PROCEDUREBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROCEDUREBESKRIVELSE"

Transkript

1 Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen Stormrådets meddelelse om stormflod Orientering til selskaberne Selvrisiko... 6 Skadelidte anmelder Oplysninger fra et andet selskab Behandling af ikke-elektroniske anmeldelser Nødvendige oplysninger Fordeling af sager Hensættelser Kvittering til skadelidte Ikke-erklæret stormflod straksafvisning... 16

2 Side 2 Fase 2 Indhent oplysninger Indledende sagsbehandling Er bygningen/løsøret brandforsikret? Er bygningen placeret i et stormflodsramt område? Er anmeldelsen rettidig? BBR og selvrisiko BBR Selvrisiko Skaden under selvrisikoens størrelse Taksation Iværksættelse Frist Dispensation fra frist Besigtigelse Taksatorformular Fototaksation Yderligere oplysninger fra taksator/andre Samlet skadeopgørelse Skadeopgørelse sendes til skadelidte Skadelidtes bemærkninger Godkendelse af skadeopgørelse Fase 3 - Afgør sag/erstatning Afgørelsen Frist for afgørelsen... 39

3 Side 3 Principper for opgørelse af erstatning Genanskaffelsesprincippet Erstatningsopgørelse i praksis Skader på fast ejendom (private) Skader på erhvervsbygninger 30 %- reglen Skader på privat løsøre Skader på erhvervsløsøre afskrivningsstabeller (vejledende) Afskrivningstabeller, bygning Afskrivningstabeller, privat løsøre Selvrisiko Trappemodellen års hændelser års hændelser Negativlisten Afgørelse godkendelse Dokumentation for udbetaling Afgørelse - afvisning Fase 4 udbetaling Udbetalingstyper UDbetaling uden dokumentation Udbetaling med dokumentation Eget arbejde - kontanterstatning TIlpasning af Hensættelsen... 62

4 Side 4 Fase 5 Afslutning af sag Forældelse Klager Skadelidtes klage Klagevejledning Stormrådets behandling af en klage Stormrådets afgørelse af klage INDLEDNING Denne procedurebeskrivelse skal læses og anvendes som et supplement til den bekendtgørelse, der handler om forsikringsselskabernes behandling af sager om stormflod. Beskrivelsen er ikke udtømmende, men vil fungere som et opslagsværk til brug for forsikringsselskabets sagsbehandling af stormflodssager. Der vil løbende ske udvikling af dokumentet på basis af tilbagemeldinger fra bl.a. brugerne af systemet. Ved sekretariatets årlige møder med forsikringsselskaberne vil det være et fast punkt at drøfte erfaringer med stormflods- og oversvømmelsesordningen, herunder også brug af Stormbasen. Beskrivelsen er opbygget efter sagsgangene i Stormbasen med udgangspunkt i de fem faser, som sagsbehandlingen er opdelt i: 1) Opstart af sag 2) Indhent oplysninger 3) Afgør sag/erstatning 4) Anmod om udbetaling 5) Afslutning af sag Der findes en række bokse, der indeholder praktiske trinfor-trin guides til, hvordan en handling konkret udføres i Stormbasen.

5 Side 5 FASE 1 OPSTART AF SAG HÆNDELSEN - STORMRÅDETS MEDDELELSE OM STORMFLOD En grundlæggende forudsætning for, at der kan udbetales erstatning efter stormflodsordningen er, at der er erklæret stormflod. Stormrådet afgør hurtigst muligt efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet, om der har været stormflod, og hvilke geografiske områder, der har været ramt. Områderne defineres ved markering på et landkort samt ved oplistning af de postnumre, som kan være ramt. Stormrådet udsender umiddelbart herefter en meddelelse om stormflodshændelsen til offentligheden og selskaberne. Meddelelsen fremgår også som en nyhed på Stormrådets hjemmeside. - ORIENTERING TIL SELSKABERNE Stormrådet sender afgørelsen om stormflod til forsikringsselskaberne, og oplyser her om, at selskabernes skadesbehandling vil kunne påbegyndes. Meddelelsen sendes fra Stormbasen samtidig med, at stormfloden oprettes som en hændelse i systemet. Meddelelsen sendes ud til den adresse, forsikringsselskaberne har opgivet til Stormbasen. Det er selskabernes ansvar, at sekretariatet har selskabets aktuelle kontaktoplysninger i Stormbasen.

6 Side 6 og øvrige kontaktoplysninger kan rettes ved klik på Administration i topmenuen, Indstillinger i undermenuen og valg af fanen Forsikringsselskab. Kun administratorer i Stormbasen kan rette oplysningerne om forsikringsselskabet (se fig. 1). - SELVRISIKO Det fremgår af meddelelsen, om Stormrådet har vurderet oversvømmelsen til at være en års hændelse" eller en mere end 50 års hændelse", hvilket har betydning for selvrisikoens størrelse. Dette findes der flere informationer om under fase 3. Én stormflodshændelse kan omfatte begge typer hændelser, års hændelser og mere end 50 års hændelser fordelt på flere områder. Stormbasens opdeling i områder sørger for at anmeldte skader, får korrekt selvrisiko.

7 Side 7 Fig. 1: Her ses og rettes forsikringsselskabets oplysninger.

8 Side 8 SKADELIDTE ANMELDER Skadelidte anmelder en stormflodsskade via Stormbasen eller via et anmeldelsesskema (findes på til sit forsikringsselskab. Der gælder en anmeldelsesfrist på 2 måneder fra skadestidspunktet. I praksis regnes denne frist fra det tidspunkt, hvor Stormrådet har offentliggjort sin afgørelse om stormflod. Skadelidte skal anmelde skader til det forsikringsselskab, hvor det beskadigede er brandforsikret. I de tilfælde, hvor der er sket skader på både bygning og løsøre, skal anmeldelse ske til det forsikringsselskab, som har forsikret bygningen. I sådanne tilfælde varetager det forsikringsselskab, hvor bygningen er forsikret, sagsbehandlingen. Dette selskab er således bl.a. ansvarlig for behandlingen af sagen fra start til slut, herunder også for indhentelse af de nødvendige oplysninger fra det selskab, hvor løsøret er brandforsikret. - OPLYSNINGER FRA ET ANDET SELSKAB Oplysninger fra det andet selskab kan indhentes i Stormbasen ved at klikke på Send brev/ i handlingsmenuen. Som modtager vælges 3. part, og som brevskabelon vælges Anmod om oplysninger. For at modtageren kan svare, skal du vælge en blanket, som passer til det du ønsker modtageren skal svare på. Blanketten Generelle oplysninger kan bruges til de fleste anmodninger og giver modtageren et tekstfelt, hvor der kan skrives et svar. For yderligere se systemforklaringen om Anmodninger (se fig. 2) - BEHANDLING AF IKKE-ELEKTRONISKE ANMELDELSER Ved skadelidtes elektroniske anmeldelse registreres alle oplysninger automatisk i Stormbasen. Hvis skadelidte ikke anmelder skaden elektronisk via Stormbasen til sit forsikringsselskab, skal selskabet manuelt registrere anmeldelsen i Stormbasen.

9 Side 9 Ved anmeldelse på papir foregår registrering af nye sager ved at klikke på Sagsbehandling i topmenuen og derefter Opret sag i undermenuen. Når oplysningerne fra skadelidte er tastet ind i formularen, skal sagen oprettes ved klik på Indsend anmeldelse til højre i bunden af formularen. Husk at dokumenter på papir, s m.m., som ikke er i Stormbasen, skal lægges ind i Stormbasen ved at klikke på Tilføj dokumenter i handlingsmenuen (se fig. 3). Ved modtagelse af anmeldelser på papir kan der mangle oplysninger fra skadelidte, som er nødvendige for behandling af sagen. Disse skal indhentes fra skadelidte, før sagen kan behandles yderligere.

10 Side 10 Fig. 2: Gå til anmod om oplysninger i Stormbasen.

11 Side 11 - NØDVENDIGE OPLYSNINGER Hvilke oplysninger, der er nødvendige, fremgår direkte af sagsbehandlingsbekendtgørelsens 6, og der findes i Stormbasen standardskema til registrering af disse oplysninger. Oplysningerne er følgende: Anmeldelsesdato Sagsbehandlers navn Sagsbehandlende forsikringsselskab Skadelidtes forsikringsselskab Skadelidtes og evt. anden anmelders navn, adresse, postnummer, by og kommune Skadelidtes og evt. anden anmelders eventuelle telefonnummer og -adresse Skadelidtes bank og kontonummer Skadested inklusive adresse, postnummer, by og kommune Skadetidspunkt Skadetype Ejendomsnummer (BBR) på den ejendom, hvor skaden er sket Hensættelse til brug for senere erstatningsudbetaling Taksators navn Dato for aftale om besigtigelse Dato for besigtigelse Skadetype og omfang Opgørelse af skader fordelt på entrepriser Dato for skadelidtes underskrift Dato for afgørelse af erstatning Beløb til udbetaling Alle øvrige oplysninger, som forsikringsselskabet modtager, og som har tilknytning til den konkrete sag Indeholder en anmeldelse ikke alle oplysningerne, skal skadelidte kontaktes via Send brev/ i handlingsmenuen i Stormbasen (se mere i systemforklaringen Send brev/ ).

12 Side 12 Fig. 3: Oprettelse af sag i Stormbasen på baggrund af papirblanket fra skadelidte.

13 Side 13 FORDELING AF SAGER Stormbasen fordeler automatisk anmeldelser til det selskab, der skal behandle sagen. Dette sker på baggrund af skadelidtes oplysninger om forsikringsforholdene. I Stormbasen har hvert selskab en liste over de sager, som skal behandles. Nye sager, som kommer ind til selskabet lægges i undermenuen Sagsoverblik under fanen Utildelte sager (se fig. 4 på næste side). Anmeldte sager skal fordeles til en sagsbehandler. Dette sker enten ved, 1. at sagsbehandler overtager sagen, eller 2. at administrator tildeler sagen til en sagsbehandler Selskabets interne procedurer afgør, hvordan sagstildelingen sker. I tilfælde af at skadelidte har anmeldt en stormflodsskade forud for Stormrådets vurdering af hændelsen, skal anmeldelsen først behandles efter, at rådet har truffet en afgørelse. Anmeldelsen står da i venteposition i Stormbasen indtil dette tidspunkt. I. Der er to måder for sagsbehandler at overtage sager på; II. III. I fanen Utildelte sager kan sagsbehandler vælge de sager han ønsker at overtage (ved at sætte hak til venstre for de pågældende sager) og derefter klikke på knappen Overtag markerede sager i bunden til højre (se fig. 4 på næste side). Sagsbehandler kan også gå ind på den enkelte sag og klikke på Overtag sag i handlingsmenuen. Når sagsbehandler overtager sagen, flyttes den automatisk til fanen Mine sager.

14 Side 14 Fig. 4: Sagsbehandler overtager sager.

15 Side 15 Administrator kan fordele sager til sagsbehandleren. Dette sker ved, at en administrator går ind på den enkelte sag og klikker på Tildel sag i handlingsmenuen. Vælges denne fordelingsmåde, får administrator en liste med alle sagsbehandlere i selskabet og kan tildele sagen til en, af disse. HENSÆTTELSER I Stormbasen afsættes automatisk en standardhensættelse på hver sag, når skadelidte har anmeldt en skade, og denne bliver knyttet til stormflodshændelse. Standardhensættelsen bliver fastsat af Stormrådet for hver enkelt stormflod. Stormbasen opdaterer løbende hensættelsen på baggrund af taksators opgørelse af skaden. Sagsbehandleren skal sørge for at hensættelsen er retvisende, og skal således rette hensættelsen, hvis denne er åbenlyst forkert. KVITTERING TIL SKADELIDTE Stormbasen sender automatisk en besked til skadelidte om at anmeldelsen af skaden er oprettet i Stormbasen. Dette brev er en standardtekst, der bl.a. indeholder information om de registrerede oplysninger i Stormbasen og en kopi af anmeldelsen som PDF-fil. Herudover bliver skadelidte også oplyst om, at behandlingen af anmeldelsen sker under en offentlig katastrofeordning uden for forsikringsselskabets almindelige virksomhed. Når sagen er fordelt til en sagsbehandler, skal denne sende en kvittering til skadelidte med oplysninger om, hvem sagsbehandleren er, hvordan sagsbehandler kan kontaktes, det videre forløb i sagen og andre relevante oplysninger. Herudover skal sagsbehandleren i denne forbindelse bede skadelidte om at sende eventuelle manglende oplysninger til sagen se mere om dette lige nedenfor.

16 Side 16 Kvitteringen er et forvaltningsretligt krav til selskabet, men den har eksempelvis også betydning, hvis der er lavet samarbejdsaftaler mellem selskaberne. Her er det vigtigt for skadelidte at vide, at anmeldelsen behandles i et andet selskab, end der, hvor det beskadigede er forsikret. Der findes i Stormbasen en brevskabelon til kvitteringsbrevet til skadelidte, der indeholder en standardtekst. Teksten i kvitteringen bør tilrettes den enkelte sag. - IKKE-ERKLÆRET STORMFLOD STRAKSAFVISNING I tilfælde af, at Stormrådet meddeler, at der ikke erklæres stormflod, skal alle sager i venteposition afvises. Dette sker ved, at sagsbehandleren oplyser skadelidte om, at sagen er afvist, da der ikke er erklæret stormflod. FASE 2 INDHENT OPLYSNINGER INDLEDENDE SAGSBEHANDLING Sagsbehandleren skal sørge for, at sagen er oplyst tilstrækkeligt. Der er tre afgørende betingelser for, at en skade kan anses for omfattet af stormflodsordningen. Forsikringsselskabet skal derfor først og fremmest sikre følgende: - ER BYGNINGEN/LØSØRET BRANDFORSIKRET? Det er et krav, at bygningen og/eller løsøret er dækket af en gyldig brandforsikring. I modsat fald skal anmeldelsen fra skadelidte afvises. NB! I modsætning til en brandforsikring på bygning med pant i ejendommen kan en brandforsikring på løsøre godt være ugyldig, hvis præmien ikke er betalt rettidigt. - ER BYGNINGEN PLACERET I ET STORMFLODSRAMT OMRÅDE?

17 Side 17 Det beskadigede skal være placeret i et stormflodsramt område. Hvis skadelidte anmelder en skade på et sted, der ligger uden for det område, hvor Stormrådet har erklæret stormflod, skal anmeldelsen som udgangspunkt afvises. I særlige tilfælde, f.eks. hvis der er tvivl om, et skadested ligger i det erklærede stormflodsområde, kontaktes Stormrådet med henblik på at afklare dette inden en eventuel afvisning af anmeldelsen. Stormbasen forbinder en sag med et stormflodsramt område ud fra det postnummer, skadelidte angiver ved anmeldelsen. Det er derfor op til sagsbehandler at eftersikre, at bygningen ligger i det ramte område og er berørt at stormfloden. Dette kan bl.a. vurderes ud fra taksators oplysninger om skadestedets placering. - ER ANMELDELSEN RETTIDIG? I Stormbasen er der kun mulighed for at anmelde på en stormflod i 2 måneder efter, stormfloden er indtruffet /erklæret. Efter det tidspunkt kan der stadig oprettes en sag men kun på en såkaldt ikke-erklæret hændelse. Sager der ikke kan knyttes til en stormflodshændelse, og som derfor skal afvises, kan alene behandles inden for fase 1. I tilfælde af for sen anmeldelse skal selskabet vurdere, om sagens omstændigheder kan begrunde, at anmeldelse alligevel må anses for at være rettidig. Dette sker ved en høring af skadelidte, som får mulighed for at begrunde den sene anmeldelse. Der skal tungtvejende grunde til accept af en for sen anmeldelse. Dette kan f.eks. være, hvis forsinkelsen ikke skyldes skadelidtes forhold. Hvis en (eller flere) af betingelserne ikke er opfyldt, skal anmeldelsen afvises af forsikringsselskabet. Afvisningen skal være skriftlig og bestå af en begrundelse og en klagevejledning. Såfremt de angivne betingelser er opfyldt, skal forsikringsselskabet behandle sagen og herunder sørge for, at der sker taksation af skaden.

18 Side 18 BBR OG SELVRISIKO - BBR Hvis skadelidte i anmeldelsen har indtastet BBR-nummeret på en beskadiget ejendom, vil Stormbasen automatisk sikre, at den korrekte selvrisiko anvendes. Der er også mulighed for, at selskabet selv kan indtaste BBRnummeret i Stormbasen (hvis skadelidte ikke har gjort det eller har tastet et forkert nummer). Dette sker ved, at selskabet finder ejendomsnummeret (BBR-nummeret), som er offentligt tilgængeligt via BBR-nummeret anvendes til at identificere tidligere registrerede stormflodshændelser på ejendommen. I Stormbasen kan selskabet indtaste BBR-nummeret samt benytte ved at klikke på Ret skadested i handlingsmenuen, udfylde Ejendomsnummer / Byggesagsnummer, klikke på Hent adresse og derefter godkende nummeret og adressen, hvis disse stemmer med sagens oplysninger (se fig. 5 og 6). Ved bygningsskader skal der altid være registreret et BBRnummer på sagen, inden der foretages taksering. Det skyldes, at der ellers er risiko for, at der anvendes forkert selvrisiko i taksatorrapporten. - SELVRISIKO Ved års hændelser sker en forhøjelse af selvrisikoen, mens skader efter +50års hændelser altid vil være omfattet af den laveste selvrisiko. +50års hændelser medfører heller ikke en stigning i selvrisikoen. (Se mere herom i afsnit 3, e. om selvrisiko.) Ved udbetalinger i sager i Stormbasen foretager Stormbasen automatisk forhøjelse af selvrisiko i BBR.

19 Side 19 Fig. 5: Ret skadested / tilføj BBR-nummer #1

20 Side 20 Fig. 6: Ret skadested / tilføj BBR-nummer #2

21 Side 21 SKADEN UNDER SELVRISIKOENS STØRRELSE Hvis skadens omfang er under minimumsselvrisikoen, skal skadelidte orienteres om, at der ikke kan udbetales erstatning for skaderne, selv om disse måtte være omfattet af stormflodsordningen. Meddelelsen til skadelidte skal indeholde begrundelsen for afslutning af sagen samt en klagevejledning. Herefter kan sagen afsluttes. TAKSATION - IVÆRKSÆTTELSE Taksator kan kun tilføje oplysninger til en sag via de blanketter, som sagsbehandleren sender. De væsentligste blanketter vil for taksator være en elektronisk udgave af en taksatorrapport og en blanket, som giver taksator mulighed for at indtaste den aftalte dato for besigtigelse i Stormbasen. Da taksator ikke har adgang til sagens oplysninger, skal sagsbehandleren sende alle de nødvendige oplysninger til taksator. Dette gælder også i de tilfælde, hvor sagsbehandler og taksator er identiske. Taksator kan kun afgive oplysninger til en sag, hvis sagsbehandler har sendt en blanket til taksator. I Stormbasen udsendes blanketter til taksator ved klik på Send brev/ i handlingsmenuen. I forbindelse med taksation er der to relevante blanketter - én til oplysning om dato for aftalt besigtigelse, og én som indeholder skemaet til udarbejdelse af taksatorrapport (se mere i systemforklaringen Send brev/ ). I forbindelse med at sagsbehandler sender anmodningen om taksation til taksator, er det naturligt, at sagsbehandler vedhæfter både blanketten til indberette besigtigelsesdato og til taksators udfyldelse af taksatorformularen.

22 Side 22 Det gøres ved klik på Send brev/ dernæst vælges Taksator under modtager, og som brevskabelon vælges Anmod taksator om oplysninger. Muligheden for indhold i mailen dukker nu op på skærmen og blanketten Aftale om taksation af kan vælges. Der er flere forskellige blanketter, da der kan indgås særskilt aftale om taksation for hver del (f.eks. bygning for sig og løsøre for sig). Taksator skal udfylde en blanket for hver skadetype (bygning, løsøre etc.), sagen indeholder (se fig. 10 og 11). - FRIST Forsikringsselskabet skal sørge for, at der udarbejdes en taksatorrapport senest 22 arbejdsdage efter den dag, hvor besigtigelsen har fundet sted. Da besigtigelse af bygning og løsøre ikke nødvendigvis foregår samme dag, har hver del sin egen tidsfrist baseret på den aftalte dag for besigtigelse af netop den del. Fristerne kan ses på forsiden af den enkelte sag i venstre side af billedet samt i den yderste højre kolonne ud for hver sag i Sagsoverblik (se fig. 7 ). - DISPENSATION FRA FRIST I ganske særlige tilfælde kan Stormrådet dispensere fra den angivne tidsfrist på 22 arbejdsdage, f.eks. i tilfælde af ekstraordinært mange stormflodsskader. I så fald er det op til forsikringsselskabet at ansøge rådet om dispensation. Ansøgning skal ske inden fristens udløb, og i øvrigt straks man bliver opmærksom på, at der er et behov for mere tid. Overskrides en tidsfrist registreres dette i Stormbasen, og tidsfristen fremhæves med rød i oplysningerne om sagen. Det er et krav, at der er et rimeligt flow i en sag. Selskabet kan eksempelvis ikke på grund af et højt antal almindelige forsikringssager udsætte taksation af stormflodsskader.

23 Side 23 Stormrådet kan give dispensation fra en frist, og dette skal sagsbehandleren anmode om ved at klikke på Anmod om dispensation i den pågældende sags handlingsmenu (se fig. 8 og9).

24 Side 24 Fig. 7: Tidsfrister i sagsoverblik

25 Side 25 Fig. 8: Tidsfrister og dispensation #1

26 Side 26 Fig. 9: Tidsfrister og dispensation # 2

27 Side 27 - BESIGTIGELSE Taksator indgår aftale med skadelidte om tidspunkt for besigtigelse, og taksator gemmer datoen på sagen via den blanket, som sagsbehandleren har fremsendt. Herefter skal taksator besigtige skaderne. Besigtigelse skal så vidt muligt foretages sammen med skadelidte. På skadestedet gennemgår taksator sammen med skadelidte den foreløbige opgørelse af skaderne. Efterfølgende skal taksator orientere skadelidte om, hvornår skadelidte kan forvente en rapport til gennemsyn. - TAKSATORFORMULAR Når skaderne er besigtiget, skal taksator udfylde taksatorformularen, som sagsbehandleren også har sendt en blanket til. Taksatorformularen udarbejdes på et skema, som er udarbejdet af Stormrådet. Formularen skal indeholde en opgørelse over erstatningsbeløbets sammensætning, herunder oplysninger om udgifternes fordeling i forhold til de enkelte entrepriser mv. i henhold til skemaet. Yderligere skal formularen indeholde andre relevante oplysninger om skaden. For udførlig beskrivelse af, hvordan man udfylder taksatorformularen - se systemforklaringen Blanket til taksation og se endvidere eksempler fra en taksatorformular i fig. 12 og FOTOTAKSATION Taksation i form af fotodokumentation fra skadelidte kan ske i de tilfælde, hvor selskabet vurderer, at dette er tilstrækkeligt til at fastlægge skadens omfang. - YDERLIGERE OPLYSNINGER FRA TAKSATOR/ANDRE Det kan være nødvendigt for sagsbehandleren at indhente yderligere oplysninger i sagen, hvis taksatorrapporten er

28 Side 28 mangelfuld. Dette kan f.eks. være, hvis der er tvivl om skaden er forårsaget af stormfloden, eller om skadelidte selv eller 3. part har forårsaget skaden. Indhentning af yderligere oplysninger fra både skadelidte, taksator og 3. part kan foretages via Send brev/ i Stormbasen. Spørgsmål til taksator sendes altid via Taksatorformular blanketten under brevskabelonen anmod om taksation). Ved spørgsmål til skadelidte og andre vælges brevskabelonen Anmodning om oplysninger og blanketten generelle oplysninger. Afhængig af situationen vælges andre skabeloner og blanketter. SAMLET SKADEOPGØRELSE Når taksator har udarbejdet en taksatorformular for hver del af en skade, skal sagsbehandleren vurdere disse. Herefter skal sagsbehandleren godkende alle formularer fra taksator i en samlet skadeopgørelse, som sendes til skadelidte godkendelse. I Stormbasen udarbejdes den samlede skadeopgørelse ved klik på Opgør skade i handlingsmenuen (husk at alle dele af skaden skal være takseret i Stormbasen inden skaden gøres op!). Du får vist et billede med en samling af alle takseringer i sagen og hvis det ser ud til at være korrekt kan du klikke på knappen Opgør skade i nederste højre hjørne. Når du klikker her ledes du automatisk videre til et billede, hvor du kan sende taksatorrapporten til skadelidte med henblik på skadelidtes bemærkninger og godkendelse. Skadelidte skal have medsendt en blanket Svar på samlet taksatorrapport, så skadelidte kan sende bemærkninger og godkendelse ind til Stormbasen. Husk også at vedhæfte taksatorrapporten (kaldet Skadeopgørelse for at undgå forveksling med taksators arbejde), så skadelidte har noget at tage stilling til (se fig. 14 til 17).

29 Side 29 Fig. 10: Blanket til taksator #1

30 Side 30 Fig. 11: Blanket til taksator #2

31 Side 31 Fig.12: Eksempel på trin 5 i løsørerapport.

32 Side 32 Fig. 13: Eksempel på trin 5 i bygningsrapport

33 Side 33 SKADEOPGØRELSE SENDES TIL SKADELIDTE Sagsbehandleren sender den samlede taksatoropgørelse til skadelidte. Er der udfyldt forskellige formularer for bygning og løsøre, kan sagsbehandleren eventuelt sende disse hver for sig til skadelidte, inden den samlede skadeopgørelse laves. Dette er mest relevant i de sager, hvor sagsbehandleren vurderer, at skadelidte vil have bemærkninger til formularen, som kan have betydning for den samlede opgørelse af skaden. Skadelidte har herefter 14 dage til at godkende opgørelsen og fremkomme med eventuelle bemærkninger. Denne frist bliver ikke medregnet i ovennævnte frist på 22 arbejdsdage for udarbejdelse af taksatorrapporten. Sagsbehandleren har en pligt til at rykke skadelidte for svar, hvis dette skønnes relevant eller nødvendigt. - SKADELIDTES BEMÆRKNINGER Hvis skadelidte har bemærkninger til den samlede taksatoropgørelse, skal sagsbehandleren sende disse til taksator. Sammen med bemærkningerne vedhæfter sagsbehandleren en tom taksatorformular. Heri får taksator mulighed for at kommentere bemærkningerne og foretage eventuelle ændringer af den oprindelige formular og opgørelse af skaden. Denne proces fortsættes indtil der ikke længere er nye, relevante oplysninger fra parterne. Når taksator har indsendt sidste vurdering af bemærkninger, laver sagsbehandleren en ny samlet skadeopgørelse, som sendes til skadelidte. - GODKENDELSE AF SKADEOPGØRELSE Når skadelidte har godkendt skadeopgørelsen, skal sagsbehandleren godkende opgørelsen i systemet.

34 Side 34 Dette gælder også, hvis skadelidte efter svarfristens udløb ikke har godkendt skadeopgørelsen eller har sendt bemærkninger. Når den samlede skadeopgørelse skal godkendes enten med eller uden skadelidtes samtykke, klik på Tilføj oplysninger og vælg herefter mellem blanketterne Godkendelse af samlet skadeopgørelse eller Godkendelse af samlet skadeopgørelse uden samtykke Herefter svares ja til Kan taksatorrapport godkendes eller Fortsæt sagsbehandling uden samtykke. Indtast en dato for godkendelsen i datofeltet. Klik herefter på Indsend oplysninger.

35 Side 35 Fig. 14: Opgør skade

36 Side 36 Fig. 15: Opgør skade #2

37 Side 37 Fig. 16: Send taksatorrapport til skadelidte

38 Side 38 Fig. 17: Send taksatorrapport til skadelidte #2

39 Side 39 FASE 3 - AFGØR SAG/ERSTATNING AFGØRELSEN Når alle relevante oplysninger er indhentet til sagen, kan sagsbehandler træffe en afgørelse. Afgørelsen er selskabets samlede vurdering af, om en anmeldelse er omfattet af stormflodsordningen, og om skadelidte således er berettiget til erstatning. Inden selskabet kan afgøre en sag, skal sagsbehandleren sørge for, at der er anvendt korrekte opgørelsesprincipper og den rigtige selvrisiko i skadeopgørelse, og herudover om skaderne er omfattet af negativlisten. - FRIST FOR AFGØRELSEN Selskabet har 22 arbejdsdage til at træffe en afgørelse i en sag. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor selskabet kan lave den endelige skadeopgørelse dvs. det tidspunkt, hvor skadelidte har godkendt opgørelsen (eller fristen for skadelidtes bemærkninger er udløbet). Skadeopgørelsen udgør grundlaget for forsikringsselskabets afgørelse af erstatningens størrelse. I Stormbasen er afgørelsesfristen indbygget, og systemet vil holde øje med at fristen bliver overhold i hver enkelt sag (se fig. 8). I det tilfælde igangsættes tidsfristen, når sagsbehandlingen genoptages efter udløbet af skadelidtes frist for svar. PRINCIPPER FOR OPGØRELSE AF ERSTATNING Sagsbehandler har ansvaret for, at indholdet af taksatorrapporten er korrekt. Forud for selskabets fastsættelse af erstatningsbeløbet bør rapporten derfor efterses, særligt i forhold til den beregnede selvrisiko og erstatningsposterne. Det kan f.eks. være kontrol af, hvorvidt der er medregnet uberettigede udgifter til udbedring af indirekte tab, herunder driftstab eller udgifter til poster nævnt på negativlisten.

40 Side 40 - GENANSKAFFELSESPRINCIPPET Ifølge 2 i bekendtgørelse om forsikringsselskabernes sagsbehandling af stormflodssager, opgøres erstatning for skader på fast ejendom og løsøre forårsaget af stormflod til genanskaffelsesprisen for en tilsvarende genstand med fradrag for slid og ælde i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen. Nedenfor er nærmere beskrevet, hvordan disse principper anvendes på stormflodsskader og oversvømmelsesskader. Opgørelsesmåden gælder fra og med 6. december ERSTATNINGSOPGØRELSE I PRAKSIS - SKADER PÅ FAST EJENDOM (PRIVATE) Genanskaffelsesprincippet med afskrivninger Erstatning for private bygningsskader opgøres efter genanskaffelsesprincippet. For enkelte skader gælder en levetidsog afskrivningstabel, der i givet fald tages udgangspunkt i. Skader der ikke er omfattet af en tabel, opgøres til nyværdi. Fradraget i erstatningen efter afskrivningstabellerne beregnes af den samlede udgift til dækning af skaden inkl. arbejdsløn. Hvis der er tvivl, om et materiale er omfattet af en tabel, kommer tvivlen skadelidte til gode. Hvis der er tvivl om det beskadiges faktiske alder, må dette forsøges afgjort mellem skadelidte og taksator. Tvivl skal tilgodese skadelidte. Afgrænsning af skade Skaden erstattes til nærmeste afgrænsede flade, således at skader af ren kosmetisk art samt farveforskelle mellem reparerede genstande og de ubeskadigede genstande ikke dækkes. Ved skader på f.eks. fliser/klinker i bad, toilet, køkken eller bryggers, vil kun den skaderamte flise blive udskiftet, selv om det ikke er muligt at skaffe fliser/klinker, der er identiske/tilsvarende med de andre fliser/klinker i rummet. Det samme gælder for sanitet i bad/toilet.

41 Side 41 Der ydes som udgangspunkt erstatning for skade op til nærmeste flade, selvom der alene har stået vand i 30 cm højde. Partielle skader Partielle skader erstattes fuldt ud uden afskrivning, medmindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse. Totalskade Ved totalskader kan erstatningen opgøres i henhold til ovennævnte tabeller. Kontanterstatning Erstatningen kan opgøres som kontanterstatning. Timetaksten til brug herfor oplyses af Stormrådet. Lovliggørelse Lovliggørelsesomkostninger erstattes. - SKADER PÅ ERHVERVSBYGNINGER 30 % - REGLEN Erstatningen for erhvervsbygninger opgøres efter 30 % - reglen. Det betyder, at hvis det beskadigede, før skaden skete, var værdiforringet med end 30 % af nyværdien, f.eks. pga. slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der forholdsmæssig erstatning. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning eller andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og dvs. ikke på baggrund af erstatningstabeller. Hvis det beskadigede kan repareres, betales hele udgiften til reparationen uanset eventuel værdiforringelse. Er det derimod nødvendigt at udskifte det beskadigede helt, vurderes skaden i forhold til 30 % -reglen. - SKADER PÅ PRIVAT LØSØRE Løsøre mindre end 2 år gammelt For løsøre, der er mindre end 2 år gammelt og i øvrigt ubeskadiget, ydes erstatning svarende til genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet - uden fradrag. For løsøre, der er

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere