BERETNING Stormrådet FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM OVERSVØMMELSE OM STORMFLOD ØKONOMISK RESULTAT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 2012. Stormrådet FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM OVERSVØMMELSE OM STORMFLOD ØKONOMISK RESULTAT 2011"

Transkript

1 FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM STORMFLOD OM OVERSVØMMELSE ØKONOMISK RESULTAT 2011 Stormrådet Beskrivelse af Stormrådets virksomhed BERETNING 2012

2 2 Stormrådet BERETNING 2012 FORORD Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2011 FORORD Karen Westerbye-Juhl Der har ikke været stormflod eller stormfald i 2012, og der har alene været anmeldt 18 skader vedrørende oversvømmelse fra vandløb og søer i løbet af året. Stormrådet har i det forløbne år haft særlig fokus på de mange udviklingsopgaver, der bl.a. ligger i den ny stormflodsordning. Stormflodsordningen er gennem den lovændring, der blev vedtaget i 2010, markant ændret pr. 1. oktober Stormrådet har i 2012 implementeret denne nye ordning. Retningslinjerne for, hvornår der kan gives erstatning efter stormflod, er ændret på en række punkter, ligesom der er sket ændring med hensyn til, hvem der skal tage sig af disse sager. Behandlingen af anmeldelser om stormflodsskader sker fremover i forsikringsselskaberne, mens Stormrådet er tilsynsmyndighed for selskaberne samt klageinstans for selskabernes afgørelser. Forsikringsselskaberne har fået stillet et nyt it-system, Stormbasen, til rådighed for den fremtidige behandling af stormflodssager. Udviklingen af dette system er sket i tæt samarbejde med selskaberne. Det har været et grundlæggende princip for rådet, at brugerne i forsikringsselskaberne skulle være involveret for at få det bedst mulige system. De medarbejdere i forsikringsselskaberne, der skal behandle stormflodssagerne, har tillige modtaget grundig undervisning. Der har generelt været tilfredshed med udviklingsprocessen og med systemet hos brugerne i forsikringsselskaberne. Stormrådet har endvidere taget fat på en grundig evaluering af stormfaldsordningen, der har været uændret siden Ordningen har generelt virket tilfredsstillende, men i lyset af udvikling og erfaringer forventer rådet i løbet af det kommende år at kunne justere og forenkle den. På baggrund af erfaringer med oversvømmelser fra vandløb og søer har rådet justeret og præciseret retningslinjerne for behandling af disse sager, så de fremover vil kunne ekspederes hurtigere og bedre. 20. februar 2013

3 3 Stormrådet BERETNING 2012 Forord OM STORMRÅDET Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2011 OM STORMRÅDET MEDLEMMER AF STORMRÅDET Formand: Cand. jur. Karen Westerbye-Juhl Udpeget efter indstilling fra: Erhvervs- og Vækstministeriet: Specialkonsulent Cécile Nielsen, næstformand Transportministeriet: Souschef Carl-Christian Munk-Nielsen Justitsministeriet: Fuldmægtig Moya-Louise Lindsay-Poulsen Forsikring & Pension: Underdirektør Torben Weiss Garne Forbrugerrådet: Sekretariatschef Jette Kammer Jensen Kommunernes Landsforening: Teamleder Poul Sig Vadsholt Miljøministeriet: Forskningschef Vivian Kvist Johannsen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet: Seniorforsker Vibeke Huess SAGKYNDIGE FOR STORMRÅDET Forstfuldmægtig Henrik Ballegaard, Naturstyrelsen Cand. scient. Lene Kristensen, Naturstyrelsen Civilingeniør Holger Toxvig Madsen, Kystdirektoratet

4 4 Stormrådet BERETNING 2012 Forord OM STORMRÅDET Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2011 STORMRÅDETS SEKRETARIAT Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Stormrådet med følgende bemanding: Sekretariatschef Mogens Hansen Specialkonsulent Poul Jensen Fuldmægtig Sine Bastrup Petersen Fuldmægtig Niels S. Larsen Sekretariatet varetager den almindelige sekretariatsfunktion, herunder planlægning og tilrettelæggelse af rådsmøder, udarbejdelse af dagsordener, mødemateriale og referat samt vedligeholdelse og udvikling af Stormrådets hjemmeside, Vedligeholdelsen af hjemmesiden omfatter tillige vedligeholdelse af FAQ / Infobanken, som indeholder oplysninger om Stormrådets praksis i stormflods- og oversvømmelsessager. Sekretariatet vedligeholder endvidere registrerings- og sagsbehandlingssystemet, Stormbasen, som anvendes af forsikringsselskaberne i forbindelse med behandlingen af stormflodssager. Sekretariatet forbereder rådets beslutninger om stormflod og behandler sager om oversvømmelse fra vandløb og søer og stormfald, herunder også sager om aktindsigt. Gennem sagsbehandlingen skal sekretariatet tilvejebringe det fornødne beslutningsgrundlag for rådets afgørelser. Sekretariatet er ansvarlig for, at der udarbejdes udkast til et årligt regnskab, der revideres af en statsautoriseret revisor, samt en årsberetning om Stormrådets virksomhed. Der er indgået en samarbejdsaftale med Fonden F&P Formidling om erstatningsudbetaling frem til 30. juni 2013 i ikkefærdigbehandlede stormflodssager, hvor hændelserne ligger før 1. oktober Med henblik på at tilvejebringe det korrekte grundlag for Stormrådets afgørelser er der endvidere indgået samarbejdsaftaler med henholdsvis Naturstyrelsen, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Kystdirektoratet (KDI) med henblik på at sikre, at Stormrådet til enhver tid får den fornødne assistance i forbindelse med oversvømmelses- og stormfaldshændelser og stormflodshændelser.

5 5 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet OM STORMFLOD Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2011 OM STORMFLOD STORMFLOD Ved en stormflod forstås oversvømmelse på grund af en ekstremt høj vandstand i havet. Det er en betingelse, at den målte vandstand i det pågældende område indtræder sjældnere end hvert 20 år. Stormrådet afgør, om der har været stormflod. Dette sker efter udtalelser fra Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Stormrådets beslutning offentliggøres på Stormrådets hjemmeside. I henhold til lov om stormflod og stormfald ydes der i nærmere bestemt omfang erstatning for skader forårsaget af stormflod. For at være berettiget til at modtage erstatning skal følgende betingelser som minimum være opfyldt: Det beskadigede skal være beliggende i et stormflodsramt område Det beskadigede skal være dækket af en afgiftspligtig brandforsikring Skaden skal være anmeldt til forsikringsselskabet senest to måneder efter konstatering af stormflod. Se lov om stormflod og stormfald

6 6 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet OM STORMFLOD Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2011 NY STORMFLODSORDNING PR. 1. OKTOBER 2012 Forsikringsselskaberne afgør fremover stormflodssager Den 1. oktober 2012 trådte den nye stormflodsordning i kraft. Det er herefter forsikringsselskaberne, der skal afgøre, om der skal udbetales erstatning i stormflodssager. Afgørelserne, som hidtil har været truffet af Stormrådet, kan fremover påklages til rådet, som endvidere skal føre tilsyn med forsikringsselskabernes arbejde med stormflodssager. Den nye ordning gør det enklere for skadelidte at få behandlet en stormflodssag. Der er fremover kun ét sted, man skal henvende sig, når man skal anmelde en skade, ligesom selve behandlingen gøres mere smidig. De nye regler om stormflod og behandlingen af stormflodssager kan læses på Stormrådets hjemmeside. Forenklet anmeldelsesprocedure Det er nu lettere at anmelde en stormflodsskade. Anmeldelse skal ske via Stormrådets hjemmeside, hvor et nyt system guider anmelderen gennem forskellige spørgsmål, som skal besvares. Det drejer sig fx om, hvilket forsikringsselskab man er forsikret i, hvilken type skade der er tale om mv. Når alle spørgsmål er besvaret, kan anmeldelsen sendes ved et enkelt klik, og anmelder modtager med det samme en kvittering med oplysning om, hvordan en sag behandles. Læs mere om anmeldelse af stormflodsskader i bekendtgørelse nr. 948 af 19. september 2012

7 7 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet OM STORMFLOD Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2011 Trappemodellen, en ny type selvrisiko Den nye ordning medfører en ny type selvrisiko, den såkaldte trappemodel. Den betyder, at der vil være en stigende selvrisiko, hvis der indtræffer flere skader samme sted efter hinanden. For helårsbeboelse er selvrisikoen ved første skade 8 pct. (minimum kr ,00), og for sommerhuse og erhvervsejendomme13 pct. (minimum kr ,00). Anden og tredje gang, skaden sker, forøges selvrisikoen med 5 pct. For løsøre gælder trappemodellen ikke. Her er selvrisikoen altid 10 pct. (minimum kr ,00). Hvis skaden skyldes en stormflodshændelse, der sker sjældnere end hvert 50. år, anvendes alene den laveste selvrisiko ved beregning af erstatningen. Nyt opgørelsesprincip Stormflodsskader er hidtil opgjort efter dagsværdiprincippet, dvs. den værdi en genstand havde, umiddelbart inden skaden opstod. Dette er nu ændret, så stormflodsskader fremover opgøres med udgangspunkt i genanskaffelsesprincippet, altså den værdi en beskadiget genstand koster at genanskaffe som ny på skadestidspunktet. Der vil som hidtil ved den konkrete skade kunne ske fradrag for bl.a. slid og ælde. Genanskaffelsesprincippet svarer til det princip, som forsikringsselskaberne bruger ved forsikringsskader. Der vil i fremtiden derfor kun være marginale forskelle på en skadesopgørelse efter stormflodsordningen og en almindelig forsikringsordning, bortset fra den højere og stigende selvrisiko ved stormflodsskader, og at indirekte skader som fx driftstab ikke dækkes af stormflodsordningen.

8 8 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet OM STORMFLOD Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2011 Negativlisten STORMRÅDETS TILSYN: Stormrådets tilsyn foregår ved at Stormrådets sekretariat udvælger og forelægger et antal sager, både verserende og afsluttede, og gennemgår dokumentation og afgørelser. Tilsyn med sager, som endnu ikke er afsluttede medfører ikke, at sagsbehandling i sagen stoppes eller sættes i bero. Den nye stormflodsordning indebærer også, at listen over tilfælde, som er undtaget fra stormflodsordningen den såkaldte negativliste er udvidet. Det drejer sig f.eks. om fast ejendom, som ligger uden for et dige, havne- og kajanlæg, haveanlæg mv. samt andre tilfælde, som alle har det til fælles, at der er tale om udsat beliggende ejendomme eller genstande. Der er i vidt omfang tale om en videreførelse af Stormrådets hidtidige praksis. Negativlisten kan ses i sin fulde længde i stormflodslovens 4, stk. 2. Stormrådets fremtidige rolle Stormrådet vurderer fortsat, om der har været stormflod i et område på et givent tidspunkt. Dette meldes ud til forsikringsselskaberne, som herefter i givet fald kan påbegynde sagsbehandlingen af eventuelle anmeldelser ved hjælp af den til formålet etablererede database, Stormbasen. Læs mere om Stormbasen i bekendtgørelsen om behandling af stormflodsskader. Stormrådet skal fremover tage sig af klager over og føre tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling. Hvis man ønsker at klage over en afgørelse, skal det ske til Stormrådet inden 8 uger fra afgørelsestidspunktet.

9 9 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet OM STORMFLOD Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2011 STORMBASEN Stormbasen er et it-system, som understøtter sagsbehandlingen i forsikringsselskaberne og Stormrådets tilsyn med forsikringsselskaberne. Samtidig er Stormbasen borgernes indgang til anmeldelse af skader efter stormflod. Udover anmeldelse af stormflodsskader anvendes Stormbasen bl.a. til forsikringsselskabernes kommunikation med skadelidte, taksator og andre involverede, til udfyldning af taksators skadeopgørelse og forsikringsselskabets anmodning om udbetaling af erstatning til skadelidte. BEHANDLING AF STORMFLODSSAGER Behandling af stormflodssager kan kort fortalt skitseres på følgende måde: Beslutning om stormflod Man kan først få behandlet en stormflodssag, når Stormrådet har truffet beslutning om, at der har været stormflod. Beslutningen træffes senest 5 dage efter en begivenhed, som har medført oversvømmelser fra havet et eller flere steder i Danmark. Stormrådets beslutning sendes til forsikringsselskaberne og offentliggøres i relevante dele af dagspressen og på Stormrådets hjemmeside. Anmeldelse af skaden Hvis man er blevet ramt af en oversvømmelse som følge af stormflod, kan skaden anmeldes til det forsikringsselskab, hvor der er tegnet brandforsikring på det skadede. Anmeldelse skal ske inden to måneder efter stormfloden. Hvis der er sket skader på både ejendom og løsøre (det er det, der typisk sker), og disse er forsikret i flere selskaber, skal skaden anmeldes til det selskab, hvor ejendommen er forsikret. Forsikringsselskabet kvitterer for modtagelsen af anmeldelsen med oplysning om, hvad man som skadelidt kan foretage sig for at begrænse skaden.

10 10 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet OM STORMFLOD Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2011 Opgørelse af skaden Kort efter at skadelidte har anmeldt en skade, vil den blive takseret. Skadelidte bliver kontaktet af en taksator med henblik på aftale af tidspunkt for et besøg, og under besøget vil taksator sammen med skadelidte opgøre skaden. Opgørelsen, som i hovedsagen sker på baggrund af stormflodsordningens opgørelsesprincip om genanskaffelse, udgør grundlaget for den senere beslutning om erstatningens størrelse. Skadelidte har 14 dage efter taksators fremsendelse af opgørelsen til at fremkomme med bemærkninger til opgørelsen. Eventuelle bemærkninger sendes til forsikringsselskabet evt. efter en dialog med taksator. Afgørelse af erstatning Når alle nødvendige oplysninger er kommet ind til forsikringsselskabet, træffer det afgørelse om den konkrete erstatnings størrelse. Der kan være forhold, der gør, at beløbet enten bliver højere eller lavere end det, der fremgår af opgørelsen. Fx kan skadelidte ved sin handlemåde selv have bevirket, at skaden er blevet værre, og dermed at erstatningen skal nedsættes. Det kan også være, at skadelidtes kommentarer til skadesopgørelsen har ført til en ændring i denne og dermed en højere erstatning. Det vil fremgå af den afgørelse, forsikringsselskabet træffer. Udbetaling af erstatning Når det er afgjort, at der er basis for erstatning, skal den udbetales til skadelidte. Det sker, når skadelidte har dokumenteret, at skaden er udbedret og fx har indsendt faktura fra en håndværker til forsikringsselskabet. Selskabet skal udbetale erstatningen til skade-

11 11 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet OM STORMFLOD Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2011 lidte, forudsat at dokumentationen er fundet i orden. Der kan ikke udbetales mere end det, forsikringsselskabet har truffet afgørelse om. I visse tilfælde vil dokumentation ikke være nødvendig. Det vil fx være tilfældet ved erstatning af løsøre, hvor erstatning altid udbetales uden dokumentation for genanskaffelse. Der kan også være tale om tilfælde, hvor udbedringen af skader ifølge skadesopgørelsen på den enkelte entreprise, fx tømrer, ikke udgør mere end kr. Der kan maksimalt udbetales kr. i alt uden dokumentation for udbedring af skaden. Når den samlede skade er udbedret, og erstatning herfor er udbetalt, afslutter selskabet sagen med information til skadelidte. Se uddybning i erstatning ved stormflod på Stormrådets hjemmeside Der har ikke været stormflodshændelser i beretningsperioden. De seneste stormflodshændelser blev konstateret i henholdsvis november og december 2011, begge gange med Limfjorden og det nordlige Sjælland som de værst ramte områder. Ud af det samlede antal anmeldelser på 187 var 129 berettiget til erstatning. Heraf resterer der alene udbetaling i 26 sager (ult. dec. 2012). Den samlede erstatningsudbetaling for de to hændelser beløber sig til 14,2 mio. kr.

12 12 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet OM STORMFLOD Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2011 STATISTIK I Stormrådet beror fortsat de stormflodssager fra tidligere hændelser, hvor Stormrådet har truffet afgørelse i sagen, og hvor skadelidte har fået tilsagn om erstatning, men hvor skadelidte ikke har indsendt dokumentation for, at skaden er udbedret. Der resterer ca. 380 sager med en samlet resterstatning på ca. 17,6 mio. kr. (ult. dec. 2012). I Stormrådets Stormflods skadestatistisk maj 2009 kan man se nærmere om stormfloders hyppighed og antal og geografisk ramte områder tilbage til erstatningsordningens begyndelse. Hvad har den nye stormflodsordning kostet? I forarbejderne til den nye stormflodsordning er det forudsat, at omkostningerne ved implementering af denne afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen. Der fremgår ikke noget overslag eller budget af forarbejderne for, hvor store disse omkostninger ville blive. Det kan også være vanskeligt at forudsige, idet der i et vist omfang vil være tale om omkostninger, der ikke kan placeres som enten direkte omkostninger i forbindelse med implementeringen eller omkostninger i forbindelse med drift af ordningen. Dog kan udgifterne på de helt centrale områder, nemlig indførelsen af et nyt it-system (Stormbasen) og undervisning af forsikringsselskaberne opgøres som direkte omkostninger i forbindelse med implementeringen af den nye ordning. Implementering af Stormbasen, inkl. software, konsulenthonorarer mv. beløber sig til kr., mens de nødvendige omkostninger til undervisning af forsikringsselskabernes medarbejdere i de nye regler og det nye system har beløbet sig til kr. Hertil kommer anvendelse af den arbejdskraft, som sekretariatet har stillet til rådighed, og som honoreres som en del af det honorar, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtager for at varetage sekretariatsfunktionen.

13 13 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet Om stormflod OM STORMFALD Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2011 OM STORMFALD Ved stormfald forstås, at der i en eller flere landsdele som følge af kraftig vindpåvirkning er væltet eller knækket træer på store skovarealer svarende til mindst ét års hugst i de ramte områder. Det er Stormrådet, der afgør, om der har været stormfald i et område på et givet tidspunkt efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Miljøministeriet. Rådets beslutning offentliggøres i relevante dele af dagspressen og på rådets hjemmeside. Der ydes tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, som er ramt af stormfald. Tilskuddet udbetales i to rater. Første rate vedrører oprydning af det ramte areal, og udbetalingen sker samtidig med afgørelsen om tilskud. Anden rate vedrører udgifter til gentilplantning, og udbetaling sker, når gentilplantningen er afsluttet. Der ydes endvidere supplerende tilskud til hegning, pesticidfrie anlæg mv. Stormfaldsordningen i hovedtræk Ordningen administreres af Stormrådet i henhold til lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. november 2012 Der er fastsat nærmere regler om stormfaldsordningen i bekendtgørelser og administrative procedurer. Stormrådets organisation, kompetencer og regler om dets afgørelser mv. er fastlagt i bekendtgørelse nr. 947 af 19. september 2012 om forretningsorden for Stormrådet og i bekendtgørelse nr. 320 af 9. maj 2001 om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald. Derudover er der, i bekendtgørelse nr af 27. november 2006 fastsat minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald.

14 14 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet Om stormflod OM STORMFALD Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2011 STORMFALDSHÆNDELSER Der har ikke været stormfald i beretningsperioden. Der har tidligere været to tilfælde af storme, som har været omfattet af loven: En i 1999/2000 (2442 skader) og en i 2005 (784 skader). Det samlede antal skader er således opgjort til i alt 3226, hvor en stormfaldsskade relaterer sig til en ejers samlede ejendom, som kan indeholde flere matrikler. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Stormrådet og Naturstyrelsen. Ifølge aftalen varetager Naturstyrelsen sagsbehandlingen for Stormrådet, udarbejder budgetter, herunder forslag til tilskudssatser og plan for annoncering, behandling af ansøgninger og anmeldelser, administration af indberetninger og udbetaling af tilskud, kontrol med tilbagebetaling, administration af EU finansiering, økonomistyring, herunder dokumentation og regnskab, administration af lønregnskaber mv. Revision af stormfaldsordningen Stormfaldsordningen har eksisteret siden 2000, og der er givet tilsagn for ca. 580 mio. kr. fordelt på 2 stormfald, i 1999 og Ordningen blev i sin tid iværksat som en katastrofeordning, der skulle være enkel at anvende for brugerne og samtidig være let at administrere. I forbindelse med afviklingen af tilskudsansøgninger ved de to stormfald er der blevet foretaget kvantitative evalueringer af stormfaldsordningen, bl.a. med hensyn til opgørelse af stormfaldenes størrelse og hvilke aktiviteter, der er givet tilsagn til. Stormrådet besluttede i 2011 at gennemføre en bredere evaluering af tilskudsordningen, med henblik på en vurdering af tilfredsheden blandt brugerne og til belysning af i hvilken grad, gentilplantningerne er lykkedes. Udfaldet af den kvalitative evaluering er, at der er generel tilfredshed med ordningen, men at der er basis for en forbedring og effektivisering af ordningens administration. Evalueringen er beskrevet i Evaluering af stormfaldsordningen

15 15 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet Om stormflod OM STORMFALD Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2011 FORDELING AF LØV OG NÅLE- SKOV EFTER STORMFALD De genrejste skove bliver langt overvejende til nye løvskove, og mindst 60 pct. af alle nye træer er naturligt hjemmehørende i Danmark. Hvor de stormfældede arealer havde en løv/nål fordeling i procent på 6/94, vil de gentilplantede arealer have fordelingen 63/37. Herudover er der i nåletræsandelen, dvs. i 37 pct. af arealerne, indblandet løvtræ i betydeligt omfang. Stormrådet har på baggrund af evalueringen ønsket en revision af stormfaldsordningen. Det har været rådets ønske tillige at inddrage øvrige erfaringer, der er indhentet ved drift af tilskudsordningen. Stormrådet har særligt haft fokus på at videreudvikle ordningen hen mod en mere simpel tilskudsordning både administrativt og for tilskudsmodtagere og samtidig sikre en effektiv ordning. Yderligere er det en betingelse, at ordningen lever op til kravene fra og kan godkendes af EU, som yder medfinansiering til ordningen. Der er bl.a. krav fra Kommissionen om, at der skal ske en 100 % kontrol af de tilskud til gentilplantning, der medfinansieres af EU. Der arbejdes på en begrænsning af kontrollens omfang. Til konkretisering af mulige tiltag til forbedring og effektivisering af stormfaldsordningen har Stormrådet nedsat en arbejdsgruppe med de væsentligste brugere af stormfaldsordningen. Arbejdsgruppens forslag og anbefalinger vil indgå i Stormrådets overvejelser om ændringer af stormfaldsordningen. Rådet forventer at sende sine anbefalinger om eventuelle ændringer af ordningen til erhvervs- og vækstministeren i løbet af I forlængelse af arbejdet med evalueringen af stormfaldsordningen er den løbende opfølgning og administration af de verserende stormfaldssager også vurderet. Herunder har især håndteringen af opsigelser af stormfaldsforsikringer samt undersøgelse af eventuelt tilbagebetalingskrav været i fokus. Stormrådet vil i løbet af foråret 2013 vurdere nye procedurer for opsigelse og ændring af stormfaldsforsikringer samt optimering af processerne for administration af stormfaldsordningen.

16 16 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald OM OVERSVØMMELSE Økonomisk resultat 2011 OM OVERSVØMMELSE Ved oversvømmelse forstås oversvømmelse fra vandløb og søer på grund af ekstrem høj vandstand i disse. Ved vurderingen af om vandstanden har været ekstrem, lægges et 20-års kriterium til grund. Det er således en betingelse, at vandstanden i det pågældende vandløb eller sø vurderes at have været sjældnere, end den statistisk vil forekomme hvert 20. år. Stormrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har været tale om en erstatningsberettiget oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Dette sker efter udtalelse fra Naturstyrelsen. For at kunne modtage erstatning skal følgende betingelser være opfyldt: Oversvømmelsen skal stamme fra en sø eller et vandløb, som har haft en ekstrem vandstand Det beskadigede skal være dækket af en afgiftspligtig brandforsikring Skaden skal være anmeldt til Stormrådet via forsikringsselskabet senest 2 måneder efter, at oversvømmelsen har fundet sted. Sådan behandles skader efter oversvømmelse fra vandløb og søer Der tages ikke som ved stormflod stilling til, om et samlet område må anses som ramt af oversvømmelse. Når der indtræffer oversvømmelse fra et vandløb eller en sø, tages der udgangspunkt i de konkrete anmeldelser, som Stormrådet modtager fra de skadelidte gennem deres forsikringsselskaber. Behandlingen af disse sager kan opdeles i 4 faser, undersøgelsesfasen, takseringsfasen, Stormrådets afgørelse og erstatningsfasen.

17 17 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald OM OVERSVØMMELSE Økonomisk resultat 2011 SAGSBEHANDLINGENS FASER KORT FORTALT Undersøgelsesfasen: Naturstyrelsen undersøger de faktiske forhold vedrørende oversvømmelsen, herunder vandstand i vandløb eller sø, og inddrager taksators relevante observationer. Takseringsfasen: Taksering af de skete skader danner baggrund for afgørelsen af erstatningens størrelse og til dels for vurderingen af skadeårsagen. Stormrådets afgørelse: Stormrådet træffer afgørelse efter Naturstyrelsens undersøgelser Erstatningsfasen: Erstatning udbetales, når størrelsen af denne er afgjort, og retablering af det skadede er gennemført. a) Undersøgelsesfasen På baggrund af en konkret anmeldelse eller flere fra samme område anmodes Naturstyrelsen om at foretage de nødvendige undersøgelser, så rådet kan træffe afgørelse, om en oversvømmelse er omfattet af loven. Det er bl.a. undersøgelser af vandstande i eller omkring det pågældende vandløb, vurdering af hvorfra en oversvømmelse stammer, årsager til den forøgede vandstand i vandløbet eller søen og en række andre forhold, herunder også oplysninger fra taksators besigtigelse af skadestedet. Naturstyrelsen skal senest inden 22 arbejdsdage efter anmodningen afgive en udtalelse til Stormrådet. b) Takseringsfasen Samtidig med at Naturstyrelsen anmodes om en udtalelse, iværksættes taksering af de konkrete skader. Takseringen igangsættes af Stormrådets sekretariat ved henvendelse til skadelidtes forsikringsselskab, som har ansvaret for, at selve takseringen gennemføres. Forsikringsselskabet kan vælge at bruge sine egne taksatorer eller lade Forsikring & Pension udpege en taksator til en konkret sag. Taksering skal ske efter genanskaffelsesprincippet inden 22 arbejdsdage fra, at det er muligt at få adgang til det skaderamte. Efter taksators besigtigelse af skadestedet fremsender taksator sin umiddelbare vurdering af skadeårsagen samt andre relevante oplysninger til Naturstyrelsen. Såfremt det er nødvendigt har taksator en løbende dialog med Naturstyrelsen. Resultatet af takseringen indføres i et særligt skema, som er udviklet af Stormrådet, og danner grundlag for afgørelsen af erstatningens størrelse. Indtil videre kontrolleres den foretagne taksering af et overtaksatorkorps med henblik på at sikre en ensartet og korrekt opgørelse fra de enkelte taksatorer.

18 18 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald OM OVERSVØMMELSE Økonomisk resultat 2011 c) Stormrådets afgørelse Stormrådet træffer herefter på baggrund af Naturstyrelsens udtalelse og eventuelle andre oplysninger, herunder fra taksator og skadelidte, afgørelse, om hvorvidt en oversvømmelse er omfattet af lovgivningen. Rådets afgørelse meddeles den skadelidte umiddelbart efter afgørelsen. d) Erstatningsfasen Stormrådets sekretariat træffer efter bemyndigelse fra Stormrådet afgørelse om erstatningens størrelse på baggrund af den foretagne taksering. Erstatning udbetales af sekretariatet til skadelidte, når skadelidte har dokumenteret, at det beskadigede er enten repareret eller udskiftet med noget andet i stedet. I visse tilfælde vil hele erstatningen kunne udbetales til skadelidte med det samme, uden dokumentation. Det drejer sig om erstatning for skader på løsøre samt om erstatning op til et samlet beløb på kr , hvor de enkelte entrepriser maksimalt udgør kr Ligeledes kan erstatning for skader på landbrugsafgrøder efter rådets praksis udbetales straks. Sådanne udbetalinger baserer sig dog på en forudgående kontrol i form af taksatoropgørelsen og sagsbehandlingskontrol samt i vidt omfang kontrol ved en overtaksator. Læs mere om behandlingen af oversvømmelsessager på Stormrådets hjemmeside

19 19 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald OM OVERSVØMMELSE Økonomisk resultat 2011 Nye regler Reglerne i bekendtgørelsen om behandling af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer blev indført den 1. juli 2010 med en forudsætning om, at de løbende justeres i takt med de erfaringer, der opnås med ordningen. De sidste 2 års erfaringer har sammen med ikrafttræden af nye principper for opgørelse af erstatning ført til en justering af bekendtgørelsen. Den nye bekendtgørelse indeholder et ændret princip. Opgørelsen vil som ved stormflodsskader fremover ske ved anvendelse af genanskaffelsesprincippet, et princip der også almindeligvis anvendes af forsikringsselskaberne ved forsikringsskader. De øvrige ændringer har karakter af tekniske justeringer og kodificering af praksis, herunder iværksættelse af taksering sideløbende med anmodning om udtalelse fra Naturstyrelsen om en given oversvømmelse. Erfaringerne med især de mange landbrugssager i 2011 har medført, at det nu er eksplicit fastsat i bekendtgørelsen, at det er muligt med samtidig taksering af skader og anmodning om udtalelse fra Naturstyrelsen. Tidligere var det en forudsætning, at Naturstyrelsens udtalelse var fremkommet inden, der kunne takseres. Det skabte en usmidig og langsommelig sagsbehandling. Med ændringen kan oversvømmelsessager nu behandles hurtigere og med forbedret kvalitet. Endvidere præciseres det i den nye bekendtgørelse, hvad forsikringsselskaberne skal foretage sig, når der anmeldes en skade efter oversvømmelse, og hvornår der skal ageres. Hertil kommer en mere detaljeret regulering af, hvad Naturstyrelsen skal foretage sig i forbindelse med afgivelse af udtalelse om en konkret oversvømmelseshændelse, herunder inden for hvilken tidsfrist, dette skal ske. Bekendtgørelsen supplerer de regler, som er fastsat i stormflodsloven.

20 20 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald OM OVERSVØMMELSE Økonomisk resultat 2011 ANDRE JUSTERINGER OG ERFARINGER Sagsbehandlingstid Der er også sket optimering af Stormrådets samarbejde med Naturstyrelsen, således at ekspeditionstiden og derved den samlede sagsbehandlingstid for oversvømmelsessagerne er blevet væsentligt nedbragt. Naturstyrelsen har f.eks. mere end halveret ekspeditionstiden for de sager, der blev vurderet i Yderligere er der etableret en tæt dialog mellem Naturstyrelsen og taksatorerne. Det er således nu fast procedure, at Naturstyrelsen modtager taksators umiddelbare vurdering af skadeårsagen og øvrige relevante oplysninger efter besigtigelse. Disse oplysninger fra taksator inddrager Naturstyrelsen i nødvendigt omfang i sine udtalelser, som i øvrigt baserer sig på indkomne data vedrørende vandstande og nedbør. Skadestedernes placering I forbindelse med sagsbehandlingen af skader på landbrugsafgrøder i 2011 var det en særlig udfordring at fastslå skadestedets placering. Landbrugsjord er typisk placeret mange andre steder end der, hvor jordbesidderen bor. Denne usikkerhed medførte forsinkelser i sagsbehandlingen, da Naturstyrelsen ikke kunne afgive en udtalelse, før skadestedets nøjagtige placering var kendt. Det har ført til, at der ved anmeldelse af skader på landbrugsafgrøder skal medsendes et kort, som tydeligt markerer skadestedets nøjagtige placering.

21 21 Stormrådet BERETNING 2012 FORORD Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2011 Definitionen af en 20-års hændelse I en række anmeldelser fra 2011 er det anført, at de konkrete hændelser har været så ekstreme, at der ikke er set lignende sommerhændelser i mere end 20 år. Det er i disse tilfælde slået fast, at definitionen af 20 års hændelser omfatter en vurdering af hændelser gennem hele år, og ikke kun dele af et år, fx sommermånederne. Data til afgørelse af 20-års hændelser En stor del af de oprindelige målestationer, som tidligere har været placeret i vandløb og søer, er nedlagt. Det betyder, at Naturstyrelsen i sin bedømmelse af, om der er tale om en 20 års hændelse, i nogle tilfælde er nødt til at inddrage målinger fra vandløb og søer, som ligger længere væk fra skadestedet end det vandløb eller den sø, som har været den direkte årsag til oversvømmelsen. Disse målinger står imidlertid ikke alene, og sammenholdes altid med andre data, herunder oplysninger fra DMI og Forsikringsvejret om nedbørsforhold på skaderamte områder og andre tilgængelige oplysninger. Det er denne sammenstilling, der danner grundlag for Naturstyrelsens udtalelser om de aktuelle oversvømmelser, og som Stormrådet lægger til grund i sine afgørelser. Er der konkret behov for en besigtigelse for at bestemme en oversvømmelses karakter, vil oplysninger herfra også blive inddraget i Naturstyrelsens vurderinger.

22 22 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald OM OVERSVØMMELSE Økonomisk resultat 2011 Sommeren 2011 KONKRETE HÆNDELSER Oversvømmelser sommeren 2011 Sommeren 2011 var præget af ekstrem meget nedbør. I løbet af juli, august og september var den megen nedbør primært koncentreret i landbrugsområderne på og omkring Lolland / Falster, Sønderjylland, Fyn, især det sydfynske område samt Sydsjælland. Disse nedbørshændelser resulterede i store oversvømmelser, hvor Lolland / Falster blev særlig hårdt ramt. I alt modtog Stormrådet 191 anmeldelser i forbindelse med disse hændelser, og rådet har truffet afgørelse i alle sagerne. Skaderne for disse hændelser omfatter primært skader på afgrøder. Der er tale om en type skader, som er indtruffet umiddelbart inden høsttidspunktet. Ifølge Stormrådets praksis for sådanne skader, kan der maksimalt blive tale om erstatning til genetablering af den pågældende afgrøde, og ikke fx et afledet driftstab. Der i lidt over halvdelen af sagerne udbetalt erstatning for i alt 5,5 mio. kr. Den resterende halvdel af sagerne blev afvist eller trukket tilbage af skadelidte. Antal anmeldte skader <

23 23 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald OM OVERSVØMMELSE Økonomisk resultat 2011 Januar 2012 Oversvømmelser januar måned 2012 I januar måned 2012 blev visse dele af landet ramt af kraftig regn, som bevirkede, at vandløb gik over deres bredder og skabte oversvømmelser. I nogle tilfælde var en medvirkende årsag til oversvømmelserne høj vandstand i havet, så vandet ikke kunne løbe ud i havet igen. Dette var inden oversvømmelsesordningens indførelse en mulig årsag til stormflod, hvis vandstanden i havet ellers var tilstrækkelig høj. Stormrådet modtog i alt otte anmeldelser ved disse hændelser og behandlingen af alle disse sager er afsluttet. Det var primært bygninger, der blev beskadiget ved disse hændelser, og der er i alt blevet udbetalt erstatning for ca kr. Antal anmeldte skader <

24 24 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald OM OVERSVØMMELSE Økonomisk resultat 2011 Sommeren 2012 Oversvømmelser sommeren 2012 I løbet af sommeren 2012 blev visse dele af Jylland og Fyn ved enkeltstående tilfælde ramt af meget nedbør, og hændelserne førte til ni anmeldelser, hvoraf rådet har truffet afgørelse i alle sagerne. Sagerne fra disse hændelser var primært skader på bygninger med og uden løsøre, og der er i alt blevet udbetalt erstatning for ca kr. Antal anmeldte skader <

25 25 Stormrådet BERETNING 2012 Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse ØKONOMISK RESULTAT 2011 HENSÆTTELSE Hensættelser for stormflod udgjorde pr. 31. december 2011 ca. 36 mio. kr. Hensættelser for oversvømmelser udgjorde pr. 31. december 2011 ca. 20 mio. kr. Hensættelser for stormfald udgjorde pr. 31. december 2011 ca. 11 mio. kr. ØKONOMISK RESULTAT Stormrådet havde i 2011 indtægter på ca. 129 mio. kr. i stormafgift og ca. 15 mio. kr. i finansielle indtægter. Der blev i 2011 udbetalt ca. 3 mio. kr. i erstatning vedrørende skader forårsaget af stormflod, ca. 5 mio. kr. i erstatning vedrørende skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer og ca. 500 t. kr. i tilskud til gentilplantning m.v. Der er for 2011 foretaget regnskabsmæssige hensættelser for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse og stormfald indtil december 2011 med sammenlagt ca. 67 mio. kr. Årets resultat i 2011 var et overskud på ca. 84 mio. kr. Der forelå med årets resultat en egenkapital pr. 31. december 2011 på ca. 183 mio. kr. Se Stormrådets årsregnskab for 2011

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2013 Forord 2 Om Stormrådet 3 Om stormflod 5 Om stormfald 9 Om oversvømmelse 11 Økonomisk resultat 2013 13 Stormrådet - BERETNING 2013 FORORD Om stormrådet

Læs mere

BERETNING 10/11. Stormrådet. Om stormfald. Forord. Om Stormrådet. Ny oversvømmelsesordning. Om stormflod. Økonomisk resultat 2010

BERETNING 10/11. Stormrådet. Om stormfald. Forord. Om Stormrådet. Ny oversvømmelsesordning. Om stormflod. Økonomisk resultat 2010 Forord Om Stormrådet Om stormfald Ny oversvømmelsesordning Om stormflod Økonomisk resultat 2010 Stormrådet Beskrivelse af Stormrådets virksomhed BERETNING 10/11 2 Forord Berørte borgere har mulighed for

Læs mere

BERETNING 2016 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED. Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2016

BERETNING 2016 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED. Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2016 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2016 Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2016 Stormrådet - BERETNING 2016 2 3 5 9 10 12 FORORD Om Stormrådet

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne 24. november 2014 Kommissorium for Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne Baggrund Store dele af Danmark blev ramt af stormen Bodil den 5.-6. december 2013, der

Læs mere

Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world

Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world 11111111111111. EY Building a better working world EY Indhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Ledelsesberetning Oplysninger om Beretning Resultatopgørelse Balance Noter

Læs mere

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22.

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/05188

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Procedurer pr. 24. februar 2011 Stormrådet Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000

Læs mere

KONCEPT FOR TILSYN MED

KONCEPT FOR TILSYN MED Den 28. oktober 2015 STORMRÅDET KONCEPT FOR TILSYN MED FORSKRINGSSELSKABERNES BEHANDLING AF STORMFLODSSAGER Side 1 Indhold 1. Baggrund... 2 2. Hvilke regler skal tilsynet omhandle?... 2 3. Udtagelse af

Læs mere

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. november 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Klageemne: Klage over sagsbehandling og affugtning Stormrådet har behandlet og afgjort din klage

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 22. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald. 20. oktober 2014. Nr. 1129.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 22. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald. 20. oktober 2014. Nr. 1129. Lovtidende A 2014 Udgivet den 22. oktober 2014 20. oktober 2014. Nr. 1129. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald Herved bekendtgøres lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090

Læs mere

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater.

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater. Tryghed ved naturskader Ca. 6.500 bolig- eller virksomhedsejere har siden 1991 haft glæde af stormflodsordningen Forord Overgang til en ny stormordning Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Fremsat den [ ] 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab:

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Skadelidte: Stormrådet Dato: 21. januar 2015 Sag 14/02965-70 /RLR Skadessted: Forsikringsselskab: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Taksator:

Læs mere

Skybruds- og stormflodsskader

Skybruds- og stormflodsskader Skybruds- og stormflodsskader Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Hvem er Forsikring & Pension? Brancheorganisation for pensionskasser og forsikringsselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald

Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald LBK nr 1129 af 20/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07183

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter

Læs mere

Du er indtrådt som part i sagen på en betinget slutseddel til køb af den stormflodsramte ejendom.

Du er indtrådt som part i sagen på en betinget slutseddel til køb af den stormflodsramte ejendom. AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. december 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne: Inhabilitet og skadesopgørelse Du er indtrådt som part i sagen på en betinget

Læs mere

Stormrådet har behandlet og afgjort din klage over afvisning af at ændre skadesopgørelsen samt din klage over sagsbehandlingstiden.

Stormrådet har behandlet og afgjort din klage over afvisning af at ændre skadesopgørelsen samt din klage over sagsbehandlingstiden. AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 22. september 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne mv.: - Afgørelse til skade for klager og - Klage over skadesopgørelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 169 Offentligt (01) Dias 1 Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Eksempler og

Læs mere

BERETNING 08/09. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Fokus på forebyggelse. Forebyggelse. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 09/10

BERETNING 08/09. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Fokus på forebyggelse. Forebyggelse. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 09/10 Fokus på forebyggelse Det er yderst ubehageligt og en økonomisk belastning at få hus og ejendele ødelagt af saltvand. Læs om ny kampagne. Forord Forebyggelse Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Ny organisering af stormflodsordningen,

Læs mere

BERETNING 07/08. Stormrådet. Forord. De økonomiske resultater. De store storme. Nye tiltag. Om stormflod. Om stormfald. Rådets forventninger til 08/09

BERETNING 07/08. Stormrådet. Forord. De økonomiske resultater. De store storme. Nye tiltag. Om stormflod. Om stormfald. Rådets forventninger til 08/09 De store storme Der er i beretningsåret blevet konstateret stormflod to gange med i alt 151 anmeldte skader. Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Nye tiltag Rådets forventninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Kære Christian Hartmann Som nævnt ved vores telefonsamtale i dag har vi gennemgået din sag og må desværre fastholde,

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Hvis er ansvaret og hvem skal betale?

Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning Vand og Forsyning 17-03-14 Workshop om stormflodsforebyggelse 1 Det er dit eget ansvar! Det er grundejeren, der har

Læs mere

Velkommen Orienteringsmøde vedrørende stormfaldsordningen 26. juni 2014

Velkommen Orienteringsmøde vedrørende stormfaldsordningen 26. juni 2014 Velkommen Orienteringsmøde vedrørende stormfaldsordningen 26. juni 2014 Dagsorden 09.30-10.00 Let morgenmad 10.00-10.15 Mødet starter velkomst ved kontorchef i Naturstyrelsen, Henrik Kundby 10.15-11.00

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vurderingsankenævn Vestsjælland

Vurderingsankenævn Vestsjælland Vurderingsankenævn Vestsjælland Beretning Indledning Formålet med denne beretning er at informere om vurderingsankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08.

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08. De store storme De danske kyster blev i 2006 og 2007 ramt af flere storme. Særligt alvorlig var stormen den 1. og 2. november 2006. Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Rådets

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klage over skadesopgørelse

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klage over skadesopgørelse AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Skadelidte: Stormrådet Dato: 14. april 2016 Sag: SPA-15/07096-17 Skadessted: Sagsbehandler: /SKI Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne: Klage over skadesopgørelse KONKURRENCE-

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2 Stormrådet 15. juni 2012 Niels S. Larsen KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Implementeringsguide til Stormbasen Tlf. 41 71 50 00 Fax 41 71 51 00 CVR-nr. 30 74 16 33 stormraadet@stormraadet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999.

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999. Udgave nr. 5 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Økonomikontoret J.nr. SN 2001-0323-0008 Ref. ARD/GJE/OEJ Vejledning om medfinansiering af offentlig skovtilplantning Den 11. oktober 2005 Indledning: EU-kommissionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Stormflodsloven i praksis

Stormflodsloven i praksis Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt Hvordan er det gået siden vedtagelsen af ny stormflodslov? Stormflodsloven i praksis Konsekvens efter Bodil Rammerne i loven

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse til evaluering af stormflodsordningen

Spørgeskemaundersøgelse til evaluering af stormflodsordningen Spørgeskemaundersøgelse til evaluering af stormflodsordningen Rapport Stormrådets sekretariat September 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt. Aktionsgruppen

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt. Aktionsgruppen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt Aktionsgruppen Aktionsgruppen vil meget gerne sige et dybtfølt TAK for den interesse og det engagement, vi har oplevet siden

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig 24. september 2013 Sag 12/05618 / CF E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald STORMRÅDET T 2 Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald Modtaget: Journalnr.: Denne ansøgning skal bilægges kort og evt. andre bilag, som det fremgår af vejledning: Tilskud til gentilplantning

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2016 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2016 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter)

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter) 1. GENERELT 1.1 Har kommunen fastsat vejledende retningslinjer for tildelingen af personlige tillæg efter 17, stk. 2? Ja Nej Hvis ja: Hvilke af nedenstående vejledende retningslinjer anvender kommunen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere