KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET"

Transkript

1 KL FEBRUAR 2016 FAGLIG VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

2 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD Forord...2 Baggrund...2 Registreringsværktøjet...3 Ydelsestyper der indgår i registreringen...4 Definition af kontroltrin Afgrænsningen mellem kontroltrin 2 og Typiske sager på kontroltrin Ændringer i bopælen (samliv/enlig/udland)...5 Ændringer i indtægt/forsørgelsesgrundlag/formue...5 Registreringer med tilbagevirkende kraft...6 Virksomhedsbesøg...6 Kontroloplysninger => kontroltrin Opgørelse af den fremadrettede besparelse...7 Start/stopsager...8 Sager der verserer i klagesystemet...8

3 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING FORORD 3 FORORD Kontrollen med offentlige ydelser har i de seneste år undergået store ændringer, da dele af kontrolopgaven er overgået fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Dette er sket som led i myndighedsoverdragelsen på en række udbetalingsområder. Opdelingen af kontrolområdet mellem flere myndigheder har betydet, at der er skabt stor opmærksomhed omkring, hvordan den enkelte myndighed registrerer provenuet af kontrolsagerne, og hvor stor en del af provenuet, der kan tilregnes den enkelte kommune. Samtidig er Den Fælles Dataenhed blevet etableret, og der er i stigende grad fokus på at understøtte, at borgerne får det, de har krav på hverken mere eller mindre. Andre fællesoffentlige tiltag, fx eindkomstlovgivningen, skal desuden være med til at understøtte, at borgernes restancer bliver mindst mulige. Dette er særlig godt i en tid, hvor restancerne er stigende, og hvor det kniber med at få restancerne inddrevet. For at sikre sammenlignelighed og synlighed om kommunernes indsats, er denne vejledning til registrering af kontrolsager udarbejdet. Vejledningen omhandler alene registrering af sager på kontroltrin 3. Der arbejdes fortsat på at finde relevante indikatorer, der kan vise udviklingen af den gode sagsbehandling i ydelsesenhederne på både kontroltrin 1 og 2, og i første omgang vil der skulle ske en eller anden form for manuel registrering/ opsamling af data. På sigt er det hensigten, at registreringen af kontroltrinnene indarbejdes i de kommende ydelsessystemer. God læselyst!

4 4 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING MUS 2016 BAGGRUND BAGGRUND For at styrke kontrolområdet og for at synliggøre både indsatsen i Udbetaling Danmark og kommunerne er der i økonomiaftalen for 2016 indgået aftale om, at kontrolindsatsen skal styrkes. Der skal derfor fremadrettet foretages målinger, som skal indikere udviklingen i myndighedernes arbejde med at kontrollere, om grundlaget for at tildele en ydelse (fortsat) er til stede (kontroltrin 1 og 2) og for socialt snyd (kontroltrin 3). Dette giver behov for, at registreringsmetoderne ensrettes på tværs af kommunerne, så de samlede tal for kommunerne giver et reelt billede af, hvordan kontrollen af fejludbetalinger og snyd udvikler sig i den samlede sektor. For at etablere et udgangspunkt for målingerne på kontroltrin 3 (baseline) skal alle kommuner senest d. 1. april 2016 indberette den opgjorte besparelse for januar, februar og marts. Det er anbefalingen, at kommunerne efter bedste evne forsøger at opgøre besparelsen efter denne vejlednings anvisninger, da målingen kommer til at udgøre baseline for det efterfølgende arbejde. Efterfølgende vil der være halvårlige målinger. Det er muligt, at målingerne ikke vil give et fyldestgørende billede af den indsats, der i kommunerne ydes på kontroltrin 3. Det skyldes, at registreringspraksis både på tværs af kommuner, men også på tværs af afdelinger internt i kommunerne, har været forskellig. Der er i vidt omfang enighed om, hvornår en sag er en snydsag på kontroltrin 3, men det er ikke desto mindre erfaringen, at der alligevel er en del sager, der ligger i en gråzone, og som fra kommune til kommune opgøres forskelligt. På samme måde kan baselinemålingen (og dermed den samlede besparelse) komme til at afspejle den forskellige organisering af kontrolarbejdet, som kommunerne har på tværs af landet. Således er der forskel på, hvor fx sager om tilbagebetaling rent faktisk løses. I nogle kommuner går sager over et vist beløb til kontrolenheden (og indgår derfor i besparelsen), og i andre kommuner vil det være en opgave, som den enkelte sagsbehandler i et ydelseskontor håndterer (og dermed vil tilbagebetalingskravet og den fremtidige besparelse sjældent indgå i opgørelsen). Der er også kommuner, hvor behandlingen af visse typer af adviser foregår i kontrolenheden, mens det i andre kommuner foregår i ydelseskontoret. Der er indgået aftale mellem regeringen og KL om fremadrettet at opgøre den samlede besparelse på kontroltrin 3 på en sammenlignelig måde og efter samme metode. Derfor indeholder denne vejledning en række anvisninger for de kommende registreringer. Vejledningen er ikke kun rettet mod kommunens kontrolenhed, men anviser hvilke typer af sager, der skal medtages i opgørelsen. I mange kommuner løses disse sager af medarbejdere i kontrolenheden. Men det er hensigten, at anvisningerne skal være så klare, at det også står klart for andre medarbejdere i kommunen, hvornår der er tale om en sag på kontroltrin 3. Dette gøres for, at opgørelsen afspejler den indsats, kommunerne reelt gør på området, og ikke blot den indsats, som ydes af de medarbejdere, der er i kommunens kontrolenhed. Der gøres opmærksom på, at der ikke er tale om egentlige juridiske afgrænsninger. Afgrænsningerne og anvisningerne er lavet for at sikre en ensartet og sammenlignelig registreringsmetode. En lang række kommuner har været inddraget i arbejdet med at udvikle registreringsværktøj og indikatorer. Og arbejdet med registreringsværktøj og indsamling af indikatorer på kontroltrinnene er en fortløbende proces, så denne vejledning vil muligvis skulle udbygges/revideres efterfølgende. Derfor opfordres kommunerne til at rette henvendelse til KL såfremt der er forslag til ændringer eller tilføjelser.

5 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING TEKNISKE KRAV HVORDAN GØRES ALLE VÆRKTØJETS FUNKTIONER TILGÆNGELIGE 5 REGISTRERINGS- VÆRKTØJET Registreringsværktøjet er udarbejdet sammen med en række kommuner og udgøres af et Excel-ark. Der er taget afsæt i de registreringsmetoder, mange kommuner bruger i forvejen, og det er udarbejdet med en forventning om, at arbejdsopgaven med at udfylde Excel-arket ikke vil være væsentlig mere ressourcekrævende, end den dokumentation, som alle kommuner allerede laver. Der er udarbejdet en særskilt teknisk vejledning til brugen af registreringsværktøjet, men her gennemgås kort, hvad der er indeholdt i værktøjet. Find registreringsværktøjet samt de forskellige vejledninger her: Første kolonne omhandler den kanal, som har været udslagsgivende for, at der er rejst en kontrolsag i kommunen, og som dermed er udslagsgivende for, at sagen overhovedet bliver til en sag på kontroltrin 3. Anden kolonne omhandler sagstypen. Sagstyperne opgøres efter nedenstående afgrænsninger for kontroltrin 3-sager. Tredje kolonne omhandler den ydelsestype, sagen har omhandlet. Det samlede besparelse fordeles på de forskellige ydelsestyper. I fjerde kolonne opgøres tilbagebetalingskravet samt den fremadrettede besparelse opgjort på årsbasis. Her medtages også den besparelse, som kommunen umiddelbart opnår som følge af sanktioner. Dette gør sig særligt gældende i forbindelse med virksomhedskontroller og udrejsekontroller, hvor også gentagelsesvirkningerne medtages. I femte og sidste kolonne skal det registreres, hvilken myndighed en eventuel kontroloplysning videresendes til. Vær særlig opmærksom på at få opgjort sager, der oversendes til andre kommuner som følge af en virksomhedskontrol. Ofte genererer et virksomhedsbesøg flere kontrolsager, men ikke nødvendigvis i egen kommune. Derfor registreres kommunens arbejde i mange af disse sager alene som det antal sager, der oversendes til anden kommune. Desuden skal det i forbindelse med opgørelsen afkrydses, hvis en sag er påklaget. Det giver kommunen mulighed for at følge antallet af klagesager, ligesom KL vil få et billede af omfanget af klagesager på tværs af landet. Oplysningerne skal fremadrettet opgøres løbende og sendes til KL to gange årligt. Ydelsestyper der indgår i registreringen De ydelsestyper, kommunerne skal registrere i registreringsredskabet, omfatter disse ydelser: Kontanthjælp Sygedagpenge Økonomisk friplads Andet under Lov om aktiv beskæftigelse (LAB) Andet under Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) Andet under Lov om Social Service (SEL) I det følgende behandles de sager, der skal registreres på kontroltrin 3. Dernæst gennemgås de kategorier af henvendelseskanaler, som bevirker, at sagen udtages til yderligere kontrol, og endelig gives eksempler på, hvornår medarbejdere internt i egen kommune erfaringsmæssigt skal være særligt opmærksomme. Til slut gennemgås, hvordan den fremadrettede besparelse skal opgøres.

6 6 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING DEFINITION AF KONTROLTRIN 3 DEFINITION AF KONTROLTRIN 3 Definitionen af sager på kontroltrin 3 rejser flere spørgsmål: Hvad kendetegner en kontroltrin 3-sag, hvor borgeren er i ond tro, men hvor der (som oftest) ikke rejses en straffesag? Er der en tidsmæssig grænse for, hvor længe en borger uberettiget skal have modtaget en ydelse, for at der er tale om en kontroltrin 3-sag? Hvad er forskellen på de sager, der registreres på kontroltrin 3, og sager på kontroltrin 2, som behandles som led i den løbende sagsopfølgning? Hvilke sager (og undringer) bliver typisk til en kontrolsag? Rent juridisk er der hver gang tale om en individuel vurdering af, hvad borgeren vidste eller burde vide, før det kan fastslås, om der skal være et tilbagebetalingskrav, eller om ydelsen blot skal stoppes eller omberegnes fremadrettet. Borgeren har dog pligt til både i små og store forhold at give meddelelse om ændringer, og at det hver gang skal vurderes, om der er tale om en sag, der skal registreres på kontroltrin 3. Afgrænsningen mellem kontroltrin 2 og 3 Afgrænsningen mellem de to kontroltrin har givet anledning til mange spørgsmål. De deltagende kommuner har anbefalet, at der sondres skarpt mellem på den ene side sagsbehandling/almindelig sagsopfølgning og på den anden side sager, som kræver ekstra undersøgelser. Sagsbehandling/almindelig sagsopfølgning vil altid være en kontroltrin 2-sag, hvorimod sager, der kræver ekstra undersøgelse og yderligere kontrol, altid vil være en kontroltrin 3-sag. I sager, hvor en borger selv har rettet henvendelse rettidigt, kan borgeren efterfølgende modtage ydelser med urette. Det kan være fx tilfældet, hvis ydelsen netop er sendt til udbetaling, eller hvis kommunen ikke har behandlet et advis i tide. Disse typer af tilbagebetalingskrav og fremtidige ydelsesstop/omberegninger er del af den løbende sagsopfølgning og er derfor altid en sag på kontroltrin 2-sag. Derfor: Sager, der reguleres som del af den løbende sagsbehandling og sagsopfølgning, er altid en kontroltrin 2-sag. Sager, der kræver ekstra undersøgelse og yderligere kontrol, vil altid være en kontroltrin 3-sag. Den almindelige sagsopfølgning kan dog godt bevirke, at sagen udtages til yderligere kontrol og dermed ender som en sag på kontroltrin 3. For at være helt skarp på, hvad der skal medtages i registreringerne, er de konkrete anvisninger uddybet i afsnittet nedenfor.

7 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING TYPISKE SAGER PÅ KONTROLTRIN 3 7 TYPISKE SAGER PÅ KONTROLTRIN 3 Sagstyperne på kontroltrin 3 vil primært være at finde på følgende områder: Ændringer i bopælen (samliv/enlig/udland) Ændringer i indtægt/forsørgelsesgrundlag/formue Registreringer med tilbagevirkende kraft Virksomhedsbesøg Bemærk, at der ikke er tale om en udtømmende liste over sager på kontroltrin 3 og heller ikke en præcis juridisk definition på en snydsag. Det er anvisninger, som skal danne afsæt for en ensartet registrering på tværs af kommunerne. Ændringer i bopælen (samliv/enlig/udland) Ændringer i bopælen sker fx i forbindelse med ændringer i samliv eller udrejse til udlandet. Det kan være: Kærestesager, hvor parterne fortsat har to boliger, men reelt har en fælles husholdning og sammenblandet økonomi Børn og voksne, som er fejlregistreret for at opnå ydelser, man ellers ikke ville være berettiget til, herunder også sager om borgere, der reelt er udvandret Sager, hvor parterne har indgivet flytteanmeldelse rettidigt, men hvor ændringen af en eller anden grund ikke slår igennem i forbindelse med ydelsesudbetalingen I mange sager vil såvel forsørgelsesydelser som boligstøtte og børneydelser blive påvirket. Forudsætningen for at registrere sagen som en kontrolsag er selvsagt, at der træffes afgørelse om, at der er samliv parterne imellem, eller at parterne er fejlregistreret. Herefter stoppes eller omberegnes de relevante ydelser fremadrettet. Der træffes afgørelse om tilbagebetaling, hvis borgeren har været i ond tro. Dette sker også, selvom sagen påklages af borgeren. Ændringer i indtægt/forsørgelsesgrundlag/formue Ændringer i indtægt sker, når et medlem af husstanden får (nyt) arbejde, og hvor indtægten dermed kan stige. Der kan også være tale om sager, hvor forsørgelsesgrundlaget skifter (fx fra sygedagpenge til kontanthjælp), og sager hvor der udeholdes indtægter. På samme måde kan der tænkes sager, hvor borgeren ikke har afgivet korrekte oplysninger om sin formue. Borgeren skal generelt altid være opmærksom på at give meddelelse om ændringer, som kan have indvirkning på forskellige ydelser. Erfaringsmæssigt er der dog en del borgere, som ikke får meddelt ændringer i tide, ligesom mange vil have en forventning om, at kommunen automatisk får kendskab til ændringerne. Kommunerne får kendskab til visse ændringer gennem eindkomst, og det er derfor vigtigt at være ajour med behandlingen af adviserne. Der vil dog fortsat være en række sager, hvor kommunen ikke har det fulde billede af borgerens forhold. Det kan fx være tilfældet, hvor borgeren undlader at oplyse om indtægter eller formue, som har betydning for beregningen af ydelsen. Her vil borgeren erfaringsmæssigt ofte have været i ond tro i forhold til at modtage ydelser fra det offentlige. Registreringer med tilbagevirkende kraft På flere forskellige områder kan der ske registrering med tilbagevirkende kraft. Der kan fx være tale om sager, hvor: Huslejen på en lejebolig nedsættes (typisk efter en sag ved domstolene) Borgeren reelt allerede er udrejst, inden der meldes udrejse Et ægteskab registreres med tilbagevirkende kraft Der indsendes flyttemeddelelse med tilbagevirkende kraft Det er klart, at sager, som verserer i klagesystemet, er anderledes end sager, hvor borgeren i første omgang ikke har overholdt sin oplysningspligt og grundet egne forhold bevirker, at en ydelse er modtaget med urette. Sager om fx huslejenedsættelser kan have indvirkning på flere offentlige ydelser, fx personligt tillæg eller særlig støtte til høje boligudgifter, men der vil næppe være tale om, at borgeren har tilsidesat sin oplysningspligt. Modsat vil det ofte forholde sig med fx flytninger med tilbagevirkende kraft. Her skal den enkelte medarbejder overveje, om der er basis for at give en kontroloplysning videre. Virksomhedsbesøg En væsentlig del af kommunernes kontrolarbejde er at besøge egne virksomheder for at undersøge, om virksomhedernes medarbejdere samtidig modtager kontante ydelser eller tilskud. Der er også mulighed for efter anmodning at foretage kontrolbesøg i virksomheder i andre kommuner. Mange medarbejdere vil oplyse, at de har første arbejdsdag i virksomheden, hvilket selvsagt kan være noget af et sammentræf! I disse tilfælde tages de relevante sanktioner i anvendelse, ligesom det kan give anledning til at overveje, om en borger fortsat bør modtage førtidspension.

8 8 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING KONTROLOPLYSNINGER g KONTROLTRIN 3 KONTROLOPLYSNINGER g KONTROLTRIN 3 I ovenstående er givet en række eksempler på, hvilke sagsområder der typisk definerer en sag på kontroltrin 3. Nedenfor gennemgås de kanaler, som sagerne er opstået gennem, og som bevirker, at den konkrete sag skal registreres på kontroltrin 3. Flere kommuner har peget på, at kontroloplysninger (eller undringer) modtaget fra andre myndigheder, borgere eller fra kolleger internt i kommunen udgør kernen i sager på kontroltrin 3. Undringen udgør essensen i kontroloplysningerne, da der er forhold til stede, som borgeren ikke selv har oplyst om, men som kan have afgørende betydning for, om borgeren er berettiget til en ydelse. Kontroloplysningen er derfor årsag til, at sagen udtages til en særlig kontrol. Det samme gør sig gældende for sager, der udtages til kontrol på baggrund af registersamkøringer af Den Fælles Dataenhed. Her er undringen blot sat på formel. Det betyder, at: Sager, som er opstået på baggrund af kontroloplysninger (undringer) fra andre myndigheder, borgere eller kolleger internt i kommunen, og som derfor skal udtages til særlig kontrol, registreres som en kontroltrin 3-sag. Dette gælder også sager, som er opstået som følge af registersamkøringer. Der kan fx være tale om: Anonyme anmeldelser om formodet samliv Oplysninger om borgere på overførselsindkomster, der er truffet på arbejde som led i en virksomhedskontrol Oplysningerne fra politi eller toldmyndigheden om beslaglæggelse af kontanter hos en borger Udrejseoplysninger fra STAR Kontroloplysninger (undringer) fra kolleger i egen kommune vil typisk være oplysninger af en art, som kan betyde, at borgeren måske ikke er berettiget til at modtage en ydelse, men hvor det samtidig kan være svært for den enkelte medarbejder at løfte sagen selv. Undringerne kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt i sagens liv. Således kan der også være forhold tilstede på ansøgningstidspunktet, som bevirker, at en ydelse ikke umiddelbart kan bevilges. En borger på kontanthjælp, der kom til møde i arbejdstøj og var beskidt En pensionist, der blev set kørende i firmabil Som led i den almindelige sagsopfølgning vægrede en borger på kontanthjælp sig i forhold til at komme i aktivering. Møder blev ofte aflyst, og borgeren trak sagen i langdrag En medarbejder fra kommunen havde observeret en sygemeldt borger i en arbejdssituation Uoverensstemmelse mellem adressen i CPR og de oplysninger ydelsesmodtager kom med En tidligere ægtefælle/samlever henvendte sig jævnligt på ydelsesmodtagers vegne. Ydelsesmodtager modtog enligydelser En ydelsesmodtager oplyste som led i den løbende sagsopfølgning, at samliv var ophørt af økonomiske årsager En skole bemærkede, at flere børn fra samme familie havde stort fravær. Der blev rettet henvendelse til kontrolenheden, fordi skolen mente, at børnene var i udlandet En borger der var gravid og registreret som enlig. Mødte til samtaler med en kæreste Som led i et hjemmebesøg blev det observeret, at der modsat registreringen i CPR var en far tilstede Som led i en telefonisk sagsopfølgning hos en sygemeldt borger blev det registreret, at borgeren givetvis var på arbejde I forbindelse med behandlingen af et flytteadvis undrede medarbejderen sig over, at en mor flyttede fra sin samlever få dage efter, at deres fælles barn var blevet født. Nedenfor er beskrevet nogle eksempler på undringer eller kontroloplysninger, der har ført til en kontrolsag:

9 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING OPGØRELSE AF DEN FREMADRETTEDE BESPARELSE 9 OPGØRELSE AF DEN FREMADRETTEDE BESPARELSE Kommunerne har siden 2009 opgjort den fremadrettede besparelse på årsbasis, dvs. ganget den månedlige besparelse med 12. Udbetaling Danmark anvender samme metode. Det kan anføres, at det ikke er retvisende på kontanthjælpsområdet at opgøre besparelsen på årsbases, da kontanthjælpen er et midlertidigt forsørgelsesgrundlag. På samme vis er det heller ikke nødvendigvis retvisende at opgøre sager, hvor fx en hel familie som følge af en kontrolsag viser sig at være udvandret til udlandet, til alene at udgøre ét års besparelse. Kommunerne har i forløbet med udarbejdelsen af denne vejledning også påpeget, at de nye sygedagpengeregler som oftest kun giver mulighed for at bevilge sygedagpenge i 22 uger. Det må dog konkluderes, at opgørelsesmetoden er kendt og anvendt af alle, og at opgørelsesmetoden giver et billede af kommunens arbejde med at hindre fejludbetalinger og snyd. Opgørelsesmetoden anvendes i dag af alle kommuner og af Udbetaling Danmark. Et skift i metode vil derfor gøre det vanskeligt at følge udviklingen i myndighedernes arbejde. Det er derfor anbefalingen, at besparelsen på kontroltrin 3 opgøres på følgende måde: Den samlede besparelse pr. sag opgøres (som i dag) ved at gange med en faktor 12, dvs. der omregnes til besparelse på årsbasis. Start/stopsager Flere kommuner har påpeget, at årsstatistikken kan blive påvirket af, at borgere, hvis ydelse er blevet stoppet, inden for samme kalenderår kan genansøge om samme ydelse og efterfølgende få sagen stoppet igen. I værste fald vil sådanne sager tælle dobbelt op i statistikken. over for sager af denne type. Hvis en borger inden for samme kalenderår formår uretmæssigt at modtage samme ydelse mere end én gang og der i samme periode køres kontrolsager på begge sager vil en dobbeltregistrering rent faktisk afspejle, at kommunen har afsluttet 2 kontrolsager. Sagsantallet vil næppe indvirke i stor stil på statistikken. På området for virksomhedskontroller vil der erfaringsmæssigt være en del borgere, som er gengangere. Her anvendes sanktioner over for de pågældende borgere, ligesom gentagelsesvirkningerne registreres som en ny sag, hvis samme borger mødes på ny. Det samme gør sig gældende i forbindelse med udlandsrejser, hvor sanktioner og gentagelsesvirkninger også anvendes over for borgere, der udrejser. Sager der verserer i klagesystemet I sager, der behandles ved klageinstanserne, vil der forekomme tilfælde, hvor den fremtidige besparelse er opgjort i ét kalenderår, og hvor sagen efterfølgende afgøres til borgerens fordel i et andet kalenderår. For at få et overblik over, hvor mange sager der reelt er tale om, skal kommunerne opgøre antallet af sager, der påklages. Dette sker ved afkrydsning i registreringsværktøjet. Såfremt der på sigt bliver behov for at indhente yderligere oplysninger om kommunernes klagesager, retter KL direkte henvendelse til alle kommuner. For at sikre en ensartet registrering, er det derfor anbefalingen, at kontroltrin 3-sager registreres på følgende måde: Besparelsen medtages i den løbende opgørelse, når der er truffet afgørelse i sagen. Der afkrydses i registreringsværktøjet, hvis sagen er påklaget. Det er vurderingen, at der vil være tale om et meget lille sagsantal; det må være forventningen, at kommunerne er agtpågivende

10 Produktion: KL s Trykkeri Design: e-types Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf

VELKOMMEN. Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol

VELKOMMEN. Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol VELKOMMEN Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol Marie Madsen Annie Bekke Kjær Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening Agenda Morgenmad, velkommen og dagens

Læs mere

SOCIAL KONTROL FAQ EFFEKTMÅLING AF KONTROLINDSATSEN FAQ. KL s vejledning om registrering af kontrolsager

SOCIAL KONTROL FAQ EFFEKTMÅLING AF KONTROLINDSATSEN FAQ. KL s vejledning om registrering af kontrolsager SOCIAL KONTROL FAQ EFFEKTMÅLING AF KONTROLINDSATSEN FAQ KL s vejledning om registrering af kontrolsager Social Kontrol Side 2 af 7 Skal sager, vi henlægger, medtages i registreringen? I skal medtage de

Læs mere

FAQ til KL s vejledning om registrering af kontrolsager

FAQ til KL s vejledning om registrering af kontrolsager FAQ til KL s vejledning om registrering af kontrolsager I forbindelse med at kommunerne skal til at registrere deres kontrolsager i KL s værktøj, er der kommet en række spørgsmål fra kommunerne. Da spørgsmålene

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2015 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2015 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen Årsrapport 2015 Indhold Team Kontrol...3 Samlet resultat:...4 Specifikation af samlet resultat:...4 Projekter:...5 Anmeldelser:...5 Politi...6 SKAT...6 Andre kommuner...6 Ankestyrelsen...6 Udbetaling Danmark...7

Læs mere

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2016 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning og fokus s. 4 Provenu s. 5 Kontroltrin 3 3. Indsatser

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF KOMMUNERNES KONTROLINDSATS 2016

EFFEKTMÅLING AF KOMMUNERNES KONTROLINDSATS 2016 KL JUNI 2017 EFFEKTMÅLING EFFEKTMÅLING AF KOMMUNERNES KONTROLINDSATS 2016 2 Tabeloversigt 2016 Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Økonomisk Sekretariat Kontoret for Vækst og Beskæftigelse KL

Læs mere

EFFEKTMÅLING FAQ KL DECEMBER 2016 FAQ

EFFEKTMÅLING FAQ KL DECEMBER 2016 FAQ EFFEKTMÅLING FAQ KL DECEMBER 2016 FAQ EFFEKTMÅLING FAQ EFFEKTMÅLING Der har været en del spørgsmål til, hvordan sagerne skal registreres på sagstyper. Nogle sager er nemme at placere; andre dækker over

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF KOMMUNERNES KONTROLINDSATS

EFFEKTMÅLING AF KOMMUNERNES KONTROLINDSATS KL AUGUST 216 EFFEKTMÅLING EFFEKTMÅLING AF KOMMUNERNES KONTROLINDSATS 2 Tabeloversigt Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Økonomisk Sekretariat Kontoret for Vækst og Beskæftigelse KL August

Læs mere

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Kontrolgruppens årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Den Fælles Dataenhed...2 3. Provenuudvikling - økonomiske resultater...3 4. Årets indsatsområder...3

Læs mere

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen Statusrapport 2013 Kontrolgruppen 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Indsatsområder i 2013 s. 5 3.1 Aktion på Salten Marked s. 5 3.2 Samarbejde internt om anmeldelser vedr. snyd

Læs mere

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 69. Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Magistraten tog opfølgningen på indsats mod socialt bedrageri for 2013 til efterretning. Beskrivelse

Læs mere

Indledning. Indsatser i 2015

Indledning. Indsatser i 2015 Notat om: Kontrolgruppens årsberetning 2015 Borgerservice Sagsbehandler: Birgitte Gulmark Dato: 5. april 2016 Til: - J. nr.: 16/006537-3 Indledning Kontrolgruppen, som arbejder på tværs af forvaltningerne,

Læs mere

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri Årsrapport 2014 Socialt bedrageri 1 Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om Team Kontrols resultater og indsatser i 2014. Team Kontrol arbejder på tværs i hele Halsnæs Kommune. I Team Kontrols

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opprioritere indsatsen mod socialt bedrageri ved at etablere et kontrolteam i forbindelse med Opkrævningsafdelingen.

Læs mere

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2016 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2016 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen Årsrapport 2016 Indhold Samlet resultat:...4 Specifikation af samlet resultat:...4 Projekter:...5 Kampagner:...5 Anmeldelser:...5 Politi...6 SKAT...6 Andre kommuner...6 Ankestyrelsen...6 Udbetaling Danmark...6

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Afrapportering Team Helhedsorienteret samarbejde 2013 (Team HOS)

Afrapportering Team Helhedsorienteret samarbejde 2013 (Team HOS) Afrapportering Team Helhedsorienteret samarbejde 2013 (Team HOS) Afrapportering til Økonomi Udvalget, Hørsholm Kommune. Til brug for ØU møde den 20.2.2014. Bilag 1. til dagsordenpunkt, Acadresag nr. 14/1943

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HelSam 29. februar 216 Årsrapport 215 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HelSam)

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2013

Kontrolgruppen. Årsberetning 2013 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2013 Indhold: 1. Sagsoverblik. 2. Økonomisk opgørelser over kontrolgruppens arbejde. 3. Udbetaling Danmark. 4. Ankestyrelsens vurdering af sager som omhandler samliv. 5. Målrettede

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL FEBRUAR 2016 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2007 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE KRAV SIDE

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

Team Kontrols årsrapport for 2012

Team Kontrols årsrapport for 2012 Team Kontrols årsrapport for 2012 1 Indledning Team Kontrol er en tværgående enhed i Halsnæs Kommune, der blev etableret i 2010. Organisatorisk er Team Kontrol placeret i Velfærdsservice som en del af

Læs mere

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune Borgerrådgivningen Middelfart Middelfart Kommune Nygade 2 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. februar 2015 Sagsnr.: 2014-001360-29 Helle.Mikkelsen@middelfart.dk

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BORGERSERVICE/KONTROLGRUPPEN. Årsrapport for 2015 Kontrolgruppen

SOLRØD KOMMUNE BORGERSERVICE/KONTROLGRUPPEN. Årsrapport for 2015 Kontrolgruppen SOLRØD KOMMUNE BORGERSERVICE/KONTROLGRUPPEN Årsrapport for 2015 Kontrolgruppen Indhold Indhold...2 Indledning...3 Indsatser i 2015...3 Udarbejdelse af skriftlige forretningsgange på kontrolområdet...3

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Nyt fra Kontrolområdet/ Februar 2016 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Kontrolområdet... 2 Indsats for igangværende sager... 2 Afgørelser fra Ankestyrelsen...

Læs mere

Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2015

Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2015 Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2015 Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Borgerservice 22. februar 2016 Klik her for at angive tekst. Indledning og baggrund Byrådet vedtog i forbindelse

Læs mere

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice.

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice. NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2013-2014 Indledning og baggrund Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2000 at

Læs mere

Hvem skal have besked, når en elev ikke kommer i skole?

Hvem skal have besked, når en elev ikke kommer i skole? Hvem skal have besked, når en elev ikke kommer i skole? hvordan oplysninger om elevers fravær kan have betydning for udbetalingen af sociale ydelser En folder udgivet i juli 2017 af Samarbejdsforum, der

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL FEBRUAR 2016 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig.

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig. Bilag 1 Kontroltrin 3 Kontrolgruppens indsatser 2014 a. Anmeldelser (anonyme/ikke anonyme) Anmeldelserne blev primært modtaget elektronisk. Der har også været telefoniske, personlige og skriftlige henvendelser,

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Således har vi i 2014 også fået afsluttet nogle af de sager, som i 2013 krævede mange administrationsressourcer. Det gælder blandt andet:

Således har vi i 2014 også fået afsluttet nogle af de sager, som i 2013 krævede mange administrationsressourcer. Det gælder blandt andet: Status på Helhedsorienteret Sagsbehandling 1. halvår 2014 Generelt på området Socialt bedrageri og uberettigede udbetalinger af sociale ydelser haft stor bevågenhed i de seneste år. Det gælder særligt,

Læs mere

Statusrapport 2014. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport 2014. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2014 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Ny strategi s. 4 Kontroltrin 3 4. Indsatser i

Læs mere

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig)

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Sag efter CPR - loven Sagerne med Fiktiv adresse-situationen (dvs. at to personer bor sammen, men opretholder hver sin adresse i folkeregistret) kan angribes

Læs mere

Kontrolgruppen. Kontrolgruppen ønsker at igangsætte et tværgående, forebyggende samarbejde, som øger fokus på:

Kontrolgruppen. Kontrolgruppen ønsker at igangsætte et tværgående, forebyggende samarbejde, som øger fokus på: Kontrolgruppens Oplæg til strategi og indsats Kontrolgruppen Skanderborg Kommune har siden januar 2010 haft en kontrolgruppe. Afdelingens opgave er ud fra de oplysninger, der er til rådighed at undersøge

Læs mere

Varde ommune ÅRSRAPPORT 2014

Varde ommune ÅRSRAPPORT 2014 Varde ommune ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Team Kontrol...3 Samlet resultat:...4 Specifikation af samlet resultat:...5 Anmeldelser:...6 Oversendelse til politi:...7 Oversendelse til SKAT:...7 Oversendelse til

Læs mere

sociale ydelser Til De kommunale revisorer

sociale ydelser Til De kommunale revisorer Til Kommunalbestyrelserne Vejledning til temarevision og 2009 - Indsats mod misbrug af De kommunale revisorer sociale ydelser I slutningen af november 2008 udsendte Velfærdsministeriet et brev til kommunalbestyrelserne

Læs mere

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd Debatmøde 3 Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd De økonomiske potentialer i at nedbringe fejl og snyd er store 300 mia. kr. 3-5%?, 2-4%?, 1%? 6 mia. kr. 3,6 promille 2 Væsentlige spørgsmål

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling EKSTERN INFORMATION OM Helhedsorienteret sagsbehandling Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Oplag:?? stk. Tryk: Vejen Kommune Revideret: Maj 2015 Vejen Kommune har

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014

Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Center for Opkrævning og Kontrol NOTAT 21082014 Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014 Betaling & Kontrol fastholder

Læs mere

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HelSam 2. marts 215 Årsrapport 214 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HelSam) er

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv

Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Center for Opkrævning og Kontrol NOTAT Til Borgerrepræsentationen Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015 Referat torsdag den 19. marts 2015 Kl. 16:15 i Hotal Strandparken Holbæk HOTEL STRANDPARKEN Kalundborgvej 58 4300 Holbæk Tlf. + 45 59 43 06 16 Fax: +45 59 43 32 76 hotelstrandparken@vilcon.dk www.hotelstrandparken.dk

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse KEN nr 10483 af 22/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4035-17791 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Redegørelse for indsatsen mod socialt bedrageri: Kontrolindsats mod socialt snyd i 2013

Redegørelse for indsatsen mod socialt bedrageri: Kontrolindsats mod socialt snyd i 2013 Til: Byrådet Den 4. Marts 2014 Redegørelse for indsatsen mod socialt bedrageri: Kontrolindsats mod socialt snyd i 2013 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resume Kontrolindsatsen mod socialt snyd varetages

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kontrolgruppen Årsberetning 2014 Snyder du med ydelser snyder du fællesskabet Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse lidt om: Det økonomiske resultat

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2011 Årsresultat for 2011: Årsresultatet for 2011 er samlet kr. kr. 9.168.393 Det fremkommer således:

Læs mere

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Kontrolgruppen. Årsberetning 2015

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Kontrolgruppen. Årsberetning 2015 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kontrolgruppen Årsberetning 2015 Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse lidt om: Det økonomiske resultat 2015 Sager fra det virkelige liv. Statistik

Læs mere

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juli, 2011 Pensionsstyrelsen Landemærket

Læs mere

Årsrapport Helhedsorienteret Sagsbehandling. Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser

Årsrapport Helhedsorienteret Sagsbehandling. Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2012 Helhedsorienteret Sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsresultat for 2012: Årsresultatet for 2012 er samlet Det fremkommer således: Fremadrettede besparelser

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol

Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol Oplæg på SAS-Institute formiddagsseminar November 2016 AGENDA 1. Digitaliseringsstrategiens bidrag til datadreven og risikobaseret kontrol 2. Kontrolsamarbejdet

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om kontanthjælp. Kontanthjælp er

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

Statusrapport 2015. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport 2015. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2015 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 Kontroltrin 3 3. Indsatser i 2015 s. 5 Kontroltrin

Læs mere

Misbrug af sociale ydelser

Misbrug af sociale ydelser Misbrug af sociale ydelser Indhold Team Kontrol... 2 Samlet resultat:... 3 Specifikation af samlet resultat:... 4 Projekter:... 5 Anmeldelser:... 6 Oversendelse til politi:... 7 Oversendelse til SKAT:...

Læs mere

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. juni 2009 1. Resumé Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Det foreslås, at der sker en styrkelse af den eksterne

Læs mere

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst)

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Att: Andreas Bo Larsen Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Den 17. november 2006 har KL modtaget Skatteministeriets

Læs mere

KFF s årsberetning 2014 om kontrolindsatsen, målsætninger og forbedringer

KFF s årsberetning 2014 om kontrolindsatsen, målsætninger og forbedringer KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årsberetning 2014 om kontrolindsatsen, målsætninger og forbedringer Baggrund Efter CPR-lovens 6, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sammenhæng mellem systemerne (advis-systemet)

Sammenhæng mellem systemerne (advis-systemet) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Sammenhæng mellem systemerne (advis-systemet)... 2 Fiktiv adresse... 2 Status... 3 Dobbeltforsørgelse... 4 Status... 4 Kontanthjælp... 4 Sygedagpenge...

Læs mere

Notat. Dato: 6. februar 2013 Sagsnr.: 2012-008285-7. Endeligt notat - Styrket indsats mod social snyd i Middelfart Kommune

Notat. Dato: 6. februar 2013 Sagsnr.: 2012-008285-7. Endeligt notat - Styrket indsats mod social snyd i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsdirektør Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte Fax +45 8888 5501 Dato: 6. februar 2013 Sagsnr.:

Læs mere

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Åse Brogaard, Pernille Isaksen og Erik Bager Kontrolgruppen, Borgerservice og Ydelser Thisted Kommune 0 Indhold Indledning... 2 Det økonomiske resultat

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, uddannelseshjælp eller kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Læs mere

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale VAS Validering af Atypisk Sygefravær Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en integreret del at den digitale indberetning af Sygefravær. Hvad er VAS-løsningen? hvilke krav

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015 Referat torsdag den 19. marts 2015 Kl. 16:15 i Hotal Strandparken Holbæk HOTEL STRANDPARKEN Kalundborgvej 58 4300 Holbæk Tlf. + 45 59 43 06 16 Fax: +45 59 43 32 76 hotelstrandparken@vilcon.dk www.hotelstrandparken.dk

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Underbilag 2.12: Eksempler på breve

Underbilag 2.12: Eksempler på breve Underbilag 2.12: Eksempler på breve Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 1.1 Eksempler på brevskabeloner... 3 1.2 Eksempler på breve... 9 1.3 Afslagsbrev... 10

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre

Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre Udbetaling Danmark bruger registersamkøring til at finde de sager, hvor der er en kombination af oplysninger, der rejser tvivl om, hvorvidt

Læs mere

Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats: Københavns Kommunes strategi mod fejludbetalinger og social snyd

Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats: Københavns Kommunes strategi mod fejludbetalinger og social snyd Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats: Københavns Kommunes strategi mod Formålet med en fælles strategi: At sikre fælles værdigrundlag for kontrolarbejdet At sikre sammentænkning af kontrolområdet

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark ejb@sm.dk lovint@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6

Læs mere

Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol

Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol Indledning: Ved budgetvedtagelsen i oktober 2009 blev det besluttet, at formalisere og styrke indsatsen mod socialt bedrageri ved at fastansætte en

Læs mere

Kære Inger Støjberg. Arbejdsmarked. Postadresse: Nordre Kajgade Hobro Tlf

Kære Inger Støjberg. Arbejdsmarked. Postadresse: Nordre Kajgade Hobro Tlf Arbejdsmarked Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: Ref.: Katrine Rytter Jensen Direkte tlf. 97 11 3302 Kaje3@mariagerfjord.dk

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Foreløbig aftale om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om idriftsættelse af Den Fælles Dataenhed. 27. marts 2015

Foreløbig aftale om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om idriftsættelse af Den Fælles Dataenhed. 27. marts 2015 Foreløbig aftale om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om idriftsættelse af Den Fælles Dataenhed 27. marts 2015 1 Indhold Baggrund... 3 Formål og omfang... 3 Governance... 4 Dataenhedens

Læs mere