Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale."

Transkript

1 FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS /cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal- og vækkelseslitteratur. Mellem (herefter kaldt forfatteren) og (herefter kaldt forlaget) er der dags dato truffet følgende aftale: 1 Aftalens omfang Stk. 1 I det omfang og på de vilkår, der er nævnt i det følgende, overdrager forfatteren forlaget eneret til på dansk at fremstille og udgive forfatterens værk: Stk. 2 Overdragelsen omfatter udnyttelse af værket i trykt form i originaludgave og som genudgivelse i billigudgave ( 8) samt udnyttelse af forlaget selv eller gennem andre af hele samt dele af værket i digital form (herunder offline, i digitale net eller trådløst) samt som print on demand ( 9). Desuden omfatter overdragelsen eneret til at udgive værket i bogklub ( 8) og efter nærmere aftale med forfatteren som lydbog. Overdragelsen omfatter endvidere formidling af anden aftalt udnyttelse af værket ( 20). Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. Stk. 4 Forlaget har ret til at mangfoldiggøre og udgive værket i trykt form i et første oplag, der foreløbig er fastsat til: eksemplarer, samt i nye oplag/udgaver i det antal eksemplarer, som forlaget bestemmer. Stk. 5 Forlaget forpligter sig til at udgive værket inden for en rimelig tid ( 3) og at sørge for, at værket markedsføres på sædvanlig måde under hensyn til værkets karakter, afsætningsmuligheder og 1

2 øvrige omstændigheder, og kan herunder uden udbetaling af honorar lade korte uddrag af værket gengive trykt og digitalt, ligesom Forlaget ved udnyttelse i digital form kan give potentielle købere adgang til at gennemse dele af værket. Udgivelsestidspunktet er foreløbig fastsat til: Stk. 6 Fuldstændigt manuskript ( 4) er afleveret ved aftalens underskrivelse / skal afleveres senest den: på diskette med papirudskrift, medmindre andet aftales. Forfatteren forpligter sig til at opbevare en kopi, da forlaget ikke har noget ansvar, hvis manuskriptet skulle gå tabt ved hændeligt uheld. 2 Ophavsret Forfatteren erklærer at have den udelukkende ret til udgivelse af værket, og at det ikke er i strid med gældende lov om ophavsret. I den forbindelse henledes forfatterens opmærksomhed på reglen om titelbeskyttelse i ophavsretslovens Udgivelsesfrist, forsinkelse og forlagsrettens tilbagegang Stk. 1 Værket skal være udgivet senest 12 måneder, efter at forfatteren har afleveret fuldstændigt manuskript, medmindre anden udgivelsesdato er aftalt. Sker dette ikke, har forfatteren ret til at hæve aftalen. Forlagsretten går herved tilbage til forfatteren, der er berettiget til at beholde, hvad forlaget allerede har udbetalt som honorar for værket. Er der gennem forsinkelsen tilføjet forfatteren skade, som ikke dækkes af det modtagne honorar, er forfatteren desuden berettiget til erstatning. Stk. 2 Hvis værket er udsolgt i trykt form, og forlaget ikke har benyttet sin ret til at udgive nyt oplag, eller udgive værket digitalt kan forfatteren skriftligt forlange udgivelse af nyt oplag. Hvis forlaget ikke senest 3 måneder, efter at begæringen er kommet det i hænde, skriftligt har bundet sig til at udgive nyt oplag inden 9 måneder regnet fra acceptens dato, går forlagsretten til værket i trykt form tilbage til forfatteren. Forfatteren kan dog skriftligt acceptere en eventuel senere udgivelsesdato. Stk. 3 Værket betragtes som udsolgt i trykt form, hvis højst 5 % af seneste oplag findes på lager - det være sig hos forlaget, i kommission hos boghandlere, hos distributører og lignende. Stk. 4 De i stk. 1-2 nævnte frister må forlænges i rimeligt omfang, når udgivelsen besværliggøres af produktionsforhindringer. Forlaget kan kun påberåbe sig produktionsforhindringer som baggrund for fristforlængelse, hvis forlængelsens udstrækning og årsag meddeles forfatteren straks, efter at forhindringen er opstået. 2

3 4 Manuskript Stk. 1 Er manuskriptet ikke afleveret til den aftalte tid eller i den aftalte form ( 1, stk. 6) kan forlaget ved anbefalet skrivelse give forfatteren en frist på 14 dage til at aflevere/bringe manuskriptet i den anførte stand. Hvis fristen overskrides, kan forlaget ved anbefalet brev hæve aftalen. Stk. 2 Forfatteren har ret til at kræve manuskriptet tilbage senest 1 måned efter udgivelsen. 5 Grafisk tilrettelæggelse og illustrationer Stk. 1 Er der ikke ved aftalens underskrivelse indgået aftale om grafisk tilrettelæggelse, træffes afgørelse herom af forlaget efter samråd med forfatteren. Stk. 2 Ved illustrerede værker sker valg af illustrator, illustrationsgrad og illustrationernes placering i forhold til teksten m.v. så vidt muligt i forbindelse med forlagsaftalens underskrivelse. Det aftalte angives i 22, Særlige bestemmelser. Stk. 3 Forfatteren kan forsyne sit manuskript med forslag til grafisk tilrettelæggelse, illustrationer m.v. 6 Honorar - generelt Stk. 1 Forlaget kan i overensstemmelse med gældende regler fastsætte en fast pris (bindende pris/bogladepris) en cirkapris (vejledende pris) eller vælge ikke at angive nogen udsalgspris ved salg af værket. Forlaget kan - ligeledes i overensstemmelse med gældende regler - i det omfang, at forlaget skønner, at det gavner salget af værket, forhøje og nedsætte prisen, jf. dog 14, samt ændre fra en prisform til en anden. Udsalgsprisen er foreløbig fastsat til en ( ) fast pris / ( ) cirkapris til: kr. ekskl. moms pr. eksemplar. Senest ved udgivelsen af værket meddeler forlaget skriftligt forfatteren oplagets endelige størrelse og den på udgivelsestidspunktet valgte faste pris eller cirkapris, eller om værket markedsføres uden nogen angivelse af pris. Ved udgivelse af værket i digital form, må det påregnes, at udsalgsprisen vil være lavere end for det trykte værk. Stk. 2 Honoraret er aftalt til: 3

4 Stk. 3 Honoraret udbetales således: _ 7 Honorar - trykt form - originaludgave Stk. 1 Ved udgivelse af bogværker i originaludgave udgør honoraret mindst 15 % af den af forlaget til enhver tid fastsatte faste pris eller cirkapris for hæftede eksemplarer, ekskl. moms. Foreligger værket alene indbundet, udgør beregningsgrundlaget mindst 80 % af den faste pris eller cirkaprisen, ekskl. moms. Vælger forlaget at sælge værket uden nogen angivelse af udsalgspris, træffes der nærmere aftale med forfatteren om honorarets størrelse, dets beregning og udbetaling af forskud. Stk. 2 Udbetaling af honorar fastsættes således, at mindst 1/3 - en tredjedel - af det beregnede honorar for hele første oplag udbetales ved aftalens underskrivelse eller - hvis manuskript afleveres senere - ved manuskriptets aflevering. Ved første oplag forstås her alle eksemplarer, som forlaget lader trykke inden for 3 måneder efter udgivelsesdatoen. Garantisummen og royalty efter stk. 3 reguleres i overensstemmelse hermed. Der kan dog aldrig ske nedregulering af garantisummen. Stk. 3 I følgende tilfælde kan der forhandles om en lavere royalty end nævnt i stk. 1. Denne royalty må ikke være under 10 %, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende: VÆRKSART OPLAG GARANTISUM Skønlitteratur, inkl. lyrik og erindringer Børne- og ungdomslitteratur 1. oplag under eks. Indtil salgseks. 50% 50% Stk. 4 Ved illustrerede udgaver, der er blevet til på forfatterens initiativ, kan der foretages forholdsmæssigt fradrag for omfanget af illustrationer, når illustrationsgraden udgør mere end 7½ % af værkets totale omfang, ekskl. omslag. Der tilkommer dog forfatteren mindst 50 % af den aftalte royalty. Ved øvrige illustrerede udgaver er der fri forhandling med hensyn til fordeling af royalty. 4

5 8 Honorar - trykt form - billigudgaver og bogklubudgaver Stk. 1 Ved billigudgaver forstås her udgivelser med en udsalgspris, der udgør højst 2/3 af udsalgsprisen for en originaludgave. Billigudgaver kan - bortset fra de i stk. 2 nævnte genrer - alene udkomme som genudgivelser. For billigudgaver gælder følgende minimumsvilkår: UDSALGSPRIS AF ORDINÆRUDGAVE ANTAL SALGS- EKSEMPLARER 2/3-1/3 Indtil eks. Over eks. ROYALTY % 7 ½ % 10% GARANTISUM 50% 50% 1/3 og derunder - 7 ½ % 50% Royalty beregnes af udsalgsprisen (fast pris eller cirkapris) ekskl. moms. Er billigudgaven indbundet, udgør beregningsgrundlaget 80 % af udsalgsprisen ekskl. moms. Garantisummen beregnes på samme måde som i 7, stk. 2, og udbetales senest ved udgivelsen. Stk. 2 Humor, kriminal- og vækkelseslitteratur kan udgives som billigudgave i første oplag/originaludgave. Ved vækkelseslitteratur forstås her udgivelser af religiøs karakter, der falder uden for de gængse skønlitterære genrer (romaner, noveller og digte). Royalty udgør mindst 10 % og garantisummen mindst 50 %. Stk. 3 For bogklubudgaver betaler forlaget 7½ % af bogklubprisen ekskl. moms. Er bogklubudgaven indbundet, udgør beregningsgrundlaget 80 % af bogklubprisen ekskl. moms. 50 % af honoraret for 1. oplag udbetales som forskud ved udgivelsen. 9 Digital udnyttelse og print on demand Stk. 1 Forlaget betaler følgende honorar til forfatteren for digital udnyttelse af værket samt for udnyttelse i form af print on demand: 1) Ved digital udnyttelse af værket samt ved udnyttelse i form af print-on-demand gennem forhandler udgør honoraret % af forlagets nettopris ekskl. moms (forlagets pris til forhandler ekskl. evt. rabatter). 2) Ved forlagets digitale udnyttelse af værket samt ved udnyttelse i form af print on demand ved egen direkte forhandling udgør honoraret % af forlagets salgspris til forbruger ekskl. moms. Stk. 2 Ved udnyttelse af dele af værket som har flere forfattere - beregnes der honorar efter den fordelingsnøgle, som anvendes, når hele værket sælges. 5

6 Stk. 3 Forlaget har ret til at foretage nødvendige ændringer og tilpasninger af værket, med henblik på at udnytte værket i digital form, herunder forsyne værket med digitale funktionaliteter og sammenstille det med andre værker. 10 Korrektur Stk. 1 Forfatteren har ret og pligt til at læse korrektur på værket uden særskilt betaling. Det forudsættes, at forlaget lader læse almindelig huskorrektur. Det samme gælder ved efterfølgende oplag/udgaver, hvor genoptryk ikke kan finde sted på grundlag af stående sats eller eksisterende film. Stk. 2 Hvis forfatteren ændrer i værket, efter at det er ombrudt til sats, kan forlaget forlange, at forfatteren helt eller delvis skal afholde meromkostningerne, hvis disse overstiger 10 % af udgifterne til prepress. Stk. 3 Hvis forfatteren ikke tilbagesender korrekturen til den fastsatte tid, betragtes den som godkendt, og forlaget er berettiget til at lade værket trykke, efter at sættefejl er rettet. Forlaget er imidlertid også berettiget til skriftligt at opfordre forfatteren til at aflevere korrekturen inden for en frist på 14 dage. Overskrides fristen, kan forlaget ved anbefalet brev hæve aftalen eller lade ekstra korrekturlæsning udføre for forfatterens regning. Stk. 4 Trykning af ordinærudgaven må ikke finde sted, før forfatteren har godkendt ombrudt korrektur. Reglerne i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse. 11 Overskuds- og frieksemplarer Stk. 1 Ud over hvert oplag er forlaget berettiget til - uden at betale honorar - at trykke overskudseksemplarer i et antal, der svarer til 15 % af oplaget samt - hvis værket udgives i digital form - at stille eksemplarer af værket i digital form til rådighed for anmeldere o.l., medmindre særlig aftale træffes. Stk. 2 Forfatteren modtager af første oplag 30 frieksemplarer. Af hvert nyt oplag modtager forfatteren 10 frieksemplarer. Forfatteren kan derudover erhverve yderligere eksemplarer fra forlaget til privat brug med boghandlerrabat. Stk. 3 Trykkes et oplag i færre end eksemplarer eller som bibliofiludgave gælder følgende: _ Stk. 4 Forfatteren modtager 5 frieksemplarer ved digital udgivelse af værket i fysisk distribuerbar form, f.eks. som CD-rom. 6

7 Stk. 5 Overskudseksemplarer må - uden honorarbetaling - kun anvendes som frieksemplarer til forfatteren, til udsendelse til anmeldelse eller i reklameøjemed. Overskudseksemplarer kan af forlaget stemples eller mærkes på anden hensigtsmæssig og tydelig måde. Stk. 6 Forlaget er pligtig at registrere overskudseksemplarer på den årlige opgørelse ( 17) til forfatteren, selv om der ikke skal betales honorar herfor. Stk. 7 Hvis forlaget anvender overskudseksemplarer til andet end nævnt i stk. 5, er forfatteren berettiget til honorar som aftalt for selve salgsoplaget. 12 Nye oplag Stk. 1 Ved oplag forstås de eksemplarer, som forlaget lader fremstille på én gang. I hvert nyt oplag bør det anføres, hvilket oplag det drejer sig om. Stk. 2 Når trykning af nyt oplag påbegyndes, skal forlaget underrette forfatteren derom samt om oplagets størrelse. Stk. 3 Ved nyt oplag, der trykkes senere end ét år efter udgivelsen af første oplag, skal forlaget indrømme forfatteren en passende tid til at foretage de ændringer i værket, som forfatteren måtte ønske. I så tilfælde finder reglen i 10, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 4 Er der siden værkets udgivelse sket sådanne ændringer i forholdene på det kunstneriske, politiske eller andet område, som fra første færd med sikkerhed ville have afholdt forfatteren eller forlaget fra at udgive værket i den foreliggende form, kan hver af dem kræve, at nyt oplag ikke udgives. Ønsker nogen af parterne at udgive værket i omarbejdet form, må der træffes særlig aftale herom. Stk. 5 Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse for digital udgivelse, som sker efter værkets udgivelse i trykt form. 13 Trykkeriseddel Forfatteren kan efter trykning af hvert oplag kræve at modtage en skriftlig opgørelse fra trykkeriet eller fra den, som ellers mangfoldiggør værket, over antallet af fremstillede eksemplarer. Ved udgivelse af digitale udgaver af værket skal forlaget underrette forfatteren om den form, værket udgives i. 14 Prisnedsættelse Stk. 1 Når der er gået mindst et kalenderår efter udgivelsesåret for første trykte oplag, er forlaget berettiget til at sælge restoplaget til nedsat pris. Ved nedsat pris forstås her en udsalgspris, der højst udgør halvdelen af den ved udgivelsen gældende udsalgspris. 7

8 Stk. 2 Inden en titel forberedes til nedsættelse, skal forlaget skriftligt meddele forfatteren om den påtænkte foranstaltning, prisfastsættelsen og restoplagets størrelse senest 3 måneder, inden nedsættelsen finder sted. Forfatteren har da ret til - inden 1 måned efter modtagelsen af underretningen - at købe restoplaget helt eller delvist til den nedsatte pris, fratrukket boghandlerrabat. Stk. 3 Der tilkommer forfatteren fuld aftalt royalty af den nedsatte pris, ekskl. moms. 15 Realisation og makulering Stk. 1 Er der efter nedsættelsen stadig restoplag tilbage, er forlaget berettiget til efter eget valg at realisere eller makulere restoplaget. Forfatteren skal dog underrettes skriftligt om den påtænkte foranstaltning, og har da ret til - inden 1 måned efter modtagelsen af underretningen - at overtage restoplaget helt eller delvist til en pris, der aftales i hvert enkelt tilfælde. Stk. 2 Realisation eller makulering kan finde sted uden forudgående nedsættelse, hvis salget udgør under 10 eksemplarer årligt, og restoplaget er så lille, at det ikke er hensigtsmæssigt at medtage titlen i nedsættelseskatalogerne. Forfatteren skal dog skriftligt underrettes om den påtænkte foranstaltning, og har da ret til - inden 1 måned efter modtagelsen af underretningen - at overtage restoplaget helt eller delvist til en pris, der aftales i hvert enkelt tilfælde. Stk. 3 Ved realisation af restoplag udgør forfatterens honorar 15 % af forlagets fakturerede beløb ekskl. moms. Honoraret bortfalder dog i tilfælde, hvor forfatteren selv er køberen. 16 Samlet varsling ved nedsættelse og realisation Stk. 1 Forlaget kan varsle nedsættelse ( 14) samt realisation og makulering ( 15) i en samlet henvendelse til forfatteren. Reagerer forfatteren ikke inden 1 måned på henvendelser efter 14 og 15 anses dette for afslag på køb eller overtagelse. 17 Afregning og opgørelse m.v. Stk. 1 For hvert kalenderår, hvori der er sket salg, for hvilket forfatteren har krav på honorar, skal forlaget senest den 11. juni i det følgende år tilstille forfatteren betaling og opgørelse. Opgørelsen skal indeholde følgende oplysninger: (1) antal oplag og oplagsstørrelse(r) for hver trykt udgave (ordinær-, billig- og bogklubudgaver) og antal trykte eksemplarer i alt af hver udgave i kalenderåret samt oplysning om digital udgivelsesform, (2) antal eksemplarer på lager pr. 1. januar, (3) antal beskadigede og bortkomne eksemplarer, (4) antal frieksemplarer, (5) antal realiserede og efter aftale makulerede eksemplarer, 8

9 (6) antal solgte eksemplarer specificeret under anvendt pris og prisform for hver udgave, trykte og digitale, (7) antal eksemplarer på lager pr. 31. december, (8) forfatterhonorar i henhold til forlagsaftale: (a) udbetalt garantisum, (b) evt. henlæggelse til imødegåelse af retur, (c) samlet forfatterhonorar pr. 31. december, (d) saldo. Stk. 2 Ved udgivelser med fuld returret er forlaget berettiget til at fradrage indtil 10 % af opgørelsesårets (kalenderårets) forfatterhonorar for pågældende værk til imødegåelse af retur, således at der sker regulering i følgende årsopgørelse efter faktisk afregnet retur. Stk. 3 Hvis forfatteren senest 3 måneder efter modtagelsen af opgørelsen skriftligt udtrykker ønsker herom, skal der tilstilles forfatteren en bekræftelse udfærdiget af en statsautoriseret eller registreret revisor, der viser, at opgørelsen er rigtigt udformet i overensstemmelse med stk. 1 og forlagets bogføring. Det sker på forfatterens regning, hvis erklæringen bekræfter opgørelsens rigtighed. Stk. 4 Forlaget skal i 5 år opbevare kopier af de opgørelser, der er tilsendt forfatteren, og på forlangende lade forfatteren eller den, hvem forfatteren har bemyndiget hertil, få adgang til dem. Stk. 5 Forlagets pligt til at betale honorar og sende opgørelse ophører fra og med det kalenderår, ved hvis begyndelse restoplaget er gået ned til 5 % af sidste oplag eller derunder. Udgives der derefter nyt oplag, indtræder pligten på ny. Retten til honorar for digital udnyttelse af værket består uanset bestemmelsen i 1. pkt. 18 Antologier Stk. 1 Hel eller delvis medtagelse af det trykte værk i en antologi på samme eller på andet forlag kræver enighed mellem forfatter og forlag. Stk. 2 Når der er gået 3 år siden udgivelsen af første oplag, har forfatteren ret til uden forlagets samtykke at lade visse mindre dele af værket indgå i antologier på andre forlag efter følgende regler: (1) af digtsamlinger må i hver antologi højst medtages 5 digte, (2) af et prosaværk må medtages højst ét ark à 16 normalsider - dog må der af en samling på mindst 10 noveller eller anden kortprosa medtages en hel novelle el.lign., selv om den fylder mere end ét ark à 16 normalsider, ligesom der af en roman på mindst 10 kapitler el.lign. afsnit må medtages ét helt afsnit, (3) medtages der i en antologi bidrag fra flere værker af samme forfatter, må forfatterens samlede bidrag ikke udgøre mere end 3 gange det ovenfor nævnte. 9

10 Stk. 3 Forfatterens honorar udgør: (1) ved udgivelse af eksisterende tekster i trykt antologiform mindst 10 % (forholdsmæssigt) og mindst halvdelen heraf ved genudgivelse som billigudgave. Honoraret forfalder til betaling senest ved udgivelsen af antologien; (2) ved udgivelse af nyskrevne tekster i trykt antologiform mindst 12½ % og mindst halvdelen heraf ved genudgivelse som billigudgave. Honoraret for første oplag forfalder til betaling efter følgende minimumsregler: 25 % ved bestilling, 25 % ved aflevering af manuskript, og 50 % ved antagelsen af værket. Der kan ikke ske fradrag i bestillings- eller afleveringshonorar, hvis værket ikke antages. Honoraret for følgende oplag forfalder til betaling senest ved udgivelsen. 19 Offentliggørelse i dagblade m.v. Stk. 1 Uden forlagets tilladelse må værket i dets helhed eller for større deles vedkommende ikke offentliggøres i dag- eller ugeblade, tidsskrifter o.lign. i Danmark de første 3 år efter udgivelsen af første oplag. Stk. 2 Når der er gået 5 år efter seneste oplag, har forfatteren ret til at medtage værket i sine samlede eller udvalgte arbejder. Udgivelsen af disse skal tilbydes forlaget eller - hvis forfatterens forskellige værker er udgivet af forskellige forlag - det forlag, der må betragtes som forfatterens hovedforlag. 20 Formidling Stk. 1 Forfatteren overdrager forlaget eneretten til at sælge værket til udgivelse i bogklub og som lydbog på andet forlag, samt til hel eller delvis offentliggørelse i danske dag- og ugeblade, tidsskrifter og antologier i både trykt og digital form. Endvidere overdrages eneforhandlingen af oversættelsesrettighederne til fremmede sprog i både trykt og digital form, herunder udnyttelse af det oversatte værk i blade, tidsskrifter, antologier, radio og fjernsyn og som lydbog samt eneforhandlingen af retten til dramatisering og filmatisering. Stk. 2 Indtjente honorarer deles med % til forfatteren og % til forlaget. Forfatterens andel skal afregnes senest 30 dage efter beløbets modtagelse. Stk. 3 Forlaget skal sende forfatteren kopi af alle aftaler og påse, at aftalerne overholdes, og skal informere forfatteren om alle spørgsmål af væsentlig interesse i forbindelse med formidlingen. Stk.4 Bestemmelserne i 1, stk. 2 og 9 om rettighedsoverdragelse og honorering har forrang over bestemmelserne i stk

11 Stk. 5 Så længe denne 20 er i kraft udøves forfatterens rettigheder i henhold til 18 og 19, stk. 1, af forlaget som aftalt i denne bestemmelse. Stk. 6 Denne 20 kan af hver af parterne opsiges helt eller delvis med 6 måneders varsel til udløb pr. 31. december, dog tidligst til udgangen af det tredje år fra udgivelsen af værket. Allerede indgåede kontrakter forbliver i kraft i overensstemmelse med de i disse aftaler aftalte vilkår. 21 Overdragelse af forlagsretten Stk. 1 Forlagets rettigheder efter denne aftale kan kun overdrages til andre ved overdragelse af hele forlaget eller særlige områder deraf. Stk. 2 Forfatteren skal snarest muligt orienteres om overdragelsen. 22 Særlige bestemmelser den sted forfatteren forlaget cpr-nr 11

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse side Fællesoverenskomsten.... 5 Berlingske... 23 Politiken og Ekstra Bladet....

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier.

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier. Jyllands-Posten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Journalisternes faglige Gruppe hos Jyllands-Posten er indgået følgende overenskomst om

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater 2007 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Overenskomstområde 3 2 Ansættelseskontrakt

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere