Bedømmelsesforeningens vedtægter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelsesforeningens vedtægter"

Transkript

1 Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2: /Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber, har tilsammen en andel på ca \% af markedet for livs- og pensionsforsikringer. 2. Gennem samarbejdet i Bedømmelsesforeningen er der fastsat regler for helbredsmæssige risikovurderinger af personer med en forøget helbredsmæssig risiko, der ønsker at tegne livs- og pensionsforsikringer. Sådanne forsikringer udgør ca. 3-6\% af markedet for livs- og pensionsforsikringer. 3. Medlemmerne har pligt til at forelægge begæringer om livs- og pensionsforsikringer for foreningen, hvis de har en formodning om, at den pågældende person har en forringet helbredstilstand, og der er tale om lægeligt mere komplicerede tilfælde. Dog kan medlemmerne i mere almindeligt forekommende tilfælde selv foretage risikovurderingerne på baggrund af retningslinier fastlagt af foreningen. 4. Risikovurderingerne resulterer i en indplacering i risikoklasser, der danner baggrund for medlemmernes udarbejdelse af forsikringstilbud og beregning af præmie. Vurderingerne spiller en ikke uvæsentlig rolle for medlemmernes præmieberegninger og er efter styrelsens opfattelse egnede til at påvirke afsætningen af livs- og pensionsforsikringer for personer, der har en forøget helbredsmæssig risiko, jf. konkurrencelovens 6, stk. 2, nr Det er imidlertid styrelsens opfattelse, at Bedømmelsesforeningens virksomhed er omfattet af gruppefritagelsen på forsikringsområdet og dermed undtaget fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Afgørelse 6. Det meddeles Bedømmelsesforeningen, at foreningens vedtægter med de ændringer, der er meddelt Konkurrencestyrelsen den 3. juni 1999, og som medfører, at foreningens bedømmelser er vejledende, er en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder, der er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk Vedtægterne er dog omfattet af bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om gruppefritagelse for kategorier af aftaler mv. på forsikringsområdet, jf. konkurrencelovens 10, og dermed undtaget fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Sagsfremstilling

2 Indledning 8. Foreningen har den 23. juni 1998 anmeldt sine vedtægter og ansøgt om en fritagelse efter konkurrencelovens 8, hvis foreningens virksomhed ikke kan anses for omfattet af bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler m.v. på forsikringsområdet. 9. Foreningens vedtægter angiver rammerne for foreningens virksomhed. Med hjemmel heri foretages risikovurderinger af personer med en forøget helbredsmæssig risiko, der ønsker at tegne livs- og pensionsforsikringer. Hvis en risikovurdering indebærer, at en person ikke kan tegne livsog pensionsforsikring på normale vilkår, registreres personen i foreningens register og samtlige medlemmer vil have mulighed for at trække på de registrerede oplysninger, hvis de modtager en forsikringsanmodning fra den pågældende person. Parterne 10. Bedømmelsesforeningens medlemmer er inddelt i 3 kategorier: Kategori 1: forsikringsselskaber, der har koncession til tegning af livsforsikring i Danmark, Kategori 2: tværgående pensionskasser under tilsyn i henhold til lov om forsikringsvirksomhed og firmapensionskasser under tilsyn i henhold til pensionskasseloven, Kategori 3: andre, der kan tiltræde foreningens formål og de nærmere betingelser, som foreningens bestyrelsen måtte stille for medlemskab. 11. I kategori 1 er 39 livsforsikringsselskaber medlemmer af foreningen. Mange af selskaberne er dog en del af samme koncern. Hvis selskaber i samme koncern regnes for ét medlem, er der 14 medlemmer i kategori I kategori 2 er 9 pensionskasser medlemmer af foreningen. Der er tale om pensionskasser, der sikrer en nærmere afgrænset række personer, der har en fælles uddannelsesmæssig baggrund, fx Lægernes Pensionskasse. I kategori 3 er der 2 medlemmer af foreningen. Der er her tale om selskaber/foreninger, der kan have en interesse i Bedømmelsesforeningens virksomhed. Medlemmerne er Sygeforsikringen Danmark og Patientforsikringsforeningen. Bedømmelsesforeningens vedtægter 13. Foreningen har efter anmeldelsen af vedtægterne ændret disse på en ordinær generalforsamling, således at foreningens bedømmelser, der tidligere var bindende for medlemsselskaberne, nu er vejledende. Også foreningens retningslinier, som selskaberne benytter ved deres risikovurderinger i lægeligt mere almindeligt forekommende tilfælde, er nu vejledende. Ændringen har haft virkning fra den 1. januar Formål & virksomhed: 14. Foreningen har til formål at sikre, at forsikringssøgende med forøget risiko så vidt muligt kan tilbydes personforsikring på et tilstrækkeligt statistisk og lægeligt grundlag, jf. 1, stk. 1.

3 15. Foreningen medvirker til en objektiv og uvildig bedømmelse af risikoen og arbejder for, at så få forsikringer som muligt må afslås på grund af forringet helbredstilstand. Foreningen skal arbejde for en stadig ajourføring og videreudvikling af bedømmelsesgrundlaget i såvel medicinsk som forsikringsteknisk retning og tager initiativet til de nødvendige statistiske undersøgelser, jf. 7, stk. 1. Foreningen udarbejder retningslinier for risikovurderinger, som er vejledende, jf. 8, stk Foruden risikovurderingerne gennemfører foreningen statistikundersøgelser af erfaringer om dødelighed og invaliditetshyppigheder for forøgede risici baseret på foreningens oplysninger, ligesom foreningen udarbejder dødelighedstabeller og tabeller over hyppigheden af sygdom og invaliditet baseret på erfaringer indvundet i livs- og pensionsforsikringsselskaberne. Foreningen gennemfører endvidere prognosestudier og projekter med henblik på ajourføring og videreudvikling af den videnbase, der ligger til grund for foreningens udtalelser. Forelæggelse for Bedømmelsesforeningen: 17. Af vedtægternes 8, stk. 2 fremgår det, at "Medlemmerne i kategori 1 forelægger begæringer om personforsikring, herunder reguleringer, ændringer og revurderinger, for enkeltpersoner for Bedømmelsesforeningen, når der er tale om 1. Privattegnede forsikringer 2. Firmaforsikringer 3. Obligatoriske forsikringsordninger med 1-4 forsikrede 4. Obligatoriske forsikringsordninger med forsikrede, når ordningen er stærkt risikopræget Og der for disse forsikringer i henhold til de til enhver tid gældende regler, der anmeldes til Finanstilsynet, skal afgives helbredsoplysninger, og helbredsoplysningerne skaber formodning om, at der er tale om forøget risiko på grund af forringet helbredstilstand, eller den pågældende person i forvejen er registreret i Bedømmelsesforeningens register." 18. Af bestemmelsens stk. 3, fremgår det endvidere, at "Medlemmerne kan selv foretage helbredsbedømmelser efter nærmere regler herom." 19. Der er for medlemmerne i kategori 1 - det vil sige livsforsikringsselskaber - tale om en pligt til forelæggelse for foreningen efter 8, stk. 2. Risikovurderingerne foretages af foreningen på baggrund af fastsatte retningslinier i den såkaldte "Blå Bog". Blå Bog omhandler de lægeligt mere komplicerede tilfælde, jf. nærmere pkt De risikovurderinger, som medlemmerne selv kan foretage efter 8, stk. 3, foretages på baggrund af fastsatte retningslinier i den såkaldte "Gul Bog". Gul Bog omhandler de lægeligt mere almindeligt forekommende tilfælde, jf. nærmere pkt Register og indberetning: 21. Foreningen fører et register over de personer, der ikke kan tilbydes forsikring på normale vilkår. Registeret føres i overensstemmelse med Registertilsynets regler, jf. 9, stk. 1. Medlemmerne har pligt til at indrapportere til foreningens register, jf. 9, stk. 3.

4 22. De oplysninger, der registreres i registeret, kan personidentificeres (personnummer, navn mv.). Registeret, som betegnes som advarselsregisteret, har ifølge foreningen til formål at sikre, at forsikringssøgende ikke fortier oplysninger over for medlemsselskaber. Registeret begrænser endvidere ifølge foreningen muligheden for svig, men hindrer også den forsikringssøgende, som mere eller mindre uagtsomt har givet urigtige oplysninger, i at betale forsikringspræmier i forventning om, at der er forsikringsdækning, hvis det måtte vise sig, at der ikke er den forventede dækning, fordi der er givet urigtige oplysninger. 23. Registeret har ifølge foreningen endvidere det formål, at foreningens medlemmer mod fremvisning af en fuldmagt kan rette henvendelser til registeret vedrørende enkelte personer. Derved kan det hurtigt konstateres, om der foreligger en forøget risiko og i bekræftende fald risikoens art og den tilhørende risikovurdering, som er vejledende. 24. Foruden oplysninger om forsikringer, der ikke kan tegnes på normale vilkår, og som registreres i advarselsregisteret, skal selskaberne indberette oplysninger om deres samlede bestand af livs- og pensionsforsikringer, der tegnes på normale vilkår. Disse oplysninger indgår ikke i noget register, og oplysningerne kan ikke personidentificeres. Oplysningerne bruges til udarbejdelse af statistikker om normalbestanden. Udmeldelse: 25. Et medlem kan udmelde sig af foreningen med 9 måneders varsel til en 1. januar. For så vidt angår medlemmer i kategori 1, skal udmeldelsen samtidig med fremsendelsen til foreningen sendes til samtlige øvrige medlemmer i kategori 1, der i så fald kan udmelde sig af foreningen med 6 måneders varsel til den samme 1. januar, jf. 13, stk Det enkelte selskab ophører med at indberette oplysninger til og forelægge begæringer for foreningen på udmeldelsesdatoen, medmindre der er tale om tilfælde, der allerede har været til bedømmelse, jf. 13, stk. 2. Der sker således som udgangspunkt ikke indberetninger af oplysninger og forelæggelser i opsigelsesperioden. 27. Ved udmeldelse skal selskabet dog fortsat i opsigelsesperioden bidrage til udgifterne til foreningens administration. Selskaberne i kategori 1 betaler sædvanligvis et grundbidrag og et tillægsbidrag, som baseres på antallet af sager, selskabet forelægger for foreningen. I opsigelsesperioden betales alene grundbidrag. I 1998 udgjorde det maksimale årlige grundbidrag for et medlem (koncern) kr. og det mindste kr., jf. regnskabsoplysninger for Beregning af forsikringspræmie og beregningsgrundlag 28. Den samlede præmie, som en forsikringstager betaler for dækning mod en nærmere bestemt risiko, kaldes bruttopræmien. Denne præmie er sammensat af en risikopræmie, administrative omkostninger samt selskabets fortjeneste. Ved fastsættelse af risikopræmien beregnes først den rene nettopræmie på grundlag af statistiske data om risikoens historiske gennemsnitlige hyppighed og intensitet. Herefter tages der højde for prognoser om risikoens fremtidige udvikling. 29. Præmiesammensætningen kan illustreres således:

5 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal ved deres beregning af livsforsikringer anvende et matematisk og statistisk beregningsgrundlag, som det enkelte selskab skal anmelde til Finanstilsynet. Beregningsgrundlaget fastsætter sammenhængen mellem præmier og forsikringsydelser. I danske livsforsikringsselskabers beregningsgrundlag indgår i vidt omfang et fælles beregningsgrundlag. Det nuværende fælles beregningsgrundlag er G Beregningsgrundlaget er udarbejdet af selskaberne i forening og har siden 1982 dannet baggrund for selskabernes beregninger af præmier på livsforsikringer. Selskaberne har dog gennem årene foretaget individuelle justeringer af og afvigelser fra det fælles beregningsgrundlag, således at det enkelte selskab i dag anvender en tilpasset udgave af beregningsgrundlaget G Særligt for så vidt angår risikogrundlaget er der i G82 opstillet forskellige risikoklasser, som kaldes tavler. Hver tavle angiver risikoen for henholdsvis død (D) og invaliditet (I). Inden for både D- og I-tavlerne er der 8 niveauer, som hver især angiver en grad af risiko. 32. Graden af risici angives i tal. For død og invaliditet benyttes risikotavlerne D0-D8 og I0-I8. Betegnelserne D0 og I0 angiver tavlerne for normale forsikringsvilkår - det vil sige tilfælde hvor en lidelse ikke har nogen betydning for præmiens beregning. D1 og I1 er udtryk for, at risikoen er større end normalt, men dog så beskeden at forsikringen kan tegnes til normal præmie. 33. Risikotavlerne D2-D8 og I2-I8 er udtryk for skærpede risici og angiver risikoen for overdødelighed og overinvaliditet i procent i forhold til D0 og I0. For hvert trin stiger risikoen for død og invaliditet. Som eksempel kan nævnes, at bedømmelsen D4 og I2 for en 30-årig mand er udtryk for, at en person med en given lidelse har en overdødelighed på ca. 100\% og en overinvaliditet på ca. 100\%. G82 angiver afhængig af alder og køn forskellige procentsatser af overdødelighed og overinvaliditet i de enkelte risikotavler. 34. Hvis risikoen for overdødelighed og overinvaliditet overstiger risikoen i tavlerne, er resultatet et afslag på forsikringsbegæringen. Risikoen er i sådanne tilfælde for høj. Et afslag betegnes som DA eller IA afhængig af, om der er tale om afslag på dødsfalds- eller invaliditetsdækning. 35. Det er op til de enkelte selskaber på baggrund af en lægelig vurdering i hvert enkelt tilfælde at indplacere de konkrete sygdomstilfælde, som de får forelagt i forbindelse med en anmodning om

6 personforsikring, i de forskellige risikotavler. Beregningsgrundlaget G82 angiver alene rammerne for de forskellige risikoklasser/tavler, som selskaberne anvender. 36. Bedømmelsesforeningens vurderinger, herunder selskabernes vurderinger i henhold til retningslinierne, foretages på baggrund af beregningsgrundlaget G I Bedømmelsesforeningen foretager komiteen i de lægeligt mere komplicerede tilfælde indplaceringerne på selskabernes vegne. Indplaceringerne foretages på baggrund af retningslinierne i Blå Bog. I de lægeligt mere almindeligt forekommende tilfælde hvor selskaberne selv foretager indplaceringerne, sker dette på baggrund af retningslinierne i Gul Bog, hvorfor resultatet må antages at være det samme, som hvis foreningens komité havde foretaget indplaceringen. Risikovurderingerne Bedømmelsesforeningens vurderinger - Blå Bog 38. Bedømmelsesforeningen foretager risikovurderingerne i lægeligt mere komplicerede tilfælde og i tilfælde, hvor den forsikringssøgende i forvejen er registreret i foreningens register, jf. vedtægternes 8, stk Vurderingen af om der er tale om et lægeligt mere kompliceret tilfælde foretages af medlemmerne på baggrund af retningslinierne i Gul Bog. Foreningens Blå Bog dækker således de sygdomstilfælde, som Gul Bog ikke dækker. Blå Bog tager så at sige over, hvor Gul Bog slutter. 40. Resultatet af risikovurderingen meddeles selskabet skriftligt. Vurderingen udmønter sig i en fastsættelse af gennemsnitsrisikoforøgelsen. Denne gennemsnitlige risikoforøgelse angives ved brug af de særlige risikotavler, som er angivet i beregningsgrundlaget G82, og som angiver risikoen for henholdsvis død og invaliditet, jf. pkt Der foretages ved vurderingen ikke nogen beregning af selve nettopræmien/risikopræmien. Denne beregning overlades til det enkelte selskab. 42. For nogle af de mest almindelige sygdomme - fx ryglidelser, ledsygdomme, erhvervsrelaterede hudlidelser mv. - er der endvidere i foreningen fastsat invaliditetsklausuler. De forskellige klausuler angives med bogstaver og fremgår af retningslinierne i Gul Bog. 43. Ordlyden af de enkelte klausuler er indarbejdet i retningslinierne i Gul Bog, således at det tydeligt fremgår, hvornår klausulerne kan erstatte en præmieforhøjelse. Der er i sådanne tilfælde mulighed for at udarbejde alternative forsikringstilbud - ét med præmieforhøjelse og ét med invaliditetsklausul. Et tilbud med invaliditetsklausul vil angive, at forsikringen ikke dækker tab af erhvervsevne fx som følge af en lidelse i ryggen. 44. Resultatet af foreningens risikovurdering kan være, at risikoen overstiger de risici, som der arbejdes ud fra i G82, hvorfor et afslag på forsikringsbegæringen vil blive angivet i vurderingen. 45. En mulighed er også, at bedømmelsen af personens helbred udsættes. Der vil her være tale om tilfælde, hvor sygdommen endnu ikke er fuldt afklaret, hvorfor der ikke kan foretages en egentlig

7 helbredsvurdering. I sådanne tilfælde udsættes helbredsvurderingen i en periode, der afhænger af sygdommens art. 46. Endelig er der mulighed for, at der kan gives et tilsagn om revurdering. Tilsagnet kan gives i forbindelse med et forsikringstilbud. Til forskel for en udsættelse, er der her tale om tilfælde, hvor der foreligger tilstrækkelige oplysninger til at foretage en helbredsvurdering, men hvor det må forventes, at helbredsvurderingen efter en given periode vil få et andet udfald, således at tilbudet til den tid formentlig vil kunne forbedres. 47. Bedømmelserne er efter ændringen af vedtægterne vejledende, jf. vedtægternes 8, stk. 1. I 1998 blev i alt sager bedømt af foreningens komité. Medlemmernes vurderinger - Gul Bog 48. Medlemsselskaberne kan foretage decentrale vurderinger, hvis der er tale om enkeltstående sygdomme med en klar diagnose/beskrivelse. 49. Til brug herfor har foreningen udarbejdet "Retningslinier Risikovurdering Personforsikring" til brug for selskabernes behandling af helbredsoplysninger, når en person anmoder om tegning af livsog pensionsforsikring. 50. Der er tale om en manual, som ifølge foreningen har til formål at sikre, at der indhentes tilstrækkelige helbredsoplysninger inden for de enkelte sygdomsområder. 51. Retningslinierne indeholder en medicinsk beskrivelse af en lang række sygdomstilfælde. Der angives for de enkelte sygdomme hvilke oplysninger, selskabet bør indhente til brug for risikovurderingen, herunder helbredsattest/erklæring, kiropraktorattest, speciallægeattest, blodtryksattest, epikrisemateriale (resumé af sygehistorie) mv. 52. For en stor del af sygdomstilfældene angives i retningslinierne endvidere en risikovurdering ved benyttelse af risikotavlerne, jf. pkt Der kan også på samme måde som i bedømmelseskomiteens vurderinger være angivet benyttelse af klausuler, som erstatter den angivne overinvaliditet. Hvis selskabet ikke anvender klausulerne, kan disse erstattes af en præmieforhøjelse fastsat på baggrund af risikoens størrelse. Forsikringer, der tegnes med en invaliditetsklausul, skal registreres i Bedømmelsesforeningens register. 54. En risikobedømmelse kan også resultere dels i en udsættelse af helbredsvurderingen og dels i et tilsagn om senere revurdering. Et tilsagn skal registreres i foreningens register. Revurderingen kan foretages decentralt af selskaberne. Resultatet af en revurdering skal tillige registreres i foreningens register. Indebærer resultatet, at den omhandlede forsikring kan tegnes på normale vilkår, skal selskabet anmode om, at den pågældende person slettes af registeret. 55. Resultatet af vurderingen kan også være et afslag på forsikringsbegæringen. I så fald skal selskabet forelægge afslaget for foreningen, som foretager en ekstra vurdering, inden der eventuelt gives endeligt afslag.

8 56. Risikovurdering efter retningslinierne er vejledende for selskaberne, jf. vedtægternes 8, stk. 1. I 1998 blev i alt sager bedømt af selskaberne. Det relevante Marked Produktmarkedet 57. Det relevante produktmarked udgør livs- og pensionsforsikringer for personer, der har en forøget risiko for død eller invaliditet. Af de samlede livs- og pensionsforsikringer, der tegnes, udgør denne gruppe af forsikringer 3-6\%. Det geografiske marked 58. Det fremgår af foreningens vedtægter, jf. 2, stk. 1, at som medlemmer af foreningen kan i kategori 1 optages forsikringsselskaber, der har koncession til tegning af livsforsikring i Danmark. For medlemmerne i kategori 2 - tværgående pensionskasser og firmapensionskasser - forudsættes det, at de er under tilsyn i henhold til forsikringsvirksomhedsloven eller pensionskasseloven. 59. Der er ikke noget til hinder for, at et udenlandsk selskab kan tilbyde danskere livs- og pensionsforsikringer og optages som medlem af foreningen, forudsat at selskabet har tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark. Pensionsbeskatningslovens regler gør det imidlertid mindre attraktivt for danskere at tegne livs- og pensionsforsikringer i udenlandske forsikringsselskaber, der ikke driver forsikringsvirksomhed i Danmark, idet bl.a. fradragsmuligheder forudsætter, at forsikringen er oprettet i et selskab, der har hjemsted, fast driftssted eller filial i Danmark. Der er derfor næppe mange danskere, der tegner livs- og pensionsforsikringer i udenlandske selskaber, der ikke driver forsikringsvirksomhed i Danmark. 60. Der er således tale om virksomhed udøvet i Danmark. Parternes stilling på det relevante marked 61. Ifølge foreningen er den i konkurrenceretlig henseende relevante del af medlemmerne selskaber, som falder ind under kategori 1 - altså forsikringsselskaber, der har tilladelse til at tegne livsforsikringer. Det er medlemmer i denne kategori, der er underlagt pligter i relation til forelæggelser for og indberetninger af oplysninger til foreningen. Disse selskaber tegner sig for 80-85\% af markedet for livs- og pensionsforsikringer i Danmark, hvoraf forsikring af personer med en forøget helbredsmæssig risiko som anført i pkt. 57 udgør 3-6\% af markedet. 62. Medlemmernes andel af det relevante produktmarked må ud fra de foreliggende oplysninger antages at svare til deres andel på det samlede marked for livs- og pensionsforsikringer. 63. I 1998 udgjorde de samlede bruttopræmieindtægter på markedet for livs- og pensionsforsikringer mio. kr Der findes ifølge foreningen forsikringsselskaber, der ikke er medlemmer af foreningen, og som selv eller via genforsikringsselskaber foretager risikobedømmelser af forøgede risici og tilbyder livs- og pensionsforsikringer til personer i denne gruppe.

9 65. De livsforsikringsselskaber, som ikke er medlemmer af foreningen, er ifølge foreningen primært nystartede selskaber ejet af pengeinstitutter. Flere af sådanne nystartede selskaber er de seneste år blevet opkøbt af eller sammenlagt med nogle af de store livsforsikringsselskaber, der er medlemmer af foreningen. 66. Størstedelen af de tværgående pensionskasser og de selskaber, der administrerer arbejdsmarkedspensioner, foretager ikke en risikovurdering i det konkrete tilfælde baseret på helbredsmæssige oplysninger. I disse selskaber er der typisk solidaritet mellem de forsikrede. Ved død mv. foretages der dog en efterfølgende vurdering af, om den pågældende person var syg eller lign. ved tegningen. Nogle af selskaberne, svarende til ca \%, foretager dog egentlige risikovurderinger. Bedømmelsesforeningens bemærkninger 67. Det er foreningens opfattelse, at det samarbejde, der er mellem foreningens medlemmer, er omfattet af bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler mv. på forsikringsområdet, idet der alene er tale om bekendtgørelse af dødelighedstabeller og tabeller over hyppigheden af sygdom, ulykkestilfælde og invaliditet samt en bedømmelse (og ikke en egentlig beregning af nettopræmie) på basis af disses udvisende. 68. Det er foreningens vurdering, at det historiske forløb viser, at intet livsforsikringsselskab i Danmark har et tilstrækkeligt statistisk og erfaringsmæssigt grundlag til at foretage en forsvarlig bedømmelse af de 3-6\% tilfælde af forsikringsbegæringer, hvor der er en forøget risiko. Hvis de enkelte selskaber selv skulle foretage denne bedømmelse, ville den ofte blive tilfældig og foretaget på basis af sagsbehandlerens personlige erfaringer og fornemmelser. 69. Det er foreningens opfattelse, at foreningens virksomhed ikke udelukker andre selskaber fra at tilbyde livs- og pensionsforsikringer for personer med en forøget helbredsmæssig risiko. Disse selskaber har mulighed for at henvende sig til danske eller udenlandske genforsikringsselskaber, der vurderer risikoen på basis af udenlandske erfaringer uafhængigt af Bedømmelsesforeningen. 70. Hvis gruppefritagelsen ikke kan antages at finde anvendelse, er det foreningens opfattelse, at betingelserne for en fritagelse efter konkurrencelovens 8 er til stede. Vurdering 71. Samarbejdet mellem Bedømmelsesforeningens medlemmer er udøvelse af en økonomisk virksomhed omfattet af konkurrenceloven, jf. 2, stk. 1. Såvel de vurderinger, der foretages af Bedømmelsesforeningen, som de retningslinier, der danner baggrund for medlemmernes egne vurderinger, påvirker vilkårene for tegning af personforsikringer, hvor der foreligger en forøget helbredsrisiko. 72. Mange af medlemmerne af Bedømmelsesforeningen er en del af samme koncern. Foreningen omfatter imidlertid adskillige selskaber, der er indbyrdes uafhængige af hinanden, og der er derfor ikke tale om et samarbejde inden for samme virksomhed eller koncern, jf. konkurrencelovens 5. Samarbejdet er ikke omfattet af bagatelreglen i lovens 7, stk. 1, allerede fordi medlemmernes samlede omsætning overstiger 1 mia. kr. 3

10 73. Efter konkurrencelovens 4 er en aftale, en vedtagelse eller samordnet praksis, som kan påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne, ikke omfattet af lovens 6 om forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, hvis den er omfattet af en EU-gruppefritagelsesforordning. 74. Bedømmelsesforeningens vedtægter indebærer efter styrelsens opfattelse ikke en mærkbar påvirkning af samhandlen, hvorfor 4 ikke finder anvendelse. Konkurrencelovens Medlemmerne af Bedømmelsesforeningen tegner sig ifølge foreningen for 80-85\% af markedet for livs- og pensionsforsikringer i Danmark, hvoraf forsikring af personer med en forøget helbredsrisiko udgør ca. 3-6\% af markedet. 76. Medlemmerne er indbyrdes konkurrenter. De risikovurderinger, der foretages af medlemmerne, har en ikke uvæsentlig betydning for fastsættelsen af bruttopræmien og dermed også betydning for, om den forsikringssøgende ønsker at tegne forsikring. 77. De risikovurderinger, der foretages i medlemsselskaberne på baggrund af retningslinierne i Gul Bog, er i de konkrete sygdomstilfælde identiske. Risikovurderingerne i selskaberne foretages på samme baggrund som de vurderinger, der foretages af Bedømmelsesforeningens komité. Der sikres dermed en ensartet risikovurdering i langt størstedelen af de tilfælde, hvor der i Danmark anmodes om tegning af personforsikring, og hvor den forsikringssøgende har en forøget helbredsrisiko. 78. Selve beregningen af bruttopræmien, herunder risikopræmien, er i alle tilfælde overladt til det enkelte selskab. Forsikringsvilkårene må dog i alle tilfælde antages at afspejle den risikovurdering, der er foretaget. Bedømmelsesforeningens virksomhed betyder derfor en samordning af en ikke uvæsentlig del af selskabernes vilkår og beregning af bruttopræmier. Foreningens virksomhed er dermed egnet til at påvirke afsætningen af livs- og pensionsforsikringer for personer med en forøget helbredsmæssig risiko, jf. konkurrencelovens 6, stk. 2, nr En person med forøget helbredsrisiko, der er blevet risikovurderet enten af Bedømmelsesforeningen eller af det enkelte selskab, og som ikke har kunnet tilbydes forsikring på normale vilkår, er registreret i foreningens register. Er der i risikovurderingen angivet en invaliditetsklausul, afvisning af forsikringstegning, en særlig skærpet risikotavle mv., vil denne vurdering være den samme, uanset hvilket medlemsselskab, personen retter henvendelse til. 80. Samarbejdet mellem medlemmerne må efter styrelsens vurdering antages at begrænse konkurrencen selskaberne imellem for så vidt angår personforsikringer, hvor der er en forøget helbredsmæssig risiko. 81. Samarbejdet er dermed omfattet af konkurrencelovens 6, hvorfor der skal tages stilling til, om gruppefritagelsen på forsikringsområdet finder anvendelse. Gruppefritagelsen på forsikringsområdet Fritagelsens bestemmelser om fælles præmieberegning

11 82. En aftale, en vedtagelse eller en samordnet praksis, der er omfattet af bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler mv. på forsikringsområdet, er fritaget fra forbudet i konkurrencelovens 6, jf. 10. Fritagelsen omfatter bl.a. aftaler om opstilling af fælles risikopræmier baseret på kollektive statistikker mv. Nærmere fastsatte betingelser skal være opfyldt, for at fritagelsen kan finde anvendelse. Af fritagelsens afsnit II fremgår det, hvilke former for samarbejde om fælles præmieberegning, der er fritaget. 83. Det er efter gruppefritagelsen tilladt at samarbejde om beregningen af en ensartet nettopræmie svarende til gennemsnitsomkostningerne ved risikodækningen baseret på statistiske data om omfanget og hyppigheden af skader i fortiden, jf. art. 2, litra a + b). Samarbejdet bør dog begrænses til det nødvendige for at indsamle pålidelige statistiske data, jf. formuleringen "i tilstrækkeligt antal". at samarbejde om gennemførelse af undersøgelser med henblik på at forudse skadernes fremtidige hyppighed eller omfang (prognoser), jf. art. 2, litra b). 84. Fritagelsen gælder kun, hvis beregninger, tabeller eller undersøgelsesresultater udarbejdes og udsendes med angivelse af, at de kun har vejledende karakter, jf. art. 3, litra a). De enkelte deltagende selskaber skal således have mulighed for at fravige disse. Endvidere må samarbejdet ikke omfatte fælles beregning af administrationsomkostninger eller fortjeneste, jf. art. 3, litra b). Endelig må de tabeller og undersøgelsesresultatet mv., der udarbejdes som led i samarbejdet, ikke identificere de pågældende selskaber, jf. art. 3, litra c). 85. Der findes ingen dansk praksis vedrørende gruppefritagelsens anvendelse, og Kommissionen har kun i få sager taget stilling til gruppefritagelsens anvendelse - dog kun på skadesforsikringsområdet. Foreningens argumenter for gruppefritagelsens anvendelse 86. For så vidt angår forøgede risici er der ifølge foreningen tale om en aktuarmæssig videnskabelig statistisk bearbejdning af en lang række identiske eller sammenlignelige risici, hvor de elementer, der bearbejdes, alene er dødelighed og hyppighed af invaliditet. Forinden den statistiske bearbejdning er der af de medvirkende læger foretaget en opdeling i forskellige kategorier/diagnoser, inden for hvilke de enkelte risici er identiske eller sammenlignelige. 87. De resultater, der udledes af statistikkerne, er gennemsnitsomkostningerne ved dækningen af risici (nettopræmier), jf. fritagelsens art. 2, men fremkommer ved foreningens virksomhed mere "ren" i form af en meget præcis angivelse af den gennemsnitlige risikoforøgelse. 88. Ingen af de i forordningens art. 3, litra b), nævnte beregningselementer (administrationsomkostninger, fortjeneste mv.) indgår i beregningen. Beregningerne er vejledende, jf. art. 3, litra a), og der sker ved beregningerne ikke nogen identificering af de medvirkende selskaber, jf. art. 3, litra c). 89. Foreningen foretager endvidere en faktiske bedømmelse af den enkelte forsikringssøgendes risiko på basis af gennemsnitsprognoser. Disse prognoser har ifølge foreningen et statistisk

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter 1 af 13 18-06-2012 14:33 Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs-

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring)

VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring) CVR.NR. 7683634 VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring) Vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. september 1984 med ændringer pr. 4. december 1984, 30. september

Læs mere

Helbredsoplysninger Generelle regler Risikobeløb

Helbredsoplysninger Generelle regler Risikobeløb Helbredsoplysninger 1.0. Generelle regler 1.1. Risikobeløb Ved risikobeløbet forstås den største risiko, som selskabet har for den enkelte forsikrede, hvad enten det er dødsrisiko eller invaliderisiko.

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Indledning: Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Jeg er blevet stillet to spørgsmål.

Indledning: Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Jeg er blevet stillet to spørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 899 Offentligt [DET TALTE ORD GÆLDER] 17. juni 2014 Talepapir SUU alm. Del Samråd om tegning af forsikringer til personer

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet BEK nr 759 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Databeskyttelse - s supplerende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse Den 2. juli 2012 fremsendte en række bemærkninger

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven August 2010 Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Aftale om pensionsoverførsel ved virksomhedsomdannelse m.v. Virksomhedsomdannelsesaftalen 1

Aftale om pensionsoverførsel ved virksomhedsomdannelse m.v. Virksomhedsomdannelsesaftalen 1 Aftale af 1. december 2011 Aftale om pensionsoverførsel ved virksomhedsomdannelse m.v. Virksomhedsomdannelsesaftalen 1 Anvendelsesområde 1.1. For selskaber, der har tilsluttet sig denne aftale, finder

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse BEK nr 1110 af 14/11/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) I medfør af 9, stk. 1 og 2, 31 og 39 i lov nr. 362 af 19.

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Retningslinjer om grænser for aftaler

Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Indmeldelse i Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 2008 Indmeldelse i gruppeordningen Freelancer

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Prudent person-princippet

Prudent person-princippet Til samtlige forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 18. december 2014 LIFA J.nr. 6670-0189 Prudent person-princippet Finanstilsynet vil i lighed med tidligere år gerne henlede

Læs mere

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2.

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Som advokat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægt Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser (Reg.nr. FOR )

Vedtægt Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser (Reg.nr. FOR ) Vedtægt 2010 22.11.2010 Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser (Reg.nr. FOR10005554) Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling. Kendelse af 20. september 2002. 01-234.862 Klageren, der ikke havde nogen forsikringsteoretisk uddannelse, skulle gennemføre den teoretisk uddannelse til forsikringsmægler for at kunne drive forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere