Vejledning om børnepenge Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om børnepenge Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Vejledning om børnepenge Indholdsfortegnelse 1. Hvem får børnepenge? Hvad skal De som børnepengeberettiget meddele Deres familiekasse? Hvilke børn kan man få børnepenge for? Hvilke forudsætninger skal børn, der er fyldt 18 år, derudover opfylde? Børn, der uddannes til et erhverv Børn uden arbejdsplads Børn uden uddannelsesplads Børn i et frivilligt socialt eller økologisk år, i den tyske frivilligtjeneste eller en anden reguleret form for frivillig tjeneste Bortfald af kravet på børnepenge ved afsluttet førstegangsuddannelse og kravskadelig erhvervsaktivitet Børn med handicap Hvor meget får man i børnepenge? Hvad er et medtællingsbarn? Hvem får børnepengene, hvis flere personer har et berettiget krav? Hvilke ydelser udelukker helt eller delvis udbetaling af børnepenge? Hvornår begynder og hvornår ophører Deres krav på børnepenge? Hvad skal De gøre for at få børnepenge? Hvad skal De fremlægge som dokumentation? Hvorledes udbetales børnepengene til Dem? Udbetaling ved familiekasserne under Bundesagentur für Arbeit Udbetaling til offentligt ansatte Hvornår kan børnepengene udbetales til en anden person eller en myndighed? Hvornår kan børnepengene transporteres eller gøres til genstand for udlæg? Hvorledes bliver De informeret om Deres familiekasses afgørelse? Hvordan kan De klage over en afgørelse? Hvornår skal De tilbagebetale børnepenge? Hvornår bliver Deres krav på børnepenge kontrolleret? Hvorledes bliver Deres persondata beskyttet?

2 Om denne vejledning Børnepenge udbetales med henblik på skattemæssig fristilling af forældrenes indkomst svarende til eksistensminimum for et barn. I dette eksistensminimum indgår også behovet for pasning og opdragelse eller uddannelse af barnet. For så vidt det ikke er påkrævet med børnepenge hertil, tjener det til at støtte familien. I det løbende kalenderår bliver børnepengene til at begynde med udbetalt som skattemæssig godtgørelse. Der tages principielt ikke højde for det skattemæssige bundfradrag for børn ved A-skattetræk. Ved indkomstskatteansættelsen kontrollerer skattevæsnet efterfølgende, om den skattemæssige fristilling af eksistensminimum for barnet rent faktisk også er blevet opnået ved kravet på børnepenge. Skulle dette ikke være tilfældet, fratrækkes de skattemæssige bundfradrag, og kravet på børnepenge modregnes med skattetilsvaret hos den, der er berettiget til børnepenge. Dette gælder selv i tilfælde, hvor der ikke er blevet ansøgt om børnepenge. Denne vejledning skal give Dem et overblik over det væsentlige indhold af lovens bestemmelser om børnepenge. De bedes læse den omhyggeligt igennem, så at De er informeret om Deres rettigheder og pligter. Vejledningen kan naturligvis ikke komme ind på hver eneste detalje. Udførlige informationer finder De på internet på: eller Udbuddet på nettet giver Dem et omfattende overblik over retstilstanden vedrørende børnepenge. Familiekassen under den tyske arbejdsformidling Bundesagentur für Arbeit informerer Dem også gerne telefonisk. I tidsrummet fra mandag til fredag mellem kl. 8 og 18 står familiekassens servicetelefon til Deres rådighed på følgende telefonnummer: (Deres opkald er gratis.) Meddelelser om udbetalingstidspunkter for børnepenge og børnetillæg fås døgnet rundt på telefonnummeret: (Deres opkald er gratis.) Ved telefoniske forespørgsler bedes De altid have Deres børnepengenummer ved hånden! Vejledning om børnetillæg Forældre har krav på børnetillæg for deres hjemmeboende ugifte børn under 25 år, hvis der fås børnepenge for disse børn, forældrenes indtægt på månedsbasis når minimumsgrænsen for indkomst, den indkomst og formue, der skal tages højde for, ikke overstiger maksimumgrænsen for indkomst og familiens behov er dækket ved betaling af børnetillæg og der derfor ikke foreligger noget krav på laveste arbejdsløshedsunderstøttelse/kontanthjælp. Børnetillægget er en social ydelse og bevilges udelukkende af familienkasserne under Bundesagentur für Arbeit. Nærmere herom finder De i vejledningen om børnetillæg og på internet på 2

3 1. Hvem får børnepenge? Tyskere får ifølge tysk lov om indkomstskat principielt børnepenge, når de har deres bopæl eller sædvanlige opholdssted i Tyskland. For arbejdstagere, der er beskæftiget i udlandet, især i andre EUlande, gælder der særlige ordninger og indberetningspligter (jf. nr. 2). Nærmere informationer herom fremgår af Merkblatt über Kindergeld in grenzüberschreitenden Fällen (vejledning om børnepenge i grænseoverskridende situationer / EU, EØS og Schweiz), som kan downloades på internet på eller om ønsket kan fremsendes af familiekassen. Også tyskere, der bor i udlandet, men enten er ubegrænset indkomstskattepligtige i Tyskland eller behandles på tilsvarende vis, får børnepenge. Udlændinge, der bor i Tyskland, kan få børnepenge, hvis de har en gyldig permanent opholdstilladelse. Visse opholdskvalificerende dokumenter kan ligeledes udløse et krav på børnepenge. EU-borgere, der har ret til fri bevægelighed, samt EØS-borgere, hvis retsstilling er reguleret ved den tyske lov om generel fri bevægelighed for EU-borgere (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Storbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Ungarn og Cypern) og schweiziske statsborgere kan få børnepenge uafhængigt af, om de har permanent eller foreløbig opholdstilladelse. Tilsvarende gælder for statsborgere i staterne Algeriet, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Marokko, Montenegro, Serbien, Tunesien og Tyrkiet på grundlag af de respektive over- eller mellemstatslige aftaler, hvis de i Tyskland anses for at være arbejdstagere i medfør af den pågældende aftale. Definitivt anerkendte flygtninge og asylberettigede kan ligeledes få børnepenge. Nærmere oplysninger fås hos Deres familiekasse. En person, der bor i udlandet og ikke er ubegrænset skattepligtig i Tyskland, kan få børnepenge som social ydelse ifølge tysk lov om børnepenge, hvis denne indgår i et forsikringspligtforhold til Bundesagentur für Arbeit eller virker som ulandsfrivillig eller missionær eller får pension ifølge tyske retsbestemmelser, er EU- eller EØS-statsborger og bor i en af medlemsstaterne. Hvis den ene af forældrene har krav på børnepenge ifølge tysk lov om indkomstskat og den anden krav ifølge tysk lov om børnepenge, har kravet ifølge indkomstskatteloven forrang. 2. Hvad skal De som børnepengeberettiget meddele Deres familiekasse? Hvis De har ansøgt om at få børnepenge, er De ifølge 68, stk. 1, i tysk lov om indkomstskat forpligtet til uden ugrundet ophold at give Deres familiekasse besked om alle sådanne ændringer i Deres egne og Deres børns forhold, der er af betydning for kravet på børnepenge eller som der allerede er blevet afgivet erklæringer om. Det er ikke tilstrækkeligt at underrette andre myndigheder (f.eks. den kommunale forvaltning, folkeregistret eller skattevæsnet), en instans under Agentur für Arbeit eller lønnings- og pensionskontoret hos Deres principal eller arbejdsgiver herom. Ændringer skal De også give besked om, hvis familiekassen ikke forinden har fået data, der er relevante for diverse afgørelser, fra Dem, men fra Deres barn, eller der endnu ikke er blevet truffet afgørelse om Deres ansøgning. Dette gælder også for sådanne ændringer, som De først har fået kendskab til efter ophøret af modtagelsen af børnepenge, hvis disse kan få virkning for Deres krav på børnepenge med tilbagevirkende kraft. Også dersom De får sociale ydelser, som modregnes i børnepengene, skal De give besked om ændringer, da de sociale ydelser i tilfælde af, at børnepengene kræves tilbagebetalt, ikke efterfølgende kan blive udbetalt for månederne forud herfor. 3

4 Manglende overholdelse af pligten til at medvirke kan udgøre et strafbart forhold eller en simpel overtrædelse, der udløser straf. De bedes stile Deres ansøgninger og meddelelser direkte til Deres respektive familiekasse, da papirerne i Deres sagsmappe om børnepenge befinder sig dér. Dersom sagen hører ind under en familiekasse under Bundesagentur für Arbeit, bedes De undlade at indsende papirerne til hovedkontoret i Nürnberg, da dette kan medføre forsinkelser. Til Deres meddelelser kan De bruge formularen Veränderungsmitteilung. Denne får De fra Deres familiekasse. Denne ændringsmeddelelse finder De også på internettet på: eller Deres familiekasse skal De især give besked uden ugrundet ophold, dersom De påtager Dem et arbejde i den offentlige sektor, der forventes at vare ved i over et halvt år, en anden berettiget ansøger om børnepenge for Deres barn hos vedkommendes offentligretlige arbejdsgiver eller principal, De eller en anden berettiget tager arbejde i udlandet, De eller en anden berettiget udstationeres i udlandet af Deres indenlandske arbejdsgiver, De, en anden berettiget eller et af Deres børn tager til udlandet (bortset fra på ferieophold), De eller en anden person modtager en anden børnerelateret ydelse (f.eks. udenlandske familieydelser, se også nr. 8) for et barn, De og Deres ægtefælle bliver separeret eller skilt, De eller et barn forlader det, der hidtil har været hjemmet, et barn meldes savnet eller afgår ved døden, antallet af Deres børn reduceres af andre grunde, De ændrer adresse eller får ny bankforbindelse. Hvis De får børnepenge for et barn, der er over 18 år, skal De uden ugrundet ophold give Deres familiekasse besked, hvis barnet allerede har afsluttet sin første erhvervsuddannelse eller sit første studium og påbegynder en erhvervsaktivitet (dette gælder ikke for børn uden arbejdsplads og børn med handicap), skifter, afslutter eller afbryder skolegang, erhvervsuddannelse eller studium (dette gælder også, hvis et barn trods fortsat immatrikulering tager orlov fra studiet eller får bevilget fritagelse fra obligatoriske fag), melder sig til aftjening af den frivillige værnepligt, hidtil har været arbejdssøgende eller uden uddannelsesplads og nu påbegynder skolegang, erhvervsuddannelse eller studium eller en erhvervsaktivitet, er gravid og kommer ind i den periode, hvor der er krav på barselsorlov. Hvis De giver forsinket besked til Deres familiekasse om ændringer eller helt undlader at give besked, skal De betale de børnepenge tilbage, som De med urette har modtaget som skattegodtgørelse. Desuden må De påregne at få en bøde eller sågar en strafferetlig påtale. Dersom De ikke præcis ved, om en ændring vil få konsekvenser for Deres krav på børnepenge, bedes De rette en forespørgsel til Deres familiekasse desangående. 4

5 3. Hvilke børn kan man få børnepenge for? Børnepenge udbetales for børn uden hensyn til deres statsborgerskab der har deres bopæl eller sædvanlige opholdssted i Tyskland. Tilsvarende gælder, hvis børnene bor i et EU- eller EØS-land. Under børn forstås: børn, der er beslægtet med ansøgeren i første grad, herunder også adopterede børn, ægtefællens børn (stedbørn), den registrerede partners børn og børnebørn, som ansøgeren har optaget i sin husstand, plejebørn, hvis lovens forudsætninger er opfyldt. Dertil hører især, at ansøgeren er forbundet med dem ved et familielignende bånd med langsigtet perspektiv og vedkommende ikke har optaget dem i sin husstand i erhvervsmæssigt øjemed. Plejebørnene skal høre til familien, som var familiens egne børn, ligesom der ikke længere må foreligge noget varetægts- og plejeforhold i relation til de biologiske forældre. For søskende, der er blevet optaget i husstanden, foreligger der kun krav på børnepenge, hvis de kan betragtes som plejebørn. Et barn regnes for optaget i husstanden, hvis det permant opholder sig i familiens fælles bolig og plejes og passes her. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at barnet blot er tilmeldt husstanden som folkeregisteradresse. Et pasningsforhold ugen igennem i dagtimerne eller skiftevis ophold hos plejepersonen og hos forældrene giver ikke grundlag for at antage, at der er tale om optagelse i husstanden. En eksisterende optagelse i husstanden afbrydes ikke af en midlertidig indlogering uden for hjemmet af hensyn til barnets skolegang, erhvervsuddannelse eller studium. Indtil det fyldte 18. år betales der børnepenge for alle børn, mens der derudover kun betales børnepenge under bestemte yderligere forudsætninger (jf. nr. 4). Hvis der i forbindelse med forældreløse eller børn, som ikke kender deres forældres opholdssted, ikke foreligger nogen tredjemand, der har krav på børnepenge, kan disse ansøge om børnepenge til sig selv ifølge tysk lov om børnepenge, som var der tale om det første barn. 4. Hvilke forudsætninger skal børn, der er fyldt 18 år, derudover opfylde? 4.1 Børn, der uddannes til et erhverv For et barn, der er fyldt 18 år, kan der fortsat udbetales børnepenge indtil det fyldte 25. år, så længe barnet er i gang med en erhvervsuddannelse. Derved forstås uddannelse til et fremtidigt erhverv. Uddannelsesforanstaltningerne skal være orienteret mod et bestemt erhvervsmæssigt mål og give kundskaber, evner og erfaringer, der er nødvendige, nyttige eller gavnlige med henblik på udøvelsen af det tilstræbte erhverv. I erhvervsuddannelsen indgår skolegang på almendannende skoler, uddannelse i en virksomhed, en videregående uddannelse samt uddannelse til yderligere et erhverv. Betalingen af børnepenge ophører senest hhv. ved skoleårets udgang eller ved børn under uddannelse i en virksomhed eller på et studium med den måned, hvor barnet har modtaget officiel skriftlig besked om det samlede resultat af den afsluttende eksamen, selvom uddannelsesaftalen har været indgået for længere tid eller barnet efter den afsluttende eksamen på universitet eller anden højere læreanstalt stadig er immatrikuleret her. Hvis uddannelsen kun afbrydes forbigående på grund af sygdom eller barsel, fortsætter betalingen af børnepenge principielt. Dette gælder dog ikke for perioder med afbrydelser på grund af børnepasning efter udløbet af den lovhjemlede barselsorlov (f.eks. forældreorlov). Børnepenge udbetales også for en overgangsperiode (tvangspause) på op til fire kalendermåneder (f.eks. mellem afslutningen på skolen og påbegyndelsen af erhvervsuddannelsen eller en tjeneste som frivillig ifølge nr. 4.4). 5

6 Ud over det fyldte 25. år betales der børnepenge for børn under skolegang, erhvervsuddannelse og studium eller i en overgangsperiode, hvis de har aftjent den lovbestemte grundværnepligt eller militærnægtertjeneste, i stedet for den lovbestemte grundværnepligt frivilligt har forpligtet sig til at aftjene værnepligt i højst tre år, har udøvet en aktivitet som ulandsfrivillig, der medfører fritagelse fra den lovbestemte gundværnepligt eller militærnægtertjeneste, og de har påbegyndt denne tjeneste eller aktivitet inden den Denne hensyntagen kan højst omfatte den tid, som den lovbestemte grundværnepligt eller militærnægtertjeneste varer. For den periode, hvor de nævnte tjenestepligter afvikles, har forældrene kun i visse tilfælde krav på børnepenge. 4.2 Børn uden arbejdsplads Uafhængigt af de forudsætninger for kravet, der er redegjort for under nr. 4.5, betales der også børnepenge for et barn, der er fyldt 18 år, indtil det fyldte 21. år, hvis det ikke befinder sig i et arbejdsforhold og er tilmeldt som arbejdssøgende ved Agentur für Arbeit i Tyskland eller en statslig arbejdsformidling i en anden EU- eller EØS-stat samt Schweiz. Aktiviteter i mindre omfang udelukker ikke noget krav på børnepenge. Man taler om et mindre omfang, hvis bruttoindtægterne i månedsgennemsnit ikke udgør mere end 450. Hvis det arbejdssøgende barn før det fyldte 21. år har aftjent den lovbestemte grundværnepligt, militærnægtertjeneste eller en tilsvarende form for tjeneste, fortsætter udbetalingen af børnepenge for denne forsinkelsesperiode (se under nr. 4.1) ud over det fyldte 21. år, dersom tjenesten eller aktiviteten blev påbegyndt før den Børn uden uddannelsesplads For et barn på over 18 år foreligger der krav på børnepenge indtil det fyldte 25. år, hvis det ønsker at tage en erhvervsuddannelse (i ind- og udland), men ikke kan påbegynde eller fortsætte denne på grund af mangel på uddannelsespladser. Denne hensyntagen til et barn uden uddannelsesplads forudsætter, at barnet trods seriøse bestræbelser på så tidligt som muligt at finde en uddannelsesplads ikke har kunnet finde en sådan. For så vidt der er tale om barnets egne bestræbelser, skal disse dokumenteres ved forelæggelse af relevant materiale (f.eks. afslag på ansøgninger) eller i det mindste sandsynliggøres. Manglen på uddannelsespladser anser også for at være tilstrækkeligt dokumenteret, hvis barnet er tilmeldt hos erhvervsvejledningen under Agentur für Arbeit eller ved en anden kasse, der udbetaler understøttelse efter laveste sats, som ansøger til en uddannelsesplads eller et forberedende uddannelsestiltag. 4.4 Børn i et frivilligt socialt eller økologisk år, i den tyske frivilligtjeneste eller en anden reguleret form for frivillig tjeneste For et barn på over 18 år kan der udbetales børnepenge indtil det fyldte 25. år, hvis det aftjener et friviligt socialt år eller et frivilligt økologisk år ifølge tysk lov om unges frivillige tjeneste. Dette år kan også aftjenes i udlandet. Hvis et barn deltager i aktionsprogrammet Erasmus+ eller Jugend in Aktion i EU-regi, kan der tages højde herfor ved en varighed på op til et år. Der kan også tages hensyn til et barn, hvis det aftjener en af disse former for tjenester: en frivillig tjeneste ifølge loven om Bundesfreiwilligendienst, en International frivillig tjeneste for unge ifølge retningslinjerne fra det tyske ministerium for familie, seniorer, kvinder og ungdom, en udviklingspolitisk frivilligtjeneste weltwärts ifølge retningslinjerne fra det tyske udviklingsministerium, en Freiwilligendienst aller Generationen" ifølge 2, stk. 1a, i den syvende bog i den tyske sociallov eller en anden tjeneste i udlandet ifølge 5 i frivilligloven Bundesfreiwilligendienstgesetz. 6

7 4.5 Bortfald af kravet på børnepenge ved afsluttet førstegangsuddannelse og kravskadelig erhvervsaktivitet I de tilfælde, der er nævnt under nr. 4.1, 4.3 und 4.4, tages der kun hensyn til et barn efter afslutningen af den første erhvervsuddannelse eller det første studium, hvis det ikke udfører en erhvervsaktivitet, der er til skade for kravet. Dette gælder også, dersom den første erhvervsuddannelse allerede er blevet afsluttet før det fyldte 18. år. Som erhvervsuddannelse regnes faglige uddannelsestiltag, når der herved erhverves nødvendige faglige færdigheder og kundskaber, som sætter vedkommende i stand til at udøve et erhverv. Skolegang på en almendannende skole udgør ikke nogen erhvervsuddannelse i denne forstand. Førstegangskarakter har hhv. en erhvervsuddannelse eller et studium i tilfælde, hvor der ikke er gået nogen anden afsluttet erhvervsuddannelse eller noget afsluttet erhvervskvalificerende universitetsstudium forud herfor. Både erhvervsuddannelsen og et studium skal afvikles som et reguleret uddannelsesforløb og afsluttes i reglen med en statslig eller statsanerkendt (universitets)eksamen. Som afslutning på en erhvervskvalificerende universitetseksamen gives der i reglen en tilsvarende universitetsgrad (f.eks. diplom, bachelor). Som erhvervskvalificerende afslutning på et studium anses afslutningen af et studieforløb, ved hvilket der formidles faglig egnethed til en erhvervsmæssig forberedelsestjeneste eller en erhvervsmæssig introduktion såsom den juridiske forberedelsestjeneste. Også bachelorgraden udgør en erhvervskvalificerende afslutning. Et efterfølgende studieforløb skal derfor også betragtes som yderligere et studium, hvis masterstudiet er baseret på et studieforløb som bachelor. Hvis der sker skift eller afbrydelse af et studieforløb uden relevant afslutning, udgør det studium, der blev indledt til at begynde med eller afbrudt, ikke nogen afsluttet førstegangsuddannelse. Dersom flere studieforløb tages parallelt og afsluttes tidsforskudt, udgør det studieforløb, der videreføres efter den erhvervskvalificerende afslutning på det andet studieforløb, således ikke længere noget førstegangstudium. Et barn er erhvervsaktivt, hvis det udøver en beskæftigelse, der er rettet mod at opnå indtægter og kræver, at det bruger sin personlige arbejdskraft. Deri indgår ud over aktivitet som ikke-selvstændig arbejdstager også aktiviteter inden for land- og skovbrug samt i industrielt regi og som selvstændig, men dog ikke administration af egen formue. Skadelig er en erhvervsaktivitet kun, dersom den regelmæssige ugentlige arbejdstid i alt udgør mere end 20 timer. Uskadelig er en erhvervsaktivitet, der udøves inden for rammerne af et uddannelsesforhold, idet uddannelsestiltaget skal være genstand for tjenesteforholdet. der har et mindre omfang ifølge 8 og 8a i den fjerde bog i den tyske sociallov. Ved bedømmelsen af, om der er tale om et beskæftigelsesforhold af mindre omfang, er det principielt arbejdsgiverens indplacering, der er afgørende. hvis den regelmæssige ugentlige arbejdstid i alt ikke udgør over 20 timer. I den forbindelse er det altid den kontraktligt aftalte arbejdstid, der skal lægges til grund. Hvis beskæftigelsen blot forbigående (dvs. i højst to måneder) udvides, tages der ikke hensyn hertil, hvis den gennemsnitlige arbejdstid ikke udgør mere end 20 timer i hele den periode henover kalenderåret, der skal tages i betragtning. Eksempel: Efter studentereksamen og afsluttet læretid studerer barnet fra oktober Fra den er barnet ved siden af studiet erhvervsaktivt med en ugentlig arbejdstid på 20 timer. I semesterferien arbejdet barnet fra den til opsigelsen per på fuld tid med 40 timer om ugen. Fra den udgør den ugentlige arbejdstid i et andet beskæftigelsesforhold fremdeles kun 15 timer. På grundlag af studiet foreligger der principielt krav på børnepenge for hele året Efter at der dog tidligere allerede er blevet afsluttet en første erhvervsuddannelse, kan barnet kun komme i betragtning, hvis den udøvede erhvervsaktivitet er uskadelig. Den udvidede erhvervsaktivitet varer kun ved i to måneder og er derfor kun forbigående. 7

8 Der fremkommer følgende ugentlige arbejdstider: (16 uger): 20 timer ugentlig (8 uger): 40 timer ugentlig (12 uger): 15 timer ugentlig Dette giver en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 15,77 timer. Beregning: [(16 uger x 20 timer) + (8 uger x 40 timer) + (12 uger x 15 timer)] : 52 uger = 15,77 timer Den gennemsnitlige arbejdstid i den periode, der tages i betragtning, ligger dermed under 20 timer. Erhvervsaktiviteten er derfor uskadelig, og barnet kan komme i betragtning for hele kalenderåret Hvis en blot forbigående udvidelse af beskæftigelsen medfører, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i alt udgør mere end 20 timer, er det kun perioden med udvidelsen, der er skadelig, men ikke den samlede periode med erhvervsaktivitet. Det er altså kun for perioden med udvidelsen, at der ikke foreligger noget krav på børnepenge. 1. variation over eksemplet: Barnet er allerede fra den ved siden af studiet erhvervsaktivt med en ugentlig arbejdstid på 20 timer. I semesterferien arbejder barnet fra den 1.8. til den på fuld tid med 40 timer ugentlig. Den ugentlige arbejdstid fra den udgør så igen 20 timer. Dette giver følgende ugentlige arbejdstider: (29 uger): 20 timer ugentlig (8 uger): 40 timer ugentlig (12 uger): 20 timer ugentlig Herved fremkommer der en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 21,92 timer. Beregning: [(29 uger x 20 timer) + (8 uger x 40 timer) + (12 uger x 20 timer)] : 52 uger = 21,92 timer Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør mere end 20 timer. For perioden med udvidelse af erhvervsaktiviteten i august og september foreligger der derfor ikke noget krav på børnepenge. Der foreligger dog et krav for de øvrige kalendermåneder, fordi den kravskadelige grænse for den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 20 timer ikke overskrides i disse måneder. Hvis erhvervsaktiviteten udvides med mere end to måneder, foreligger der ikke nogen forbigående udvidelse, og der foreligger ikke noget krav på børnepenge for perioden med udvidelsen. 2. variation over eksemplet: Arbejdstiden forhøjes allerede fra juli af til 40 timer ugentlig. Erhvervsaktiviteten på fuld tid strækker sig således fra den 1.7. til den Perioden med erhvervsaktivitet på fuld tid er kravskadelig, da den omfatter mere end to måneder. For månederne juli, august og september foreligger der således ikke krav på børnepenge. Kravet for de øvrige måneder bevares imidlertid. 8

9 4.6 Børn med handicap Uafhængigt af de forudsætninger for krav, der er gjort rede for under nr. 4.5, udbetales der børnepenge for et barn, der er fyldt 18 år, hvis det på grund af et fysisk, intellektuelt eller psykisk handicap ikke er i stand til at forsørge sig selv. Det er tilfældet, hvis barnet ikke kan dække sit eksistensminimum ud fra egne midler. Barnets handicap må være indtrådt før det fyldte 25. år. Barnets eksistensminimum er sammensat af de almene livsfornødenheder svarende til per kalenderår og ekstra fornødenheder som følge af handicappet (bl.a. omkostningerne til institutionsanbringelse, plejebehov svarende til den udbetalte plejeydelse, ydelser ifølge den tolvte bog i den tyske sociallov, evt. standardbeløb for handicappede). Over for barnets eksistensminimum skal dets egne midler opregnes. De midler, som barnet selv har, er sammensat af den disponible nettoindkomst og ydelser fra tredjemand. Ved beregningen af den disponible nettoindkomst skal der tages højde for: alle skattepligtige indkomster som defineret ved 2, stk. 1, i tysk lov om indkomstskat, især indtægter fra selvstændigt arbejde, lønmodtagerindkomst og indtægt af kapitalformue. Som indtægter regnes de skattepligtige indtægter med fradrag for hhv. omkostninger ved erhvervelse og opretholdelse af indtægt eller driftsudgifter. alle skattefrie indtægter såsom ydelser ifølge den tredje og tolvte bog i den tyske sociallov og ifølge loven om forældreydelse og forældreorlov, ydelser ifølge plejeforsikringen (plejeydelse), indslusningshjælp ved fuld eller delvis stationær anbringelse, tilskud til kørselsudgifter fra tredjemand. Fra summen af de skattefrie indtægter skal der trækkes en standardomkostningssats på 180 per kalenderår. I stedet kan der også fratrækkes højere udgifter, hvis de står i forbindelse med de skattefrie indtægter, f.eks. omkostninger til en retssag. Kapitalindkomst som defineret ved 32d, stk. 1, i tysk lov om indkomstskat uden fradrag af standardfradraget for opsparing ifølge 20, stk. 9, i indkomstskatteloven. Refusion af skattetilsvar af indkomst (f.eks. indkomstskat, kirkeskat, solidaritetstillæg). Der skal ske fradrag af rent faktisk betalt skat (forskudsbetaling, efterbetaling, fradrag) og uundgåelige udgifter til forebyggelse (bidrag til en obligatorisk basissyge- og plejeforsikring, lovbestemte sociale afgifter for lønmodtagere samt ekstra betalinger ifølge den femte bog i den tyske sociallov). Hvis barnets egne økonomiske midler ikke overstiger bundfradraget på per kalenderår, går familiekassen ud fra, at barnet ikke kan forsørge sig selv. Ellers er familiekassen nødt til at gennemgå sagen nærmere: Der foreligger kun krav på børnepenge, hvis barnets behov for at sikre et eksistensminimum overstiger dets egne midler. Formuen hos børn med handicap har ikke nogen indflydelse på kravet på børnepenge. For børn med handicap betales der børnepenge ud over det fyldte 25. år uden aldersbegrænsning. 9

10 5. Hvor meget får man i børnepenge? Børnepenge udbetales på månedsbasis med følgende beløb: for de første to børn hver 188 for barn nummer tre 194 for hvert yderligere barn 219 for de første to børn hver 190 for barn nummer tre 196 for hvert yderligere barn 221 Hvilket barn af en berettiget der figurerer som første, andet, tredje eller et vilkårligt yderligere barn, retter sig efter fødslernes rækkefølge. Det ældste barn er altid det første barn. I børnenes rækkefølge indgår også som medtællingsbørn også de børn, som den berettigede ikke kan få børnepenge for, fordi en anden forældrepart har den primære ret hertil (se nærmere under nr. 6). Børn, som der overhovedet ikke foreligger noget krav på børnepenge for længere, tæller ikke med i rækkefølgen. Eksempel: En berettiget får for sine fire børn månedlig (2 x 188 ) + (1 x 194 ) + (1 x 219 ) = 789 i børnepenge. Når der ikke længere foreligger krav på børnepenge for det ældste barn, rykker de tre yngre søskende op på det første, andet og tredje barns plads. For dem udbetales der nu (2 x 188 ) + (1 x 194 ) = 570 månedlig. Ved bortfaldet af det ældste barn reduceres den månedlige udbetaling af børnepenge altså med Hvad er et medtællingsbarn? Et barn, som der betales børnepenge for til den primært berettigede, kan alligevel også tages i betragtning hos den sekundært berettigede som medtællingsbarn. Hvis der foreligger mindst to yngre børn, som der betales børnepenge for, i forbindelse med et ældre medtællingsbarn, skubber dette medtællingsbarn de to yngre børn i rækkefølgen ned på ordenstalpladserne som andet og tredje barn, så at der for det yngste barn i stedet for 188 betales den højere børnepengesats på 194 for barn nummer tre. Eksempel: Et ægtepar har to fællesbørn. Et ældre særbarn af ægtemanden bor hos den biologiske mor, som også får udbetalt børnepengene for dette barn som den primært berettigede. Hos hustruen tæller kun de to fællesbørn som første og andet barn. Hun kunne få 2 x 188 = 376 månedlig i børnepenge. Hos ægtemanden tæller særbarnet som første barn (medtællingsbarn), idet de to yngre fællesbørn tæller som andet og tredje barn. Som primært berettiget kan han for fællesbørnene få (1 x 188 ) + (1 x 194 ) = 382 månedlig, altså 6 mere end sin hustru. Derfor tilrådes det, at ægteparret nominerer ægtemanden som den berettigede. 10

11 7. Hvem får børnepengene, hvis flere personer har et berettiget krav? For et og samme barn er der altid kun en person, der kan få børnepenge. De udbetales til den forældrepart, der har optaget barnet i sin husstand. Hvis barnet ikke lever i husstand sammen med en forældrepart, er det den forældrepart, der løbende betaler (det største) underhold i kontante midler, der får børnepengene; andre underholdsydelser tages der ikke højde for. Hvis barnet ikke får udbetalt underhold i kontanter fra nogen af forældrene eller disse betaler dette i samme omfang, kan forældrene indbyrdes bestemme, hvem af dem der skal have børnepengene. Forældre, der ikke vedvarende bor hver for sig, kan ved en berettigetfastsættelse indbyrdes bestemme, hvem af dem der skal have børnepenge for deres børn, der lever i den fælles husstand. På denne måde har forældre mulighed for at fastsætte den person som værende børnepengeberettiget, for hvem der evt. fremkommer det største krav på børnepenge. Dette gælder også for den biologiske og den ikkebiologiske forældrepart, f.eks. hvis barnet bor i moderens og stedfaderens eller den registrerede partners fælles husstand. Også hhv. plejeforældre eller bedsteforældre, der ikke bor permanent hver for sig, kan gøre brug af denne mulighed. Til fastsættelse af den berettigede kan der bruges den erklæring til sidst i ansøgningsormularen, der er beregnet hertil. Det er i så fald tilstrækkeligt, at den anden forældrepart underskriver dér. Fastsættelsen af den berettigede gælder, indtil den tilbagekaldes. Tilbagekaldelse kan ske til enhver tid, dog kun med virkning for fremtiden. Hvis der ikke sker nogen fastsættelse af en berettiget på grund af uenighed, skal underretten som familieret på begæring afgøre, hvem der er primært berettiget til børnepenge. Begæring kan fremsættes af den, der måtte have en berettiget interesse i udbetalingen af børnepengene. Hvis et barn lever i en fælles husstand med en forældrepart og bedsteforældrene, er det primært forældreparten, der har krav på børnepengene. Denne kan dog give afkald på sin forrang til fordel for en af bedsteforældrene. Erklæringen om afkald skal fremsættes skriftligt over for familiekassen. Ved et sådant afkald kan der fremkomme et større beløb i børnepenge for den pågældende bedsteforældrepart, dersom denne evt. stadig har krav på børnepenge for forældreparten selv eller for yderligere egne børn. Eksempel: En fraskilt mor med tre børn (7, 5 og 3 år gamle) flytter tilbage til sin fars, børnenes bedstefars, husstand. I denne husstand bor hendes 17 år gamle bror stadig. Det er kun hendes far, der kan få børnepenge for broderen. Derimod kan moderens børn også tages i betragtning hos hendes far, bedstefaderen, som børnebørn. Hvis moderen nu ikke over for sin far (børnenes bedstefar) giver afkald på sin forrang, har hun for sine tre børn krav på (2 x 188 ) + (1 x 194 ) = 570 i børnepenge, mens bedstefaderen får 188 for broderen. Tilsammen ville den samlede familie således månedlig få 758 i børnepenge. Hvis moderen derimod giver afkald på sin forrang ved at fastsætte bedstefaderen som berettiget i forhold til hendes tre børn, får denne for broderen 188 og for de tre børnebørn (1 x 188 ) + (1 x 194 ) + (1 x 219 ) = 601. Ved moderens afkald på sin forrang stiger det månedlige beløb i børnepenge til hele familien altså med 31 til i alt Hvilke ydelser udelukker helt eller delvis udbetaling af børnepenge? Der er ikke noget krav på børnepenge, hvis der for et barn foreligger krav på: Børnetilllæg til pension fra den lovbestemte ulykkesforsikring, Børnetilskud fra den lovpligtige pensionsforsikring, Ydelser for børn, der udbetales i udlandet og kan sammenlignes med hhv. børnepenge, børnetillæg til pensioner eller børnetilskud, Ydelser for børn fra en mellem- eller overstatslig institution, der kan sammenlignes med børnepenge. At stille krav for et barn er udelukket, hvis den berettigede eller en anden person har krav på en af de nævnte ydelser for barnet. Barnet kan dog i disse tilfælde ved evt. krav på børnepenge for yngre børn indgå som medtællingsbarn og derved bidrage til at gøre kravet på børnepenge større (jf. herom nr. 6). 11

12 Hvis hhv. børnetilskuddet eller børnetillægget til pensionen er lavere end børnepengene, udbetales forskelsbeløbet som delydelse af børnepenge. Børnerelaterede udenlandske ydelser udelukker også udbetaling af børnepenge i tilfælde, hvor disse er lavere end de tyske børnepenge. Dette gælder dog ikke for familieydelser, som ydes af en anden EU- eller EØS-stat eller Schweiz. Her foreligger der evt. et krav på et forskelsbeløb som delydelse af børnepenge. 9. Hvornår begynder og hvornår ophører Deres krav på børnepenge? Der foreligger principielt krav på børnepenge for hver måned, hvor forudsætningerne for kravet har været opfyldt mindst én dag. Det forældes fire år efter det år, hvor det er opstået. Udbetalingen af børnepenge ophører foreløbig med udløbet af den måned, hvor barnet fylder 18 år. Hvis et barn fylder 18 på den første i en måned, ophører kravet på børnepenge allerede med udgangen af den forudgående måned. Fortsatte betalinger kommer kun i betragtning, hvis det f.eks. er i gang med skolegang, erhvervsuddannelse eller studium (se herom under nr. 4), dette dokumenteres over for familiekassen og der på ny ansøges om børnepenge. Børnepenge kan principielt ikke udbetales længere end indtil det fyldte 25. år. 10. Hvad skal De gøre for at få børnepenge? Ansøgning om børnepenge skal ske skriftligt. Ansøgningen om børnepenge skal underskrives. En mundtlig ansøgningsprocedure (f.eks. telefonisk) kommer ikke på tale. Ansøgningen kan også fremsættes via en fuldmægtig (f.eks. ved en skatterådgiver o.l.). De bedes ansøge om børnepenge hos den familiekasse, som står for Deres sag. Det er i første række den familiekasse, i hvis område De bor eller har Deres sædvanlige ophold. For offentligt ansatte og tjenestemandspensionister er den sagsansvarlige familiekasse i reglen den instans hos den respektive offentligretlige hhv. arbejdsgiver eller principal, der står for fastsættelsen af udbetalingerne. Til Deres ansøgning bedes De bruge de formularer, som De kan få hos familiekassen. De kan også downloade formularerne fra familiekasserne som dokument på internetadresserne eller og udfylde og udskrive dem på computeren. På internetadressen https://formular.arbeitsagentur.de står der endvidere en online-formularservice til Deres rådighed, som De kan bruge til at udfylde ansøgningsformularen og allerede på forhånd overføre denne til familiekassen i kodet form. Offentligt ansatte bedes henvende sig til den familiekasse, der står for deres sagsbehandling. Den fuldstændigt udfyldte og underskrevne ansøgning bør om muligt fremsendes per post til den respektive familiekasse. De kan dog også aflevere den personligt eller få en anden til at gøre dette. Ud over af den berettigede kan en ansøgning også fremsættes af den, der måtte have en berettiget interesse i udbetalingen af børnepenge, f.eks. fordi han betaler et barns underhold i stedet for forældrene. Barnet selv kan også fremsætte en sådan ansøgning, dog først, når det er fyldt 18 år og således er fuldt myndigt. 12

13 11. Hvad skal De fremlægge som dokumentation? Bestemte oplysninger i ansøgningen skal De dokumentere med dokumenter eller attester, som De om ønsket kan få retur. Kopier skal være af førsteklasses kvalitet og må ikke give anledning til tvivl om, hvorvidt de stemmer overens med originalen. Ved ansøgning på baggrund af et barns fødsel er det påkrævet og tilstrækkeligt med hhv. fødselsattestation til børnepenge eller fødselsattest til ansøgning om børnepenge i original eller fødselsattest uden formålsbestemmelse, hvis der ikke foreligger tvivl om, hvorvidt barnet er blevet optaget i forældrenes husstand. Senere skal barnets eksistens og dets tilhørsforhold til den berettigedes husstand dokumenteres med en skriftlig erklæring. Henvisning Familiekasserne under Bundesagentur für Arbeit og nogle familiekasser for offentligt ansatte fører Deres sagsmappe i elektronisk form. De bedes være opmærksom på, at materiale, som De indleverer i papirform, efter at være blevet overført til elektronisk form makuleres inden for kort tid. Indlever derfor om muligt kopier af den nødvendige dokumentation. Attesterne Geburtsbescheinigung für Kindergeld og Geburtsurkunde für die Beantragung von Kindergeld skal dog altid fremlægges i original. For børn over 18 år er følgende materiale påkrævet: For et barn, der er i gang med skolegang, erhvervsuddannelse eller studium, bedes De fremlægge en attestation fra skolen eller universitetet. Videreførelsen af et studium skal dokumenteres hvert år, nærmere betegnet senest til oktober. Fremgår det af immatrikulationsattesten for det løbende semester, at der også var studieaktivitet i det forudgående semester (ses ud fra antal fagsemestre), er det ikke påkrævet med nogen særskilt dokumentation herfor. For et barn under erhvervsuddannelse i en virksomhed skal uddannelsens art og varighed dokumenteres. For børn med en afsluttet førstegangsuddannelse (jf. nr. 4.5) er det påkrævet med særlige oplysninger og tilsvarende dokumentation. Dette gælder ikke for børn uden arbejdsplads og børn med handicap. For et barn på over 25 år under uddannelse (jf. nr. 4.1) skal varigheden af den værnepligt- eller militærnægtertjeneste, der er aftjent, dokumenteres med en tjenestetidsattest. På grund af bortfaldet af kravet på børnepenge skal det også dokumenteres, på hvilken dag uddannelsen ophører. Med henblik herpå bedes De fremlægge en attest fra uddannelsesstedet eller ved uddannelse af skolekarakter eksamensbeviset. Bedømmelser og karakterer heri kan De sværte til. For børn uden arbejds- eller uddannelsesplads (jf. nr. 4.2 og nr. 4.3) er det påkrævet med særlige oplysninger og tilsvarende dokumentation. For børn, der er i gang med et frivilligt socialt eller økologisk år, en europæisk frivilligtjeneste, en tysk frivilligtjeneste eller en anden reguleret form for frivilligtjeneste, skal De dokumentere denne tjeneste med den aftale, der er indgået med den pågældende arrangerende institution, og efter tjenestens afslutning med en attest fra samme institution. 13

14 For børn med handicap bedes De fremlægge en officiel attest om handicappet. Generelt er det tilstrækkeligt med en attest for et svært handicap, en afgørelse fra pensionsmyndigheden eller pensionsmeddelelsen. Handicappet kan De også dokumentere med en attest eller lægeerklæring fra den behandlende læge. Af hhv. attesten eller lægeerklæringen skal følgende fremgå: Handicappets eksistens, Handicappets begyndelsestidspunkt, for så vidt barnet er fyldt 25 år, og Handicappets virkninger på barnets erhvervsevne. Derudover skal det dokumenteres, hvilke økonomiske midler det handicappede barn selv råder over (jf. nr. 4.6). For så vidt det i det konkrete tilfælde er påkrævet med yderligere oplysninger, vil familiekassen sætte sig i forbindelse med Dem. 12. Hvorledes udbetales børnepengene til Dem? 12.1 Udbetaling ved familiekasserne under Bundesagentur für Arbeit Den månedlige udbetaling af børnepengene via familiekassen retter sig efter børnepengenummeret. Retningsgivende for udbetalingstidspunktet er det sidste ciffer (slutciffer) i nummeret. Således sker udbetalingen f.eks. ved børnepengenummeret 115FK (slutciffer 0) ved månedens begyndelse, mens den ved børnepengenummeret 735FK (slutciffer 9) sker ved månedens udgang. Børnepengene udbetales kontantløst ved overførsel til en af den berettigede anvist konto i et pengeinstitut. Aktuelle informationer om den månedlige udbetaling af børnepengene (overførselstidspunkter) fås på: eller på følgende service-telefonnummer: (Deres opkald er gratis.) 12.2 Udbetaling til offentligt ansatte Offentligt ansatte og tjenestemandspensionister får i reglen børnepengene udbetalt på månedsbasis fra deres arbejdsgiveres eller principalers familiekasse. Undtagelser: Hvis den berettigede er statsborger i en EU- eller EØS-stat eller i Algeriet, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Marokko, Montenegro, Schweiz, Serbien, Tyrkiet eller Tunesien, er det familiekassen under Bundesagentur für Arbeit, der står for fastsættelsen og udbetalingen af børnepengene. Dette gælder bl.a. også, dersom en sekundært berettiget (f.eks. den berettigedes ægtefælle eller barnets anden forældrepart) er statsborger i en af førnævnte stater og virker for en arbejdsgiver med hjemsted i en af disse stater eller modtager en indkomsterstattende ydelse herfra. 14

15 13. Hvornår kan børnepengene udbetales til en anden person eller en myndighed? Hvis den berettigede ikke yder sit barn underhold, kan familiekassen på forlangende udbetale (reservere) de børnepenge, som vedrører dette barn, til den person eller myndighed, som rent faktisk sørger for barnets underhold. Børnepengene kan også udbetales til barnet selv, hvis det er myndigt og forsørger sig selv. Børnepengene kan også reserveres i tilfælde, hvor den berettigede kun yder underhold i et omfang, der er mindre end børnepengenes forholdsmæssige andel, eller hvis denne ikke yder noget underhold. Inden familiekassen træffer afgørelse om en anden form for udbetaling, får den berettigede lejlighed til at udtale sig om de relevante faktiske forhold. Myndigheder, som har givet den berettigede eller et barn ydelser uden modregning af børnepenge (især sociale myndigheder og børne/unge-forvaltninger) kan under bestemte forudsætninger forlange børnepenge udbetalt i forholdsvist omfang. 14. Hvornår kan børnepengene transporteres eller gøres til genstand for udlæg? Børnepengene kan af Dem kun tiltransporteres tredjemand eller gøres til genstand for udlæg hos Dem, dersom det sker af hensyn til de lovbestemte krav på underhold for et barn, som tages med i betragtning ved fastsættelsen af børnepengene. Transport og udlæg af andre grunde kan ikke ske. Beskyttelsen mod udlæg i kontoindeståender forudsætter, at debitorerne med henblik på at opnå maksimal beskyttelsesvirkning blandt andet skal kunne dokumentere, hvilke sociale ydelser der går ind på deres konto. Familiekasserne udsteder efter den berettigedes ønske en attest på modtagelse af børnepenge, der kan forelægges for pengeinstituttet. 15. Hvorledes bliver De informeret om Deres familiekasses afgørelse? Afgørelsen om kravet på børnepenge får De fra familiekassen i form af en skriftlig besked. Hvis det er familiekassen under Bundesagentur für Arbeit, der står for udbetalingen af børnepengene, kan De endvidere af Deres kontoudtog se, hvor meget der er blevet overført, samt Deres børnepengenummer og i reglen den periode, som beløbet går på. Hvis det er en familiekasse for offentligt ansatte, der står for udbetalingen af børnepengene, kan De se summen af børnepengene og den tilsvarende periode i attestationen for udbetalingerne, dersom børnepengene udbetales sammen med lønnen. Skulle De ikke have krav på børnepenge, eller skal De tilbagebetale børnepenge, De allerede har fået udbetalt, vil familiekassen ligeledes give Dem skriftlig besked herom. 16. Hvordan kan De klage over en afgørelse? Dersom De ikke er enig i en afgørelse fra Deres familiekasse, kan De gøre indsigelse herimod. Afgørelsen bliver så gennemgået endnu en gang af Deres familiekasse. Indsigelsen skal indleveres rettidigt, det vil sige inden for en måned, efter at afgørelsen er blevet bekendtgjort, til familiekassen i skriftlig form. De kan også personligt få den taget til protokols dér. Klageproceduren er gratis. Hvis Deres indsigelse ikke kan imødekommes eller kun kan imødekommes delvis, får De en afgørelse om indsigelsen. De kan påklage denne afgørelse hos det kompetente skatteankenævn; denne sagsprocedure er afgiftspligtig. Sagen skal anlægges rettidigt inden for en måned, efter at afgørelsen om indsigelsen er blevet bekendtgjort. 15

16 17. Hvornår skal De tilbagebetale børnepenge? Hvis De har fået børnepenge med urette, skal De betale disse tilbage uden hensyn til, hvem der måtte være skyld i det. Dette gælder også, dersom familiekassen på Deres foranledning ikke har overført børnepengene til Deres konto, men til tredjemands konto. Som indehaver af kravet på børnepenge er og bliver De nemlig debitor i relation til kravet om tilbagebetaling. De får en meddelelse fra familiekassen om tilbagebetalingskravet. Det beløb, der skal tilbagebetales, forfalder til betaling straks i sin helhed. Dersom De fremover har krav på børnepenge, kan de børnepenge, der er modtaget med urette, også modregnes i Deres krav på løbende børnepengeudbetaling eller et beløb til efterbetaling med op til halvdelen heraf. Fremsættelse af klage over meddelelsen om tilbagebetalingskravet bevirker ikke nogen udsættelse af Deres pligt til øjeblikkelig tilbagebetaling i fuldt omfang. De skal trods iværksættelsen af klageproceduren principielt foreløbig overføre det beløb, der kræves tilbagebetalt. 18. Hvornår bliver Deres krav på børnepenge kontrolleret? Familiekassen kontrollerer over hele forløbet med børnepengeudbetaling med visse mellemrum, om forudsætningerne for Deres krav på børnepenge stadig foreligger og børnepengene udbetales med det korrekte beløb. Således skal det f.eks. konstateres, om De stadig opholder Dem i Tyskland og om børnene lever i Deres husstand, Børnenes skolegang, erhvervsuddannelse eller studium stadig finder sted. Familiekassen kontrollerer med jævne mellemrum børnenes tilhørsforhold til husstanden (delvis afstemt med folkeregistret). Hvis det med henblik på kontrol af kravet på børnepenge er påkrævet med Deres medvirken, får De i givet fald et spørgeskema, eller De får ved en rekvisitionsskrivelse besked på, hvad der er brug for af hhv. oplysninger eller dokumentation. Hvis det skulle være påkrævet med en attest fra en anden instans, er der for det meste allerede vedlagt en tilsvarende formular. Udfyld spørgeskemaet omhyggeligt og fuldstændigt og vedlæg det nødvendige materiale. For at det ikke skal komme til nogen afbrydelse af betalingerne, bør De om muligt forelægge materialet for Deres familiekasse inden for fire uger. Til denne form for medvirken er De udtrykkeligt forpligtet ifølge 93, stk. 1, i den tyske afgiftsforordning. Hvis De ikke lever op til Deres lovbestemte pligt til at medvirke, må De påregne retlige følger til Deres ugunst. Familiekassen er nødt til at afvise at fastsætte børnepengene eller evt. også med tilbagevirkende kraft nødt til at ændre disse. Kontrolforanstaltningerne fra familiekassens side fritager Dem ikke for Deres egen forpligtelse til uden ugrundet ophold at give meddelelse om ændringer, der er relevante for kravet på børnepenge. 19. Hvorledes bliver Deres persondata beskyttet? Med henblik på den løbende udbetaling af børnepenge er det nødvendigt delvis at foretage maskinel behandling og lagring af de data, der fremgår af Deres sagsmappe om børnepenge. Alle Deres oplysninger er omfattet af skattehemmeligheden og datasikkerhedsbestemmelserne. Andre instanser får kun Deres data fremsendt, dersom dette er påkrævet, for at de kan løse deres opgaver, og lovhjemlet. Status per: juli 2015 FK KG

Vejledning om børnepenge Indholdsfortegnelse

Vejledning om børnepenge Indholdsfortegnelse Vejledning om børnepenge Indholdsfortegnelse 1. Hvem får børnepenge?...3 2. Hvad skal De som børnepengeberettiget meddele Deres familiekasse?...3 3. Hvilke børn kan man få børnepenge for?...5 4. Hvilke

Læs mere

Vejledning om børnepenge Indholdsfortegnelse

Vejledning om børnepenge Indholdsfortegnelse Vejledning om børnepenge Indholdsfortegnelse 1. Hvem får børnepenge?...3 2. Hvad skal De som børnepengeberettiget meddele Deres familiekasse?...4 3. Hvilke børn kan man få børnepenge for?...5 4. Hvilke

Læs mere

Børnepenge i grænseoverskridende sager (Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz) Anvendelse af overstatslig ret

Børnepenge i grænseoverskridende sager (Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz) Anvendelse af overstatslig ret Børnepenge i grænseoverskridende sager (Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz) Anvendelse af overstatslig ret Denne vejledning skal give dig et overblik over de særlige

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov nr.

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningsskema

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Sommerferie / Turister.

Sommerferie / Turister. Alle berørte afdelinger på Fyn Regnskabsafdelingen Økonomi og planlægning Kontakt: Kontakt: Merete Britt Mertz/Irene Lundgreen Volder/Leene Feo Holte britt.lundgreen@ ouh.regionsyddanmark.dk Direkte Direkte

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Jobsøgning i det udvidede Europa

Jobsøgning i det udvidede Europa Jobsøgning i det udvidede Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender CMI/Digital Vision Europa-Kommissionen 1 Hvor kan jeg søge arbejde? Fri bevægelighed for personer

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2, i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere