A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Silkeborg Lærerforening A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune Indledning Målet med Arbejdstidsaftale 08 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads. Dét gør aftalen bl.a. ved at give lærerne ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse den samlede undervisningsopgave og give skoleledelsen ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse og for at sætte mål og give retning for lærernes arbejde. Aftalen tager udgangspunkt i en samlet ramme om undervisningsopgaven. Rammen skal sikre, at der er den nødvendige tid til at løse opgaven kvalificeret. Rammen udfyldes som udgangspunkt af læreren og lærerteamet med det sigte at skabe den optimale undervisning for eleverne. Det sker indenfor skolens og kommunens prioriteringer. Ledelsen og lærerne skal løbende være i dialog om mål og resultater i undervisningen. Aftalen afskaffer bureaukratiet i arbejdsplanlægningen og styrker mulighederne for et godt arbejdsmiljø på skolerne. Aftalen muliggør en enkel, fleksibel og ubureaukratisk planlægning på skolerne samt løbende prioriteringer og omprioriteringer, så arbejdsopgaverne kan tilpasses til de aktuelle behov i undervisningen. Aftalen skal understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente lærere og ledere. Aftalen bygger derfor på tillid, dialog og samarbejde mellem skoleledelsen og lærerne om hele skolens virksomhed. Værdigrundlag I Silkeborg Kommune er parterne enige om, at den lokale aftale bygger på: Den sammenhængende børne- og ungepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik Lærerprofessionsidealet Ledelsesgrundlaget for Silkeborg Kommunes skolevæsen. Side 1 af 13

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Værdigrundlag... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Arbejdstid... 2 TR-aftale... 2 Sikkerhedsrepræsentant... 3 Lejrskoleaftale/ture med overnatning... 3 Prøveaftale... 3 Skolebibliotek... 3 IT-vejleder... 4 SSP-vejleder... 4 Tid til lærere på tosprogsområdet/kompetencecentret... 4 Efter- og videreuddannelse... 4 Mellemtimer... 4 Tilfældige vikartimer... 5 Løntræk ved tjenestefrihed til organisationsarbejde... 5 Lønaftale... 5 Håndtering af uenigheder... 6 Evaluering af aftalen... 6 Ikrafttræden og opsigelse... 6 Bilag vedr. arbejdsopgavernes placering... 7 Bilag om prøveafvikling... 9 Arbejdstid Der er aftalt en nettoarbejdstid på 1680 timer. Ved udregning af tid til undervisningsopgaven er det en forudsætning, at en årlig lektion er lig med 30 klokketimer. Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder specialundervisning, jf. 5 stk. 3 fastsættes til 1,2 time(r) pr. undervisningstime. Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansatte lærer/børnehaveklasseleder fastsættes til 763,6 timer. Tilsvarende fastsættes omregningsfaktoren for nyuddannede lærere til 1,29 timer pr. undervisningstime. Det årlige maksimale undervisningstimetal for nyuddannede fastsættes til 733,6 timer. Børnehaveklasseledernes klasselærertid indgår i undervisningsopgaven. Aftalen omfatter ikke Dybkær Specialskole, Ulvedalskolen samt tale-/hørelærerområdet. TR-aftale Silkeborg Kommune har indgået en lokalaftale med Det Kommunale LO-kartel og lokale ACrepræsentanter om medarbejdervalgte repræsentanters arbejds- og lønvilkår. Under henvisning til ovenstående aftale er aftalt, at der til varetagelsen af lokale FTFrepræsentanters tillidsrepræsentantfunktion på skolerne tildeles følgende timetal: Grundtimetal: 90 timer pr. år Timetal pr. ansat, som tillidsrepræsentanten er TR for: 3 timer pr. år Forhandlingskompetence ny løn/arbejdstidsaftaler pr. ansat: 1 time pr. år Akkorden er eksklusiv deltagelse i lokale skole-med møder. Side 2 af 13

3 Tildelingen sker ud fra planlægningstal pr. 15. marts før hvert arbejdsår. Såfremt en tillidsrepræsentants samlede tidsforbrug over en måned væsentligt overstiger det forlods indregnede f.eks. i forbindelse med ekstraordinære forhold vedrørende en skole (skolenedlæggelse, tjenstlig sag, væsentlige samarbejdsproblemer m.v.) kan der dog, efter aftale mellem Silkeborg Lærerforening og Skoleafdelingen, ydes betaling for arbejdet ud over det indregnede med 1/1924 pr. time af pågældendes årsløn. Arbejdsbeskrivelse for tillidsrepræsentantakkorden: Det aftalemæssige udgangspunkt for tillidsrepræsentantens opgaver er aftalen mellem Kommunernes Landsforening og KTO om Tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg, lokalaftalen med Det Kommunale LO-kartel m.fl. samt arbejdstidsaftalerne. Sikkerhedsrepræsentant Silkeborg Kommune har indgået en lokalaftale med Det Kommunale LO-kartel, lokale FTFrepræsentanter og lokale AC-repræsentanter om medarbejdervalgte repræsentanters arbejdsog lønvilkår. Under henvisning til ovenstående aftale er aftalt følgende: Sikkerhedsrepræsentanten danner sammen med skolelederen en sikkerhedsgruppe. Gruppen skal i henhold til Arbejdsmiljøloven sørge for, at skolens arbejde for sikkerhed og sundhed organiseres. Til dette arbejde afsættes forlods 20 timer årligt. Akkorden er eksklusiv deltagelse i lokale skole-med møder. Det overlades endvidere til den enkelte skole efter behov at indgå aftaler på sikkerhedsarbejdet, der ligger uden for de aftalte 20 timer. Lejrskoleaftale/ture med overnatning Beregningsmodel: Grundskema suppleret op til 14 timer. Dette gælder også for ud- og hjemrejsedagen. Prøveaftale Aftalen er indgået på baggrund af gældende prøvebestemmelser. Såfremt centralt fastlagte bestemmelser betinger ændringer i aftalen, optages der forhandlinger mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Lærerforening. Lærere med afgangsprøver og censur fastholder grundtimetallet i opgaveoversigten i prøveperioden. Såfremt den enkelte lærers bortfaldne timetal i prøveperioden ganget med 2.20, ikke er tilstrækkeligt til at gennemføre prøverne tidsmæssigt i overensstemmelse med nedenstående tidsberegning, suppleres denne lærer med den manglende tid (se Bilag om prøveafvikling). Læreren står til rådighed i prøveperioden i evt. overskydende timer. Rådighedsforpligtigelsen fastlægges i forbindelse med prøveplanlægningen. Skolebibliotek Der skal afsættes 25 timer til én skolebibliotekar pr. skole til mødevirksomhed med skolebibliotekskonsulenten. Akkorden er eksklusiv transport. Skolebiblioteket administrerer materialesamlingen i et fælleskommunalt bibliotekssystem, foretager nyindkøb og formidler kontakten til eksterne samarbejdspartnere. Den øvrige tid til varetagelsen af opgaverne i skolebiblioteket aftales lokalt på den enkelte skole. Side 3 af 13

4 Hensigtserklæring fra parterne Skolebiblioteket/ Det Pædagogiske Udviklingscenter skal være med til at styrke skolens undervisning og udvikling, understøtte implementering af indsatsområder og formidle kulturelle tilbud. Skolebiblioteket er åbent i hele skoletiden. Personalet i skolebiblioteket består af et team: skolebibliotekar(er) og pædagogisk(e) IT-vejleder(e). Der er ikke med denne aftale lagt op til ændringer i aktivitetsniveauet på skolebiblioteksområdet. Overgangen til denne arbejdstidsaftale er i sig selv neutral over for varetagelsen af opgaverne. IT-vejleder Der skal afsættes 25 timer til én IT-vejleder pr. skole til mødevirksomhed med konsulenterne på området. Akkorden er eksklusiv transport. SSP-vejleder Der skal afsættes 25 timer til én SSP-vejleder pr. skole til mødevirksomhed med konsulenten på området samt mødeaktivitet i den lokale SSP-gruppe. SSP-vejlederen er skolens nøgleperson i forhold til SSP-samarbejdet og tovholder i den lokale SSP-gruppe. Tid til SSP-vejlederens hovedopgaver: opfølgning på SSP-sager, samtaler og tværfagligt samarbejde aftales på den enkelte skole. Ved tildelingen af tid til disse opgaver tages der hensyn til skolestørrelse og belastningsgrad. Tid til lærere på tosprogsområdet/kompetencecentret Der afsættes 9 timer til én lærer pr. skole, der har basisunderundervisning (modtagelsesklasser) samt 9 timer til én lærer pr. skole, der tilbyder supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Timerne anvendes til mødevirksomhed med konsulenten på området/kompetencecentret og er eksklusiv transport. Efter- og videreuddannelse Med virkning fra den 1. august 2009 tildeles der 18 timer pr. ECTS-point til bevilgede uddannelser. Timerne anvendes til studieaktiviteter, forberedelse og eksamen. Da aftalen er et tilbud om efteruddannelse, kan læreren ikke pålægges deltagelse. Studiet forventes afsluttet inden for den aftalte tidsramme og efter gældende regler jf. studiets studieordning. Da der er tale om et studie, vil der ikke være krav om fremmøde til forelæsninger mm. Det forventes, at den studerende afslutter studiet med bestået eksamen. Der tildeles ikke yderligere resurser i de tilfælde, hvor der er behov for reeksamination. Såfremt uddannelsen udbydes som et heltidsstudie, hvortil der ydes SVU, følges reglerne for denne studiemåde. Mellemtimer Mellemtimebegrebet afskaffes med A08-aftalen. Der er mellem parterne enighed om, at intentionen med denne aftale er, at antallet af mellemtimer ikke får et større omfang end tidligere år. Side 4 af 13

5 Tilfældige vikartimer Der er ikke aftalt omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til midlertidige vikartimer. I stedet er aftalt følgende honorering: Overarbejde gælder lærere på fuld tid Overarbejde, der i forbindelse med udarbejdelse af opgaveoversigten viser sig nødvendigt, afregnes efter gældende regler i den centrale aftale. Overarbejde i øvrigt: Overarbejde, der ikke er defineret som undervisning, afregnes med en timeløn på kr. 210 kr. pr. arbejdstime inkl. overarbejdstillæg (niveau 31. marts 2000). Overarbejde, der defineres som undervisning, afregnes med kr. 310,00 inkl. overarbejdstillæg (niveau 31. marts 2000) pr. undervisningslektion á 45 minutter. Der er i denne sats afregnet for forberedelse og efterbehandling af undervisningen, pauser, klargøring og oprydning forud for og efter undervisningen samt for alle arbejdstidsbestemte tillæg og undervisningstillæg. Merarbejde for deltidsansatte og ansatte, der er fyldt 60 år og har anmodet om nedsættelse af arbejdstiden Ekstra timer, der ikke er defineret som undervisning, afregnes med en timeløn på kr. 210 kr. pr. arbejdstime (niveau 31. marts 2000). Ekstra timer, der defineres som undervisning, afregnes med kr. 210,00 (niveau 31. marts 2000) pr. undervisningslektion á 45 minutter. Der er i denne sats afregnet for forberedelse og efterbehandling af undervisningen, pauser, klargøring og oprydning forud for og efter undervisningen samt for alle arbejdstidsbestemte tillæg og undervisningstillæg. Overtid og ekstra timer opgøres månedligt, og udbetalingen finder sted ved efterfølgende lønudbetaling. Lærer og skoleleder kan aftale alternative opgørelsesterminer. Afspadseres overtiden/ekstra timer undtagelsesvis, foregår det efter aftale mellem lærer og leder. Løntræk ved tjenestefrihed til organisationsarbejde Såfremt en tillidsrepræsentant får bevilget tjenestefrihed til organisationsarbejde, og der skal foretages løntræk for fraværet, aftales det, at løntrækket udgør undervisningstimetallet for den enkelte dag ganget med omregningsfaktoren, dog max. 7,4 timer pr. dag. Lønaftale Følgende tillæg er aftalt (niveau 31. marts 2000): Tillæg arbejdstidsaftale 08: Børnehaveklasseleder - ny løn kr. årligt Børnehaveklasseleder personlig ordning kr. årligt Lærer ny løn kr. årligt Lærer personlig ordning kr. årligt Tillæggene er pensionsgivende og erstatter tillæggene i henhold til overenskomsten: 5, stk. 2A og protokollat 2 2, stk. 2A - undervisningstillæg, 15 akkordtillæg samt Side 5 af 13

6 14 arbejdstidsbestemte tillæg Tillæg for arbejde på lørdag/søndag bevares uændret. Tillæg for specialklasser: Overenskomstens 5, stk. 8 - for at varetage specialundervisning/specialpædagogisk bistand i særlige klasser eller andre enheder svarende til klasser ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 34,25 kr. pr. time. Håndtering af uenigheder Så vidt muligt afklares uenigheder vedrørende arbejdstid ved drøftelse mellem tillidsrepræsentant og skoleleder. Såfremt en uenighed ikke kan afklares på skoleniveau gennem dialog mellem tillidsrepræsentant og skoleleder, skal uenigheden fremsendes til afgørelse mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune. Evaluering af aftalen Aftalen evalueres løbende med en første evaluering ultimo januar Ikrafttræden og opsigelse Denne aftale har virkning fra 1. august Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli Bilag til aftalen: Arbejdsopgavernes placering Prøveafvikling For Silkeborg kommune For Silkeborg Lærerforening Frederik Grønfeldt Skolechef Johnny Specht formand Side 6 af 13

7 Bilag vedr. arbejdsopgavernes placering Arbejdsopgavernes placering i arbejdstidsaftalen 2008 Der henvises til: Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen Undervisning ( 3 stk. 2) Normalundervisning Specialundervisning Holdundervisning Individuel undervisning Undervisning i specialklasser Undervisning af tosprogede elever Vikartimer Ekskursioner Lejrskoler/hytteture (Se i øvrigt 4 stk. 6) Opgaver i tilknytning til undervisningen ( 3 stk. 6) Lærerens forberedelse og efterbehandling Mødevirksomhed: forberedelse og efterbehandling Henvendelser og besvarelser fra forældre og elever uden for arbejdspladsen Selvstændig faglig ajourføring: faglitteratur, faglige tidsskrifter, Faglig orientering på Internettet, samlinger og biblioteker Skriftligt oplæg i forbindelse med planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisning Skriftlige oplæg til den løbende evaluering i teamsamarbejdet Skriftlige oplæg til fagfordeling Skriftlige oplæg til årsplan Elevplaner Statusbeskrivelser til klasselærer og ledelse som efterbehandling af vidtgående specialundervisning Teater- og museumsbesøg Deltagelse i skole- og klassefester Deltagelse i idrætsdage Deltagelse i juleafslutning Deltagelse i motionsdag Pauser/Frikvarterer Lærersamarbejde (omkring enkelte elever/elevgrupper/klasser, afdelinger og omkring fag) Teammøder - herunder fælles forberedelse, efterbehandling og evaluering Dialog mellem ledelse og lærerteam vedrørende undervisningsopgaven Samarbejde med andre grupper af lærere end de faste teams K-møder Samarbejde med andre personalegrupper (SFO, sundhedspleje, teknisk personale, myndigheder, tolke, SSP, fritidsorganisationer, lokalsamfund, internationale kontakter, skolepsykolog m.fl.) Samarbejde og koordinering med andre myndigheder Afgangsprøver (opgaverettelse, udarbejdelse af prøvetekster) (Se i øvrigt 4 stk. 7) Elevsamtaler Forældresamarbejde Korte selvvalgte kurser 1 vidensdelingsdag Side 7 af 13

8 Andre opgaver ( 4 stk. 1) Klasselærertid (jvf. Bilag 2) Skolebiblioteksvejledning med elever Opgaver i pædagogisk servicecenter med elever SSP-vejledning med elever Færdselskontakt med elever IT-vejledning med elever Av-medievejledning med elever Pædagogiske dage Pædagogiske møder Planlægning af særlige, udviklingsorienterede undervisningsprocesser Skoleudvikling Udvikling af evalueringsformer Udvikling af elevplaner Fælles kompetenceudvikling Lukkede studiekredse på skolen Udvikling af undervisningsmaterialer Udvikling af lokale læseplaner og undervisningsaktiviteter Pædagogisk råd Forretningsudvalg Samarbejdsudvalg Kursusvirksomhed Efter- Videreuddannelse Rejsetid Administrative opgaver vedr. skolebibliotek Administrative opgaver vedr. pædagogisk servicecenter Administrative opgaver vedr. IT-vejledning Administrative opgaver vedr. Av-medievejledning Administrative opgaver vedr. færdselskontakt Administrative opgaver vedr. SSP Tillidsrepræsentantarbejde/fællestillidsrepræsentantarbejde Sikkerhedsrepræsentantarbejde Mødeleder i Pædagogisk råd Medarbejderrepræsentant i skolebestyrelse Afgangsprøver (opgaverettelse, udarbejdelse af prøvetekster) (Se i øvrigt 4 stk. 7) Tilsyn med faglokaler Skemalægning Kollegasupervision Praktikvejledning Praktikkoordinator Teamkoordinator Andre kommunale opgaver/konsulentopgaver Rådgivnings- og vejledningsopgaver i forhold til særlige indsatsområder Uforudsete og uforudsigelige arbejdsopgaver Tilrettelæggelse af Idrætsdag, motionsdag, skolefest, m.m. for hele skolen eller flere skoler Deltagelse i udviklingsprojekter, udvalgsmøder uden for egen skole Deltagelse I møder og udvalg vedrørende skolens virksomhed Aldersreduktion Kombinationsbeskæftigelse Afvikling af ferietimer Afspadsering Side 8 af 13

9 Bilag om prøveafvikling FSA Obligatoriske fag Dansk 1 obligatorisk skriftlig prøve bestående af 3 dele og 1 obligatorisk mundtlig prøve. < 10 elever: 8 timer + 1,67 timer pr. elev 10=> elever: 18 timer + 0,67 timer pr. elev Elev nummer 17 udløser 2 prøvedage 1-5 elever: 5 timer + 3,7 timer pr. dag 6-9 elever: 5 timer + 7,4 timer pr. dag 10=> elever: 10 timer + 7,4 timer pr. dag Tidstildelingen følger ministeriets beskikkede censorer Matematik 1 obligatorisk skriftlig prøve bestående af 2 dele. Tidstildelingen følger ministeriets beskikkede censorer Engelsk 1 udtrukket skriftlig prøve bestående af 2 dele og 1 obligatorisk mundtlig prøve. < 10 elever: 8 timer + 1 timer pr. elev 10=> elever: 13 timer + 0,5 timer pr. elev Elev nummer 19 udløser 2 prøvedage 1-5 elever: 4 timer + 3,7 timer pr. dag 6-9 elever: 4 timer + 7,4 timer pr. dag Tidstildelingen følger ministeriets beskikkede censorer. Fysik/kemi 1 obligatorisk praktisk/mundtlig prøve. < 10 elever: 8 timer + 1 timer pr. elev 10=> elever: 13 timer + 0,6 timer pr. elev Elev nummer 16 udløser 2 prøvedage 1-5 elever: 4 timer + 3,7 time pr dag 6-9 elever: 4 timer + 7,4 timer pr. dag Side 9 af 13

10 FSA Valgfag, praktisk/mundtlig prøve Håndarbejde, sløjd og hjemkundskab Grundtimetal: 8 timer + 1 time pr. elev <= 6 elever: + 4 timer 7 12 elever: + 8 timer Elev nummer 13 udløser 2 prøvedage Forberedelse: 0,5 timer pr. elev + < = 6 elever: 4 timer (dog minimum 7,4 time) 7 12 elever: 8 timer Elev nummer 13 udløser 2 prøvedage FSA Valgfag og udtrukket mundtlig prøve Fransk og Tysk 1 frivillig skriftlig prøve bestående af 2 dele, samt 1 frivillig eller 1 udtrukken mundtlig prøve. < 10 elever: 8 timer + 1 timer pr. elev 10=> elever: 13 timer + 0,5 timer pr. elev Elev nummer 19 udløser 2 prøvedage 1-5 elever: 4 timer + 3,7 time pr. dag 6-9 elever: 4 timer + 7,4 timer pr. dag Tidstildelingen følger ministeriets beskikkede censorer Side 10 af 13

11 FSA Udtrukne prøver (Engelsk skriftligt: se under obligatoriske prøver, Tysk: se valgfag) Historie, Samfundsfag, Kristendomskundskab < 10 elever: 8 timer + 1 timer pr. elev 10=> elever: 13 timer + 0,5 timer pr. elev Elev nummer 19 udløser 2 prøvedage 1-5 elever: 4 timer + 3,7 time 6-9 elever: 4 timer + 7,4 timer pr. dag Tidstildelingen følger ministeriets beskikkede censorer Geografi og biologi Hvis prøven bliver praktisk/mundtlig. < 10 elever: 8 timer + 1 timer pr. elev 10=> elever: 13 timer + 0,6 timer pr. elev Elev nummer 16 udløser 2 prøvedage 1-5 elever: 4 timer + 3,7 time 6-9 elever: 4 timer + 7,4 timer pr. dag Opgaverne rettes elektronisk. Side 11 af 13

12 FS10 Dansk < 10 elever: 9 timer + 1,67 timer pr. elev 10=> elever: 19 timer + 0,67 timer pr. elev Elev nummer 17 udløser 2 prøvedage. NB: grundtakst 1 time større end FSA, så der er afregnet for evt. 2 tekstopgivelser, hvis nogle elever vælger at gå til FSA. 1-5 elever: 5 timer + 3,7 timer pr. dag < 10 elever: 5 timer + 7,4 timer pr. dag 10=> elever: 10 timer + 7,4 timer pr. dag Tidstildelingen følger ministeriets beskikkede censorer. Matematik < 10 elever: 9 timer + 1,67 timer pr. elev 10=> elever: 19 timer + 0,67 timer pr. elev Elev nummer 16 udløser 2 prøvedage NB: grundtakst 1 time større end FSA, så der er afregnet for evt. 2 tekstopgivelser, hvis nogle elever vælger at gå til FSA. 1-5 elever: 4 timer + 3,7 timer pr. dag < 10 elever: 5 timer + 7,4 timer pr. dag 10=> elever: 10 timer + 7,4 timer pr. dag Tidstildelingen følger ministeriets beskikkede censorer. Engelsk < 10 elever: 9 timer + 1,17 timer pr. elev 10=> elever: 14 timer + 0,67 timer pr. elev Elev nummer 19 udløser 2 prøvedage NB: grundtakst 1 time større end FSA, så der er afregnet for evt. 2 tekstopgivelser, hvis nogle elever vælger at gå til FSA 1-5 elever: 4 timer + 3,7 timer pr. dag < 10 elever: 4 timer + 7,4 timer pr. dag Tidstildelingen følger ministeriets beskikkede censorer Side 12 af 13

13 Fysik/kemi < 10 elever: 9 timer + 1 timer pr. elev 10=> elever: 14 timer + 0,6 timer pr. elev Elev nummer 16 udløser 2 prøvedage NB: grundtakst 1 time større end FSA, så der er afregnet for evt. 2 pensaopgivelser, hvis nogle elever vælger at gå til FSA. 1-5 elever: 4 timer + 3,7 timer pr. dag < 10 elever: 4 timer + 7,4 timer pr. dag Tysk og Fransk < 10 elever: 8 timer + 1,17 timer pr. elev 10=> elever: 13 timer + 0,67 timer pr. elev Elev nummer 19 udløser 2 prøvedage NB: Hvis tysk er udtrukket og hvis nogle elever vælger at gå til FSA, udløser det 1 time til ekstra tekstopgivelse, som overføres til næste års aktivitetsplan. 1-5 elever: 4 timer + 3,7 timer pr. dag < 10 elever: 4 timer + 7,4 timer pr. dag Valgfag som FSA, se side 10 Side 13 af 13

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016)

Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016) 1. maj 2016 Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016) Prøveafvikling... 1 Administrativ vejledning... 1 Eksempel... 2 Folkeskolens 9. klasseprøver (FP9)

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere 2008 KL LC Indholdsfortegnelse Side 50.34 Side 2 Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1. Afgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 Kapitel

Læs mere

FSA Obligatoriske fag

FSA Obligatoriske fag Bilag om prøveafvikling FSA Obligatoriske fag Dansk 1 obligatorisk skriftlig prøve bestående af 3 dele og 1 obligatorisk mundtlig prøve. < 10 elever: 8 timer + 1,67 timer pr. elev 10=> elever: 18 timer

Læs mere

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne.

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne. Kredsudsendelse Bilag 1. Bemærkninger til arbejdstidsaftale 2008. Aftalen er vedlagt som bilag til denne kredsudsendelse Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING FOR SKOLEÅRENE 2011/12 OG 2012/13 1 1. Indledning Denne kommuneaftale er indgået

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.34A Side 2 Indledende bemærkning... 3 1. Område... 4 2. Arbejdsopgaver...

Læs mere

PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN

PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...4

Læs mere

Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds

Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse nærværende arbejdstidsaftale for alle lærere ansat i Mariagerfjord Kommune. Det pligtige undervisningstimetal

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

Thisted Lønaftaler. Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune

Thisted Lønaftaler. Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune Thisted Lønaftaler Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune Indgået mellem Thisted Kommune og Thy-Mors Lærerkreds april 2010 Aftalens område Denne forhåndsaftale

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005. 50.64A O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005. 50.64A O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.64A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.64A Side 2 Indledende bemærkning... 3

Læs mere

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1 Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.22 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010 Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010 PROCEDURE Tilrettelæggelse af den enkelte lærers arbejdstids er i arbejdstidsaftalen beskrevet

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Aftale mellem Halsnæs Kommune og Danmarks Lærerforening kreds 38 Halsnæskredsen

Aftale mellem Halsnæs Kommune og Danmarks Lærerforening kreds 38 Halsnæskredsen Aftale mellem Halsnæs Kommune og Danmarks Lærerforening kreds 38 Halsnæskredsen om arbejdstid for lærere i folkeskolen og arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen gældende fra skoleåret 2012/13

Læs mere

SATION AFTALE OM PRAKTIK I UDDANNELSEN TIL LÆRERE I FOLKESKOLEN

SATION AFTALE OM PRAKTIK I UDDANNELSEN TIL LÆRERE I FOLKESKOLEN AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 32.34.4 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANI- SATION AFTALE OM PRAKTIK I UDDANNELSEN TIL LÆRERE I FOLKESKOLEN 2005 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE

LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE 1 LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning Denne lokalaftale med grundlag i Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler er med visse fravigelser af gældende regler

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005. 50.73A O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005. 50.73A O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.73A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.73A Side 2 Indledende bemærkning:... 3 1. Område... 4 2. Arbejdstid...

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE Indledning Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening har i forbindelse

Læs mere

50.22 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen

50.22 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen Side 1 Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet... 4 2. Generelle

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale OK. 2008 i Slagelse Kommune

Lokal arbejdstidsaftale OK. 2008 i Slagelse Kommune Lokal arbejdstidsaftale OK 2008 i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse Aftale mellem Center for Skole, Slagelse kommune og Slagelse Lærerkreds... 3 Vejen til den gode skole... 4 Forudsætninger for aftalen...

Læs mere

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre Folkeoplysningsorganisationernes arbejdsgiversamarbejde (FOAS) Lærernes Centralorganisation (LC) AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Danmarks Lærerforenings kreds 87 Nyhedsbrev 9 2016 Kære kollega Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Middelfart Byråd og skoleafdelingen har

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Lokalaftale om løn- og arbejdstidsforhold for lærere og børnehaveklasseledere m.fl ansat i Gladsaxe Kommune

Lokalaftale om løn- og arbejdstidsforhold for lærere og børnehaveklasseledere m.fl ansat i Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen Skoleafdelingen Lokalaftale om løn og arbejdstid 2004-05 Lokalaftale om løn- og arbejdstidsforhold for lærere og børnehaveklasseledere m.fl. 2004 2005 ansat i Gladsaxe Kommune

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag på baggrund af [Lov 409] om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Tønder Kommune 27.februar 2014 2 Administrationsgrundlag Lov 409 Indhold LOVGRUNDLAG... 3 ARBEJDSTID FOR

Læs mere

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Lokalaftale Arbejdstid & løn Lærere & børnehaveklasseledere

Lokalaftale Arbejdstid & løn Lærere & børnehaveklasseledere Lokalaftale Arbejdstid & løn Lærere & børnehaveklasseledere Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 1. august 2016 1 Afgrænsning Aftalen omfatter lærere og børnehaveklasseledere (herefter lærere) omfattet

Læs mere

Om lokale aftaler vedrørende lærernes arbejdstid en vejledning

Om lokale aftaler vedrørende lærernes arbejdstid en vejledning Om lokale aftaler vedrørende lærernes arbejdstid en vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 2. AFTALER 4 2.1 Forhandlings- og aftalekompetence 5 2.2 Aftalers status 5 2.3 Indholdet i en aftale 6

Læs mere

Lokalaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Lærerforening for lærere og børnehaveklasseledere 2011-2012 og 2012-2013

Lokalaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Lærerforening for lærere og børnehaveklasseledere 2011-2012 og 2012-2013 Lokalaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Lærerforening for lærere og børnehaveklasseledere 2011-2012 og 2012-2013 Version: 06-04-2011 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Aftale om arbejdstid... 3 Bilag

Læs mere

PROTOKOLLAT A 1. SELVSTÆNDIGE AMTSLIGE/KOMMUNALE SKOLER FOR VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING I FOLKESKOLEN

PROTOKOLLAT A 1. SELVSTÆNDIGE AMTSLIGE/KOMMUNALE SKOLER FOR VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING I FOLKESKOLEN AMTSRÅDSFORENINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE LÆRERNES CENTRALORGANISATION 32.34.1A Side 1 PROTOKOLLAT A ARBEJDSTID FOR LÆRERE M.FL. VED 1. SELVSTÆNDIGE AMTSLIGE/KOMMUNALE SKOLER FOR VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Middelfart Kommune 2013-2014

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Middelfart Kommune 2013-2014 Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Middelfart Kommune 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Side: Formål 3 Målsætning 3 Planlægning 4 - Ikke disponeret tid - Tidsmæssig kompensation helhedsaftaler

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Disposition - indhold Hvem er vi? Politiske beslutninger indtil nu Uddannelsesudvalget Arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

- også s-om undervisningsopgaver. Nålet er at skabe et godt læringsmiljø for eleverne og optimål

- også s-om undervisningsopgaver. Nålet er at skabe et godt læringsmiljø for eleverne og optimål LlB Glostrup skole 7, juni 2013 Mål og intentioner med arbejdstidsaftale for lærere 2OL3't4 tilålet med denne arbejdstidsaftale, som er indgået mellem og Glostrup Lærerforening, er at skabe gode rammer

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1 Bornholms Lærerforening og Bornholms Regionskommune har på baggrund af overenskomstens bilag 1.1 drøftet punkterne 1 15 samt håndtering af 6. ferieuge og rammer for løsning af TR- og AMR-opgaver. Processen

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

www.rudersdalkredsen.dk Lokalaftale om lærernes arbejdstid i Rudersdal Kommune for skoleåret 2008/09

www.rudersdalkredsen.dk Lokalaftale om lærernes arbejdstid i Rudersdal Kommune for skoleåret 2008/09 www.rudersdalkredsen.dk Lokalaftale om lærernes arbejdstid i Rudersdal Kommune for skoleåret 2008/09 Rudersdal, d. 15. maj 2008 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Område... 4 Ikrafttræden... 4 Ledelse og

Læs mere

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm senest opdateret 9-6-09 1-1 INDHOLD: 1. Lønaftaler... 1-1 Generelle forhold.... 1-1 Funktionsløn... 1-1 F1. Teamkoordinator... 1-1 F2. Planlægning

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere