KBD - MK4. Portionstørreri. Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KBD - MK4. Portionstørreri. Brugsanvisning 117 012 001 08.07.04"

Transkript

1 KBD - MK4 Prtinstørreri Brugsanvisning

2 Indhld Brugerhåndbøger... 3 Intrduktin... 3 Sikkerheds-bestemmelser... 4 KBD tørreri - principiel pbygning... 5 Brandfare... 6 Installatins-vejledning... 7 Beskrivelse af tørreri kmpnenter... 7 Tørrefrløb... 9 Vedligehldelse Skilte Tørretabeller

3 Brugerhåndbøger Denne brugerhåndbg er beregnet til peratøren af Kngskildes KBD krntørreri, sm en vejledning, der beskriver funktinerne i tørreriet, samt giver råd m tørreriets drift. Brugerhåndbgen er ikke en afhandling m krntørring g krntørringsteknikker. Før anvendelse af et krntørreri fr høje temperaturer, anbefales det at give peratøren træning i brugen g kntrllen af tørreriet samt lagringsteknikker mv. Dette kan rganiseres gennem den lkale landbfrening, tekniske skler mm. Der er udgivet artikler g bøger mkring dette emne, g disse vil uden tvivl kunne findes på lkale bibliteker mv. til støtte fr peratøren. Denne brugerhåndbg er en del af de dkumenter, sm peratøren bør være i besiddelse af. De andre dkumenter er henhldsvis en manual ver el-tavle med tørreristyring g en manual ver varmevn med brænder. Disse bør samles g være tilgængelige fr peratøren, idet alle vejledningerne indehlder infrmatiner, sm kan være til assistance fr peratøren. Det samlede værk af håndbøger bør være tilgængelige ved tørreriet. Der gøres pmærksm på, at selvm Kngskildes tørrerier er pbygget af standard elementer, indgår der så mange variatiner, sm passer til specielle krav, at denne vejledning kun kan bruges sm en generel vejledning til de invlverede parter. Kngskilde kan ikke acceptere erstatningsansvar eller mkstninger, der pstår sm en knsekvens af brugen af infrmatin indehldt i disse vejledninger. Såfremt der pstår tvivl m krrekt brug, refereres der til virksmheden fr præcis infrmatin vedrørende det enkelte anlæg eller tørrepgave. Intrduktin Kngskildes KBD prtinstørreri er et yderst effektivt g pålideligt tørreanlæg, sm gør brug af de nyeste tørreriteknikker fr at sikre en høj kapacitet med et lavt energifrbrug g en enkel g prblemløs drift. Tørreriet, sm er designet til manuel drift, kræver et minimum af vervågning. Der er lagt vægt på at gøre adgangen g den daglige rengøring af anlægget g skift af krntype hurtigt g nemt. Optimale resultater med anlægget kan kun pnås, hvis tørreriet bliver justeret, anvendt g vedligehldt krrekt i frhld til det prdukt, der skal behandles. Ved installatinen af anlægget skal man sikre, at der ikke er ngle begrænsninger fr den frie luftstrøm til tørreriets luftindgang eller fra tørreriets luftafgang. Man skal ved installatinen være pmærksm på, at den fugtige afgangsluft g avner mv., sm blæses ud fra blæserafgangen, ikke må recirkuleres ind i tørreriets luftindgang. En sådan recirkulatin vil sænke tørreriets kapacitet betydeligt samt medføre str brandfare. Tørreriet skal altid fyldes tilstrækkeligt med fugtig afgrøde, således at mængden af afgrøde i tørreriet ikke under tørringen synker så kanalerne afdækkes. Ved tømning af tørreriet skal det tørrede krn frit kunne ledes væk uden begrænsninger. Frmålet med denne instruktin er at illustrere de frskellige indstillinger g teknikker, sm skal anvendes fr at pnå en ptimal præstatin af anlægget. Tørreriet er fremstillet til anvendelse både i erhvervslivet g landbruget. Det er velegnet til behandling g tørring af krn, maltbyg, frø g raps samt andre lignende råvarer, g er af en designmæssig høj standard fr at sikre en lang g effektiv levetid, sm kan frlænges ved regelmæssig rengøring g vedligehldelse. 3

4 Sikkerhedsbestemmelser: Hensigtsmæssig anvendelse 1: Kngskildes prtinstørreri er udelukkende beregnet til tørring af krn g krnet prdukter. Tørreriet må ikke anvendes til materialer med en højere rumvægt end 900 kg/m 3. Andre anvendelsesmråder sker fr brugerens egen risik. 2: Hensigtsmæssig anvendelse indebærer gså, at alle instruktiner fr mntage, drift g vedligehldelse bliver verhldt. 3: Mntage, vedligehldelse g reparatin af tørreriet bør kun fretages af persner, sm har kendskab til tørreriets drift g er infrmeret m risiken fr ulykker. 4: De gældende regler fr frebyggelse af ulykker g andre generelle sikkerheds- g arbejdsbestemmelser ved mntage, drift g vedligehldelse skal verhldes. Der skal anvendes en støvmaske ved rengøring af tørreriet, sm beskyttelse md støv g eventuelle skimmelsvampe. 5: Hvis der udføres ændringer på tørreriet uden Kngskildes skriftlige samtykke, kan prducenten ikke hldes ansvarlig fr eventuelle skader pstået herved. 6: Sikkerhedsbestemmelser fr hjælpeudstyr: Transprtudstyr til fyldning af tørreriet samt evt. serviceplatfrme skal hænges p på en sikker måde. Man bør være pmærksm på, at transprtudstyrets vægt stiger, når det belastes med krnets vægt g bevægelse. Sådanne ekstra belastninger bør ikke påføres tørreriet uden Kngskildes samtykke. 4

5 KBD tørreri - principiel pbygning 1: Varmevn/blæser 2: Varmeluftkasse 3: Luftspjæld fr delvis fyldt tørreri 4: Varmlufttilgang 5: Synkesektiner 6: Tørresektiner 7: Udløbstragt 8: Vådluftkasse 9: Vådluftafgang 10: Brandspjæld 5

6 Brandfare Frebyggelse Brand i et højtemperatur krntørreri er desværre ikke usædvanligt, men kan næsten altid elimineres ved tilstrækkelig rengøring g vedligehldelse, g følgende punkter bør altid verhldes: 1: Tørreriet bør dagligt rengøres grundigt - i varmlufttilgangen, tilgangen fr køleluft g alle tilg afgangs- luftkanaler i tørreg kølesektinerne. 2: Krnet inde i tørreriet g dets gennemstrømning børkntrlleres med jævne mellemrum fr at bservere g fjerne eventuelle phbninger i til- g afgangsluftkanalerne. 3: Ved tørring af en afgrøde med et strt indhld af urenheder bør tørreriet kntrlleres efter tømning, g alle urenheder fjernes, før tørreriet igen fyldes g tørringen frtsættes. 4: Frrensning af afgrøderne, inden de kmmer i tørreriet, er en frnuftig g effektiv måde at minimere brandfaren på inde i selve tørreriet. 5: Regelmæssig g mhyggelig bservatin af frslagene under Sikkerhed g rengøring er vigtig. 6. Observatin af tørreriet bør udføres med jævne mellemrum fr at kntrllere fr eventuelle indikatiner på brand (røg, lugtfrandringer etc.) Frhldsregler ved brand Skulle der på nget tidspunkt blive bserveret røg fra luftafgangen på tørreriet, må det betragtes sm en umiddelbar brandfare, g tørreriet bør mgående stppes ved at trykke på STOP-knappen på kntrlpanelet eller en hvilken sm helst anden STOP-knap, sm er installeret. Frsøg ikke at nedkøle tørreriet ved hjælp af blæserne. Dette kan kun frøge brandfaren. Når tørreriet er stppet, anbefales det på det kraftigste, at brandvæsenet tilkaldtes fr at takle situatinen. Persnel bør evakueres fra tørrerimrådet, g ingen bør tage risici, hvr persnel kan kmme til skade. Hvis ilden i tørreriet kun er ganske lille fte vil selv en dramatisk røgudvikling skyldes gløder i en mindre lmme af urenheder kan det under bservatin af brandvæsenet være praktisk, at tømme tørreriet fr afgrøder så hurtigt sm muligt g sikre sig, at det krn sm udmades bliver lagt på et cementgulv, hvr det ikke har mulighed fr at antænde andre mkringliggende materialer. Når tørreriet er tømt, kan brandvæsenet lettere kntrllere fr eventuelle tilbageblevne, ulmende lmmer. Det er så ubetinget nødvendigt, at tørreriet bliver ttalt rengjrt, før det igen frsøges at starte tørreriet. Selv efter en lille brand, skal tørreriet gøres mhyggeligt rent g enhver rest af brandspr fjernes. Alt skal slukkes g afkøles, før det igen frsøges at starte tørreriet. Selv en lille brand kan afgive giftige gasser, sm kan verrumple en ubeskyttet persn i tørreriet, g det anbefales på det kraftigste, at ingen peratør bevæger sig ind i tørreriet. Kntrllering af ilden bør verdrages til brandvæsenet. De venstående punkter refererer udelukkende til en situatin med små lmmer af ild. Hvis ilden har taget mere fat end dette, er brandvæsenet med deres viden g erfaring de bedste til at afgøre, hvad der skal gøres fr at slukke branden. Disse punkter, sm mhandler brandfare er kun givet sm en vejledning. Alle handlinger bør altid refereres med brandvæsenet, g deres råd bør altid følges. VIGTIGT Sikkerhed g rengøring Det anbefales på det kraftigste, at tørreriet kntrlleres g rengøres dagligt, når det benyttes, med en særlig pmærksmhed rettet md følgende: Varmluftindgange: Rens fr tilbageblevet affald, sm eventuelt er phbet i luftkasserne. Luftafgange: Inspicer g rens luftkassen fr afgangsluft fr alt phbet affald. Luftkanaler: Inspicer den indvendige del af alle luftkanaler, både i indgangs- g udgangsside. Brændere: Kntrller fr, g ret eventuel enhver frm fr brændstfspild g rens fr støv etc. Når der er flamme, kntrlleres at flammerne er rene, har en passende frm g at de er røgfri. (Ved tvivlsspørgsmål, tilkald en kvalificeret tekniker). Luftindgange: Hld alle luftindgange (til brænderen, kølesektinen m.m.) rene så indtrængen af papir, strå, plastik, avner etc. frhindres. Oliehldigt frø: Disse frø har et særligt højt brandfarligt indhld, g kan sætte en hinde af lie på tørreriets inderside, hvilket kan pbygge affaldssteder, sm bør rengøres. 6

7 Det er nødvendigt at inspicere g rengøre fr at verhlde sikkerheden g effektiviteten ved krntørring, g en særlig str pmærksmhed bør være til stede, når der tørres liehldige frø. Kun kvalificeret persnel bør betjene dette tørreri, g kun når instruktiner g sikkerhedsfranstaltninger i denne brugermanual er frstået g følges mhyggeligt. Installatinsvejledning: Se venligst Kngskildes mntageanvisning g reservedelsliste fr mntage af tørresøjlen. Opstilling: Tørreriet skal pstilles på et plant gulv af armeret betn. Niveaufrskel max. 3 mm. Gulvet skal være dimensineret med hensyn til tørreriets vægt, når det er fyldt med krn, under hensyntagen til grundens bæreevne. Se venligst skitsefrslag til fundamenter, sm er vedlagt mntageanvisningen. Følg altid lkale frskrifter fr arbejdssikkerhed under pstilling så ulykker undgås. Hver eneste blt er vigtig fr tørreriets styrke. Kntrller at alle blte er mnteret g spændt. Tilslutning til varmluftsvn: Tørreriet må kun tilsluttes en varmluftsvn/brænder, sm pfylder myndighedernes krav. Varmluftsvnen skal installeres i verensstemmelse med gældende frskrifter fra de lkale brandmyndigheder. Varmluftskanalen mellem brænder g tørreri skal have en inspektinsdør eller mulighed fr adskillelse, så den kan rengøres indvendig. I mange pstillinger kræves et såkaldt brandspjæld i frbindelsen mellem varmekilde g tørreri. Allerede ved planlægning af anlægget, skal anlæggets ejer kntakte de lkale myndigheder vedr. regler g bestemmelser fr beskyttelse md brand, bygninger g skrstene, så disse krav kan indarbejdes i anlæggets udfrmning. Generelt m elektrisk udstyr: Styresystemets udfrmning 1: Såvel styretavle sm kabelinstallatin skal udføres af firmaer g persner, sm er autriserede til at udføre elektriske arbejder. 2: De elektriske kabler skal placeres, så der ikke pstår ngen risik fr beskadigelse af isleringen. Mekanisk beskyttelsesfranstaltninger f.eks. stålarmerede kabler eller stålrør skal bruges, hvr det er freskrevet/ nødvendigt. 3: El-skab med styring skal placeres i et peratørrum, adskilt fra lkaler med krn, fder g støv. 4: Styresystemet skal være udstyret med en låsbar hvedafbryder. 5: Styresystemet skal være udført, så tørreriet skal genstartes manuelt efter et strømsvigt. 6: Brænder g krntransprtørerne skal kunne stppes med et fælles nødstp, sm skal være placeret i nærheden af tørreriet g krntransprtører. 7: Varmluftsvnen må ikke have en frsinket blæserstp ved brug af nødstp. Beskrivelse af tørreri kmpnenter: Prtinstørreriet består af følgende funktinsdele: Se venligst KBD tørreri - principiel pbygning, side 5 Ben: Nrmal frihøjde fra skd i bundtragt til gulv er 500mm. Kan leveres med andre mål efter ønske. Alternativt kan fundamenter hæves ver gulv så tilpas frihøjde pnås. Bundtragt: Bundtragten samler afgrøden, sm ledes ud til transprtudstyret under tørreriet. Bundtragten har kanaler til varmlufttilgang, så der gså sker en tørring i denne. Tørresektin: Tørresektinerne er 1920x1920 mm indvendigt g 535 mm høje, de er hver frsynet med t rækker V- frmede kanaler; én række varmluftkanaler g én række kanaler til afgangsluften. Laget med halve kanaler er fr varmluft. Det sikrer md kndensatin g pbygning af urenheder på indersiden af de halve kanaler under tørring under klde frhld. 7

8 Tørresektin Buffersektin: Den øverste del af tørreriet pbygges sm en eller flere buffersektiner uden kanaler. De er 1920x1920 mm indvendig g 535 mm høje. Under tørreprcessen synker krnet, når vandmængden reduceres, derfr skal tørreriets buffersektin fyldes med krn, så det sikres, at tørrekanalerne altid er dækket med krn. Hvis krnet synker under de øverste kanaler, vil luften blæse ud gennem de åbne kanaler i stedet fr gennem krnet. Da der ikke tørres væsentligt i buffersektinen, bør der ikke fyldes mere krn i buffersektinen, end det er nødvendigt fr at sikre, at de øverste kanaler er dækket under hele tørreprcessen. Den bedste tørring af det øverste krnlag fås, hvis krnet jævnes ud, så højden ver kanalerne er ensartet. Luftkasse til varmluft: Luftkassen, sm er 500 mm bred, frdeler den varme luft til varmluftkanalerne i tørrersektinerne. Luftkasse til afgangsluft: Sm ekstraudstyr kan mnteres en luftkasse, så afgangsluften samles g ledes væk. Den 500 mm brede luftkasse har skydespjæld fr rengøring af materiale, der er blæst ud af kanalåbningerne. Blæser/ varmekilde: Der skal anvendes en blæser til at presse tørreluften gennem tørreriet. Det kan være en selvstændig HVL blæser med en SOL lievn, KGA gasbrænder eller en varmeflade til centralvarmeanlæg. Fr de større typer KBD kan leveres specielle mdeller af Kngskilde KS indirekte vne. Disse KS vne har frstærket blæsersektin, g kan sm en integreret enhed levere både varme g luft til tørreriet. I de fleste pstillinger skal der være mnteret et brandspjæld i frbindelsen mellem varmeluftsvn g tørreri. 8

9 Tørrefrløb Når tørreriet er fyldt helt p med krn, startes blæser g varmekilde. Den varme luft blæses ind i luftkassen g gennem varmluftkanalerne. Den tørre g varme luft strømmer ud gennem de V-frmede kanalers åbning i bunden, gennem det fugtige krn g frem til de nærmest liggende afgangskanaler. Når den tørre luft strømmer gennem det fugtige krn, absrberer luften vand fra krnet. Luften ledes ud af tørreriet via kanalerne g en evt. luftkasse på afgangssiden. Luften har nu en høj fugtighed. På denne måde fjernes vandet fra krnet g krnets vandindhld sænkes. Afgrøden er ikke i bevægelse under tørreprcessen. Det krn, der er placeret tættest på varmluftkanalerne gennemstrømmes af varmere g mere tør luft, end det krn der er placeret tæt på afgangskanalerne. Det resulterer i en vis ujævn tørring. Den mængde der er i buffersektinen tørres mindre p. gr. af mindre luftgennemstrømning end i tørresektinerne. Fr en reduktin af krnfugtigheden på 4-6% er en sådan ujævn tørring nrmalt acceptabelt, da krn fra frskellige steder blandes under udløb fra tørreriet. Efter at have ligget på lager timer er den ujævne fugtighed udjævnet til et acceptabelt niveau. Hvis krn med højere fugtighed skal tørres i et statisk prtinstørreri, anbefales at tørre i trin af max 4% reduktin, hvrefter tørreriets indhld tømmes ver i et andet tørreri fr at frtsætte tørringen der. Hvis der kun findes et tørreri, kan krnet tømmes ver i en sil fr igen at blive fyldt tilbage i det tømte tørreri. Flytningen af afgrøden vil sikre, at der sker en gd pblanding af krn med frskellig fugtighed, herved pnås en skånsm g jævn tørring af krnet. Når krnet nærmer sig det ønskede vandindhld, kan varmekilden afbrydes. Der blæses nu naturlig luft gennem krnet, indtil det er kølet ned til en temperatur, der egner sig til lagring. Under køleperiden sker der frtsat en tørring, sm nrmalt reducerer krnfugtigheden med ca. 0,5% Efter endt tørring g køling transprteres krnet til lager. Fyldning af tørreriet Tørreriet fyldes, så der gså er krn i buffer sektinerne. Derved hindres, at de øverste luftkanaler vil bliver bltlagt, når krnet synker under tørringen. Overfyld ikke prtinstørreriet. Krnet i buffer sektinerne bliver ikke tørret med samme effektivitet, sm det krn der er placeret mkring varmluftkanalerne. Det anbefales, at krnet i buffer sektinen ligger i et vandret lag. Hvis der i slutfasen ikke er vådt krn nk til at fylde tørreriet helt, iblandes tørt krn, så tørreriet kan fyldes helt. Iblandingen af tørt krn vil afkrte tørretiden. Evt. ujævnheder i vandindhld efter tørringen vil jævnes ud efter indlægning på krnlager. Vigtigheden af frrensning: En gd frrensning er altid en frdel, da det giver: Lavere energifrbrug, da man ikke spilder varme g el på at tørre urenheder. Højere tørrekapacitet, da tørreluften bedre kan trænge igennem krnlaget. Mindre rengøringsarbejde inde i tørreriet samt i mrådet mkring tørreriet. Mindre risik fr brand i g mkring tørreriet. Tilpasse luftmængde KBD tørreriet arbejder med vertryk leveret af den tilknyttede blæser. Luften presses ind i tørreriet, igennem krnlaget g ud af tørreriet. Nrmalt passer blæser g tørreri sammen med følgende undtagelser: Hvis der anvendes luftkasse fr afgangsluften, kan den våde luft ledes væk igennem et strt dimensineret afgangsrør. Hvis længden verskrider ca. 8 meter bør der indsættes en hjælpeblæser i afgangsrøret. Hvis der tørres afgrøder, sm let gribes af tørreluften f.eks. raps g havre, kan det være nødvendigt at reducere luftmængden. Dette gøres ved at afblænde en del af blæserens indsugning med f.eks. 2 frskydelige galvaniserede jernplader. Den efterfølgende beskrivelse af tørreristyring er generel. Hver enkelt styretavles pbygning afhænger af kundens ønsker m samkørsel med tilhørende transprtudstyr mm., samt i hvr høj grad driften skal autmatiseres. Følgende hvedparametre skal dg altid vervejes: Valg af tørrelufttemperatur: Anbefalede tørrelufttemperaturer: Fderkrn Krn til såsæd Maltbyg Raps fr lie Fdermajs Vælg varmluftstemperaturen på varmeluftsvnens termstat. Vær frsigtig ved valg af varmlufttemperatur, da fr høj temperatur reducerer krnets spiringsevne, g desuden har indflydelse på brødkrns bagekvalitet. I tvivlstilfælde, knsulteres firmaet, sm køber det tørrede krn. 9

10 En temperatur på grader kan nrmalt benyttes, når der tørres afgrøder til fder. Str frsigtighed bør udvises, når der tørres afgrøder til frø, vælg derfr en temperatur på 40 grader. Andre afgrøder end krn frdrer betydelig lavere varmluftstemperaturer fr ikke at skade afgrøden ved tørring. Beregning af tørretid Mål vandindhldet i afgrøden sm skal tørres. Bestem tørretiden ved hjælp af tørretidstabelen. Tabellen angiver tørretider fr fugtighedsreduktin fra frskellige vandindhld samt ved frskellige tørrelufttemperaturer. De angivne værdier er kun vejledende, da krn er et bilgisk materiale, sm kan variere fra srt til srt g fra sted til sted. Det anbefales, at de aktuelle tørretider jævnligt nteres, så man pbygger en viden m tørreriets ydelse under de lkale frhld. Tabellen angiver tørretiden i timer baseret på: Tørreri mdellen Indhld af krn Fugtighedsreduktin fra frskellige startfugtigheder til en slutfugtighed på 15% Fr frskellige tørrelufttemperaturer med en udgangs basis i naturlig luft 15 gr., 70% R.F. Eksempel på brug af tørretabellen: KBD sm rummer 14,5 tns krn Det indgående krns vandindhld er 20% g 15% vandindhld er ønsket. Kmbinatinen af varmekilde g tørreri gør det muligt at varme tørreluften fra 15 gr. p til 55 gr.. Tabellen angiver, at tørretiden er 5,2 timer. Den ttale tørresekvens er : (ved en transprtkap. på 40 tns/ time) Fyldning... 0,3 timer Tørring... 5,2 timer Køling... 1,0 timer Tømning... 0,3 timer Anslået spildtid... 0,3 timer Ttal sekvenstid... 7 timer Hvis tørreriet anvendes 24 timer i døgnet kan det med den anslåede spildtid tørre 3,4 prtiner i døgnet svarende til en døgnkapacitet på 49,3 tns Krrektin af beregnede tørretider Tørrekapaciteten fremkmmer hvedsageligt fra hvr mange grader luften pvarmes samt vandmængden, der skal frdampes. Denne afhænger af, hvr mange % fugtigheden skal reduceres. Hvis de aktuelle frhld ikke stemmer med de i tørretabellen angivne basisværdier, kan man bruge følgende tilnærmelser: Eksempler: A: Udeluften er 22 gr.. g tørrelufttemperaturen er 55 gr.. = en temperaturstigning på 33 gr.. Derfr benyttes tabelværdien fr basistemperatur på 15 gr gr.. = en tørreluft temperatur på 48 gr.. Gennemsnits værdien mellem 45 gr.. g 50 gr.. anvendes. B: Startfugtigheden er 24% g den ønskede slutfugtighed er 17% = en fugtighedsreduktin på 7%. Derfr benyttes tabel værdien fr basis slutfugtighed på 15% + 7% = en startfugtighed 22%. Højere Relativ Luftfugtighed m natten frøger tørretiden, der lægges derfr lidt til de angivne tabelværdier. Indstilling af tørretid Indstil tidsuret fr brænder/ varmekilde på den aflæste tørretid. Efter udløb af den indstillede tørretid stppes brænder/ varmekilde. Indstilling af køletid Indstil tidsuret fr den ønskede køletid. Efter udløb af den indstillede tørretid aktiveres tidsuret fr køletid. Køletidens længde afhænger af temperaturen på udeluft g på tørreluft. Den varierer i mrådet 0,75 1,50 timer. Hvis krn pbevares på et lager med et gdt beluftningsanlæg kan kølingen fregå helt eller delvist på lageret. Det er stre energimængder, der således flyttes fra tørreriet ver på lageret, hvr en videre nedtørring på ca. 0,5% vil finde sted under køleprcessen. Start tørring. Drej knappen på kntrlpanelet ver på ON heck luftstrømning heck at materialet ikke blæser ud i afgangsluftkanalerne. Når krn g liehldigt frø med en lavere rumvægt tørres, kan det være nødvendigt at reducere luftstrømmen. Kraftige luftstrømme kan undgås ved at afblænde dele af blæserens indsugning. Afslutte tørring Når tørretiden er slut, slår brænderen fra g blæseren starter køletiden, sm indstillet på tidsuret. - Det er nødvendigt, at krnet køles ned til en temperatur, sm gør det muligt at pbevare det på lager. Når køletiden er færdig, stpper blæseren g tørreriet kan tømmes. Skydespjældene under tragten skal justeres til kapaciteten på transprtudstyret. 10

11 Vedligehldelse Skilte Der skal bruges støvmaske md støv g skimmelsvampe sm beskyttelse, når der arbejdes med tørreriet! Rengøring 1: Rengør frsigtigt tørreriet, såvel indvendigt sm udvendigt efter hver sæsn. Tilbageblevne krn kan give næring til gnavere g insekter, g kan give vækst af svamp. Dette kan inficere næste års krnprduktin. 2: Luftvejene skal renses fr rust g sd før hver sæsn. Dette skal gøres fr at undgå at varme løse metaldele g rustpartikler blæser med den varme luft ind i tørreriet g derved frårsager antændelse. 3: Varmluftkanal mellem brænder g tørreri, såvel sm tørreriets luftkasser til varm- g afgangsluft skal renses fr støv g rester af krn såvel før sm regelmæssigt gennem sæsnen fr at undgå antændelse i tørreriet. 4: heck regelmæssigt at alle elektriske mtrer er rene g rengør efter behv. En elektrisk mtr belagt med støv g strå har en lav køling g er let antændelig. De vedlagte skilte skal klistres på sm vist nedenfr. Hvis tørreriet er frsynet med en varmluftkanal skal påbudstavlen Brug støvmaske hænge ved inspektinsdøren til afgangsluftkanalen. På tørrerier uden afgangsluftkanal skal skiltet hænge på langsiden. 11

12 KBD Estimated Time (Hrs.), 5,4 T f Wheat. Add 10% fr maize drying Ambient air 15., 70 % RH. Initial M ,5 3,0 4,4 5,9 7,3 10,1 12,9 45 1,2 2,4 3,7 4,8 6,0 8,3 10,6 50 1,0 2,1 3,1 4,1 5,1 7,1 9,0 55 0,9 1,8 2,7 3,5 4,4 6,1 7,7 60 0,8 1,6 2,3 3,1 3,9 5,3 6,8 65 0,7 1,4 2,1 2,8 3,4 4,8 6,0 70 0,6 1,3 1,9 2,5 3,1 4,3 5,4 75 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 3,9 4,9 80 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5 85 0,5 0,9 1,4 1,9 2,3 3,2 4,1 90 0,4 0,9 1,3 1,7 2,1 3,0 3,8 KBD Estimated Time (Hrs.), 6,4 T f Wheat. Add 10% fr maize drying Ambient air 15., 70 % RH. Initial M ,3 2,7 4,0 5,3 6,6 9,1 11,5 45 1,1 2,2 3,3 4,3 5,4 7,5 9,5 50 0,9 1,9 2,8 3,7 4,6 6,3 8,0 55 0,8 1,6 2,4 3,2 3,9 5,5 6,9 60 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,8 6,1 65 0,6 1,3 1,9 2,5 3,1 4,3 5,4 70 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 3,8 4,9 75 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,4 80 0,5 0,9 1,4 1,8 2,3 3,1 4,0 85 0,4 0,8 1,3 1,7 2,1 2,9 3,7 90 0,4 0,8 1,2 1,5 1,9 2,7 3,4 KBD Estimated Time (Hrs.), 7,4 T f Wheat. Add 10% fr maize drying Ambient air 15., 70 % RH. Initial M ,2 2,5 3,7 4,9 6,1 8,4 10,7 45 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,9 8,8 50 0,9 1,7 2,6 3,4 4,2 5,9 7,5 55 0,7 1,5 2,2 2,9 3,7 5,1 6,5 60 0,7 1,3 2,0 2,6 3,2 4,5 5,7 65 0,6 1,2 1,7 2,3 2,9 4,0 5,0 70 0,5 1,0 1,6 2,1 2,6 3,5 4,5 75 0,5 0,9 1,4 1,9 2,3 3,2 4,1 80 0,4 0,9 1,3 1,7 2,1 2,9 3,7 85 0,4 0,8 1,2 1,6 1,9 2,7 3,4 90 0,4 0,7 1,1 1,4 1,8 2,5 3,1 12

13 KBD Estimated Time (Hrs.), 8,5 T f Wheat. Add 10% fr maize drying Ambient air 15., 70 % RH. Initial M ,2 2,4 3,5 4,7 5,8 8,1 10,3 45 1,0 2,0 2,9 3,9 4,8 6,7 8,5 50 0,8 1,7 2,5 3,3 4,1 5,6 7,2 55 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,9 6,2 60 0,6 1,3 1,9 2,5 3,1 4,3 5,4 65 0,6 1,1 1,7 2,2 2,7 3,8 4,8 70 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,4 4,3 75 0,5 0,9 1,4 1,8 2,2 3,1 3,9 80 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,8 3,6 85 0,4 0,8 1,1 1,5 1,9 2,6 3,3 90 0,3 0,7 1,0 1,4 1,7 2,4 3,0 KBD Estimated Time (Hrs.), 9,9 T f Wheat. Add 10% fr maize drying Ambient air 15., 70 % RH. Initial M ,4 2,8 4,1 5,5 6,8 9,4 12,0 45 1,1 2,3 3,4 4,5 5,6 7,8 9,9 50 1,0 1,9 2,9 3,8 4,7 6,6 8,3 55 0,8 1,7 2,5 3,3 4,1 5,7 7,2 60 0,7 1,5 2,2 2,9 3,6 5,0 6,3 65 0,7 1,3 1,9 2,6 3,2 4,4 5,6 70 0,6 1,2 1,7 2,3 2,9 4,0 5,0 75 0,5 1,1 1,6 2,1 2,6 3,6 4,6 80 0,5 1,0 1,4 1,9 2,4 3,3 4,2 85 0,4 0,9 1,3 1,7 2,2 3,0 3,8 90 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,8 3,5 KBD Estimated Time (Hrs.), 9,5 T f Wheat. Add 10% fr maize drying Ambient air 15., 70 % RH. Initial M ,1 2,3 3,4 4,5 5,6 7,8 9,9 45 0,9 1,9 2,8 3,7 4,6 6,4 8,1 50 0,8 1,6 2,4 3,1 3,9 5,4 6,9 55 0,7 1,4 2,0 2,7 3,4 4,7 5,9 60 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 4,1 5,2 65 0,5 1,1 1,6 2,1 2,6 3,6 4,6 70 0,5 1,0 1,4 1,9 2,4 3,3 4,2 75 0,4 0,9 1,3 1,7 2,1 3,0 3,8 80 0,4 0,8 1,2 1,6 1,9 2,7 3,4 85 0,4 0,7 1,1 1,4 1,8 2,5 3,1 90 0,3 0,7 1,0 1,3 1,6 2,3 2,9 13

14 KBD Estimated Time (Hrs.), 11,0 T f Wheat. Add 10% fr maize drying Ambient air 15., 70 % RH. Initial M ,3 2,6 3,9 5,2 6,5 9,0 11,4 45 1,1 2,2 3,2 4,3 5,3 7,4 9,4 50 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 6,3 8,0 55 0,8 1,6 2,4 3,1 3,9 5,4 6,9 60 0,7 1,4 2,1 2,8 3,4 4,8 6,0 65 0,6 1,2 1,9 2,5 3,0 4,2 5,4 70 0,6 1,1 1,7 2,2 2,7 3,8 4,8 75 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,4 4,4 80 0,5 0,9 1,4 1,8 2,3 3,1 4,0 85 0,4 0,8 1,3 1,7 2,1 2,9 3,6 90 0,4 0,8 1,2 1,5 1,9 2,6 3,3 KBD Estimated Time (Hrs.), 12,1 T f Wheat. Add 10% fr maize drying Ambient air 15., 70 % RH. Initial M ,3 2,5 3,8 5,0 6,3 8,7 11,0 45 1,1 2,1 3,1 4,1 5,2 7,1 9,1 50 0,9 1,8 2,6 3,5 4,4 6,0 7,7 55 0,8 1,5 2,3 3,0 3,8 5,2 6,6 60 0,7 1,3 2,0 2,7 3,3 4,6 5,8 65 0,6 1,2 1,8 2,4 2,9 4,1 5,2 70 0,5 1,1 1,6 2,1 2,6 3,7 4,6 75 0,5 1,0 1,4 1,9 2,4 3,3 4,2 80 0,4 0,9 1,3 1,7 2,2 3,0 3,8 85 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,8 3,5 90 0,4 0,7 1,1 1,5 1,8 2,5 3,2 KBD Estimated Time (Hrs.), 13,1 T f Wheat. Add 10% fr maize drying Ambient air 15., 70 % RH. Initial M ,2 2,5 3,7 4,9 6,0 8,4 10,6 45 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,9 8,7 50 0,9 1,7 2,6 3,4 4,2 5,8 7,4 55 0,7 1,5 2,2 2,9 3,6 5,0 6,4 60 0,7 1,3 1,9 2,6 3,2 4,4 5,6 65 0,6 1,2 1,7 2,3 2,8 3,9 5,0 70 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5 75 0,5 0,9 1,4 1,8 2,3 3,2 4,0 80 0,4 0,9 1,3 1,7 2,1 2,9 3,7 85 0,4 0,8 1,2 1,5 1,9 2,7 3,4 90 0,4 0,7 1,1 1,4 1,8 2,4 3,1 14

15 KBD Estimated Time (Hrs.), 14,2 T f Wheat. Add 10% fr maize drying Ambient air 15., 70 % RH. Initial M ,2 2,4 3,6 4,7 5,9 8,2 10,4 45 1,0 2,0 2,9 3,9 4,9 6,7 8,5 50 0,8 1,7 2,5 3,3 4,1 5,7 7,2 55 0,7 1,4 2,2 2,9 3,5 4,9 6,2 60 0,6 1,3 1,9 2,5 3,1 4,3 5,5 65 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 3,8 4,9 70 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,4 4,4 75 0,5 0,9 1,4 1,8 2,2 3,1 4,0 80 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,8 3,6 85 0,4 0,8 1,1 1,5 1,9 2,6 3,3 90 0,4 0,7 1,0 1,4 1,7 2,4 3,0 15

KCD - MK4. Gennemløbstørreri. Brugsanvisning 117 012 511 07.04.08

KCD - MK4. Gennemløbstørreri. Brugsanvisning 117 012 511 07.04.08 KCD - MK4 Gennemløbstørreri Brugsanvisning 117 012 511 07.04.08 Indhold Brugerhåndbøger... 3 Introduktion... 3 Sikkerheds-bestemmelser... 4 Brandfare... 5 Installations-vejledning... 6 Beskrivelse af tørreri

Læs mere

KRD - MK4. Omløbstørreri. Brugsanvisning

KRD - MK4. Omløbstørreri. Brugsanvisning KRD - MK4 Omløbstørreri Brugsanvisning 117 012 006 08.07.04 Indhld Brugerhåndbøger... 3 Intrduktin... 3 Sikkerheds-bestemmelser... 4 KRD tørreri - principiel pbygning... 5 Brandfare... 6 Installatins-vejledning...

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter Fryser til alkhl g dybfrsende prdukter 700.075H V1/1209 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101

Læs mere

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 Bain-Marie Htpt 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 DK 1. Generelle plysninger 86 1.1 Generelt m denne vejledning 86 1.2 Symblfrklaring 86 1.3 Prducentens ansvar g garanti 87 1.4 Ophavsret

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING:

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: En investering, der hurtigt tjener sig ind Hurtigt verblik: Sænk jeres driftsmkstninger på ventilatin Krt frtalt pnår du disse øknmiske frdele

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

SÅRBEHANDLING MED VACUUMTERAPI (VAC) (Vacuum assisted closure)

SÅRBEHANDLING MED VACUUMTERAPI (VAC) (Vacuum assisted closure) Bispebjerg Hspital SÅRBEHANDLING MED VACUUMTERAPI (VAC) (Vacuum assisted clsure) Udarb. af: Susan Bermark Birgitte Kjær Gdkendt af: Kl.versygeplejerske Susan Bermark Udarb.: 14.5.03 Rev.: 5/08 Frmål At

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

JEVI A/S GODTHÅBSVEJ 7 DK-7100 VEJLE T: +45 75 83 02 11 F: +45 75 72 29 00 JEVI@JEVI.DK WWW.JEVI.DK

JEVI A/S GODTHÅBSVEJ 7 DK-7100 VEJLE T: +45 75 83 02 11 F: +45 75 72 29 00 JEVI@JEVI.DK WWW.JEVI.DK RØRVARMELEGEMER SIDE 1/10 Rørvarmelegemer prduceres ftest efter kundespecificerede ønsker. Rørvarmelegemer anvendes til blandt andet vne, kmfurer, stegeplader g værktøj- g maskinpvarmning. Varmelegemerne

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

610.836 V1/0909 V2/1111

610.836 V1/0909 V2/1111 610.836 V1/0909 V2/1111 DK 1. Generelle plysninger 128 1.1 Generelt m denne vejledning 128 1.2 Symblfrklaring 128 1.3 Prducentens ansvar g garanti 129 1.4 Ophavsret 129 1.5 Overensstemmelseserklæring 129

Læs mere

(J/o/!;:; STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT SBI SÆRTRYK 151. dpa nr. 1. 1965. Georg Christensen: Mekanisk ventilation af etageboliger

(J/o/!;:; STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT SBI SÆRTRYK 151. dpa nr. 1. 1965. Georg Christensen: Mekanisk ventilation af etageboliger / SB SÆRTRYK 151 UCK 697,92 dpa nr. 1. 1965 Gerg Christensen: Mekanisk ventilatin af etagebliger STATENS BYGG EFO RSKN N GSNSTTUT kmmissin hs Teknisk Frlag København 1965. Kr. 4.50 STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT

Læs mere

SDHplus Solbaseret Fjernvarme i Europa

SDHplus Solbaseret Fjernvarme i Europa 1 SDHplus Slbaseret Fjernvarme i Eurpa WP2 - SDH gør det muligt at pnå energieffektive bygninger Opgave 2.2 Udvikling af tilpassede g/eller nye mdeller D2.4 Rapprt m tilpassede g/eller nye mulige mdeller

Læs mere

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 087211/EU XXIV. GP Eingelangt am 05/07/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 5 July 2012 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 NOTE frm: t: Subject: Danish delegatin Cuncil Cmmunicatin n the 31 st cnference

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

2013/2014 AFFUGTERE OG BLÆSERE. www.mcsworld.com

2013/2014 AFFUGTERE OG BLÆSERE. www.mcsworld.com 21/214 AFFUGTERE OG BLÆSERE MCS GROUP www.mcswrld.cm MASTER CLIMATE SOLUTIONS er en af verdens førende prducenter af udstyr til luftaffugtning. Vres maskiner er designet til den prfessinelle bruger. Vres

Læs mere

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice Dette er en indføring i hvrdan du benytter prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel sm mhandler virksmheden `TV-

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller Lederhåndbg Bilag 10.8.1 Eksempler på beregning af frskellige tilskudsmdeller Mdel A: "Den nye" Lønsum (KL: "det maksimale løntilskud") De fleste kmmuner har fastsat en tilskudsmdel svarende til den af

Læs mere

FUGT OG KRYBEKÆLDRE. II 1/ j) liiljlictekbeksemplar, (j/~tj?

FUGT OG KRYBEKÆLDRE. II 1/ j) liiljlictekbeksemplar, (j/~tj? UDK 69.02.2:69.022.2 FUGT OG KRYBEKÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 I kmmissin hs Teknisk Frlag Hvrfr krybekælder En veludført krybekælder er i fugtteknisk henseende en sikker knstruktin,

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebg CYKELDELE CYKELDELE 1 - gearskift 2 - bremsehåndtag 3 - panel 4 - bremse 5 - styr 6 - frlygte 7 - gaffel 8 - ramme 9 - skærm 10 - sadel 11 batteri

Læs mere

Betjeningsvejledning aquaplus

Betjeningsvejledning aquaplus Fr brugeren Betjeningsvejledning aquaplus Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbehlder DK VU 8-7 ndhld Henvisninger til dkumentatinen Anvendte symbler........................ Generelt...............................

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Brugervejledning & instruktion RDC 12..2. Varenr. 572361 RDC12/1101-1

Brugervejledning & instruktion RDC 12..2. Varenr. 572361 RDC12/1101-1 Brugervejledning & instruktin RDC 12..2 Varenr. 572361 RDC12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installatin 3.0 Udlæsning 4.0 Prgrammering 5.0 Termstatfunktin 6.0 Afrimningsindstilling 7.0 Afrimningsfunktin

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Sikkerhedskrav til legepladsudstyr

Sikkerhedskrav til legepladsudstyr Sikkerhedskrav til legepladsudstyr Dette dkument beskriver sikkerhedskravene til eftersyn efter installatin g årlige inspektiner fr ffentlige legepladser. Det antages, at brugeren af dette dkument har

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat

Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat Om at få respiratr g leve med den i hverdagen revideret 020911 RehabiliteringCenter fr Muskelsvind (RCfM) RCfM har til pgave at rådgive såvel mennesker med muskelsvind

Læs mere

TRILLE Vicki Brugsanvisning DK

TRILLE Vicki Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kmbivgnen g gem den fr fremtidigt brug. Dit barn kan kmme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Mikrobølgeovn med konvektion og grill

Mikrobølgeovn med konvektion og grill Mikrbølgevn med knvektin g grill 610.835 V3/0711 DK Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle plysninger 122 1.1 Generelt m denne vejledning 122 1.2 Symblfrklaring 122 1.3 Prducentens

Læs mere

Regler for leje af fælleshuset

Regler for leje af fælleshuset Pris fr at leje/bruge fælleshuset Regler fr leje af fælleshuset Fredag, lørdag, søndag g helligdage er prisen: Mandag-trsdag er prisen: Der pkræves depsitum fr alle lejemål på: 500 kr. 200 kr. 1.250 kr.

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Dokumentations- og evalueringsrapport.

Dokumentations- og evalueringsrapport. Dkumentatins- g evalueringsrapprt. Af resultaterne fra GMP kursus 2012. Kursustilbud: Uddannelse i kvalitetssikring efter GMP Gd Manufacturing Practice i medicinalbranchen. Afhldt i periden fra d. 16.

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede renovationssystemer i Helsingør Kommune

Retningslinjer for etablering af nedgravede renovationssystemer i Helsingør Kommune Retningslinjer fr etablering af nedgravede renvatinssystemer i Helsingør Kmmune Retningslinjerne gælder fr etablering af nedgravede renvatinssystemer på privat grund i Helsingør Kmmune. Muligheden fr etablering

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Energirådgivning/tjekliste for KLIMA+ virksomheder

Energirådgivning/tjekliste for KLIMA+ virksomheder Energirådgivning/tjekliste fr KLIMA+ virksmheder Butik Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Sikkerhed. Indhold. Personskade Skader på anlæg og ejendom

Sikkerhed. Indhold. Personskade Skader på anlæg og ejendom Guldbrgsundvej 3 DK 6705 Esbjerg Ø Telefn: +45 7515 9700 Sikkerhed Indhld 1. Fare ved manglende pmærksmhed på denne sikkerhedsinstruktin Side 1 2. Sikkerhedsregler Side 1 3. Persnlig kvalifikatin g træning

Læs mere

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet Pstnrd Danmark Juli 2015 Retningslinjer fr indsendelse af adressefiler til prduktet Adresseløs PLUS Side1/12 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning...3 2. Adresseløs PLUS trin fr trin...3 3. Retningslinjer fr

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 13/2-2014 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Teri & Design... 3 Målgruppe... 4 Kmmunikatinsmdellen...

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Ved brug som lysdæmper kan ønsket minimum lysstyrke justeres på trimmepotentiometer.

Ved brug som lysdæmper kan ønsket minimum lysstyrke justeres på trimmepotentiometer. V15 Fasesnitregulering Trinløs anuel regulering med drejeknap Justering af indstilling. Fr indbygning i K FUG mnteringsmateriel. Hvid eller lysegrå frntdæksel. Indbygget sikring. pplikatiner: Ventilatins

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010 Hld øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kmmer 1 Indhld Frmål g metde Resultater Oplevede farer g cykeladfærd Kendskab til kampagnen Frståelse af kampagnens

Læs mere

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing skrevet 2005 af Rikkecri Marcussen, revideret udgave 2012 Før du påbegynder ngen frm fr spirituelt arbejde, vil jeg råde dig til, at have lært at meditere

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Betjeningsvejledning. turboclassic. Væghængt gaskedel VU DK 122/2-5

Betjeningsvejledning. turboclassic. Væghængt gaskedel VU DK 122/2-5 Betjeningsvejledning turblass Væghængt gaskedel VU DK 1/-5 DK ndhld; Generelt ndhld Generelt................................. 1 Til Deres infrmatin.......................... Anvendte symbler............................

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Automatiske etiket-applikatorer

Automatiske etiket-applikatorer Autmatiske etiket-applikatrer Dynamisk g fleksibel mærkning Trådløs datafangst Highlights Pallemærkning Kllimærkning Stregkdekntrl Prduktmærkning Vægtkntrl Rbust design autmatisk etiket-påsætning høj applikeringshastighed

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere