Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:"

Transkript

1 Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal og vækkelseslitteratur. Mellem (herefter kaldt forfatteren) og (herefter kaldt forlæggeren) er der dags dato truffet følgende aftale: 1 Aftalens Stk. 1. I det omfang og på de vilkår, der er nævnt i det følgende, overdrager forfatteren forlæg- geren eneret til på dansk at fremstille og udgive i bogform forfatterens værk: omfang Stk. 2. Overdragelsen omfatter udnyttelse af værket i bogform i originaludgave, i billigudgave ( 8) og efter forudgående aftale med forfatteren som genudgivelse i billigudgave ( 9). Desuden omfatter overdragelsen ret til udgivelse af værket i bogform i bogklub (eventuelt på andet forlag), i hvilket tilfælde der skal indgås særskilt aftale mellem forfatteren og bogklubben. Stk. 3. Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. Stk. 4. Forlæggeren har ret til at mangfoldiggøre og udgive værket i et første oplag, der foreløbig er fastsat til: eksemplarer, samt i nye oplag/udgaver i det antal eksemplarer, som forlæggeren bestemmer. Stk. 5. Forlæggeren forpligter sig til at udgive værket inden for en rimelig tid ( 3) og at sørge for, at værket markedsføres på sædvanlig måde under hensyn til værkets karakter, afsætningsmuligheder og øvrige omstændigheder. Udgivelsestidspunktet er foreløbig fastsat til:, 20 Stk. 6. Fuldstændigt maskinskrevet manuskript ( 4) er afleveret ved aftalens under-skrivelse/skal afleveres senest den:, 20 Forfatteren forpligter sig til at opbevare en kopi, da forlæggeren ikke har noget ansvar, hvis manuskriptet skulle gå tabt ved hændeligt uheld. 1

2 2 Ophavsret Forfatteren erklærer at have den udelukkende ret til udgivelse af værket, og at det ikke er i strid med gældende lov om ophavsret. I den forbindelse henledes forfatterens opmærksomhed på reglen om titelbeskyttelse i ophavsretslovens Stk. 1. Værket skal være udgivet senest 12 måneder efter, at forfatteren har afleveret fuld- stændigt og maskinskrevet manuskript, medmindre anden udgivelsesdato er aftalt. Sker dette ikke, har forfatteren ret til at hæve aftalen. Forlagsretten går herved tilbage til forfatteren, der er berettiget til at beholde, hvad forlæggeren allerede har udbetalt som honorar for værket. Er der gennem forsinkelsen tilføjet forfatteren skade, som ikke dækkes af det modtagne honorar, er forfatteren desuden berettiget til erstatning. Udgivelsesfrist, forsinkelse og forlagsrettens tilbagegang Stk. 2. Hvis værket er udsolgt, og forlæggeren ikke har benyttet sin ret til at udgive nyt oplag, kan forfatteren skriftligt forlange udgivelse af nyt oplag. Hvis forlæggeren ikke senest 3 måneder efter, at begæringen er kommet denne i hænde, skriftligt har bundet sig til at udgive nyt oplag inden 9 måneder regnet fra acceptens dato, går forlagsretten tilbage til forfatteren. Forfatteren kan dog skriftligt acceptere en eventuel senere udgivelsesdato. Stk. 3. Værket betragtes som udsolgt, hvis højst 5 % af seneste oplag findes på lager - det være sig hos forlæggeren, i kommission hos boghandlere, hos distributører og lignende. Stk. 4. Er forlagsretten gået tilbage til forfatteren, er forlæggeren dog berettiget til at sælge eventuelt restoplag på de i denne aftale fastsatte vilkår. Stk. 5. De i stk. 1-4 nævnte frister må forlænges i rimeligt omfang, når udgivelsen besværliggøres af produktionsforhindringer. Forlæggeren kan kun påberåbe sig produktionsforhindringer som baggrund for fristforlængelse, hvis forlængelsens udstrækning og årsag meddeles forfatteren straks efter, at forhindringen er opstået. 4 Manuskript Stk. 1. Manuskriptet skal afleveres i fuldstændig og maskinskrevet stand og må ikke påføre forlæggeren ekstra trykkeomkostninger på grund af utydelighed eller rettelser. Stk. 2. Er manuskriptet ikke afleveret til den aftalte tid eller i den anførte stand, kan forlæggeren ved anbefalet skrivelse give forfatteren en frist på 14 dage til at aflevere/bringe manuskriptet i den anførte stand. Hvis fristen oversiddes, kan forlæggeren ved anbefalet skrivelse hæve aftalen. Stk. 3. Manuskriptet forbliver forfatterens ejendom og skal efter trykning tilbageleveres. 5 Grafisk tilrette- læggelse og illustrationer Stk. 1. Er der ikke ved aftalens underskrivelse indgået aftale om grafisk tilrettelæggelse, træffes afgørelse herom af forlæggeren efter samråd med forfatteren. Stk. 2. Ved illustrerede værker sker valg af illustrator, illustrationsgrad og illustra-tionernes placering i forhold til teksten m.v. så vidt muligt i forbindelse med forlagsaftalens underskrivelse. Det aftalte angives i 21, "Særlige bestemmelser". Stk. 3. Forfatteren kan forsyne sit manuskript med forslag til grafisk tilrettelæggelse, illustrationer m.v. 2

3 6 Honorar - Stk. 1. Forlæggeren fastsætter bogladeprisen. Den er foreløbig fastsat til: kr., ekskl. moms pr. eksemgenerelt plar. Senest ved udgivelsen af værket meddeler forlæggeren skriftligt forfatteren oplagets endelige størrelse og bogladepris. Stk. 2. Honoraret er aftalt til: Stk. 3. Honoraret udbetales således: 7 Honorar - Stk. 1. Ved udgivelse af bogværker i originaludgave udgør honoraret mindst 15% af bogladeprisen for hæftede ek- semplarer, ekskl. moms. Foreligger værket alene indbundet, udgør beregningsgrundlaget mindst 80% af bogladeprisen, ekskl. moms. originaludgave Stk 2. Udbetaling af honorar fastsættes således, at mindst 1/3 - en trediedel - af det beregnede honorar for hele første oplag udbetales ved aftalens underskrivelse eller - hvis manuskript afleveres senere - ved manuskriptets aflevering. Ved første oplag forstås her alle eksemplarer, som forlæggeren lader trykke inden for 3 måneder efter udgivelsesdatoen. Garantisummen og royalty efter stk. 3 reguleres i overensstemmelse hermed. Der kan dog aldrig ske nedregulering af garantisummen. Stk. 3. I følgende tilfælde kan der forhandles om en lavere royalty end nævnt i stk. 1. Denne royalty må ikke være under 10 %, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende: Oplag: Minimumgarantisum: Skønlitteratur, inkl. lyrik og erindringer Børne- og ungdomslitteratur 1. oplag under eks. Indtil salgseks. 50% 50 % Stk. 4. Ved illustrerede udgaver, der er blevet til på forfatterens initiativ, kan der foretages forholdsmæssigt fradrag for omfanget af illustrationer, når illustrationsgraden udgør mere end 7½ % af værkets totale omfang, excl. omslag. Der tilkommer dog forfatteren mindst 50 % af den aftalte royalty. Ved øvrige illustrerede udgaver er der fri forhandling med hensyn til fordeling af royalty. 3

4 8 Humor, Humor, kriminal- og vækkelseslitteratur kan udgives som billig udgave ( 9) i første oplag/originaludgave. Ved kriminal- og vækkelseslitteratur forstås her udgivelser af religiøs karakter, der falder uden for de gængse skønlitterære genrer (rovækkelses- maner, noveller og digte). Royalty udgør mindst 10 % og garantisummen mindst 50 %. litteratur 9 Genudgivelse - billige udgaver Ved billige udgaver forstås her udgivelser med en udsalgspris, der højst udgør 2/3 af udsalgsprisen for en originaludgave. Billige udgaver kan - bortset fra de i 8 nævnte genrer - alene udkomme som genudgivelser. For billige udgaver gælder følgende minimumsvilkår: Udsalgspris af ordinærudgave Antal salgseksemplarer Royalty % Garantisum 2/3-1/3 Indtil eks. Over eks. 7½ % 10 % 50 % 50 % 1/3 og derunder - 7½ % 50 % Royalty beregnes af udsalgsprisen ekskl. moms. Garantisummen beregnes på samme måde som i 7, stk. 2, og udbetales senest ved udgivelsen. 10 Korrektur Stk. 1. Forfatteren har ret og pligt til at læse korrektur på værket uden særskilt betaling. Det forudsættes, at forlæggeren lader læse almindelig huskorrektur. Det samme gælder ved efterfølgende oplag/udgaver, hvor genoptryk ikke kan finde sted på grundlag af stående sats eller eksisterende film. Stk. 2. Hvis forfatteren ændrer i værket, efter at det er sat, kan forlæggeren forlange, at forfatteren helt eller delvis skal afholde meromkostningerne, hvis disse overstiger 10 % af sætteudgifterne. Stk. 3. Hvis forfatteren ikke tilbagesender korrekturen til den fastsatte tid, betragtes den som godkendt, og forlæggeren er berettiget til at lade værket trykke, efter at sættefejl er rettet. Forlæggeren er imidlertid også berettiget til skriftligt at opfordre forfatteren til at aflevere korrekturen inden en frist på 14 dage. Oversiddes fristen, kan forlæggeren ved anbefalet skrivelse hæve aftalen eller lade ekstra korrekturlæsning udføre for forfatterens regning. Stk. 4. Trykning må ikke finde sted, før forfatteren har godkendt ombrudt korrektur. Reglerne i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse. 11 Overskuds- og Stk. 1. Forfatteren modtager af første oplag 30 frieksemplarer. Af hvert nyt oplag modtager forfatteren 10 frieksem- plarer. Forfatteren kan derudover erhverve yderligere eksemplarer fra forlaget til privat brug med boghandlerrabat. frieksemplarer 4

5 Stk. 2. Trykkes et oplag i færre end eksemplarer eller som bibliofiludgave, gælder i stedet for stk. 1 følgende: Stk. 3. Ud over hvert oplag er forlæggeren berettiget til - uden at betale honorar - at trykke overskudseksemplarer i et antal, der svarer til 15 % af oplaget, medmindre særlig aftale træffes. Stk. 4. Overskudseksemplarer må kun - uden honorarbetaling - anvendes som frieksemplarer til forfatteren, til udsendelse til anmeldelse eller i reklameøjemed. Overskudseksemplarer kan af forlæggeren tydeligt stemples eller mærkes på anden hensigtsmæssig og tydelig måde. Stk. 5. Forlæggeren er pligtig at registrere overskudseksemplarer på den årlige opgørelse ( 17) til forfatteren, selv om der ikke skal betales honorar herfor. Stk. 6. Hvis forlæggeren anvender overskudseksemplarer til andet end nævnt i stk. 4, er forfatteren berettiget til honorar som aftalt for selve salgsoplaget. 12 Nye oplag Stk. 1. Ved oplag forstås de eksemplarer, som forlæggeren lader fremstille på én gang. I hvert nyt oplag bør det anføres, hvilket oplag, det drejer sig om, eller det pågældende oplags størrelse i forhold til det samlede trykantal. Stk. 2. Når trykning af nyt oplag påbegyndes, skal forlæggeren underrette forfatteren derom samt om oplagets størrelse. Stk. 3. Ved nyt oplag, der trykkes senere end ét år efter udgivelsen af første oplag, skal forlæggeren indrømme forfatteren en passende tid til at foretage de ændringer i værket, som forfatteren måtte ønske. I så tilfælde finder reglen i 10, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Er der siden værkets udgivelse sket sådanne ændringer i forholdene på det kunstneriske, politiske eller andet område, som fra første færd med sikkerhed ville have afholdt forfatteren eller forlæggeren fra at udgive værket i den foreliggende form, kan hver af dem kræve, at nyt oplag ikke udgives. Ønsker nogen af parterne at udgive værket i omarbejdet form, må der træffes særlig aftale herom. 13 Trykkeriseddel Umiddelbart efter trykning af hvert oplag er forlæggeren pligtig at sende forfatteren en skriftlig opgørelse fra trykkeriet eller den, som ellers mangfoldiggør værket, over antallet af fremstillede eksemplarer. 14 Prisnedsættelse Stk. 1. Når der er gået to kalenderår efter udgivelsesåret for første oplag, og salget i det sidste kalenderår udgjorde under 5 % af det sidste oplag, er forlæggeren berettiget til at sælge restoplaget til nedsat pris. Stk. 2. Inden en titel forberedes til nedsættelse, skal forlæggeren skriftligt meddele forfatteren om den påtænkte foranstaltning, prisfastsættelsen og restoplagets størrelse senest 3 måneder, inden nedsættelsen finder sted. Forfatteren har da ret til - inden 1 måned efter modtagelsen af underretningen - at købe restoplaget helt eller delvist til den nedsatte pris, fratrukket boghandlerrabat. Stk. 3. Der tilkommer forfatteren fuld aftalt royalty af den nedsatte pris, ekskl. moms. 5

6 15 Realisation og Stk. 1. Er der efter nedsættelsen stadig restoplag tilbage, er forlæggeren berettiget til efter eget valg at realisere eller makulering makulere restoplaget. Forfatteren skal dog underrettes skriftligt om den påtænkte foranstaltning, og har da ret til - inden 1 måned efter modtagelsen af underretningen - at overtage restoplaget helt eller delvist til en pris, der aftales i hvert enkelt tilfælde. Stk. 2. Realisation eller makulering kan finde sted uden forudgående nedsættelse, hvis salget udgør under 10 eksemplarer årligt, og restoplaget er så lille, at det hverken økonomisk eller i henhold til Samhandelsreglerne er muligt at medtage titlen i nedsæt-telseskatalogerne. Forfatteren skal dog skriftligt underrettes om den påtænkte foranstaltning, og har da ret til - inden 1 måned efter modtagelsen af underretningen - at overtage restoplaget helt eller delvist til en pris, der aftales i hvert enkelt tilfælde. Stk. 3. Ved realisation af restoplag udgør forfatterens honorar 15 % af forlagets fakturerede beløb ekskl. moms. Honoraret bortfalder dog i tilfælde, hvor forfatteren selv er køberen. 16 Restoplag efter nedsættelse og realisation Stk. 1. Når restoplaget gennem de i 14 eller 15 nævnte foranstaltninger er nedbragt til 5 % af sidste oplag eller derunder, betragtes værket som udsolgt, og 3 om forlagsrettens tilbagegang finder anvendelse. Stk. 2. Ved restoplag forstås alle eksemplarer, der findes på lager, det være sig hos forlæggeren, distributør eller i kommission hos boghandelen. 17 Afregning og opgørelse m.v. Stk. 1. For hvert kalenderår, hvori der er sket salg, for hvilket forfatteren har krav på honorar, skal forlæggeren senest den 11. juni i det følgende år tilstille forfatteren betaling og opgørelse. Opgørelsen skal indeholde følgende oplysninger: (1) antal oplag, oplagsstørrelse(r) og antal trykte eksemplarer ialt i kalenderåret, (2) antal eksemplarer på lager pr. 1. januar, (3) antal beskadigede og bortkomne eksemplarer, (4) antal frieksemplarer, (5) antal realiserede og efter aftale makulerede eksemplarer, (6) antal solgte eksemplarer, (7) antal eksemplarer på lager pr. 31. december, (8) forfatterhonorar i henhold til forlagsaftale: (a) udbetalt garantisum, (b) evt. henlæggelse til imødegåelse af retur, (c) samlet forfatterhonorar pr. 31. december, (d) saldo. Stk. 2. Ved udgivelser med fuld returret er forlæggeren berettiget til at fradrage indtil 10% af opgørelsesårets (kalenderårets) forfatterhonorar for pågældende værk til imødegåelse af retur, således at der sker regulering i følgende årsopgørelse efter faktisk afregnet retur. Stk. 3. Hvis forfatteren senest 3 måneder efter modtagelsen af opgørelsen skriftligt udtrykker ønsker herom, skal der tilstilles forfatteren en bekræftelse udfærdiget af en statsautoriseret eller registreret revisor, der udviser, at opgørelsen er rigtigt udformet i overensstemmelse med stk. 1 og forlæggerens bogføring. Det sker på forfatterens regning, hvis erklæringen bekræfter opgørelsens rigtighed. 6

7 Stk. 4. Forlæggeren skal i 5 år opbevare kopier af de opgørelser, der er tilsendt forfatteren, og på forlangende lade forfatteren eller den, hvem forfatteren har bemyndiget hertil, få adgang til dem. Stk. 5. Forfatteren har på forespørgsel ret til at få oplysning om salg til Indbindings-centralen. Stk. 6. Forlæggerens pligt til at betale honorar og sende opgørelse ophører fra og med det kalenderår, ved hvis begyndelse restoplaget er gået ned til 5 % af sidste oplag eller derunder. Udgives der derefter nyt oplag, indtræder pligten på ny. 18 Antologier Stk 1. Hel eller delvis medtagelse af værket i en antologi på samme eller på andet forlag kræver enighed mellem forfatter og forlægger. Stk. 2. Når der er gået 3 år siden udgivelsen af første oplag, har forfatteren ret til uden forlæggerens samtykke at lade visse mindre dele af værket indgå i antologier på andre forlag efter følgende regler: (1) af digtsamlinger må i hver antologi højst medtages 5 digte, (2) af et prosaværk må medtages højst ét ark á 16 normalsider - dog må der af en samling på mindst 10 noveller eller anden kortprosa medtages en hel novelle el.lign., selv om den fylder mere end ét ark á 16 normalsider, ligesom der af en roman på mindst 10 kapitler el.lign. afsnit må medtages ét helt afsnit, (3) medtages der i en antologi bidrag fra flere værker af samme forfatter, må forfatterens samlede bidrag ikke udgøre mere end 3 gange det ovenfor nævnte. Stk. 3. Forfatterens honorar udgør: (1) ved udgivelse af eksisterende tekster i antologiform mindst 10 % (forholdsmæssigt). Honoraret forfalder til betaling senest ved udgivelsen af antologien; (2) ved udgivelse af nyskrevne tekster i antologiform mindst 12½ %. Honoraret for første oplag forfalder til betaling efter følgende minimumsregler: 25 % ved bestilling, 25 % ved aflevering af manuskript, og 50 % ved antagelsen af værket Der kan ikke ske fradrag i bestillings- eller afleveringshonorar, hvis værket ikke antages. Honoraret for følgende oplag forfalder til betaling senest ved udgivelsen. 19 Offentliggørelse i dagblade m.v. Stk. 1. Uden forlæggerens tilladelse må værket i dets helhed eller for større deles vedkommende ikke offentliggøres i dag- eller ugeblade, tidsskrifter o.lign. i Danmark de første 3 år efter udgivelsen af første oplag. Stk. 2. Når der er gået 5 år efter seneste oplag, har forfatteren ret til at medtage værket i sine samlede eller udvalgte arbejder. Udgivelsen af disse skal tilbydes forlæggeren eller - hvis forfatterens forskellige værker er udgivet af forskellige forlæggere - den forlægger, der må betragtes som forfatterens hovedforlægger. 20 Overdragelse af Stk. 1. Forlæggerens rettigheder efter denne aftale kan kun overdrages til andre ved overdragelse af hele forlagsvirk- somheden eller særlige områder deraf. forlagsretten 7

8 Stk. 2 Forfatteren og Dansk Forfatterforening skal snarest muligt orienteres om overdragelsen. 21 Særlige bestemmelser Sted den 20 (forfatteren) (forlæggeren) 8

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater 2007 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Overenskomstområde 3 2 Ansættelseskontrakt

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Få papir på hinanden, når du låner penge ud

Få papir på hinanden, når du låner penge ud Få papir på hinanden, når du låner penge ud Hvordan gør du, hvis du gerne vil låne penge til en kammerat eller en anden nærtstående person? Se hvordan du formulerer dig på skrift for at sikre dig bedst

Læs mere