Viden til tiden Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014"

Transkript

1 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

2 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen Nedsættelse af selskabsskatteprocenten Selskabers aktieavancer Underskudsanvendelse i selskaber Skattekreditter i selskaber Selskabsretlig struktur

3 Restskat og pensionsindbetaling 2014 Indbetaling af restskat For at undgå rentetillæg skal restskat være indbetalt senest den 31. december. Indbetalinger fra den 1. januar bliver pålagt en dag-til-dag-rente på 3% (2013: 2,7%) og betales restskatten først i efteråret, er der et procenttillæg på 5% (2013: 4,7%). Vær særlig OBS på udbytte over i Er forskudsopgørelsen ikke opdateret, kan du forvente en restskat på 15% udbytte, som overstiger kr. Pensionsindbetaling Sidste mulighed for indbetaling på 30% ordning er i 2014.

4 Fraflytterbeskatning, nyt lovforslag Nuværende regler Exitbeskatning ved fraflytning fra Danmark på følgende aktiver: 1. Aktier 2. Erhvervsmæssige aktiver, hvis indgået i erhvervsmæssig virksomhed 3. Genvundne afskrivninger Foreslåede kommende regler 1. Aktier (uændret) 2. Alle aktiver, der ville kunne have været beskattet i Danmark ved realisation Mulighed for henstand, dog forfalder 1/7 årlig med rente på min. 3%

5 Salg af aktier Sælg tabsgivende aktier Tab på børsnoterede aktier kan modregnes i udbytte og aktiegevinster på andre børsnoterede aktier. Har du modtaget udbytte i 2014 eller har solgt børsnoterede aktier med gevinst, kan skattebetalingen reduceres ved at sælge børsnoterede aktier, der er faldet i kurs. Det er muligt at købe de solgte aktier igen efter x antal børsdage.

6 Ændring af virksomhedsordningen Lidt om baggrunden for indgreb Virksomhedsordningen er opfundet alene til brug for skatteberegningen At sidestille selvstændigt erhvervsdrivende med beskatning af selskaber At rette op på en utilsigtet begrænsning i rentefradragsretten i PSL for selvstændigt erhvervsdrivende At gøre PSL s hovedprincip om en forholdsvis mild beskatning af kapitalafkast gældende for den selvstændig erhvervsdrivendes investering i virksomheden Mulighed for at konsolidere virksomheden til lav beskatning At give mulighed for udjævning af svingende indkomster Mulighed for en løbende modregning af virksomhedsunderskud i personskattesystemet

7 Lidt om baggrunden for indgreb Lovindgreb mod utilsigtet brug af virksomhedsordningen! Utilsigtet som f.eks. Indskud af privat gæld i virksomhedsordningen Finansiering af privatforbrug med lavt beskattede midler Konstruerede mellemregninger Og så en lang række varianter heraf Hvor gik det galt? Den, der lever stille, lever godt! Der var en tendens til, at den utilsigtede brug blev mere og mere karikeret. Hvad gør man så? Brugen var fuldt lovlig men utilsigtet

8 Det forkromede overblik Hovedelementerne er Ny rentekorrektionssats (3 %-point højere end kapitalafkastet) Ingen mulighed for opsparing af overskud, hvis negativ indskudskonto Ingen sikkerhedsstillelse med virksomhedsaktiver for privat gæld Virkningstidspunkt Fra fremsættelsesdatoen for lovforslaget 11. juni 2014 Reel tilbagevirkende kraft, for så vidt angår negativ indskudskonto Reparationsvindue indtil 31. marts 2015 Amnesti for sikkerhedsstillelser, der eksisterende pr. 10. juni 2014 men de skal være væk senest Bagatelgrænse Numerisk negativ indskudskonto tillagt sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 under kr.

9 Rentekorrektion Satsen beregnes som kapitalafkastsatsen, med tillæg af 3 %-point. (kapitalafkastsatsen for 2014 er 2% og rentekorrektionssatsen dermed 5%) Virkning for indkomstår 2015 Rentekorrektionen er fortsat begrænset af: 1. Årets nettorenteudgifter +/- kursgevinster mv. 2. Om kapitalafkastgrundlaget er positivt Rentekorrektionen skal anvendes ved: 1. Negativ indskudskonto 2. Hævninger og indskud i samme år. Indskud og hævninger samme år er f.eks., hvor den private ejendom overgår til udlejningsejendom eller hvor en bil med bilgæld føres enten ind eller ud af virksomhedsordningen Effekt: minimerer incitament til indskud af privat gæld

10 Negativ indskudskonto Den negative indskudskonto kan være opstået ved: 1. Indskud af privat gæld primo ved indtræden i virksomhedsordningen 2. Underskud i virksomheden og hævninger til at leve af 3. Tidligere succession i ægtefælles virksomhed 4. Skattefri virksomhedsomdannelse hel eller delvis Hvis indskudskontoen er negativ, kan der ikke opspares efter 11. juni 2014 Der skeles ikke til, hvordan eller hvorfor indskudskontoen er negativ Effekt: minimerer incitament til indskud af privat gæld

11 Sikkerhedsstillelser Virksomhedsordningens aktiver må ikke stilles til sikkerhed for gæld udenfor virksomhedsordningen, dog gælder følgende undtagelser: 1. Hvis sikkerheden stilles som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition 2. Hvis sikkerheden sker overfor den private del af prioritetsgælden i en blandet ejendom 3. Sikkerhedsstillelser, som var etableret den 11. juni 2014 og som indfries inden 1. januar 2018 Der indføres et nyt felt på selvangivelsen til oplysning om sikkerhedsstillelse med virksomhedsordningens aktiver Sikkerhedsstillelse medfører skattemæssig hævning uden om hæverækkefølgen, jf. bemærkningerne, men: 1. Det er tvivlsomt, om det er det, folketinget har vedtaget, jf. VSL Reel dobbeltbeskatning! Effekt: minimerer anvendeligheden af eksisterende optimeringsmodeller

12 Sikkerhedsstillelser Hvad er at stille sikkerhed? Pant? (sikringsagt) Alskyldserklæringer? Transport? Hensigtserklæringer? Bankernes almindelige modregningsret?

13 Sikkerhedsstillelser Skatteministeriets holdning: Som udgangspunkt er modregningsret ikke det samme som sikkerhedsstillelse. Som udgangspunkt kræves en sikringsakt, for at der er tale om sikkerhedsstillelse. Men under særlige omstændigheder kan modregningsret være sikkerhedsstillelse i lovens forstand, eksempelvis hvis der er klar sammenhæng mellem mulighed for privat kredit og indestående på virksomhedskonto, eksempelvis hvis der ikke er stillet sikkerhed for privat kredit. Et virksomhedspant betragtes ifølge Skatteministeriet som sikkerhedsstillelse for privat gæld, såfremt der ikke er stillet sikkerhed for privat gæld. Som udgangspunkt er alskyldserklæring ikke sikkerhedsstillelse for privat gæld, men hvis privat sikkerhed bortfalder, uden at privat gæld indfries, kan der være tale om sikkerhedsstillelse for privat gæld. Som udgangspunkt er transport i aktiver og hensigtserklæringer ikke sikkerhedsstillelse for privat gæld, men er der efter en konkret vurdering klar sammenhæng mellem mulighed for kredit i privatsfæren og indestående på virksomhedskonto, vil sådanne erklæringer kunne anses for sikkerhedsstillelse.

14 Rådgivningsbranchen?!?!?

15 Hvad sker der nu? Ganske omfattende fortolkningsarbejde forestår Retspraksis skal udvikle sig Retænkning af optimeringsmodeller Løse op for fastlåst situation: 1. Bankskifte kan ske, hvis sikkerhed ikke udvides. 2. Allerede stillet sikkerhed kan udskiftes når den blot ikke øges. 3. Sikkerhed måles, på stiftelsestidspunktet, til det laveste beløb af sikkerhedens værdi og trækningen på kreditten ved løbende kredit dog: Er sikkerhedsstillelsen (på tidspunktet for stillelse) større end træk på kreditten, da vil yderligere træk på kreditten medføre skattemæssig konsekvens. Er trækket på kreditten større end sikkerhedsstillelsen (på tidspunktet for stillelse), medfører yderligere træk på kreditten IKKE skattemæssig konsekvens.

16 Anbefalinger Individuel vurdering af hver enkelt person Omgør i 2013 Udtag andel af prioritetsgæld i blandet eller i 100 % privat ejendom Indskyd mellemregning og hensat til senere hævning på indskudskonto Indskyd frie likvide midler i virksomhedsordningen Ændringer i 2014 Optag privat lån og indskyd i virksomhedsordningen Arbejd for at få sikkerhedsstillelser i private aktiver Opsæt forretningsgange, som sikrer mod optagelse eller udvidelse af sikkerhedsstillelser Gennemgå årets posteringer for ændringer i hævninger og sikkerhedsstillelser Overskudsdisponer dig ud af det

17 Er virksomhedsordningen så død? Nej, på ingen måde Stadig masser af muligheder

18 Nedsættelse af selskabsskatteprocenten Selskabsskatteprocenten nedsættes fra 25% til 22% over tre år således: 24,5% i ,5% i % i 2016 Hvad skal vi overveje? Afskrivninger Principper 2013 Deloitte

19 Selskabers aktieavancer Fra og med 1. januar 2013 Skattefrihed Skattefrihed Skattepligt Selskabsaktionær Selskabsaktionær Selskabsaktionær 10% Selskab <10% Unoteret Selskab <10% Børsnoteret Selskab NB: Gælder ikke udbytter! Deloitte

20 Underskudsanvendelse Underskud fra tidligere år kan dog kun fradrages fuldt ud i den del af årets skattepligtige indkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på t.kr. (2014niveau). Det resterende underskud kan højst nedbringe den resterende skattepligtige indkomst med 60% Sambeskattede selskaber har kun én fælles bundgrænse på t.kr. (2014niveau)

21 Skattekreditter Udbetaling af skatteværdien af underskud, hvis følgende begge betingelser er opfyldt: Skattemæssigt underskud på sambeskatningsniveau Udgifter til forskning eller udvikling hvor udgifterne er fratrukket skattemæssigt. Maks, skatteværdien af et underskud på 25 mio. kr.

22 Har vi den rigtige struktur? Hvilke elementer kan påvirke vores valg af struktur: Offentligheden samle eller udskille aktiviteterne Risikoafgrænsning Ejerskab, fx ledende medarbejder skal være medarbejder af en virksomhedsgren. Salg Ekspansion Globalisering Skat NB: De fleste skattefrie transaktioner medfører en skattemæssig karensperiode på 3 år, hvorfor det er vigtigt altid at have fokus på strukturen.

23 Underskudsregister Følgende skal indberettes til SKAT senest den 1. august 2015: Skattemæssige underskud opstået i perioden Skattefrie omstruktureringer i nævnte periode som påvirker underskuddet. Manglende indberetning => Fortabelse af underskud. NB: Selvangivelsesfristen for 2014 er ligeledes udskudt til den 1. august 2015.

24 Spørgsmål

25 Jane Dyhr Gadegaard Senior manager, skat Tlf.: Carsten Hviid-Hansen Senior manager, skat Deloitte. Weidekampsgade København S Tlf.: Tlf.:

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed DANSKE REVISORER NR. 4 NOVEMBER 2014 40. ÅRGANG Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed Hovedaktionærer og konvertible obligationer Virksomhedsordningen INDHOLD 3

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere