Alkohol- og stofmisbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkohol- og stofmisbrug"

Transkript

1 Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug, kan du kontakte kommunens socialkoordinatorer på tlf / Her kan du få information om mulighederne for støtte og behandling for misbrug. Du kan også få hjælp til at identificere behovet for omsorg, støtte og service, og til at sikre, at du eller din pårørende tilbydes og modtager den berettigede støtte. Hvad er formålet? Formålet med denne kvalitetsstandard er at give en samlet information til borgerne om indhold, omfang

2 og udførelse af de ydelser, som Allerød Kommune tilbyder dig, som har udfordringer i forhold til overforbrug af alkohol og stoffer. Kvalitetsstandarden er også en beskrivelse af det serviceniveau, man ønsker i byrådet. Kvalitetstandarden beskriver den service, som du kan forvente at få, når du henvender dig om støtte og behandling i forhold til din misbrugsproblematik. I Allerød Kommune tilstræber vi, at behandlingen planlægges og foregår ambulant eller i dagregi. Det er vigtigt, at arbejdet med håndtering af misbrug sker i nærmiljøet, hvor det daglige liv leves og udfordringerne findes. Målgruppen: Borgere og pårørende med overforbrug af alkohol og/ eller stoffer, som er fysisk og/eller psykisk afhængige af et eller flere bevidsthedsændrende stoffer og alkohol. Allerød Kommune opfordrer borgere til at henvende sig til socialkoordinatorerne i Borgerservice ved ønske om behandling for misbrug. Vi mener, at det er afgørende for behandlingssuccesen, at kommunen er i tæt samarbejde med dig om en helhedsorienteret og koordineret indsats. Socialkoordinatorerne henviser dig til relevant behandling, og er bindeled til øvrige instanser, som du kan få brug for, og som eventuelt skal inddrages i forløbet, så du sikres den omsorg, støtte og service, du har ret til. For borgere over 18 år sker rådgivning og beslutning om indsats i Borgerservice / Social Indsats. 2

3 For unge under 18 sker rådgivning og beslutning om indsats i Familieafdelingen. Mål med indsatsen: Værdier og normer: Behandlingsmålene for dig som misbruger tager udgangspunkt i dine udfordringer og forudsætninger. Det overordnede mål med behandlingen er alkoholog stoffrihed. Hvis det ikke er muligt, tilstræbes det, at du opnår højst mulig grad af rehabilitering, og forbedret livskvalitet for dig selv, dine pårørende og omgivelser. Allerød Kommune tager afsæt i, at det enkelte menneske er hovedaktør i eget liv. Som en naturlig følge heraf tilrettelægger og samarbejder du løbende med socialkoordinatoren omkring din misbrugsbehandling. Socialkoordinatoren har i sit arbejde fokus på mennesket bag misbruget. Der arbejdes ud fra et motiverende og løsningsfokuseret perspektiv, hvor vi i åben dialog og med respekt for dig tager udgangspunkt i dine ønsker, samlede livsituation og ressourcer. Derved tilrettelægger vi sammen hurtigst muligt den bedste og korteste mulige indsats i forhold til din misbrugsproblematik. Hvad kan medarbejderne tilbyde? Hjemmebesøg og støttende samtaler. Råd- og vejledning til misbrugere, pårørende og samarbejdspartnere om behandlingsmuligheder Henvisning til misbrugsbehandling hos aktører, der samarbejder med Allerød Kommune. Henvisning til ambulantbehandling og bevilling af, dag- og døgnbehandling Samarbejde med relevante samarbejdspartnere og myndigheder. 3

4 Udarbejdelse af socialhandleplan. Opfølgning på behandlingstilbud under og efter behandlingsforløb. Hjemmebesøg: Besøg hjemme hos dig fra Allerød Kommunes opsøgende støttekontaktperson eller sociale koordinator efter dit ønske, eller efter henvendelse om bekymring fra pårørende eller andre, der er bekymret for dit overforbrug / misbrug. Sammen med dig og evt. dine pårørende drøftes og identificeres dine udfordringer i forhold til dit misbrug, og derigennem formuleres dine behov for omsorg, støtte og service. Du orienteres om, hvilke muligheder der er for støtte, og medarbejderen bistår dig med sikre, at du får den hjælp, du har ret til, og bistår dig med evt. kontakt til myndigheder eller andre. Hjemmebesøg kan tilbydes anonymt. Råd og vejledning: Henvisning til misbrugsbehandling: Råd og vejledning gives af socialkoordinatorer i Borgerservice, telefonisk, ved hjemmebesøg eller ved samtaler på rådhuset. Der tilbydes motiverende og støttende samtaler, herunder orientering om, hvad du eller din pårørende har af handlemuligheder og rettigheder i forhold til dine udfordringer. Der gives råd og vejledning om behandlings- og støttemuligheder i forhold til din akutelle livssituation. Socialkoordinatorerne henviser til misbrugsbehandling og bevilliger relevant behandling hos specialiserede aktører indenfor både alkohol og stofmisbrug. Vi henviser primært til ambulant - og dagbehandling efter dine ønsker og behov. Helt undtagelsesvis kan der henvises til døgnbehandling. De behandlingstilbud, som Allerød Kommune henviser 4

5 til, tager alle udgangspunkt i dine problemstillinger, livssituation, ressourcer og ønsker. De samarbejder med kommunen og relevante samarbejdspartnere med henblik på, at du kan deltage i det almindelige samfundsliv. Allerød Kommune sikrer, at de behandlingstilbud, vi samarbejder med, er godkendt af Socialtilsynet Faglig kvalitet: De misbrugsbehandlinger, som Allerød Kommune benytter sig af, har relevante sociale, pædagogiske eller sundhedsfaglige uddannelser og relevant efteruddannelse. Der henvises desuden til Tilbudsportalen for nærmere beskrivelse af personalet på de enkelte tilbud. Socialkoordinatorerne er socialfagligt grunduddannet på bachelorniveau og er løbende opkvalificeret i forhold til arbejdet med udsatte grupper. Samarbejde: Socialkoordinatoren sikrer det nødvendige samarbejde med relevante samarbejdspartnere og myndigheder under dit behandlingsforløb for at understøtte en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Der kan være tale om samarbejde og koordinering med jobcenter, arbejdsgiver, familieafdelingen, kriminalforsorgen, læger og sygehuse, distrikt psykiatrien, skoler m.m. Det skal for en ordens skyld nævnes, at Familieafdelingen i Allerød Kommune inddrages, hvis du har kontakt med eller hjemmeboende børn under 18 år for sikre inddragelse af familie- og børneperspektivet i behandlingen. Derigennem tilsigter man at styrke din forældrekompetence, og sikre en helhedsorienteret behandlingsindsats samtidig med opmærksomhed på, hvilke forhold børnene lever under 5

6 og sikring af børnenes trivsel. Udarbejdelse af behandlingsplan og tilbud om handleplan: Opfølgning på behandlingsplanen: Hvad koster det? Som led i misbrugsbehandlingen udarbejder misbrugsbehandler i dialog med dig en behandlingsplan, som godkendes af Allerød Kommune. Planen skal indeholde beskrivelser af dine udfordringer, og målene med indsatsen på kort og langt sigt. Det skal også fremgå, hvilke forpligtigelser du, behandlingsstedet og Allerød Kommune har under forløbet. Socialkoordinatoren tilbyder dig at udarbejde en socialhandleplan, som beskriver din samlede livssituation og de mål du ønsker at arbejde med på kort og lang sigt. Handleplanen er et dynamisk værktøj, hvor dine mål og aftaler for at nå dem noteres, hvor nye mål tilføjes, og hvor handleplanen løbende evalueres og justeres efter dine behov. Der skal ske opfølgning på din behandlingsplan 1 måned efter din behandling er afsluttet og igen 6 måneder efter, behandlingsforløbet er afsluttet. Det sker typisk ved, at du har en samtale med din behandler, som sender en kort status skrivelse til din socialkoordinator. I enkelte tilfælde vil du blive indkaldt til opfølgning i kommunen i stedet. Behandling for alkohol og stofmisbrug, er gratis for dig. I forbindelse med døgnbehandling bliver du opkrævet egenbetaling til kost og logi. Egenbetalingen udregnes på baggrund af dine indkomstforhold og økonomiske forpligtigelser til egen bolig jf. Servicelovens 101. Behandlingsgaranti: Der må højest gå 14 dage fra, at du henvender dig med ønske om misbrugsbehandling til behandlingen iværksættes jf. Lov om Social Service 101, stk. 2 og tilsvarende i Sundhedslovens 141, stk. 2. 6

7 Mulighed for frit valg: Alkoholbehandling efter sundhedslovens 141 Hvis du har et alkoholmisbrug, har du ret til frit valg af behandlingssted. Det er en forudsætning, at behandlingsstedet har indgået samarbejdsaftale med og er godkendt af en kommune. Stofmisbrugsbehandling efter servicelovens 101 Når du er visiteret til behandling for stofmisbrug, kan du vælge at blive behandlet i et alternativt behandlingstilbud forudsat, at stedet er godkendt af Socialtilsynet og leverer behandlingstilbud af tilsvarende karakter, som du er bevilliget. I særlige tilfælde kan retten til frit valg tilsidesættes eller begrænses, hvis hensynet til dig taler for det. Behandling med lægemidler efter sundhedslovens 142 Der er ikke frit valg af behandlingssted ved substitutionsbehandling, hvor der sker lægelig behandling med lægemidler. Henvendelse og anonymitet Alle, der oplever problemer på grund af alkohol og stoffer, kan henvende sig til socialkoordinatorerne i Borgerservice på tlf. nr / , som orienterer dig om dine muligheder for hjælp. Du kan godt vælge at være anonym, når du ringer. Du har også mulighed for at modtage anonym ambulant behandling for alkoholmisbrug, hvilket medarbejderne kan fortælle nærmere om, når du ringer til dem. Du kan også få oplysninger om denne mulighed hos de respektive alkoholbehandlingstilbud. Monitorering af indsatsen: Allerød Kommune og behandlingstilbuddene indberetter i relevante og lovpligtige databaser. Det er således muligt at trække lokale opgøreler over antal 7

8 borger i behandling, alder, gennemførsel af behandling med mere. Derudover dokumenteres behandlingsarbejdet i Bosted og ved fremsendelse af behandlingsplan, status og afslutningsskrivelse fra behandlingstilbuddene til kommunen. Der følges op på behandlingsplanen 1 måned efter behandlingsforløbet er afsluttet og igen 6 måneder efter, at behandlingsforløbet er afsluttet. Konkrete mål der monitoreres i forhold til Alkohol 60 % af henviste borgere gennemfører alkoholbehandlingen Stofmisbrug 25 % stoffri efter afsluttet behandling 80 % har reduceret deres forbrug af stoffer 50 % der har afbrudt behandling vender tilbage i behandling inden for 12 måneder 20 % der har afsluttet behandlingen, vender tilbage til behandling inden 12 måneder Allerød Kommune arbejder på at bidrage til regeringens 2020 mål for stofmisbrugsområdet: Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb som stoffri eller med reduktion i misbruget, øges til mindst 50 procent. Endvidere forventes det, at andelen af borgere, som henvender sig igen inden for 12 måneder efter afsluttet behandling reduceres til 50 % i

9 Kontaktinformation: Henvendelse fra kommunen. Hvad siger loven: Spørgsmål vedrørende misbrug af alkohol, hash og andre euforiserende stoffer kan rettes til socialkoordinatorerne i Borgerservice. Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, kommer henvendelserne som papirbrev. Du vil også opleve, at medarbejderne ringer til dig. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis behandling til alkoholmisbrugere ifølge SUL 141, stk. 1. Af bemærkningerne til loven fremgår det, at kommunen beslutter, om borgeren skal tilbydes ambulant, dag- eller døgnbehandling. Serviceloven (SL) 101 giver kommunen pligt til at tilbyde misbrugsbehandling. Herunder pligt til at tilbyde gratis medicinsk - og alkoholbehandling, som er beskrevet i Sundhedsloven (SUL) 142 og 141. Efter Serviceloven 101, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen tilbyde social behandling af stofmisbrugere. Behandlingen efter SL 101 stk. 1, skal ifølge stk. 2 iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen fra kommunen med ønske om behandling. S Servicelovens 101, stk. 3 og bekendtgørelse nr af fastsætter regler om behandling af stofmisbrug for unge under 18 år. Familieafdelingen i Allerød Kommune varetager indsatsen for unge under 18 år, som har rusmiddelsproblematikker. 9

10 Hvis du ønsker at klage? Klage over den sociale del af behandlingen (Lov om Social Service 101) kan ske til Ankestyrelsen Tegholmsgade København SV Mail: Klagen skal sendes til: Allerød Kommune Social Indsats Bjarkesvej Allerød Du kan klage mundligt eller skriftlig, og skal oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen. Vi kigger på sagen igen, og hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi den videre til Ankestyrelsen. Hjemmeside: Klager over den medicinske del af behandlingen (Sundhedsloven 141 og 142) til: Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Frederiksborggade København K Hjemmeside: Klagevejledning alkoholbehandling: Loven bag tilbuddet er 141, stk. 1 i Sundhedsloven, som fastslår at kommunen skal tilbyde gratis behandling til alkoholmisbrugere. Af bemærkningerne til loven fremgår, at kommunen beslutter, om borgeren skal tilbydes ambulant-, dag- eller døgnbehandling. 10

11 Der kan ikke klages til patientklagenævnet over kommunens beslutning om behandling. Der kan heller ikke klages over beslutningen til andre myndigheder, men der kan klages over kommunens generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser, der skal være til rådighed, personalets optræden m.v. Misbrugsbehandlingstilbud med samarbejdsaftaler: Hillerød Alkoholbehandling: Torvet 7, Baghuset 3400 Hillerød Tlf Mail adresse: Godkendt af Socialtilsynet til behandling: Alkoholmisbrug efter Sundhedslovens 141 og 142 Hillerød Alkoholbehandling er et ambulant behandlingstilbud, der tilbyder gratis rådgivning og alkoholbehandling, hvis alkoholforbruget er ved at, eller har taget overhånd. Og du har mulighed for at være anonym. Hillerød Alkoholbehandling tilbyder indledningsvist en uforpligtende samtale, hvor du er velkommen til at tage en af dine nære med. Beslutter du dig for at gå i behandling hos dem, så aftaler I en ny tid. Der bliver i samarbejde med dig lagt en individuel behandlingsplan ud fra dine personlige mål og ønsker. Du har mulighed for både individuelle samtaler og deltagelse i gruppeforløb, ligesom der også tilbydes samtaler for par og pårørende. 11

12 Der tilbydes ligeledes afrusning, antabus og NADA (øreakupunktur) som supplement til behandlingen. Hillerød Alkoholbehandling ligger centralt ved torvet i Hillerød. De bor i et charmerende baghus, som ligger diskret. Lokalerne er lyse og venlig, og i cafeen bydes der på kaffe og chokolade. Du bliver mødt af et engageret team af behandlere med mange års erfaringer inden for alkoholområdet. De ved hvor svært det er at bede om hjælp, og møder dig med respekt og ydmyghed. Behandlingsfilosofien bygger på, at enhver person er unik og ligeværdig. Rusmiddelskonsulenten: v/lasse H. Larsen Østergade 11, 1 tv Hillerød Tlf Mail adresse: Godkendt af Socialtilsynet til behandling: Stofmisbrug efter Servicelovens 101 Rusmiddelskonsulenten tilbyder ambulant dagbehandling til personer fra 15 år med misbrug af centralstimulerende rusmidler og med misbrug af cannabis og af andre rusmidler. Der tilbydes ambulant behandling med individuelle samtaler 1 til 3 gange om ugen. Der er tilknyttet vagttelefon i tidsrummet 8.00 til i hverdage Behandlingsforløbet er baseret på motiverende samtaler og kognitiv adfærdsterapi samt med stof og psykoedukation. 12

13 Der arbejdes med ambulant afgiftning over tid. Hjælp til at finde andre redskaber som erstatning for den destruktive misbrugeradfærd. I behandlingsforløbet er der fokus på struktur, kost, søvn og motion. Der samarbejdes med relevante samarbejdspartnere i kommuner, på jobcentre, i psykiatrien, sundhedsvæsenet, kriminalforsorgen, uddannelsessteder, støttepersoner, familie netværk med videre. Du kan hører nærmere om tilbuddet ved at læse på Rusmiddelskonsulents hjemmeside, ringe til Lasse eller ved at se på Tilbudsportalen hvor der er uddybet beskrivelse af Rusmiddelskonsulentens tilbud, som også godkendt af Socialtilsynet. Gydevang Dagbehandling: Gydevang 2B 3450 Allerød Tlf Mail adresse: Godkendt af Socialtilsynet til behandling: Stofmisbrug efter Servicelovens 101 Alkoholmisbrug efter Sundhedslovens 141 Gydevang er et dagbehandlingstilbud for misbrugere i alderen fra 18 år, som har ønske om at blive fri af sit misbrug af stoffer eller/og alkohol. Gydevang tilbyder intensiv dagbehandling med mulighed for et skema på 30 timer om ugen, fordelt over 5 dage. I weekenderne og hverdagsaftener er der vagtelefon, som man kan benytte sig af frem til kl Forløbet er så intensivt, at det kan bruges som alternativ til døgnbehandling, og erfaringer fra Gydevang peger på, at det 13

14 er vigtigt at arbejde med misbrugeren i nærmiljøet, hvor de møder de daglige udfordringer. Socialtilsynet skriver: Gydevang arbejder målrettet med borgerens sociale kompetencer for at blive selvstændige mennesker, der er i stand til at agere i sociale sammenhænge og indgå i relationer, der understøtter et liv uden misbrug. Behandlingstilbud tilrettes den enkelte og består af: Mulighed for afgiftning 8-10 dag i en døgnbehandling, der samarbejdes med. Skemalagt ugeprogram på 30 timer, der indeholder gruppeterapi, foredrag, workshops, meditation, individuelle samtaler, fysisk træning og mulighed for Nada akupunktur. Der kan aftales individuel afhentning hver morgen i starten med henblik på opbygning af struktur, hvor målet er at blive selvtransporterende. Der gives månedskort til offentlig transport og fitnesskort som gælder i Fitness Worldcentre. Efter endt dagbehandling, som typisk varer imellem 3 og 6 måneder, overgår du til efterbehandling, som er inkluderet i forløbet. Efterbehandlingen er af 6 måneders varighed, hvor der arbejdes tilbagefaldsforbyggende med individuelle samtaler og opgaver. Du kan hører nærmere om tilbuddet ved at læse på Gydevangs hjemmeside, ringe til dem eller ved at se på Tilbudsportalen, hvor der er uddybet beskrivelse af Gydevang, som også er opdateret, og godkendt af Socialtilsynet på alle punkter. Nordsjællands Misbrugscenter: Skansevej 2C 3400 Hillerød 14

15 Tlf Mail: Godkendt af Socialtilsynet til behandling: Stofmisbrug efter Servicelovens 101 Alkoholmisbrug efter Sundhedslovens 141 og 142 Drikker du for meget eller tager du stoffer? Nordsjællands misbrugscenter tilbyder ambulant rådgivning og behandling til unge og voksne, der oplever problemer med alkohol og stoffer. Der tilbydes også ambulant rådgivning og behandling til familie og pårørende. Der er også mulighed for afrusning, og antabus- og substitutionsbehandling. Nordsjællands misbrugscenter er en del af regionens Den sociale Virksomhed, og har i mange år tilbudt behandling for alkohol- og stofmisbrug for borgere i hele Nordsjælland. Nordsjælland misbrugscenter tilbyder: Åben rådgivning Du kan få en uforpligtende og anonym samtale med en behandler. Kortlægning og behandlingsplan I samarbejde mellem dig og behandler skaber i et samlet billede af din situation, herunder misbrug, psykosociale og helbredsmæssige forhold. Der anvendes i kortlægningen en struktureret interviewmetode Addiction Severity Index (ASI). Kortlægningen sker indenfor 14 dage. Der skrives i samarbejde med dig en behandlingsplan, hvor der tages stilling til intensiteten og karakteren af tilbud du kan profitere af. Individuel og gruppebehandling 15

16 Individuelle behandlingsforløb og behandling i grupper sammensættes forskelligt alt efter behov og varierer i indhold og varighed. Typisk vil et gruppe forløb vare 12 uger med fremmøde 1 gang ugentlig, og et individuelt forløb vil typisk vare 12 uger med fremmøde 1 gang ugentlig eller hver 14 dag. Det er muligt at inddrage pårørende i individuelle samtaleforløb. Behandlingen består af. I behandlingen veksles der imellem terapi og undervisning. Der tages udgangspunkt i motiverende metode og kognitiv terapi. Der fokuseres på udvikling af nye og mere hensigtsmæssige måder at håndtere forskellige situationer og følelser på end med hjælp fra rusmidler. Ambulant afrusning Vi tilbyder ambulant afrusningsforløb af 3-10 dages varighed. Der foretages en lægelig vurdering og medicinsk ordination og brugeren vurderes, vejledes og støttes ved opstart af behandlingen og ved opfølgning der følges op på behandlingen i op til ti dage efter opstart både telefonisk og ved at brugeren møder op til udlevering af medicin og vurdering. Ambulant afrusning i hjemmet Pakken indeholder samme ydelser som ovenstående ambulante afrusning, men medicinen bringes ud til borgeren af en sundhedsfaglig medarbejder. Ordinær substitutionsbehandling Du gennemgår en lægelig udredning, får udleveret substitutions- og støttemedicin 1-4 gange om ugen samt lægelig opfølgning hver tredje måned. I behandlingens startfase er den lægelige opfølgning dog hyppigere. Antabus 16

17 Du gennemgår en lægelig udredning, får udleveret antabus 1-2 gange om ugen samt lægelig opfølgning minimum hver 6.måned. I behandlingens startfase er den lægelige opfølgning dog hyppigere. Du kan hører nærmere om tilbuddet ved at læse på Den sociale Virksomheds hjemmeside, ringe til dem eller ved at se på Tilbudsportalen, hvor der er uddybet beskrivelse af Misbrugscentret Nordsjælland, som også er opdateret, og godkendt af Socialtilsynet på alle punkter. 17

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Aktivitets- og samværstilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Aktivitets- og samværstilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Aktivitets- og samværstilbud 2016 Brug for et aktivitetseller samværstilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et aktivitets- og samværstilbud, kan du kontakte

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse 2016 Interesseret i beskyttet beskæftigelse? Hvis du eller en pårørende har interesse i at komme i beskyttet beskæftigelse, kan du kontakte koordinatorerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Afløsning eller aflastning

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Afløsning eller aflastning Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Afløsning eller aflastning 2016 Brug for aflastning eller afløsning? Hvis du som pårørende passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015. FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter

Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015. FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015 FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Opdateret d. 20 oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Kvalitetsstandarder og servicemål...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Formålet med hjælpen Formålet med behandling for stofmisbrug er: - at du mindsker dit misbrug eller kommer helt ud af det. - at mindske de skader,

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med til

Læs mere