Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Bent Raben Specialist i udbud på affaldsområdet CV nr. 5 Født: 1957 Nationalitet: Dansk Uddannelse Civilingeniør, maskinretning DTH, EU Udbudsret, 2007, enkeltfag ved Københavns Universitet Praktisk Aftaleret, 2009, enkeltfag ved Københavns Universitet Kursus i Projektledelse Kursus i Organisation og Samarbejde Kursus i Byggejura Faglige områder Udbud efter EU-direktiverne/Tilbudsloven Kontraktopfølgning og aftaleret EU s udbuds- og kontraktprocedurer Projektledelse Erfaring 1987 i dag: Grontmij A/S : Birch & Krogboe K/S Introduktion Bent Raben har omfattende erfaring inden for affaldsområdet, og har de sidste 10 år specialiseret sig i udbudsret og kontraktadministration. Han har gennemført et stort antal udbudsforretninger i forbindelse med genbrugsstationers etablering og drift, og har bl.a. været projektleder på ombygning og udvidelse af genbrugsstationen i Taastrup, herunder udformning og indretning af pladsen samt ansvarlig for miljødelen og for koordinering af fagområderne. Bent forestår desuden firmaintern undervisning i udbudsregler.

8 Bent Raben Udvalgte projekter 2014-, Udbud af bortskaffelse og nyttiggørelse af bioaske Udbudsspecialist. Forestår udbud af kontrakter for disponering og nyttiggørelse af træflyveaske og træbundaske fra kraftvarmeværket i Køge. Udformning af kontrakt og udbudsmateriale, og opstilling af udvælgelseskrav for tilbudsgivere. Gennemførelse af udbuds- og kontraheringsprocedurer som udbud med forhandling. Klient: Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S 2014-, Udbud af kontrakt for indsamling og disponering af farligt affald KS-ansvarlig. Kvalitetssikring af udbudsdokumenter samt gennemførelse af udbudsprocedurer, kontrahering mv. Klient: Ikast-Brande Kommune 2013-, Udbud af anlæg af centralt affaldssug Udbudsspecialist. Udarbejdelse af udbudsdokumenter samt gennemførelse af udbudsprocedurer, kontrahering mv. af etablering af centralt affaldssug for nyudviklede byområder i det centrale Odense. Klient: Odense Renovation A/S 2013-, Udbudsrådgivning vedrørende byudvikling, Thomas B. Thriges Gade, Odense Udbudsspecialist. Udbudsansvarlig for 3 store og 5 mindre fagentrepriser for etablering af parkeringshus mv. i det hidtidige gadeforløb, med henblik på byudvikling af området. Klient: Odense Kommune , Udarbejdelse af paradigmer for tjenesteydelsesudbud Udbudsspecialist. Udarbejdelse af paradigmer for udbudsdokumenter samt vejledninger hertil, til brug for fremtidige udbud af tjenesteydelser i vejsektoren. Klient: Vejdirektoratet , Udbud af affaldsindsamlingskontrakter Projektleder. Gennemført udbud af kontrakter for husstandsindsamling af affald inklusive haveaffald, storskrald og genanvendelige materialer. Sideordnede tilbud på naturgas- hhv. dieseldrift af indsamlingsbiler. Klient: Høje-Taastrup Kommune , Udbud af affaldsindsamlingskontrakter Udbudsspecialist. Gennemført udbud af kontrakter for husstandsindsamling af affald inklusive genbrug og genanvendelige materialer samt kørsel fra genbrugspladser. Klient: Holbæk Kommune , Udbud af affaldsindsamlingskontrakter Projektleder. Forestod udbud af kontrakter for husstandsindsamling af storskrald, genbrug og haveaffald fra boliger med fælles affaldsløsning samt dagrenovation, storskrald og genbrug fra kommunens institutioner. Klient: Herlev Kommune 2012-, Udbudsrådgivning vedrørende udbygning af affaldsforbrændingsanlæg Udbudsspecialist. Ansvarlig for udarbejdelse af udbudsstrategi samt gennemførelse af totalentrepriseudbud med forhandling iht. Forsyningsvirksomheds-direktivet for bygningsdelen for udbygning med ny ovnlinje (blok 5). Klient: Nordforbrænding I/S 2012 Oplæg til renovering af genbrugsstation i Assens Udbudsspecialist. Udarbejdet oplæg til proces for at gennemføre en nyindretning af genbrugsstation. Klient: Assens Forsyning A/S 2012 Udbud af containere mv. til genbrugsstationer Udbudsspecialist. Konsulentassistance ved udbud efter Udbudsdirektivet af indkøb af containere, komprimatorer mv. over en femårig periode til 29 genbrugsstationer. Klient: I/S Vestforbrænding 2011, Udbud af partneringkontrakt for renovering af Kildeskovsrenden Udbudsspecialist. Forestod udbud af kompleks renoveringskontrakt for 100 år gammel lukket afvandingskanal, der skal renoveres indefra under drift. Gennemført som udbud med forhandling. Klient: Nordvand A/S

9 Bent Raben Udvalgte projekter 2009, Udbud af nye containere til genbrugsplads på Borgervænget Projektleder. Udbud efter Udbudsdirektivet af indkøb af stålcontainere til bestykning af ny genbrugsstation. Udarbejdelse af udbudsmateriale, publicering, besvarelse af spørgsmål i udbudsfasen, evaluering af tilbud og udarbejdelse af indstilling om tildeling, samt rapportering til EU. Klient: I/S Amagerforbrænding Assistance ved kontraktudarbejdelse og indgåelse Projektleder. Løbende assistance på konsulentbasis ved udformning af kontrakter om f.eks. behandling af affald fra genbrugsstationer og kommunale indsamlingsordninger (stort brændbart, gips) samt produktion af opsamlingsbeholdere til genanvendeligt papir og glas. Klient: I/S Vestforbrænding Udbud af affaldsindsamling Udbudsspecialist. Konsulent for udbud af indsamling og transport af samtlige affaldsfraktioner i forbindelse med afvikling af tidligere koncession på området. Ansvarlig for at producere oplæg og efterfølgende gennemføre diskussioner med udbyder om mål og prioriteringer, udformning af udbudsmateriale og evalueringsmodeller for udvælgelse og tildeling. Evaluering af indkomne tilbud og anbefaling med hensyn til kontrakttildeling. Klient: Københavns Kommune, Center for Miljø 2005 Udbud af kompostering af have- /parkaffald Udbudsspecialist. Ansvarlig for udbud af kompostering af ton haveaffald/år, indsamlet på genbrugsstationer og ved kommunale indsamlingsordninger. Klient: I/S Vestforbrænding Detailprojektering af ombygning og udvidelse af genbrugsstation, Taastrup Projektleder for udformning og indretning. Ansvarlig for miljødelen og for koordinering af fagområderne inkl. udbud af entreprenøropgaverne. Klient: I/S Vestforbrænding 2004, Udbud efter EU-direktiv af affaldsind-samling samt drift af genbrugsstation i Greve Kommune Udbudsspecialist. Ansvarlig for udarbejdelse af udbudsdokumenter og afvikling af udbudsprocedure for indsamling af dagrenovation, storskrald, genbrugs-materialer mv., samt drift af nyetableret genbrugsstation inklusive anskaffelse af containerudrustning og transport af de indsamlede materialer til genanvendelsesanlæg. Klient: Greve Kommune

10 Betina Hylleberg Skjøth Seniorprojektleder CV nr. 1 Født: 1966 Nationalitet: Dansk Uddannelse Horsens teknikum, 1992 COWI: Arbejdsmiljøkoordinator vedr. bygge- og anlægsopgaver, 2012 Dansk Affald: Generel lederuddannelse, Dansk Affald A/S: Miljøchef 2002, Teknologisk Institut Erfaring 2015 i dag: Grontmij A/S : COWI A/S : Rambøll A/S : Andreas Andresen A/S : Meldgaard MILJØ : Dansk Affald A/S / Affaldsregion Nord I/S : Carl Bro as : Aabenraa Kommune : COWI A/S Introduktion Betina Hylleberg Skjøth har mange års erfaring fra affaldsbranchen, som hun har beskæftiget sig med i mere end 15 år. Erfaringen dækker både projektledelse og rådgivning ifm. affaldshåndtering f.eks. ift. affaldsplaner, analyse af affaldsordninger, udbud, etablering af genbrugspladser samt etablering og vedligeholdelse af ledelsessystemer inden for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Faglige områder Affaldsplaner og affaldshåndteringsplaner Analyse af affaldsordninger Udbud af affaldsordninger og indkøb Ledelsessystemer inden for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet, opbygning og audit Miljøgodkendelser for affaldsanlæg Projektledelse og koordinering

11 Betina Hylleberg Skjøth Udvalgte projekter 2015, Projektering af Gandrup Genbrugsplads Projektleder for gennemførelsen af skitseprojekt og hovedprojekts samt byggeledelse og fagtilsyn på etablering af ny genbrugsplads ved Gandrup. Udførelse i Klient: Jammerbugt Kommune. 2015, Renovering af Guderup Genbrugsplads Koordinerer miljøansøgning og VVM for renovering og udbygning af Guderup genbrugsplads. Klient: Sønderborg Forsyning- 2014, Konsulentbistand vedr. ansøgning om MUDP-tilskud til forbedring af eksisterende sorteringsanlæg Projektleder for projektet. Ansvarlig for opstilling af økonomi omkring det tilskud der ansøges om, fordelt på særskilte arbejdspakke samt overordnet kvalitetssikring af overholdelse af vilkår for tildeling. Klient: Nomi4S 2014, Etablering af Glamsbjerg Omlastehal Projektleder for opgaven. Koordinering vedr. udarbejdelse af udbudsmateriale for funktionsudbud vedr. opførelse af omlastehal for genanvendelige materialer fra 2-delt indsamling ved husstande. Udbud samt kontrahering. Klient: Assens Affald A/S 2014, EU-udbud vedr. indsamling af dagrenovation Projektleder for udbuddet. Udarbejdelse af udbudsmaterialet og klargøring til udsendelse. Udbud gennemføres i Klient: Nordfyns Kommune 2014, Renovering af Aarup Genbrugsplads Projektleder for opgaven, herunder ansvarlig for udarbejdelse af projekterings- og udbudsfase. Udarbejdelse af oplæg til miljøgodkendelse m.v. Klient: Assens Affald A/S 2014, Udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for Thisted Kommune Projektleder samt udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for Thisted Kommune, kortlægning af affaldsmængder og afklaring af fremtidige mål. Klient: Assens Affald A/S 2014, Kompostplads ved Assens Genbrugsplads Projektleder for projektet, som handler om indretning af ny kompostplads samt udarbejdelse af miljøgodkendelse for arealet, som er i tilknytning til genbrugspladsen. Klient: Assens Affald A/S , Indsamleruddannelsen, udarbejdelse af undervisningsmateriale Projektleder for udarbejdelse af undervisningsmateriale for Indsamleruddannelsen, herunder spørgsmål og svar til selve Indsamlerprøven. Aktiveret på Miljøstyrelsens hjemmeside ultimo Klient: Miljøstyrelsen , Udarbejdelse af digital affaldsplan i elektronisk medie Projektleder samt opbygning af digital affaldsplan i kommunens elektroniske medie til sektorplaner. Klient: Nordfyns Kommune , BREF partnerskab vedr. revision af BREF WT Projektmedarbejder i samarbejde med Teknologisk Institut og Dakofa. Projektet handler om gennemførelse af partnerskab vedr. inddragelse af danske affaldsbehandlingsanlæg i arbejdet med revision af BREF-noten for affaldsbehandling. Projektleder og udførende vedr. udarbejdelse af BAT-beskrivelser for de udvalgte danske affaldsteknologier til brug for behandling i EU-regi. Klient: Miljøstyrelsen 2013, Korklægning af affaldsstrømme, virksomheder og teknikker ifm. revision af BREF WT Projektleder og udførende vedr. kortlægning af affaldsstrømme, der skal afdække hvilke danske affaldsteknologier det er relevant at inddrage som bedst tilgængelig teknologi ifm. revisionen af BREF WT. Klient: Miljøstyrelsen 2013, Analyse af affaldsordninger Projektleder og udførende. Projektet handler om kortlægning af eksisterende affaldsordninger med fokus på potentialer for affaldsindsamling, samt forslag til nye affaldsordninger. Herunder afholdelse af besigtigelsesture m.v. Klient: Middelfart Kommune

12 Betina Hylleberg Skjøth Udvalgte projekter 2012, Kvalitetsledelse Projektleder og udførende. Projektet handler om opbygning af kvalitetsledelsessystem iht. DS/ISO9001, samt efterfølgende intern audit. Klient: Metso Danmark , Udbud vedr. indsamling af affald, indkøb af affaldsbeholdere samt behandling af affaldsprodukter Projektmedarbejder og udførende vedr. udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af diverse udbud vedr. indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer, indkøb af beholdere samt behandling af genanvendelige materialer fra indsamling ved borgerne. Klient: Sønderborg Forsyning , LEAN-projekt og optimering af procesanlæg Ansvarlig for gennemførelse af LEAN-projekt i produktionsanlæg for pap og papir, med henblik på optimering af flow og økonomi for de enkelte affaldsfraktioner. Arbejdsgiver: Dansk Affald A/S , Ledelse vedr. håndtering af affald og miljø Miljø- og udviklingschef for affaldsbehandlingsanlæg der håndterer affaldsprodukter, herunder sortering af pap/papir, glas, metal, affald til forbrænding og deponi m.v. Arbejdsgiver: Dansk Affald A/S , Affaldsopgaver generelt Ansvarlig for affaldsområdet i Aabenraa Kommune, herunder drift af affaldsordninger, genbrugspladser og deponeringsanlæg. Arbejdsgiver: Aabenraa Kommune

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013 Svendborg Kraftvarme A/S Virksomhedsplan for 202-203 Forord Nærværende dokument er den første virksomhedsplan for Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplanen er udarbejdet det af selskabets direktion og

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner...

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner... BILAG - oversigt BILAG 1 Beregninger af affaldsgebyret for de 6 scenarier.......................................................................................... 2 1.1 Affaldsgebyrets sammensætning for

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra Miljøprojekt nr. 1458, 2013 Titel: Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af

Læs mere

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Version 2 af 1. december 2010 1. Indledning... 3 2. Fasemodel... 3 3. Fælles tværgående datastruktur... 3 Standardtilbudslister... 6 Principper for vedligeholdelse

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere