedsplan kunne endvidere præciserer mål for fremtidige fokuspunkter, som rækker ind over det nye Socialtilsyn og på den måde være en forberedelse på, at imødekomme fremtidens krav om ændringer i kvalitet og opgaveløsningen. Den samlede konklusion på spørgeskemaundersøgelsen blandt de pårørende om de unges ophold på opholdsstedet blev fra begge unges pårørende kategoriseret som enestående, ud fra en skala på 5 niveauer gående fra uacceptabel til enestående. Alle spørgsmål omkring beboernes liv på opholdsstedet og de pårørendes oplevelser i samarbejdet med opholdsstedet blev besvaret i rubrikkerne ja, i høj grad og ja, i nogen grad. Det samlede indtryk fra undersøgelsen peger således entydigt på, at de pårørende oplever, at deres barn får en tilfredsstillende hjælp og støtte til at udvikle deres evner og færdigheder. Dette understøtter tilsynets vurdering af indsatsen i forhold til den enkelte unge. Tilsynet oplever en stor udvikling af de unge som kan ses udbygget fra gang til gang tilsynet kommer på Solvognen. Solvognen har tilkendegivet overfor tilsynet at de ønsker at udvide opholdsstedet med endnu en plads. Dette begrundes dels med, at de nuværende unge fortsat er inde i en positiv udvikling og der derfor er overskud i personalegruppen og blandt de unge til at rumme endnu en beboer. Ønsket begrundes også med, at stedet i så fald ikke vil være så økonomisk sårbart, i forbindelse med ind- og udskrivninger. Tanken er, at en tredje plads skal etableres i en opstillet pavillon placeret på den samme matrikel som opholdsstedet. Det er tilsynets vurdering, at Solvognen både fagligt og økonomisk kan forsvare at arbejde videre med projektet. Når Fagcenter Ejendom og Byggeri har givet tilladelse til opstilling af en sådan pavillon er det aftalt, at opholdsstedet i samarbejde med bestyrelsen fremsender en projektbeskrivelse samt et budget over projektet til tilsynet, som herefter vil arbejde positivt med godkendelse af en tredje plads. Interviewguide tilsyn 3/29

4 Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 22 e) Sikring mod videregivelse af personfølsomme oplysninger 26d) Retningslinjer vedr. håndtering af magtanvendelse Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ingen bemærkninger. Organisation og drift: Ingen bemærkninger. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 22e) Tilsynet anbefaler, at det sikres, at der ikke sker overskridelse af persondatalovens bestemmelse omkring videregivelse af personfølsomme oplysninger i forbindelse udveksling af information mellem opholdssted og psykolog. Tilsynet anbefaler, at opholdsstedet undersøger forskellige it-baserede dokumentationsprogrammer med henblik på optimering af it-sikkerheden. 26d) Tilsynet anbefaler at der nedfældes skriftlige retningslinjer vedr. håndtering af konflikter og evt. magtanvendelser. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 4/29

5 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Opholdsstedet Solvognen har til huse på Grønstræde 12 ca. 2 km. uden for Højby. I Højby findes bl.a. folkeskole, dagligvarer butikker samt station med togforbindelse til henholdsvis Nykøbing Sj. samt Holbæk. Opholdsstedet Solvognens fysiske rammer er i en lille landejendom opført i Der hører ca. 20 tdr. land til ejendommen. Jorden er udlagt med have, køkkenhave, enge, skov, sø og mose. Opholdsstedet Solvognen dyrker køkkenhaven som en del af et aktiveringsprojekt for en af de unge på opholdsstedet. Her ud over er der et udhus, hvor der kan repareres biler, knallerter og lignende. 1.b Indretning Opholdsstedet Solvognen består af et stuehus på ca. 80 m² samt en længe på ca. 120 m². Stuehuset, hvor den ene unge bor, er indrettet med en stue, køkken, toilet/bad, et mindre værelse samt et mindre kontor/vagtværelse. Længen er også indrettet med en lejlighed med badeværelse, hvor den anden unge bor. Her ude over er der kontor, bryggers og et stort multirum som bruges dels som fællesrum med tv, motionsudstyr med videre, men også bruges som mødelokale. Multirummet anvendes i øvrigt som skolestue for stedets interne skole. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer De fysiske rammer er fuldt udnyttede. 1.d Sikring af flugtveje Ok. 1.e Alarmer Der er opsat serieforbundne brandalarmer i begge huse. 1.f Andet Aktuelt henstår en række brugte pavilloner på grunden. Leder oplyser, at disse er købt billigt med henblik på at sætte dem i stand, som en del af den aktivering der tilbydes i hverdagen. Interviewguide tilsyn 5/29

6 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Er ikke omfattet af kommunens bygningssyn. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger - 2.c Planlagt vedligeholdelse Opholdsstedet har behov for hele tiden at have gang i små aktiveringsprojekter. Disse kan fx omhandle mindre indvendig vedligehold som maling, spartling mv. Indgår de unge i sådanne opgaver, udbetaler opholdsstedet løn for arbejdet, med udgangspunkt i en på forhånd aftalt sats. 2.d Andet (Evt. anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l.) Opholdsstedet har i 2012 sendt en lovliggørende byggeansøgning af sted til Fagcenter Ejendom og Byggeri i Odsherred Kommune, idet det viste sig ikke at være på plads før multirummet i længen blev renoveret. Al ønsket dokumentation er således fremsendt, men de har endnu ikke fået svar på deres ansøgning. Det aftales på mødet med tilsynet, at opholdsstedet rykker Fagcenter Ejendom og Byggeri for svar. 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er udarbejdet en skriftlig beredskabsplan. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Der er udarbejdet en evakueringsplan, men der har ikke været afholdt evakueringsøvelse. Interviewguide tilsyn 6/29

7 3.c Brandtilsyn Der er siden sidste tilsyn opsat brandslukningsmateriel som pulverslukkere og brandtæpper. 3.d Brandøvelse Der er ikke gennemført brandøvelse på stedet. 3.e Førstehjælp Det er den 4/ gennemført et 4 timers førstehjælpskursus for stedets ansatte. 3.f Andet - 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Opholdsstedet er ikke omfattet af kontrol fra Fødevarestyrelsen. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale Opholdsstedet Solvognen er en selvejende institution uden driftsaftale med kommunen. 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Solvognen er oprettet af Fonden Opholdsstedet Solvognen i Solvognen er godkendt efter Servicelovens 142 stk. 7. og godkendt til 2 pladser for unge i alderen år med massive psykiske og sociale vanskeligheder. Interviewguide tilsyn 7/29

8 5.b Udviklingstendenser Leder oplever, at de unge der henvises har en endnu højere grad af sammensatte psykiske vanskeligheder end tidligere. 5.c Projekter Der arbejdes fortsat med ønsket om at udvide med endnu en plads. Dette begrundes dels med, at de nuværende unge fortsat er inde i en positiv udvikling og der derfor er overskud i personalegruppen og blandt de unge til at rumme endnu en beboer. Ønsket begrundes også med, at stedet i så fald ikke vil være så sårbart, når og hvis en beboer flytter. Tanken er, at en tredje plads skal være i en opstillet pavillon placeret på den samme matrikel som opholdsstedet. Det er tilsynets vurdering, at Solvognen fagligt og økonomisk kan forsvare at arbejde videre med dette projekt. Når Fagcenter Ejendom og Byggeri har givet tilladelse til opstilling af en sådan pavillon på grunden skal opholdsstedet i samarbejde med bestyrelsen fremsende en projektbeskrivelse samt et budget over projektet til tilsynet som herefter vil arbejde positivt med godkendelse af en tredje plads. 5.d Andet - 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug - 6.b Andet Solvognen forventer at komme ud af 2012 ud med et overskud og dermed en fortsat positiv egenkapital. I 2012 investerede opholdsstedet i en nyere bil samt køb af en pavillon. I 2013 er indkøbt yderligere pavilloner med henblik på istandsættelse som en del af aktiveringen til de unge. Interviewguide tilsyn 8/29

9 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Der er ikke udarbejdet en skriftlig forretningsgangsbeskrivelse omkring leders økonomiske beføjelser, men det oplyses til tilsynet, at der er en aftale med bestyrelsen om en beløbsramme på under kr som leder kan disponere indenfor. 7.b Kasse og regnskabsregulativ - 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Bestyrelsen holder som udgangspunkt 3 møder årligt. Næste møde, hvor regnskabet skal godkendes, afholdes i starten af maj 2013, hvorfor der, af samme grund, er bedt om udsættelse i 14 dage for fremsendelse af regnskabet for Solvognen har ikke en sekretær ansat, men har indgået aftale med Revisionskontoret i Asnæs omkring bogholderi. Ca. hver 14. dag fremsender Solvognen bilagsmateriale samt en kasseopgørelse til revisionskontoret, hvorefter der udarbejdes en kasserapport og foretages den egentlige bogføring. 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 9/29

10 PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning Aktuelt er der indskrevet 1 pige og 1 dreng på Solvognen. 8.a Antal indskrevne 2 8.b Alder Solvognen er godkendt til aldersgruppen fra 12 til 18 år på indskrivningstidspunktet. Aktuelt er de unge 16 og 17 år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Solvognens målgruppe er børn/unge med massive psykiske problematikker, der har brug for et særligt tilrettelagt behandlingstilbud, hvor barnet/den unge er alene og hvor behandlingstilbuddet hele tiden tilpasses i forhold til den aktuelle problemstilling. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: 8.e Andet - 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Solvognens mål er at skabe rammer, der giver mulighed for udvikling for det enkelte barn. 9.b Pædagogisk målsætning Generelt er det Solvognens målsætning, at barnet/den unge skal opleve succes i hverdagen. Dette opnås ved at personalet konstant er så tæt på barnet/den unge, at de præcist ved hvilke krav og forventninger som med rimelighed, kan stilles på det givne tidspunkt. Det betyder, at krav og forventninger hele tiden afpasses Interviewguide tilsyn 10/29

11 det som barnet/unge evner. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper - 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Målsætningerne er udmøntet igennem en række aftalte instrukser, dagsplaner og behandlingsplaner samt et nært samarbejde med forældre. Disse har til formål at skabe den fornødne tillid og tryghed for barnet/unge således fundamentet for udvikling er til stede. 9.e Andet - 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret? 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver De unge har 1:1 kontakt til personalet mellem kl. 8 og kl. 22/23. Om natten er der kun 1 medarbejder på arbejde, denne er sovende så vidt det kan lade sig gøre. De unge har praktiske opgaver og dette er en del af behandlingsformen. 10.c Har børnene faste pligter De unge har faste pligter og dette er en del af behandlingsformen. 10.d Børnemøder / ungemøder De unges psykiske udfordringer gør at det vurderes, at de ikke profiterer af at holde fælles ungemøder. De deltager enkeltvis i, et på forhånd aftalt tidsrum af den fastlagte supervision for personalet, og får herved mulighed for at komme til orde og blive inddraget. Dette har været praktiseret over en længere periode og det opleves af personalet som meget givende og udviklende for de unge. 10.e Medindflydelse Den unge har samtaler med stedets tilknyttede psykolog mindst hver 14. dag, ofte hyppigere. Der ud Interviewguide tilsyn 11/29

12 over er der altid mulighed for kontakt med/til leder. Disse samtaler bruges bl.a. til at sikre medindflydelse og medinddragelse. 10.f Samtale med barn/ung Tilsynet kunne denne gang gennemføre en samtale med den ene af de unge, hvilket ses som en stor udvikling fra tidligere tilsynsbesøg hvor der kun blev svaret hviskende ja eller nej på få konkrete spørgsmål. Den unge kunne denne gang, på baggrund af konkrete spørgsmål fortælle om oplevelser fra den netop gennemførte tur til Paris og Disneyland. Tilsynet fik endvidere lov til at se den unges værelse. Det er tilsynets oplevelse, at den unge føler sig tryg og er glad for at være på Solvognen. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte 11.b Vejledning i brug af lommepenge Der udbetales lommepenge hver uge. Den ene unge får disse indsat på sit hævekort, mens den anden får pengene udbetalt kontant. Også her er der udarbejdet en instruks der beskriver, hvordan dette skal forløbe. Der anvendes som udgangspunkt de af KL udmeldte takster, men i forhold til tøjpenge tages individuelle hensyn som sikrer at de unge altid har penge så de altid kan se ordentlige ud i tøjet. Indgår som en del af behandlingsarbejdet. 11.c Anden udbetaling til brugerne De unge har mulighed for at få udbetalt arbejdsdusør hvis de gør noget særligt. Dette kan fx være at slå græs, passe husdyr og lignende. 11.d Skriftlig procedure Ja. Interviewguide tilsyn 12/29

13 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Ikke aktuelt. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de - 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 13/29

14 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Begge unge har en 140 handleplan fra anbringende kommune. Solvognen udarbejder udviklingsplaner for de unge, hvor der er opstillet delmål for den kommende periode. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Ja, der udarbejdes altid referat af behandlingsmøder, som bruges i det videre behandlingsarbejde. Kommunen deltager i behandlingsmøderne hvert halve år. Møderne holdes både på opholdsstedet og hos visiterende kommune. 13.c Løbende justering af planerne Planerne justeres løbende. 13.d Andet - 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Begge unge får individuel tilrettelagt undervisning på Solvognens interne skole i det omfang de kan magte dette. Dagligdagen har en fast struktur hvor forudsigelighed er en vigtig forudsætning. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Stedets psykolog og/eller medarbejderen laver ugeplan med forskellige udfordringer tilpasset hvordan den unge aktuelt har det. Eksempelvis beskrives en blå tur, hvor den unge og dennes kontaktperson får udleveret en kuvert som angiver hvad de skal gøre. Det kan fx være at tage til Højby station og tage toget til Holbæk. Her åbnes så endnu en kuvert som angiver Interviewguide tilsyn 14/29

15 hvad der så skal ske. Det kan så være at se en film i biografen. De benytter også at tage på GPS løb, hvor man via forskellige koordinater skal finde forskellige poster. Formålet med disse og andre aktiviteter beskrives at være en metode til at fastholde de unge i at blive i dagligdagen/virkeligheden. Fantasi og tanker kan let vælte det hele. 14.c Eksterne aktiviteter Fiskeri og skydning nævnes som aktiviteter en af de unge har benyttet sig af. Stedet har også årskort til Sommerland Sjælland og Odsherred Zoo. I vinterperioden er der krav/forventning om at den unge skal gå til noget. En af de unge tog sidste år knallertkørekort, hvilket var en meget positiv oplevelse. Opholdsstedet havde da kontakt med kørelærer fra Ungdomsskolen, som kom på opholdsstedet, hvilket betød at den unge magtede at gennemføre forløbet. Samme unge er aktuelt i gang med at tage traktorkørekort, denne gang på et mindre hold udenfor opholdsstedet. Dette har været en større udfordring, men er ikke opgivet. Samme unge har ligeledes fået job i en nærliggende trælasthandel et par timer om ugen, hvilket er udtryk for den store udvikling den unge har gennemgået under sit ophold på Solvognen. Jobbet er særligt tilrettelagt i forhold til det den unge kan overskue, men har været med til give at den unge en god oplevelse og øget selvværd. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse Deltagelse i aktivitetstilbud sker altid på frivillig basis. 14.e Andet - 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Ifølge kostpolitikken på Solvognen skal maden være af god kvalitet og være fedtfattig med masser af grønt. Interviewguide tilsyn 15/29

16 Det sikres der er dage med fisk, grød, supper, frugt og grønt. I 2012 var iværksat et slankeprojekt som også indeholdt motion, hvilket resulterede i at begge unge tabte en del kilo. Projektet har været sat lidt i bero, men der motioneres fortsat dels ved hjælp af en hometrainer, der er en hjemmetræner til cykling og ved hjælp af skridttæller som motiverende faktor, så kiloene begynder igen så småt at falde af, oplyses af leder. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Der tilberedes ikke fælles kost, men maden bliver tilberedt lokalt i hver af de unges lejligheder/værelser. Ind i mellem kan fælles tilberedning dog ske. 15.c Kostplan En fast medarbejder udarbejder en kostplan for en uge ad gangen. Samme medarbejder handler også ind. De unge har indtil videre ikke ønsket at deltage i indkøbene. 15.d Brugers indflydelse og medvirken De unge kan komme med ønsker og forslag til madplanen. 15.e Andet - 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Der er ikke udarbejdet skriftlige retningslinjer. 16.b Seksualoplysning/undervisning Solvognens tilknyttede psykolog vejleder de unge der kan profitere af temaer som menstruation, prævention, kønssygdomme, sex og samliv som en del af det løbende behandlingsarbejde. 16.c Prævention - 16.d Andet - Interviewguide tilsyn 16/29

17 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information - 17.b Politik for området De unge er aktuelt ikke specielt optagede af mulighederne for at indtage alkohol eller narkotika, hvorfor dette beskrives ikke at fylde meget i hverdagen. 17.c Andet - 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Der er ikke en skriftlig formuleret politik på området, men samarbejdet udøves med respekt for mennesker med anden etnisk oprindelse. 18.b Integration Solvognen har en del erfaring i samarbejdet med familier med anden etnisk baggrund og har der igennem flere år arbejdet med integration på flere planer. Har bl.a. mødt udfordringer i forhold til fx opfattelsen af tid. Her nævnes at de kulturelle forskelle kan give sine udfordringer. 18.c Forældresamarbejde, tolk Har aldrig anvendt tolk i forældresamarbejdet, idet alle forældre har talt flydende dansk. 18.d Andet - Interviewguide tilsyn 17/29

18 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Der er udarbejdet en lokal instruks omkring praksis, ansvar og kompetence vedrørende medicinhåndtering. 19.b Opbevaring Al medicin, herunder håndkøbsmedicin opbevares aflåst i pengeskab på kontoret. 19.c Er reglerne kendte og følges de Ja 19.d Andet Stedets tilknyttede psykiater sikrer at personalet er godt informeret omkring den anvendte medicin, herunder både virkning og bivirkning. 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Ikke relevant. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 20.c Andet - Interviewguide tilsyn 18/29

19 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Der bruges noget tid på at tale med de unge om personlig hygiejne, idet dette er et af de områder hvor de unge har brug for støtte og vejledning. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald c Smitsomme sygdomme - 21.d Brug af engangshandsker - 21.e Rengøringsplaner - 21.f Andet - 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. Solvognen har en hjemmeside på: Opholdsstedet oplevede for nyligt at deres hjemmeside blev hacket, men dette skulle være afsluttet nu. Tilsynet finder at Solvognen generelt har udarbejdet en noget sparsom skriftlig information omkring stedet, herunder målgruppebeskrivelse, pædagogik mv. Interviewguide tilsyn 19/29

20 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Stedet fører daglig logbog på pc, i et hjemmelavet worddokument. Denne information kommunikeres via mail til stedets psykolog, som bl.a. bruger det i forbindelse med behandlingsarbejdet. Der er skemalagt en halv times overlap personalet imellem. De unge må gerne overhøre denne overlevering af information. 22.d Andet - 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at det sikres, at der ikke sker overskridelse af persondatalovens bestemmelse omkring videregivelse af personfølsomme oplysninger i forbindelse udveksling af information mellem opholdssted og psykolog. Tilsynet anbefaler, at opholdsstedet undersøger forskellige it-baserede dokumentationsprogrammer med henblik på optimering af it-sikkerheden. 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd Der er ikke en forældrebestyrelse. 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd - 23.c Tilgængelighed Solvognen vægter forældresamarbejdet meget højt. Stedets holdning er, at hvis de ikke er i stand til at vise børnene, at de respekterer deres familier, føler børnene sig ikke trygge. Hvis familien ikke føler at stedet behandler dem ordentligt, kan der ikke etableres et samarbejde der giver barnet ro til at udvikle sig. Solvognen har forskellige praktiske tiltag som understøtter ovenstående: den unge transporteres frem og tilbage på hjemmebesøg af opholdsstedet der afholdes juleklippedag på opholdsstedet Interviewguide tilsyn 20/29

21 der arrangeres ture hvor lokalområdet vises til familien søskende inviteres til at deltage i ture/ferier med opholdsstedet kursustilbud til familien fra opholdsstedets konsulenter hvis der opstår problemer ved hjemmebesøg, afhentes den unge. 23.f Andet Der var forud for tilsynsmødet gennemført en pårørende spørgeskemaundersøgelse. Formålet med spørgeskemaet var at: Få viden om de pårørendes oplevelser og vurderinger af barnets ophold på opholdsstedet Afdække hvor der er behov for forbedringer Bidrage til løbende kvalitetsudvikling og forbedring af botilbud. Det samlede indtryk af de unges ophold på opholdsstedet blev fra begge unges pårørende kategoriseret som enestående, ud fra en beskrivelse med 5 niveauer gående fra uacceptabel til enestående. Alle spørgsmål omkring beboernes liv på opholdsstedet og de pårørendes oplevelser i samarbejdet med opholdsstedet blev besvaret i rubrikkerne ja, i høj grad og ja, i nogen grad. Samlet indtryk fra undersøgelsen peger således entydigt på, at de pårørende oplever, at deres barn får en tilfredsstillende hjælp og støtte til at vedligeholde og udvikle evner og færdigheder. 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde Der holdes som udgangspunkt 3 bestyrelsesmøder om året. Der laves referater af møderne. 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder - Interviewguide tilsyn 21/29

22 24.c Tilgængelighed - 24.d Andet - 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 25 Intern skole 25.a Godkendelse af undervisningsplaner Der er intern skole på Solvognen. Skolens indhold tilrettelægges ud fra den unges stærke sider, så de får oplevelsen af succes og at kunne lære. Der arbejdes ud fra en individuel undervisningsplan der løbende evalueres og tilpasses. Stedet oplyser overfor tilsynet, at de ikke har haft besøg af skolekonsulenten og PPR., igennem længere tid. 25.b Årlig opsamling og rapportering - 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem - 25.d Andet - 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn Ingen. 26.b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Ja Interviewguide tilsyn 22/29

23 Nej Bemærkninger: Sammen med ansættelsesbrevet udleveres bekendtgørelsen om magtanvendelse. Medarbejderne kvitterer ikke for modtagelsen af denne, men dette vil leder sikre fremover sker. 26.c Andet (herunder evt. statistik) Solvognen arbejder bevidst på at undgå at magtanvendelse bliver nødvendig og arbejder med en kultur, hvor man i stedet trækker sig, end presser en magtanvendelse igennem. 26.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler at der nedfældes skriftlige retningslinjer vedr. håndtering af konflikter og evt. magtanvendelser. 27 Klagesager 27.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.c Hvad omhandler de og hvordan er de løst - 27.d Procedure for behandling og opfølgning på klager - 27.e Andet - 27.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 23/29

24 PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ 28 Personale Grundlag og vurdering 28.a Personalesammensætning: Faggrupper, uddannet, ikkeuddannet. Der er ansat 5 medarbejdere samt 1 souschef og 1 leder. Alle er ansat på fuld tid. Ingen er uddannet pædagog, men alle har erfaring i arbejdet med socialt vanskeligt stillede børn og unge. Det tætte samarbejde med stedets tilknyttede psykiater og psykolog betyder, at alle medarbejdere vejledes meget nært i forhold til at løfte den konkrete opgave. Det er ikke et bevidst fravalg, at der ikke er ansat pædagoger, men erfaringen på stedet er, at ganske få af de pædagoger der har været ansat igennem årerne har kunnet finde sig tilpas med den meget strukturerede hverdag på stedet. Derfor er interesse og personlighed vigtigere parametre, når personalegruppen skal sammensættes. 28.b Brug af vikarer Der er kun ganske få vikarer tilknyttet til stedet, idet kontinuitet er meget vigtig i forhold til de unge. Stedets tilknyttede psykolog er tilknyttet som sommerferievikar, når leder holder ferie. 28.c Personaleflow Der opstår typisk et højere personaleflow i forbindelse med nyindskrivning af en ung. Aktuelt beskrives der at være en god og stabil medarbejdergruppe på Solvognen. 28.d Arbejdsplaner / arbejdstidstilrettelæggelse 28.e Stillingsbeskrivelser el. beskrivelse af stillingskategorier Der skemalægges 150 timer + 10 timer til møder og supervision om måneden. Det er stedets souschef der laver arbejdsplanen. De nærmere aftalte ansættelsesvilkår fremgår af den enkeltes ansættelseskontrakt. Fremgår af ansættelsesaftalen, samt af de interne nedskrevne instrukser. 28.f Lokalaftaler Der er tegnet overenskomst med Danmarks lærerforening for en person, men ellers har Solvognen ikke tegnet overenskomst med de faglige organisationer. Interviewguide tilsyn 24/29

25 28.g Andet - 28.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 29 Personalepolitik 29.a Kompetence og ansvarsfordeling Ja, vedrørende praktiske opgaver og organisering af hverdagen. 29.b Personalemøder Der holdes personalemøde hver 14. dag fra kl. 8,30 til 12, c MUS Der er sidst afholdt MUS i februar Målet er at gennemføre MUS med 1-2 års interval. 29.d Kursusfordeling Det prioriteres at kurser gennemføres internt således alle medarbejdere opkvalificeres. 29.e Supervision Der er supervision hver 14. dag (mandag) i forbindelse med personalemøderne. Der ud over er der individuelle samtaler med supervisor 1 x måned (torsdag). 29.f Introduktionsforløb for nye medarbejdere Når der kommer nye medarbejdere oplæres de sammen med stedets psykolog. Dels får de herigennem feedback på deres samvær med de unge og dels kan de få råd og vejledning her og nu. 29.g Problemer i strukturen Strukturen på stedet er skrøbelig, forstået på den måde at det kan være meget hårdt med enearbejdet. Dette betyder også, at ikke alle medarbejdere kan trives hermed og disse ophører derfor ofte efter forholdsvis kort tids ansættelse. De tidligere interviewede medarbejdere udtrykte dog ikke vanskeligheder hermed og påpegede, at de havde en meget stor tryghed i at leder altid var til at få fat i på telefonen og kom til opholdsstedet med meget kort varsel, hvis de havde brug for det. 29.h Andet - Interviewguide tilsyn 25/29

26 29.i Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 30 Sygefraværspolitik 30.a Opgørelse over sygdom (statistik) Der føres ikke statistik over sygdom, men leder ser klart et stigende antal sygemeldinger, når personalet ikke psykisk eller fagligt kan holde til jobbet med de massive problematikker som de unge har. 30.b Politik ved højt fravær Der er ikke en nedskrevet politik ved højt sygefravær. Der tages hånd om dette individuelt. 30.c Andet - 30.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 31 Rygepolitik 31.a Skriftlig politik Der forligger en skriftlig opdateret rygepolitik. 31.b Andet - 31.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 32 Misbrugspolitik 32.a Skriftlig politik Det fremgår af ansættelseskontrakten at indtagelse af alkohol, narkotika eller andre bevidsthedsudvidende stoffer i arbejdstiden er afskedigelsesgrund. Interviewguide tilsyn 26/29

27 32.b Andet - 32.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 33 Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling 33.a Foreligger der en kompetenceudviklingsplan Der er ikke udarbejdet en kompetenceudviklingsplan for medarbejderne, men leder oplyser at de nødvendige kompetencer understøttes ved behov. Eksempelvis taler stedets psykolog med de ansatte herom i samarbejde med leder. 33.b Interne kurser Både psykiater og psykolog afvikler interne kursusforløb i relation til de problematikker som de unge på stedet har. Der har for nyligt været afholdt et to dages kursus i Klint, hvor det primært var børnene og diagnoser der var på programmet. Der er endvidere planlagt et foredrag på et personalemøde med en pædagog og mor ud fra emnet at være forældre til anbragte børn. Der afsættes endvidere tid til undervisning omkring konkrete emner, fx skizofreni. Her vil det typisk være stedets tilknyttede psykiater der står for undervisningen. 33.c Eksterne kurser - 33.d Skriftlig formuleret uddannelses krav og forventninger til praktikanter Solvognen modtager ikke studerende. 33.e Andet (evt. fokus på etniske forhold) - Interviewguide tilsyn 27/29

28 33.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 34 APV 34.a Hvornår er sidste APV gennemført og hvordan følges op på denne Er udarbejdet i vinteren Der bliver fulgt op herpå ved personalemøderne. 34.b Fysisk arbejdsmiljø Det er flere år siden at stedet havde besøg af arbejdstilsynet. Det fysiske arbejdsmiljø beskrives at være ok. 34.c Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 34.d Psykisk arbejdsmiljø Der er udarbejdet en ambulancetjeneste som omhandler en kuvertøvelse, hvori medarbejderne bl.a. beskriver hvem der skal kontaktes i forbindelse med krise og lign. 34.e Arbejdsulykker Nej. 34.f Andet - 34.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 35 MED-arbejde 35.a Struktur Enstrenget Tostrenget Bemærkninger: Er ikke aktuelt for Solvognen på grund af stedets størrelse. Interviewguide tilsyn 28/29

29 35.b Hvordan vægtes arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet i MEDudvalget Drøftelser om samarbejde, medindflydelse og arbejdsmiljø foregår typisk på personalemøder. 35.c Andet - 35.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen Interviewguide tilsyn 29/29

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert Tilsynrapport 2012 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 24. oktober og 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE Tilbud: Nielstrup Dato for tilsynsbesøg: 20.11.2012 Dato for forrige tilsynsbesøg: 24.05.2012 Forstander: Pernille Espensen Tilsynsbesøget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget

Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109. Rapport på Anmeldt tilsyn 2007

Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109. Rapport på Anmeldt tilsyn 2007 Notat Administrationen Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Rapport på Anmeldt tilsyn 2007 Tilbuddet adresse: Liselundager

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere