PROCEDUREBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROCEDUREBESKRIVELSE"

Transkript

1 Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen Stormrådets meddelelse om stormflod Orientering til selskaberne Selvrisiko... 6 Skadelidte anmelder Oplysninger fra et andet selskab Behandling af ikke-elektroniske anmeldelser Nødvendige oplysninger Fordeling af sager Hensættelser Kvittering til skadelidte Ikke-erklæret stormflod straksafvisning... 16

2 Side 2 Fase 2 Indhent oplysninger Indledende sagsbehandling Er bygningen/løsøret brandforsikret? Er bygningen placeret i et stormflodsramt område? Er anmeldelsen rettidig? BBR og selvrisiko BBR Selvrisiko Skaden under selvrisikoens størrelse Taksation Iværksættelse Frist Dispensation fra frist Besigtigelse Taksatorformular Fototaksation Yderligere oplysninger fra taksator/andre Samlet skadeopgørelse Skadeopgørelse sendes til skadelidte Skadelidtes bemærkninger Godkendelse af skadeopgørelse Fase 3 - Afgør sag/erstatning Afgørelsen Frist for afgørelsen... 39

3 Side 3 Principper for opgørelse af erstatning Genanskaffelsesprincippet Erstatningsopgørelse i praksis Skader på fast ejendom (private) Skader på erhvervsbygninger 30 %- reglen Skader på privat løsøre Skader på erhvervsløsøre afskrivningsstabeller (vejledende) Afskrivningstabeller, bygning Afskrivningstabeller, privat løsøre Selvrisiko Trappemodellen års hændelser års hændelser Negativlisten Afgørelse godkendelse Dokumentation for udbetaling Afgørelse - afvisning Fase 4 udbetaling Udbetalingstyper UDbetaling uden dokumentation Udbetaling med dokumentation Eget arbejde - kontanterstatning TIlpasning af Hensættelsen... 62

4 Side 4 Fase 5 Afslutning af sag Forældelse Klager Skadelidtes klage Klagevejledning Stormrådets behandling af en klage Stormrådets afgørelse af klage INDLEDNING Denne procedurebeskrivelse skal læses og anvendes som et supplement til den bekendtgørelse, der handler om forsikringsselskabernes behandling af sager om stormflod. Beskrivelsen er ikke udtømmende, men vil fungere som et opslagsværk til brug for forsikringsselskabets sagsbehandling af stormflodssager. Der vil løbende ske udvikling af dokumentet på basis af tilbagemeldinger fra bl.a. brugerne af systemet. Ved sekretariatets årlige møder med forsikringsselskaberne vil det være et fast punkt at drøfte erfaringer med stormflods- og oversvømmelsesordningen, herunder også brug af Stormbasen. Beskrivelsen er opbygget efter sagsgangene i Stormbasen med udgangspunkt i de fem faser, som sagsbehandlingen er opdelt i: 1) Opstart af sag 2) Indhent oplysninger 3) Afgør sag/erstatning 4) Anmod om udbetaling 5) Afslutning af sag Der findes en række bokse, der indeholder praktiske trinfor-trin guides til, hvordan en handling konkret udføres i Stormbasen.

5 Side 5 FASE 1 OPSTART AF SAG HÆNDELSEN - STORMRÅDETS MEDDELELSE OM STORMFLOD En grundlæggende forudsætning for, at der kan udbetales erstatning efter stormflodsordningen er, at der er erklæret stormflod. Stormrådet afgør hurtigst muligt efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet, om der har været stormflod, og hvilke geografiske områder, der har været ramt. Områderne defineres ved markering på et landkort samt ved oplistning af de postnumre, som kan være ramt. Stormrådet udsender umiddelbart herefter en meddelelse om stormflodshændelsen til offentligheden og selskaberne. Meddelelsen fremgår også som en nyhed på Stormrådets hjemmeside. - ORIENTERING TIL SELSKABERNE Stormrådet sender afgørelsen om stormflod til forsikringsselskaberne, og oplyser her om, at selskabernes skadesbehandling vil kunne påbegyndes. Meddelelsen sendes fra Stormbasen samtidig med, at stormfloden oprettes som en hændelse i systemet. Meddelelsen sendes ud til den adresse, forsikringsselskaberne har opgivet til Stormbasen. Det er selskabernes ansvar, at sekretariatet har selskabets aktuelle kontaktoplysninger i Stormbasen.

6 Side 6 og øvrige kontaktoplysninger kan rettes ved klik på Administration i topmenuen, Indstillinger i undermenuen og valg af fanen Forsikringsselskab. Kun administratorer i Stormbasen kan rette oplysningerne om forsikringsselskabet (se fig. 1). - SELVRISIKO Det fremgår af meddelelsen, om Stormrådet har vurderet oversvømmelsen til at være en års hændelse" eller en mere end 50 års hændelse", hvilket har betydning for selvrisikoens størrelse. Dette findes der flere informationer om under fase 3. Én stormflodshændelse kan omfatte begge typer hændelser, års hændelser og mere end 50 års hændelser fordelt på flere områder. Stormbasens opdeling i områder sørger for at anmeldte skader, får korrekt selvrisiko.

7 Side 7 Fig. 1: Her ses og rettes forsikringsselskabets oplysninger.

8 Side 8 SKADELIDTE ANMELDER Skadelidte anmelder en stormflodsskade via Stormbasen eller via et anmeldelsesskema (findes på til sit forsikringsselskab. Der gælder en anmeldelsesfrist på 2 måneder fra skadestidspunktet. I praksis regnes denne frist fra det tidspunkt, hvor Stormrådet har offentliggjort sin afgørelse om stormflod. Skadelidte skal anmelde skader til det forsikringsselskab, hvor det beskadigede er brandforsikret. I de tilfælde, hvor der er sket skader på både bygning og løsøre, skal anmeldelse ske til det forsikringsselskab, som har forsikret bygningen. I sådanne tilfælde varetager det forsikringsselskab, hvor bygningen er forsikret, sagsbehandlingen. Dette selskab er således bl.a. ansvarlig for behandlingen af sagen fra start til slut, herunder også for indhentelse af de nødvendige oplysninger fra det selskab, hvor løsøret er brandforsikret. - OPLYSNINGER FRA ET ANDET SELSKAB Oplysninger fra det andet selskab kan indhentes i Stormbasen ved at klikke på Send brev/ i handlingsmenuen. Som modtager vælges 3. part, og som brevskabelon vælges Anmod om oplysninger. For at modtageren kan svare, skal du vælge en blanket, som passer til det du ønsker modtageren skal svare på. Blanketten Generelle oplysninger kan bruges til de fleste anmodninger og giver modtageren et tekstfelt, hvor der kan skrives et svar. For yderligere se systemforklaringen om Anmodninger (se fig. 2) - BEHANDLING AF IKKE-ELEKTRONISKE ANMELDELSER Ved skadelidtes elektroniske anmeldelse registreres alle oplysninger automatisk i Stormbasen. Hvis skadelidte ikke anmelder skaden elektronisk via Stormbasen til sit forsikringsselskab, skal selskabet manuelt registrere anmeldelsen i Stormbasen.

9 Side 9 Ved anmeldelse på papir foregår registrering af nye sager ved at klikke på Sagsbehandling i topmenuen og derefter Opret sag i undermenuen. Når oplysningerne fra skadelidte er tastet ind i formularen, skal sagen oprettes ved klik på Indsend anmeldelse til højre i bunden af formularen. Husk at dokumenter på papir, s m.m., som ikke er i Stormbasen, skal lægges ind i Stormbasen ved at klikke på Tilføj dokumenter i handlingsmenuen (se fig. 3). Ved modtagelse af anmeldelser på papir kan der mangle oplysninger fra skadelidte, som er nødvendige for behandling af sagen. Disse skal indhentes fra skadelidte, før sagen kan behandles yderligere.

10 Side 10 Fig. 2: Gå til anmod om oplysninger i Stormbasen.

11 Side 11 - NØDVENDIGE OPLYSNINGER Hvilke oplysninger, der er nødvendige, fremgår direkte af sagsbehandlingsbekendtgørelsens 6, og der findes i Stormbasen standardskema til registrering af disse oplysninger. Oplysningerne er følgende: Anmeldelsesdato Sagsbehandlers navn Sagsbehandlende forsikringsselskab Skadelidtes forsikringsselskab Skadelidtes og evt. anden anmelders navn, adresse, postnummer, by og kommune Skadelidtes og evt. anden anmelders eventuelle telefonnummer og -adresse Skadelidtes bank og kontonummer Skadested inklusive adresse, postnummer, by og kommune Skadetidspunkt Skadetype Ejendomsnummer (BBR) på den ejendom, hvor skaden er sket Hensættelse til brug for senere erstatningsudbetaling Taksators navn Dato for aftale om besigtigelse Dato for besigtigelse Skadetype og omfang Opgørelse af skader fordelt på entrepriser Dato for skadelidtes underskrift Dato for afgørelse af erstatning Beløb til udbetaling Alle øvrige oplysninger, som forsikringsselskabet modtager, og som har tilknytning til den konkrete sag Indeholder en anmeldelse ikke alle oplysningerne, skal skadelidte kontaktes via Send brev/ i handlingsmenuen i Stormbasen (se mere i systemforklaringen Send brev/ ).

12 Side 12 Fig. 3: Oprettelse af sag i Stormbasen på baggrund af papirblanket fra skadelidte.

13 Side 13 FORDELING AF SAGER Stormbasen fordeler automatisk anmeldelser til det selskab, der skal behandle sagen. Dette sker på baggrund af skadelidtes oplysninger om forsikringsforholdene. I Stormbasen har hvert selskab en liste over de sager, som skal behandles. Nye sager, som kommer ind til selskabet lægges i undermenuen Sagsoverblik under fanen Utildelte sager (se fig. 4 på næste side). Anmeldte sager skal fordeles til en sagsbehandler. Dette sker enten ved, 1. at sagsbehandler overtager sagen, eller 2. at administrator tildeler sagen til en sagsbehandler Selskabets interne procedurer afgør, hvordan sagstildelingen sker. I tilfælde af at skadelidte har anmeldt en stormflodsskade forud for Stormrådets vurdering af hændelsen, skal anmeldelsen først behandles efter, at rådet har truffet en afgørelse. Anmeldelsen står da i venteposition i Stormbasen indtil dette tidspunkt. I. Der er to måder for sagsbehandler at overtage sager på; II. III. I fanen Utildelte sager kan sagsbehandler vælge de sager han ønsker at overtage (ved at sætte hak til venstre for de pågældende sager) og derefter klikke på knappen Overtag markerede sager i bunden til højre (se fig. 4 på næste side). Sagsbehandler kan også gå ind på den enkelte sag og klikke på Overtag sag i handlingsmenuen. Når sagsbehandler overtager sagen, flyttes den automatisk til fanen Mine sager.

14 Side 14 Fig. 4: Sagsbehandler overtager sager.

15 Side 15 Administrator kan fordele sager til sagsbehandleren. Dette sker ved, at en administrator går ind på den enkelte sag og klikker på Tildel sag i handlingsmenuen. Vælges denne fordelingsmåde, får administrator en liste med alle sagsbehandlere i selskabet og kan tildele sagen til en, af disse. HENSÆTTELSER I Stormbasen afsættes automatisk en standardhensættelse på hver sag, når skadelidte har anmeldt en skade, og denne bliver knyttet til stormflodshændelse. Standardhensættelsen bliver fastsat af Stormrådet for hver enkelt stormflod. Stormbasen opdaterer løbende hensættelsen på baggrund af taksators opgørelse af skaden. Sagsbehandleren skal sørge for at hensættelsen er retvisende, og skal således rette hensættelsen, hvis denne er åbenlyst forkert. KVITTERING TIL SKADELIDTE Stormbasen sender automatisk en besked til skadelidte om at anmeldelsen af skaden er oprettet i Stormbasen. Dette brev er en standardtekst, der bl.a. indeholder information om de registrerede oplysninger i Stormbasen og en kopi af anmeldelsen som PDF-fil. Herudover bliver skadelidte også oplyst om, at behandlingen af anmeldelsen sker under en offentlig katastrofeordning uden for forsikringsselskabets almindelige virksomhed. Når sagen er fordelt til en sagsbehandler, skal denne sende en kvittering til skadelidte med oplysninger om, hvem sagsbehandleren er, hvordan sagsbehandler kan kontaktes, det videre forløb i sagen og andre relevante oplysninger. Herudover skal sagsbehandleren i denne forbindelse bede skadelidte om at sende eventuelle manglende oplysninger til sagen se mere om dette lige nedenfor.

16 Side 16 Kvitteringen er et forvaltningsretligt krav til selskabet, men den har eksempelvis også betydning, hvis der er lavet samarbejdsaftaler mellem selskaberne. Her er det vigtigt for skadelidte at vide, at anmeldelsen behandles i et andet selskab, end der, hvor det beskadigede er forsikret. Der findes i Stormbasen en brevskabelon til kvitteringsbrevet til skadelidte, der indeholder en standardtekst. Teksten i kvitteringen bør tilrettes den enkelte sag. - IKKE-ERKLÆRET STORMFLOD STRAKSAFVISNING I tilfælde af, at Stormrådet meddeler, at der ikke erklæres stormflod, skal alle sager i venteposition afvises. Dette sker ved, at sagsbehandleren oplyser skadelidte om, at sagen er afvist, da der ikke er erklæret stormflod. FASE 2 INDHENT OPLYSNINGER INDLEDENDE SAGSBEHANDLING Sagsbehandleren skal sørge for, at sagen er oplyst tilstrækkeligt. Der er tre afgørende betingelser for, at en skade kan anses for omfattet af stormflodsordningen. Forsikringsselskabet skal derfor først og fremmest sikre følgende: - ER BYGNINGEN/LØSØRET BRANDFORSIKRET? Det er et krav, at bygningen og/eller løsøret er dækket af en gyldig brandforsikring. I modsat fald skal anmeldelsen fra skadelidte afvises. NB! I modsætning til en brandforsikring på bygning med pant i ejendommen kan en brandforsikring på løsøre godt være ugyldig, hvis præmien ikke er betalt rettidigt. - ER BYGNINGEN PLACERET I ET STORMFLODSRAMT OMRÅDE?

17 Side 17 Det beskadigede skal være placeret i et stormflodsramt område. Hvis skadelidte anmelder en skade på et sted, der ligger uden for det område, hvor Stormrådet har erklæret stormflod, skal anmeldelsen som udgangspunkt afvises. I særlige tilfælde, f.eks. hvis der er tvivl om, et skadested ligger i det erklærede stormflodsområde, kontaktes Stormrådet med henblik på at afklare dette inden en eventuel afvisning af anmeldelsen. Stormbasen forbinder en sag med et stormflodsramt område ud fra det postnummer, skadelidte angiver ved anmeldelsen. Det er derfor op til sagsbehandler at eftersikre, at bygningen ligger i det ramte område og er berørt at stormfloden. Dette kan bl.a. vurderes ud fra taksators oplysninger om skadestedets placering. - ER ANMELDELSEN RETTIDIG? I Stormbasen er der kun mulighed for at anmelde på en stormflod i 2 måneder efter, stormfloden er indtruffet /erklæret. Efter det tidspunkt kan der stadig oprettes en sag men kun på en såkaldt ikke-erklæret hændelse. Sager der ikke kan knyttes til en stormflodshændelse, og som derfor skal afvises, kan alene behandles inden for fase 1. I tilfælde af for sen anmeldelse skal selskabet vurdere, om sagens omstændigheder kan begrunde, at anmeldelse alligevel må anses for at være rettidig. Dette sker ved en høring af skadelidte, som får mulighed for at begrunde den sene anmeldelse. Der skal tungtvejende grunde til accept af en for sen anmeldelse. Dette kan f.eks. være, hvis forsinkelsen ikke skyldes skadelidtes forhold. Hvis en (eller flere) af betingelserne ikke er opfyldt, skal anmeldelsen afvises af forsikringsselskabet. Afvisningen skal være skriftlig og bestå af en begrundelse og en klagevejledning. Såfremt de angivne betingelser er opfyldt, skal forsikringsselskabet behandle sagen og herunder sørge for, at der sker taksation af skaden.

18 Side 18 BBR OG SELVRISIKO - BBR Hvis skadelidte i anmeldelsen har indtastet BBR-nummeret på en beskadiget ejendom, vil Stormbasen automatisk sikre, at den korrekte selvrisiko anvendes. Der er også mulighed for, at selskabet selv kan indtaste BBRnummeret i Stormbasen (hvis skadelidte ikke har gjort det eller har tastet et forkert nummer). Dette sker ved, at selskabet finder ejendomsnummeret (BBR-nummeret), som er offentligt tilgængeligt via BBR-nummeret anvendes til at identificere tidligere registrerede stormflodshændelser på ejendommen. I Stormbasen kan selskabet indtaste BBR-nummeret samt benytte ved at klikke på Ret skadested i handlingsmenuen, udfylde Ejendomsnummer / Byggesagsnummer, klikke på Hent adresse og derefter godkende nummeret og adressen, hvis disse stemmer med sagens oplysninger (se fig. 5 og 6). Ved bygningsskader skal der altid være registreret et BBRnummer på sagen, inden der foretages taksering. Det skyldes, at der ellers er risiko for, at der anvendes forkert selvrisiko i taksatorrapporten. - SELVRISIKO Ved års hændelser sker en forhøjelse af selvrisikoen, mens skader efter +50års hændelser altid vil være omfattet af den laveste selvrisiko. +50års hændelser medfører heller ikke en stigning i selvrisikoen. (Se mere herom i afsnit 3, e. om selvrisiko.) Ved udbetalinger i sager i Stormbasen foretager Stormbasen automatisk forhøjelse af selvrisiko i BBR.

19 Side 19 Fig. 5: Ret skadested / tilføj BBR-nummer #1

20 Side 20 Fig. 6: Ret skadested / tilføj BBR-nummer #2

21 Side 21 SKADEN UNDER SELVRISIKOENS STØRRELSE Hvis skadens omfang er under minimumsselvrisikoen, skal skadelidte orienteres om, at der ikke kan udbetales erstatning for skaderne, selv om disse måtte være omfattet af stormflodsordningen. Meddelelsen til skadelidte skal indeholde begrundelsen for afslutning af sagen samt en klagevejledning. Herefter kan sagen afsluttes. TAKSATION - IVÆRKSÆTTELSE Taksator kan kun tilføje oplysninger til en sag via de blanketter, som sagsbehandleren sender. De væsentligste blanketter vil for taksator være en elektronisk udgave af en taksatorrapport og en blanket, som giver taksator mulighed for at indtaste den aftalte dato for besigtigelse i Stormbasen. Da taksator ikke har adgang til sagens oplysninger, skal sagsbehandleren sende alle de nødvendige oplysninger til taksator. Dette gælder også i de tilfælde, hvor sagsbehandler og taksator er identiske. Taksator kan kun afgive oplysninger til en sag, hvis sagsbehandler har sendt en blanket til taksator. I Stormbasen udsendes blanketter til taksator ved klik på Send brev/ i handlingsmenuen. I forbindelse med taksation er der to relevante blanketter - én til oplysning om dato for aftalt besigtigelse, og én som indeholder skemaet til udarbejdelse af taksatorrapport (se mere i systemforklaringen Send brev/ ). I forbindelse med at sagsbehandler sender anmodningen om taksation til taksator, er det naturligt, at sagsbehandler vedhæfter både blanketten til indberette besigtigelsesdato og til taksators udfyldelse af taksatorformularen.

22 Side 22 Det gøres ved klik på Send brev/ dernæst vælges Taksator under modtager, og som brevskabelon vælges Anmod taksator om oplysninger. Muligheden for indhold i mailen dukker nu op på skærmen og blanketten Aftale om taksation af kan vælges. Der er flere forskellige blanketter, da der kan indgås særskilt aftale om taksation for hver del (f.eks. bygning for sig og løsøre for sig). Taksator skal udfylde en blanket for hver skadetype (bygning, løsøre etc.), sagen indeholder (se fig. 10 og 11). - FRIST Forsikringsselskabet skal sørge for, at der udarbejdes en taksatorrapport senest 22 arbejdsdage efter den dag, hvor besigtigelsen har fundet sted. Da besigtigelse af bygning og løsøre ikke nødvendigvis foregår samme dag, har hver del sin egen tidsfrist baseret på den aftalte dag for besigtigelse af netop den del. Fristerne kan ses på forsiden af den enkelte sag i venstre side af billedet samt i den yderste højre kolonne ud for hver sag i Sagsoverblik (se fig. 7 ). - DISPENSATION FRA FRIST I ganske særlige tilfælde kan Stormrådet dispensere fra den angivne tidsfrist på 22 arbejdsdage, f.eks. i tilfælde af ekstraordinært mange stormflodsskader. I så fald er det op til forsikringsselskabet at ansøge rådet om dispensation. Ansøgning skal ske inden fristens udløb, og i øvrigt straks man bliver opmærksom på, at der er et behov for mere tid. Overskrides en tidsfrist registreres dette i Stormbasen, og tidsfristen fremhæves med rød i oplysningerne om sagen. Det er et krav, at der er et rimeligt flow i en sag. Selskabet kan eksempelvis ikke på grund af et højt antal almindelige forsikringssager udsætte taksation af stormflodsskader.

23 Side 23 Stormrådet kan give dispensation fra en frist, og dette skal sagsbehandleren anmode om ved at klikke på Anmod om dispensation i den pågældende sags handlingsmenu (se fig. 8 og9).

24 Side 24 Fig. 7: Tidsfrister i sagsoverblik

25 Side 25 Fig. 8: Tidsfrister og dispensation #1

26 Side 26 Fig. 9: Tidsfrister og dispensation # 2

27 Side 27 - BESIGTIGELSE Taksator indgår aftale med skadelidte om tidspunkt for besigtigelse, og taksator gemmer datoen på sagen via den blanket, som sagsbehandleren har fremsendt. Herefter skal taksator besigtige skaderne. Besigtigelse skal så vidt muligt foretages sammen med skadelidte. På skadestedet gennemgår taksator sammen med skadelidte den foreløbige opgørelse af skaderne. Efterfølgende skal taksator orientere skadelidte om, hvornår skadelidte kan forvente en rapport til gennemsyn. - TAKSATORFORMULAR Når skaderne er besigtiget, skal taksator udfylde taksatorformularen, som sagsbehandleren også har sendt en blanket til. Taksatorformularen udarbejdes på et skema, som er udarbejdet af Stormrådet. Formularen skal indeholde en opgørelse over erstatningsbeløbets sammensætning, herunder oplysninger om udgifternes fordeling i forhold til de enkelte entrepriser mv. i henhold til skemaet. Yderligere skal formularen indeholde andre relevante oplysninger om skaden. For udførlig beskrivelse af, hvordan man udfylder taksatorformularen - se systemforklaringen Blanket til taksation og se endvidere eksempler fra en taksatorformular i fig. 12 og FOTOTAKSATION Taksation i form af fotodokumentation fra skadelidte kan ske i de tilfælde, hvor selskabet vurderer, at dette er tilstrækkeligt til at fastlægge skadens omfang. - YDERLIGERE OPLYSNINGER FRA TAKSATOR/ANDRE Det kan være nødvendigt for sagsbehandleren at indhente yderligere oplysninger i sagen, hvis taksatorrapporten er

28 Side 28 mangelfuld. Dette kan f.eks. være, hvis der er tvivl om skaden er forårsaget af stormfloden, eller om skadelidte selv eller 3. part har forårsaget skaden. Indhentning af yderligere oplysninger fra både skadelidte, taksator og 3. part kan foretages via Send brev/ i Stormbasen. Spørgsmål til taksator sendes altid via Taksatorformular blanketten under brevskabelonen anmod om taksation). Ved spørgsmål til skadelidte og andre vælges brevskabelonen Anmodning om oplysninger og blanketten generelle oplysninger. Afhængig af situationen vælges andre skabeloner og blanketter. SAMLET SKADEOPGØRELSE Når taksator har udarbejdet en taksatorformular for hver del af en skade, skal sagsbehandleren vurdere disse. Herefter skal sagsbehandleren godkende alle formularer fra taksator i en samlet skadeopgørelse, som sendes til skadelidte godkendelse. I Stormbasen udarbejdes den samlede skadeopgørelse ved klik på Opgør skade i handlingsmenuen (husk at alle dele af skaden skal være takseret i Stormbasen inden skaden gøres op!). Du får vist et billede med en samling af alle takseringer i sagen og hvis det ser ud til at være korrekt kan du klikke på knappen Opgør skade i nederste højre hjørne. Når du klikker her ledes du automatisk videre til et billede, hvor du kan sende taksatorrapporten til skadelidte med henblik på skadelidtes bemærkninger og godkendelse. Skadelidte skal have medsendt en blanket Svar på samlet taksatorrapport, så skadelidte kan sende bemærkninger og godkendelse ind til Stormbasen. Husk også at vedhæfte taksatorrapporten (kaldet Skadeopgørelse for at undgå forveksling med taksators arbejde), så skadelidte har noget at tage stilling til (se fig. 14 til 17).

29 Side 29 Fig. 10: Blanket til taksator #1

30 Side 30 Fig. 11: Blanket til taksator #2

31 Side 31 Fig.12: Eksempel på trin 5 i løsørerapport.

32 Side 32 Fig. 13: Eksempel på trin 5 i bygningsrapport

33 Side 33 SKADEOPGØRELSE SENDES TIL SKADELIDTE Sagsbehandleren sender den samlede taksatoropgørelse til skadelidte. Er der udfyldt forskellige formularer for bygning og løsøre, kan sagsbehandleren eventuelt sende disse hver for sig til skadelidte, inden den samlede skadeopgørelse laves. Dette er mest relevant i de sager, hvor sagsbehandleren vurderer, at skadelidte vil have bemærkninger til formularen, som kan have betydning for den samlede opgørelse af skaden. Skadelidte har herefter 14 dage til at godkende opgørelsen og fremkomme med eventuelle bemærkninger. Denne frist bliver ikke medregnet i ovennævnte frist på 22 arbejdsdage for udarbejdelse af taksatorrapporten. Sagsbehandleren har en pligt til at rykke skadelidte for svar, hvis dette skønnes relevant eller nødvendigt. - SKADELIDTES BEMÆRKNINGER Hvis skadelidte har bemærkninger til den samlede taksatoropgørelse, skal sagsbehandleren sende disse til taksator. Sammen med bemærkningerne vedhæfter sagsbehandleren en tom taksatorformular. Heri får taksator mulighed for at kommentere bemærkningerne og foretage eventuelle ændringer af den oprindelige formular og opgørelse af skaden. Denne proces fortsættes indtil der ikke længere er nye, relevante oplysninger fra parterne. Når taksator har indsendt sidste vurdering af bemærkninger, laver sagsbehandleren en ny samlet skadeopgørelse, som sendes til skadelidte. - GODKENDELSE AF SKADEOPGØRELSE Når skadelidte har godkendt skadeopgørelsen, skal sagsbehandleren godkende opgørelsen i systemet.

34 Side 34 Dette gælder også, hvis skadelidte efter svarfristens udløb ikke har godkendt skadeopgørelsen eller har sendt bemærkninger. Når den samlede skadeopgørelse skal godkendes enten med eller uden skadelidtes samtykke, klik på Tilføj oplysninger og vælg herefter mellem blanketterne Godkendelse af samlet skadeopgørelse eller Godkendelse af samlet skadeopgørelse uden samtykke Herefter svares ja til Kan taksatorrapport godkendes eller Fortsæt sagsbehandling uden samtykke. Indtast en dato for godkendelsen i datofeltet. Klik herefter på Indsend oplysninger.

35 Side 35 Fig. 14: Opgør skade

36 Side 36 Fig. 15: Opgør skade #2

37 Side 37 Fig. 16: Send taksatorrapport til skadelidte

38 Side 38 Fig. 17: Send taksatorrapport til skadelidte #2

39 Side 39 FASE 3 - AFGØR SAG/ERSTATNING AFGØRELSEN Når alle relevante oplysninger er indhentet til sagen, kan sagsbehandler træffe en afgørelse. Afgørelsen er selskabets samlede vurdering af, om en anmeldelse er omfattet af stormflodsordningen, og om skadelidte således er berettiget til erstatning. Inden selskabet kan afgøre en sag, skal sagsbehandleren sørge for, at der er anvendt korrekte opgørelsesprincipper og den rigtige selvrisiko i skadeopgørelse, og herudover om skaderne er omfattet af negativlisten. - FRIST FOR AFGØRELSEN Selskabet har 22 arbejdsdage til at træffe en afgørelse i en sag. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor selskabet kan lave den endelige skadeopgørelse dvs. det tidspunkt, hvor skadelidte har godkendt opgørelsen (eller fristen for skadelidtes bemærkninger er udløbet). Skadeopgørelsen udgør grundlaget for forsikringsselskabets afgørelse af erstatningens størrelse. I Stormbasen er afgørelsesfristen indbygget, og systemet vil holde øje med at fristen bliver overhold i hver enkelt sag (se fig. 8). I det tilfælde igangsættes tidsfristen, når sagsbehandlingen genoptages efter udløbet af skadelidtes frist for svar. PRINCIPPER FOR OPGØRELSE AF ERSTATNING Sagsbehandler har ansvaret for, at indholdet af taksatorrapporten er korrekt. Forud for selskabets fastsættelse af erstatningsbeløbet bør rapporten derfor efterses, særligt i forhold til den beregnede selvrisiko og erstatningsposterne. Det kan f.eks. være kontrol af, hvorvidt der er medregnet uberettigede udgifter til udbedring af indirekte tab, herunder driftstab eller udgifter til poster nævnt på negativlisten.

40 Side 40 - GENANSKAFFELSESPRINCIPPET Ifølge 2 i bekendtgørelse om forsikringsselskabernes sagsbehandling af stormflodssager, opgøres erstatning for skader på fast ejendom og løsøre forårsaget af stormflod til genanskaffelsesprisen for en tilsvarende genstand med fradrag for slid og ælde i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen. Nedenfor er nærmere beskrevet, hvordan disse principper anvendes på stormflodsskader og oversvømmelsesskader. Opgørelsesmåden gælder fra og med 6. december ERSTATNINGSOPGØRELSE I PRAKSIS - SKADER PÅ FAST EJENDOM (PRIVATE) Genanskaffelsesprincippet med afskrivninger Erstatning for private bygningsskader opgøres efter genanskaffelsesprincippet. For enkelte skader gælder en levetidsog afskrivningstabel, der i givet fald tages udgangspunkt i. Skader der ikke er omfattet af en tabel, opgøres til nyværdi. Fradraget i erstatningen efter afskrivningstabellerne beregnes af den samlede udgift til dækning af skaden inkl. arbejdsløn. Hvis der er tvivl, om et materiale er omfattet af en tabel, kommer tvivlen skadelidte til gode. Hvis der er tvivl om det beskadiges faktiske alder, må dette forsøges afgjort mellem skadelidte og taksator. Tvivl skal tilgodese skadelidte. Afgrænsning af skade Skaden erstattes til nærmeste afgrænsede flade, således at skader af ren kosmetisk art samt farveforskelle mellem reparerede genstande og de ubeskadigede genstande ikke dækkes. Ved skader på f.eks. fliser/klinker i bad, toilet, køkken eller bryggers, vil kun den skaderamte flise blive udskiftet, selv om det ikke er muligt at skaffe fliser/klinker, der er identiske/tilsvarende med de andre fliser/klinker i rummet. Det samme gælder for sanitet i bad/toilet.

41 Side 41 Der ydes som udgangspunkt erstatning for skade op til nærmeste flade, selvom der alene har stået vand i 30 cm højde. Partielle skader Partielle skader erstattes fuldt ud uden afskrivning, medmindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse. Totalskade Ved totalskader kan erstatningen opgøres i henhold til ovennævnte tabeller. Kontanterstatning Erstatningen kan opgøres som kontanterstatning. Timetaksten til brug herfor oplyses af Stormrådet. Lovliggørelse Lovliggørelsesomkostninger erstattes. - SKADER PÅ ERHVERVSBYGNINGER 30 % - REGLEN Erstatningen for erhvervsbygninger opgøres efter 30 % - reglen. Det betyder, at hvis det beskadigede, før skaden skete, var værdiforringet med end 30 % af nyværdien, f.eks. pga. slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der forholdsmæssig erstatning. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning eller andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og dvs. ikke på baggrund af erstatningstabeller. Hvis det beskadigede kan repareres, betales hele udgiften til reparationen uanset eventuel værdiforringelse. Er det derimod nødvendigt at udskifte det beskadigede helt, vurderes skaden i forhold til 30 % -reglen. - SKADER PÅ PRIVAT LØSØRE Løsøre mindre end 2 år gammelt For løsøre, der er mindre end 2 år gammelt og i øvrigt ubeskadiget, ydes erstatning svarende til genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet - uden fradrag. For løsøre, der er

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2013 Forord 2 Om Stormrådet 3 Om stormflod 5 Om stormfald 9 Om oversvømmelse 11 Økonomisk resultat 2013 13 Stormrådet - BERETNING 2013 FORORD Om stormrådet

Læs mere

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Procedurer pr. 24. februar 2011 Stormrådet Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000

Læs mere

Skybruds- og stormflodsskader

Skybruds- og stormflodsskader Skybruds- og stormflodsskader Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Hvem er Forsikring & Pension? Brancheorganisation for pensionskasser og forsikringsselskaber

Læs mere

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2 Stormrådet 15. juni 2012 Niels S. Larsen KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Implementeringsguide til Stormbasen Tlf. 41 71 50 00 Fax 41 71 51 00 CVR-nr. 30 74 16 33 stormraadet@stormraadet.dk

Læs mere

Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer. Dækningsvejledning Stormrådet Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer. 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab:

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Skadelidte: Stormrådet Dato: 21. januar 2015 Sag 14/02965-70 /RLR Skadessted: Forsikringsselskab: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Taksator:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Fra: [mailto:pj@kfst.dk] Sendt: 27. august 2014 09:58 Cc: Louise Marie Kronbak Prahl; Randi Lage Hansen (KFST); Rikke Line

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Guide til oprettelse af testbrugere

Guide til oprettelse af testbrugere Guide til oprettelse af testbrugere i Stormbasen Indtil Stormbasen sættes i drift d. 1. oktober 2012 er det muligt at øve sig i et testsystem. En af de store forskelle på den rigtige Stormbase og testsystemet

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler,

HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker NÅR SKADEN ER SKET Denne

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

hjælpeguide når ulykken er sket...

hjælpeguide når ulykken er sket... hjælpeguide når ulykken er sket... Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Når du kommer ind på siden kan der være en certifikatfejl, hvor din browser/dit internetvindue vil anbefale at du ikke går ind på siden. Du

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Ny organisering af stormflodsordningen,

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter Den 22. marts 2010 Vejledning ver. 1/0 til MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj for Motorcykler og knallerter INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord... 3 Forudsætninger/systemkrav.... 4 Anlæg ny skadesag/rapport...

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk Side

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Anmeldelse af ansvarsskade

Anmeldelse af ansvarsskade Anmeldelse af ansvarsskade Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater.

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater. Tryghed ved naturskader Ca. 6.500 bolig- eller virksomhedsejere har siden 1991 haft glæde af stormflodsordningen Forord Overgang til en ny stormordning Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01.

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01. Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Policenr. 4244 - E/F Øresundsparken c/o Vest Administration A/S Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup Telefon 33 24 61 26 Afd.nr. Skadedato Skadeadresse 1. Brand

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere