Carl Rogers - psykologiens stille revolutionær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carl Rogers - psykologiens stille revolutionær"

Transkript

1 Carl Rogers - psykologiens stille revolutionær Introduktion til Carl Rogers og Klient Centreret Psykoterapi. Med nogle overvejelser over klient centreret psykoterapis status i Danmark. Carl Rogers af Lisbeth Sommerbeck klinisk psykolog, Psykiatrihospitalet i Dianalund. Artiklen er tidligere udgivet i Psykolog Nyt, Nr. 6, årgang 56, 2002, under titlen ʺKlienten er Ekspertenʺ. Carl Rogers blev født i Chicago, den 8. januar 1902 som den fjerde i en søskendeflok på 6. Begge hans forældre var veluddannede, og de var også begge nærmest fundamentalistiske i deres evangelisk, kristne tro. Hårdt arbejde var vigtigt; dans, teaterbesøg og kortspil var bandlyst, og det var i det hele taget sparsomt med morskab og et socialt liv udenfor familiens snævre kreds. Indenfor disse rammer var forældrene imidlertid kærlige og omsorgsfulde. Carl Rogers selv var en sensitiv dreng, der havde tilbøjelighed til at trække sig ind i sig selv, enten i sin egen fantasiverden eller i bøgernes verden. Han sluttede ingen nære venskaber i skolen, men klarede sig fornemt rent fagligt. Da han var 12 år flyttede familien til en stor gård ca. 50 km vest for Chicago for at undgå at de halvvoksne børn kom i dårligt selskab i byen. Her blev han interesseret i landbrug og efter skolen valgte han først at uddanne sig til agrar, han ville dyrke landbrug på videnskabelig basis. Dette opgav han dog, skiftede til teologi og endelig til psykologi ved Columbia University, hvorfra han fik sin afgangseksamen som klinisk og pædagogisk psykolog. På universitetet stiftede han først og fremmest bekendtskab med Watson s behaviourisme, men samtidig med, og efter studierne, arbejdede han på et børnerådgivningscenter hvor den dominerende indflydelse var psykoanalytisk. Herefter arbejdede Rogers, i , ved The Rochester Child Study Department, ud fra principper formuleret af Jessica Taft, elev af den Freudianske afhopper Otto Rank. Det var i denne kontekst Rogers tog sine første skridt i retning af den klientcentrerede psykoterapi, som han for første gang beskrev endnu noget ufærdigt i Counseling and Psychotherapy (1942). På dette tidspunkt var han blevet professor ved Ohio State University, hvorfra han i 1945 blev head hunted til Chicago University for at etablere Chicago Counseling Center. Årene i Chicago, hvor han blev indtil 1957, blev hans mest frugtbare år, både med hensyn til færdigudviklingen af klient centreret psykoterapi (standardværket Client Centered Therapy udkom i 1951), og med hensyn til forskning. Rogers var den første på det psykoterapeutiske område der åbnede sine teorier og sin praksis for omhyggelige videnskabelige efterprøvninger (Rogers & Dymond, 1954) og han blev belønnet herfor af den Amerikanske psykologforening der i 1956 tildelte ham The Distinguished Scientific Contribution Award. Rogers hvilede imidlertid ikke på laurbærrene, han husede en ambition om fortsat udbredelse af den klient centrerede psykoterapi og tog derfor imod en invitation til at blive professor ved Wisconsin University med tilknytning både til afdelingen for psykologi og afdelingen for psykiatri, hvilket gav ham mulighed for at søsætte en stort anlagt videnskabelig undersøgelse af klient centreret psykoterapi med patienter der led af schizophreni ved det kæmpestore (8ooo senge!) Wisconsin State Hospital. Resultaterne var tvetydige og bogen om projektet (1967) giver indtryk af terapeuternes tendens til at over 1

2 vurdere patienternes kontaktevne og til i for høj grad at tilrettelægge rammerne for terapien svarende til deres erfaringer med et neurotisk klientel. Først med Garry Prouty s (1994) udvidelse af klientcentreret psykoterapi med den såkaldte Præ Terapi åbnede den klient centrerede psykoterapi sig for alvor for klienter med schizofreni diagnoser. Årene i Wisconsin blev en skuffelse for Rogers. Hans tanker kom ikke til at møde den anerkendelse i den akademisk psykiatriske verden han havde håbet på, og i 1963 tog han til The Western Behavioural Science Institute i Californien og blev i 1968 medstifter af The Center for Studies of the Person, der stadig eksisterer og hvor han blev til sin død i Det er paradoksalt at Rogers i Californien blev nægtet autorisation til at udøve psykoterapi, fordi han ikke var læge!. Han bidrog ofte til den Amerikanske psykologforenings kamp der nu er vundet for at psykologer skulle kunne autoriseres som psykoterapeuter på lige fod med læger. Det var også i Californien han engagerede sig i elev centreret undervisning (1969), encountergrupper (1970), parforholdets dynamik (1972), og i de mere alment interaktionelle og også (internationalt) politiske implikationer af sine teorier (1977, 1980). På tidspunktet for sin død, 85 år gammel, af følgerne efter et fald, var han stadig travlt optaget af international fredsforskning og konfliktløsning, og få dage før sin død blev han nomineret til Nobels Fredspris 1987 for dette arbejde. Han nåede ikke at få nyheden om nomineringen før han døde. Klient Centreret Psykoterapi Klient centreret psykoterapi bygger på èn central humanistisk hypotese om menneskelig motivation: Hypotesen om eksistensen af den aktualiserende tendens. Den iboende retning af denne tendens antages at være positiv, dvs. at mennesket af natur vil udvikle eller aktualisere sig i den mest positive, konstruktive, kreative, og pro sociale retning der er mulig under de givne omstændigheder og betingelser. Dette betyder IKKE at mennesket ikke rummer destruktive potentialer (Carl Rogers og hele den humanistiske retning har været skrækkeligt misforstået på dette punkt), det betyder blot at de betingelser mennesker vokser op, og lever, under, er afgørende for i hvor vid udstrækning sådanne destruktive potentialer aktualiseres og at aktualisering af de mere destruktive potentialer, stadig er aktualisering af det givne menneskes mest konstruktive potentialer under de givne betingelser. Den humanistiske menneskeopfattelse er ikke naiv men den ER menneskekærlig. I logisk forlængelse af hypotesen om eksistensen af den aktualiserende tendens drejer klient centreret psykoterapi sig om at skabe betingelser der maximalt faciliterer aktualisering af klientens mest konstruktive potentialer, og det er med de tre såkaldte rogerianske kernebetingelser Rogers har sat sig solide spor i det psykoterapeutiske landskab. De tre kernebetingelser er 1. terapeutens ubetinget positive anerkendelse af klienten, 2. terapeutens empatiske forståelse af klienten og 3. terapeutens kongruens. Alle psykoterapeutiske retninger anerkender betydningen af disse betingelser for et vellykket terapiforløb, selvom de ofte bruger andre ord for dem (terapeutens accept af klienten, terapeutens ægthed eller integritet, f.eks.) og selvom de i deres omtale af dem demonstrerer en vis uvidenhed om den dybde og de implikationer disse begreber har i Rogers egen udformning af dem. Betydningen af de rogerianske kernebetingelser er også forskningsmæssigt dokumenteret, dels i Rogers og hans medarbejderes egen forskning i halvtresserne (Rogers & Dymond, 1954), dels i den megen senere forskning (se f.eks Hougaard, 1996, pp og ) der dokumenterer de nonspecifikke faktorers eller terapeut klient forholdets store betydning for udfaldet af et psykoterapeutisk forløb. Det punkt hvor Rogers klient centrerede psykoterapi adskiller sig helt afgørende fra alle andre psykoterapiformer er i denne terapiforms centrale po 2

3 stulat om at de tre kernebetingelser ikke alene er nødvendige men også tilstrækkelige betingelser for facilitering af klientens mest konstruktive potentialer og at tilføjelse af mere specifikke interventionsformer eller teknikker oftest gør mere skade end gavn, fordi de er svære nogle klient centrerede psykoterapeuter vil sige umulige at forene med empatisk forståelse og ubetinget positiv anerkendelse. For så vidt man ikke anser empatisk forståelse for en teknik, er klient centreret psykoterapi teknik løs. Den klient centrerede terapeuts eneste bestræbelse er at følge sin klient med empatisk forståelse, og via sin kommunikation af denne forståelse samtidig at udtrykke sin ubetingede positive anerkendelse, eller ubetingede accept, af klienten. Terapeutens kongruens viser sig i denne bestræbelses konsistens eller vedvarenhed igennem et terapiforløb, den empatiske forståelse og ubetingede accept af klienten er ikke en professionel facade, men en integreret del af terapeutens personlighed i hans eller hendes forhold til klienten. Terapeuten føler sig helt og fuldt nærværende i sin vedvarende modtagelse af klientens udtryk for sig selv med accepterende, empatisk forståelse. Den terapeutiske effekt af klient centreret psykoterapi tilskrives herefter klientens oplevelse af terapeutens ubetingede accept og empatiske forståelse, hvilket ganske svarer til den allerede nævnte, og forskningsmæssigt dokumenterede, store betydning af disse terapeut variable for et positivt udfald af psykoterapi. Så kort og enkelt kan den klassiske udformning af klient centreret psykoterapi, således som den også blev praktiseret af Rogers, beskrives. Dog kan dybden og rækkevidden af disse tilsyneladende så simple begreber, i deres Rogerianske betydning, naturligvis først forstås gennem et studium af Rogers hovedværker (1951, 1957 og 1959) og gennem praksis af klient centreret psykoterapi. Hvor blev klient centreret psykoterapi af? I dag er det sjældent, i Danmark, at møde en psykoterapeut der vedkender sig arv og gæld til Rogers og endnu sjældnere at møde en psykoterapeut der praktiserer klient centreret psykoterapi. Hvorfor? Jeg tror den vigtigste grund er den klient centrerede psykoterapeuts overdragelse af magt og ekspertise til klienten. Den klient centrerede psykoterapeut er ganske vist ekspert i at skabe en optimal grobund for klientens positive udvikling i bred forstand, men den nærmere retning og indholdet af denne udvikling, herunder også, til enhver tid, indhold og retning i den terapeutiske proces, er i mere radikal forstand end i andre psykoterapiformer op til klienten. Den klient centrerede psykoterapeut tror sig ikke på nogen måde klogere end klienten på hvad der rører sig i klienten, hvad klienten har behov for, hvad der vil være godt eller skidt for klienten, hvad der er galt med klienten, hvad der er klientens egentlige problem, hvad der kunne være mulige sammenhænge i, og løsninger på klientens problematik, hvordan dette eller hint skal fortolkes, osv., osv. Det centrale sted for vurdering og initiativ beror helt og aldeles i klienten. Dette er en helt naturlig følge af terapeutens tillid til at kernebetingelserne vil facilitere aktualisering af klientens mest konstruktive potentialer og af at empatisk forståelse er post diktiv, ikke præ diktiv. En så radikal tiltro til klientens egen ekspertise på sig selv og sin proces har nogle konsekvenser der går på tværs af mange strømninger i samfundet og i psykoterapeuter: For det første kan klient centreret psykoterapi ikke integreres med nogen form for sygdomsmodel. Enhver form for planlægning og målretning af terapien på baggrund af terapeutens vurderinger af klientens problematik, dvs. på baggrund af en eller anden form for diagnostik, hvad enten den er psykiatrisk, psykodynamisk, kognitiv, eller andet, er uforenelig med klient centreret psykoterapi. Klient 3

4 centreret psykoterapi er anti tesen til de krav og ambitioner om diagnostisk differentierede, målrettede, forudsigelige, detaljeret planlagte, og i sidste ende manualisér bare, terapiforløb, der er så fremherskende i dag. Det betyder ikke at klient centreret psykoterapi ikke kan praktiseres i, f.eks., en psykiatrisk sammenhæng, det betyder blot at terapien må forløbe parallelt, ikke integreret, med den øvrige behandling, og at terapeutens afvisning af på nogen måde at vide bedre om sin klient end klienten selv bliver respekteret. Det betyder også at den klientcentrerede psykoterapeut ikke kan honorere samfundets stadig mere udtalte krav om at få bedre besked om klienten ved at spørge klientens psykoterapeut, end ved at spørge klienten selv. For det andet tilfredsstiller klient centreret psykoterapi ingen narcissistiske behov hos terapeuten. Den klient centrerede psykoterapeut kan ikke, som de fleste psykoterapeuter af anden orientering, høste bifald i mange forskellige sammenhænge ved at fremlægge mere eller mindre detaljerede og skarpsindige analyser af forskellige typer klientproblematikker og/eller ved at fremvise en værktøjskasse med teknikker til hvordan forskellige problemtyper skal behandles. I sådanne sammenhænge forbliver den klient centrerede psykoterapeut uhørlig og usynlig. Med til dette billede hører også at den klient centrerede psykoterapis teori er et så stramt og færdigafrundet hele, at den er vanskelig at udvikle uden at komme på kollisionskurs med teoriens essens. Klient centreret psykoterapi er ikke imødekommende overfor hverken nyudvikling af sin metode eller overfor den almindelige tendens til at tro at nyt er bedre. Elever af Rogers har således heller ikke megen mulighed for at høste internt bifald ved at udvikle Rogers oprindelige teori (udover begrebsafklaring i forskellige sammenhænge), lidt svarende til at det er meningsløst at tale om udvikling af Euklids bevis for at antallet af primtal er uendeligt. For det tredje stiller klient centreret psykoterapi alle sine krav til terapeuten og ingen (bortset fra fremmøde og evt. betaling) til klienten og samtidig har terapeuten kun sin ubetingede accept og empatiske forståelse af klienten at gøre godt med. Der er ingen uegnede klienter, ingen umotiverede klienter, ingen modstand mod behandlingen. Assesment interviews eksisterer ikke, hvad der evt. foregår af assesment er klientens assesment af terapeuten, ikke omvendt. Vanskeligheder i den terapeutiske proces tilskrives således alene brist i terapeutens ubetingede accept og empatiske forståelse af klienten, og er hermed et signal til terapeuten om at han eller hun er stødt på én af sine egne blinde eller døve pletter, dvs. et signal til terapeuten om at han eller hun står overfor en større eller mindre personlig udviklingsopgave for (igen) at blive en tilstrækkelig kompetent terapeut for netop denne klient. Udover de ovennævnte grunde, der er snævert forbundne med essensen af klient centreret terapi, tror jeg at den kraftige amerikanisering af dansk psykoterapi og psykiatri spiller en rolle for den ringe udbredelse af klient centreret psykoterapi i Danmark. Langt den overvejende del af litteraturen om psykoterapi og psykiatri, der er tilgængelig på det danske marked, er amerikansk. Men selvom den klient centrerede psykoterapi blev født i USA, har den haft stadigt sværere ved at overleve i det af forsikringsselskaber dominerede amerikanske sundhedsvæsen, med hvad dette indebærer af krav om at kunne sælge psykoterapi som et færdigt produkt snarere end som en levende proces. I vore dage kommer de fleste udgivelser om klient centreret psykoterapi derfor ikke fra Amerika, men fra Mellemeuropa og fra England. Klient centreret psykoterapi lever således i bedste velgående i, f.eks., de fleste Europæiske lande udenfor Danmark, heriblandt i Tyskland, Holland, Belgien, Østrig og Italien, som danske psykoterapeuter, måske overvejende på grund af sprogbarrieren, sjældent skeler til. Adgangen til litteratur om klient centreret psykoterapi gøres måske heller ikke lettere af at kært barn har mange navne: Især engelske udgivelser fra de senere år bruger betegnelserne Person Centred Therapy eller Person Centred Counselling for at komme så tæt som muligt på 4

5 den bagvedliggende filosofis understregning af radikal ligeværdighed i det terapeutiske forhold. I det foregående har jeg ganske vist antydet forskellige, mere almene grunde til at jeg har ønsket at minde om eksistensen af klient centreret psykoterapi, men den vigtigste grund er personlig og vedrører spørgsmålet om terapeutens integritet: Jeg tror ikke at jeg er den eneste nuværende eller kommende psykoterapeut i Danmark som, på grund af deres menneskesyn og etiske holdninger, ofte har haft svært ved at forlige sig med psykoanalytisk psykoterapi og kognitiv adfærdsterapi (de i Danmark aktuelt dominerende psykoterapeutiske retninger). For psykoterapeuter, som føler sig bedst hjemme i psykologiens humanistiske skole, er klient centreret psykoterapi kvintessensen af en psykoterapeutisk holdning og arbejdsmåde, som ikke kommer i konflikt med deres personlige etik og livsfilosofi, men derimod vedvarende uddyber og beriger denne. Især disse psykoterapeuter har jeg ønsket at gøre opmærksom på eksistensen af klient centreret psykoterapi, dette så meget desto mere som terapeutens personlige integritet regnes for en af de nonspecifikke faktorer der er af betydning for et gunstigt udfald af psykoterapi. Jeg tror disse er de væsentligste grunde til den klient centrerede psykoterapis ringe udbredelse i Danmark, selvom klient centreret psykoterapi er mindst lige så givende for klienten som andre former for psykoterapi, og herudover også er en konstant lærerig udfordring for terapeuten. Hvorfor klient centreret psykoterapi? Man kan nu med god ret spørge hvorfor jeg vil gøre noget ud af at skrive om klient centreret psykoterapi til en Dansk læserkreds, når jeg ovenfor giver adskillige, efter min mening, gode grunde til at klient centreret psykoterapi er forholdsvis ukendt i Danmark, og samtidig henviser til den forskningsmæssigt dokumenterede non specificitets antagelse, og derfor ikke kan gøre gældende at klientcentreret psykoterapi er mere effektiv end andre former for psykoterapi. 5

6 Referencer Hougaard, Esben (1996): Psykoterapi: Teori og Forskning. Dansk Psykologisk Forlag. Prouty, Garry (1994): Theoretical Evolutions in Person Centered/Experiential Therapy: Applications to Schizophrenic and Retarded Psychoses. Westport: Praeger. Rogers, Carl (1977): Carl Rogers on Personal Power. New York: Delacorte Press. Rogers, Carl (1980): A Way of Being. Boston: Houghton Mifflin. Rogers, Carl (1942): Counseling and Psychotherapy: Newer Concepts in Practice. Boston: Houghton Mifflin. Rogers, Carl (1951): Client Centered Therapy. Boston: Houghton Mifflin. Rogers, C. & Dymond, R. (eds.) (1954): Psychotherapy and Personality Change. Chicago: University of Chicago Press. Rogers, Carl (1957): The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change. Journal of Consulting Psychology, 21, 2. Rogers, Carl (1959): A Theory of Therapy, Personality, and Interpersonal Relationships as Developed in the Client Centered Framework. In E. Koch (ed): Psychology: A Study of a Science, Vol. 3, New York: McGraw Hill. Rogers, C., Gendlin, E., Kiesler, D. & Truax, C. (1967): The Therapeutic Relationship With Schizophrenics. Wisconsin: The University of Wisconsin Press. Rogers, Carl (1969): Freedom to Learn: a View of What Education Might Become. Columbus, OH: Charles E. Merrill. Rogers, Carl (1970): Carl Rogers on Encounter Groups. New York: Harper and Row. Rogers, Carl (1972): Becoming Partners: Marriage and its Alternatives. New York: Delacorte Press. 6

er eksperten Klienten

er eksperten Klienten Fødselsdag Af Lisbeth Sommerbeck Den amerikanske psykolog Carl Rogers ville være blevet hundrede år i 2002. En dansk psykolog markerer fødselsdagen og gør sig tanker om, hvorfor så få herhjemme vedkender

Læs mere

Fra første empati-workshop i Dansk Carl Rogers Forum, den 20. november 2009

Fra første empati-workshop i Dansk Carl Rogers Forum, den 20. november 2009 LIDT OM EMPATI OG EMPATITRÆNING Fra første empati-workshop i Dansk Carl Rogers Forum, den 20. november 2009 v. cand. psyk. Lisbeth Sommerbeck Carl Rogers definition af empati Den empatiske tilstand, eller

Læs mere

TO FORTOLKNINGER AF KONGRUENS : TO FORSKELLIGE TERAPIER Lisbeth Sommerbeck (Baseret på Frankel & Sommerbeck, 2005, 2007)

TO FORTOLKNINGER AF KONGRUENS : TO FORSKELLIGE TERAPIER Lisbeth Sommerbeck (Baseret på Frankel & Sommerbeck, 2005, 2007) TO FORTOLKNINGER AF KONGRUENS : TO FORSKELLIGE TERAPIER Lisbeth Sommerbeck (Baseret på Frankel & Sommerbeck, 2005, 2007) Jeg vil I dette oplæg forsøge at demonstrere hvorledes Rogers indførelse af terapeutens

Læs mere

Klient-Centreret Psykoterapi. Lisbeth Sommerbeck, juni 2007. De centrale begreber

Klient-Centreret Psykoterapi. Lisbeth Sommerbeck, juni 2007. De centrale begreber Klient-Centreret Psykoterapi Lisbeth Sommerbeck, juni 2007 Artiklen er en let revideret udgave af siderne 27-62 i Lisbeth Sommerbeck (2004): Klient-centreret terapi i psykiatrien. København, Akademisk

Læs mere

Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere

Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere This page intentionally left blank 2 Lisbeth Sommerbeck Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Udenfor Terapeutisk Rækkevidde?

Udenfor Terapeutisk Rækkevidde? Udenfor Terapeutisk Rækkevidde? En introduktion til præ terapi Lisbeth Sommerbeck, klinisk psykolog, Psykiatrivirksomheden, Bornholm Udenfor terapeutisk rækkevidde Mange af de dårligst fungerende patienter

Læs mere

I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi

I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi af Bjørg Røed Hansen. Akademisk Forlag 2014. Pris: 299 DKr. 301 sider. ISBN-13: 9788750044369 Bjørg Røed Hansen, der er psykolog og dr.

Læs mere

INTRODUKTION AF LISBETH SOMMERBECK

INTRODUKTION AF LISBETH SOMMERBECK INTRODUKTION AF LISBETH SOMMERBECK 12 PSYKOLOG NYT Nr. 8. 2006 ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN UDEN FOR TERAPEUTISK RÆKKEVIDDE? Præ-terapi er en måde at være sammen med de dårligst fungerende patienter

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Carl R. Rogers og den signifikante læring

Carl R. Rogers og den signifikante læring Side 1 af 5 Carl R. Rogers og den signifikante læring De fire læringstyper For at forstå begreberne signifikant læring og transformativ læring skal de først ses i en større sammenhæng. Signifikant læring,

Læs mere

år har den empiriske psykoterapiforskning i stigende grad fokuseret på, hvordan terapeutens mere personlige bidrag til den terapeutiske

år har den empiriske psykoterapiforskning i stigende grad fokuseret på, hvordan terapeutens mere personlige bidrag til den terapeutiske Terapeuten Af Carsten René Jørgensen Terapeuten selv og det terapeutiske udbytte Hvordan påvirker terapeutens egen historie og mere personlige karakteristika den terapeutiske proces. Og hvordan kan terapeuten

Læs mere

Psykoterapi og erkendelse

Psykoterapi og erkendelse Psykoterapi og erkendelse Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere og klinikere. Foreløbig er udkommet:

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Opholdsstedet Aabyhus arbejder det kommende år med at omsætte mentalisering til hverdagen Af Maja Nørgård Jacobsen, psykolog I arbejdet med traumatiserede

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

De Nødvendige og Tilstrækkelige Betingelser for. Terapeutisk Personlighedsforandring

De Nødvendige og Tilstrækkelige Betingelser for. Terapeutisk Personlighedsforandring 1 De Nødvendige og Tilstrækkelige Betingelser for Terapeutisk Personlighedsforandring Carl R. Rogers 1 I mange år har jeg været engageret i psykoterapi med mennesker der lider. I de seneste år er jeg blevet

Læs mere

Encountergrupper. Dansk Carl Rogers Forum Niels Bagge 2016

Encountergrupper. Dansk Carl Rogers Forum Niels Bagge 2016 Encountergrupper Dansk Carl Rogers Forum Niels Bagge 2016 Encountergruppe - Definition The basic encounter group is relatively unstructured, which provides a climate of maximum freedom for personal expression,

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

RORET. Med klienten ved

RORET. Med klienten ved Klinisk praksis Af Susanne Andersen og Mogens Holme Med klienten ved RORET Spørg klienten, om han synes, der er fremgang i terapien. Udbyttet af den terapeutiske relation handler om meget andet end psykologiske

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Programmet der afprøves i dette projekt er udviklet i Canada og England 1. De er baseret på kognitiv færdighedstræning og har vist sig særdeles

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Et eksistentielt/humanistisk og psykodynamisk fagligt værdigrundlag

Et eksistentielt/humanistisk og psykodynamisk fagligt værdigrundlag TUBAs faglige profil Formålet med denne tekst er at fastlægge en faglig profil for TUBA som afsæt for kvalitetsudvikling og forskning. Profilen er bygget op omkring en række punkter, der søger at klarlægge

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Psykoterapi er noget fis, fordi

Psykoterapi er noget fis, fordi Psykoterapi er noget fis, fordi Om tre indvendinger mod psykoterapi Psykoterapi er noget meget privat. Faktisk kan jeg ikke umiddelbart forestille mig et mellemmenneskeligt forhold, der er mere privat

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Samarbejde om og i psykoterapi

Samarbejde om og i psykoterapi Samarbejde om og i psykoterapi Konstitueret centerchef Peter Koefoed og brugere af PC Stolpegård 26.10.12 Disposition Hvad er psykoterapi? Hvad er recovery? Samarbejde om psykoterapi.. Mellem interessenter

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Anerkendelse. og selverkendelse INTERVIEW. En helhedstænkning om relationer karakteriserer

Anerkendelse. og selverkendelse INTERVIEW. En helhedstænkning om relationer karakteriserer INTERVIEW Anerkendelse og selverkendelse En helhedstænkning om relationer karakteriserer norske Anne-Lise Løvlie Schibbyes psykoterapi. I et personligt interview til Psykolog Nyt forener hun filosofi,

Læs mere

Psykologiske forståelser og behandlingsmetoder til børn med ADHD

Psykologiske forståelser og behandlingsmetoder til børn med ADHD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets høring om børn og medicin 27. maj 2013 børn med ADHD PSYKOLOGISK PRAKSIS - MICHAEL KASTER

Læs mere

Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester. Efterår 2011

Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester. Efterår 2011 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab:

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: Esbjerg den 26. oktober 2013 Til: Dansk Psykologforenings Bestyrelse Stockholmsgade 2100 København

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

De mange Intelligenser og Læringsstile

De mange Intelligenser og Læringsstile De mange Intelligenser og Læringsstile Børn lærer på hver deres måde. Børn har forskellige styrkesider, potentialer og intelligenser. Hvert barn har sin unikke læringsstil og intelligensprofil. For at

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Sanne Almeborg, ph.d. stipendiat v. Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. 5. november 2009

Sanne Almeborg, ph.d. stipendiat v. Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. 5. november 2009 Sanne Almeborg, ph.d. stipendiat v. Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet 5. november 2009 Vejviser Mig og mit ph.d. projekt Dagens emne, begrundelser for emne Mit udgangspunkt:

Læs mere

Den narrative familieklasse

Den narrative familieklasse Den narrative familieklasse Narrativ Af Christian Kragh-Pedersen og Jannike Fogh En del børn i folkeskolen har svært ved at passe ind i de givne rammer og honorere de krav, der stilles til dem. Det er

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra april 2018 udbyder Mindwork & Cektos igen i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Rummelighed er der plads til alle?

Rummelighed er der plads til alle? Hotel Marselis d. 29 marts - 2012 Rummelighed er der plads til alle? - DEBATTEN OM INKLUSION OG RUMMELIGHED HAR STÅET PÅ I 13 ÅR HVAD ER DER KOMMET UD AF DET? - FORSØGER VI AT LØSE DE PROBLEMER VI HAR

Læs mere

Det motiverende interview

Det motiverende interview STOF nr. 2, 2003 Det motiverende interview Hvad er MI? Stephen Rollnick, Ph.D. & William, R. Miller, Ph.D. Dette er en forkortet udgave af What is motivational Interviewing først trykt i Behavioural and

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Behandling DEPRESSION

Behandling DEPRESSION Behandling & DEPRESSION Dette hæfte er det fjerde i en skriftserie, der udkommer i løbet af 2001, og som behandler forskellige emner med relation til depression. Planlagte udgivelser er: Fakta & depression*

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4

Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4 Lasse Rydberg / Foto Lasse Rydberg. København Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4 Det smukke er at se livet i et andet perspektiv Det er lykkedes at

Læs mere

Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009

Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009 august 2009 Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009 Undervisere: Psykologi: Gitte

Læs mere

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen 591 Psyke & Logos, 2002, 23, 591-596 TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? En anmeldelse af Birgitte Bechgaard, Hans Henrik Jensen og Thomas Nielsen: Forholdet mellem psykologisk og medicinsk behandling af psykiske

Læs mere

At få samling på tingene

At få samling på tingene Forord Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, forkortet KRAP, er et socialpædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det, der virker. At sige sådan kan måske være at tage munden

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

Børn og Unge med Spiseforstyrrelser

Børn og Unge med Spiseforstyrrelser Børn og Unge med Spiseforstyrrelser Børne- og Ungdomspsykiatrisk 1 Mit oplæg og min plan 1. Anoreksi er en sygdom der kan helbredes Hvordan ser vores behandling ud på BUC. 2. Forhindringer og støtte til

Læs mere

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN Tobias-Skolens etiske retningslinjer har som formål at værne om skolens og branchens værdier samt at skærpe bevidstheden om god, etisk praksis under uddannelsen samt

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning Portræt Af Bo Jacobsen YALOM Den amerikanske psykiater Irvin D. Yalom er en af verdens mest kendte terapeuter. Bo Jacobsen fik lejlighed til at besøge ham i hans hjem i Californien og interviewede ham

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014 - Blå Kors d.23.okt.2014 Feedback Informed Treatment Uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet 2007. Jeg har arbejdet med FIT siden 2008. I forhold til individuel terapi, familieterapi, gruppeterapi

Læs mere

Begrebsafklaring psykiatri. Majbrith Schioldan Kusk

Begrebsafklaring psykiatri. Majbrith Schioldan Kusk Begrebsafklaring psykiatri Majbrith Schioldan Kusk Lidt om de gales historie Ordet gal Ordet gal kendes fra oldnordisk som "galr" (substantiv) eller "galder" (verbum) i betydningen "at skrige". Det er

Læs mere

Don t be nice be real!

Don t be nice be real! Don t be nice be real! - om nogle af misforståelserne omkring Girafsprog Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste mennesker i dagens Danmark har hørt

Læs mere

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Dem det hele drejer sig om: Børnene. Hvordan forstår vi dem? Psykolog Jens

Læs mere

# $ % & ' % # ) * * + # ' # '

# $ % & ' % # ) * * + # ' # ' ! " " # $ % & ' ( &) % # ) + # ' # ', -. (. /! 0'$$ " 1 ) 1 2 & () 2 & 2 3 ) ) # & 2 3 ), ) 2 2 2 3 # 2 4 & 2 2 2 & 2 & 5 & & &) ) & & ) & ) 6&2 & ) & 2 ) ( & ) 2 3 2, ) & ) 2 & & Opgavens opbygning, afgrænsning

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Klubhusfællesskaber skaber muligheder for mennesker med psykiske lidelser

Klubhusfællesskaber skaber muligheder for mennesker med psykiske lidelser Hvad er et klubhus? Et klubhus er først og fremmest et fællesskab af mennesker. Meget mere end blot et dagtilbud, eller en social service. Et klubhus er vigtigst af alt et fællesskab af mennesker, som

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats

Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats Konference: Tidiga insatser för familjer Forsker Helene Oldrup Afdelingen for børn og familie, SFI København 15.5.2013 Evidensbaseret praksis Evidensbaseret

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Oplæg om recovery og 5 veje til et godt liv Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget. Rudersdal Kommune september 2014

Oplæg om recovery og 5 veje til et godt liv Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget. Rudersdal Kommune september 2014 Oplæg om recovery og 5 veje til et godt liv Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget Rudersdal Kommune september 2014 Recovery og Psykosocial rehabilitering Recovery er den proces eller rejse, som det

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning 3D Mor og barn i På Københavns Universitet bruger psykologer avanceret teknologi til at forske i den tidlige interaktion mellem mor og barn. Teknologien giver mulighed for at afdække processerne med hidtil

Læs mere

Carl Rogers (1951) Klient-Centreret Terapi Kap. 2

Carl Rogers (1951) Klient-Centreret Terapi Kap. 2 1 Carl Rogers (1951) Klient-Centreret Terapi Kap. 2 Oversættelse ved Lisbeth Sommerbeck Terapeutens holdning og orientering 1 I enhver form for psykoterapi er terapeuten selv en vigtig del af den menneskelige

Læs mere

Moduloversigt. For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut. 1.

Moduloversigt. For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut. 1. Moduloversigt For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut 1. år (modul 1-10) 1 Introduktion til oplevelsesorienteret psykoterapi PI og

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment 31/03/16 Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Scott D. Miller, Ph.D. Director, International Center for Clinical Excellence Susanne Bargmann, Psychologist ICCE Chief

Læs mere