Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010"

Transkript

1 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 European Medicines Agency, Reproduction is authorised provided the source is acknowledged

2 Tekst Regnskabsåret 2010 Regnskabsåret 2009 Regnskabsåret 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 1 0 PROVENU AF YDEDE TJENESTER Opkrævede gebyrer 152,780, ,966, ,178,865 Rådets forordning (EF) nr. 297/95 af 10. februar 1995 (EFT L 35 af , s. 1, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1905/2005 (EUT L 304 af , s. 1) om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur. KAPITEL 1 0 I ALT 152,780, ,966, ,178,865 Afsnit 1 i alt 152,780, ,966, ,178,865 2 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 2 0 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB Bidrag fra Det Europæiske Fællesskab Særligt bidrag til lægemidler til sjældne sygdomme INDTÆGTER 32,612,000 40,090,000 42,385,113 På Den Europæiske Unions almindelige budget er der opført et bidrag til agenturet. Den opførte indtægt udgør det fastsatte bidrag (se artikel B i oversigten over udgifter i sektion III»Kommissionen«i det almindelige budget). Omkostningerne i forbindelse med proceduren for udpegelse af lægemidler som lægemidler til sjældne sygdomme er også dækket af dette bidrag. 4,500,000 6,700,000 3,755,200 I Rådets forordning (EF) nr. 141/2000 af 16. december 1999 hedder det i artikel 7, stk. 2, at Fællesskabet tildeler Det Europæiske Lægemiddelagentur et særligt bidrag, der adskiller sig fra de andre tilskud fra Den Europæiske Union, og som agenturet udelukkende anvender som kompensation for gebyrfritagelser for lægemidler til sjældne sygdomme. KAPITEL 2 0 I ALT 37,112,000 46,790,000 46,140,313 Afsnit 2 i alt 37,112,000 46,790,000 46,140,313 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER Bidrag fra EØS 935, , ,926 Denne artikel omfatter EFTA-landenes bidrag i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 31 og 32. KAPITEL 3 0 I ALT 935, , ,926 Afsnit 3 i alt 935, , ,926 5 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 5 2 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED Indtægter fra bankrenter 100, ,000 1,390, Indtægter fra eksportlicenser, parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer 6,300,000 4,835,000 5,029,540 Under denne artikel opføres udstedelse af eksportlicenser, godkendelse af parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer Indtægter fra salg af publikationer p.m. p.m. 0 Under denne artikel opføres indtægter fra salg af agenturets publikationer af enhver art, herunder ophavsret Indtægter fra organisering af seminarer Indtægter fra salg af softwarerettigheder og indtægter fra adgang til EMEA s databaser over lægemidler p.m. p.m. 0 Under denne artikel opføres indtægter fra organisering af seminarer. p.m. p.m. 0 Under denne artikel opføres indtægter fra salg af software, der ejes af EMEA, og indtægter fra adgang til EMEA s databaser over oplysninger om lægemidler. KAPITEL 5 2 I ALT 6,400,000 5,035,000 6,419,876 Afsnit 5 i alt 6,400,000 5,035,000 6,419,876 6 BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER 6 0 BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER 2 of 14

3 INDTÆGTER Afsnit Tekst Bidrag til fællesskabsprogrammer og indtægter fra tjenesteydelser Regnskabsåret 2010 Regnskabsåret 2009 Regnskabsåret 400, , ,373 Under denne artikel opføres specifikke aktiviteter, som agenturet påtager sig at gennemføre på anmodning af Europa-Kommissionen, andre af Den Europæiske Unions institutioner eller internationale organisationer, og som er godkendt af agenturets bestyrelse Bidrag til fælles programmer fra andre regulerings- og tilsynsmyndigheder og aktører inden for lægemiddelindustrien KAPITEL 6 0 I ALT 460, , ,373 Afsnit 6 i alt 460, , ,373 7 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 7 0 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 60,000 60,000 0 Under denne artikel opføres indtægter fra programmer, der udføres i samarbejde med regulerings- og tilsynsmyndigheder (i og uden for EU), medicinalfirmaer eller andre organer, som er godkendt af EMEA s bestyrelse Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år p.m. p.m. 0 Under denne artikel opføres saldoen for opgørelsen af resultatet for det foregående år i overensstemmelse med artikel 16 i EMEA s finansforordning. KAPITEL 7 0 I ALT p.m. p.m. 0 Afsnit 7 i alt p.m. p.m. 0 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER Diverse indtægter 500, ,000 2,120,965 Denne artikel omfatter indtægter fra forskellige kilder, f.eks. tilbagebetalinger, godtgørelser, reguleringer. KAPITEL 9 0 I ALT 500, ,000 2,120,965 Afsnit 9 i alt 500, ,000 2,120,965 TILSAMMEN 198,187, ,389, ,392,318 3 of 14

4 1 PERSONALE 1 1 TJENSTGØRENDE PERSONALE Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen Grundlønninger 34,500,000 30,007,000 26,499,842 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66, der finder anvendelse på grundlag af Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93 af 22. juli 1993 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering (EFT L 214 af , s. 1). Denne bevilling dækker grundlønninger til de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen Familietillæg 3,966,000 3,300,000 3,024,799 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42a, 42b, 62, 67 og 68a samt artikel 3, stk. 2, i bilag VII. Denne bevilling skal dække familietillæg: husstandstillæg, børnetilskud, førskoletillæg og uddannelsestillæg (herunder særlige ydelser, der hører under de hensættelser, der vedtages årligt af den administrerende direktør) samt forældreorlovsydelse til relevant personale. Denne bevilling dækker desuden uddannelsestilskud til skoleudgifter i henhold til de bestemmelser, som er fastsat af den administrerende direktør Udlandstillæg og særlige udlandstillæg 4,687,000 4,110,000 3,568,912 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling dækker udlandstillæg og særlige udlandstillæg til relevant personale Fast godtgørelse 116, ,000 91,329 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII. Denne bevilling dækker den faste godtgørelse til relevant personale i alt 43,269,000 37,532,000 33,184, Øvrige ansatte Særlige rådgivere p.m. p.m. 0 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5, 82 og 83. Denne konto dækker vederlag, tjenesterejser og andre udgifter for særlige rådgivere Kontraktansatte 4,878,000 3,187,000 2,329,600 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV. Denne bevilling dækker løn til kontraktansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficienter, som opføres under konto Bidrag til sociale sikringsordninger opføres under artikel i alt 4,878,000 3,187,000 2,329, Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale Uddannelse og Efteruddannelse af personale samt sprogkurser 970, , ,718 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24a. Denne bevilling er bestemt til at dække introduktionskurser for nyansatte, personaleudviklingskurser, efteruddannelse, kurser i brug af moderne teknologier, seminarer, informationsmøder om EU-anliggender osv. Bevillingen er også bestemt til at dække rejseomkostninger i tilknytning til uddannelse samt indkøb af udstyr, dokumentation, e-læring, podcasts og andre nye medier og ansættelse af konsulenter til tilrettelæggelse heraf i alt 970, , , Diverse tillæg og godtgørelser Ydelser ved barnefødsel og ved død 8,000 7,000 7,536 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling dækker: ydelser ved barnefødsel ydelser i tilfælde af en tjenestemands død: udbetaling af den afdødes fulde løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet udgifterne ved transport af afdøde til dennes hjemsted. 4 of 14

5 Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland 800, , ,738 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefælle og personer, for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted Særlig fast tjenestegodtgørelse 2,000 2,000 1,190 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII Fast godtgørelse for befordringsudgifter 1,000 1, Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 15 i bilag VII Andre godtgørelser og refusioner 5,000 10,000 0 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 34. Denne bevilling dækker: erstatning ved afskedigelse af en prøveansat tjenestemand i tilfælde af, at denne har vist sig klart uegnet godtgørelse til en midlertidig ansat ved agenturets afskedigelse af denne i alt 816, , , Overarbejde p.m. p.m. 0 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling dækker faste godtgørelser og timelønsbetaling for udført overarbejde til relevant personale, for så vidt angår præsteret arbejde, der ikke har kunnet afspadseres efter reglerne herom Andre ydelser Freelancetolke og tolke fra den fælles tjeneste for tolkning og konferencer 1,000 10,000 0 Denne bevilling dækker løn og rejseudgifter for freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram Oversættelsescentret, Luxembourg 1,000 10,000 8,189 Denne bevilling dækker udgifter til oversættelse, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle tekster, som ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram Overførsler for administrativ bistand fra fællesskaberne 380, , ,858 Denne bevilling dækker godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til agenturet, f.eks. det computerbaserede lønningssystem Midlertidigt personale 1,900,000 1,900,000 1,690,272 Denne bevilling dækker: ansættelse af midlertidigt personale, særlig telefonister, kontorpersonale og maskinskrivere udgifter til ansættelse af midlertidigt personale i de perioder, hvor der er behov reproduktions- og skrivearbejde, som sendes ud, fordi det ikke kan laves af agenturet udgifter til datamatstøttet satsarbejde i forbindelse med forklarende dokumenter og støttedokumenter til dækning af agenturets eget behov og til forelæggelse for budgetmyndigheden tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte i alt 2,282,000 2,240,000 1,958, Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse Forskellige udgifter ved ansættelse 250, , ,963 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel og 33 samt bilag III. Denne bevilling dækker følgende omkostninger i forbindelse med ansættelsesprocedurer: annonceringer, rejseudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og samtaler, udgifter direkte forbundet med afholdelse af ansættelsesprøver (leje af lokaler, inventar, maskiner og diverse udstyr, honorarer til udarbejdelse og rettelse af prøver mv.) og lægeundersøgelse før ansættelsen Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) 18,000 17,000 13,584 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling dækker rejseomkostninger ved de relevante ansattes tiltrædelse og udtrædelse (herunder familiemedlemmer) eller ved forflyttelse til et andet tjenestested. 5 of 14

6 Bosættelsespenge ved udtræden, fratræden og forflyttelse 230, , ,808 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling dækker bosættelsespenge til relevante ansatte, der må skifte bopæl som følge af tiltrædelsen, forflyttelse til et nyt tjenestested eller endelig udtræden af tjenesten Flyttepenge 85,000 80,000 80,653 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling dækker flytteudgifter til relevante ansatte, der må skifte bopæl som følge af tiltrædelsen, forflyttelse til et nyt tjenestested eller endelig udtræden af tjenesten Midlertidige dagpenge 210, , ,479 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII. Denne bevilling dækker dagpenge til relevante ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltrædelsen af tjenesten eller ved forflyttelse til et andet tjenestested i alt 793, , , Tilpasning af lønninger Justeringskoefficienter 9,481,000 9,455,000 9,572,199 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65 samt artikel 17, stk. 3, i bilag VII. Denne bevilling dækker udgifterne i forbindelse med justeringskoefficienter, der finder anvendelse på relevante ansattes lønninger. Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlaget, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende Formålsbestemt reserve p.m. p.m. 0 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65 og 65a samt bilag XI. Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1). Denne konto dækker eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret. Bevillingen er udelukkende formålsbestemt, og kan kun anvendes efter overførsel til andre artikler eller konti i dette kapitel i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen i alt 9,481,000 9,455,000 9,572,199 KAPITEL 1 1 I ALT 62,489,000 54,867,000 49,199, TJENESTEREJSER OG BEFORDRING Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 789, , ,315 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel i bilag VII. Denne bevilling dækker befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder eksterne møder, som er foretaget af agenturets vedtægtsmæssige personale, af nationale eller internationale eksperter eller tjenestemænd tilknyttet agenturet i alt 789, , ,315 KAPITEL 1 3 I ALT 789, , , SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR Restauranter og kantiner 450, , ,053 Denne bevilling dækker driftsudgifter for restauranter, cafeterier og kantiner, herunder vedligeholdelse. Den dækker også almindelige udgifter i forbindelse med udskiftning af udstyr og indkøb af nyt udstyr, der ikke henhører under de løbende driftsudgifter, og omkostninger til honorarer for konsulentbistand Lægetjeneste 190, , ,173 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II. Denne bevilling dækker, foruden lægehonorarer, udgifter til forebyggende undersøgelser (særlige analyser mv.) udstyr (bandager, medicin mv.), særligt udstyr og materiel og administrationsomkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde. KAPITEL 1 4 I ALT 640, , ,226 6 of 14

7 Afsnit 1 5 UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER Udveksling af personale mellem fællesskaberne og den private og offentlige sektor i medlemsstaterne, udsendte eksperter Omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse af praktikkurser ved agenturet 2,300,000 3,460,000 1,330,250 Denne bevilling dækker omkostninger i forbindelse med udsendte eksperter fra offentlige institutioner og andre organer fra lande i og uden for Den Europæiske Union. 547, , ,692 Denne bevilling dækker udgifter i forbindelse med administrative praktikantophold for unge akademikere. Disse udgifter kan omfatte tilskud og bidrag til praktikantens sociale sikring, rejseudgifter i forbindelse med begyndelse af og afslutning på praktikantophold og kurser, befordringsudgifter under praktikopholdet samt udgifter til velkomst, modtagelse, måltider og dokumentation. KAPITEL 1 5 I ALT 2,847,000 3,970,000 1,865, SOCIAL VELFÆRD Ekstraordinær hjælp 2,000 2,000 0 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 76. Denne bevilling dækker udgifter til gaver, lån eller forskud, der ydes til en relevant ansat eller dennes efterladte, som befinder sig i en særlig vanskelig situation Velfærdsforanstaltninger for personalet og andre velfærdsudgifter Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver Supplerende støtte til handicappede 20, Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets udgifter til velfærdsforanstaltninger for personalet såsom hjælpeprogrammet for ansatte, tilskud til personaleklubber og andre aktiviteter. 120, ,000 91,995 Denne bevilling dækker udgifter til småbørnscentre og børnehaver. 3,000 3,000 0 Denne bevilling er bestemt til, som en del af en politik, der skal bistå handicappede, at dække udgifter til følgende kategorier af handicappede: - relevant personale i aktiv tjeneste - ægtefæller til relevant personale i aktiv tjeneste på betingelse af, at de ikke har nogen indtægtsgivende erhvervsmæssig beskæftigelse eller oppebærer indtægter eller pension fra en tidligere beskæftigelse - børn, der i medfør af artikel 2, stk. 2, 3 og 5, i bilag VII til personalevedtægten har ret til børnetilskud - børn over 26, som ikke længere har ret til børnetilskud i henhold til ovennævnte, men for hvilke der kan opnås skattefradrag, jf. forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 om fastlæggelse af betingelserne og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber - børn, der har mistet begge forældre, og som oppebærer en børnepension, jf. artikel 21 i bilag VIII til vedtægten. KAPITEL 1 6 I ALT 145, ,000 91, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONS Receptions- og repræsentationsudgifter Udgifter til receptioner og repræsentation 50,000 38,000 32,888 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til varetagelse af agenturets forpligtelser med hensyn til receptioner og repræsentation. Disse udgifter kan afholdes af bemyndigede enkeltpersoner under udførelsen af deres hverv og som en del af agenturets aktiviteter. Den dækker også mødeomkostninger for ansatte uden for tjenestestedet i alt 50,000 38,000 32,888 KAPITEL 1 7 I ALT 50,000 38,000 32, FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte - 25,000 3,246 Denne bevilling dækker delvist udgifter til personalefoyeren, kulturelle aktiviteter, tilskud til personaleklubber, ledelse af sportsfaciliteter og ekstraudstyr hertil samt udgifter til initiativer til fremme af kontakten mellem ansatte af forskellig nationalitet i alt 0 25,000 3,246 7 of 14

8 Afsnit Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder Sygeforsikring 1,359,000 1,158, ,525 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72. Sygesikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23. Denne bevilling dækker agenturets bidrag til sygesikring Ulykkesforsikring og sikring mod erhvervssygdomme 279, , ,617 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73 samt artikel 15 i bilag VIII. Denne bevilling dækker arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,67 % af grundlønnen) og ekstra udgifter som følge af anvendelsen af vedtægtens bestemmelser på dette område Ansattes arbejdsløshedsforsikring 490, , ,505 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 28a og 96. Denne bevilling dækker risikoen for arbejdsløshed for midlertidigt ansatte Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder for ansatte 5,000 20,000 0 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42. Denne bevilling dækker overførsler, som agenturet foretager med henblik på stiftelse eller bevarelse af relevante ansattes pensionsrettigheder i hjemlandet i alt 2,133,000 1,842,000 1,569,647 KAPITEL 1 8 I ALT 2,133,000 1,867,000 1,572,893 Afsnit 1 i alt 69,093,000 62,186,000 53,797,820 2 EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTS 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Leje 8,417,000 8,103,000 7,124,803 Denne bevilling dækker leje af bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, leje af lager-, garage- og eksterne lagerfaciliteter og parkeringsfaciliteter Forsikringer 350, , ,866 Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af forsikringspræmier for bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af agenturet, og for indbo og lovpligtige ansvarsforsikringer Vand, gas, elektricitet og opvarmning 491, , ,012 Denne bevilling dækker udgifter til vand, gas, elektricitet og varme Rengøring og vedligeholdelse 751, , ,137 Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg mv. Udgiften dækker regelmæssig rengøring, vedligeholdelse, vask, vaske- og rensemidler mv. samt malerarbejde, reparationer og indkøb af varer, der anvendes til vedligeholdelse. Den omfatter også indkøb, leje og vedligeholdelse af planter Indretning af lokaler 1,467,000 1,210,000 5,514,891 Denne bevilling dækker udgifter til indretning af bygninger, f.eks. ændring af opdelingen af lokaler, de tekniske installationer, låse, elektrisk udstyr, blikkenslagerarbejde, malerarbejde, gulvbelægning osv., der kræver faguddannet assistance Sikring af og tilsyn med ejendomme Andre udgifter forud for ejendomserhvervelse, opførelse af bygninger eller lokaleindretning 471, , ,738 Denne bevilling dækker forskellige udgifter til personers og bygningers sikkerhed, især kontrakter om bevogtning af bygninger, indkøb, leje og vedligeholdelse af sikkerheds- og brandslukningsudstyr, udskiftning af udstyr til brandvagter samt obligatorisk inspektion, herunder tilbagevendende omkostninger til for eksempel varepartier, adgangskort osv. Den dækker også teknisk bistand. 1,300,000 1,000, ,899 Denne artikel dækker udgifter til finansiel og teknisk rådgivning i forbindelse med erhvervelse og opførelse af bygninger. Den dækker også udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større lokaleindretningsprojekter. 8 of 14

9 2 0 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme 4,460,000 4,200,000 3,904,006 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med bygninger, såfremt disse ikke er opført særskilt i de andre artikler i dette kapitel, bl.a. udgifter til forvaltning af bygninger med flere lejemål, udgifter i forbindelse med ekspertbesigtigelser af bygninger og afgifter i forbindelse med erhvervslokaler. Bevillingen dækker også udgifter til teknisk bistand. KAPITEL 2 0 I ALT 17,707,000 16,511,000 18,641, TIL DATABEHANDLING Vedligeholdelse af datanet og - udstyr Nye indkøb af hardware til agenturets drift Nye indkøb af software til agenturets drift Udskiftning af hardware og software til agenturets drift Leje af hardware og software til agenturets drift Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til agenturets drift p.m. 543,000 1,912,129 Denne bevilling dækker udgifter til indkøb af computere og andet lignende elektronisk kontorudstyr og hardware, herunder udstyr forsynet med EMEAstandardsoftware, der er nødvendigt for agenturets normale drift. p.m. 455,000 1,444,335 Denne bevilling dækker indkøb af programpakker og software, der er nødvendige for agenturets normale drift. p.m. 975, ,631 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udskiftning af eksisterende hardware, programpakker og software, der er nødvendige for agenturets normale drift. p.m. p.m. 0 Denne bevilling dækker udgifter til leje eller leasing af hardware eller software, der er nødvendige for agenturets normale drift, og som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner. 6,064,000 5,208,000 3,585,394 Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse og reparation af hardware og software opført under konto til Det omfatter også serviceydelser i forbindelse med agenturets drift Analyse, programmering og teknisk bistand til agenturets drift 2,674,000 3,852,000 3,763,232 Denne bevilling dækker udgifter til eksternt personale og eksterne ydelser samt analyse, programmering og teknisk bistand til agenturets drift i alt 8,738,000 11,033,000 11,210, Datanet og -udstyr til konkrete projekter Nye indkøb af hardware til konkrete projekter Nye indkøb af software til konkrete projekter Udskiftning af hardware og software til konkrete projekter Leje af hardware og software til konkrete projekter Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til konkrete projekter p.m. p.m. 1,011,681 Denne bevilling dækker udgifter til indkøb af computere og andet lignende elektronisk kontorudstyr og hardware, herunder udstyr forsynet med EMEAstandardsoftware, til konkrete projekter. p.m. 441, ,296 Denne bevilling dækker indkøb af programpakker og software til konkrete projekter. p.m. 975,000 0 Denne bevilling dækker udgifter til udskiftning af eksisterende hardware, programpakker og software til konkrete projekter. p.m. p.m. 0 Denne bevilling dækker udgifter til leje eller leasing af hardware eller software til konkrete projekter, som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner. 5,948,000 5,351,000 3,685,241 Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse og reparation af hardware og software opført under konto til Det omfatter også serviceydelser til konkrete projekter Analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter 7,385,000 11,795,000 8,980,986 Denne bevilling dækker udgifter til eksternt personale og eksterne ydelser samt analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter i alt 13,333,000 18,562,000 14,164,204 KAPITEL 2 1 I ALT 22,071,000 29,595,000 25,374, LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Teknisk materiel og tekniske installationer Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske installationer 66, ,000 53,385 Denne bevilling dækker udgifter til audiovisuelt udstyr samt udstyr til kopiering, arkiver, bibliotek og tolkning. Den dækker ligeledes leje af installationer og materiel til handicappede tjenestemænd Udskiftning af teknisk materiel og tekniske installationer 23, , ,465 Denne bevilling dækker fornyelse af diverse udstyr såsom audiovisuelt udstyr, udstyr til kopiering, arkiver, bibliotek og tolkning såsom tolkekabiner, hovedtelefoner og omstillingsborde til simultantolkeanlæg. Den dækker ligeledes fornyelse af installationer og materiel til handicappede. 9 of 14

10 Leje af teknisk materiel og tekniske installationer Leasing, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske installationer 1,000 1,000 0 Denne bevilling dækker eventuelle udgifter til leje af udstyr, som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner. Den dækker ligeledes installationer og materiel til handicappede tjenestemænd. 874, , ,761 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr, der er nævnt under konto 2200 til 2201, og til f.eks. leasingaftaler i forbindelse med fotokopierings- og andet teknisk udstyr samt udgifter til teknisk bistand og kontraktbaserede tjenesteydelser. Den dækker også vedligeholdelse og reparation af installationer og udstyr til handicappede i alt 964,000 1,769,000 1,155, Inventar Førstegangsanskaffelser af inventar 57, , ,680 Denne bevilling dækker køb af kontormøbler og specielle møbler, herunder ergonomiske møbler, reoler til arkiver osv Fornyelse af inventar 34,000 72,000 0 Denne bevilling dækker udskiftningen af opslidte og forældede møbler Leje af inventar p.m. p.m. 0 Denne bevilling dækker leje af inventar i alt 91, , , Transportmateriel Leje af transportmateriel 3,000 3, Denne bevilling dækker lejemål af køretøjer af kortere eller længere varighed Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel p.m. p.m. 0 Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse, reparation og forsikring af tjenestekøretøjer (brændstof, smøremidler, dæk, slanger, forskelligt udstyr, reservedele, værktøj osv.) i alt 3,000 3, Udgifter til dokumentation og bibliotek Bibliotek, boganskaffelser 70,000 86,000 42,763 Denne bevilling dækker udgifter til anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer (ikke tidsskrifter) samt nye udgaver af disse, der er nødvendige for agenturets tjenestegrene Abonnementer på aviser og tidsskrifter 328, , ,981 Denne bevilling dækker abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, udenrigshandelsstatistikker, forskellige bulletiner, onlinedatabaser og andre faglige publikationer og bibliotekstjenester i alt 398, , ,745 KAPITEL 2 2 I ALT 1,456,000 2,840,000 1,668, LØBENDE ADMINISTRATIVE Papirvarer og kontorartikler Papirvarer og kontorartikler 249, , ,099 Denne bevilling dækker indkøb af papir, kuverter, kontorartikler såvel som materialer til reproduktionsafdelingerne samt trykkeriarbejder, der udføres uden for agenturet i alt 249, , , Finansielle udgifter Bankomkostninger 75,000 70,000 54,000 Denne bevilling dækker bankomkostninger (provisioner, agio, diverse omkostninger) Andre finansielle udgifter p.m. p.m i alt 75,000 70,000 54, Procesomkostninger Procesomkostninger 80,000 80,000 71,631 Denne bevilling dækker udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som rådgivere for agenturet. Den dækker endvidere de sagsomkostninger, som Domstolen eller andre dømmende myndigheder måtte idømme agenturet i alt 80,000 80,000 71, Skadeserstatning Skadeserstatning 20,000 20,000 4,220 Denne bevilling dækker skadeserstatninger i alt 20,000 20,000 4, Andre driftsudgifter Diverse forsikringer 4, ,000 3,625 Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige forsikringer (bl.a. tjenesterejseforsikringer, forsikringer for regnskabsførere, erhvervsansvarsforsikringer osv.) Flytning af afdelinger med tilhørende arbejde 51, , ,225 Denne bevilling dækker omkostninger i forbindelse med flytning af afdelinger, herunder modtagelse, oplagring og placering af udstyr, møbler og kontorartikler. 10 of 14

11 Arkivering af dokumenter 142, , ,361 Denne bevilling dækker omkostninger til gebyrer i forbindelse med håndtering og søgning af dokumenter i opbevaringsområder, der ligger uden for hovedsædet, samt til opbevaringsomkostninger Driftsstabilitet 189, , ,022 Denne bevilling dækker samtlige udgifter vedrørende driftsstabilitet, såsom udgifter til en kontrakt med et datagenoprettelsescenter (recovery center), driftsstabilitetsplanlægning og -rådgivning, testning og opdatering af driftsstabilitetsplanen Andre driftsudgifter 243,000 10,000 5,333 Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, herunder outsourcing, som ikke er opført særskilt under andre konti i alt 629, , , Publikationer Publikationer 10,000 15,000 4,412 Denne bevilling dækker publikationsomkostninger, som ikke er omfattet af afsnit 3, herunder navnlig udgifter til offentliggørelse af agenturets oversigt over indtægter og udgifter i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 26 i agenturets finansforordning i alt 10,000 15,000 4,412 KAPITEL 2 3 I ALT 1,063,000 1,316, , PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONS Porto og andre forsendelsesomkostninger Porto og andre forsendelsesomkostninger 229, , ,866 Denne bevilling dækker udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost, ad søvejen eller med jernbane samt agenturets interne post i alt 229, , , Telekommunikation Telekommunikationsomkostninger 378, , ,839 Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, udgifter til opkald og meddelelser, vedligeholdelsesudgifter, reparation og vedligeholdelse af udstyr, abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonferencer og videokonferencer, herunder datatransmission), udgifter til teknisk bistand og kontraktbaserede tjenesteydelser i forbindelse med telekommunikation, telefonomstillings- og receptionsfaciliteter. Den dækker ligeledes køb af telefonbøger Telekommunikationsudstyr og - materiel 57, ,000 26,853 Denne bevilling dækker udgifter til telekommunikationsudstyr til bygninger, herunder køb, leje, installation og vedligeholdelse af kabler. Den dækker ligeledes køb af mobiltelefoner og hermed forbundet udstyr såvel som omkostninger i forbindelse med teknisk bistand i alt 435, , ,692 KAPITEL 2 4 I ALT 664, , , TIL MØDER OG INDKALDELSER Møder og indkaldelser i almindelighed Møder og indkaldelser i almindelighed 10,000 10,000 0 Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksterne eksperter, der indkaldes til møder, som ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram. Den dækker endvidere udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur Medlemskab af fora 133,000 94,000 63,062 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til medlemskabsgebyrer for deltagelse i fora om udveksling af erfaringer i alt 143, ,000 63,062 KAPITEL 2 5 I ALT 143, ,000 63,062 Afsnit 2 i alt 43,104,000 51,344,000 47,295,893 3 DRIFTS 3 0 DRIFTS Møder 11 of 14

12 Godtgørelse til personer, der deltager i møder 8,605,000 7,919,000 7,124,380 Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for medlemmerne af bestyrelsen og de videnskabelige udvalg samt disses arbejdsudvalg og for eksperter, som indkaldes til disse udvalgs- og arbejdsgruppemøder. Den dækker endvidere udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur Tolkning 21,000 21,000 21,424 Denne bevilling dækker løn og rejseudgifter for freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder i forbundet med gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram Forplejning 204, , ,620 Denne bevilling dækker udgifter til forplejning i forbindelse med møder Andre driftsudgifter 100,000 5,000 0 Denne bevilling dækker andre udgifter til møder, herunder reprografiske tjenester, papirvarer og postforsendelser i alt 8,930,000 8,159,000 7,259, Evaluering af medicinalvarer Evaluering af medicinalvarer 72,075,000 67,419,000 60,180,716 Denne bevilling dækker: - udgifter til rapportører og medrapportører i forbindelse med specialundersøgelser og -samråd, der udføres af højt kvalificerede eksperter (enkeltpersoner eller firmaer) som fastsat i artikel 62, stk. 3, i forordning (EF) nr. 726/2004 køb af konsulentydelser, såfremt agenturet ikke har egnet personale til rådighed til at foretage den faglige vurdering af ansøgninger - allerede gennemførte undersøgelser eller bidrag fra specialiserede forskningsinstitutter - betalinger for afprøvning og stikprøvekontrol foretaget af det officielle lægemiddelkontrollaboratorium under Den Europæiske Farmakopés Europæiske Direktorat for Lægemiddelkvalitet i alt 72,075,000 67,419,000 60,180, Oversættelsesudgifter Oversættelsescentret, Luxembourg 3,065,000 2,700,000 2,937,000 Denne bevilling dækker udgifter til oversættelse, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle tekster, som har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram Andre oversættelser 1,264,000 1,545,000 1,000,000 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kontrol af oversættelser af produktinformation foretaget af medlemsstaterne i alt 4,329,000 4,245,000 3,937, Undersøgelser og konsulenter Undersøgelser og konsulenter 80,000 80,000 81,718 Denne bevilling dækker udgifter til indgåelse af erhvervsmæssige kontrakter om tjenesteydelser og evalueringsundersøgelser i forbindelse med agenturets aktiviteter i alt 80,000 80,000 81, Publikationer Information og publikationer 176, , ,505 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udarbejdelse, redigering og offentliggørelse, i en hvilken som helst form, af beretningen om agenturets aktiviteter og andre publikationer. Den dækker f.eks. udgifter til papir, skrivning, kopiering eller trykning, reproduktion af dias, fotografier, plakater, distribution og andre freelance-aktiviteter og omkostninger til fremme og formidling af EMEA s aktiviteter samt publikationer i forbindelse med udbudsprocedurer i alt 176, , , Fællesskabsprogrammer 12 of 14

13 Fællesskabsprogrammer 400, , ,341 Denne bevilling dækker de fornødne udgifter til gennemførelse af fællesskabsprogrammer som f.eks. Det Paneuropæiske Kontrolforum eller andre programmer, som gennemføres af agenturet på anmodning af Kommissionen eller af andre af Den Europæiske Unions institutioner, og som er godkendt af agenturets bestyrelse. Denne bevilling dækker rejseog opholdsudgifter for medlemmerne af bestyrelsen, de videnskabelige udvalg og disses arbejdsudvalg samt for delegerede fra de central- og østeuropæiske lande og eksperter. Den dækker også udgifter i forbindelse med afholdelse af møder, løn og rejseudgifter for tolke og konferenceledere, udgifter til oversættelse, hvor dette er relevant, udgifter forbundet med, at agenturets personale deltager i sådanne møder, udgifter til personale, der medvirker til programmets gennemførelse, samt edb-relaterede udgifter og andre omkostninger i forbindelse med disse aktiviteter i alt 400, , ,341 KAPITEL 3 0 I ALT 85,990,000 80,501,000 72,119,704 Afsnit 3 i alt 85,990,000 80,501,000 72,119,704 9 ANDRE 9 0 FORMÅLSBESTEMTE BEVILLINGER Andre udgifter p.m. 358,000 0 KAPITEL 9 0 I ALT p.m. 358,000 0 Afsnit 9 i alt p.m. 358,000 0 TILSAMMEN 198,187, ,389, ,213, of 14

14 Stillingsfortegnelse Midlertidige stillinger Kategorier og lønklasser AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD I alt AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST I alt AST I alt KONTRAKTANSATTE Kategorier Ansatte pr. Planlagte FTÆ Planlagte FTÆ IV III II I I alt UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER Ansatte pr. Planlagte FTÆ Planlagte FTÆ I alt of 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland Dine rettigheder til social sikring i Tyskland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Tyskland Europa-Kommissionen Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig Dine rettigheder til social sikring i Østrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 11. Justitsministeriet... 4 4 11. Justitsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Politik for bekæmpelse af svig

Politik for bekæmpelse af svig Politik til forhindring og modvirkning af ulovlig adfærd i forbindelse med Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter POLITIK FOR FORHINDRING OG MODVIRKNING AF ULOVLIG ADFÆRD I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier.

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier. Jyllands-Posten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Journalisternes faglige Gruppe hos Jyllands-Posten er indgået følgende overenskomst om

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere