1. Nordjysk Lånefond tilbyder attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Nordjysk Lånefond tilbyder attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale."

Transkript

1 Side: 1 af 13 for lån via Version 505 gældende pr. 6. december 2013 Formål 1. tilbyder attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale. 2. Formålet er at fremme innovation og jobskabelse i private virksomheder for derigennem at bidrage til den generelle vækst i Nordjylland. Rammevilkår 3. må ikke være konkurrenceforvridende. Vejledning 4. Lokale erhvervskontorer og Væksthus Nordjylland yder rådgivning om: a. Generelle erhvervsstøtteordninger herunder lånemuligheder via b. Låneansøgning til c. Udarbejdelse af forretningsplan, projektplan m.m. 5. Efter behov yder rådgivning via: a. Telefon b. Rådgivningsbesøg Udlånsperiode 6. I følgende områder af Nordjylland skal de projekter, som medfinansierer, være afsluttet og fuldt udbetalt inden udgangen af 2014: Hjørring kommune (Tidligere Hjørring kommune) Jammerbugt kommune (Tidligere Aabybro kommune) Morsø kommune Mariagerfjord kommune (Tidligere Hadsund og Mariager kommuner) Rebild kommune (Tidligere Skørping og Støvring kommuner) Thisted kommune Vesthimmerlands kommune (Tidligere Aars og Aalestrup kommuner) Aalborg kommune (Ikke øen Egholm) a. For at en låneansøgning fra disse områder kan behandles, skal det være realistisk, at projektet kan gennemføres og udbetales indenfor fristen. b. Det er ikke muligt at søge dispensation for udbetalingsfristen. 7. I følgende områder af Nordjylland er ingen generel tidsfrist, dog er det målet, at projekterne hurtigst muligt gennemføres: Brønderslev kommune Frederikshavn kommune Hjørring kommune (Tidligere Hirtshals, Løkken-Vrå og Sindal kommuner) Jammerbugt kommune (Tidligere Brovst, Fjerritslev og Pandrup kommuner) Læsø kommune

2 Side: 2 af 13 Mariagerfjord kommune (Tidligere Arden og Hobro) Rebild kommune (Tidligere Nørager Kommune) Vesthimmerlands kommune (Tidligere Farsø og Løgstør Kommune) Aalborg kommune (Kun Egholm) Låneansøgning 8. Låneansøgning SKAL indsendes INDEN projektets påbegyndelse. a. Nyeste låneansøgningsformular skal være udfyldt og indeholde alle relevante og nødvendige oplysninger. b. De i låneansøgningsformularen oplyste relevante dokumenter, skal være vedlagt ansøgningen. c. Låneansøgningen skal være underskrevet af de tegningsberettigede. d. Nyeste låneansøgningsskema er tilgængeligt via hjemmesiden. 9. Underskrevet låneansøgning fremsendes pr. til:. Ansøgningen fremsendes såvel i: a. Redigerbart format b. Indscannet format med underskrift af tegningsberettigede. Det indscannede eksemplar skal omfatte alle sider og ikke kun erklæring og underskrift. Såfremt ansøger ikke har mulighed for at fremsende indscannet ansøgning, kan underskrevet udgave sendes som almindelig post. 10. Låneansøgning skal være vedlagt: a. En gennemarbejdet og realistisk forretningsplan for virksomhedens drift og udvikling. Forretningsplan udformes som udgangspunkt på dansk. b. En realistisk projektplan for projektets gennemførelse, indeholdende faseopdeling, aktivitetsbeskrivelse og milepæle. Projektplan udformes som udgangspunkt på dansk. c. Øvrige dokumenter anført i låneansøgning herunder de minimis erklæring. 11. Låneansøgninger modtages løbende. 12. Låneansøger skal stille alle relevante oplysninger til rådighed for. Screening 13. Såvel forretningsplan som projektplan underkastes en screening af Væksthus Nordjylland, der bl.a. fokuserer på: a. Markedsmæssig bæredygtighed, b. Teknologisk bæredygtighed, c. Tilstedeværelse af de nødvendige kompetencemæssige forudsætninger, såvel i forhold til gennemførelse af projektet og den kommercielle realisering og d. Kompetence til den kommercielle realisering. 14. Screeningen gennemføres ved, at Væksthus Nordjylland aflægger virksomheden et screeningsbesøg. a. Screeningsbesøg gennemføres som dialog med udgangspunkt i Væksthjulet, der er en 360 graders evaluering. På forhånd udfyldes fremsendt spørgeskema. b. Screening er gratis for låneansøger, og stilles til rådighed for låneansøger.

3 Side: 3 af 13 Lånesagsbehandling 15. Som hovedregel behandles indkomne låneansøgninger på det førstkommende bestyrelsesmøde, dog således at ansøgningen senest bør være modtaget 6 uger før mødet. a. Seneste frist i forhold til det enkelte bestyrelsesmøde offentliggøres på hjemmesiden. 16. Bestyrelsesbehandlingen sker med basis i låneindstilling, der beskriver projektet og indeholder forslag til lånebeløb og specifikke vilkår. a. Låneindstillingen udarbejdes af en repræsentant for. b. Med det formål at afklare uklarheder i den indsendte låneansøgning og sikre den fornødne forståelse for projektet, aflægger s repræsentant besøg hos låntager. Hvem kan låne? Låntager 17. Der skal være tale om selvstændig juridisk enhed såsom enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber (I/S), aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), andelsselskaber (AmbA), kommanditselskaber (K/S) m.fl. a. Der skal være tale om en dansk virksomhed registreret med dansk CVR-nummer. b. Låntager kan ikke være division, afdeling, filial, kontor o.l. 18. Det er ikke et krav, at virksomheden har hjemsted i Nordjylland. Virksomheden bør have en forretningsadresse i Nordjylland. Virksomhedens størrelse 19. I henhold til EU s regler skal der på bevillingstidspunktet være tale om en lille eller mellemstor virksomhed (SMV virksomhed), for at virksomheden er låneberettiget dvs.: Mindre end 250 ansatte Enten en omsætning mindre end 50 mio. EUR (Ca. 375 mio. kr.) Eller en balance mindre end 43 mio. EUR (Ca. 322 mio. kr.) a. Tilknyttede virksomheder, dvs. såvel moderselskaber som datterselskaber, med ejerandel på 50 % eller derover indregnes fuldtud ved beregningen af grænseværdierne. b. Partner virksomheder dvs. associerede virksomheder med ejerandel fra 25 % op til 50 % indregnes forholdsmæssigt ved beregningen af grænseværdierne. Såfremt ejer er offentligt investeringsselskab, venturekapitalselskab, business angel, universitet, nonprofit forskningscenter, institutionel investor eller regional udviklingsfond indregnes partnerskabet ikke. Virksomhedens udviklingsstadie og alder 20. Virksomheden skal være iværksætter, vækstiværksætter eller yngre virksomhed. 21. Virksomheden skal være indenfor følgende udviklingsfaser: Etableringsfase (Startfase) Begyndelsesfase (Udviklingsfase) eller Første ekspansionsfase (Vækstfase) 22. Den vejledende alder for en iværksættervirksomhed eller nyere virksomhed er maksimalt 7 til 10 år. Aldersgrænsen er definitivt 10 år. a. Alderen, fastsættes som tidspunktet for starten af det pågældende forretningsområde for den nuværende ejerkreds dvs.

4 Side: 4 af 13 Hvis ejerskabsperiode er under 10 år er definitiv aldersgrænse opfyldt. Hvis forretningsområdet er under 10 år er definitiv aldersgrænse opfyldt. Hvis såvel ejerskabsperiode som forretningsområde er over 10 år er definitiv aldersgrænse IKKE opfyldt. b. Tidspunkt for nuværende ejerkreds overtagelse, er det tidspunkt, hvor nuværende ejerkreds etablerede virksomheden eller overtog en ejerandel eller en stemmeandel, i virksomheden på minimum 25 %. Overdragelse af ejerandele mellem interesseforbundne parter f.eks. søsterselskaber, opfattes ikke som ejerskifte. Overdragelse af ejerandele indenfor familien, opfattes som ejerskifte. Kravet er at den daglige ledelse, skal være overdraget. Såfremt ny ejer (Min. 25 %) agerer indenfor samme forretningsområde, er udgangspunktet det tidspunkt, hvor ny ejer etablerede sig indenfor forretningsområdet. c. Der er tale om et nyt forretningsområde, hvis aktiviteten kan opfattes som en knopskydningsvirksomhed, uanset om den etableres i et datterselskab under samme juridiske enhed. Den udskillende virksomhed må ikke være eneste kunde/aftager til produktionen. Forretningsområdet SKAL afvige væsentligt fra eksisterende forretningsområder. Der skal være tale om et nyt produkt, der adskiller sig væsentligt fra eksisterende produkter, såvel i forhold til produktionsform, anvendelse og marked. Såfremt ejer (Min. 25 %) agerer indenfor samme forretningsområde, er udgangspunktet det tidspunkt, hvor ejerselskabet etablerede forretningsområdet. Branchemæssige afgræsninger 23. yder som hovedregel lån til alle brancher, dog undtagen følgende brancher: a. Handelsvirksomhed herunder detail- og grossisthandel b. Primærproduktion af landbrugsprodukter. c. Fiskeri og akvakultur. d. Skovbrug og gartneri. e. Underleverandører uden egne produkter / teknologier f. Kulsektoren. Økonomi 24. Virksomheden skal være sund dvs. den: Skal vurderes i stand til at løfte udviklingsprojektet og gennemføre efterfølgende kommercialisering. Have et dokumenteret vækstpotentiale. Ikke være kriseramt. a. Såfremt der er tale om en driftsvirksomhed, skal den: Have en indtjeningsevne. Samlet set være lønsom. Have en positiv egenkapital. b. Såfremt der er tale om en udviklingsvirksomhed, skal der: Være et realistisk forhold mellem de samlede udviklingsomkostninger og den fremtidige forventede indtjeningsevne.

5 Side: 5 af 13 Hvad kan der lånes til? Projekt 25. Der skal være tale om et udviklingsprojekt, der omfatter investeringer i materielle og immaterielle aktiver i form af rådgivning, analyse og udviklingsaktiviteter. Der er grundlæggende 3 typer af udviklingsprojekter: a. Teknologisk udvikling i forhold til produkt. Der skal være tale om en væsentlig fornyelse i produkterne, forstået som væsentligt nyt teknologiindhold. En naturlig, almindelig udvikling er ikke tilstrækkelig. b. Teknologisk udvikling i forhold til produktionsevnen. c. Markedsmæssig udvikling. 26. Udviklingsprojektet skal have et erhvervsmæssigt formål. a. Projektet skal udmønte sig i en indtægtsgivende aktivitet. 27. Projektet skal medføre beskæftigelse og udvikling i Region Nordjylland a. Det afsætningsmæssige perspektiv skal række ud over Region Nordjyllands grænser. b. Projektet skal bevare eller skabe arbejdspladser i Nordjylland. Projektet skal indenfor projektperioden medføre beskæftigelse til flere end iværksætteren / virksomhedsejeren. Formålet er ikke at flytte arbejdspladser imellem nordjyske virksomheder. c. Såfremt aktiviteterne, i lånet løbetid, flyttes udenfor Nordjylland, vil lånet skulle indfries. 28. Projektet skal have en nyhedsværdi, såvel i forhold til virksomheden selv som i forhold til andre Nordjyske virksomheder a. Vurderingen af nyhedsværdien tager udgangspunkt i en eller flere af følgende vækstkilder: 29. Projektet skal medføre et: Innovation, videnopbygning og videndeling Anvendelse af ny teknologi Etablering og udvikling af nye virksomheder a. Kvalitativt teknologisk løft b. Kvalitativt markedsmæssigt løft Investeringer der kan belånes 30. Følgende typer af investeringer kan belånes a. Vidensopbygning i virksomheden, forstået som produktudvikling, markedsanalyser o.l. b. Rettigheder såsom patentrettigheder, licenser o.l. c. Væsentlige ændringer i eksisterende virksomheds produkt eller produktionsproces. d. Etablering af nødvendigt produktionsanlæg og faciliteter som følge af innovation eller etablering af virksomhed herunder: Anskaffelse, opbygning og installation af produktionsudstyr og anlæg. Opførelse og ombygning af fast ejendom. Såfremt etablering sker i lejede lokaler eller på lejet grund, skal lejekontrakt være uopsigelig i lånets løbetid.

6 Side: 6 af Følgende typer af investeringer kan IKKE belånes a. Ej driftsfinansiering. b. Ej driftsstøtte til eksport herunder etablering og drift af distributionsnet og løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed. c. Ej organisationsudvikling d. Ej køb af transportkøretøjer. e. Ej anskaffelse af erstatningsmateriel, som følge af slitage. f. Ej kapacitetsudvidelser, der er naturlige driftsaktiviteter. g. Ej køb af udlejningsmateriel, med henblik på efterfølgende udlejning. h. Ej salg eller markedsføring. i. Ej anskaffelse af udstyr der finansieres via leasing j. Ej køb af fast ejendom. k. Ej køb af eksisterende virksomhed, såvel som virksomhedsovertagelse eller overtagelse af ejerandel, som ikke er en nødvendig forudsætning for gennemførelsen af det ansøgte projekt. Nødvendighed (Additionalitet) 32. Lånet fra skal være en forudsætning for projektets gennemførelse (Additionalitet), dvs. såfremt finansieringen er mulig via andre finansieringskilder, kan ikke yde lån til projektet. Låneberettigede omkostninger 33. Det forudsættes, at projektbudgettet alene omfatter låneberettigede omkostninger. a. Omkostninger / investeringer afholdt før har bekræftet modtagelse af låneansøgning er IKKE låneberettiget. b. Nye budgetposter, der ikke på forhånd er skriftligt godkendt af, vil ikke kunne påregnes medtaget i beregningsgrundlaget ved udbetaling af lån. c. Det samme gælder for overskridelse af allerede godkendte poster. 34. Følgende typer af omkostninger kan belånes og kan dermed indregnes i låneberettigede omkostninger. a. Interne lønomkostninger opgjort til faktisk kostpris. b. Køb af ekstern bistand og viden. c. Eksternt køb af materialer og udstyr, der ikke indgår i den daglige drift. d. Omkostning til leje eller leasing af udstyr, der er nødvendig for gennemførelsen af projektet. e. Anskaffelse af produktionsudstyr og anlæg Kan kun belånes, hvis anskaffelsen er en del af en samlet udviklingsprojekt. Der kan ikke ydes lån alene. Brugt produktionsudstyr og anlæg kan kun finansieres, såfremt det dokumenteres, at udstyret IKKE indenfor de foregående 7 år er blevet købt ved hjælp af national støtte eller EU-støtte. f. Håndværkerudgifter og materialer i forbindelse med tilbygning, ombygning og indretning. Kan kun belånes, hvis anskaffelsen er en del af en samlet udviklingsprojekt. Der kan ikke ydes lån alene. g. Omkostninger til projektrevision. h. Omkostninger til etablering af lån. 35. Følgende typer af omkostninger kan IKKE belånes og kan dermed IKKE indregnes i låneberettigede omkostninger.

7 Side: 7 af 13 a. Renteudgifter b. Afskrivninger c. Tinglysningsafgifter og stempel 36. De låneberettigede omkostninger må ikke indeholde udgifter til moms. 37. Låneberettigede lønomkostninger opgøres som faktisk løn tillagt feriepenge eller ferieforpligtelse, pension og sociale ydelser. a. For at være låneberettiget skal lønomkostninger kunne medregnes ved eventuel regnskabsmæssig aktivering af udviklingsomkostningerne. b. De låneberettigede lønomkostninger må ikke indeholde flere lønomkostninger end gennemførelsen fordrer. Dette gælder såvel tidsmæssigt som lønmæssigt. Lønniveauet må højst svare til niveauet for ydelser af den konkrete art. c. Lønnen skal såvel være afholdt og betalt. Betaling dokumenteres via lønafregning. d. Ved opgørelse af låneberettigede lønomkostninger accepteres, at ikke forfalden A-skat, pension, feriepenge/ferieforpligtelse og sociale udgifter ikke er betalte. e. I rimeligt omfang kan ikke effektiv tid medregnes f.eks. afholdelse af interne møder. f. Såfremt ejerløn indgår i de låneberettigede lønomkostninger, må lønomkostningen til ejer højst udgøre almindelig lønniveau for ydelser af den leverede art, dog højst 325 kr. pr. time. Lønomkostningen skal være afholdt og udbetalt til ejeren. 38. Til dækning af husleje, el, vand, varme, kontorartikler, porto, telefon, internet, rengøring, pedel, vicevært, reception, reparation og vedligehold, it-service, annoncering, rejser/kost/logi/fortæring (inkl. interne kantineudgifter), afskrivninger, leje/leasing, materialer og forbrugsartikler, ikkerefunderbar moms, bankudgifter, andre finansielle udgifter, forsikringer accepteres et udokumenteret overhead på op til 18 % af låneberettigede lønomkostninger. Omkostninger dækket af overhead kan dermed ikke medregnes som direkte låneberettigede omkostninger. Prissætning 39. I forbindelse med projektets gennemførelse, skal det generelt kunne dokumenteres, at der er udvist en sund finansforvaltning, herunder udvist økonomisk sparsommelighed. 40. Prisen for en given ydelse, må ikke være bestemt af f.eks. sammenfald af interesser mellem sælger og køber. a. Et sådant sammenfald af interesser kan eksempelvis være Tætte personlige relationer Tætte ledelsesmæssige sammenhænge Familiemæssige forhold Økonomiske relationer mellem selskaber, institutioner og personer, herunder medfinansiering af projektet b. I så fald, der er sammenfaldende interesser mellem sælger og køber, er udgifterne omfattet af samme regler, som hvis ydelsen var afholdt og betalt direkte af låntager herunder: Låntager skal have afholdt og betalt omkostningen til den interesseforbundne part. Den interesseforbundne part skal tilsvarende have afholdt og betalt omkostningen. Eventuel avance til den interesseforbundne part, må IKKE indgå i låneberettigede omkostninger. Revisionspligt omfatter den interesseforbundne part. 41. I tilfælde, hvor en prisfastsættelse ikke finder sted ved offentligt udbud, skal det på anden vis kunne dokumenteres, at betingelserne for indgående aftaler og lignende er udtryk for markedets vilkår. For at dokumentere, at der udvises økonomisk sparsommelighed, skal bevillingshaver derfor i relevant omfang indhente tilbud på de ydelser, der anvendes i projektet. For nærmere oplysninger henvises

8 Side: 8 af 13 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Tilladelser og social ansvarlighed 42. Låntager skal sikre, at alle nødvendige tilladelser i henhold til eksempelvis byggeplan- miljøbeskyttelses- og naturbeskyttelseslovgivningen foreligger inden projektet påbegyndes. 43. Låntager skal i videst muligt omfang i forbindelse med projektet medvirke til at skabe større rummelighed på arbejdsmarkedet Statsstøtte 44. Lån via er underlagt EU s de minimis regler, hvorfor lånetager skal være berettiget til statsstøtte via disse regler. 45. Låntager er forpligtet til at udfylde en de minimis erklæring. Erklæringen skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i den erklæring som findes på a. De minimis erklæringen skal være dateret og underskrevet inden låntager kan igangsætte projektet. b. Låntager er forpligtet til skriftligt, at oplyse om værdien af den de minimis støtte, virksomheden modtager i forbindelse med projektet. c. Såfremt låntager tidligere har modtaget lån via eller tilsvarende ordning, skal eventuel opnået rentefordel medregnes ved opgørelsen af statsstøtten. e. Opgørelsen af statsstøtte foretages på selskabsniveau og omfatter alle former for offentlig støtte herunder såvel EU, Stat, Region og Kommune. f. De registrerede oplysninger (i de minimis erklæringen) skal opbevares i 10 år fra det tidspunkt, hvor der sidst blev udbetalt støtte i henhold til denne bevillingsskrivelse. 46. Såfremt lånet er ydet med statsstøtte virkning og låntager i lånets løbetid søger statsstøtte, skal låntager ved udfyldelse af de minimis erklæring, medregne værdien af den opnåede statsstøtte. a. Statsstøtten i lånet svarer til rentefordelen, der beregnes som opnået besparelse mellem lånerenten og renten, hvis lånet var ydet uden støttevirkning. b. I forbindelse med lånetilbud oplyser samlet estimeret statsstøtte i forbindelse med det tilbudte lån. Lånet? Lånets størrelse 47. Lånet kan højest udgøre et beløb, der svarer til forholdet mellem de godkendte låneberettigede omkostninger og det bevilgede lån, dog maksimum 50 % af det eksterne finansieringsbehov. a. Lånebeløbet udgør minimum kr b. For nystartede virksomheder udgør lånebeløbet som udgangspunkt op til kr I særlige tilfælde, f.eks. hvor den beskæftigelsesmæssige effekt er ganske betydelig, kan undtagelsesvis yde et lån på op til kr c. Lånebeløbet udgør maksimum kr for eksisterende virksomheder, der har dokumenteret evnen til vækst og indtjening. 48. Lånets hovedstol er beregnet af de godkendte låneberettigede udgifter. a. I tilfælde af, at de låneberettigede udgifter reduceres, reduceres lånebeløbet forholdsmæssigt. b. Dette gælder også, hvis det bevilgede lån udgør mindre end 50 % af de låneberettigede omkostninger.

9 Side: 9 af Hvis der ydes offentlige tilskud, offentlige lån eller anden offentlig støtte til projektet, ud over hvad der allerede fremgår af låneansøgningen, skal dette oplyses til. kan i så fald beslutte at nedsætte lånebeløbet. 50. Det eksterne finansieringsbehov opgøres som låneberettigede omkostninger fratrukket finansiering, som ikke kan medfinansiere, herunder: a. Låntagers, dvs. selskabets egenfinansiering i form af: Indtjening fra igangværende drift Kontanter i form af selskabets egen frie likviditet. Omkostninger og arbejdstid, der afholdes og betales via almindelig drift/indtjening. Eksisterende varer og beholdninger, der forbruges i projektet uden genanskaffelse. Eksisterende maskiner og udstyr, der indgår i projektet. Ansøgers egenfinansiering vurderes konkret bl.a. under hensyntagen til finansieringsmulighederne fra den igangværende drift. b. Dominerende ejers eller ejeres medfinansiering i form af kontant indskud såvel som selskabskapital, ansvarligt lån eller almindeligt lån. c. Investors medfinansiering i form af ydelser, der stilles til rådighed for projektet uden efterfølgende betaling. d. Kontant indskud af statslige investeringsmidler enten som selskabskapital, ansvarligt lån eller almindeligt lån herunder: Statslige innovationsmidler fra innovationsselskab. Venturekapital fra statslige investeringsfonde såsom VF Venture kapital fra Vækstfonden. Højteknologifonden. e. Finansiel leasing af udstyr. f. Støttebeløb modtaget via offentlige støtteordninger. Såfremt støtteordningen indeholder et krav om egenfinansiering, skal denne egenfinansiering endvidere tilføres projektet. Kravet om ekstra egenfinansiering vurderes individuelt i forhold til de specifikke støtteordninger. g. Finansiering via kreditforening (Foranstående sikkerhed) 51. Det øvrige eksterne finansieringsbehov skal komme fra det private pengemarked i form af: a. Finansiering via pengeinstitut eller finansieringsselskab. Finansiering fra pengeinstitut eller finansieringsselskab, skal minimum tilføres projektet i samme takt som udbetalingerne fra. Dette således at beløbet er tilført, inden der anmodes om udbetaling fra. Finansiering via pengeinstitut eller finansieringsselskab, må ikke afvikles hurtigere end lånet fra. Pengeinstitutfinansiering kan ske ved udvidelse af den samlede kreditramme, svarende til finansieringsbehovet. Kreditrammen må IKKE reduceres hurtigere end afviklingen af lånet fra. Såfremt kreditrammen reduceres yderligere, skal lånet fra nedbringes tilsvarende. kræver som udgangspunkt minimum samme sikkerhed som pengeinstitut eller finansieringsselskab. Der må godt være tale om finansiering sikret via statslig garantiordning, i form af: Vækstkaution fra Vækstfonden. EKF-kaution til investeringer i Danmark fra Eksport Kredit Fonden. Der må godt være tale om pengeinstitut lån initieret via: Concept Mariagerfjord.

10 Side: 10 af 13 Pengeinstitut kan frit udtage anden sikkerhed til sikring af andre engagementer. Der indgås panthaveroverenskomst mellem pengeinstitut og. Panthaveroverenskomsten regulerer forholdet mellem panthaverne og sikrer at pengeinstitut ikke får forholdsmæssigt større provenu end. b. Finansiering via kreditforening (Sideordnet sikkerhed) Forudsætningen for medfinansiering af kreditforening er samme sikkerhed som kreditforeningen. Såfremt kreditforeningslån udbetales ved projektafslutning, skal der foreligge tilsagn om bygge kredit, således, at midlerne tilføres projektet i samme takt som udbetalingerne fra. Dette således, at beløbet er tilført inden der anmodes om udbetaling fra. Finansiering via kreditforening må ikke afvikles hurtigere end lånet fra. Der indgås panthaveroverenskomst mellem og kreditforening. Panthaveroverenskomsten regulerer forholdet mellem panthaverne og sikrer at kreditforeningen ikke får forholdsmæssigt større provenu end. c. Finansiering med private midler via Vækstfonden, såsom: Vækstlån fra Vækstfonden Vækstlån fra Vækstfonden (Lån til grønne investeringer) Ansvarligt lån fra Vækstfonden kræver som udgangspunkt foranstående sikkerhed i forhold til Vækstfonden. Finansiering fra Vækstfonden skal som minimum tilføres projektet i samme takt som udbetalingerne fra. Dette således, at beløbet er tilført, inden der anmodes om udbetaling fra. Finansieringen fra Vækstfonden må ikke afvikles hurtigere end lånet fra. Såfremt der er tale om Vækstlån til Grønne Investeringer, skal det bemærkes, at lånet indeholder en andel af statsmidler. Denne andel kan ikke medfinansieres via Nordjysk Lånefond. d. Kontant finansiering fra investorer enten som selskabskapital, ansvarligt lån eller almindelig lån. Det accepteres, at investorkapital benyttes til køb af ikke dominerende ejerandel i selskabet, hvorefter ejer i forbindelse med udviklingsprojektet indskyder finansieringen som ejerfinansiering. Investor må ikke have en dominerende indflydelse på låntager. Såfremt investor som følge af investeringen får en ejerandel på 25 % eller derover, skal partnerskabet opfylde kravet om at være en lille eller mellemstor virksomhed (SMV virksomhed). Den samlede finansiering fra investor skal være indbetalt inden første udbetaling fra. Finansieringen SKAL træde tilbage i forhold til, og finansieringen må ikke, hverken helt eller delvis, tilbagebetales før lånet fra er fuld indfriet. Investor skal underskrive tilbagetrædelsesaftale i forhold til. Såfremt investor eller selskaber, der er ejet eller kontrolleret af investor, er leverandør til projektet, opfattes dette som interessesammenfald mellem køber og sælger. Samhandlen skal derfor håndteres efter reglerne herfor. Såfremt der er tale om investering fra Innovationsselskab, må der ikke være tale om statslige midler. Innovationsselskabet skal afgive erklæring om, at der er tale om midler, som man har tjent. e. Finansiering i form af tilskud fra private firmaer eller fonde. Der må ikke være knyttet betingelser om levering af varer og ydelser. De fulde rettigheder til projektet og resultaterne heraf skal tilhøre låntager.

11 Side: 11 af 13 f. Eventuelle andre finansieringsformer vurderes i den konkrete situation. Sikkerhed 52. Der skal stilles sikkerhed for lån. a. Sikkerhedskrav bedømmes individuelt, således at sikkerheden matcher risikoen b. skal ikke stilles ringere, end projektets øvrige långivere. c. Som hovedregel minimum parallel sikkerhed med den forudsatte, anden, eksterne långiver. Som hovedregel kræver tilbagetrædelseserklæring fra investorer. 53. Som udgangspunkt stilles krav om tinglyst pant i de aktiver, der medfinansieres, herunder: Virksomhedspant, når der er tale om udvikling af ny/nyere virksomhed eller nyt/nyere forretningsområde. Løsørepant i rettigheder, såsom patentrettigheder. Løsørepant i driftsmateriel, dvs. maskiner og inventar. Ejendomspant i produktionsanlæg og bygninger. a. Omkostninger til etablering af pant, dvs. udstedelse og tinglysning af pantebrev, afholdes af låntager. b. kan opkræve ekspeditionsgebyr, såfremt pantet efterfølgende skal ændres som følge af omprioriteringer o.l. 54. Som udgangspunkt stilles endvidere krav om selvskyldnerkaution, fra: Ejer selskaber eller andre interessenter. Reelle ejere i form af personlig kaution evt. som efterkaution i forhold til personligt ejet holdingselskab. a. Hvor der er flere kautionister hæfter de, inden for den enkelte kautionists beløbsbegrænsning, solidarisk for hinanden. b. Kautionserklæringer udformes af. 55. kan kræve andre former for sikkerhed. Låneomkostninger 56. opkræver ikke stiftelsesprovision for etablering af lån. a. Låntager bekoster selv udarbejdelse af forretningsplan, projektplan osv. b. Låntager afholder selv omkostninger til etablering og opretholdelse af eventuelle sikkerhedsstillelse herunder tinglysningsafgift. 57. Da der er tale om kontantlån, er der ingen risiko for kurstab.

12 Side: 12 af 13 Projektets gennemførelse Projektets gennemførelse 58. Projektet skal gennemføres indenfor den fastsatte frist og i overensstemmelse med det, der er oplyst i låneansøgningen om projektets indhold og formål, samt i overensstemmelse med det godkendte projekt budget. 59. Projektet må tidligst være påbegyndt, når har bekræftet modtagelse af låneansøgning. a. Meddelelse om projektets påbegyndelse skal sendes til. b. I forbindelse med projektets påbegyndelse er låntager forpligtet til at levere en kort beskrivelse, gerne med billeder, af det projekt, der er opnået lån til beregnet til offentliggørelse på internettet og til pressen. Udbetaling af lån 60. Lånet skal, være udbetalt indenfor den fastsatte frist. 61. Lånet udbetales bagud, i takt med projektets gennemførelse. 62. Lånet udbetales i en eller flere rater. Såfremt udbetaling skal ske i flere rater, skal der senest ved låneaccept, foreligge en udbetalingsplan, der beskriver de enkelte faser, herunder fasens: a. Aktiviteter, b. Kvantitative mål, c. Budgetterede låneberettigede omkostninger og d. Forventede gennemførelsestidspunkt. 63. Udbetaling sker altid med udgangspunkt i afholdte og betalte låneberettigede omkostninger. a. Ejendomsretten til det betalte skal være låntagers. b. Der må ikke være tale om forudbetalinger. 64. Såfremt afholdte og betalte låneberettigede omkostninger overstiger budgetterede låneberettigede omkostninger, foretages udbetaling med basis i budgetterede låneberettiget omkostning. Lånets afvikling Rente 65. For at opnå et rentelettet lån, et det en forudsætning, at lånet kan gives i overensstemmelse med de minimis forordningen. Dette betyder, at der kan tildeles støtte på op til EUR pr. virksomhed over en tre-årig regnskabsperiode, uden at støtten skal anmeldes separat til Europa-Kommissionen. a. Renten for rentelettede lån er p.t. 3 % p.a. fast forrentet i lånets løbetid. 66. Lån uden støttevirkning kan tilbydes, hvis låntager har opnået fuld de minimis statsstøtte. a. Renten uden støttevirkning fastsættes med basis i EU s referencerente på bevillingstidspunkt med tillæg af et risikotillæg. Afvikling 67. Lånenes løbetid afpasses efter de finansierede aktivers tekniske og økonomiske levetid, dvs. retningsgivende 5 til 8 år, men kan dog ikke overstige 10 år. a. Lånet kan være afdragsfrit i op til to år fra projektets forventede afslutning, dog vil dette være afhængig af forventet indtjening, den tekniske og økonomiske levetid og hvornår afskrivning af projektets aktiver påbegyndes.

13 Side: 13 af 13 b. Lånet afvikles med et antal lige store afdrag tilpasset den samlede afviklingsperiode. Ydelsesopkrævning 68. Ydelsesopkrævning omfatter såvel renter og eventuelt afdrag. a. Rente tilskrives og lånet afdrages halvårligt. Såfremt afdragsperioden er 3 år, eller derunder, sker dette kvartårligt. b. Renten beregnes fra og med udbetalingsdagen for de enkelte rater, og til og med tilbagebetalingsdagen Andet Fortrolighed 69., og dennes repræsentanter, har tavshedspligt i forhold til forretningskritiske informationer stillet til rådighed af låneansøgere og låntagere. a. Fortroligheden dækker såvel: Dokumentationsmateriale om enkeltpersoners eller selskabers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold. Oplysninger som det er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. b. Fortroligheden gælder, uanset om har modtaget informationen mundtligt eller skriftligt. c. Fortroligheden gælder ikke allerede offentlig kendt information d. indgår ikke individuelle fortrolighedsaftaler 70. kan offentliggøre nøgleoplysninger om a. Låneansøgere og låntager, herunder navn, adresse og CVR-nummer b. Ansøgte og bevilgede lån, herunder projektets titel, projektbeskrivelse, projektperiode, lånebeløbets størrelse, låneberettigede omkostninger, lånevilkår mm. 71. er underlagt Lov om offentlighed i forvaltningen, dvs. Offentlighedsloven, hvorfor offentliggørelse og aktindsigt ifølge dennes regler og bekendtgørelser kan forekomme. De skattemæssige konsekvenser 72. Lånet behandles skattemæssigt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Tvister 73. Eventuelle tvister, for så vidt angår bevillingsretslige forhold, kan påklages til Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere