Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling"

Transkript

1 Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes borgere der ønsker social behandling for stofmisbrug og/eller alkoholmisbrug. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som borgeren kan forvente at få ved ønske om behandling og er udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger til grund for indsatsen. I Herlev Kommune er opgaven vedrørende social behandling for misbrug henlagt til misbrugscentret Kagshuset, Symfonivej 41, 2730 Herlev samt Station BAF, Herlev Hovedgade 153, tlf / Misbrugscentret kan kontaktes pr. tlf eller Indhold 1. Lovgrundlaget 2. Opgaver der udføres på området 3. Målgruppen for tilbuddene og målet med indsatsen 4. Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier, som indsatsen bygger på 5. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene 6. Overordnet beskrivelse af de konkrete behandlingstilbud 7. Visitationsprocedure 8. Behandlingsgaranti 9. Muligheden for frit valg 10. Hvilken målsætning der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner 11. Hvordan brugerinddragelsen sikres 12. Betaling 13. Information om sagsbehandling og klageadgang 14. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling 15. Monitorering af indsatsen. 16. Den fremtidige indsats aktuelle udfordringer 1

2 1. Lovgrundlaget 1.1. Stofmisbrug Kagshuset er jf. Sundhedsloven (LOV nr. 546 af 24/06/2008) forpligtet til at yde vederlagsfri lægelig behandling til stofmisbrugere. Sundhedslovens 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk 3 Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Servicelovens 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Social-, børne- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det Alkoholmisbrug Kagshuset yder vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug jf. Sundhedslovens 141. Sundhedslovens 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. 2. Opgaver der udføres på området. Der ydes anonym rådgivning og vejledning til borgere med misbrugsproblemer, pårørende til misbrugere og andre med behov herfor. Til borgere som ønsker social behandling for misbrug er der følgende tilbud og ydelser: 2 Afklarende og udredende samtaler med henblik på at afdække misbrugets karakter og omfang, således at der kan iværksættes en individuel handleplan, som tager hensyn til den enkeltes ønsker og behov Ambulant behandling med henblik på stoffrihed og/eller drikkeophør Social og personlig støtte i forbindelse med medicinsk understøttet behandling. Visitation til intensiv dag- eller døgnbehandling med stoffrihed og/eller drikkeophør som mål.

3 Løbende opfølgning på ambulant dag- eller døgnbehandling med henblik på eventuel justering af behandlingsplanen. Efterbehandling efter opnået stoffrihed og/eller drikkeophør, herunder hjælp til udslusning, arbejde, uddannelse m.v. Væresteds lignende tilbud BAF med personlig og social støtte, omsorg og morgenmad. Station BAF er beliggende på Herlev Hovedgade 153 og er et tilbud, hvor stofmisbrugere kan komme ind fra gaden, være anonyme om ønsket, og få del i den omsorg og det fællesskab der opbygges på stedet. 3. Målgruppen for tilbuddene og målet med indsatsen Målgruppen for tilbuddene om misbrugsbehandling er alle borgere i Herlev Kommune, der er fysisk og/eller psykisk afhængige af et eller flere bevidshedsændrende stoffer eller alkohol. Bevidstændrende stoffer kan fx være morfin, heroin, ketogan, metadon, kokain, amfetaminlignende stoffer, cannabispræparater og benzodiazepiner. Tilbuddene retter sig ligeledes mod misbrugerens familie og andre pårørende. Misbrugscentret samarbejder med skoler, ungdomsuddannelser o. lign., hvor forebyggelse og eventuelt behandling af unge med misbrug er en del af tilbuddene. Herudover kan misbrugscentret yde rådgivning til udarbejdelse af misbrugspolitikker og håndtering af misbrug på arbejdspladser. Målet med indsatsen for den enkelte misbruger tager udgangspunkt i den enkelte misbrugers problemer, forudsætninger og ønsker. Det overordnede mål med behandlingen er total stoffrihed. Når dette ikke er muligt, skal det tilstræbes at misbrugeren opnår en forbedret livskvalitet og den højst opnåelige grad af rehabilitering. 4. Overordnet mål for indsatsen, herunder de værdier som indsatsen bygger på. Det overordnede mål for indsatsen er, at alle borgere i kommunen med behov for behandling for misbrug eller råd og vejledning om samme, oplever at de tilbud og de personalemæssige ressourcer der stilles til rådighed, har en kvalitet og et omfang, der tilgodeser den enkelte borgers behov. De specifikke mål for arbejdet i misbrugscentret er følgende: 3 At medvirke til forebyggelse af misbrug blandt børn og unge. At motivere til- og visitere til stoffri behandling. At tilbyde omsorgsmæssige foranstaltninger til borgere i medicinsk understøttet behandling med metadon eller andet. At tilbyde ambulante behandlingstilbud som sigter mod stoffrihed/ædruelighed og/eller opnåelse af kontrolleret forbrug. At medvirke til at den enkelte kan opnå arbejde og/eller evt. uddannelse. At medvirke til at den enkelte kan forbedre sin sundhedstilstand og egenomsorg. At yde anonym rådgivning og vejledning. I kontakten til borgeren er det vigtigt for os at signalere parathed, let tilgængelighed, åbenhed, nysgerrighed og respekt. Ofte har misbrugeren et lavt selvværd og er præget af skyld og skam. Vi tilstræber, lidt populært sagt, at møde mennesket hvor det er, uden fordomme.

4 5. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene. Misbrugscentret Kagshuset er en afdeling under Center for Omsorg og Sundhed i Herlev Kommune. Kagshuset har sin egen ledelse med en centerleder og en stedfortræder med funktion som misbrugsbehandler. De daglige administrative opgaver varetages af en sekretær. Der er herudover ansat 3 misbrugsbehandlere som varetager behandlingsmæssige opgaver. To læger på nedsat tid og en sygeplejerske på ½ tid varetager en række sundhedsfaglige opgaver med fokus på borgernes sundhedstilstand, herunder medicinhåndtering og ordinationer. Herudover har en sygeplejerske opgaver som støttekontaktperson jf. Lov Om Socialservice 85 og som gadesygeplejerske jf. samme lovs 99. I alt er der 10 medarbejdere hvoraf 3 medarbejdere arbejder på nedsat tid. 6. Overordnet beskrivelse af de konkrete behandlingstilbud. Kagshuset tilbyder ambulant behandling. Ambulante behandlingstilbud er dagtilbud, som varierer i omfang og intensitet og som omfatter følgende ydelser: Individuelle samtaler (rådgivning og behandling) Gruppebaseret behandling Par- og familiesamtaler (rådgivning) Rådgivning af pårørende (individuelt og i gruppe) Sundhedssamtaler Efterbehandling Medicinsk behandling herunder: o Substitutionsbehandling med metadon o Substitutionsbehandling med antabus o Substitutionsbehandling med anden medicin. De ambulante behandlingstilbud retter sig generelt mod borgere, som ønsker stoffrihed, ædruelighed eller at opnå kontrolleret forbrug. Behandlingen bygger på tilrettelagte samtaleforløb kombineret med hjemmeopgaver. Metoderne er løsningsfokuseret og kognitiv samtaleterapi, fremtidsorienteret og handlingsorienteret mod de mål, der er enighed om mellem misbrugeren og behandleren. Den ambulante behandling forudsætter bl.a. at der kan opnås stabilitet hos misbrugeren i forhold til aftaleoverholdelse. Deltagelse i et ambulant behandlingsforløb kan forudsætte et kortere døgnbehandlingsforløb, hvor der sker afgiftning og efterfølgende stabilisering af drikkeophør eller opnået stoffrihed. Den ambulante behandling kan være individuel eller foregå i gruppesammenhæng, hvor deltagerne støtter hinanden i behandlingsforløbet. Medicinsk behandling, herunder substitutionsbehandling er et behandlingstilbud, som først og fremmest er rettet mod de stofmisbrugere, der er i en medicinsk understøttet behandling med metadon (substitutionsbehandling) eller andet. Der er tale om ganske langvarige behandlingsforløb, som typisk omfatter voksne stofmisbrugere, der ikke her og nu ønsker at blive stoffri. Behandlingen tager udgangspunkt i vores værested, Station BAF eller i opsøgende arbejde i stofmisbrugerens eget hjem eller et neutralt sted. Behandlingen består i motiverende samtaler, sundhedssamtaler, personlig og social støtte, forskellige individuelle aktiviteter samt hjælp til at skabe positive og brugbare relationer til familie, sagsbehandler, egen læge m.fl. Der er tale om individuelt tilrettelagte forløb hvor det overordnede formål er at minimere skadevirkningerne af sidemisbrug af illegale stoffer. 4

5 Døgnbehandling er behandlingsforløb, hvor målet er stoffrihed og en efterfølgende stoffri og/eller ædruelig tilværelse. Døgnbehandling finder sted på private, godkendte behandlingssteder og følges tæt fra Kagshuset side med henblik på at sikre det bedst mulige resultat. En forudsætning for at tilbyde døgnbehandling er at borgerens behandlingsbehov er grundigt udredt og beskrevet, herunder mulige alternativer til døgnbehandling og risici. Forskning viser at succesraten ved døgnbehandling ikke er større end ved ambulant behandling. Kagshuset stiller krav til de private døgnbehandlingssteder om: At de er godkendt til opgaven af Socialtilsynet. At der er det fornødne og veluddannede personale til løsning af opgaven. At behandlingsindsatsen løbende dokumenteres gennem behandlingsplaner, som tilsendes Kagshuset. At behandlingsstedet anvender metoder i behandlingen, som er anerkendte og velbeskrevne. At behandlingsstedet indgår i et tæt og åbent samarbejde med Kagshuset. At Kagshuset straks orienteres når der sker ændringer i behandlingsforløbet eller forløbet afbrydes i utide, samt om årsagerne hertil At behandlingsstedet tilbyder kontraktvilkår for økonomi m.v. for behandlingen, som er gennemskuelige. At de figurerer på Tilbudsportalen. Dagbehandling er et intensivt - flere dage om ugen - behandlingstilbud, hvor målet er stoffrihed og/eller ædruelighed og en efterfølgende stoffri tilværelse. Dagbehandling foregår mest som gruppebehandling med individuelle hensyn og er oftest opbygget i moduler med skiftende behandlingsindhold. Dagbehandling finder sted på private, godkendte behandlingssteder primært i det storkøbenhavnske område og følges tæt fra Kagshuset side med henblik på at nå det bedst mulige resultat. Dagbehandling kan, ligesom den ambulante behandling, forudsætte et kortere døgnbehandlingsforløb med henblik på afgiftning og stabilisering, så grundlaget for dagbehandlingen bliver det bedst mulige. Kagshuset stiller samme krav til de private dagbehandlingssteder svarende til kravene for døgnbehandling (se ovenfor). Efterbehandling er et individuelt tilrettelagt tilbud til misbrugere, som har opnået stoffrihed og/eller ædruelighed gennem sin behandling (se ovenfor). Formålet er at støtte den pågældende i at fastholde den opnåede stoffrihed/ædruelighed. Efterbehandlingen har som delmål at give støtte og handlemuligheder i forhold til f.eks. at opnå beskæftigelse, uddannelse m.v. Varigheden er individuel og strækker sig ofte over flere måneder. Fælles for de ovenfor beskrevne behandlingstilbud er, at der i samarbejde med misbrugeren fastlægges en skriftlig behandlingsplan, der som minimum revideres hver 3. måned. Planen underskrives af misbrugeren og er grundlaget for behandlingsforløbet. Er misbrugeren på offentlig forsørgelse (dagpenge, pension eller kontanthjælp) samarbejdes der med det relevante center og sagsbehandler Herlev Kommune således at behandlingsplanen koordineres med den sociale handleplan. Såfremt misbrugeren, der søger behandling, har hjemmeboende børn under 18 år, etableres der kontakt til det relevante center og sagsbehandler i Herlev Kommune, som kender familien eller kommer til at kende den. Kagshuset vil tage initiativ til møder med de implicerede parter for at sikre familien får den fornødne hjælp og dermed sikre den mest hensigtsmæssige koordinering af 5

6 den samlede indsats overfor familien. Misbrugeren orienteres om, at Kagshuset har en skærpet underretningspligt, såfremt der er tegn på omsorgssvigt i forhold til barnet eller børnene. For psykisk syge misbrugere etablerer Kagshuset behandlingstilbud i samarbejde med Hovedstadsregionen, herunder KAS Ballerup og distriktspsykiatrien, således at indsatsens så vidt koordineres mest hensigtsmæssigt. 7. Visitationsprocedure Borgere i Herlev Kommune kan henvende sig direkte i Kagshuset. Herlev Kommune opfordrer borgere til at henvende sig i Kagshuset i forbindelse med ønske om behandling for misbrug. Ved henvendelser om behandling vil misbrugsbehandleren indledningsvis og i samarbejde med misbrugeren, foretage en systematisk udredning. En udredning indeholder bl.a.: Årsagen til henvendelsen Kortlægning af misbrugets omfang Beskrivelse af sociale forhold, herunder familie og netværk Ønsker og motivation til behandling Beskrivelse af sundhedstilstand Udredningen finder sted i et tæt samarbejde med lægen. Alle nye henvendelser fremlægges på en behandlingskonference med deltagelse af misbrugsbehandlerne, lederen af misbrugscentret og lægen. Der udarbejdes en indstilling til en behandlingsplan og behandlingskonferencen kvalitetssikrer, at beslutningen er både hensigtsmæssig og matcher borgerens behov. Visitation til dag- og døgnbehandling på private behandlingstilbud ligger i Herlev Kommunes Visitationsudvalg. Visitationsudvalget består af lederen af Kagshuset, en teamleder fra kommunens Borgerservice samt en funktionsleder fra Center for Omsorg og Sundhed. Visitationsudvalget træffer afgørelse på baggrund af en af Kagshuset udfærdiget indstilling. Misbrugeren kan deltage i mødet og fremlægge sin sag, men kan ikke overvære eller deltage i afgørelsen. 8. Behandlingsgaranti I Lov om Social Service 101 stk.2 er der fastsat en behandlingsgaranti på 14 dage. Dette betyder, at der højst må gå 14 dage fra misbrugeren har henvendt sig med ønske om behandling til behandlingen iværksættes. Med den smidige visitationsprocedure der er i Kagshuset, er der ikke problemer med at overholde behandlingsgarantien. Medicinsk understøttet behandling vil kunne iværksættes indenfor få dage, bortset fra weekender. 9. Muligheden for frit valg Lov om Social Service 101 stk.3: En person, der er visiteret til behandling, kan frit vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. 6

7 Dette betyder at en borger, der er visiteret til behandling for stofmisbrug, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der i første omgang blev visiteret til. Stofmisbrugeren har en ret til at vælge alternativt behandlingssted, som opfylder og kan levere det behandlingstilbud, der er visiteret til. I den situation kan behandlingsgarantien fraviges (se under pkt. 8). Visitationen til et andet behandlingssted finder sted i Kagshuset. Såfremt en borger på egen hånd retter henvendelse til et andet behandlingssted, skal behandlingsstedet kontakte Herlev Kommune, Kagshuset og orientere om henvendelsen. Det er Kagshuset opgave, at holde stofmisbrugere, der søger behandling orienteret om andre behandlingsmuligheder. I særlige tilfælde kan retten til frit valg tilsidesættes eller begrænses af hensyn til stofmisbrugerens psykiske tilstand eller. Borgere der ønsker behandling for alkoholmisbrug kan rette henvendelse til et andet godkendt behandlingstilbud, uden at være visiteret hertil. 10. Hvilken målsætning er der for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på behandlingsplaner? Behandling for misbrug ydes til borgere, der har et dokumenteret misbrugsproblem. Behandlingen retter sig mod den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne samt de sociale problemer der følger af misbruget. I Kagshuset udarbejdes der en individuel behandlingsplan i tæt samarbejde med misbrugeren. Behandlingsplanen revideres mindst hver 3. måned. Misbrugeren underskriver planen og får udleveret sit eget eksemplar. Såfremt borgeren modtager dagpenge eller kontanthjælp (offentlig forsørgelse) og således har en aktiv sag i kommunen, skal behandlingsplanen koordineres med den sociale handleplan, der ligger i en Herlev Kommune (se i øvrigt pkt. 4). Behandlingsplanen beskriver kort- og langsigtede mål med behandlingen i kombination med en tidsplan og en opgavefordeling mellem Kagshuset, misbrugeren og eventuelle andre involverede parter. Behandlingsplanen fokuserer primært på sociale, misbrugsmæssige og sundhedsmæssige forhold for misbrugeren (mål og delmål) som pejlepunkter i forhold opnåede forandringer og udvikling. Formålet er at sikre en god og hensigtsmæssig tværfaglig og koordineret hjælp til den enkelte misbruger. Den tværfaglige indsats søges bl.a. sikret gennem parts drøftelser mellem misbrugeren, Kagshuset og relevante øvrige parter i Herlev Kommune, Kriminalforsorg, egen læge, hospital, distriktspsykiatri o. lign. 11. Hvordan brugerinddragelsen sikres Brugerinddragelsen i behandlingen finder som udgangspunkt sted i dialogen med borgeren og i udarbejdelsen af behandlingsplanen. Generelt sikres brugerinddragelsen gennem det Dialogforum, der er etableret i Kagshuset. Dialogforummet har politisk repræsentation, repræsentanter for pårørende, politiet, praktiserende læger, borgere i Kagshusets nærmiljø samt 7

8 handelsstandsforeningen. Dialogforummet har egne vedtægter som beskriver form, indhold og formål. Brugerne kan få mulighed for at deltage i ansættelsessamtaler ved ny ansættelser af personale. Beslutning om brugerdeltagelse ved ansættelsessamtaler træffes af centerlederen. Brugere kan, som tidligere nævnt, få foretræde for visitationsudvalget vedrørende dag- og døgnbehandling. Endelig har brugerne mulighed for medindflydelse i Station BAF, i forhold til ønsker/forslag om aktiviteter m.v. gennem husmødet. 12. Betaling Behandling for stofmisbrug og alkoholmisbrug, herunder medicinsk behandling finansieres af Herlev Kommune og er således gratis for borgeren. I forbindelse med døgnbehandling betaler borgeren selv for kost og logi direkte til behandlingsstedet. En døgnbehandling er sammensat af en behandlingsdel og en opholdsdel. Det er på baggrund af opholdsdelen at der udregnes en egenbetaling. Egenbetalingen udregnes på baggrund af borgerens indkomstgrundlag. Betaling sker fra første dag og fastsættes ud fra, at borgeren køber hele pakken og ikke kan fravælge enkelte måltider eller andre serviceydelser såsom f.eks. tøjvask og lignende. I særlige tilfælde kan borgeren anmode om, at kommunen indestår for egenbetalingen gennem træk i forsørgelsesgrundlaget inden udbetaling. Såfremt misbrugeren forlader døgnbehandlingen i utide ophører egenbetalingen fra denne dato. Priser for kost og logi fremgår af de enkelte døgnbehandlingssteders hjemmesider eller andet materiale om deres behandlingstilbud. Udgiften til selve behandlingen afholdes af Herlev Kommune. 13. Information om sagsbehandling og klageadgang Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage. En klage over en afgørelse vedrørende den sociale behandling for misbrug, skal være Kagshuset i hænde senest 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Klagen kan fremsættes skriftligt eller mundtligt. Indenfor 4 uger efter modtagelsen af klagen, skal Kagshuset revurdere afgørelsen. Hvis klagen omhandler afgørelse om døgnbehandling eller dagbehandling på andet behandlingssted skal Visitationsudvalget revurdere afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Det Sociale Nævn med begrundelse for afgørelsen og klageren orienteres herom. Såfremt klageren får medhold ændres behandlingen således at klagepunkterne imødekommes. Klager over den lægelige behandling herunder dosisstørrelse, valg af medicin og udlevering skal fremsendes til Kagshusets læge. Afgørelsen vil herefter blive revurderet. Hvis afgørelsen fastholdes vil den blive fremsendt til Patientklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København. En klage over sundhedsfaglige afgørelser kan altid fremsendes direkte til Patientklagenævnet. Såfremt man ønsker at klage over sagsbehandlingen, herunder at man oplever ikke at få de nødvendige oplysninger eller råd og vejledning, kan man klage til borgmesteren eller kommunalbestyrelsen. 8

9 Ønsker man at klage over det generelle serviceniveau stiles klagen til Social- og sundhedsudvalget. Klager over medarbejdere i Kagshuset skal rettes til centerlederen. Kagshuset giver råd og vejledning og fornøden hjælp i forbindelse med klagesager, som brugerne ønsker rejst. Afgørelser vedrørende den sociale behandling for misbrug og den lægelige behandling fremsendes med en klagevejledning. 14. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Personalet i Kagshuset har flere års praktisk erfaring med misbrugsbehandling. Alle medarbejdere har en basisuddannelse indenfor det sociale og sundhedsfaglige område f.eks. socialpædagog, social- og sundhedsassistent, socialrådgiver o. lign. Herudover har flere medarbejdere terapeutiske efteruddannelser og en medarbejder har flere års erfaring fra behandlingspsykiatrien. Vi tilstræber løbende fokus på kompetenceudvikling af personalet ved deltagelse i relevante kurser og lokal undervisning samt vidensdeling. Alle medarbejdere deltager i supervision med deltagelse af en ekstern supervisor (psykolog). I det omfang der skønnes nødvendigt og de tilstedeværende kompetencer ikke slår til, rekvirerer Kagshuset relevant faglig ekstern bistand. 15. Monitorering af indsatsen Der er etableret et elektronisk klientregistrerings- og journalsystem, som udover at opsamle data om den enkelte stofmisbruger i behandling også giver mulighed for kvantitative statistiske udtræk. Et tidligere elektronisk journalsystem (EKJ) er d. 1. februar 2015 afløst af et nyt system (Bosted). Endvidere er Kagshuset lovgivningsmæssigt forpligtiget til at indberette til Sundhedsstyrelsens nationale alkoholbehandlings (NAB) samt til Socialstyrelsens stofmisbrugsdatabase (SMBD). Alle registreringer af behandlingsindsats, brugere og dokumentation er omfattet af bestemmelserne i Persondataloven. Der arbejdes med at udvikle et simpelt system til løbende opsamling af viden om effekten af behandlingen (FIT-plan) for den enkelte borger. 16. Den fremtidige indsats aktuelle udfordringer Den 1. juli 2014 hjemtog Herlev Kommune - Kagshuset den medicinunderstøttede behandling fra Ballerup Kommune Brydehuset. Dette har skabt bedre sammenhæng i behandlingen og øget fokus på borgernes sundhedsmæssige tilstand.. Der er nu direkte tilknyttet lægebetjening til Kagshuset og d. 1. januar 2015 er der ansat en sygeplejerske på halv med ansvar for medicinhåndtering og fortløbende sundhedssamtaler med borgere i behandling. Der arbejdes videre med at gøre misbrugsbehandlingen bredere, således at f.eks. de sundhedsfremmende tiltag i højere grad vil indgå i den daglige behandlingspraksis. Der er behov for skærpet fokus på beskæftigelses- og uddannelsesmæssige tiltag for målgruppen over en bred front, hvorfor der er fokus på at styrke samarbejdet med Jobcentret i kommunen. Endelig er der behov for et skærpet fokus på det tværfaglige kommunale samarbejde vedrørende unge under 18 år og familier med hjemmeboende børn eller samværsbørn, herunder Kagshuset 9

10 bidrag i det forebyggende arbejde. Kagshuset har startet dialogen med de relevante centre i Kommunen med henblik på at udvide samarbejdsfladen. De nye retningslinjer for alkoholbehandling, herunder lægesamtaler er vi opmærksomme på. Retningslinjerne vil vi ikke have problemer med at leve op til. Et foreliggende lovforslag om anonym stofmisbrugsbehandling vil give visse udfordringer og vi er i proces i forhold til hvorledes dette kan implementeres, såfremt lovforslaget vedtages. Der arbejdes på at implementere den løsningsfokuserede samtale som et væsentligt værktøj i behandlingen. I den sammenhæng har vi en ambition om at tage Fitplan i brug, som en metode til at måle effekten af behandlingen af den enkelte borger. Nærværende kvalitetsstandard er en kortfattet beskrivelse af de krav Herlev Kommune skal leve op til, som et kommunalt forankret tilbud om behandling for misbrug. Misbrugscentret Kagshuset arbejder løbende på at kvalitetssikre indsatsen, retningslinjer og lovkrav der sikrer at vi lever op denne standard. En gang om året afholder Kagshuset en intern konference hvor metoder, daglig praksis, erfaringer, rammer, miljø, indsats osv. samles op med henblik på at igangsætte initiativer der skal sikre nødvendige justeringer, ændringer, videreførsel af god praksis osv. således at behandlingen sikres optimal match af de behov borgeren møder med. Kontakt Kagshuset Symfonivej Herlev Tlf

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015. FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter

Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015. FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015 FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Opdateret d. 20 oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Kvalitetsstandarder og servicemål...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING...

ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING... Kvalitetsstandard Behandling af misbrug 2016-2017 Indholdsfortegnelse. ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING... 1 Misbrugscentrets ydelser... 1 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Formålet med hjælpen Formålet med behandling for stofmisbrug er: - at du mindsker dit misbrug eller kommer helt ud af det. - at mindske de skader,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere