Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark"

Transkript

1 Ivan Sørensen Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse ved private forsikringer i Danmark Maj 2001

2 Indholdsfortegnelse Forord Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier...8 A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen...8 B. År udvalgets betænkning...9 C. EU...10 D. De nordiske lande...11 E. Forsikringsbranchen i dag Organisationer, udvalg og nævn mv Forsikring og Pension (F&P) Forsikringsoplysningen FAH og DFIM Bedømmelsesforeningen Ankenævnet for Forsikring Finanstilsynet Forbrugerombudsmandens retningslinier Andre retningslinier Retningsliniernes retlige betydning Generelle bemærkninger om retningslinier, henstillinger mv Kap. 2 Tegningssituationen og aftalens indgåelse 1. Tegning af forsikring Tegningsmåder og aftalens form Forslag Har forsikringsselskaber en informationspligt? Forslag Tegning af personforsikring - afgivelse af helbredsoplysninger Helbreds-samtykke- og fuldmagtserklæring ved livsforsikring...25

3 5.2. Forslag Helbreds-samtykke- og fuldmagtserklæring ved ulykkesforsikring Forslag Samtykkets tidsmæssige udstrækning Forslag Forbud mod brug af gentests Forslag Urigtige risikooplysninger Forslag Klager over selskabets afgørelse Forslag Information ved afslag eller skærpede vilkår Forslag Bedømmelsesforeningens rolle Forslag Tingsforsikring Information ved afslag eller skærpede vilkår Forslag Kap. 3 Præmien i forskellige relationer 1. Præmiens opkrævning Forslag Selskabets ændring af præmien Forslag Gebyrer Forslag Forsikringstagerens fortrydelsesret Forslag Selskabets information ved præmiebelastende autoskader Forslag...47

4 4 Kap. 4 Ændring og opsigelse af aftalen 1. Selskabets ændringer Forslag Forbrugerens ændringer Forslag Parternes muligheder for at opsige forsikringen Selskabets muligheder Opsigelse ifølge aftalen Opsigelse ifølge lov Forslag Forbrugerens muligheder (for at opsige) Forslag Ophør af anden grund end opsigelse Forslag Flyttegebyrer og udbetalingsgebyrer ved livs- og pensionsforsikring Frivillige privattegnede forsikringer Forslag Flyttegebyrer ved ansættelsesrelaterede forsikringer Forslag...73 Kap. 5 Forsikringsbetingelserne 1. Standardforsikringsbetingelser Forslag Afgrænsningen af selskabets ansvar - generelt Forslag Udvalgte vilkår Nyværdierstatning Indbrudstyveri i familieforsikringen Ulykkesbegrebet og invaliditetsbegrebet Forslag...83

5 5 Kap. 6 Skadeanmeldelse og selskabernes sagsbehandling 1. Skadeanmeldelse Forslag Selskabernes sagsbehandling Selskabernes sagsbehandlingstid Opgørelse af erstatning mv Forslag Særlige spørgsmål Reklamation over reparation af tingsskader Regresaftalen vedrørende autoskader Forslag Information om kravs forældelse Forslag...91 Kap. 7 Mulighederne for at få ændret selskabets afgørelse 1. Domstolene Voldgift Forslag Ankenævnet for Forsikring Forslag Kundepaneler og kundeombud Forslag Mediation Selvevaluering Forslag...98 Kap. 8 Særligt om gruppeforsikringer...99 Kap. 9 F&P's forbrugerpolitiske handlingsplan og henstillinger 1. Handlingsplanen...99

6 6 2. Henstillingerne mv Uvarslet fremmøde på bopælen Forslag Begrundelses- og klagevejledningspligt Forslag Forsikringssvindel Forslag Generelt om henstillingerne Forslag Kap. 10 Sammenfatning...108

7 Forord Denne udredning er udarbejdet efter aftale med Forbrugerstyrelsen. Formålet med udredningen er at pege på de centrale problemstillinger og udviklingstendenser på det private forsikringsområde af betydning for beskyttelsen af forbrugerne. Den indeholder forslag og anbefalinger på områder, der efter udrederens opfattelse bør forbedres, eller hvor forskellige initiativer bør overvejes, enten ved anvendelse af Forbrugerombudsmandens reguleringsinstrumenter eller ved lovregulering. Udredningen dykker ned i både små og store problemstillinger - det praktiske liv viser at også det, der umiddelbart synes at være et mindre problem, kan have overordentlig stor betydning for den enkelte forbruger. Udrederen har ikke hermed forestillet sig at alle nok så små detaljer skal reguleres. Disse vil ofte kunne indgå i reguleringen af andre områder. Forkortelsen FAL-udvalget henviser til det af Justitsministeren i 1999 nedsatte udvalg om revision af forsikringsaftaleloven. Udvalgets kommissorium indeholder bl.a. en generel revision af loven. København, 1. maj 2001 Ivan Sørensen

8 8 Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen I 1925 barslede den daværende forsikringskommission med Udkast til lov om forsikringsaftaler. Udkastet var resultatet af et samarbejde mellem de nordiske lande. Kommissionens lovforslag blev med få ændringer vedtaget, og loven trådte i kraft den 1. januar Det er denne lov, der stort set stadig gælder. Loven må anses for at indeholde de første initiativer til en beskyttelse af forsikringstagerne - det var før begrebet forbruger blev introduceret. Det må anses for ganske enestående, at et så omfattende retsområde som loven regulerer, nemlig forsikringsaftaleretten, ikke i det væsentlige er blevet justeret siden Selv en nok så fremragende lov kan trænge til et serviceeftersyn. Som anført i forordet blev der da også i 1999 nedsat et udvalg, der skal overveje en revision af loven. Initiativerne til en egentlig forbrugerbeskyttelse og et egentligt forbrugerbegreb kom igennem de fire betænkninger fra Forbrugerkommissionen (Bet. 1971:597, 1975:737, 1975:738 og 1977:816). Henstillingen om et-årige forbrugerforsikringer i Forbrugerkommisssionens betænkning nr. 738 blev gennemført uden lovgivning efter en henstilling fra Assurandør-Societetet til dets medlemmer. Denne henstilling er omtalt andet sted i udredningen. Udviklingen på forsikringsaftaleområdet er i de følgende år stort set sket ved selvregulering i forsikringsbranchen. Forbrugerombudsmanden har igennem retningslinier og afgørelser i enkeltsager påvirket reguleringen i branchen, ligesom Forsikringsankenævnets virksomhed fra 1975 igennem dets mange afgørelser har styrket forbrugerbeskyttelsen.

9 Finanstilsynet har traditionelt ikke udtalt sig i enkeltsager, men har mulighed for at afstikke grænserne for god forsikringsskik, jf. lov om forsikringsvirksomhed 7. B. År 2000-udvalgets betænkning I forslaget til lov om finansiel virksomhed (nr. 165) hedder det: 3. Finansielle virksomheder og finansielle holdingsselskaber skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet. stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte regler og retningslinier om redelig forretningsskik og god praksis. Hvis reglerne og retningslinierne har markedsførings- og konkurrencemæssige aspekter, gennemfører Finanstilsynet forhandlinger med Forbrugerombudsmanden og Konkurrencestyrelsen. I bemærkningerne til lovforslaget udtales det, at stk. 2 ikke begrænser Forbrugerombudsmandens kompetence til at forhandle etiske retningslinier. Som eksempler på retningslinier Finanstilsynet skal kunne fastsætte nævnes retningslinier for, hvad finansielle virksomheder skal oplyse kunderne i forbindelse med videregivelse af kundeoplysninger og retningslinier om generel kundeinformation og om øget gennemsigtighed. Som der peges på flere steder i udredningen, er forsikringsområdet et ganske kompleks område. Hvis lovforslagets 3 vedtages, må der nok forudses en øget kompleksitet. Den delte kompetence mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden synes i øvrigt at kunne give nogle afgrænsningsproblemer, som det er set i Sverige mellem Konsumentverket og Finansinspektionen. Dette førte til en skriftlig overenskomst om kompetencefordelingen. Overenskomsten viser, hvilke problemer afgrænsningen af kompetencen kan give. I betænkningen (1999:1376) om den finansielle sektor efter år 2000 konkluderes det i kap. 15 om gennemsigtighed og kundebeskyttelse 9

10 10 (s. 430), at der er forskellige opfattelser af, hvorledes gode rammevilkår for kunderne på forsikringsområdet bedst tilvejebringes. Udvalget udpeger i samme kap. 15 fire overordnede forhold af betydning for kunderne: Større gennemsigtighed af hensyn til konkurrencen, imødegåelse af interessekonflikter i kapitalforvaltningen, flere valgmuligheder i de skattebegunstigede opsparingsordninger og god skik reglerne og effektiv klageadgang. Med hensyn til flyttegebyrer, som også er behandlet i nærværende rapport, udtales følgende (s. 54): Flyttegebyrerne på livsforsikringsområdet er i flere tilfælde ikke uvæsentlige. Det er vigtigt, at de flytteregler, der anvendes, yder alle parter retfærdighed. Forbrugerbeskyttelsen må således gælde både for dem, der ønsker at flytte, og for dem, der ikke har tænkt sig at flytte. (s. 416 fremgår yderligere at det er vigtigt med en høj grad af sammenlignelighed og gennemsigtighed på området). Udvalget finder (s. 57), at det er væsentligt, at der er gode rammevilkår for kunderne fx ved etiske retningslinier, branchekodeks mv., hvorved en branche forpligter sig til en høj standard. I betænkningens side 417 anføres det... et krav om standardiserede [forsikrings-]produkter ikke er forenelig med konkurrencelovgivningen. Dette er et (for) kategorisk udsagn. Der henvises til udredningens kap. 5. C. EU Det udkast til direktiv der var fremme i EF-tidende, C 265/1980, blev aldrig gennemført, idet landenes lovgivninger ikke fandtes at kunne harmoniseres i et fælles direktiv. Der er ikke aktuelle forslag eller lign. på forsikringsaftalerettens område. Udrederen har ikke fundet anledning til at inddrage EU-retten i udredningen.

11 11 D. De nordiske lande Norge og Finland har vedtaget nye forsikringsaftalelove efter et nordisk samarbejde, og i Sverige behandles på 15. år et forslag til en omfattende ændring af forsikringsaftaleloven. Sverige har dog allerede særlige reguleringer på forbrugerområdet, bl.a. en konsumentförsäkringslag og ulovbestemte reguleringer i form af forskrifter og allmänna råd fra tilsynsmyndigheden. E. Forsikringsbranchen i dag På forbrugerforsikringsområdet består forsikringsmarkedet af en håndfuld store forsikringsselskaber og et stort antal små selskaber, herunder lokalselskaber. Siden 1970'erne er mange selskaber fussioneret og fussionslysten ser ud til at fortsætte. Der tegner sig billedet af en branche i aktiv udvikling, som opererer professionelt og har en høj forretningsmæssig standard. Uddannelsesniveauet på sagsbehandlerniveau er godt, og udrederen har fået det indtryk, at der er en hurtig opfølgning af problemstillinger, og at informationsniveauet internt - gennemsnitligt set - ligger på et højt niveau. I de tilfælde, hvor selskaberne samarbejder med anden virksomhed om salg af forsikringer, peges på, at man skal være opmærksom på at informationsniveauet opretholdes, således at kunderne også i den situation får en god og grundig forsikringsrådgivning.

12 12 2. Organisationer, udvalg og nævn. mv Forsikring og Pension (F&P) F&P er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark. F&P blev dannet i 1997 under navnet Rådet for Dansk Forsikring og Pension. Det skete efter en sammenlægning af det daværende Assurandør-Societet og Arbejdsmarkedspensionsråd. Den 1. januar ændredes navnet til Forsikring og Pension. Ifølge F&P's hjemmeside har den til formål at styrke varetagelsen af det samlede forsikrings- og pensionserhvervs interesser, at bidrage til at placere erhvervet i offentlighedens bevidsthed, at virke for passende selvjustits i erhvervet og at sikre, at erhvervet udøves på en sådan måde, at det løser sin samfundsmæssige opgave. Alle selskaber, pensionskasser og generalagenturer, der driver forsikrings- og tværgående pensionskassevirksomhed i Danmark, kan blive medlem af F&P. Langt de fleste er medlem af F&P. I 2000 havde F&P 209 medlemmer. Af andre organisationer inden for F&P kan nævnes Foreningen til Bedømmelse af Personforsikringsrisiko (se nedenfor afsnit 4.5.) og Forsikringshøjskolen Rungstedgaard A/S, som er forsikringserhvervets fælles uddannelsessted. Det er sekretariatet i Forsikringens Hus, der betjener F&P. Her findes også en lang række organisationer og udvalg samt Stormrådet Forsikringsoplysningen Forsikringsoplysningen er forsikringsbranchens fælles informationstjeneste. Forsikringsoplysningen har til opgave at formidle budskaber om 1 Se nærmere om opbygningen i Forsikringens Hus, Organisationer og medarbejdere, 2000.

13 forsikringer til forsikringstagere og medier via telefonservice, foredrag og publikationer. Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervsforsikringer og klager fra skadelidte, men ikke klager over privatforsikringer. Sådanne klager henvises til Ankenævnet for Forsikring. Forsikringsoplysningen har udgivet en række brochurer, som på en nem og overskuelig måde informerer om konkrete forsikringer. Af nyere initiativer kan nævnes: Værd at vide - før du tegner livs- og pensionsforsikring, Værd at vide - før tegning af familieforsikring, Værd at vide - før tegning af villaforsikring, Værd at vide - før tegning af bilforsikring, Værd at vide - om erstatning og sagsbehandling ved ulykker og Er du ajour med dine forsikringer? Ifølge Forsikringsoplysningens hjemmeside modtager den mere end henvendelser hvert år. Dette viser, at der er et stort behov for information om privatforsikringer FAH og DFIM Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) regulerer erstatninger for skader forvoldt af udenlandske motorkøretøjer i Danmark. Desuden hæfter DFIM for skader forvoldt af ukendte og uforsikrede motorkøretøjer. 2 Foreningen af Forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for hunde (FAH) regulerer erstatninger efter skader forvoldt af ukendte og uforsikrede hunde i Danmark Bedømmelsesforeningen Den nuværende bedømmelsesforening - Foreningen til Bedømmelse af Personforsikringsrisiko - blev oprettet i 1985 af alle daværende livs Bkg af 16. december 1992, 4. Bkg. nr. 485 af 25. september 1984, 4.

14 14 forsikringsselskaber. I dag har foreningen 26 medlemmer, herunder pensionskasser og pensionsselskaber. Konkurrencestyrelsen har fundet, at Bedømmelsesforeningens vedtægter er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, men at vedtægterne er omfattet af reglerne om gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler mv. på forsikringsområdet i bkg. nr af 16. december Foreningens formål er at foretage den helbredsmæssige risikovurdering af personer, der søger personforsikring. Foreningen stiller sin ekspertviden til rådighed for livs- og pensionsforsikringsselskaber. Foreningens formål er også at sikre, at forsikringssøgende med forøget helbredsmæssig risiko så vidt muligt kan tilbydes personforsikring på et tilstrækkeligt statistisk og lægeligt grundlag. Foreningen fører et såkaldt advarselsregister over personer, der har ansøgt om en livs- og pensionsforsikring, og efter foreningens bedømmelse har et forringet helbred. Selskaberne har adgang til disse oplysninger ved nøglepersoner, der iht. særlige autorisationsregler får en autorisation til den elektroniske søgning i registeret. Denne person underskriver desuden en erklæring om tavshedspligt (herudover inderholder lov om forsikringsvirksomhed regler om tavshedspligt). Livs- og pensionsforsikringsselskaber, pensionskasser og andre, der kan gøre brug af foreningens ekspertviden i forbindelse med vurderingen af den helbredsmæssige risiko ved begæring af forsikring, har mulighed for at være knyttet til foreningen. Foreningen afgiver også responsa i forbindelse med forsikringsbegivenheder, hvor der foreligger en tvist om, hvorvidt forsikrede har afgivet urigtige oplysninger ved forsikringens tegning.

15 Bedømmelsesforeningen har 6 speciallæger, der ansættes 3 år ad gangen med mulighed for forlængelse. Ingen af disse må samtidig være tilknyttet Arbejdsskadestyrelsen Ankenævnet for Forsikring Efter at det i adskillige år havde været drøftet, om der var behov for en særlig retsinstans til behandling af forsikringssager med et mindre økonomisk omfang - typisk det vi i dag kalder forbrugernes sager, blev Ankenævnet oprettet den 1. september Nævnet er godkendt og etableret efter forbrugerklagenævnslovens 12. Næsten alle forsikringsselskaber i Danmark der tegner forbrugerforsikringer, er medlem af Forsikringsankenævnet. Nævnet består af repræsentanter fra Forbrugerrådet og forsikringsselskaberne. Formanden er højesteretsdommer og de to formandssuppleanter er henholdsvis højesteretsdommer og landsdommer. Ankenævnets kompetence omfatter tvister mellem et nævnet tilsluttet forsikringsselskab og en forsikringstager vedrørende dennes forsikringer. Nævnet kan endvidere afgive udtalelser i sager med selskaber der ikke er tilsluttet nævnet, jf. vedtægternes 2. Alle danske selskaber er medlem af nævnet. De selskaber, der ikke er medlemmer, er mæglerfirmaer, der driver virksomhed på udenlandske selskabers vegne. Antallet af klagesager har været stærkt stigende siden 1975, hvor der blev anmeldt 360 klager til 2000, hvor der blev anmeldt klager. Nævnets behandlingstid er pt. ca. 8 måneder. Nævnet træffer afgørelse ved kendelse. Udvalgte kendelser offentliggøres i tidsskriftet Forsikring og i Forsikrings- og erstatningsretlig domssamling. Klageren skal betale et gebyr på 100 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold.

16 16 4. Finanstilsynet Finanstilsynet er tilsynsmyndighed og skal påse, at forsikringsselskaberne m. fl. overholder lov om forsikringsvirksomhed. Finanstilsynet er sekretariat for 3 råd: Forsikringsrådet, Fondsrådet og Pensionsmarkedsrådet. Endvidere virker Finanstilsynet som sekretariat for det Rådgivende udvalg vedrørende forsikringsmæglervirksomhed. 5. Forbrugerombudsmandens retningslinier I henhold til markedsføringslovens 17 har Forbrugerombudsmanden udarbejdet og offentliggjort følgende retningslinier for det private forsikringsområde: Retningslinier for omfanget af forsikringsselskabernes orientering til forsikringstager i forbindelse med autoskade af 1. februar 1999 (med ikrafttræden denne dato). 4 Disse retningslinier er udarbejdet efter forhandling med Forenede Danske Motorejere, Forsikring & Pension (F&P) samt Forbrugerrådet. Retningslinierne går i korthed ud på, at forsikringsselskaberne skal informere forbrugerne om konsekvenserne for præmien som følge af anmeldt skade, skadens størrelse mv. Retningslinier for afgivelse af bonusprognoser og prognoser for pensionsopsparing i livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter af februar 1990 (ikrafttræden den 1. august 1990) Retningslinierne blev ændret den anførte dato (1. februar 1999). Se om ændringen i Juridisk Årbog 1998, s. 71. Disse retningslinier er optrykt i Juridisk Årbog 1991 s. 175.

17 Disse retningslinier er udarbejdet af Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet. Formålet er at tilstræbe sammenlignelighed mellem pengeinstitutternes prognoser for pensionsopsparing og livsforsikringsselskabernes bonusprognoser. Retningslinierne forudsætter, at pengeinstitutternes og forsikringsselskabernes organisationer i fællesskab udarbejder henstillinger om fælles samfundsforudsætninger med hensyn til rente, inflation og realrenteafgiftssats, og at disse henstillinger anmeldes overfor Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet. For forsikringsbranchens vedkommende har F&P udarbejdet henstillinger som revideret ved F&P-information 12/2000: Markedsføringshenstilling med samfundsforudsætninger mv. for afgivelse af bonusprognoser i forbindelse med markedsføring af livs- og pensionsforsikringsprodukter og som supplement til henstillingen prognoseforudsætninger for gruppelivsforsikringer. Retningslinier for reklamering med priseksempler og med samlerabat inden for forbrugerskadeforsikring (ikrafttræden 1. januar 1993). 6 Retningslinierne er forhandlet med Assurandørsocietetet (nu F&P), Forbrugerrådet og Konkurrencerådet. Retningslinierne bestemmer, at forsikringsselskaberne i forbindelse med prisoplysninger på autoforsikringer, familieforsikringer, husejerforsikringer og fritidsforsikringer, skal give visse nærmere opremsede informationer. Herudover indeholder retningslinierne nærmere anvisninger om det såkaldte kuponsalg. Retningslinier for anvendelse af garantiudsagn i reklamer og aftalevilkår af december 1987 samt Forbrugerombudsmandens brev af 15. november 1990 om anvendelsen af forsikrings- og garantiudsagn i markedsføringen. Forbrugerombudsmandens brev omfatter bl.a. forudsætningerne for lovligt kombinationssalg, hvori indgår forsikring (f.eks. salg af ferierejse sammen med en rejseforsikring) Disse retningslinier er også optrykt i Juridisk Årbog , s. 105 ff.

18 18 6. Andre retningslinier Finanstilsynet har - efter forhandling med Forbrugerrådet og Assurandørsocietetet (nu F&P) - udarbejdet Vejledende retningslinier for accept ved ændring af forbrugerforsikring med ikrafttræden den 1. januar Retningslinierne anvendes ved ændring af forsikringer, der kan forlænges for en ny periode. Retningslinierne omfatter kun forbrugere og kun disses skadesforsikringer, herunder dog også ulykkesforsikringer, men ikke livsforsikringer (dette burde præciseres). Retningslinierne omhandler regler om, hvornår et selskab - der vil foretage ændringer i dækningsomfanget - kan anvende passiv accept (ikke væsentlige ændringer), og hvornår der skal anvendes udtrykkelig accept fra forbrugeren (væsentlige ændringer). Endvidere indeholder retningslinierne regler om, hvorledes selskabet skal forholde sig ved ændringer i præmien. Retningsliniernes regler om passiv accept finder især anvendelse ved selskabernes masseudsendelser, dvs. ændringer i en hel policebestand f.eks. samtlige selskabets familieforsikringer. Klager over overtrædelse og fortolkning af disse retningslinier henhører under domstolene og Ankenævnet for Forsikring. Det må antages, at der kan indhentes udtalelser fra Finanstilsynet vedrørende enkelte af bestemmelserne i retningslinierne. 7. Retningsliniernes retlige betydning Forbrugerombudsmandens retningslinier er på forsikringsområdet tiltrådt af bl.a. forsikringsbrancens fællesorganisation. Overtrædelse af retningslinierne må antages samtidig at være en overtrædelse af markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik. Forbrugerombudsmanden har endnu ikke udnyttet mulighederne omkring påbud der blev indført i 1999 i lovens 17, stk. 2 og 19 stk 2, 2. pkt.

19 En tilsidesættelse af de offentligretlige regler vil dog ikke automatisk betyde, at aftalen mellem forsikringstageren og selskabet kan modificeres eller ophæves. Et eksempel findes i ankenævnets sag nr /2000 citeret nedenfor i kap. 4 afsnit 5. De privatretlige regler, herunder aftalelovens 36 og 38 c, finder anvendelse på forsikringsaftaler, og i det konkrete tilfælde vil det være nærliggende at antage, at retningslinierne vil indgå i bedømmelsesgrundlaget (også) ved den privatretlige afgørelse, jf. til eks. Forsikringsankenævnets sag nr /2000, hvor nævnet bestemte, at selskabet skulle genoptage en sag og give klageren mulighed for selv at betale skaden. 7 Med hensyn til retningslinierne (kortfattet) beskrevet i afsnit 7 lige ovenfor, er disse kun vejledende. Som udgangspunkt kan såvel forbrugerne som selskaberne derfor fravige retningslinierne. Ankenævnet for Forsikring har dog i en sag om overtrædelse af retningslinierne pålagt et selskab at ændre dets afgørelse, så den var i overensstemmelse med retningslinierne. Det kan derfor nok antages, at disse retningslinier vil blive betragtet som bindende for selskaberne, men derimod kun vejledende for forbrugerne, hvilket da også indiceres ved at retningslinierne ikke omfatter en individuel forudsætning der gøres gældende af en forbruger (pkt. 1.2.) Generelle bemærkninger om retningslinier, henstillinger mv. Udrederen finder anledning til at pege på et generelt problem, der ligger i tidens komplekse regelregulering. Branchehenstillinger, retningslinier aftalt mellem brancheforeninger og Forbrugerrådet m. fl. vil ofte udfylde lovgivningen og har stor betydning ved lovfortolkning. Det er derfor af stor betydning, at disse reguleringsinstrumenter er synlige for forbrugerne. 7 Se evt. Ivan Sørensen, Status over forbrugerbeskyttelsens udvikling i dansk privatforsikring, i Suum cuique, 1991, s. 220 ff.

20 20 Udrederen anbefaler, at mulighederne for et samlet regelværk under en eller anden form overvejes lagt ud på nettet. Kap. 2 Tegningssituationen og aftalens indgåelse 1. Tegning af forsikring Efter nutidens sprogbrug kan det måske virke lidt ejendommeligt, at bruge ordet tegning af forsikring, når forbrugere (eller andre) indgår en aftale om forsikring. Ved begrebet tegning må som udgangspunkt forstås, at den forsikringssøgende underskriver (tegner) en forsikringsbegæring udstedt af og beregnet til forsikringsselskabet. Den traditionelle form af indgåelsen af en forsikringsaftale indledes således med, at forbrugeren udfylder en formular med en række mere eller mindre detaljerede spørgsmål der skal besvares - alt med henblik på at forsikringsselskabet sættes i stand til at bedømme risikoen og beregne præmien for den (økonomiske) risiko selskabet skal overtage Tegningsmåder og aftalens form I adskillige år har det været praksis, at forsikringsselskaberne kræver skriftlighed i form af en forsikringsbegæring som den forsikringssøgende skal udfylde. Dette er da også stadig den almindelige form, når det gælder livsforsikring og til dels også ulykkesforsikring. Når det gælder andre forbrugerforsikringer ses i de senere år en mere nuanceret tegningsform. I flere selskaber kan - navnlig forsikringer med et simpelt indhold - således tegnes via telefonen. Selskabet udsteder herefter en police alene på grundlag af de oplysninger forbrugeren giver i telefonen. Det er forskelligt, hvorledes selskaberne affatter policen efter sådanne telefoniske begæringer. Eksempler findes i ankenævnets sager, jf. sag nr /1998 og /2000, som viser nævnets nyeste og tilsyneladende faste praksis på området. Sag nr viser, at selv om selskabet efter telefonsamtalen bekræfter forbrugerens oplysninger om tidligere skader, og om at forsikringen ikke tidligere har været opsagt i andet selskab, udgør disse (mundtlige)

21 oplysninger ikke et tilstrækkeligt bevis, når det viser sig at oplysningerne ikke er rigtige. Denne praksis kan enten medføre en tilbagevenden til den skriftlige forsikringsbegæring og den lidt mindre smidige og nutidige tegningsmåde, eller den kan medføre, at omkostningerne eller tabet fordeles på de andre forsikringstagere. I enkelte tilfælde er det muligt at tegne udvalgte forbrugerforsikringer via selskabernes hjemmesider på internettet, men dette sker i meget beskedent omfang. Flere selskaber har afsat økonomiske ressourcer og arbejder på at kunne tegne de almindelige forbrugerforsikringer via internettet. Man bør være særlig opmærksom på, at risikoen for dobbeltforsikring kan være større ved de nye og fremtidige tegningsformer end ved den traditionelle skriftlige tegningsform. Jo hurtigere aftaleform, jo større risiko. Ved summaforsikring som livs-og ulykkesforsikring har det ikke større betydning, idet forbrugeren kan kumulere forsikringsydelserne. Ved skadesforsikring, som f.eks. familieforsikring, vil der naturligvis ske fradrag, således at forbrugeren ikke opnår en højere erstatning end den, der svarer til den lidte skade. Selskaberne har indgået en såkaldt dobbeltforsikringsaftale, hvorefter forbrugeren har ret til at opsige den ene af forsikringerne med øjeblikkelig virkning, dvs. uden respekt af det almindelige opsigelsesvarsel i aftalen. 8 Aftalen er indgået mellem selskaberne og omfatter tingsforsikring, ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring samt særlige forsikringstyper. Uden for aftalen er - naturligt nok - spørgsmålet om forsikringstagerens evt. ret til ristorno (tilbagebetaling) af præmie. FAL indeholder reglerne om dobbeltforsikring. Disse regler knæsætter (bl.a.) princippet om selskabernes solidariske ansvar overfor forsikringstageren. Dette betyder, at forsikringstageren frit kan vælge, hvilket selskab der skal dække en evt. indtrådt skade Dobbeltforsikringsaftalen er gengivet hos Ivan Sørensen, Forsikringsret, bilag 3.

22 22 Den ovenfor nævnte regresaftale omfatter som anført alene retsforholdet mellem selskaberne, og udrederen er ikke bekendt med en fast praksis hos selskaberne, når det gælder forbrugernes valgfrihed mht. hvilken forsikring der skal fortsætte og mht. tilbagebetaling af præmie i overlapningsperioden. Det vil imidlertid være nærliggende, at der opstilles ensartede regler gældende for forbrugerne - i de tilfælde, hvor forbrugeren utilsigtet har tegnet mere end en forsikring, der dækker samme interesse - om ristorno af præmie for overlapningsperioden, evt. begrænset af et mindstebeløb, og at forbrugeren tilsiges valgfrihed mht. hvilken forsikring der skal fortsætte (dette fremgår forudsætningsvis af dobbeltforsikringsaftalen ), navnlig i tilfælde, hvor forsikringerne ikke i det væsentlige har samme dækningsområde. 2. Forslag Det bør tilstræbes, at forbrugerforsikringer kan tegnes på en smidig og hurtig måde inden for rammerne af en forsvarlig juridisk aftaleform og økonomisk forsvarlig måde overfor selskabets forbrugere. Den telefoniske tegning af forsikring ser ud til at være forbundet med fordele for forbrugerne og bør derfor styrkes inden for ovennævnte rammer. Det bør sikres, at forbrugeren også ved den telefoniske tegning modtager informationer om den pågældende forsikring, om dobbeltforsikring, og om hvilke oplysninger selskabet tillægger betydning ved tegningen. Hvis der udarbejdes retningslinier, vil det være nærliggende at regulere disse telefonsalg navnlig i de tilfælde, hvor forsikringen tegnes af en medarbejder der modtager provision eller præstationsløn. På længere sigt må det elektroniske område vurderes, og udrederen er klar over, at Forbrugerombudsmanden følger udviklingen.

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20 Borupvang 4 Telefon 44 74 70 35 Topdanmark Livsforsikring A/S 2750 Ballerup Fax 44 74 43 44 I: CVR-nr.: 19625087 Att. Liv Skadebehandling III: CVR-nr.: 25084098 Topdanmark Link Livsforsikring A/S CVR-nr.:

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke?

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke? Gruppelivsaftale nr. 74020 HELBREDSERKLÆRING Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for FG.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Udfyld samtlige sider og send til: Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 Kbh. K. TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Efternavn og fornavn CPR-nummer Gade/vej Postnummer

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE SUNDHEDSSIKRING Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 25 02 03 Forsikringsnr. Navn CPR-nr. Adresse Telefonnr. Mobilnr. Udfyldes af forsikrede. Alle

Læs mere

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Alle 6 2000 Frederiksberg Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Skadenr. (udfyldes af Van Ameyde): Policenr.: Personskade Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? 5-årig helbredserklæring Navn CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Ændring af Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 28 Freelancer Ændres pr. / - 28 Direkte telefon

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Indmeldelse i Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 2008 Indmeldelse i gruppeordningen Freelancer

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede Helbredserklæring 2 Side 1 af 5 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Postnr. og by Evt. mailadresse Stilling Telefon Når du udfylder helbredserklæringen, er det vigtigt, at du: Besvarer alle spørgsmål omhyggeligt

Læs mere

VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring)

VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring) CVR.NR. 7683634 VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring) Vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. september 1984 med ændringer pr. 4. december 1984, 30. september

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen.

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen. Skadesanmeldelsen sendes til Handicappedes Gruppeforsikring Rolighedsvej 14B, Postbox 141 3460 Birkerød Skadesanmeldelse Ulykkestilfælde dødsfald Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i patientjournaler

Vejledning om aktindsigt i patientjournaler Vejledning om aktindsigt i patientjournaler Formål: Denne vejledning beskriver patienternes ret til aktindsigt og procedurer for meddelelse af aktindsigt på regionens sygehuse. For så vidt angår information,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Gruppelivsaftale nr. 74020 H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING)

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 11 25 25 Gruppeordning gennem Arbejdsgiver CVR-nr. Medarbejders navn

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? Navn 5-årig helbredserklæring CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Fri og fuldt forsikret

Fri og fuldt forsikret Fri og fuldt forsikret en fast del af leasingydelsen Når du privatleaser en bil, har du brug for en lovpligtig ansvarsforsikring og en kaskoforsikring præcis som til en privatejet bil. Hos os får du en

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Tryg Forsikring A/S Att.: Direktionen Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 5.juli 2017 J.nr. 6075-0003 og 6075-0007 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere