Gode HR-data til direktionen og mellemlederne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode HR-data til direktionen og mellemlederne"

Transkript

1 tidsskrift om personaleledelse I udgivet af DANSK HR Gode HR-data til direktionen og mellemlederne Benedikte Milbo, HR Seniorkonsulent, Eksport Kredit Fonden side 16 TEMA Gentofte Hospital har genopfundet MUS side 26 Positioner dig på arbejdspladsen og opnå det du vil have side 40 Nye spilleregler for udstationerede medarbejdere side 56

2 HR CHEFEN INDHOLD TEMA ARTIKLER REKRUTTERING ANNO 2015 Internettet og online-jobportaler var disrupters i 00 ernes teknologiske verden, og i dag betragter vi sociale medier og HR Big Data på samme måde. De er nutidens disrupters. Nutidens nye vej til rekruttering. GOD INTRODUKTION ER EN DEL AF VORES DNA Hos ROCKWOOL A/S gennemfører nyansatte et længere introduktionsprogram. Det skal sikre, at medarbejderen hurtigt indføres i sit nye job og samtidig føler sig velkommen på den nye arbejdsplads. STRUKTUR PÅ DATA SKABER OVERBLIK OG GENNEMSLAGSKRAFT Det kan være en udfordring at samle og strukturere data om medarbejderne. Men det er nødvendigt, for HR skal levere nødvendige data til direktion, mellemledere og medarbejdere. Læs hvad EKF har gjort. TRE PERSPEKTIVER PÅ SYSTEMATISK KOMPETENCEUDVIKLING Medarbejdernes kompetencer afgør konkurrenceevnen. Dermed skal HR-funktionen servicere linjeledelsen med fremgangsmåder, der kan anvendes til systematisk at udvikle medarbejdernes kompetencer. PÅ GENTOFTE HOSPITAL ER MAN GLADE FOR MUS PÅ GANGENE Giver MUS mening? I de senere år har det været diskuteret i virksomhederne. Det gjaldt også på Gentofte Hospital, men her valgte man at tage udfordringen op og blande kortene på ny. VÆRDIER ELLER REGLER? Personalepolitikker synliggør virksomhedens regler og personalegoder, men en personalepolitik bør samtidig afspejle virksomhedens værdier og kultur, så overvej hvad formålet med politikkerne skal være. ØVRIGT INDHOLD 03 Leder 04 Indhold 36 Artikel: Ti gode råd 40 Artikel: Positioner dig på arbejdspladsen og opnå det du vil have 44 HR-portræt: Anja Liliendahl Stapelfeld Det cykler derudaf 48 Artikel: Talent management eller fortælling? 52 EAPM: Luqsus er en evidenbaseret tilgang... / Vi skal forsætte med at arbejde med holdninger / Mirakelkur eller kvik fix? 56 PWC: Skat & HR 58 HR nyhedsspot 60 Advokaterne Aktuelt 62 Survey & Support: En kur mod sygefravær 66 DANSK HR Medlemsservice Forside: Benedikte Milbo HR Seniorkonsulent, EKF Eksport Kredit Fonden Udgiver DANSK HR Brunbjergvej 10A 8240 Risskov Tlf.: Fax: Medlemskab Kr. 3420,- plus moms om året. Kan tegnes på tlf.: HR-chefen udkommer seks gange årligt Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA Editor Chief of Staff Mette Nørlem Cand.jur. Communication Manager Marie Korsgaard MA corp.comm side 4 HR chefen l APRIL 2015 Marketing Manager Mona Tjørnelund Hansen Cand.ling.merc. Sales Manager Anne Kjeldgaard HD (A) Graphic Designer Dorethe Nielsen Grafiker Foto: BB Studio Financial Controller Irene Knudsen Coordinator Marianne Jensen Kontorelev Katrine Juliette Rasmussen Tryk VIBLA Tlf.: ISSN: Psychologist Mette Kroier Cand.psych. Netværkschef Vivi Bay Ansvarshavende redaktør: Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA Redaktør: Mette Nørlem Danish Representative of EAPM (European Association for people Management)

3 TEMA Christian Horn 2 Tre perspektiver på systematisk kompetenceudvikling Af Christian Horn, chefkonsulent og Olav Damholt, chefkonsulent Ledelsesakademiet, Erhvervsakademi Aarhus. Det fremføres ofte, at medarbejdernes kompetencer er afgørende for konkurrenceevnen i vidensamfundet. Et centralt spørgsmål er derfor, hvordan virksomhedens HR-funktion kan servicere linjeledelsen med fremgangsmåder, der kan anvendes til systematisk at udvikle medarbejdernes kompetencer. I litteraturen og i praksis kan vi få øje på to hovedperspektiver, som vi benævner henholdsvis Den lineære model og Den refleksive model. Disse to perspektiver vil vi kort beskrive i denne artikel samt supplere med et tredje perspektiv inspireret af et udviklingsprojekt, vi selv deltager i. Dette perspektiv har vi valgt at kalde Den innovative model. Den lineære model Logikken i den lineære model er, at for at virksomheden kan implementere og realisere sin strategi, kræves en række kompetencer. En grundmodel for kompetenceudvikling efter den lineære model kan skitseres således: 1. Hvad vil vi? (strategi) 2. Hvad skal vil kunne? (kompetencebehov) 3. Hvad kan vil allerede? (kompetenceberedskab) 4. Hvad skal vi tilføre? (kompetencegab) 5. Hvordan kan vil lære det? (læring på kursus og læring på jobbet) 6. Hvordan kan vi sikre, at vi får glæde af læringen? (effektsikring) 7. Hvad har vi tilført virksomheden? (effektmåling) side 22 HR chefen l APRIL 2015

4 TEMA Olav Damholt I forlængelse af kompetencebegrebets udbredelse i 1990 erne så en række uddannelsesplanlægningsværktøjer baseret på den lineære model dagens lys. Et eksempel er Strategisk kompetenceudvikling en praktisk værktøjsbog udgivet af Teknologisk Institut 1. Denne, og de tilsvarende værktøjsbøger, tilbyder en systematik til at besvare ovenstående spørgsmål. Ud fra strategi og jobbeskrivelser udvælges de relevante kompetencer. Kompetencebehov og -beredskab fastlægges herefter ud fra en kvantitativ taksonomi og kompetencegabet fremkommer. Processen kan gennemføres med forskellige grader af medarbejderinddragelse, men dialogen om kompetencegab og efterfølgende læringsaktiviteter vil typisk ske i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale. Fordelen ved denne tænkning er først og fremmest, at den er meget praktisk og konkret. Den gør kompetenceudvikling til en strategisk disciplin og sætter fokus på, at uddannelsesaktiviteter er mere end et spørgsmål om personalepleje. En væsentlig anke mod modellen er dog, at den kan være for tung at arbejde med i praksis. I en foranderlig verden vil de analyserede kompetencegab måske være uaktuelle, endnu inden de fastlagte læringsaktiviteter er gennemførte. Endvidere kan den lineære model kritiseres for at være baseret på et mangelsprog. Hvor motiverende er det for den enkelte medarbejder at blive gjort opmærksom på hullerne i sine kompetencer? Ovenstående kritikpunkter forsøges imødegået i, hvad vi benævner den refleksive model. Den refleksive model Den refleksive model bruger vi som betegnelse for en tradition inspireret af den såkaldte systemiske og anerkendende tænkning. Her er der fokus på sprogets skabende kraft, og der inviteres til en løbende refleksion over, hvad der er de mest hensigtsmæssige handlemuligheder i forhold til en given udfordring. I forhold til arbejdet med systematisk kompetenceudvikling kunne en samtaleramme til brug for lederen ud fra denne tradition se ud som følger 2. Fase 1. Dialog om virksomhedens strategiske grundlag Her er målet at skabe et koordineret billede af virksomhedens strategiske grundlag, herunder hvad det betyder for afdelingens strategi og opgaveløsning. Fase 2. En livgivende fortælling om året der gik Her sigtes på at skabe en fortælling om, hvilke opgaver og episoder der i det forgangne år i særlig grad har inspireret og videreudviklet medarbejderens kompetencer. 1) Værktøjsbogen kan downloades fra internettet. 2) Samtalerammen er inspireret af Kim Martin Nielsen, MUS med mening en vitalisering i Finn Borch og Asbjørn Molly (red.), Skolelederens strategiske samtaler, Dafolo, I artiklen er der god inspiration at hente til bl.a. hjælpsomme spørgsmål i samtalens forskellige faser. HR chefen I APRIL 2015 side 23

5 TEMA Fase 3. Medarbejderens vision for fremtiden kobles til virksomhedens strategiske grundlag Her inviteres medarbejderen til at byde ind med en fremtidsfortælling om den arbejdshverdag, der vil være ideel for medarbejderen om f.eks. et år. Når fremtidsfortællingen er foldet godt ud, kobles den til virksomhedens strategi, og medarbejderen får mulighed for at tilrette sine ønsker til den organisatoriske kontekst. I denne fase vil lederen også kunne give medarbejderen feedback, der gør medarbejderens anvendelse af sine kompetencer klarere. Fase 4. Udviklingsplan På baggrund af ovenstående tre faser fastlægges en udviklingsplan bestående af mål og aktiviteter. Planen laves med bevidstheden om, at det er parternes bedste bud på en plan her og nu, og i en erkendelse af, at det i en omskiftelig verden kan være hensigtsmæssigt at ændre på både mål og planer. Det væsentligste udbytte af samtalen er måske at udvikle medarbejderens evne til løbende at reflektere over egen udvikling i en organisatorisk kontekst. Den refleksive model stiller store krav til lederens evne til at tydeliggøre den strategiske ramme og forudsætter, at lederen via sine kommunikative evner formår at invitere medarbejderen ind i det refleksive rum. Herudover er det også afgørende, at leder og medarbejder løbende følger op på samtalen, så der ikke blot bliver tale om en årlig MUS-samtale. Gennem en innovativ tilgang til kompetenceudvikling vil medarbejderen i endnu højere grad blive set som selvstændig aktør og bidragsyder. Videnarbejdere og specialister vil her ofte have særlige muligheder som omverdensscannere (fx i forhold til ændringer i kunders ønsker og adfærd eller i forhold til at opfange input om nye teknologiske muligheder) og som aktionsforskere, der kan afprøve nye ideer, værktøjer eller teknologier og give deres erfaringer videre. Medarbejderen er dermed ikke alene med til at realisere strategien, men bliver også med-skabere af en strategi i fortløbende udvikling. Dette kan det ses som et skifte fra strategisk selvledelse til selvledelsesbaseret strategi. 4 Den innovative model Fælles for både Den traditionelle model og Den refleksive model er, at der tages udgangspunkt i virksomhedens strategi, og herudfra udledes efterfølgende virksomhedens behov for kompetenceudvikling. Men hvad nu hvis virksomhedens strategiske situation i stadig stigende grad er kendetegnet ved fx mangfoldig og hurtig teknologisk udvikling, skærpet konkurrence i markedet, kunder, der stiller større krav til både kvalitet, udvikling, fleksibilitet og pris, nye generationer af medarbejdere (små årgange, der stiller store krav), globalisering m.m. Forhold som disse stiller nye krav til virksomhedens arbejde med både strategi og kompetenceudvikling, hvor bl.a. løbende tilpasning, udforskning og hastighed bliver nye nøgleord. I en innovativ tilgang til kompetenceudvikling vil strategi og kompetenceudvikling derfor med fordel kunne væves endnu tættere sammen, hvor udvikling af strategi og arbejde med kompetenceudvikling sker gennem gensidig og udforskende samskabelse. Dette vil kræve nye værktøjer eller infrastrukturer i virksomhedens arbejde med kompetenceudvikling, der involverer den enkelte medarbejder på nye måder, og som får koblet medarbejdernes nye kompetenceinitiativer til virksomhedens strategiske prioriteringer og tiltag. Ledelsesmæssigt forudsættes ligeledes bevægelser i måden, der arbejdes med ledelse og selvledelse på. Den lineære model for kompetenceudvikling kan bruges som model for klassisk ledelse af kompetenceudvikling, hvor HR-funktionen eller lederen kan ses som uddannelsesplanlægger. Den refleksive model kan ses som arbejde med en form for strategisk selvledelse, hvor medarbejderen med udgangspunkt i virksomhedens eksisterende strategi involveres og søges gjort til aktør i forhold til både egen og virksomhedens udvikling 3. 3) Læs evt. mere om strategisk selvledelse i Anders Kristensens og Michael Pedersens: Strategisk selvledelse, Ledelse mellem frihed og forretning, Gyldendal Business ) Vi skriver uddybende om dette i artiklen: Selvledelse, strategi og kompetenceudvikling, Leading Capacity, side 24 HR chefen l APRIL 2015

6 TEMA Som eksempel vil vi nævne et konkret udviklingsprojekt, hvor vi samarbejder med Systematic A/S om virksomhedens udvikling af en række innovative kompetenceudviklingstiltag 5. Systematic A/S er en privatejet software- og systemvirksomhed med omkring 450 ansatte. Virksomheden har fem primære forretningsområder: Public Sector, Healthcare, Defence, Intelligence & National Security og Library & Learning, og virksomheden drives med hovedkontor i Aarhus og afdelinger og partnerskaber spredt ud over hele verden. Systematic A/S har siden sin start i 1985 haft en klar forståelse af, at kompetenceudvikling er en afgørende nøgle i virksomhedens udvikling, og Systematic har derfor en tradition for at prioritere og arbejde nyskabende med kompetenceudvikling. Virksomheden var bl.a. blandt de første, der arbejdede med kompetenceregnskaber. Givet en strategisk situation med flere af ovenstående kendetegn har Systematic valgt at sætte fokus på, hvordan der kan arbejdes nyskabende med: Mere kompetenceudvikling i en travl, projektbaseret hverdag Den rigtige kompetenceudvikling i et levende og bevægeligt marked Nye lærings- og videndelingsformer med endnu større effekter og omsætningshastighed Komplementære tilgange til arbejdet med kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i fremtiden er ikke nødvendigvis noget andet, end vi kender det fx fra den lineære og den refleksive model, men i stedet noget mere. Med det mener vi, at virksomheders udfordringer i dag er så sammensatte, at der er brug for flere forskellige måder at arbejde med kompetenceudvikling på, der fint kan supplere hinanden jf. figur 1. Den innovative model Den refleksive model Den lineære model Medarbejderen som aktør hvor motivation skabes gennem meningsfuldt arbejde med egen og virksomhedens udvikling. Udvikling, test og implementering af nye tiltag sætter her bl.a. fokus på: Interne open space-konferencer, hvor interesserede frit kan møde op med problemmuligheder, der intensivt bearbejdes i tværfaglige grupper dannet ud fra interesser. Nye muligheder for igangsætning af aktions-læring via interne sponsorer og intern crowd-sourcing kan supplere virksomhedens eksisterende scanning og sortering i forhold til teknologiske udviklinger og muligheder. Figur 1: Komplementære tilgange til arbejde med kompetence-udvikling Systematics samlede arbejde med kompetenceudvikling afspejler også en sådan tænkning, hvor forskellige modeller eller generationer af kompetenceudvikling komplementerer hinanden. Dvs. at den moderne vidensvirksomhed har brug for et bredspektret eller flerdimensionelt setup omkring virksomhedens kompetenceudvikling, hvor nye mere innovative tilgange til kompetenceudvikling supplerer virksomhedens eksisterende praksis. 5) Der er tale om et forsknings-/ udviklingssamarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus og Systematic A/S. side 26 HR chefen l APRIL 2015 Kilde: HRchefen Nr Udgivet af DANSK HR,

Gode HR-data til direktionen og mellemlederne

Gode HR-data til direktionen og mellemlederne tidsskrift om personaleledelse I udgivet af DANSK HR 22015 Gode HR-data til direktionen og mellemlederne Benedikte Milbo, HR Seniorkonsulent, Eksport Kredit Fonden side 16 TEMA HR-AFDELINGENS ABC Gentofte

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Systemisk projektledelse

Systemisk projektledelse Henrik Schelde Andersen & Katrine Raae Søndergaard (red) (2012) Systemisk projektledelse den 21-01-2013 kl. 8:15 Søren Moldrup side 1 af 9 sider INDLEDNING Projektledelse handler traditionelt om at komme

Læs mere

Konkurrencekraft gennem kompetence

Konkurrencekraft gennem kompetence 1 Konkurrencekraft gennem kompetence Kompetenceudvikling har gennem de seneste år været på dagsordenen i litteraturen og i praksis. Begreber som: Den lærende organisation, kompetenceudvikling, vidensdeling

Læs mere

COOP rider nu på en ledelsesbølge

COOP rider nu på en ledelsesbølge tidsskrift om personaleledelse I udgivet af Dansk HR 62013 Ledelsesmodel for næste generations ledere side 18 Lederudvikling hvad er det, og hvornår har det effekt? side 22 Bestyrelser i små virksomheder

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

Et krydstogt på det blå ocean

Et krydstogt på det blå ocean Et krydstogt på det blå ocean I det røde ocean slås virksomhederne med hinanden, så blodet billedligt flyder. I det blå ocean har virksomhederne skabt noget unikt, så de i hvert fald for en periode kan

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 SYS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Praksisnær. ledelse i det offentlige

Praksisnær. ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige førstelinjeleder 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Redaktør: Søren Voxted

Læs mere