Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks København Ø. Løngangsstræde København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K"

Transkript

1 Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Web: Løngangsstræde København K Tlf.: Fax: Web: Den vigtige samtale Fastholdelse og forebyggelse

2 Indholdsfortegnelse Erfaringer med forebyggelse og fastholdelse Hvordan indbyder man til samtale - og hvem deltager? På hvilket grundlag indbyder man til samtale? Hvem gør hvad, hvornår? Og hvem medvirker? Forberedelse af de medvirkende Uddannelse af de medvirkende Coaching af de medvirkende Ideer til samtalens indhold Struktur på samtalen Eksempler på samtaleguider Eksempel på en handlingsplan Opfølgning på samtalen Evaluering af fraværssamtalen Medarbejdernes oplevelse af samtalen Spørgeskema vedrørende sygefraværssamtaler fra Hjørring Brønderslev Sygehus Yderligere information om det sociale kapitel i praksis

3 Erfaringer med forebyggelse og fastholdelse KTO og Amtsrådsforeningen ønsker at øge anvendelsen af det sociale kapitel i overenskomsterne.gennem fem lokale projekter på sygehuse har de to organisationer indhentet erfaringer og udviklingsværktøjer, som kan bruges til inspiration i alle landets amter. Den vigtige samtale Erfaringer med det sociale kapitel i praksis - på sygehusområdet Projekterne er foregået på Amtssygehuset i Herlev, KAS Glostrup, Centralsygehuset i Esbjerg-Varde, Århus Amtssygehus og Hjørring Brønderslev Sygehus.Projekterne handler om sygefravær. Temahæftet er udgivet af projektet "Det sociale kapitel i praksis". Ansvarlige: Lars Toft, Amtsrådsforeningen, Lone Ahm og Henrik Würtzenfeld, KTO Temahæftet er skrevet af konsulent Hans Chr. Ralking ISBN Vigtige erfaringer fra projekterne Ansvaret for afholdelse af samtale med den sygemeldte skal ligge der, hvor personaleansvaret ligger Partnerskabsaftaler med kommunerne sikrer, at der bliver taget ordentlig hånd om de langtidssyge, også i forbindelse med en evt.afskedigelse Det er vigtigt med støtte til afdelingerne - såvel ledelse som tillidsrepræsentanter - gennem kurser, et godt dokumentations- og beslutningsgrundlag, coaching, eksempelmateriale mv. Sygefravær og arbejdsmiljøforhold skal ses i sammenhæng Det er vigtigt med ressourcetilførsel - budgetmæssige begrænsninger udgør en væsentlig barriere Det er vigtigt, at det øverste samarbejdsorgan fastlægger en politik om fastholdelse og om en tidlig indsats ved sygefravær Det er vigtigt, at der etableres et samarbejde på tværs mellem afdelinger, hvor personaleansvaret ligger - "alle har et ansvar". Projekterne har udviklet forskellige metoder til at konkretisere anvendelsen af det sociale kapitel.projekterne har også arbejdet med de holdningsmæssige og strukturelle barrierer, der hindrer et mere rummeligt amtskommunalt arbejdsmarked. Det hæfte, du sidder med, er ét af i alt tre værktøjshæfter, som er udarbejdet på baggrund af erfaringerne i de fem delprojekter.hæfterne kan downloades fra og websiden anvendes med fordel sammen. Du finder i hæftet henvisning til materialer og værktøjer, som kan hentes på websiden. I hæftet er angivet den direkte genvej til det pågældende materiale på 2 3

4 Hvordan indbyder man til samtale - og hvem deltager? Hvordan indbyder man til samtale - og hvem deltager? Hvordan indbyder man? Forberedelse af de medvirkende Ideer til samtalens indhold Opfølgning på samtalen Efter disse kriterier udarbejdes der hver måned fraværslister, der udsendes til afdelingsledelserne.listerne indeholder oplysninger om sygefravær mv.for de ansatte, der i henhold til kriterierne skal indbydes til samtale. Sygdom betragtes på mange arbejdspladser som en privatsag.der er et vist tabu omkring hvorfor folk er syge.erfaringen fra projekterne er, at det er vigtigt at have en synlig fastholdelses- og fraværspolitik, hvis man vil arbejde målrettet med forebyggelse og fastholdelse.en fastholdelses- og fraværspolitik kan bl.a.indeholde: Kriterier for, hvornår medarbejderne indbydes til samtale Regler for, hvem der indbyder og deltager i samtalen Principper for, hvordan der følges op på samtalen. En anden vigtig erfaring er, at man skal arbejde med objektive kriterier for, hvornår medarbejdere indbydes til samtale.nedenfor følger tre eksempler på hvilke kriterier projekterne har brugt, når de indbyder til samtale. Til de indledende overvejelser hører også afklaring af hvem, der gør hvad i forbindelse med samtalen. På hvilket grundlag indbyder man til samtale? I Hjørring har man indgået partnerskabsaftaler (www.personaleweb.dk/4z41i) med en række af de omkringliggende kommuner.formålet er at fastholde medarbejderne på arbejdspladsen og at oprette stillinger efter det sociale kapitel. Partnerskabsaftalen, der er godkendt i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), indeholder konkrete bestemmelser om, at der mellem nærmeste leder og den ansatte skal afholdes en samtale, når følgende fravær er konstateret: 14 dages sygdom inden for de seneste 6 måneder eller 3 sygeperioder inden for de seneste 6 måneder. Sygehuset anbefaler, at tillidsrepræsentanten (TR) deltager i samtalerne.det er op til den sygemeldte at afgøre, om TR skal med, men i praksis har det så godt som altid været tilfældet. På Århus Amtssygehus er målet med den nye fraværspolitik, som er udarbejdet af HSU, at forebygge og nedbringe fraværet og fastholde medarbejderne (www.personaleweb.dk/4z185i). Ifølge fraværspolitikken skal alle ansatte, der har mere end 3 perioder og/eller 10 sygedage i løbet af et 1 /2 år indbydes til en dialog om deres fravær. Samtalen varetages af den personaleansvarlige ude i afdelingerne.dette begrundes med, at fraværssamtalen er mere end en opfølgning på et konkret fravær.tr deltager som regel ved rundbordssamtalerne, men sjældent ved de korte samtaler. Afdelingerne ønsker selv at gennemføre samtalerne, fordi de ser det som en del af personaleansvaret.mange steder har man i øvrigt arbejdet med fraværssamtaler i flere år.den nye udfordring er, at man nu følger meget tidligere op på fraværet, og at man er blevet enige om fælles procedurer på sygehuset, vedtaget af Hoved Med Udvalget (HMU) og Lokal Med Udvalget (LMU). Projekt "Langtidssygdom" er et tilbud til alle langtidssygemeldte på Amtssygehuset i Herlev.Ved længerevarende sygefravær forstås en samlet sygefraværsperiode på mere end 28 dages varighed. Samtalen varetages af en kontaktgruppe sammen med afdelingerne.kontaktgruppen består af projektlederen, fællestillidsrepræsentanten og en repræsentant for personaleafdelingen. 4 5

5 Hvordan indbyder man til samtale - og hvem deltager? Hvordan indbyder man til samtale - og hvem deltager? Hvem gør hvad, hvornår? Og hvem medvirker? På Hjørring Brønderslev Sygehus finder man, at utryghed og andre barrierer for samtalen bedst overvindes ved, at det er er nærmeste leder og evt.tr, der gennemfører samtalen med sygemeldte. For at klæde afdelingerne på, har man sendt en vejledning ud med en række praktiske tip f.eks.om, hvornår man skal inddrage kommunen.for yderligere at sikre, at man lokalt i afdelingerne er klædt på, tilbydes alle afdelingsledere og tillidsrepræsentanter at komme på kursus i "Den nødvendige samtale om sygefravær". De samtaler, der hidtil har været gennemført, viser, at mange er utrolig glade for systemet, fordi det afdramatiserer sygefraværet.det er et tilbud om hjælp frem for "snagen" i folks privatliv.det er blevet modtaget positivt, fordi det opfattes som tillid og omsorg. Hvilken rolle har de enkelte deltagere i samtalen? Hvem styrer samtalen? Det mest naturlige er, at den nærmeste leder styrer samtalen, men i visse tilfælde vælges der en anden løsning.det er derfor vigtigt på forhånd at afklare, hvem der har det overordnede ansvar for samtaleforløbet. Hvornår og hvordan skal der indkaldes til samtalen? Der skal indkaldes i god tid, så alle relevante deltagere har mulighed for at møde. I de fleste tilfælde er det en god ide, at indkaldelsen er skriftlig. Hvem indkalder til samtalen? Hvis den ansvarlige leder ikke selv indkalder til samtalen, så husk at give besked til den, der har ansvaret. "Det er vigtigt, at den ansatte ikke føler, at vi giver slip, før der er indgået aftaler om, hvad der skal ske med pågældende.det er derfor af stor betydning, at alle relevante inddrages så hurtigt som muligt." Vicekontorchef Bertel Christensen, Løn- og personale, Hjørring Brønderslev Sygehus Checkliste På Århus Amtssygehus har man lavet en checkliste (www.personaleweb.dk/4z186i) om de praktiske forhold. Hvem skal med til samtalen? Få klarhed over hvem, der skal med til samtalen.den sygemeldte har mulighed for at tage en bisidder med (f.eks. TR), og lederen kan også vælge at have en ressourceperson med, hvis han/hun finder det nødvendigt. Hvor og hvornår skal samtalen foregå? Fastsæt mødested, tid og dato.i visse tilfælde kan den sygemeldte have behov for, at samtalen afholdes uden for arbejdsstedet - hjemme eller i neutrale omgivelser. Dette bør respekteres. Det er vigtigt, at der afsættes god tid til mødet, så samtalen ikke bærer præg af, at nogle af mødedeltagerne skal videre med andet arbejde.det er vigtigt at overholde mødetiden og sikre, at der er tid til at runde ordentligt af og evaluere mødet. Krav til de fysiske omgivelser De fysiske rammer har indflydelse på den stemning, der er omkring samtalen.det er derfor vigtigt at stille krav til det lokale, samtalen skal foregå i.der skal f.eks.helst være: Plads nok til alle Mulighed for at lukke døren, så der ikke kommer forstyrrende gæster midt i det hele Telefonen skal kunne omstilles eller lukkes, så den ikke ringer midt i samtalen Et rundt bord.runde borde skaber den mest afslappede stemning Mulighed for at placere den sygemeldte så han/hun har afskærmet ryggen. 6 7

6 Forberedelse af medvirkende Forberedelse af medvirkende Hvordan indkalder man? Forberedelse af de medvirkende Ideer til samtalens indhold Opfølgning på samtalen Skal nye procedurer i organisationen have succes, er forberedelse og træning af de medvirkende et vigtigt redskab.nedenfor følger et eksempel på, hvordan ledelser og TR er forberedt gennem kursusaktivitet og et eksempel på, hvordan coaching er grebet an. Uddannelse af de medvirkende "Dorthe er 48 år og har været ansat som sygeplejerske ved sygehuset i 12 år.fagligt har Dorthe hidtil fungeret godt i afdelingen, og hun er vellidt af såvel ledelse som kolleger. Gennem det seneste år er der dog konstateret et stigende sporadisk fravær især efter fridage.inden for det seneste halve år er der således registreret i alt syv fraværsperioder. Endvidere har afdelingslederen registreret, at Dorthe i perioder virker fraværende, ligesom hun i arbejdstiden har forladt afdelingen i kortere perioder, uden der har været særlige begrundelser for dette.afdelingslederen indkalder derfor Dorthe til en samtale." Det er cases som denne, ledere og tillidsrepræsentanter arbejder med på kurset "Den nødvendige samtale om sygefravær" (www.personaleweb.dk/4z179i).hjørring Brønderslev Sygehus udbyder kurset som en del af projektet "Det sociale kapitel i praksis". Kurset er udviklet af Nordjyllands Amt, men tilpasset sygehusets behov.det varer to dage og består af tre dele.i første del arbejder deltagerne med et edb-baseret værktøj "Via 2000" (se hvor man skal tage stilling til, hvordan man forholder sig til sygefravær.anden del er mere redskabspræget.her arbejder deltagerne med, hvor langt man kan gå i samtalerne.i tredje del vendes problemstillingen med fravær på hovedet, idet deltagerne her beskæftiger sig med spørgsmålet: "Hvorfor kommer folk egentlig på arbejde?" Herved inddrages trivsel, arbejdsmiljø, ledelsesmiljø mv.i overvejelserne.en del af kurset foregår som øvelser i form af rollespil, så den redskabsmæssige træning er i orden. Da kurset blev udbudt første gang blev det hurtigt overtegnet, så det måtte gentages. Tilfredsheden hos deltagerne har været stor, fordi man følte, at man fik noget med hjem. Det er derfor en vigtig del i forberedelsen til at arbejde med det sociale kapitel i praksis. "Det, der var godt ved kurset, var, at det både var TR og ledere, der var afsted sammen.det var rigtig godt med de praktiske opgaver som rollespil og cases, hvor vi fik lejlighed til at øve os.det sociale kapitel er jo nyt for såvel chefsygeplejersker som TR.Kurset burde være tvunget for alle, der skal arbejde med det sociale kapitel." Lene Dahl Larsen, TR, køkkenassistent, Hjørring Brønderslev Sygehus Coaching af de medvirkende Det er afdelingerne, der har ansvaret for, at fraværs- og sygepolitikken gennemføres på Århus Amtssygehus. De ansvarlige kan hente støtte hos projektlederen til det konkrete arbejde.samarbejdsmetoden er en model, hvor projektlederen fungerer som konsulent/coach.metoden giver den enkelte leder mulighed for at få en målrettet og individuel støtte på det tidspunkt, behovet opstår.arbejdsmetoden giver samtidig mulighed for at opsamle erfaringer på tværs af sygehuset. Konsulentbistand er en ydelse, hvor projektlederen er medspiller i forhold til afdelingernes specielle behov og ønsker til udvikling af værktøjer m.m. Coaching er især relevant før og efter at fraværssamtalerne gennemføres.coaching handler her om en samtale om samtalen (www.personaleweb.dk/4z187i).processen gennemløber fire faser. 1. fase: Indledende dialog En gang hvert halve år deltager projektlederen i en dialog med afdelingsledelsen og lederne på de enkelte afdelinger.indholdet handler om: Fraværsmønstret på afdelingen Gennemgang af de personer, der skal til en fraværssamtale Behov for værktøjer, ideer og støtte i det daglige arbejde med at forebygge og nedbringe fraværet Sammenhænge mellem personalepolitik, personalepleje, arbejdsmiljø og fravær. 8 9

7 Forberedelse af medvirkende Ideer til samtalens indhold 2. fase: Konsulentbistand og coaching I dagligdagen har afdelingslederne og de ansatte mulighed for at få konsulentbistand og coaching hos projektlederen.det omfatter bl.a. Coaching af mødeledere inden de gennemfører fraværssamtaler Konsulentbistand i forbindelse med konkrete fraværssager Støtte til udvikling af samarbejdsmetoder og modeller Konsulentbistand til udvikling og tilpasning af værktøjer Støtte til gennemførelse af konkrete fraværssamtaler. 3. fase: Opfølgende dialog med mødelederne De mødeledere, der gennemfører fraværssamtalerne, tilbydes hvert halve år en opfølgende dialog med projektlederen.dette møde handler om: Erfaringer med at gennemføre fraværssamtalerne.det er en samtale om samtalerne Erfaringer med at forebygge fraværet og fastholde ansatte, der er ramt af sygdom Behov for støtte til udvikling af nye metoder og værktøjer. 4. fase: Opsamling af erfaringer, viden og problemstillinger Projektlederen opsamler erfaringer, viden og problemstillinger, der indholdsmæssigt er interessante for andre på sygehuset.projektlederen sikrer endvidere, at der sker en formidling af informationerne.det er vigtigt, at de gode erfaringer bliver til fælles viden. Hvordan indbyder man? Forberedelse af de medvirkende Ideer til samtalens indhold Opfølgning på samtalen Samtaler om fravær kan være svære at gennemføre, fordi de kan berøre ømtålelige områder.men de kan også føles svære for de ansvarlige, fordi man måske ikke i tilstrækkelig grad føler sig klædt på.hvordan gennemfører man samtalen på en ordentlig måde? Hvad er det vigtigt at huske at drøfte? Hvilke muligheder er der for opfølgning og aktiviteter? På Århus Amtssygehus har man udarbejdet en checkliste "Struktur på samtalen", som sikrer, at de medvirkende tænker alle faser igennem på forhånd.på Amtssygehuset i Herlev har man udarbejdet en Samtaleguide (som gengives i uddrag) (www.personaleweb.dk/4z173i), som sikrer en systematisk dataindsamling.endelig vises et eksempel på en Handlingsplan (www.personaleweb.dk/4z174i), som kan udfyldes ved afslutning af samtalen. Struktur på samtalen På Århus Amtssygehus har man udarbejdet en mappe med konkrete forslag til, hvad man kan gøre ude på afdelingerne.heri indgår et forslag til struktur på samtalen.dette forslag er neden for gengivet i hovedpunkter, men kan i sin helhed læses på Samtalens begyndelse Skab tryghed Skab kontakt Giv plads til den sygemeldte Lav kontrakt Etik. Samtalens midte Lyt aktivt og vær nysgerrig Undgå fortolkninger Gode råd, krav eller orientering om muligheder

8 Ideer til samtalens indhold Ideer til samtalens indhold Samtalens afslutning Det uafsluttede Den sidste gang Det I opnåede Evalueringen Sig farvel - men hold døren åben. Eksempler på samtaleguider På Amtssygehuset i Herlev er der til brug for samtalen udarbejdet et samtaleskema. Sygefravær - samtaleskema Dato for samtale: Navn: Ansættelsesdato: Hvordan vil du selv beskrive dit helbred?: Stilling: Antal år ansat: Er du tilfreds med dit arbejde?: Hvad er godt?: Hvad er mindre godt?: Hvordan kan det gøres bedre?: Er du tilfreds med det fysiske arbejdsmiljø?: 12 13

9 Ideer til samtalens indhold Ideer til samtalens indhold Hvad er godt?: Hvad er godt?: Hvad er mindre godt?: Hvad er mindre godt?: Hvordan kan det blive bedre?: Hvordan kan den blive bedre?: Er du tilfreds med det psykiske arbejdsmiljø?: Kan du nævne andre forhold, som du mener har betydning for dit sygefravær?: Hvad er godt?: Hvad kan der gøres ved det?: Hvad er mindre godt?: Konklusion af samtalen: Hvordan kan det blive bedre?: Er du tilfreds med arbejdstilrettelæggelsen?: Dato for opfølgning: 14 15

10 Ideer til samtalens indhold Ideer til samtalens indhold Eksempel på Handlingsplan fra Århus Amtssygehus Sygehistorien - et eksempel Grethe Hansen skal til fraværssamtale.fraværsmønstret er et stort antal drypvise dage, der ofte falder på datoer, hvor hun skal i nattevagt.der er ingen der ved, hvorfor hun er sygemeldt.kollegerne undrer sig.grethe har astma og hun har en formodning om, at indeklimaet i afdelingen forværrer hendes situation.grethe er alene med et barn på tre år.barnet er lige startet i børnehave og har haft mange sygedage med høj feber.hun kan ikke få barnet passet om natten og hun har to gange valgt at sygemelde sig, fordi hun ikke kunne bytte sin vagt væk. Den 5.januar 2001 indkalder afdelingssygeplejersken Grethe til en fraværssamtale.det oplyses at oversygeplejersken også deltager.grethe vælger at tage TR med som bisidder. Samtalen resulterer i forskellige tiltag.det skal afprøves, om indeklimaet på afdelingen har indflydelse på Grethes astma.hun skal derfor arbejde hjemmefra i en periode på tre måneder.arbejdet skal omlægges, så hun i fremtiden kun arbejder om dagen.mødedeltagerne udarbejder en handlingsplan i forlængelse af samtalen. Handlingsplan for: GRETHE HANSEN Dato: , Afdeling 4, Afsnit B Opgaver og handlinger, der skal Startdato Slutdato Opgavegennemføres inden næste møde ansvarlig Handlinger 1. Udvælgelse af arbejdsopgaver Afdelingsder kan løses hjemmefra sygepl.ka 2. Etablering af en midlertidig Oversygepl. hjemmearbejdsplads AF 3. Aftale plan for kommunikation Afdelingssygepl.KA 4. Arbejde hjemmefra Grethe Hansen og afdelingssygepl.ka 5. Justering af Grethe Hansens Afdelingsarbejdstid sygepl.ka Aftale om møder Mødedato Mødeleder Statussamtale - opfølgning på hjemmearbejde Afdelingssygepl. KA Statussamtale Afdelingssygepl. KA - aftale om tilbagekomst til afdeling Statussamtale 16 17

11 Opfølgning på samtalen Opfølgning på samtalen Hvordan indbyder man? Forberedelse af de medvirkende Ideer til samtalens indhold Opfølgning på samtalen Evaluering på fraværssamtalen Emner Hvad var godt? Hvad kunne blive bedre? Når en arbejdsplads indfører en ny praksis, som f.eks. fraværssamtaler, er det vigtigt at registrere de erfaringer, man gør sig.i kapitlet vises tre eksempler. På Århus Amtssygehus har man arbejdet med evaluering af samtalen umiddelbart efter den er gennemført.skemaet er gengivet nedenfor.på Hjørring Brønderslev Sygehus har man lavet en holdningsundersøgelse blandt de involverede medarbejdere.også på Amts- Måden at tale sammen på. Der var en god og positiv tone i selve samtalen. Grethe Hansen var noget nervøs inden samtalen.hun var bange for at blive sagt op.indkaldelsen til samtalen skal forbedres, så der kort informeres om hensigten med samtalerne. sygehuset i Herlev har man arbejdet med at registrere medarbejdernes reaktioner. Evaluering af fraværssamtalen Århus Amtssygehus Umiddelbart efter at samtalen er gennemført, evalueres den af deltagerne (leder, medarbejder, TR og evt.andre).denne evaluering af samtalen giver mulighed for: At få afklaret eventuelle misforståelser At få afklaret, om der er behov for at gøre noget anderledes næste gang, man mødes At få erfaringer, der kan anvendes i næste samtale med personen At få erfaringer, der kan anvendes i andre fraværssamtaler. Indholdet i samtalen. Resultatet af samtalen. Indholdet i samtalen var i store træk relevant. Alle parter er tilfredse med de indgåede aftaler. Grethe Hansen følte på et tidspunkt, at de øvrige deltagere i samtalen talte hen over hovedet på hende.det er vigtigt for det fremtidige samarbejde, at hun får mere plads til at fortælle, hvad hun finder vigtigt i forhold til hendes situation. Grethe Hansens situation vil blive styrket, såfremt det er muligt også at undgå weekendvagter.dette er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt. Evalueringen bør ikke trække i langdrag.det er nok at reflektere over de mest centrale spørgsmål.en meget kort og kontant evalueringsmetode består i, at man sammen tager stilling til, hvad der var godt, og hvad der kunne blive bedre. Samspillet mellem mødedeltagerne. Alle virkede konstruktive og lyttende. I starten var der en smule usikkerhed omkring, hvem der skulle styre samtaleforløbet, og hvem der skulle tage referat.disse punkter bør klarlægges inden næste møde. De fysiske rammer. For medarbejderne var det bekvemt, at det foregik på afdelingen. Rummet var for småt og telefonen ringede under forløbet, hvilket var meget generende

12 Opfølgning på samtalen Opfølgning på samtalen Medarbejdernes oplevelse af samtalen På Hjørring Brønderslev Sygehus har man lavet en holdningsundersøgelse (www.personaleweb.dk/4z178i) blandt medarbejderne.undersøgelsen viser, at medarbejderne gennemgående er meget tilfredse med systemet omkring sygefraværssamtalerne. Medarbejderne er generelt glade for, at "der bliver taget hånd om" deres langtidssygdom. Det er en af erfaringerne fra Amtssygehuset i Herlev, hvor man har gjort status over "Projekt Langtidssygdom". Projektgruppen anbefaler på baggrund af de hidtidige erfaringer, at der etableres "kontaktgrupper" på samtlige afdelinger i sygehuset til at gennemføre fraværssamtaler.kontaktgrupperne bør bestå af to personer: én repræsentant for ledelsen og én repræsentant for medarbejderne. "Medarbejderne oplevede, at vi som arbejdsplads interesserede os for dem.og at vi forstod, at de gerne ville tilbage i arbejde." Hans Henriksen Personalechef, Amtssygehuset i Herlev Spørgeskema vedrørende sygefraværssamtaler fra Hjørring Brønderslev Sygehus På Hjørring Brønderslev sygehus er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende sygefraværssamtaler.begrundelsen for undersøgelsen er, at sygehuset gerne vil undersøge personalets holdning til de tiltag, der gennemføres med henblik på arbejdsfastholdelse mv.oplysningerne blev behandlet anonymt. Resultaterne er anført i parentes. Har du kendskab til, at Hjørring Brønderslev Sygehus og Hjørring Kommune har indgået en partnerskabsaftale? Ja (89,7%) Nej (10,3%). Opfatter du proceduren med sygefraværssamtaler som interesse og omsorg? Ja (80,9%) Nej (8,8%) Både-og (4,4%) Ved ikke (5,9%). Synes du, at ledelsen blander sig, hvis du indkaldes til en sygefraværssamtale efter de kriterier, der er sat i partnerskabsaftalen? Ja (8,8%) Nej (82,4%) Både-og (1,4%) Ved ikke (7,4%). Synes du, sygdom er en privat sag? Ja (8,8%) Nej (75%) Både-og (11,8%) Ved ikke (4,4%). Hvis ja, begrund venligst hvorfor: Har du nogle bemærkninger til fremgangsmåden inden for sygefraværssamtaler? Tak for hjælpen Bedes returneret til løn- og personalekontoret inden d

13 Yderligere information om det sociale kapitel i praksis er et websted med oplysninger om personalepolitiske projekter i kommuner og amter.her finder du også henvisning til projektet "Det sociale kapitel i praksis på sygehusområdet" (www.personaleweb.dk/3z267e32) og delprojekternes erfaringer og materialer.du kan bl.a.andet finde: Pjecen "Det sociale kapitel i amterne" om projektet og delprojekterne (www.personaleweb.dk/4z27i). Pjecen "Det sociale kapitel i praksis - på sygehusområdet" (www.personaleweb.dk/4z168i). Projektbeskrivelserne for hovedprojektet og delprojekterne (www.personaleweb.dk/5z35i). Eksempler på kommuneaftaler - "partnerskabsaftaler". 1.nyhedsbrev - udsendt december 2000 (www.personaleweb.dk/4z42i). 2.nyhedsbrev - udsendt maj 2001 (www.personaleweb.dk/4z81i). 3 temahæfter om fastholdelse og forebyggelse: 1.Analyser som værktøj for HSU - arbejdsmiljø og økonomi er centrale faktorer i det rummelige arbejdsmarked (www.personaleweb.dk/4z170i). 2.Den vigtige samtale (www.personaleweb.dk/4z171i). 3.Redskaber til fastholdelse - partnerskabsaftaler (www.personaleweb.dk/4z172i). Delprojekterne (www.personaleweb.dk/4z27i) er foregået på følgende sygehuse: Amtssygehuset i Herlev Centralsygehuset Esbjerg-Varde KAS Glostrup Hjørring Brønderslev Sygehus Århus Amtssygehus. På kan du desuden finde inspiration til arbejdet med sygefravær og nærvær på din arbejdsplads eller i amtet som helhed.her kan du finde en lang række eksempler på aktiviteter, som er afholdt i amterne om sygefravær og nærvær. Center for beskæftigelse på særlige vilkår

14 24

Redskaber til fastholdelse - partnerskabsaftaler

Redskaber til fastholdelse - partnerskabsaftaler Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 35 29 81 00 Fax: 35 29 83 00 E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.dk Løngangsstræde 25 1468 København K Tlf.: 33 11 97 00 Fax: 33 11 97 07 E-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Analyser som værktøj for HSU

Analyser som værktøj for HSU Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 35 29 81 00 Fax: 35 29 83 00 E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.dk Løngangsstræde 25 1468 København K Tlf.: 33 11 97 00 Fax: 33 11 97 07 E-mail: kto@kto.dk

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær Allerød Kommune Personale Formål Allerød kommune har den holdning at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Omsorgs- og sygefraværspolitik

Omsorgs- og sygefraværspolitik Omsorgs- og sygefraværspolitik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indholdsfortegnelse Omsorgs- og sygefraværspolitik... 1 1. Indledning... 3 2. Gældende regler... 3 3. Fravær... 3 3.1 Målsætning...

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Baggrund for den nye sygefraværsindsats Falck Healthcare udarbejder analyse af det samlede sygefravær i Horsens Kommune i 2007 Rapportens konklusion er, at det totale

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde.

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Omsorgspolitik Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Politikken er vedtaget i Økonomiudvalget den 16. maj 2007

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Sygemeldt hvad nu...?

Sygemeldt hvad nu...? Guide til den svære samtale Sygemeldt hvad nu...? Gode råd til sygefraværspolitik Spil en aktiv rolle ved langtidssygemeldinger Forslag til hvordan en samtale ved sygemeldinger forberedes og gennemføres

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Sygdom er en privatsag men hvad med sygefraværet?

Sygdom er en privatsag men hvad med sygefraværet? Sygdom er en privatsag men hvad med sygefraværet? Workshop nr. 210 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 15.30 17.00 Dagens temaer Sygefraværet er et fælles anliggende sygdommen er ikke! Er sygefravær et

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING

SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Designlinjen.dk Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller bestilles i trykt udgave

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Personalepolitiske værdier PERSONALEPOLITIK APRIL 2007 Personalepolitiske værdier Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Personalepolitik 2007 Sådan blev værdierne fundet Grundstenene til de værdier, som Kalundborg Kommune bygger

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Sygefravær Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Sygefravær 2006 Gode Råd om Sygefravær Det betaler sig at stille skarpt på medarbejderens sygefravær.

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen G DT LIV - efterlader kun vindere Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 2 - Hvorfor

Læs mere

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel Kursustilbud Efterår 2014 Sygefravær & Trivsel Sproget, som skabes af fælles kultur og trivsel Målgruppe: Formål: Indhold: Undervisere Afdelings-, funktionsledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INDHOLD 1. SYGEMELDING... 3 Varighedserklæring og mulighedserklæring... 3 2.

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær arbejdsmiljøkøbenhavn Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger,

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere