1. Nordjysk Lånefond tilbyder attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Nordjysk Lånefond tilbyder attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale."

Transkript

1 Side: 1 af 13 for lån via Version 505 gældende pr. 6. december 2013 Formål 1. tilbyder attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale. 2. Formålet er at fremme innovation og jobskabelse i private virksomheder for derigennem at bidrage til den generelle vækst i Nordjylland. Rammevilkår 3. må ikke være konkurrenceforvridende. Vejledning 4. Lokale erhvervskontorer og Væksthus Nordjylland yder rådgivning om: a. Generelle erhvervsstøtteordninger herunder lånemuligheder via b. Låneansøgning til c. Udarbejdelse af forretningsplan, projektplan m.m. 5. Efter behov yder rådgivning via: a. Telefon b. Rådgivningsbesøg Udlånsperiode 6. I følgende områder af Nordjylland skal de projekter, som medfinansierer, være afsluttet og fuldt udbetalt inden udgangen af 2014: Hjørring kommune (Tidligere Hjørring kommune) Jammerbugt kommune (Tidligere Aabybro kommune) Morsø kommune Mariagerfjord kommune (Tidligere Hadsund og Mariager kommuner) Rebild kommune (Tidligere Skørping og Støvring kommuner) Thisted kommune Vesthimmerlands kommune (Tidligere Aars og Aalestrup kommuner) Aalborg kommune (Ikke øen Egholm) a. For at en låneansøgning fra disse områder kan behandles, skal det være realistisk, at projektet kan gennemføres og udbetales indenfor fristen. b. Det er ikke muligt at søge dispensation for udbetalingsfristen. 7. I følgende områder af Nordjylland er ingen generel tidsfrist, dog er det målet, at projekterne hurtigst muligt gennemføres: Brønderslev kommune Frederikshavn kommune Hjørring kommune (Tidligere Hirtshals, Løkken-Vrå og Sindal kommuner) Jammerbugt kommune (Tidligere Brovst, Fjerritslev og Pandrup kommuner) Læsø kommune

2 Side: 2 af 13 Mariagerfjord kommune (Tidligere Arden og Hobro) Rebild kommune (Tidligere Nørager Kommune) Vesthimmerlands kommune (Tidligere Farsø og Løgstør Kommune) Aalborg kommune (Kun Egholm) Låneansøgning 8. Låneansøgning SKAL indsendes INDEN projektets påbegyndelse. a. Nyeste låneansøgningsformular skal være udfyldt og indeholde alle relevante og nødvendige oplysninger. b. De i låneansøgningsformularen oplyste relevante dokumenter, skal være vedlagt ansøgningen. c. Låneansøgningen skal være underskrevet af de tegningsberettigede. d. Nyeste låneansøgningsskema er tilgængeligt via hjemmesiden. 9. Underskrevet låneansøgning fremsendes pr. til:. Ansøgningen fremsendes såvel i: a. Redigerbart format b. Indscannet format med underskrift af tegningsberettigede. Det indscannede eksemplar skal omfatte alle sider og ikke kun erklæring og underskrift. Såfremt ansøger ikke har mulighed for at fremsende indscannet ansøgning, kan underskrevet udgave sendes som almindelig post. 10. Låneansøgning skal være vedlagt: a. En gennemarbejdet og realistisk forretningsplan for virksomhedens drift og udvikling. Forretningsplan udformes som udgangspunkt på dansk. b. En realistisk projektplan for projektets gennemførelse, indeholdende faseopdeling, aktivitetsbeskrivelse og milepæle. Projektplan udformes som udgangspunkt på dansk. c. Øvrige dokumenter anført i låneansøgning herunder de minimis erklæring. 11. Låneansøgninger modtages løbende. 12. Låneansøger skal stille alle relevante oplysninger til rådighed for. Screening 13. Såvel forretningsplan som projektplan underkastes en screening af Væksthus Nordjylland, der bl.a. fokuserer på: a. Markedsmæssig bæredygtighed, b. Teknologisk bæredygtighed, c. Tilstedeværelse af de nødvendige kompetencemæssige forudsætninger, såvel i forhold til gennemførelse af projektet og den kommercielle realisering og d. Kompetence til den kommercielle realisering. 14. Screeningen gennemføres ved, at Væksthus Nordjylland aflægger virksomheden et screeningsbesøg. a. Screeningsbesøg gennemføres som dialog med udgangspunkt i Væksthjulet, der er en 360 graders evaluering. På forhånd udfyldes fremsendt spørgeskema. b. Screening er gratis for låneansøger, og stilles til rådighed for låneansøger.

3 Side: 3 af 13 Lånesagsbehandling 15. Som hovedregel behandles indkomne låneansøgninger på det førstkommende bestyrelsesmøde, dog således at ansøgningen senest bør være modtaget 6 uger før mødet. a. Seneste frist i forhold til det enkelte bestyrelsesmøde offentliggøres på hjemmesiden. 16. Bestyrelsesbehandlingen sker med basis i låneindstilling, der beskriver projektet og indeholder forslag til lånebeløb og specifikke vilkår. a. Låneindstillingen udarbejdes af en repræsentant for. b. Med det formål at afklare uklarheder i den indsendte låneansøgning og sikre den fornødne forståelse for projektet, aflægger s repræsentant besøg hos låntager. Hvem kan låne? Låntager 17. Der skal være tale om selvstændig juridisk enhed såsom enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber (I/S), aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), andelsselskaber (AmbA), kommanditselskaber (K/S) m.fl. a. Der skal være tale om en dansk virksomhed registreret med dansk CVR-nummer. b. Låntager kan ikke være division, afdeling, filial, kontor o.l. 18. Det er ikke et krav, at virksomheden har hjemsted i Nordjylland. Virksomheden bør have en forretningsadresse i Nordjylland. Virksomhedens størrelse 19. I henhold til EU s regler skal der på bevillingstidspunktet være tale om en lille eller mellemstor virksomhed (SMV virksomhed), for at virksomheden er låneberettiget dvs.: Mindre end 250 ansatte Enten en omsætning mindre end 50 mio. EUR (Ca. 375 mio. kr.) Eller en balance mindre end 43 mio. EUR (Ca. 322 mio. kr.) a. Tilknyttede virksomheder, dvs. såvel moderselskaber som datterselskaber, med ejerandel på 50 % eller derover indregnes fuldtud ved beregningen af grænseværdierne. b. Partner virksomheder dvs. associerede virksomheder med ejerandel fra 25 % op til 50 % indregnes forholdsmæssigt ved beregningen af grænseværdierne. Såfremt ejer er offentligt investeringsselskab, venturekapitalselskab, business angel, universitet, nonprofit forskningscenter, institutionel investor eller regional udviklingsfond indregnes partnerskabet ikke. Virksomhedens udviklingsstadie og alder 20. Virksomheden skal være iværksætter, vækstiværksætter eller yngre virksomhed. 21. Virksomheden skal være indenfor følgende udviklingsfaser: Etableringsfase (Startfase) Begyndelsesfase (Udviklingsfase) eller Første ekspansionsfase (Vækstfase) 22. Den vejledende alder for en iværksættervirksomhed eller nyere virksomhed er maksimalt 7 til 10 år. Aldersgrænsen er definitivt 10 år. a. Alderen, fastsættes som tidspunktet for starten af det pågældende forretningsområde for den nuværende ejerkreds dvs.

4 Side: 4 af 13 Hvis ejerskabsperiode er under 10 år er definitiv aldersgrænse opfyldt. Hvis forretningsområdet er under 10 år er definitiv aldersgrænse opfyldt. Hvis såvel ejerskabsperiode som forretningsområde er over 10 år er definitiv aldersgrænse IKKE opfyldt. b. Tidspunkt for nuværende ejerkreds overtagelse, er det tidspunkt, hvor nuværende ejerkreds etablerede virksomheden eller overtog en ejerandel eller en stemmeandel, i virksomheden på minimum 25 %. Overdragelse af ejerandele mellem interesseforbundne parter f.eks. søsterselskaber, opfattes ikke som ejerskifte. Overdragelse af ejerandele indenfor familien, opfattes som ejerskifte. Kravet er at den daglige ledelse, skal være overdraget. Såfremt ny ejer (Min. 25 %) agerer indenfor samme forretningsområde, er udgangspunktet det tidspunkt, hvor ny ejer etablerede sig indenfor forretningsområdet. c. Der er tale om et nyt forretningsområde, hvis aktiviteten kan opfattes som en knopskydningsvirksomhed, uanset om den etableres i et datterselskab under samme juridiske enhed. Den udskillende virksomhed må ikke være eneste kunde/aftager til produktionen. Forretningsområdet SKAL afvige væsentligt fra eksisterende forretningsområder. Der skal være tale om et nyt produkt, der adskiller sig væsentligt fra eksisterende produkter, såvel i forhold til produktionsform, anvendelse og marked. Såfremt ejer (Min. 25 %) agerer indenfor samme forretningsområde, er udgangspunktet det tidspunkt, hvor ejerselskabet etablerede forretningsområdet. Branchemæssige afgræsninger 23. yder som hovedregel lån til alle brancher, dog undtagen følgende brancher: a. Handelsvirksomhed herunder detail- og grossisthandel b. Primærproduktion af landbrugsprodukter. c. Fiskeri og akvakultur. d. Skovbrug og gartneri. e. Underleverandører uden egne produkter / teknologier f. Kulsektoren. Økonomi 24. Virksomheden skal være sund dvs. den: Skal vurderes i stand til at løfte udviklingsprojektet og gennemføre efterfølgende kommercialisering. Have et dokumenteret vækstpotentiale. Ikke være kriseramt. a. Såfremt der er tale om en driftsvirksomhed, skal den: Have en indtjeningsevne. Samlet set være lønsom. Have en positiv egenkapital. b. Såfremt der er tale om en udviklingsvirksomhed, skal der: Være et realistisk forhold mellem de samlede udviklingsomkostninger og den fremtidige forventede indtjeningsevne.

5 Side: 5 af 13 Hvad kan der lånes til? Projekt 25. Der skal være tale om et udviklingsprojekt, der omfatter investeringer i materielle og immaterielle aktiver i form af rådgivning, analyse og udviklingsaktiviteter. Der er grundlæggende 3 typer af udviklingsprojekter: a. Teknologisk udvikling i forhold til produkt. Der skal være tale om en væsentlig fornyelse i produkterne, forstået som væsentligt nyt teknologiindhold. En naturlig, almindelig udvikling er ikke tilstrækkelig. b. Teknologisk udvikling i forhold til produktionsevnen. c. Markedsmæssig udvikling. 26. Udviklingsprojektet skal have et erhvervsmæssigt formål. a. Projektet skal udmønte sig i en indtægtsgivende aktivitet. 27. Projektet skal medføre beskæftigelse og udvikling i Region Nordjylland a. Det afsætningsmæssige perspektiv skal række ud over Region Nordjyllands grænser. b. Projektet skal bevare eller skabe arbejdspladser i Nordjylland. Projektet skal indenfor projektperioden medføre beskæftigelse til flere end iværksætteren / virksomhedsejeren. Formålet er ikke at flytte arbejdspladser imellem nordjyske virksomheder. c. Såfremt aktiviteterne, i lånet løbetid, flyttes udenfor Nordjylland, vil lånet skulle indfries. 28. Projektet skal have en nyhedsværdi, såvel i forhold til virksomheden selv som i forhold til andre Nordjyske virksomheder a. Vurderingen af nyhedsværdien tager udgangspunkt i en eller flere af følgende vækstkilder: 29. Projektet skal medføre et: Innovation, videnopbygning og videndeling Anvendelse af ny teknologi Etablering og udvikling af nye virksomheder a. Kvalitativt teknologisk løft b. Kvalitativt markedsmæssigt løft Investeringer der kan belånes 30. Følgende typer af investeringer kan belånes a. Vidensopbygning i virksomheden, forstået som produktudvikling, markedsanalyser o.l. b. Rettigheder såsom patentrettigheder, licenser o.l. c. Væsentlige ændringer i eksisterende virksomheds produkt eller produktionsproces. d. Etablering af nødvendigt produktionsanlæg og faciliteter som følge af innovation eller etablering af virksomhed herunder: Anskaffelse, opbygning og installation af produktionsudstyr og anlæg. Opførelse og ombygning af fast ejendom. Såfremt etablering sker i lejede lokaler eller på lejet grund, skal lejekontrakt være uopsigelig i lånets løbetid.

6 Side: 6 af Følgende typer af investeringer kan IKKE belånes a. Ej driftsfinansiering. b. Ej driftsstøtte til eksport herunder etablering og drift af distributionsnet og løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed. c. Ej organisationsudvikling d. Ej køb af transportkøretøjer. e. Ej anskaffelse af erstatningsmateriel, som følge af slitage. f. Ej kapacitetsudvidelser, der er naturlige driftsaktiviteter. g. Ej køb af udlejningsmateriel, med henblik på efterfølgende udlejning. h. Ej salg eller markedsføring. i. Ej anskaffelse af udstyr der finansieres via leasing j. Ej køb af fast ejendom. k. Ej køb af eksisterende virksomhed, såvel som virksomhedsovertagelse eller overtagelse af ejerandel, som ikke er en nødvendig forudsætning for gennemførelsen af det ansøgte projekt. Nødvendighed (Additionalitet) 32. Lånet fra skal være en forudsætning for projektets gennemførelse (Additionalitet), dvs. såfremt finansieringen er mulig via andre finansieringskilder, kan ikke yde lån til projektet. Låneberettigede omkostninger 33. Det forudsættes, at projektbudgettet alene omfatter låneberettigede omkostninger. a. Omkostninger / investeringer afholdt før har bekræftet modtagelse af låneansøgning er IKKE låneberettiget. b. Nye budgetposter, der ikke på forhånd er skriftligt godkendt af, vil ikke kunne påregnes medtaget i beregningsgrundlaget ved udbetaling af lån. c. Det samme gælder for overskridelse af allerede godkendte poster. 34. Følgende typer af omkostninger kan belånes og kan dermed indregnes i låneberettigede omkostninger. a. Interne lønomkostninger opgjort til faktisk kostpris. b. Køb af ekstern bistand og viden. c. Eksternt køb af materialer og udstyr, der ikke indgår i den daglige drift. d. Omkostning til leje eller leasing af udstyr, der er nødvendig for gennemførelsen af projektet. e. Anskaffelse af produktionsudstyr og anlæg Kan kun belånes, hvis anskaffelsen er en del af en samlet udviklingsprojekt. Der kan ikke ydes lån alene. Brugt produktionsudstyr og anlæg kan kun finansieres, såfremt det dokumenteres, at udstyret IKKE indenfor de foregående 7 år er blevet købt ved hjælp af national støtte eller EU-støtte. f. Håndværkerudgifter og materialer i forbindelse med tilbygning, ombygning og indretning. Kan kun belånes, hvis anskaffelsen er en del af en samlet udviklingsprojekt. Der kan ikke ydes lån alene. g. Omkostninger til projektrevision. h. Omkostninger til etablering af lån. 35. Følgende typer af omkostninger kan IKKE belånes og kan dermed IKKE indregnes i låneberettigede omkostninger.

7 Side: 7 af 13 a. Renteudgifter b. Afskrivninger c. Tinglysningsafgifter og stempel 36. De låneberettigede omkostninger må ikke indeholde udgifter til moms. 37. Låneberettigede lønomkostninger opgøres som faktisk løn tillagt feriepenge eller ferieforpligtelse, pension og sociale ydelser. a. For at være låneberettiget skal lønomkostninger kunne medregnes ved eventuel regnskabsmæssig aktivering af udviklingsomkostningerne. b. De låneberettigede lønomkostninger må ikke indeholde flere lønomkostninger end gennemførelsen fordrer. Dette gælder såvel tidsmæssigt som lønmæssigt. Lønniveauet må højst svare til niveauet for ydelser af den konkrete art. c. Lønnen skal såvel være afholdt og betalt. Betaling dokumenteres via lønafregning. d. Ved opgørelse af låneberettigede lønomkostninger accepteres, at ikke forfalden A-skat, pension, feriepenge/ferieforpligtelse og sociale udgifter ikke er betalte. e. I rimeligt omfang kan ikke effektiv tid medregnes f.eks. afholdelse af interne møder. f. Såfremt ejerløn indgår i de låneberettigede lønomkostninger, må lønomkostningen til ejer højst udgøre almindelig lønniveau for ydelser af den leverede art, dog højst 325 kr. pr. time. Lønomkostningen skal være afholdt og udbetalt til ejeren. 38. Til dækning af husleje, el, vand, varme, kontorartikler, porto, telefon, internet, rengøring, pedel, vicevært, reception, reparation og vedligehold, it-service, annoncering, rejser/kost/logi/fortæring (inkl. interne kantineudgifter), afskrivninger, leje/leasing, materialer og forbrugsartikler, ikkerefunderbar moms, bankudgifter, andre finansielle udgifter, forsikringer accepteres et udokumenteret overhead på op til 18 % af låneberettigede lønomkostninger. Omkostninger dækket af overhead kan dermed ikke medregnes som direkte låneberettigede omkostninger. Prissætning 39. I forbindelse med projektets gennemførelse, skal det generelt kunne dokumenteres, at der er udvist en sund finansforvaltning, herunder udvist økonomisk sparsommelighed. 40. Prisen for en given ydelse, må ikke være bestemt af f.eks. sammenfald af interesser mellem sælger og køber. a. Et sådant sammenfald af interesser kan eksempelvis være Tætte personlige relationer Tætte ledelsesmæssige sammenhænge Familiemæssige forhold Økonomiske relationer mellem selskaber, institutioner og personer, herunder medfinansiering af projektet b. I så fald, der er sammenfaldende interesser mellem sælger og køber, er udgifterne omfattet af samme regler, som hvis ydelsen var afholdt og betalt direkte af låntager herunder: Låntager skal have afholdt og betalt omkostningen til den interesseforbundne part. Den interesseforbundne part skal tilsvarende have afholdt og betalt omkostningen. Eventuel avance til den interesseforbundne part, må IKKE indgå i låneberettigede omkostninger. Revisionspligt omfatter den interesseforbundne part. 41. I tilfælde, hvor en prisfastsættelse ikke finder sted ved offentligt udbud, skal det på anden vis kunne dokumenteres, at betingelserne for indgående aftaler og lignende er udtryk for markedets vilkår. For at dokumentere, at der udvises økonomisk sparsommelighed, skal bevillingshaver derfor i relevant omfang indhente tilbud på de ydelser, der anvendes i projektet. For nærmere oplysninger henvises

8 Side: 8 af 13 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Tilladelser og social ansvarlighed 42. Låntager skal sikre, at alle nødvendige tilladelser i henhold til eksempelvis byggeplan- miljøbeskyttelses- og naturbeskyttelseslovgivningen foreligger inden projektet påbegyndes. 43. Låntager skal i videst muligt omfang i forbindelse med projektet medvirke til at skabe større rummelighed på arbejdsmarkedet Statsstøtte 44. Lån via er underlagt EU s de minimis regler, hvorfor lånetager skal være berettiget til statsstøtte via disse regler. 45. Låntager er forpligtet til at udfylde en de minimis erklæring. Erklæringen skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i den erklæring som findes på a. De minimis erklæringen skal være dateret og underskrevet inden låntager kan igangsætte projektet. b. Låntager er forpligtet til skriftligt, at oplyse om værdien af den de minimis støtte, virksomheden modtager i forbindelse med projektet. c. Såfremt låntager tidligere har modtaget lån via eller tilsvarende ordning, skal eventuel opnået rentefordel medregnes ved opgørelsen af statsstøtten. e. Opgørelsen af statsstøtte foretages på selskabsniveau og omfatter alle former for offentlig støtte herunder såvel EU, Stat, Region og Kommune. f. De registrerede oplysninger (i de minimis erklæringen) skal opbevares i 10 år fra det tidspunkt, hvor der sidst blev udbetalt støtte i henhold til denne bevillingsskrivelse. 46. Såfremt lånet er ydet med statsstøtte virkning og låntager i lånets løbetid søger statsstøtte, skal låntager ved udfyldelse af de minimis erklæring, medregne værdien af den opnåede statsstøtte. a. Statsstøtten i lånet svarer til rentefordelen, der beregnes som opnået besparelse mellem lånerenten og renten, hvis lånet var ydet uden støttevirkning. b. I forbindelse med lånetilbud oplyser samlet estimeret statsstøtte i forbindelse med det tilbudte lån. Lånet? Lånets størrelse 47. Lånet kan højest udgøre et beløb, der svarer til forholdet mellem de godkendte låneberettigede omkostninger og det bevilgede lån, dog maksimum 50 % af det eksterne finansieringsbehov. a. Lånebeløbet udgør minimum kr b. For nystartede virksomheder udgør lånebeløbet som udgangspunkt op til kr I særlige tilfælde, f.eks. hvor den beskæftigelsesmæssige effekt er ganske betydelig, kan undtagelsesvis yde et lån på op til kr c. Lånebeløbet udgør maksimum kr for eksisterende virksomheder, der har dokumenteret evnen til vækst og indtjening. 48. Lånets hovedstol er beregnet af de godkendte låneberettigede udgifter. a. I tilfælde af, at de låneberettigede udgifter reduceres, reduceres lånebeløbet forholdsmæssigt. b. Dette gælder også, hvis det bevilgede lån udgør mindre end 50 % af de låneberettigede omkostninger.

9 Side: 9 af Hvis der ydes offentlige tilskud, offentlige lån eller anden offentlig støtte til projektet, ud over hvad der allerede fremgår af låneansøgningen, skal dette oplyses til. kan i så fald beslutte at nedsætte lånebeløbet. 50. Det eksterne finansieringsbehov opgøres som låneberettigede omkostninger fratrukket finansiering, som ikke kan medfinansiere, herunder: a. Låntagers, dvs. selskabets egenfinansiering i form af: Indtjening fra igangværende drift Kontanter i form af selskabets egen frie likviditet. Omkostninger og arbejdstid, der afholdes og betales via almindelig drift/indtjening. Eksisterende varer og beholdninger, der forbruges i projektet uden genanskaffelse. Eksisterende maskiner og udstyr, der indgår i projektet. Ansøgers egenfinansiering vurderes konkret bl.a. under hensyntagen til finansieringsmulighederne fra den igangværende drift. b. Dominerende ejers eller ejeres medfinansiering i form af kontant indskud såvel som selskabskapital, ansvarligt lån eller almindeligt lån. c. Investors medfinansiering i form af ydelser, der stilles til rådighed for projektet uden efterfølgende betaling. d. Kontant indskud af statslige investeringsmidler enten som selskabskapital, ansvarligt lån eller almindeligt lån herunder: Statslige innovationsmidler fra innovationsselskab. Venturekapital fra statslige investeringsfonde såsom VF Venture kapital fra Vækstfonden. Højteknologifonden. e. Finansiel leasing af udstyr. f. Støttebeløb modtaget via offentlige støtteordninger. Såfremt støtteordningen indeholder et krav om egenfinansiering, skal denne egenfinansiering endvidere tilføres projektet. Kravet om ekstra egenfinansiering vurderes individuelt i forhold til de specifikke støtteordninger. g. Finansiering via kreditforening (Foranstående sikkerhed) 51. Det øvrige eksterne finansieringsbehov skal komme fra det private pengemarked i form af: a. Finansiering via pengeinstitut eller finansieringsselskab. Finansiering fra pengeinstitut eller finansieringsselskab, skal minimum tilføres projektet i samme takt som udbetalingerne fra. Dette således at beløbet er tilført, inden der anmodes om udbetaling fra. Finansiering via pengeinstitut eller finansieringsselskab, må ikke afvikles hurtigere end lånet fra. Pengeinstitutfinansiering kan ske ved udvidelse af den samlede kreditramme, svarende til finansieringsbehovet. Kreditrammen må IKKE reduceres hurtigere end afviklingen af lånet fra. Såfremt kreditrammen reduceres yderligere, skal lånet fra nedbringes tilsvarende. kræver som udgangspunkt minimum samme sikkerhed som pengeinstitut eller finansieringsselskab. Der må godt være tale om finansiering sikret via statslig garantiordning, i form af: Vækstkaution fra Vækstfonden. EKF-kaution til investeringer i Danmark fra Eksport Kredit Fonden. Der må godt være tale om pengeinstitut lån initieret via: Concept Mariagerfjord.

10 Side: 10 af 13 Pengeinstitut kan frit udtage anden sikkerhed til sikring af andre engagementer. Der indgås panthaveroverenskomst mellem pengeinstitut og. Panthaveroverenskomsten regulerer forholdet mellem panthaverne og sikrer at pengeinstitut ikke får forholdsmæssigt større provenu end. b. Finansiering via kreditforening (Sideordnet sikkerhed) Forudsætningen for medfinansiering af kreditforening er samme sikkerhed som kreditforeningen. Såfremt kreditforeningslån udbetales ved projektafslutning, skal der foreligge tilsagn om bygge kredit, således, at midlerne tilføres projektet i samme takt som udbetalingerne fra. Dette således, at beløbet er tilført inden der anmodes om udbetaling fra. Finansiering via kreditforening må ikke afvikles hurtigere end lånet fra. Der indgås panthaveroverenskomst mellem og kreditforening. Panthaveroverenskomsten regulerer forholdet mellem panthaverne og sikrer at kreditforeningen ikke får forholdsmæssigt større provenu end. c. Finansiering med private midler via Vækstfonden, såsom: Vækstlån fra Vækstfonden Vækstlån fra Vækstfonden (Lån til grønne investeringer) Ansvarligt lån fra Vækstfonden kræver som udgangspunkt foranstående sikkerhed i forhold til Vækstfonden. Finansiering fra Vækstfonden skal som minimum tilføres projektet i samme takt som udbetalingerne fra. Dette således, at beløbet er tilført, inden der anmodes om udbetaling fra. Finansieringen fra Vækstfonden må ikke afvikles hurtigere end lånet fra. Såfremt der er tale om Vækstlån til Grønne Investeringer, skal det bemærkes, at lånet indeholder en andel af statsmidler. Denne andel kan ikke medfinansieres via Nordjysk Lånefond. d. Kontant finansiering fra investorer enten som selskabskapital, ansvarligt lån eller almindelig lån. Det accepteres, at investorkapital benyttes til køb af ikke dominerende ejerandel i selskabet, hvorefter ejer i forbindelse med udviklingsprojektet indskyder finansieringen som ejerfinansiering. Investor må ikke have en dominerende indflydelse på låntager. Såfremt investor som følge af investeringen får en ejerandel på 25 % eller derover, skal partnerskabet opfylde kravet om at være en lille eller mellemstor virksomhed (SMV virksomhed). Den samlede finansiering fra investor skal være indbetalt inden første udbetaling fra. Finansieringen SKAL træde tilbage i forhold til, og finansieringen må ikke, hverken helt eller delvis, tilbagebetales før lånet fra er fuld indfriet. Investor skal underskrive tilbagetrædelsesaftale i forhold til. Såfremt investor eller selskaber, der er ejet eller kontrolleret af investor, er leverandør til projektet, opfattes dette som interessesammenfald mellem køber og sælger. Samhandlen skal derfor håndteres efter reglerne herfor. Såfremt der er tale om investering fra Innovationsselskab, må der ikke være tale om statslige midler. Innovationsselskabet skal afgive erklæring om, at der er tale om midler, som man har tjent. e. Finansiering i form af tilskud fra private firmaer eller fonde. Der må ikke være knyttet betingelser om levering af varer og ydelser. De fulde rettigheder til projektet og resultaterne heraf skal tilhøre låntager.

11 Side: 11 af 13 f. Eventuelle andre finansieringsformer vurderes i den konkrete situation. Sikkerhed 52. Der skal stilles sikkerhed for lån. a. Sikkerhedskrav bedømmes individuelt, således at sikkerheden matcher risikoen b. skal ikke stilles ringere, end projektets øvrige långivere. c. Som hovedregel minimum parallel sikkerhed med den forudsatte, anden, eksterne långiver. Som hovedregel kræver tilbagetrædelseserklæring fra investorer. 53. Som udgangspunkt stilles krav om tinglyst pant i de aktiver, der medfinansieres, herunder: Virksomhedspant, når der er tale om udvikling af ny/nyere virksomhed eller nyt/nyere forretningsområde. Løsørepant i rettigheder, såsom patentrettigheder. Løsørepant i driftsmateriel, dvs. maskiner og inventar. Ejendomspant i produktionsanlæg og bygninger. a. Omkostninger til etablering af pant, dvs. udstedelse og tinglysning af pantebrev, afholdes af låntager. b. kan opkræve ekspeditionsgebyr, såfremt pantet efterfølgende skal ændres som følge af omprioriteringer o.l. 54. Som udgangspunkt stilles endvidere krav om selvskyldnerkaution, fra: Ejer selskaber eller andre interessenter. Reelle ejere i form af personlig kaution evt. som efterkaution i forhold til personligt ejet holdingselskab. a. Hvor der er flere kautionister hæfter de, inden for den enkelte kautionists beløbsbegrænsning, solidarisk for hinanden. b. Kautionserklæringer udformes af. 55. kan kræve andre former for sikkerhed. Låneomkostninger 56. opkræver ikke stiftelsesprovision for etablering af lån. a. Låntager bekoster selv udarbejdelse af forretningsplan, projektplan osv. b. Låntager afholder selv omkostninger til etablering og opretholdelse af eventuelle sikkerhedsstillelse herunder tinglysningsafgift. 57. Da der er tale om kontantlån, er der ingen risiko for kurstab.

12 Side: 12 af 13 Projektets gennemførelse Projektets gennemførelse 58. Projektet skal gennemføres indenfor den fastsatte frist og i overensstemmelse med det, der er oplyst i låneansøgningen om projektets indhold og formål, samt i overensstemmelse med det godkendte projekt budget. 59. Projektet må tidligst være påbegyndt, når har bekræftet modtagelse af låneansøgning. a. Meddelelse om projektets påbegyndelse skal sendes til. b. I forbindelse med projektets påbegyndelse er låntager forpligtet til at levere en kort beskrivelse, gerne med billeder, af det projekt, der er opnået lån til beregnet til offentliggørelse på internettet og til pressen. Udbetaling af lån 60. Lånet skal, være udbetalt indenfor den fastsatte frist. 61. Lånet udbetales bagud, i takt med projektets gennemførelse. 62. Lånet udbetales i en eller flere rater. Såfremt udbetaling skal ske i flere rater, skal der senest ved låneaccept, foreligge en udbetalingsplan, der beskriver de enkelte faser, herunder fasens: a. Aktiviteter, b. Kvantitative mål, c. Budgetterede låneberettigede omkostninger og d. Forventede gennemførelsestidspunkt. 63. Udbetaling sker altid med udgangspunkt i afholdte og betalte låneberettigede omkostninger. a. Ejendomsretten til det betalte skal være låntagers. b. Der må ikke være tale om forudbetalinger. 64. Såfremt afholdte og betalte låneberettigede omkostninger overstiger budgetterede låneberettigede omkostninger, foretages udbetaling med basis i budgetterede låneberettiget omkostning. Lånets afvikling Rente 65. For at opnå et rentelettet lån, et det en forudsætning, at lånet kan gives i overensstemmelse med de minimis forordningen. Dette betyder, at der kan tildeles støtte på op til EUR pr. virksomhed over en tre-årig regnskabsperiode, uden at støtten skal anmeldes separat til Europa-Kommissionen. a. Renten for rentelettede lån er p.t. 3 % p.a. fast forrentet i lånets løbetid. 66. Lån uden støttevirkning kan tilbydes, hvis låntager har opnået fuld de minimis statsstøtte. a. Renten uden støttevirkning fastsættes med basis i EU s referencerente på bevillingstidspunkt med tillæg af et risikotillæg. Afvikling 67. Lånenes løbetid afpasses efter de finansierede aktivers tekniske og økonomiske levetid, dvs. retningsgivende 5 til 8 år, men kan dog ikke overstige 10 år. a. Lånet kan være afdragsfrit i op til to år fra projektets forventede afslutning, dog vil dette være afhængig af forventet indtjening, den tekniske og økonomiske levetid og hvornår afskrivning af projektets aktiver påbegyndes.

13 Side: 13 af 13 b. Lånet afvikles med et antal lige store afdrag tilpasset den samlede afviklingsperiode. Ydelsesopkrævning 68. Ydelsesopkrævning omfatter såvel renter og eventuelt afdrag. a. Rente tilskrives og lånet afdrages halvårligt. Såfremt afdragsperioden er 3 år, eller derunder, sker dette kvartårligt. b. Renten beregnes fra og med udbetalingsdagen for de enkelte rater, og til og med tilbagebetalingsdagen Andet Fortrolighed 69., og dennes repræsentanter, har tavshedspligt i forhold til forretningskritiske informationer stillet til rådighed af låneansøgere og låntagere. a. Fortroligheden dækker såvel: Dokumentationsmateriale om enkeltpersoners eller selskabers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold. Oplysninger som det er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. b. Fortroligheden gælder, uanset om har modtaget informationen mundtligt eller skriftligt. c. Fortroligheden gælder ikke allerede offentlig kendt information d. indgår ikke individuelle fortrolighedsaftaler 70. kan offentliggøre nøgleoplysninger om a. Låneansøgere og låntager, herunder navn, adresse og CVR-nummer b. Ansøgte og bevilgede lån, herunder projektets titel, projektbeskrivelse, projektperiode, lånebeløbets størrelse, låneberettigede omkostninger, lånevilkår mm. 71. er underlagt Lov om offentlighed i forvaltningen, dvs. Offentlighedsloven, hvorfor offentliggørelse og aktindsigt ifølge dennes regler og bekendtgørelser kan forekomme. De skattemæssige konsekvenser 72. Lånet behandles skattemæssigt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Tvister 73. Eventuelle tvister, for så vidt angår bevillingsretslige forhold, kan påklages til Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår (c) - 31. marts 2014-2014-02-11 506.docx Side: 1 af 7 for lån via Version 506 gældende pr. 11. februar 2014 Låneberettigede omkostninger 1. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter låneberettigede

Læs mere

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår (c) - 28. oktober 2015-2015-10-23 511 Side: 1 af 7 for lån via Version 511 gældende pr. 23. oktober 2015 Låneberettigede omkostninger 1. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter låneberettigede omkostninger.

Læs mere

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Præsentation LIVA consult Konsulentfirma med fokus på forretningsudvikling, salg og kundehåndtering, finansieringsløsninger.

Læs mere

LÅNEBETINGELSER. Vejledende kriterier for at kunne komme i betragtning til lån fra Nordjysk Lånefond:

LÅNEBETINGELSER. Vejledende kriterier for at kunne komme i betragtning til lån fra Nordjysk Lånefond: LÅNEBETINGELSER Vejledende kriterier for at kunne komme i betragtning til lån fra Nordjysk Lånefond: Nordjysk Lånefond er etableret med henblik på, at den skal være med til at sikre kapitaltilførslen til

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i 3.700 danske virksomheder for et samlet tilsagn

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Vækst Jammerbugt Invest A/S

Vækst Jammerbugt Invest A/S Vækst Jammerbugt Invest A/S Forretningsbeskrivelse (Selskabets navn forventes at blive Vækst Jammerbugt Invest A/S. Indtil registrering m.v. vil navnet i denne forretningsbeskrivelse fortsat være Fonden

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Finansiering med Vækstfonden Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg, november 2008 05-11-2008Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Produktionsafgiften på juletræer

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS CVR.nr. 33 25 73 41 Adresse Herredsvej 9B, 4944 Fejø -2- Indholdsfortegnelse: 1. Tegning af nye anparter:... 3 2. Udsteder:... 3 3. Økonomi:... 4 4. Rettigheder

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Finansiering - en mangelvare? Oles Smedeforretning A/S Uvildig finansiel rådgivning V/Per Hovmarkkjh

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Guide til eksportkautioner

Guide til eksportkautioner 01. Guide til eksportkautioner Hvad er Eksportkaution? Eksportkaution er et tilbud til danske eksportvirksomheder og deres underleverandører om at lade Eksport Kredit Fonden (EKF) kautionere for deres

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg oktober 2003 Produktionsafgiften på juletræer og pyntegrønt blev indført i 1997 og genoptaget i 2003 for en

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Retningslinjer Landdistriktsvækstpilot

Retningslinjer Landdistriktsvækstpilot Retningslinjer Landdistriktsvækstpilot Indhold 1 Om ordningen... 2 2 Hvem kan søge?... 2 EU-Kommissionens definition af en SMV:... 2 Definition af et landdistrikt:... 2 Innovationsfondens adgangskriterier:...

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere