Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler"

Transkript

1 Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk Magisterforening Merkantilt Forum Dansk Merkonomforening Prosa 1. marts 2004

2 1. Indledning Danske Magisterforening, Danske Sælgere, DJØF, IDA (Ingeniørforeningen i Danmark), Kommunikation og Sprog, Ledernes Hovedorganisation, Merkantilt Forum, Dansk Merkonomforening og Prosa har foretaget en undersøgelse af kunde- og konkurrenceklausuler blandt medlemmer af de respektive forbund. Baggrunden for undersøgelsen er det igangværende udvalgsarbejde i regi af Beskæftigelsesministeriet, der har til formål at vurdere og eventuelt gennemføre en revision af de gældende bestemmelser om kunde- og konkurrenceklausuler i løbet af Undersøgelsens konkrete formål er at afdække omfanget af og indholdet i de aftaler/kontrakter om klausuler, som medlemmer af de respektive forbund kan være omfattet af. Forbundene fandt særlig interesse i at afdække konsekvenserne af klausuler, herunder de negative virkninger for lønmodtagerne. I rapportens afsnit 2 præsenteres konklusionerne på undersøgelsen, og i afsnit 3 præsenteres undersøgelsens metode og en række baggrundsoplysninger. I Afsnit 4 gennemgås resultaterne for de deltagere i undersøgelsen, der i deres nuværende ansættelsesforhold har en klausul. I afsnit 5 gennemgås resultaterne for de medlemmer, der i et tidligere ansættelsesforhold har haft en klausul. 2

3 2. Undersøgelsens hovedresultater 2.1 klausul i nuværende ansættelsesforhold medlemmer af 9 faglige organisationer har medvirket i undersøgelsen. De 9 faglige organisationer repræsenterer privatansatte medlemmer. 19 pct. af deltagerne i undersøgelsen har en klausul. Der er betydelige forskelle på, hvor mange af medlemmer i de enkelte forbund, der har en klausul. Sammenholdes undersøgelsens resultater med forbundenes viden om udbredelsen af klausuler, er undersøgelsens opgørelse af, hvor mange der har en klausul retvisende. Blandt de 19 pct. med klausuler er konkurrenceklausuler mest udbredt, idet de udgør halvdelen af alle klausuler. Næstmest benyttet er en kombination af kundeog konkurrenceklausuler, mens kundeklausuler er den mindst benyttede klausulform. Oftest er løbetiden for klausulerne 12 måneder. Næsten halvdelen af de deltagere, der har en klausul, har i klausulen fået indføjet en bestemmelse om en konventionalbod i forbindelse med brud på klausulen. Det typiske beløb for konventionalbodens størrelse er kr. 25 pct. af de deltagere, der har en klausul har forhandlet denne med deres arbejdsgiver. 40 pct. har ikke fået mulighed for en forhandling på grund af arbejdsgivers modstand. De deltagere med klausul, der havde mulighed for at forhandle denne (25 pct. af dem med klausul), fik for halvdelens vedkommende ændret klausulen efter forhandling. Mellem 20 og 25 pct. af de deltagere, der har en klausul, opfatter klausulen som hæmmende for deres mobilitet på arbejdsmarkedet, og disse personer afholder sig blandt andet fra at søge eller skifte arbejde som konsekvens af deres klausul. 31 pct. har svaret, at klausulen har påvirket deres mobilitet på den ene eller anden måde. Det betyder altså, at knap 1/3 mener, at deres konkrete klausul har en mobilitetshæmmende effekt Klausul i tidligere ansættelsesforhold 25 pct. af deltagerne har i et tidligere ansættelsesforhold haft en klausul. Af disse 25 pct. har 8 pct. - altså ca. hver 12. af dem der har haft en klausul modtaget kompensation. 3

4 31 pct. af dem der modtog kompensation fik mere end engangsbeløbet. 69 pct. modtog kun engangsbeløbet. 32 pct. skulle selv stille krav om at få kompensationen udbetalt, selvom de var berettiget til at modtage kompensationen. 18 pct. af de deltagere, der har haft en klausul, svarer bekræftende til, at de har været nødsaget til at skifte job til en anden branche/andet område for at undgå at blive omfattet af klausulen. 17 pct. har - på grund af klausulen - i mindre omfang skiftet job, end de ville have gjort, hvis de ikke havde haft klausulen. 4

5 3. Metode Et repræsentativt udvalg af privatansatte medlemmer fra de nævnte forbund blev kontaktet via med mulighed for via et link at deltage i en internetbaseret undersøgelse om klausuler. Undersøgelsen er gennemført i perioden medio januar 2004 til primo februar Undersøgelsen er ikke foretaget som en simpel og tilfældig undersøgelse, da kun medlemmer med -adresser er blevet spurgt. Desuden forudsætter besvarelse af undersøgelsen adgang til Internettet. Undersøgelsesdata er bearbejdet i SPSS, og de præsenterede resultater stammer fra beregninger fra det samlede datasæt. Danske Sælgere har forestået indsamling af resultater og koordineret udarbejdelsen af rapporten. I tabel 3.1 nedenfor er oplysninger om de enkelte forbund opført, herunder antal udsendte , antal modtagne besvarelser og antal privatansatte medlemmer i forbundene. Tabel 3.1. Baggrundsoplysninger Forbund Antal udsendte Antal besvarelser Antal privatansatte medlemmer DJØF Danske Sælgere IDA Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorg Dansk Magisterforening Merkantilt Forum Dansk Merkonomforening Prosa I Alt Note: Merkantilt Forum og Dansk Merkonomforening har i fællesskab udsendt , hvorfor der kun er et tal for de to foreninger f.s.v.a. udsendte . Af de udsendte er blevet besvaret, hvilket giver en svarprocent på 24. Undersøgelsens resultater baserer sig således på besvarelser fra forbund med tilsammen privatansatte medlemmer. I rapporten er tallene for Alle forbund dvs. tal for alle forbund under ét - vægtet i forhold til, hvor stor en andel det enkelte forbunds medlemmer udgør af samtlige privatansatte medlemmer i de 9 forbund. Det betyder eksempelvis, at DJØF, der har et relativt stort antal besvarelser i forhold til det samlede antal besvarelser, indgår med en mindre vægt, da DJØF kun har medlemmer ud af medlemmer. 5

6 4. Resultater fra medlemmer der har en klausul i deres nuværende ansættelse 4.1. Andel med og type af klausul Tabel viser, at 18,9 pct. af deltagerne i undersøgelsen har underskrevet en konkurrence- og/eller kundeklausul. Forekomsten af klausuler er i tabel fordelt på forbund. Af tabellen ses det, at udbredelsen af klausuler er ulige fordelt på det danske arbejdsmarked, således at nogle faggrupper/forbund i højere grad er underlagt klausuler end andre. Tabel Andel med klausul fordelt på forbund Har du underskrevet en konkurrence- og/eller kundeklausul i din nuværende ansættelseskontrakt? Andel med klausul ifølge de enkelte forbunds lønstatistik Ja Nej Ja Nej Djøf 15,0% 85,0% 15,3% 84,7% Danske Sælgere 28,7% 71,3% 27,9% 72,1% IDA 17,0% 83,0% 15,1% 84,9% Kommunikation og Sprog 6,3% 93,7% 5,0% 95,0% Ledernes Hovedorg. 16,9% 83,1% 22,5% 77,5% Dansk Magisterforening 29,0% 71,0% 11,0% 89,0% Merkantilt Forum 8,4% 91,6% 19,5% 80,5% Dansk Merkonomforening 15,2% 84,8% - - Prosa 21,7% 78,3% 20.5% 79,5% Alle forbund 18,9% 81,1% Udfra tabel kan det konstateres, at omfanget af klausuler varierer alt efter forbund og dermed faggruppe/arbejdsmarked. Samtidig kan det konstateres, at andelen af undersøgelsens deltagere, der er omfattet af en klausul, ikke i særlig udstrækning afviger fra de oplysninger, der er indhentet i forbindelse med udarbejdelse af forbundenes lønstatistikker. Undtagelsen herfra er Dansk Magisterforening, der afviger med 18 procentpoint, og Merkantilt Forum, der afgiver med godt 11 procentpoint. Tabel viser, at konkurrenceklausuler er den hyppigst benyttede type klausul med knap 55 pct., mod 17 pct. der har en kundeklausul og 29 pct. der har en kombination af de to typer klausuler. 6

7 Type af klausul Hvilken type klausul er der tale om? Konkurrence- En kombination af Kundeklausul klausul de to DJØF 33,6% 40,7% 25,7% Danske Sælgere 15,8% 52,8% 31,3% IDA 14,6% 60,2% 25,2% Kommunikation og Sprog 13,0% 56,3% 30,7% Ledernes Hovedorg. 13,3% 57,3% 29,4% Dansk Magisterforening 28,6% 47,2% 24,2% Merkantilt Forum 13,0% 53,4% 33,6% Dansk Merkonomforening 20,2% 39,9% 39,9% Prosa 38,5% 38,5% 23,0% Alle forbund 16,9% 54,5% 28,6% Af tabel fremgår det, at knap 2/3 af klausulerne er indgået efter 15. juni 1999, dvs. i henhold til det reviderede regelsæt Hvornår klausulen er indgået Hvornår er din klausul indgået? Før 15. juni juni 1999 eller senere DJØF 26,4% 73,6% Danske Sælgere 49,2% 50,8% IDA 39,0% 61,0% Kommunikation og Sprog 35,9% 64,1% Ledernes Hovedorg. 30,6% 69,4% Dansk Magisterforening 28,6% 71,4% Merkantilt Forum 6,9% 93,1% Dansk Merkonomforening 55,9% 44,1% Prosa 46,2% 53,8% Alle forbund 37,4% 62,6% Som det fremgår af tabel , er andelen af klausuler ikke større blandt medlemmer med personaleansvar (personaleledelse) end blandt medlemmer, der ikke har personaleansvar. Tabel Ledelsesansvar og klausul Har du underskrevet en konkurrenceog/eller kundeklausul i din nuværende ansættelseskontrakt? Ledelsesansvar (personaleledelse) Ja Nej Ja 19,1% 80,9% Nej 18,8% 81,2% Alle forbund 18,9% 81,1% 7

8 I tabel ses det, at klausuler optræder i alle aldersgrupper, dog er aldersgruppen markant mindre omfattet af klausuler. Der er en svag tendens til, at personer i aldersgruppen år er hyppigst ramt af klausuler. Tabel Alder og klausul Har du underskrevet en konkurrence- og/eller kundeklausul i din nuværende ansættelseskontrakt? Alder Ja Nej ,4% 95,6% ,8% 84,2% ,6% 79,4% ,2% 79,8% ,8% 81,2% ,2% 81,8% ,6% 80,4% ,4% 82,6% ,8% 85,2% ,3% 83,7% Total 18,9% 81,1% 4.2. Klausulens løbetid Hovedparten (62 pct.) af de deltagere der har en klausul, har aftalt en løbetid på 12 måneder. Dernæst følger en løbetid på 6 måneder (16 pct.). Tabel Klausulens løbetid Klausulens løbetid Andel 24 måneder 11% 18 måneder 2% 12 måneder 62% 6 måneder 16 % 3 måneder 3 % 1 måned 4% Andet antal måneder 2% Sum 100% 4.3. Konventionalbod 44 pct. af deltagere har fået fastsat en bestemmelse om konventionalbod i forbindelse med klausulen, mens 55 pct. svarer benægtende på spørgsmålet om konventionalbod. En opgørelse over størrelsen af konventionalboden viser følgende top seks liste over det samlede beløb, aftalt i forbindelse med konventionalbod. Det ses, at kr. i 8

9 samlet sum er det hyppigst forekommende. Da langtfra alle, der har en konventionalbod, har angivet et beløb for konventionalbodens størrelse, er der blot vist, hvilke beløb der hyppigst forekommer i forbindelse med konventionalbod. Tabel Størrelse af konventionalbod Samlet beløb rangordnet efter hyppighed kr kr kr kr kr kr 4.4. Forhandling af klausul med arbejdsgiver Af tabel fremgår det, at 25 pct. af de deltagere, der har en klausul, har forhandlet denne med deres arbejdsgiver inden klausulens indgåelse. De resterende personer deler sig hovedsageligt i to grupper med hensyn til begrundelse for ikke at forhandle klausulen. Den ene gruppe tog ikke selvstændigt initiativ til forhandling (33 pct.), mens den anden gruppe (34 pct.) havde arbejdsgivere, der ikke ønskede at forhandle klausulen. De 7,8 pct. under anden årsag nævner som hyppig forklaring, at arbejdsgiveren ikke ønskede at forhandle klausulen. For de 25 pct., der har forhandlet deres klausul, betød forhandlingen for halvdelens vedkommende, at der blev foretaget ændringer i klausulen. Ændringer vedrører typisk enten begrænsninger i omfanget af klausulen eller øget kompensation. Tabel Forhandling af klausulen Har klausulen været forhandlet med din arbejdsgiver i forbindelse med kontraktens indgåelse? Nej, Nej, jeg tog ikke selv arbejdsgiver ønskede Ja initiativ til en forhandling om... ikke at forhandle om... Nej, anden årsag (skriv selv) DJØF 23,0% 43,2% 28,1% 5,8% Danske Sælgere 26,0% 28,9% 41,9% 3,3% IDA 22,0% 30,9% 37,4% 9,8% Kommunikation og Sprog 7,7% 48,7% 33,3% 10,3% Ledernes Hovedorg. 29,6% 30,9% 30,6% 8,9% Dansk Magisterforening 22,0% 39,6% 27,5% 11,0% Merkantilt Forum 13,3% 13,3% 66,7% 6,7% Dansk Merkonomforening 16,0% 36,0% 24,0% 24,0% Prosa 7,7% 69,2% 23,1% Alle forbund 25,3% 33,2% 34,2% 7,3% 9

10 4.5. Mobilitet og klausuler I undersøgelsen er der stillet en række spørgsmål for at afklare, om klausulen har påvirket mobiliteten for lønmodtagerne. På spørgsmålet om klausulen/klausulerne har betydet, at deltageren har været forhindret i konkret at søge andet relevant arbejde, fordeler svarerne sig som vist i tabel pct. svarer bekræftende på spørgsmålet. Tabel Klausulen og forhindret jobsøgning Har klausulen/klausulerne betydet, at du har været forhindret i konkret at søge andet relevant arbejde? Ja Nej DJØF 7,9% 92,1% Danske Sælgere 38,4% 61,6% IDA 8,9% 91,1% Kommunikation og Sprog 15,4% 84,6% Ledernes Hovedorg. 16,6% 83,4% Magistrene 12,1% 87,9% Merkantilt Forum 33,3% 66,7% Dansk Merkonomforening 8,3% 91,7% Prosa 15,4% 84,6% Alle forbund 20,2% 79,8% Derudover er der spurgt til, om påtagelsen af en klausul/klausuler har bevirket, at deltageren under sin nuværende ansættelse har afholdt sig fra at søge andet arbejde. Dette svarer 22,7 pct. af dem, der har en klausul, bekræftende på, jf. tabel neden for. 10

11 Tabel Klausul og jobsøgning Har påtagelsen af en klausul/klausuler bevirket, at du under din nuværende ansættelse har afholdt dig fra at søge andet arbejde? Ja Nej DJØF 12,2% 87,8% Danske Sælgere 42,9% 57,1% IDA 13,0% 87,0% Kommunikation og Sprog 15,4% 84,6% Ledernes Hovedorg. 17,3% 82,7% Magistrene 14,8% 85,2% Merkantilt Forum 40,0% 60,0% Dansk Merkonomforening 16,0% 84,0% Prosa 15,4% 84,6% Alle forbund 22,7% 77,3% Endelig er der spurgt til, om klausulen har bevirket, at lønmodtageren i mindre omfang har skiftet job, end hvis lønmodtageren ikke havde haft en klausul. Svarene herpå fremgår af tabel Tabel Klausul og jobskift Har påtagelsen af en klausul i dit nuværende ansættelsesforhold bevirket, at du i mindre omfang har skiftet job, end hvis du ikke havde haft en klausul? Ja Nej DJØF 16,7% 83,3% Danske Sælgere 40,4% 59,6% IDA 15,4% 84,6% Kommunikation og Sprog 15,4% 84,6% Ledernes Hovedorg. 18,8% 81,2% Magistrene 12,4% 87,6% Merkantilt Forum 46,7% 53,3% Dansk Merkonomforening 8,0% 92,0% Prosa 15,4% 84,6% Alle forbund 23,1% 76,9% Spørgsmålene i tabel til afdækker på hver deres måde afdækker, om det at have en klausul påvirker mobiliteten. Derfor er der i tabel opgjort, hvor stor en andel af medlemmer med klausuler, der har svaret ja til et eller flere af spørgsmålene i 11

12 tabel Resultatet viser, at 31 pct. svarer, at klausulen har påvirket deres mobilitet. Det betyder altså, at knap 1/3 mener, at deres konkrete klausul har en mobilitetshæmmende effekt. Tabel Andel af medlemmer, der har svaret ja til et eller flere af spørgsmålene i tabel , og Andel af medlemmer, der har svaret ja til et eller flere af spørgsmålene i tabel , og DJØF 20,7% Danske Sælgere 54,4% IDA 18,7% Kommunikation og Sprog 17,9% Ledernes Hovedorg. 26,6% Magistrene 17,0% Merkantilt Forum 53,3% Dansk Merkonomforening 20,8% Prosa 15,4% Alle forbund 30,9% 12

13 5. Deltagere i undersøgelsen, der tidligere har haft en klausul 5.1.Andel med og type af klausul i tidligere ansættelsesforhold I undersøgelsen er der også spurgt til, om medlemmerne i et tidligere ansættelsesforhold har været omfattet af en klausul. Svaret fremgår af tabel 5.1.1, og det ses, at knap 25 pct. af de adspurgte i et tidligere ansættelsesforhold har været omfattet af en klausul. Tabel Har i et tidligere ansættelsesforhold haft en konkurrence- og/eller kundeklausul Har du i et tidligere ansættelsesforhold haft en konkurrence- og/eller kundeklausul? Ja, en kundeklausul Ja, en konkurrence klausul Ja, begge typer Nej DJØF 4,9% 6,9% 5,9% 82,4% Danske Sælgere 4,2% 24,2% 10,2% 61,4% IDA 1,5% 13,6% 3,5% 81,4% Kommunikation og Sprog 1,0% 6,4% 1,4% 91,2% Ledernes Hovedorg. 3,2% 14,3% 6,6% 76,0% Dansk Magisterforening 2,5% 15,0% 5,3% 77,2% Merkantilt Forum 3,8% 12,0% 8,1% 76,0% Dansk Merkonomforening 2,9% 14,4% 10,3% 72,4% Prosa 8,1% 11,3% 4,8% 75,8% Alle forbund 3,2% 15,1% 6,4% 75,4% Af tabel fremgår det, at hovedparten af de tidligere klausuler er indgået før 15. juni Tabel Hvornår klausulen er indgået Hvornår blev din sidste klausul - (i dit sidst afsluttede job med en klausul) - indgået? 15. juni 1999 Før 15. juni 1999 eller senere DJØF 66,3% 33,7% Danske Sælgere 76,9% 23,1% IDA 78,8% 21,2% Kommunikation og Sprog 65,2% 34,8% Ledernes Hovedorg. 71,4% 28,6% Dansk Magisterforening 73,6% 26,4% Merkantilt Forum 41,8% 58,2% Dansk Merkonomforening 80,8% 19,3% Prosa 60,0% 40,0% Alle forbund 72,9% 27,1% 13

14 5.2. Kompensation for klausul Af tabel ses, at 8 pct. af de deltagere, der tidligere har haft en klausul, har modtaget kompensation for påtagelse af klausulen fra deres arbejdsgiver i forbindelse med fratrædelse, mens 92 pct. ikke har modtaget kompensation Modtagelse af kompensation for påtagelse af klausul Har du i forbindelse med fratrædelse fra en tidligere ansættelse, hvor du var underlagt en klausul, modtaget kompensation for påtagelse af klausulen? Indgået før 15. juni 1999 Ja Nej DJØF 4,5% 95,5% Danske Sælgere 8,2% 91,8% IDA,9% 99,1% Kommunikation og Sprog 7,3% 92,7% Ledernes Hovedorg. 9,3% 90,7% Dansk Magisterforening 1,8% 98,2% Merkantilt Forum 0,0 100,0% Dansk Merkonomforening 5,3% 94,7% Prosa 0,0% 100,0% Alle forbund 6,9% 93,1% Indgået efter 15. juni 1999 DJØF 12,5% 87,5% Uanset dato for indgåelse Danske Sælgere 12,3% 87,7% IDA 17,3% 82,7% Kommunikation og Sprog 4,7% 95,3% Ledernes Hovedorg. 9,8% 90,2% Dansk Magisterforening 5,2% 94,8% Merkantilt Forum 9,4% 90,6% Dansk Merkonomforening 0,0% 100,0% Prosa 0,0% 100,0% Alle forbund 10,5% 89,5% Alle forbund 7,9% 92,1% 14

15 70 pct. af de der modtog kompensationen, modtog kompensationen uden selv at skulle bede om det. Blandt de deltagere, der har modtaget kompensation, fik 31,4 pct. et beløb der var højere end engangsbeløbet (tabel 5.2.2), mens de resterende 68,6 pct. ikke fik yderligere kompensation udover engangsbeløbet. Tabel Kompensationens størrelse Dækkede kompensationen over mere end engangsbeløbet? Ja Nej DJØF 18,2% 81,8% Danske Sælgere 29,0% 71,0% IDA 20,1% 79,9% Kommunikation og Sprog 25,8% 74,2% Ledernes Hovedorg. 35,2% 64,8% Dansk Magisterforening 32,5% 67,5% Merkantilt Forum 34,6% 65,4% Dansk Merkonomforening 100,0% Alle forbund 31,4% 68,6% Det fremgår af tabel 5.2.3, at knap 1/3 selv skulle stille krav om at få kompensationen udbetalt, selvom de var berettiget til at modtage kompensationen. Tabel Krav om kompensationen Fik du kompensationen udbetalt uden selv at skulle stille krav om det? Ja Nej DJØF 46,2% 53,8% Danske Sælgere 78,1% 21,9% IDA 83,3% 16,7% Kommunikation og Sprog 74,2% 25,8% Ledernes Hovedorg. 61,4% 38,6% Dansk Magisterforening 100,0% Merkantilt Forum 65,4% 34,6% Dansk Merkonomforening 100,0% Alle forbund 68,5% 31,5% 35,9 pct. svarer ja til, at de i deres tidligere ansættelse var pålagt en konventionalbod, mens 63 pct. svarer nej. 15

16 5.3. Mobilitet og klausuler 18 pct. af de deltagere, der har haft en klausul, svarer bekræftende til, at de har været nødsaget til at skifte job til en anden branche/andet område for at undgå at blive omfattet af klausulen. Dette fremgår af tabel Tabel Om klausuler har betydet, at lønmodtageren har været nødsaget til at skifte job til en anden branche /andet område for at undgå at blive omfattet af klausulen Har din/dine tidligere klausuler betydet, at du har været nødsaget til at skifte job til en anden branche /andet område for at undgå at blive omfattet af klausulen? Ja Nej DJØF 12,1% 87,9% Danske Sælgere 28,7% 71,3% IDA 9,5% 90,5% Kommunikation og Sprog 8,0% 92,0% Ledernes Hovedorg. 16,3% 83,7% Dansk Magisterforening 15,0% 85,0% Merkantilt Forum 19,7% 80,3% Dansk Merkonomforening 27,1% 72,9% Prosa 0,0% 100,0% Alle forbund 17,8% 82,2% Som det fremgår af tabel svarer 17 pct. ja til, at de er blevet begrænset af deres klausul, således at de i mindre omfang end ellers har skiftet job. 16

17 Klausul og jobskift Har påtagelsen af en klausul i et eller flere af dine tidligere ansættelsesforhold bevirket, at du i mindre omfang har skiftet job, end hvis du ikke havde haft en klausul? Ja, jeg har i mindre omfang skiftet job på grund af Nej, klausulen har ikke påvirket, hvor tit jeg har... DJØF 13,9% 86,1% Danske Sælgere 26,7% 73,3% IDA 10,3% 89,7% Kommunikation og Sprog 9,6% 90,4% Ledernes Hovedorg. 15,6% 84,4% Dansk Magisterforening 11,2% 88,8% Merkantilt Forum 12,5% 87,5% Dansk Merkonomforening 10,5% 89,5% Prosa 0,0% 100,0% Alle forbund 16,8% 83,2% 5.4.Opsigelse af klausuler På spørgsmålet om den tidligere arbejdsgiver har opsagt en indgået klausul, svarer de, der tidligere har haft en klausul, følgende: Tabel Opsagte klausuler HAR DIN TIDLIGERE ARBEJDSGIVER OPSAGT EN INDGÅET KLAUSUL? Ja, efter Ja, efter Ja, efter arbejdsgi veren selve fratrædel Ja, under ansættel sen jeg selv havde sagt op havde sagt mig op sen (udløbet af... Nej DJØF 10,2% 5,4% 6,6% 4,8% 72,9% Danske Sælgere 9,2% 5,7% 9,7% 6,3% 69,1% IDA 11,1% 4,4% 8,2% 5,2% 71,1% Kommunikation og Sprog 8,0% 11,1% 3,1% 77,7% Ledernes Hovedorg. 4,6% 6,8% 6,6% 7,5% 74,5% Dansk Magisterforening 19,4% 9,7% 7,0% 5,5% 58,4% Merkantilt Forum 3,5% 7,3% 14,6% 7,3% 67,2% Dansk Merkonomforening 4,2% 4,2% 4,2% 6,4% 81,2% Prosa 13,3% 20,0% 66,7% Alle forbund 7,7% 5,8% 7,5% 7,2% 71,9% 17

18 For at undersøge om der er blevet opsagt flere klausuler af de klausuler, der er indgået efter 15. juni 1999, er tidspunkt for indgåelse kombineret med type af klausul og eventuel opsigelse. Tabellen viser, at andelen af opsagte klausuler er større for de klausuler, der er indgået efter 15. juni Type af klausul, tidspunkt for indgåelse og opsigelse Har du i et tidligere ansættelsesforhold haft en konkurrence- og/eller kundeklausul? Ja, en kundeklausul Ja, en konkurrenceklausul Ja, begge typer Sum Før 15. juni 1999 Har din tidligere Ja, under arbejdsgiver opsagt en ansættelsen 5,4% 8,2% 8,3% 7,9% indgået klausul? Ja, efter jeg selv havde sagt op 4,4% 4,6% 5,9% 4,9% Ja, efter arbejdsgiveren havde sagt mig 4,7% 5,4% 7,1% 5,7% op Ja, efter selve fratrædelsen (udløbet af... Nej 9,2% 5,9% 6,8% 6,5% 76,4% 76,0% 71,9% 75,1% 15. juni 1999 eller senere Har din tidligere arbejdsgiver opsagt en indgået klausul? Ja, under ansættelsen 2,7% 6,3% 9,9% 7,0% Ja, efter jeg selv havde sagt op 12,9% 7,0% 8,6% 8,5% Ja, efter arbejdsgiveren havde sagt mig 5,1% 13,6% 14,6% 12,6% op Ja, efter selve fratrædelsen (udløbet af... Nej 6,8% 11,4% 6,8% 9,0% 72,4% 61,8% 60,1% 62,9% 18

Bilag til undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler - beregninger baseret på grundlag af klausuler indgået efter

Bilag til undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler - beregninger baseret på grundlag af klausuler indgået efter Bilag til undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler - beregninger baseret på grundlag af klausuler indgået efter 15. juni 1999. DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER

UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER METODE OG DATAGRUNDLAG Kromann Reumert har i perioden december 2015 - januar 2016 gennemført en undersøgelse vedrørende den faktiske

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Ansættelses- klausuler

Ansættelses- klausuler Ansættelsesklausuler Ansættelsesklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Jobklausuler Teknisk Landsforbund Senest redigeret 23. februar 2016 af Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår

Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår Januar 2012 Indhold Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår... 1 Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked...

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler

Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har fået i løbet af ansættelsen. Markedsføringsloven

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler 2014/1 LSF 196 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2009. Indbetalinger af efterlønsbidraget

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed

Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed Vi beder Dem venligst være opmærksom på, at det er yderst vigtigt for vores behandling af Deres krav, at skadeanmeldelsen er fuldstændig udfyldt. Samtlige spørgsmål

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

B E M Æ R K N I N G E R T I L I D A S M O D E L K O N T R A K T E R F O R A N S A T T E I N G E N I Ø R E R U D E N L E D E L S E S A N S V A R

B E M Æ R K N I N G E R T I L I D A S M O D E L K O N T R A K T E R F O R A N S A T T E I N G E N I Ø R E R U D E N L E D E L S E S A N S V A R B E M Æ R K N I N G E R T I L I D A S M O D E L K O N T R A K T E R F O R A N S A T T E I N G E N I Ø R E R U D E N L E D E L S E S A N S V A R IDAs modelkontrakt kan betragtes som et oplæg til forhandling.

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER 5. udgave Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Konkurrence- og kundeklausuler 5. udgave/1. oplag Karnov Group A/S, København

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er Lønstatistik for privatansatte ph.d.er LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK MOBILITET - FRA LEDIGHED TIL JOB EN UNDERSØGELSE AF KORT- OG LANGTIDSLEDIGES FAGLIGE OG GEOGRAFISKE MOBILITET I SYDDANMARK Marts 212 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse)

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING FOR MOLS-LINIEN A/S OG METAL SØFART OG DANSK EL-FORBUND For ansættelse i reparations-/vedligeholdelsesafdelingen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Dynamiske effekter af en skattereform

Dynamiske effekter af en skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 177 Offentligt OMTRYK februar 2009 Dynamiske effekter af en skattereform Skattekommissionen er i februar 2009 kommet med et bud på en skattereform, der skal ruste Danmark

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere