UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG"

Transkript

1 B US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B : [Bank D] (advokat Pernille Bigaard) mod [Bank B] (advokat Boris K. Frederiksen) Under denne sag, der er anlagt ved Københavns Byret den 16. maj 2012, og som ved rettens kendelse af 1. november 2012 i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1, er henvist til behandling ved Østre Landsret, har sagsøgeren, [ ], nedlagt påstand om, at sagsøgte, [bank B], skal anerkende, at virksomhedspant, opr. stort 20 mio. kr., stillet af [selskab C] i form af underpant i to skadesløsbreve hver på 10 mio. kr., tinglyst i personbogen den 6. oktober 2011, er omstødeligt, og at [bank B] over for skifteretten i Hjørring skal fralægge sig samtlige indtægter oppebåret under det omstødelige virksomhedspant til brug for skifterettens afholdelse af sagens rimelige omkostninger og efterfølgende udlodning af restbeløbet til fordringshaverne efter samme fordeling som ved rekonstruktionen.

2 - 2 - [Bank B] har påstået frifindelse. Sagen drejer sig om omstødelse af skadesløsbreve (virksomhedspant) stillet af [selskab C] til sikkerhed for virksomhedens engagement med et af Finansiel Stabilitet A/S stiftet datterselskab, [bank B]. Sagsfremstilling I 2007 stillede [selskab C] to skadesløsbreve (virksomhedspant) hver på 10 mio. kr. til sikkerhed for selskabets engagement med [bank A], og den 27. august 2007 blev skadesløsbrevene (virksomhedspantet) tinglyst i personbogen. Den 6. februar 2011 indgik [bank A] som nødlidende pengeinstitut aftale med et af Finansiel Stabilitet A/S stiftet datterselskab, [bank B], om overdragelse af bankens aktiver og dele af bankens passiver i henhold til kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet (afvikling efter bankpakke III), og den følgende dag blev [bank A] taget under konkursbehandling på baggrund af en af banken samme dag indgivet konkursbegæring. Af Betinget overdragelsesaftale mellem [bank A] og Finansiel Stabilitet A/S af 6. februar 2011 fremgår bl.a.: 4. Overdragne aktiver Bortset fra som anført i punkterne 4.3 og 4.4, omfatter overdragelsen samtlige aktiver, som tilhører Banken pr. Overtagelsesdagen, herunder eventualaktiver af enhver art, hvad enten de er udtrykkeligt omtalt i Aftalen eller ej. Overdragelsen omfatter bl.a. følgende aktiver, herunder aktiver, som Banken har overtaget til midlertidig besiddelse i medfør af FIL 25; 4.2 Udlån og andre tilgodehavender med dertil hørende sikkerheder Samtlige Bankens krav vedrørende udlån og tilgodehavender af enhver art, herunder vedrørende udstedte garantier. Overtagelsen omfatter alle sikkerheder, herunder panter, garantier, kautioner, transporter, letters of comfort, stillet til fordel for Banken af debitorer eller tredjemand. Datter-

3 - 3 - selskabet og Banken drager i fællesskab for Datterselskabets regning omsorg for, at alle disse krav og sikkerheder transporteres til Datterselskabet, og at fornødne sikringsakter i Danmark og udlandet foretages så hurtigt som praktisk muligt. 16. Sikringsakter og meddelelse til kunder 16.1 Sikringsakter mv. Banken skal loyalt medvirke til at sikre overførsel af sikkerheder vedrørende de overdragne udlån og tilgodehavender til Datterselskabet. Banken skal i denne anledning påtegne, eller så vidt relevant og muligt give Datterselskabet fuldmagt til at påtegne, ethvert sikkerhedsdokument med henblik på gennemførelse af overdragelsen af sikkerhederne. I en pressemeddelelse [bank A] indgår overdragelsesaftale med Finansiel Stabilitet af 6. februar 2011 fra Finansiel Stabilitet hedder det bl.a.: har konstateret, at banken ikke kan leve op til lovens solvenskrav, og har derfor indgået overdragelsesaftale med Finansiel Stabilitet Aftalen med [Bank A] overdrager med virkning fra 6. februar 2011 samtlige sine aktiver til en nystiftet datterbank af Finansiel Stabilitet. Betalingen for aktiverne er foreløbigt fastsat til 15,2 mia. kr. svarende til ca. 59% af usikrede, ikke-efterstillede krav. Betalingen har form af, at datterbanken overtager forpligtelser for samme beløb fra [bank A]. Den endelige betaling fastsættes i løbet af 3 måneder af vurderingsmænd udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Hvis den endelige betaling overstiger den foreløbige, vil datterbanken overtage yderligere forpligtelser. For øjeblikket er der kendte forpligtelser på 13,2 mia. kr. som ikke overtages, heraf udgør efterstillede forpligtelser 2,6 mia. kr. og forpligtelser med individuel statsgaranti 5,6 mia. kr. Bankens kunder Efter den valgte afviklingsmodel vil kunderne i øvrigt ikke opleve en forskel i den praktiske håndtering af deres bankforretninger, idet kunderne fortsat kan anvende kreditkort, netbank mv. efter Finansiel Stabilitets overtagelse af [bank A]. Der vil dog være en periode mellem kl. 20 og 24 i dag, hvor der på grund af de tekniske omlægninger ikke kan foretages posteringer i netbanken.

4 - 4 - I et brev afsendt den 6. februar 2011 meddelte [bank B] [selskab C] bl.a.: Overdragelse af kundeforhold Bestyrelsen for [bank B (rettelig bank A)] har besluttet en delvis overdragelse til [bank B] som er en afviklingsbank under Finansiel Stabilitet A/S. Det betyder for dig, at dine konti, depoter, kort, netbank og øvrige forretninger fortsætter hos [bank B]. I nedenstående opgørelse er medregnet renter og provisioner, som endnu ikke er tilskrevet din konto. Oversigt over dine konti Fuldt dækkede indlån 0,00 Øvrige indlån 0,00 Udlån ,92- Nettoindlån 0,00 Dækkede nettoindlån 0,00 Totalt dækket 0,00 Sådan videreføres dine konti i [bank B] Udlån i alt ,92- I [bank A] under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent pr. juni 2011 i [bank A] under konkurs udarbejdet den 22. juni 2011 af Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Grant Thorton hedder det bl.a.: 2. Baggrund [Bank A] under konkurs blev taget under konkursbehandling den 7. februar 2011, kl. 07:05, på baggrund af en af bankens ledelse indgivet konkursbegæring. Sø- og Handelsretten, Skifteretsafdelingen, udpegede advokat Boris Frederiksen og advokat Jørgen Holst, som kuratorer i konkursboet, Banken havde den 6. februar 2011 indgået aftale med et af FS stiftet datterselskab, [bank B] (CVR-nr ), om overdragelse af bankens aktiver og dele af bankens passiver i henhold til kapitel 4B i lov om finansiel stabilitet (afvikling efter bankpakke III).

5 - 5 - Overdragelsesaftalen var alene betinget af godkendelse fra Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne, hvilke godkendelser forelå om aftenen den 5. februar 2011, hvorefter overdragelsesaftalen var endelig. Overdragelsen omfattede som udgangspunkt samtlige bankens aktiver, bortset fra aktiver med reel negativ værdi. Overdragelsen omfatter således bankens kassebeholdning, udlån og andre tilgodehavender med tilhørende sikkerheder, værdipapirer og andre finansielle instrumenter, kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, grunde og bygninger, driftsinventar og driftsmateriel, herunder biler, goodwill og immaterielle rettigheder og øvrige aktiver, herunder øvrige materielle aktiver, overdragelige skatteaktiver, tilgodehavende skatter, periodeafgrænsningsposter og eventualaktiver. Købesummen for aktiverne blev i henhold til overdragelsesaftalen foreløbigt fastsat til kr , jf. herved lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 2 og 3. Købesummen blev foreløbigt berigtiget ved overtagelse af ikke-efterstillede gældsposter for i alt kr og ved mellemregning mellem køber og sælger af den resterende købesum på kr De overtagne gældsposter består af foranstillede krav, jf. konkurslovens 94 og 95, samt i alt 58,8 % af de simple kreditorer, jf. konkurslovens 97. Beløbet på kr fremkom som den beregnede dividendeværdi for de simple krav baseret på de foreløbigt opgjorte værdier af aktiver samt de foreløbigt opgjorte passiver. Det fremgår af overdragelsesaftalens pkt. 11.1, at den endelige værdiansættelse af de overdragne aktiver (og dermed reelt den endelige købesum) fastsættes af to statsautoriserede revisorer, jf. lov om finansiel stabilitet, 16 g, stk. 9. Den endelige købesum kan dog blive forhøjet med et eventuelt nettooverskud hos køber ([bank B]) i forbindelse med videreoverdragelse af bankens aktiviteter eller ved likvidation af selskabet, jf. lov om finansiel stabilitet, 16 g, stk Sammenfatning vedrørende den korrigerede dividendeberegning Den foreløbige dividende pr. 5. februar 2011 blev opgjort således: Foreløbig dividendeprocent... 58,8 % Den korrigerede dividendeberegning er opgjort således: Korrigeret dividendeprocent... 84,4 % Den 12. september 2011 udstedte [selskab C] to skadesløsbreve (virksomhedspant) hver på 10 mio. kr. til [bank B], hvormed [selskab C] gav banken

6 - 6 - underpant i alt, hvad selskabet ejede og fremtidig måtte erhverve inden for aktivtyperne i tinglysningslovens 47 c, stk. 3, nr. 1-5 og 7, og med rektaklausul om, at skadesløsbrevene ikke kunne overdrages til eje eller pant. Skadesløsbrevene blev tinglyst i personbogen den 6. oktober Af tinglysningssvaret vedrørende det først tinglyste skadesløsbrev (virksomhedspant) fremgår bl.a.: Rektaklausul: Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant. Særlige bestemmelser: Pantretslig stilling: Nærværende skadesløsbrev virksomhedspant tinglyses med samme pantretslige stilling som skadesløsbrev virksomhedspant kr tinglyst den løbe nr , idet tinglysningen alene skyldes et kreditorskifte. Resultat af tinglysning Status: Tinglysningsdato: Dato/løbenummer Bemærkninger: Tinglyst :41: Afvist for så vidt angår særlige bestemmelser: da det kræver, at den foranstående tinglyser en respekt. Anmærkninger: Kreditor: [bank B] Hovedstol: DKK Dato/løbenummer: Prioritet: 3

7 - 7 - Kreditor: [bank B] Hovedstol: DKK Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Af tinglysningssvaret vedrørende det andet tinglyste skadesløsbrev (virksomhedspant) fremgår bl.a.: Rekataklausul: Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant. Særlige bestemmelser: pantretslig stilling: Nærværende skadesløsbrev virksomhedspant tinglyses med samme pantretslige stilling som skadesløsbrev virksomhedspant kr tinglyst den lb.nr , idet tinglysningen alene skyldes kreditorskifte. respektpåtegning: Nærværende skadesløsbrev virksomhedspant respekterer yderligere samtidig hermed nyt afløsende skadesløsbrev virksomhedspant kr med [bank B] som kreditor. Pantet der respekteres er anmeldt tinglyst med erklæring om, at det afløser dokument tinglyst den lb.nr Resultat af tinglysning Status: Tinglysningsdato: Dato/løbenummer Tinglyst :42: Bemærkninger:

8 - 8 - Afvist for så vidt angår særlige bestemmelser: da det kræver, at den foranstående tinglyser en respekt. Anmærkninger: Kreditor: [bank B] Hovedstol: DKK Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Kreditor: [bank B] Hovedstol: DKK Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Kreditor: [bank B] Hovedstol: DKK Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Den 21. december 2011 indgav en kreditor til skifteretten i Hjørring en konkursbegæring mod [selskab C]. Under et i anledning heraf den 3. januar 2012 afholdt møde i skifteretten indgav [selskab C] egen begæring om rekonstruktion, og på baggrund heraf blev rekonstruktionsbehandling indledt. Under et møde i skifteretten den 18. april 2012 blev et fremlagt rekonstruktionsforslag vedtaget og stadfæstet af skifteretten. Af skifterettens retsbog fra mødet fremgår endvidere bl.a.: Der fremlagdes forslag om anlæg af omstødelsessag mod [bank B] for virksomhedspant på 20 mill. kr. fremsat af [bank D]. Ingen stemte imod forslaget. Ingen andre stemte for forslaget. Forslaget var herefter vedtaget. Skifteretten udpegede herefter som foreslået advokat Pernille Bigaard til at føre sagen. Af personbogsattest af 10. januar 2012 for [selskab C] fremgår om tinglyste hæftelser bl.a., at der som virksomhedspant alene er tinglyst to skadesløsbreve hver på 10 mio. kr., tinglyst den 6. oktober Procedure

9 - 9 - [Bank D] har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der i forbindelse med skadesløsbreve (virksomhedspant) alene kan ske panthaverskifte ved etablering af et nyt pantsætningsforhold og med iagttagelse af sikringsakten herfor i form af tinglysning, idet skadesløsbreve (virksomhedspant) er uoverdragelige, jf. tinglysningslovens 47 c, stk. 2. Som følge af skadesløsbreves (virksomhedspants) uoverdragelighed blev [bank A's] engagement med [selskab C] ved overdragelsesaftalen af 6. februar 2011 mellem [bank A] og [bank B] overdraget usikret til [bank B], som herefter skulle sørge for at foretage de fornødne sikringsakter "så hurtigt som praktisk muligt". Imidlertid indgik [bank B] først den 12. september 2011 mere end 7 måneder efter engagementets overdragelse aftale med [selskab C] om udstedelse af nye skadesløsbreve (virksomhedspant), der blev tinglyst den 6. oktober Frem til denne dato var [bank B's] engagement med [selskab C] således usikret, og med udstedelsen af de nye skadesløsbreve (virksomhedspant) blev der følgelig stillet pant for gammel gæld. Da tinglysningen af de nye skadesløsbreve (virksomhedspant) dels skete senere end 3 måneder før fristdagen i [selskab C] under rekonstruktion, dels ikke blev foretaget uden unødigt ophold efter gældens stiftelse den 6. februar 2011, kan skadesløsbrevene (virksomhedspantet) omstødes, jf. konkurslovens 70, stk. 1, jf. 12 i. Tinglysningslovens 47 c, stk. 2, og konkurslovens 70, stk. 1, er begge præceptive lovbestemmelser, der alene kan fraviges ved udtrykkelig lovhjemmel, og kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet hjemler ikke adgang til at fravige nogle af disse bestemmelser. Med skadesløsbrevenes (virksomhedspantets) udstedelse til [bank B] skete ikke ombytning med de tidligere til [bank A] udstedte skadesløsbreve (virksomhedspant), idet betingelserne for ombytning af pant om både reel og formel samtidighed ikke var opfyldt. Der forelå ikke reel samtidighed, da der forløb mere end 7 måneder fra kreditorskiftet den 6. februar 2011 til udstedelsen af de nye skadesløsbreve (virksomhedspant) den 12. september 2011, og på tinglysningstidspunktet bestod der ikke et underliggende engagement mellem [bank A] og [selskab C], da engagementet den 6. februar 2011 var usikret overdraget til [bank B]. Kravet om formel samtidighed kan ikke statueres ved, at [bank A] undlod at aflyse skadesløsbrevene (virksomhedspantet) fra 2007 pr. datoen for kreditorskiftet for herved at "reservere" pladsen i prioritetsrækkefølgen, indtil [bank B] ca. 8 måneder senere fik tinglyst de nye skadesløsbreve (virksomhedspant).

10 Ved [bank B's] tinglysning af de nye skadesløsbreve (virksomhedspant) skete en forringende/forrykkende disposition for øvrige kreditorer i [selskab C], idet pantsætningen medførte en formindskelse af [selskab C's] frie aktiver og dermed en unddragelse af frie aktiver til fordeling blandt kreditorerne i henhold til konkursordenen. [Bank B] er på bekostning af [selskab C's] øvrige kreditorer blevet uberettiget begunstiget ved at opretholde virksomhedspantet og oppebære mulige indtægter herfra, hvorfor [bank B] skal fralægge sig denne berigelse, jf. konkurslovens 75. [Bank B] skal derfor over for skifteretten fralægge sig samtlige indtægter oppebåret under det omstødelige virksomhedspant, jf. konkurslovens 12 l. [Bank B] har til støtte for sin påstand gjort gældende, at det overordnet set reelt er samme gælds- og pantsætningsforhold, der uændret består henover den lovbundne overdragelse i henhold til lov om finansiel stabilitet fra [bank A] til [bank B]. Der var tale om en samlet overdragelse af såvel det eksisterende lån som den hertil knyttede sikkerhed i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel stabilitet, og stiftelsen af det nye, men tilsvarende, virksomhedspant til afløsning af det tidligere virksomhedspant skete alene som konsekvens af tinglysningslovens 47 c stk. 2. De aktiver, der var omfattet af virksomhedspantet, var på intet tidspunkt frie aktiver for [selskab C], og overdragelsen af tilgodehavendet med tilhørende sikkerhed fra [bank A] til [bank B] medførte ikke en forrykkende eller forringende disposition for øvrige kreditorer i [selskab C], hvorfor omstødelse i medfør af konkurslovens 70 ikke er mulig, jf. bl.a. U H og U H. De formål, der ligger til grund for den lovpligtige overdragelse af aktiverne i medfør af kap. 4 b i lov om finansiel stabilitet samt den lovpligtige nystiftelse af virksomhedspantet, jf. tinglysningslovens 47c, stk. 2, kolliderer ikke med konkurslovens 70 s formål om at hindre en skævdeling mellem kreditorerne. I samspillet mellem anvendelsen af tinglysningslovens 47 c, stk. 2, kap. 4 b i lov om finansiel stabilitet og konkurslovens 70 opstår en situation, der ikke lader sig løse ved en ren formalistisk anvendelse af konkurslovens 70. Omstødelse vil i nærværende tilfælde medføre en tilfældig og for [bank A] og [bank B] urimelig begunstigelse af de øvrige kreditorer i [selskab C] under rekonstruktion i form af en større dividende, fordi

11 [bank A] tilfældigvis var nødlidende og i overensstemmelse med reglerne i kap. 4 b i lov om finansiel stabilitet nødvendigvis måtte afstå sit virksomhedspant og genstifte dette som følge af tinglysningslovens 47 c, stk. 2. En omstødelse af det omtvistede virksomhedspant i medfør af konkurslovens 70 vil endvidere indebære, at formålet med og virkningen af reglerne i kap. 4 b i lov om finansiel stabilitet vil blive begrænset af hensyn til en bestemmelse, hvis sigte ikke er at omstøde en disposition som den omtvistede. En omstødelse vil således have den virkning, at den nødlidende bank til ulempe for bankens kreditorer tvangsmæssigt vil miste et allerede eksisterende sikkerhedsnet og det på trods af, at afviklingsordningen i kap. 4 b i lov om finansiel stabilitet netop har til hensigt at sikre en kontrolleret og så hensigtsmæssig afvikling af banken som muligt. Stiftelsen af det nye pant kan i øvrigt sidestilles med ombytning af en eksisterende pantesikkerhed, således at vurderingen af, om betingelserne for omstødelse i overensstemmelse med ombytningslæren skal foretages i relation til det oprindeligt stillede virksomhedspant, der ubestridt ikke er omstødeligt. Det må lægges til grund, at der skete en samtidig formel og reel overdragelse af virksomhedspantet, hvilket er betingelserne for, at et pantebrev i medfør af ombytningslæren kan ombyttes uden ændringer i retsstillingen. De tidligere og de nye skadesløsbreve blev henholdsvis aflyst og tinglyst samme dag, nemlig den 6. oktober 2011, ligesom der samtidig skete en indfrielse af det underliggende engagement med provenuet fra et nyt kreditforhold. Den omstændighed, at der blev ydet kredit fra [bank B] til [selskab C] ændrer ikke herpå. Stiftelsen af det nye virksomhedspant i forbindelse med overdragelsen af det underliggende tilgodehavende skal således sidestilles med ombytning af en sikkerhed, og denne ombytning har hverken forringet den eksisterende aktivmasse eller forrykket de øvrige kreditorers indbyrdes stilling i [selskab C] under rekonstruktion og har således ikke påført boet et tab. Retsgrundlag Bestemmelsen om virksomhedspant i tinglysningslovens 47 c blev indsat ved lov nr. 560 fra 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant). I betænkning om virksomhedspant (nr. 1459/2005) hedder det bl.a. (side 204ff): 6.2. Pantebrevsformular mv Hvilke former for pantebreve bør kunne anvendes

12 Det er udvalgets opfattelse, at der med henblik på at misbrug af den foreslåede ordning bør sikres en så høj grad af gennemsigtighed som muligt. Der bør således sikres en høj grad af publicitet om panthaverens og pantsætterens identitet. Som det fremgår af afsnit 3 og 4 ovenfor, er det endvidere udvalgets opfattelse, at der bør tilvejebringes særlige regler om, at der ikke kan stilles pant til fordel for nærstående, ligesom særlige regler om udlæg for skatte- og afgiftskrav og panthaverens hæftelse for boomkostninger foreslås. Sådanne reglers praktiske gennemførelse vil nødvendiggøre, at panthaverens identitet fremgår af personbogen. Et skadesløsbrev er således en pantefordring på et bestemt beløb til sikkerhed for et underliggende skyldforhold, f.eks. en kassekredit i et pengeinstitut eller en løbende kredit hos en leverandør. Anvendelsen af skadesløsbreve vil indebære, at gælden til panthaver kan variere inden for det maksimumsbeløb, der angives i skadesløsbrevet. En ny pantsætning vil som stiftelse af en ny panteret kræve tinglysning for at opnå beskyttelse mod godtroende aftaleerhververe og retsforfølgning, jf. U Ø og U Ø (begge vedrørende fast ejendom). Et skadesløsbrev kan endvidere ikke håndpantsættes. Panthaver vil således altid fremgå af personbogen. Udvalget er på baggrund af ovenstående af den opfattelse, at en ordning med virksomhedspant bør anvende skadesløsbreve, idet skadesløsbrevet har en række karakteristika, der er velegnede til at sikre de foreslåede reglers praktiske gennemførelse. Udvalget foreslår derfor en regel, der går ud på, at indehaveren af en erhvervsvirksomhed ved anvendelse af skadesløsbrev kan underpantsætte, hvad virksomheden ejer eller fremtidig erhverver (virksomhedspant) Andre spørgsmål Af klarhedshensyn bør det endvidere udtrykkeligt fastsættes i lovudkastet, at skadesløsbreve i medfør af ordningen ikke kan overdrages. Ombytning af virksomhedspantebreve t [At] der er tale om et nyt pantsætningsforhold, indebærer, at parterne, dvs. den nye panthaver og pantsætteren skal foranledige et nyt skadesløsbrev tinglyst, og at pantsætningen først opnår beskyttelse mod aftaler, der i god tro indgås med pantets ejer, og mod retsforfølgning fra det tidspunkt, hvor det nye skadesløsbrev anmeldes til tinglysning.

13 Udvalget har overvejet, hvorledes retsstillingen ved ombytning af skadesløsbreve bør være. Ved underpant i løsøre og fordringer antages det, at efterstående rettigheder automatisk rykker op uden hensyn til, under hvilke omstændigheder forprioriteten er indfriet eller afdraget, og uanset om oprykning er vedtaget i det efterstående pantebrev eller ej (se Peter Blok: Oprykningsret ved pant i løsøre og fordringer, U 1986B.73ff, med henvisninger og om retspraksis før tinglysningslovens ikrafttræden Fr. Vinding Kruse: Ejendomsretten, 3. udgave, 1951, side 1560ff). Det antages dog ikke at gælde, hvis pantebrevet ombyttes med et andet pantebrev under omstændigheder, hvor der foreligger reel og formel samtidighed. Formel samtidighed vil sige, at anmeldelse af aflysning af den ophørte panteret og lysning af den nye panteret sker samme dag. At der foreligger reel samtidighed, vil sige, at provenuet ved det nye lån er anvendt til indfrielse af det tidligere lån på prioritetspladsen. Efter udvalgets opfattelse må det antages, at ombytningslæren uden lovændringer kan finde tilsvarende anvendelse ved panterettigheder i medfør af den foreslåede ordning med virksomhedspant, således at der som udgangspunkt er automatisk oprykningsret for efterstående panthavere, men hvis der foreligger samtidighed, vil et nyt skadesløsbrev kunne besætte det tidligere skadesløsbrevs plads i prioritetsrækkefølgen, uden at der sker oprykning for efterstående panthavere. Der vil dog gælde det særlige forhold, at der er tale om skadesløsbreve, hvis størrelse ikke nødvendigvis svarer til det skyldige beløb, men udgør en fast ramme, ligesom skadesløsbrevet formentlig ofte vil tjene til sikkerhed for en virksomheds løbende mellemværende. Det må således antages, at betingelsen om reel samtidighed må anses for opfyldt, i det omfang det nye skadesløsbrev tjener til sikkerhed for et underliggende mellemværende af samme beløbsmæssige størrelse som mellemværendet med den tidligere panthaver. Betingelsen om, at der skal foreligge reel samtidighed, vil derfor have den betydning i praksis, at den nye panthaver ikke kan udvide kreditten til pantsætteren med sikkerhed i skadesløsbrevet uden samtykke fra efterstående panthavere. Efterstående panthavere og indbrudspanthavere bør dog ikke acceptere en ombytning af skadesløsbrevene på forprioriteten, der medfører en ringere retsstilling end inden ombytningen. En sådan ordning vil adskille sig fra, hvad der gælder ved overdragelse af unegotiable ejerpantebreve i løsøre, jf. U H. Ved tinglysningen af skadesløsbrevet vil den nye panthaver blive advaret om eventuelle muligt mellemkommende rettigheder ved en retsanmærkning. Det er udvalgets opfattelse, at ombytningslæren er velegnet til at løse de ombytningsspørgsmål, der vil kunne opstå i praksis, og at der således ikke er behov for at fastsætte nærmere lovregler herom. Landsrettens begrundelse og resultat

14 Den 6. februar 2011 indgik [bank A] som nødlidende pengeinstitut aftale med et af Finansiel Stabilitet A/S stiftet datterselskab, [bank B], om overdragelse af bankens aktiver og dele af bankens passiver i henhold til kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet (afvikling efter bankpakke III). Ifølge overdragelsesaftalen overdrog [bank A] pr. 6. februar 2011 samtlige sine aktiver, herunder krav vedrørende udlån og sikkerheder, til [bank B], idet parterne i fællesskab blandt andet skulle sørge for, at sikringsakter blev foretaget så hurtigt som praktisk muligt. På overtagelsesdagen havde [bank A] et tilgodehavende hos [selskab C] vedrørende et udlån på ca. 62 mio. kr., for hvilket [selskab C] i 2007 havde stillet sikkerhed i form af to tinglyste skadesløsbreve (virksomhedspant) hver på 10 mio. kr. Udlånet og sikkerheden, der var omfattet af overdragelsesaftalen, indebar, at [bank B] pr. overtagelsesdagen indfriede [selskab C's] gæld til [bank A] og samtidig overtog [bank A's] tilgodehavende med tilhørende sikkerhed hos [selskab C]. Skadesløsbreve (virksomhedspant) kan ikke overdrages, jf. tinglysningslovens 47 c, stk. 2, og som følge heraf udstedte [selskab C] den 12. september 2011 til [bank B] to nye skadesløsbreve (virksomhedspant) hver på 10 mio. kr. med bemærkning, at tinglysning heraf alene skyldtes kreditorskifte, og at tinglysning skulle ske med samme pantretslige stilling som de to skadesløsbreve (virksomhedspant) hver på 10 mio. kr., der var tinglyst i De nye skadesløsbreve (virksomhedspant) blev tinglyst den 6. oktober 2011, og det er ubestridt, at de to skadesløsbreve (virksomhedspant), der var tinglyst i 2007, samme dag blev aflyst. [Selskab C] blev efterfølgende taget under rekonstruktionsbehandling med fristdag den 21. december Ombytningslæren, hvorefter panthavere med underpant i løsøre og fordringer kan ombytte et pantebrev med et andet pantebrev under omstændigheder, hvor der foreligger reel og formel samtidighed, antages i betænkning om virksomhedspant fra 2005 at finde tilsvarende anvendelse ved panterettigheder i medfør af tinglysningslovens 47 c. Efterstående panthavere, der ved underpant i løsøre og fordringer som udgangspunkt har automatisk oprykningsret, rykker således ikke op, hvis anmeldelse af aflysning af den ophørte panteret og lysning af den nye panteret sker samme dag (formel samtidighed), og provenuet ved det nye lån er anvendt til indfrielse af det tidligere lån på prioritetspladsen (reel samtidighed). Er der tale om skadesløsbreve, hvis størrelse ikke nødvendigvis svarer til det skyldige be-

15 løb, antages betingelsen om reel samtidighed at være opfyldt, i det omfang det nye skadesløsbrev tjener til sikkerhed for et underliggende mellemværende af samme beløbsmæssige størrelse som mellemværendet med den tidligere panthaver. Efterstående panthavere skal dog ikke acceptere en ombytning af skadesløsbrevene på forprioriteten, der medfører en ringere retsstilling end inden ombytningen. På denne baggrund og da anmeldelse af aflysning af de to skadesløsbreve (virksomhedspant) hver af 10 mio. kr., der var tinglyst i 2007, skete samme dag som tinglysning af de to nye skadesløsbreve (virksomhedspant), ligeledes hver af 10 mio. kr., og da provenuet ved det nye lån i [bank B] på ca. 62 mio. kr. blev anvendt til indfrielse af [selskab C's] tidligere lån hos [bank A] af samme størrelse på prioritetspladsen, finder landsretten, at betingelserne for ombytning af skadesløsbrevene (virksomhedspantet) er opfyldt. Det bemærkes herved, at ombytningen for efterstående panthavere ikke medførte en ringere retsstilling end inden ombytningen, og at ombytningen hverken formindskede aktiverne i [selskab C] eller forøgede selskabets passiver til skade for de øvrige kreditorer. Landsretten tager derfor [bank B's] påstand om frifindelse til følge. Ved fastsættelse af det sagsomkostningsbeløb, som [bank D] skal betale til [bank B] til dækning af selskabets udgift til advokatbistand, er henset til sagens værdi, forløb og udfald. T h i k e n d e s f o r r e t : [Bank B] frifindes. I sagsomkostninger for landsretten skal [bank D] inden 14 dage betale kr. til [bank B]. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

16 (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den Anni Juncker kontorfuldm gtig

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 Sag 98/2014 (1. afdeling) Thy-Mors Energi Service A/S (advokat René Offersen) mod FS Finans IV A/S (tidligere Fjordbank

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2005/06 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Jens Jensen (JJ), der oprindeligt var uddannet møbelsnedker,

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr.89-14585 BOR/arn Advokat Jørg

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12.

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Brix Jernbanegade 8 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 27. februar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Til kreditorerne Mobil +45 50 77 84 70 Direkte +45 7230 78 79 mbipouischmithdk Maria Birkkjær RIder J.nr.: 8915421 MDI DK-1606 København V Fax +4533 156115 www.poulschmith.dk 3139009v1 Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret FORLAGET THOMSON * GadJura Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemasrkninger 21 2. Formkrav 27 3. Panterettens genstand og omfang

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere