PROCEDUREBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROCEDUREBESKRIVELSE"

Transkript

1 Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen Stormrådets meddelelse om stormflod Orientering til selskaberne Selvrisiko... 6 Skadelidte anmelder Oplysninger fra et andet selskab Behandling af ikke-elektroniske anmeldelser Nødvendige oplysninger Fordeling af sager Hensættelser Kvittering til skadelidte Ikke-erklæret stormflod straksafvisning... 16

2 Side 2 Fase 2 Indhent oplysninger Indledende sagsbehandling Er bygningen/løsøret brandforsikret? Er bygningen placeret i et stormflodsramt område? Er anmeldelsen rettidig? BBR og selvrisiko BBR Selvrisiko Skaden under selvrisikoens størrelse Taksation Iværksættelse Frist Dispensation fra frist Besigtigelse Taksatorformular Fototaksation Yderligere oplysninger fra taksator/andre Samlet skadeopgørelse Skadeopgørelse sendes til skadelidte Skadelidtes bemærkninger Godkendelse af skadeopgørelse Fase 3 - Afgør sag/erstatning Afgørelsen Frist for afgørelsen... 39

3 Side 3 Principper for opgørelse af erstatning Genanskaffelsesprincippet Erstatningsopgørelse i praksis Skader på fast ejendom (private) Skader på erhvervsbygninger 30 %- reglen Skader på privat løsøre Skader på erhvervsløsøre afskrivningsstabeller (vejledende) Afskrivningstabeller, bygning Afskrivningstabeller, privat løsøre Selvrisiko Trappemodellen års hændelser års hændelser Negativlisten Afgørelse godkendelse Dokumentation for udbetaling Afgørelse - afvisning Fase 4 udbetaling Udbetalingstyper UDbetaling uden dokumentation Udbetaling med dokumentation Eget arbejde - kontanterstatning TIlpasning af Hensættelsen... 62

4 Side 4 Fase 5 Afslutning af sag Forældelse Klager Skadelidtes klage Klagevejledning Stormrådets behandling af en klage Stormrådets afgørelse af klage INDLEDNING Denne procedurebeskrivelse skal læses og anvendes som et supplement til den bekendtgørelse, der handler om forsikringsselskabernes behandling af sager om stormflod. Beskrivelsen er ikke udtømmende, men vil fungere som et opslagsværk til brug for forsikringsselskabets sagsbehandling af stormflodssager. Der vil løbende ske udvikling af dokumentet på basis af tilbagemeldinger fra bl.a. brugerne af systemet. Ved sekretariatets årlige møder med forsikringsselskaberne vil det være et fast punkt at drøfte erfaringer med stormflods- og oversvømmelsesordningen, herunder også brug af Stormbasen. Beskrivelsen er opbygget efter sagsgangene i Stormbasen med udgangspunkt i de fem faser, som sagsbehandlingen er opdelt i: 1) Opstart af sag 2) Indhent oplysninger 3) Afgør sag/erstatning 4) Anmod om udbetaling 5) Afslutning af sag Der findes en række bokse, der indeholder praktiske trinfor-trin guides til, hvordan en handling konkret udføres i Stormbasen.

5 Side 5 FASE 1 OPSTART AF SAG HÆNDELSEN - STORMRÅDETS MEDDELELSE OM STORMFLOD En grundlæggende forudsætning for, at der kan udbetales erstatning efter stormflodsordningen er, at der er erklæret stormflod. Stormrådet afgør hurtigst muligt efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet, om der har været stormflod, og hvilke geografiske områder, der har været ramt. Områderne defineres ved markering på et landkort samt ved oplistning af de postnumre, som kan være ramt. Stormrådet udsender umiddelbart herefter en meddelelse om stormflodshændelsen til offentligheden og selskaberne. Meddelelsen fremgår også som en nyhed på Stormrådets hjemmeside. - ORIENTERING TIL SELSKABERNE Stormrådet sender afgørelsen om stormflod til forsikringsselskaberne, og oplyser her om, at selskabernes skadesbehandling vil kunne påbegyndes. Meddelelsen sendes fra Stormbasen samtidig med, at stormfloden oprettes som en hændelse i systemet. Meddelelsen sendes ud til den adresse, forsikringsselskaberne har opgivet til Stormbasen. Det er selskabernes ansvar, at sekretariatet har selskabets aktuelle kontaktoplysninger i Stormbasen.

6 Side 6 og øvrige kontaktoplysninger kan rettes ved klik på Administration i topmenuen, Indstillinger i undermenuen og valg af fanen Forsikringsselskab. Kun administratorer i Stormbasen kan rette oplysningerne om forsikringsselskabet (se fig. 1). - SELVRISIKO Det fremgår af meddelelsen, om Stormrådet har vurderet oversvømmelsen til at være en års hændelse" eller en mere end 50 års hændelse", hvilket har betydning for selvrisikoens størrelse. Dette findes der flere informationer om under fase 3. Én stormflodshændelse kan omfatte begge typer hændelser, års hændelser og mere end 50 års hændelser fordelt på flere områder. Stormbasens opdeling i områder sørger for at anmeldte skader, får korrekt selvrisiko.

7 Side 7 Fig. 1: Her ses og rettes forsikringsselskabets oplysninger.

8 Side 8 SKADELIDTE ANMELDER Skadelidte anmelder en stormflodsskade via Stormbasen eller via et anmeldelsesskema (findes på til sit forsikringsselskab. Der gælder en anmeldelsesfrist på 2 måneder fra skadestidspunktet. I praksis regnes denne frist fra det tidspunkt, hvor Stormrådet har offentliggjort sin afgørelse om stormflod. Skadelidte skal anmelde skader til det forsikringsselskab, hvor det beskadigede er brandforsikret. I de tilfælde, hvor der er sket skader på både bygning og løsøre, skal anmeldelse ske til det forsikringsselskab, som har forsikret bygningen. I sådanne tilfælde varetager det forsikringsselskab, hvor bygningen er forsikret, sagsbehandlingen. Dette selskab er således bl.a. ansvarlig for behandlingen af sagen fra start til slut, herunder også for indhentelse af de nødvendige oplysninger fra det selskab, hvor løsøret er brandforsikret. - OPLYSNINGER FRA ET ANDET SELSKAB Oplysninger fra det andet selskab kan indhentes i Stormbasen ved at klikke på Send brev/ i handlingsmenuen. Som modtager vælges 3. part, og som brevskabelon vælges Anmod om oplysninger. For at modtageren kan svare, skal du vælge en blanket, som passer til det du ønsker modtageren skal svare på. Blanketten Generelle oplysninger kan bruges til de fleste anmodninger og giver modtageren et tekstfelt, hvor der kan skrives et svar. For yderligere se systemforklaringen om Anmodninger (se fig. 2) - BEHANDLING AF IKKE-ELEKTRONISKE ANMELDELSER Ved skadelidtes elektroniske anmeldelse registreres alle oplysninger automatisk i Stormbasen. Hvis skadelidte ikke anmelder skaden elektronisk via Stormbasen til sit forsikringsselskab, skal selskabet manuelt registrere anmeldelsen i Stormbasen.

9 Side 9 Ved anmeldelse på papir foregår registrering af nye sager ved at klikke på Sagsbehandling i topmenuen og derefter Opret sag i undermenuen. Når oplysningerne fra skadelidte er tastet ind i formularen, skal sagen oprettes ved klik på Indsend anmeldelse til højre i bunden af formularen. Husk at dokumenter på papir, s m.m., som ikke er i Stormbasen, skal lægges ind i Stormbasen ved at klikke på Tilføj dokumenter i handlingsmenuen (se fig. 3). Ved modtagelse af anmeldelser på papir kan der mangle oplysninger fra skadelidte, som er nødvendige for behandling af sagen. Disse skal indhentes fra skadelidte, før sagen kan behandles yderligere.

10 Side 10 Fig. 2: Gå til anmod om oplysninger i Stormbasen.

11 Side 11 - NØDVENDIGE OPLYSNINGER Hvilke oplysninger, der er nødvendige, fremgår direkte af sagsbehandlingsbekendtgørelsens 6, og der findes i Stormbasen standardskema til registrering af disse oplysninger. Oplysningerne er følgende: Anmeldelsesdato Sagsbehandlers navn Sagsbehandlende forsikringsselskab Skadelidtes forsikringsselskab Skadelidtes og evt. anden anmelders navn, adresse, postnummer, by og kommune Skadelidtes og evt. anden anmelders eventuelle telefonnummer og -adresse Skadelidtes bank og kontonummer Skadested inklusive adresse, postnummer, by og kommune Skadetidspunkt Skadetype Ejendomsnummer (BBR) på den ejendom, hvor skaden er sket Hensættelse til brug for senere erstatningsudbetaling Taksators navn Dato for aftale om besigtigelse Dato for besigtigelse Skadetype og omfang Opgørelse af skader fordelt på entrepriser Dato for skadelidtes underskrift Dato for afgørelse af erstatning Beløb til udbetaling Alle øvrige oplysninger, som forsikringsselskabet modtager, og som har tilknytning til den konkrete sag Indeholder en anmeldelse ikke alle oplysningerne, skal skadelidte kontaktes via Send brev/ i handlingsmenuen i Stormbasen (se mere i systemforklaringen Send brev/ ).

12 Side 12 Fig. 3: Oprettelse af sag i Stormbasen på baggrund af papirblanket fra skadelidte.

13 Side 13 FORDELING AF SAGER Stormbasen fordeler automatisk anmeldelser til det selskab, der skal behandle sagen. Dette sker på baggrund af skadelidtes oplysninger om forsikringsforholdene. I Stormbasen har hvert selskab en liste over de sager, som skal behandles. Nye sager, som kommer ind til selskabet lægges i undermenuen Sagsoverblik under fanen Utildelte sager (se fig. 4 på næste side). Anmeldte sager skal fordeles til en sagsbehandler. Dette sker enten ved, 1. at sagsbehandler overtager sagen, eller 2. at administrator tildeler sagen til en sagsbehandler Selskabets interne procedurer afgør, hvordan sagstildelingen sker. I tilfælde af at skadelidte har anmeldt en stormflodsskade forud for Stormrådets vurdering af hændelsen, skal anmeldelsen først behandles efter, at rådet har truffet en afgørelse. Anmeldelsen står da i venteposition i Stormbasen indtil dette tidspunkt. I. Der er to måder for sagsbehandler at overtage sager på; II. III. I fanen Utildelte sager kan sagsbehandler vælge de sager han ønsker at overtage (ved at sætte hak til venstre for de pågældende sager) og derefter klikke på knappen Overtag markerede sager i bunden til højre (se fig. 4 på næste side). Sagsbehandler kan også gå ind på den enkelte sag og klikke på Overtag sag i handlingsmenuen. Når sagsbehandler overtager sagen, flyttes den automatisk til fanen Mine sager.

14 Side 14 Fig. 4: Sagsbehandler overtager sager.

15 Side 15 Administrator kan fordele sager til sagsbehandleren. Dette sker ved, at en administrator går ind på den enkelte sag og klikker på Tildel sag i handlingsmenuen. Vælges denne fordelingsmåde, får administrator en liste med alle sagsbehandlere i selskabet og kan tildele sagen til en, af disse. HENSÆTTELSER I Stormbasen afsættes automatisk en standardhensættelse på hver sag, når skadelidte har anmeldt en skade, og denne bliver knyttet til stormflodshændelse. Standardhensættelsen bliver fastsat af Stormrådet for hver enkelt stormflod. Stormbasen opdaterer løbende hensættelsen på baggrund af taksators opgørelse af skaden. Sagsbehandleren skal sørge for at hensættelsen er retvisende, og skal således rette hensættelsen, hvis denne er åbenlyst forkert. KVITTERING TIL SKADELIDTE Stormbasen sender automatisk en besked til skadelidte om at anmeldelsen af skaden er oprettet i Stormbasen. Dette brev er en standardtekst, der bl.a. indeholder information om de registrerede oplysninger i Stormbasen og en kopi af anmeldelsen som PDF-fil. Herudover bliver skadelidte også oplyst om, at behandlingen af anmeldelsen sker under en offentlig katastrofeordning uden for forsikringsselskabets almindelige virksomhed. Når sagen er fordelt til en sagsbehandler, skal denne sende en kvittering til skadelidte med oplysninger om, hvem sagsbehandleren er, hvordan sagsbehandler kan kontaktes, det videre forløb i sagen og andre relevante oplysninger. Herudover skal sagsbehandleren i denne forbindelse bede skadelidte om at sende eventuelle manglende oplysninger til sagen se mere om dette lige nedenfor.

16 Side 16 Kvitteringen er et forvaltningsretligt krav til selskabet, men den har eksempelvis også betydning, hvis der er lavet samarbejdsaftaler mellem selskaberne. Her er det vigtigt for skadelidte at vide, at anmeldelsen behandles i et andet selskab, end der, hvor det beskadigede er forsikret. Der findes i Stormbasen en brevskabelon til kvitteringsbrevet til skadelidte, der indeholder en standardtekst. Teksten i kvitteringen bør tilrettes den enkelte sag. - IKKE-ERKLÆRET STORMFLOD STRAKSAFVISNING I tilfælde af, at Stormrådet meddeler, at der ikke erklæres stormflod, skal alle sager i venteposition afvises. Dette sker ved, at sagsbehandleren oplyser skadelidte om, at sagen er afvist, da der ikke er erklæret stormflod. FASE 2 INDHENT OPLYSNINGER INDLEDENDE SAGSBEHANDLING Sagsbehandleren skal sørge for, at sagen er oplyst tilstrækkeligt. Der er tre afgørende betingelser for, at en skade kan anses for omfattet af stormflodsordningen. Forsikringsselskabet skal derfor først og fremmest sikre følgende: - ER BYGNINGEN/LØSØRET BRANDFORSIKRET? Det er et krav, at bygningen og/eller løsøret er dækket af en gyldig brandforsikring. I modsat fald skal anmeldelsen fra skadelidte afvises. NB! I modsætning til en brandforsikring på bygning med pant i ejendommen kan en brandforsikring på løsøre godt være ugyldig, hvis præmien ikke er betalt rettidigt. - ER BYGNINGEN PLACERET I ET STORMFLODSRAMT OMRÅDE?

17 Side 17 Det beskadigede skal være placeret i et stormflodsramt område. Hvis skadelidte anmelder en skade på et sted, der ligger uden for det område, hvor Stormrådet har erklæret stormflod, skal anmeldelsen som udgangspunkt afvises. I særlige tilfælde, f.eks. hvis der er tvivl om, et skadested ligger i det erklærede stormflodsområde, kontaktes Stormrådet med henblik på at afklare dette inden en eventuel afvisning af anmeldelsen. Stormbasen forbinder en sag med et stormflodsramt område ud fra det postnummer, skadelidte angiver ved anmeldelsen. Det er derfor op til sagsbehandler at eftersikre, at bygningen ligger i det ramte område og er berørt at stormfloden. Dette kan bl.a. vurderes ud fra taksators oplysninger om skadestedets placering. - ER ANMELDELSEN RETTIDIG? I Stormbasen er der kun mulighed for at anmelde på en stormflod i 2 måneder efter, stormfloden er indtruffet /erklæret. Efter det tidspunkt kan der stadig oprettes en sag men kun på en såkaldt ikke-erklæret hændelse. Sager der ikke kan knyttes til en stormflodshændelse, og som derfor skal afvises, kan alene behandles inden for fase 1. I tilfælde af for sen anmeldelse skal selskabet vurdere, om sagens omstændigheder kan begrunde, at anmeldelse alligevel må anses for at være rettidig. Dette sker ved en høring af skadelidte, som får mulighed for at begrunde den sene anmeldelse. Der skal tungtvejende grunde til accept af en for sen anmeldelse. Dette kan f.eks. være, hvis forsinkelsen ikke skyldes skadelidtes forhold. Hvis en (eller flere) af betingelserne ikke er opfyldt, skal anmeldelsen afvises af forsikringsselskabet. Afvisningen skal være skriftlig og bestå af en begrundelse og en klagevejledning. Såfremt de angivne betingelser er opfyldt, skal forsikringsselskabet behandle sagen og herunder sørge for, at der sker taksation af skaden.

18 Side 18 BBR OG SELVRISIKO - BBR Hvis skadelidte i anmeldelsen har indtastet BBR-nummeret på en beskadiget ejendom, vil Stormbasen automatisk sikre, at den korrekte selvrisiko anvendes. Der er også mulighed for, at selskabet selv kan indtaste BBRnummeret i Stormbasen (hvis skadelidte ikke har gjort det eller har tastet et forkert nummer). Dette sker ved, at selskabet finder ejendomsnummeret (BBR-nummeret), som er offentligt tilgængeligt via BBR-nummeret anvendes til at identificere tidligere registrerede stormflodshændelser på ejendommen. I Stormbasen kan selskabet indtaste BBR-nummeret samt benytte ved at klikke på Ret skadested i handlingsmenuen, udfylde Ejendomsnummer / Byggesagsnummer, klikke på Hent adresse og derefter godkende nummeret og adressen, hvis disse stemmer med sagens oplysninger (se fig. 5 og 6). Ved bygningsskader skal der altid være registreret et BBRnummer på sagen, inden der foretages taksering. Det skyldes, at der ellers er risiko for, at der anvendes forkert selvrisiko i taksatorrapporten. - SELVRISIKO Ved års hændelser sker en forhøjelse af selvrisikoen, mens skader efter +50års hændelser altid vil være omfattet af den laveste selvrisiko. +50års hændelser medfører heller ikke en stigning i selvrisikoen. (Se mere herom i afsnit 3, e. om selvrisiko.) Ved udbetalinger i sager i Stormbasen foretager Stormbasen automatisk forhøjelse af selvrisiko i BBR.

19 Side 19 Fig. 5: Ret skadested / tilføj BBR-nummer #1

20 Side 20 Fig. 6: Ret skadested / tilføj BBR-nummer #2

21 Side 21 SKADEN UNDER SELVRISIKOENS STØRRELSE Hvis skadens omfang er under minimumsselvrisikoen, skal skadelidte orienteres om, at der ikke kan udbetales erstatning for skaderne, selv om disse måtte være omfattet af stormflodsordningen. Meddelelsen til skadelidte skal indeholde begrundelsen for afslutning af sagen samt en klagevejledning. Herefter kan sagen afsluttes. TAKSATION - IVÆRKSÆTTELSE Taksator kan kun tilføje oplysninger til en sag via de blanketter, som sagsbehandleren sender. De væsentligste blanketter vil for taksator være en elektronisk udgave af en taksatorrapport og en blanket, som giver taksator mulighed for at indtaste den aftalte dato for besigtigelse i Stormbasen. Da taksator ikke har adgang til sagens oplysninger, skal sagsbehandleren sende alle de nødvendige oplysninger til taksator. Dette gælder også i de tilfælde, hvor sagsbehandler og taksator er identiske. Taksator kan kun afgive oplysninger til en sag, hvis sagsbehandler har sendt en blanket til taksator. I Stormbasen udsendes blanketter til taksator ved klik på Send brev/ i handlingsmenuen. I forbindelse med taksation er der to relevante blanketter - én til oplysning om dato for aftalt besigtigelse, og én som indeholder skemaet til udarbejdelse af taksatorrapport (se mere i systemforklaringen Send brev/ ). I forbindelse med at sagsbehandler sender anmodningen om taksation til taksator, er det naturligt, at sagsbehandler vedhæfter både blanketten til indberette besigtigelsesdato og til taksators udfyldelse af taksatorformularen.

22 Side 22 Det gøres ved klik på Send brev/ dernæst vælges Taksator under modtager, og som brevskabelon vælges Anmod taksator om oplysninger. Muligheden for indhold i mailen dukker nu op på skærmen og blanketten Aftale om taksation af kan vælges. Der er flere forskellige blanketter, da der kan indgås særskilt aftale om taksation for hver del (f.eks. bygning for sig og løsøre for sig). Taksator skal udfylde en blanket for hver skadetype (bygning, løsøre etc.), sagen indeholder (se fig. 10 og 11). - FRIST Forsikringsselskabet skal sørge for, at der udarbejdes en taksatorrapport senest 22 arbejdsdage efter den dag, hvor besigtigelsen har fundet sted. Da besigtigelse af bygning og løsøre ikke nødvendigvis foregår samme dag, har hver del sin egen tidsfrist baseret på den aftalte dag for besigtigelse af netop den del. Fristerne kan ses på forsiden af den enkelte sag i venstre side af billedet samt i den yderste højre kolonne ud for hver sag i Sagsoverblik (se fig. 7 ). - DISPENSATION FRA FRIST I ganske særlige tilfælde kan Stormrådet dispensere fra den angivne tidsfrist på 22 arbejdsdage, f.eks. i tilfælde af ekstraordinært mange stormflodsskader. I så fald er det op til forsikringsselskabet at ansøge rådet om dispensation. Ansøgning skal ske inden fristens udløb, og i øvrigt straks man bliver opmærksom på, at der er et behov for mere tid. Overskrides en tidsfrist registreres dette i Stormbasen, og tidsfristen fremhæves med rød i oplysningerne om sagen. Det er et krav, at der er et rimeligt flow i en sag. Selskabet kan eksempelvis ikke på grund af et højt antal almindelige forsikringssager udsætte taksation af stormflodsskader.

23 Side 23 Stormrådet kan give dispensation fra en frist, og dette skal sagsbehandleren anmode om ved at klikke på Anmod om dispensation i den pågældende sags handlingsmenu (se fig. 8 og9).

24 Side 24 Fig. 7: Tidsfrister i sagsoverblik

25 Side 25 Fig. 8: Tidsfrister og dispensation #1

26 Side 26 Fig. 9: Tidsfrister og dispensation # 2

27 Side 27 - BESIGTIGELSE Taksator indgår aftale med skadelidte om tidspunkt for besigtigelse, og taksator gemmer datoen på sagen via den blanket, som sagsbehandleren har fremsendt. Herefter skal taksator besigtige skaderne. Besigtigelse skal så vidt muligt foretages sammen med skadelidte. På skadestedet gennemgår taksator sammen med skadelidte den foreløbige opgørelse af skaderne. Efterfølgende skal taksator orientere skadelidte om, hvornår skadelidte kan forvente en rapport til gennemsyn. - TAKSATORFORMULAR Når skaderne er besigtiget, skal taksator udfylde taksatorformularen, som sagsbehandleren også har sendt en blanket til. Taksatorformularen udarbejdes på et skema, som er udarbejdet af Stormrådet. Formularen skal indeholde en opgørelse over erstatningsbeløbets sammensætning, herunder oplysninger om udgifternes fordeling i forhold til de enkelte entrepriser mv. i henhold til skemaet. Yderligere skal formularen indeholde andre relevante oplysninger om skaden. For udførlig beskrivelse af, hvordan man udfylder taksatorformularen - se systemforklaringen Blanket til taksation og se endvidere eksempler fra en taksatorformular i fig. 12 og FOTOTAKSATION Taksation i form af fotodokumentation fra skadelidte kan ske i de tilfælde, hvor selskabet vurderer, at dette er tilstrækkeligt til at fastlægge skadens omfang. - YDERLIGERE OPLYSNINGER FRA TAKSATOR/ANDRE Det kan være nødvendigt for sagsbehandleren at indhente yderligere oplysninger i sagen, hvis taksatorrapporten er

28 Side 28 mangelfuld. Dette kan f.eks. være, hvis der er tvivl om skaden er forårsaget af stormfloden, eller om skadelidte selv eller 3. part har forårsaget skaden. Indhentning af yderligere oplysninger fra både skadelidte, taksator og 3. part kan foretages via Send brev/ i Stormbasen. Spørgsmål til taksator sendes altid via Taksatorformular blanketten under brevskabelonen anmod om taksation). Ved spørgsmål til skadelidte og andre vælges brevskabelonen Anmodning om oplysninger og blanketten generelle oplysninger. Afhængig af situationen vælges andre skabeloner og blanketter. SAMLET SKADEOPGØRELSE Når taksator har udarbejdet en taksatorformular for hver del af en skade, skal sagsbehandleren vurdere disse. Herefter skal sagsbehandleren godkende alle formularer fra taksator i en samlet skadeopgørelse, som sendes til skadelidte godkendelse. I Stormbasen udarbejdes den samlede skadeopgørelse ved klik på Opgør skade i handlingsmenuen (husk at alle dele af skaden skal være takseret i Stormbasen inden skaden gøres op!). Du får vist et billede med en samling af alle takseringer i sagen og hvis det ser ud til at være korrekt kan du klikke på knappen Opgør skade i nederste højre hjørne. Når du klikker her ledes du automatisk videre til et billede, hvor du kan sende taksatorrapporten til skadelidte med henblik på skadelidtes bemærkninger og godkendelse. Skadelidte skal have medsendt en blanket Svar på samlet taksatorrapport, så skadelidte kan sende bemærkninger og godkendelse ind til Stormbasen. Husk også at vedhæfte taksatorrapporten (kaldet Skadeopgørelse for at undgå forveksling med taksators arbejde), så skadelidte har noget at tage stilling til (se fig. 14 til 17).

29 Side 29 Fig. 10: Blanket til taksator #1

30 Side 30 Fig. 11: Blanket til taksator #2

31 Side 31 Fig.12: Eksempel på trin 5 i løsørerapport.

32 Side 32 Fig. 13: Eksempel på trin 5 i bygningsrapport

33 Side 33 SKADEOPGØRELSE SENDES TIL SKADELIDTE Sagsbehandleren sender den samlede taksatoropgørelse til skadelidte. Er der udfyldt forskellige formularer for bygning og løsøre, kan sagsbehandleren eventuelt sende disse hver for sig til skadelidte, inden den samlede skadeopgørelse laves. Dette er mest relevant i de sager, hvor sagsbehandleren vurderer, at skadelidte vil have bemærkninger til formularen, som kan have betydning for den samlede opgørelse af skaden. Skadelidte har herefter 14 dage til at godkende opgørelsen og fremkomme med eventuelle bemærkninger. Denne frist bliver ikke medregnet i ovennævnte frist på 22 arbejdsdage for udarbejdelse af taksatorrapporten. Sagsbehandleren har en pligt til at rykke skadelidte for svar, hvis dette skønnes relevant eller nødvendigt. - SKADELIDTES BEMÆRKNINGER Hvis skadelidte har bemærkninger til den samlede taksatoropgørelse, skal sagsbehandleren sende disse til taksator. Sammen med bemærkningerne vedhæfter sagsbehandleren en tom taksatorformular. Heri får taksator mulighed for at kommentere bemærkningerne og foretage eventuelle ændringer af den oprindelige formular og opgørelse af skaden. Denne proces fortsættes indtil der ikke længere er nye, relevante oplysninger fra parterne. Når taksator har indsendt sidste vurdering af bemærkninger, laver sagsbehandleren en ny samlet skadeopgørelse, som sendes til skadelidte. - GODKENDELSE AF SKADEOPGØRELSE Når skadelidte har godkendt skadeopgørelsen, skal sagsbehandleren godkende opgørelsen i systemet.

34 Side 34 Dette gælder også, hvis skadelidte efter svarfristens udløb ikke har godkendt skadeopgørelsen eller har sendt bemærkninger. Når den samlede skadeopgørelse skal godkendes enten med eller uden skadelidtes samtykke, klik på Tilføj oplysninger og vælg herefter mellem blanketterne Godkendelse af samlet skadeopgørelse eller Godkendelse af samlet skadeopgørelse uden samtykke Herefter svares ja til Kan taksatorrapport godkendes eller Fortsæt sagsbehandling uden samtykke. Indtast en dato for godkendelsen i datofeltet. Klik herefter på Indsend oplysninger.

35 Side 35 Fig. 14: Opgør skade

36 Side 36 Fig. 15: Opgør skade #2

37 Side 37 Fig. 16: Send taksatorrapport til skadelidte

38 Side 38 Fig. 17: Send taksatorrapport til skadelidte #2

39 Side 39 FASE 3 - AFGØR SAG/ERSTATNING AFGØRELSEN Når alle relevante oplysninger er indhentet til sagen, kan sagsbehandler træffe en afgørelse. Afgørelsen er selskabets samlede vurdering af, om en anmeldelse er omfattet af stormflodsordningen, og om skadelidte således er berettiget til erstatning. Inden selskabet kan afgøre en sag, skal sagsbehandleren sørge for, at der er anvendt korrekte opgørelsesprincipper og den rigtige selvrisiko i skadeopgørelse, og herudover om skaderne er omfattet af negativlisten. - FRIST FOR AFGØRELSEN Selskabet har 22 arbejdsdage til at træffe en afgørelse i en sag. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor selskabet kan lave den endelige skadeopgørelse dvs. det tidspunkt, hvor skadelidte har godkendt opgørelsen (eller fristen for skadelidtes bemærkninger er udløbet). Skadeopgørelsen udgør grundlaget for forsikringsselskabets afgørelse af erstatningens størrelse. I Stormbasen er afgørelsesfristen indbygget, og systemet vil holde øje med at fristen bliver overhold i hver enkelt sag (se fig. 8). I det tilfælde igangsættes tidsfristen, når sagsbehandlingen genoptages efter udløbet af skadelidtes frist for svar. PRINCIPPER FOR OPGØRELSE AF ERSTATNING Sagsbehandler har ansvaret for, at indholdet af taksatorrapporten er korrekt. Forud for selskabets fastsættelse af erstatningsbeløbet bør rapporten derfor efterses, særligt i forhold til den beregnede selvrisiko og erstatningsposterne. Det kan f.eks. være kontrol af, hvorvidt der er medregnet uberettigede udgifter til udbedring af indirekte tab, herunder driftstab eller udgifter til poster nævnt på negativlisten.

40 Side 40 - GENANSKAFFELSESPRINCIPPET Ifølge 2 i bekendtgørelse om forsikringsselskabernes sagsbehandling af stormflodssager, opgøres erstatning for skader på fast ejendom og løsøre forårsaget af stormflod til genanskaffelsesprisen for en tilsvarende genstand med fradrag for slid og ælde i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen. Nedenfor er nærmere beskrevet, hvordan disse principper anvendes på stormflodsskader og oversvømmelsesskader. Opgørelsesmåden gælder fra og med 6. december ERSTATNINGSOPGØRELSE I PRAKSIS - SKADER PÅ FAST EJENDOM (PRIVATE) Genanskaffelsesprincippet med afskrivninger Erstatning for private bygningsskader opgøres efter genanskaffelsesprincippet. For enkelte skader gælder en levetidsog afskrivningstabel, der i givet fald tages udgangspunkt i. Skader der ikke er omfattet af en tabel, opgøres til nyværdi. Fradraget i erstatningen efter afskrivningstabellerne beregnes af den samlede udgift til dækning af skaden inkl. arbejdsløn. Hvis der er tvivl, om et materiale er omfattet af en tabel, kommer tvivlen skadelidte til gode. Hvis der er tvivl om det beskadiges faktiske alder, må dette forsøges afgjort mellem skadelidte og taksator. Tvivl skal tilgodese skadelidte. Afgrænsning af skade Skaden erstattes til nærmeste afgrænsede flade, således at skader af ren kosmetisk art samt farveforskelle mellem reparerede genstande og de ubeskadigede genstande ikke dækkes. Ved skader på f.eks. fliser/klinker i bad, toilet, køkken eller bryggers, vil kun den skaderamte flise blive udskiftet, selv om det ikke er muligt at skaffe fliser/klinker, der er identiske/tilsvarende med de andre fliser/klinker i rummet. Det samme gælder for sanitet i bad/toilet.

41 Side 41 Der ydes som udgangspunkt erstatning for skade op til nærmeste flade, selvom der alene har stået vand i 30 cm højde. Partielle skader Partielle skader erstattes fuldt ud uden afskrivning, medmindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse. Totalskade Ved totalskader kan erstatningen opgøres i henhold til ovennævnte tabeller. Kontanterstatning Erstatningen kan opgøres som kontanterstatning. Timetaksten til brug herfor oplyses af Stormrådet. Lovliggørelse Lovliggørelsesomkostninger erstattes. - SKADER PÅ ERHVERVSBYGNINGER 30 % - REGLEN Erstatningen for erhvervsbygninger opgøres efter 30 % - reglen. Det betyder, at hvis det beskadigede, før skaden skete, var værdiforringet med end 30 % af nyværdien, f.eks. pga. slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der forholdsmæssig erstatning. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning eller andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og dvs. ikke på baggrund af erstatningstabeller. Hvis det beskadigede kan repareres, betales hele udgiften til reparationen uanset eventuel værdiforringelse. Er det derimod nødvendigt at udskifte det beskadigede helt, vurderes skaden i forhold til 30 % -reglen. - SKADER PÅ PRIVAT LØSØRE Løsøre mindre end 2 år gammelt For løsøre, der er mindre end 2 år gammelt og i øvrigt ubeskadiget, ydes erstatning svarende til genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet - uden fradrag. For løsøre, der er

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22.

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/05188

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. november 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Klageemne: Klage over sagsbehandling og affugtning Stormrådet har behandlet og afgjort din klage

Læs mere

KONCEPT FOR TILSYN MED

KONCEPT FOR TILSYN MED Den 28. oktober 2015 STORMRÅDET KONCEPT FOR TILSYN MED FORSKRINGSSELSKABERNES BEHANDLING AF STORMFLODSSAGER Side 1 Indhold 1. Baggrund... 2 2. Hvilke regler skal tilsynet omhandle?... 2 3. Udtagelse af

Læs mere

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion Anmodninger og ter Idé og funktion Anmodninger Definition En mail eller et brev til en anden (både udenfor og indenfor ) Indhold En dynamisk tekst (alm. mail indhold) Evt. link til vedhæftede filer Evt.

Læs mere

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2013 Forord 2 Om Stormrådet 3 Om stormflod 5 Om stormfald 9 Om oversvømmelse 11 Økonomisk resultat 2013 13 Stormrådet - BERETNING 2013 FORORD Om stormrådet

Læs mere

BERETNING 2012. Stormrådet FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM OVERSVØMMELSE OM STORMFLOD ØKONOMISK RESULTAT 2011

BERETNING 2012. Stormrådet FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM OVERSVØMMELSE OM STORMFLOD ØKONOMISK RESULTAT 2011 FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM STORMFLOD OM OVERSVØMMELSE ØKONOMISK RESULTAT 2011 Stormrådet Beskrivelse af Stormrådets virksomhed BERETNING 2012 2 Stormrådet BERETNING 2012 FORORD Om Stormrådet

Læs mere

Skybruds- og stormflodsskader

Skybruds- og stormflodsskader Skybruds- og stormflodsskader Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Hvem er Forsikring & Pension? Brancheorganisation for pensionskasser og forsikringsselskaber

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Procedurer pr. 24. februar 2011 Stormrådet Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Fremsat den [ ] 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer. Dækningsvejledning Stormrådet Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer. 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2 Stormrådet 15. juni 2012 Niels S. Larsen KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Implementeringsguide til Stormbasen Tlf. 41 71 50 00 Fax 41 71 51 00 CVR-nr. 30 74 16 33 stormraadet@stormraadet.dk

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab:

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Skadelidte: Stormrådet Dato: 21. januar 2015 Sag 14/02965-70 /RLR Skadessted: Forsikringsselskab: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Taksator:

Læs mere

Stormrådet har behandlet og afgjort din klage over afvisning af at ændre skadesopgørelsen samt din klage over sagsbehandlingstiden.

Stormrådet har behandlet og afgjort din klage over afvisning af at ændre skadesopgørelsen samt din klage over sagsbehandlingstiden. AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 22. september 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne mv.: - Afgørelse til skade for klager og - Klage over skadesopgørelse og

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 22. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald. 20. oktober 2014. Nr. 1129.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 22. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald. 20. oktober 2014. Nr. 1129. Lovtidende A 2014 Udgivet den 22. oktober 2014 20. oktober 2014. Nr. 1129. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald Herved bekendtgøres lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090

Læs mere

Stormflodsloven i praksis

Stormflodsloven i praksis Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt Hvordan er det gået siden vedtagelsen af ny stormflodslov? Stormflodsloven i praksis Konsekvens efter Bodil Rammerne i loven

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Kære Christian Hartmann Som nævnt ved vores telefonsamtale i dag har vi gennemgået din sag og må desværre fastholde,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Hvis er ansvaret og hvem skal betale?

Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning Vand og Forsyning 17-03-14 Workshop om stormflodsforebyggelse 1 Det er dit eget ansvar! Det er grundejeren, der har

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 169 Offentligt (01) Dias 1 Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Eksempler og

Læs mere

Guide til oprettelse af testbrugere

Guide til oprettelse af testbrugere Guide til oprettelse af testbrugere i Stormbasen Indtil Stormbasen sættes i drift d. 1. oktober 2012 er det muligt at øve sig i et testsystem. En af de store forskelle på den rigtige Stormbase og testsystemet

Læs mere

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klage over skadesopgørelse

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klage over skadesopgørelse AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Skadelidte: Stormrådet Dato: 14. april 2016 Sag: SPA-15/07096-17 Skadessted: Sagsbehandler: /SKI Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne: Klage over skadesopgørelse KONKURRENCE-

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

BERETNING 2016 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED. Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2016

BERETNING 2016 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED. Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2016 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2016 Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2016 Stormrådet - BERETNING 2016 2 3 5 9 10 12 FORORD Om Stormrådet

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Du er indtrådt som part i sagen på en betinget slutseddel til køb af den stormflodsramte ejendom.

Du er indtrådt som part i sagen på en betinget slutseddel til køb af den stormflodsramte ejendom. AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. december 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne: Inhabilitet og skadesopgørelse Du er indtrådt som part i sagen på en betinget

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald

Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald LBK nr 1129 af 20/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07183

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

hjælpeguide når ulykken er sket...

hjælpeguide når ulykken er sket... hjælpeguide når ulykken er sket... Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Fra: [mailto:pj@kfst.dk] Sendt: 27. august 2014 09:58 Cc: Louise Marie Kronbak Prahl; Randi Lage Hansen (KFST); Rikke Line

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

når ulykken er sket...

når ulykken er sket... Hjæ l p e g u i d e når ulykken er sket... Når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller din bolig. Her kan du bl.a. finde

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Når du kommer ind på siden kan der være en certifikatfejl, hvor din browser/dit internetvindue vil anbefale at du ikke går ind på siden. Du

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten:

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten: KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker, som er udarbejdet af en personligt beskikket energikonsulent Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til FEM-sekretariatet. Alle felter

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

MEDLEMS- REGISTRERING

MEDLEMS- REGISTRERING MEDLEMS- REGISTRERING Medlemsskema Medlemsregistreringsskema udsendes op til opgørelsesdatoen således, at postmodtageren har skemaet på opgørelsesdagen. Med skemaet følger kode til indberetning via internettet.

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Borgerforslag.dk. Supplerende dokument til flowchart. Ref

Borgerforslag.dk. Supplerende dokument til flowchart. Ref Borgerforslag.dk Supplerende dokument til flowchart Ref. 17-000197-1 Indhold 1. Flowchart-forklaring... 3 Opret nyt forslag med Medstillere... 3 Få forslaget publiceret, så andre kan stemme... 4 Få forslaget

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk Side

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

Trin for Trin guide til en S1 autorisation

Trin for Trin guide til en S1 autorisation Trin for Trin guide til en S1 autorisation Autorisationssystemet MAB Her ses forsiden af Miljøstyrelsens IT system (MAB). Til venstre ses en liste over gyldige autorisationer. I dette tilfælde er der en

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!!

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!! Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!! Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald L 138 Positive ændringer:

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere