UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG"

Transkript

1 B US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B : [Bank D] (advokat Pernille Bigaard) mod [Bank B] (advokat Boris K. Frederiksen) Under denne sag, der er anlagt ved Københavns Byret den 16. maj 2012, og som ved rettens kendelse af 1. november 2012 i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1, er henvist til behandling ved Østre Landsret, har sagsøgeren, [ ], nedlagt påstand om, at sagsøgte, [bank B], skal anerkende, at virksomhedspant, opr. stort 20 mio. kr., stillet af [selskab C] i form af underpant i to skadesløsbreve hver på 10 mio. kr., tinglyst i personbogen den 6. oktober 2011, er omstødeligt, og at [bank B] over for skifteretten i Hjørring skal fralægge sig samtlige indtægter oppebåret under det omstødelige virksomhedspant til brug for skifterettens afholdelse af sagens rimelige omkostninger og efterfølgende udlodning af restbeløbet til fordringshaverne efter samme fordeling som ved rekonstruktionen.

2 - 2 - [Bank B] har påstået frifindelse. Sagen drejer sig om omstødelse af skadesløsbreve (virksomhedspant) stillet af [selskab C] til sikkerhed for virksomhedens engagement med et af Finansiel Stabilitet A/S stiftet datterselskab, [bank B]. Sagsfremstilling I 2007 stillede [selskab C] to skadesløsbreve (virksomhedspant) hver på 10 mio. kr. til sikkerhed for selskabets engagement med [bank A], og den 27. august 2007 blev skadesløsbrevene (virksomhedspantet) tinglyst i personbogen. Den 6. februar 2011 indgik [bank A] som nødlidende pengeinstitut aftale med et af Finansiel Stabilitet A/S stiftet datterselskab, [bank B], om overdragelse af bankens aktiver og dele af bankens passiver i henhold til kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet (afvikling efter bankpakke III), og den følgende dag blev [bank A] taget under konkursbehandling på baggrund af en af banken samme dag indgivet konkursbegæring. Af Betinget overdragelsesaftale mellem [bank A] og Finansiel Stabilitet A/S af 6. februar 2011 fremgår bl.a.: 4. Overdragne aktiver Bortset fra som anført i punkterne 4.3 og 4.4, omfatter overdragelsen samtlige aktiver, som tilhører Banken pr. Overtagelsesdagen, herunder eventualaktiver af enhver art, hvad enten de er udtrykkeligt omtalt i Aftalen eller ej. Overdragelsen omfatter bl.a. følgende aktiver, herunder aktiver, som Banken har overtaget til midlertidig besiddelse i medfør af FIL 25; 4.2 Udlån og andre tilgodehavender med dertil hørende sikkerheder Samtlige Bankens krav vedrørende udlån og tilgodehavender af enhver art, herunder vedrørende udstedte garantier. Overtagelsen omfatter alle sikkerheder, herunder panter, garantier, kautioner, transporter, letters of comfort, stillet til fordel for Banken af debitorer eller tredjemand. Datter-

3 - 3 - selskabet og Banken drager i fællesskab for Datterselskabets regning omsorg for, at alle disse krav og sikkerheder transporteres til Datterselskabet, og at fornødne sikringsakter i Danmark og udlandet foretages så hurtigt som praktisk muligt. 16. Sikringsakter og meddelelse til kunder 16.1 Sikringsakter mv. Banken skal loyalt medvirke til at sikre overførsel af sikkerheder vedrørende de overdragne udlån og tilgodehavender til Datterselskabet. Banken skal i denne anledning påtegne, eller så vidt relevant og muligt give Datterselskabet fuldmagt til at påtegne, ethvert sikkerhedsdokument med henblik på gennemførelse af overdragelsen af sikkerhederne. I en pressemeddelelse [bank A] indgår overdragelsesaftale med Finansiel Stabilitet af 6. februar 2011 fra Finansiel Stabilitet hedder det bl.a.: har konstateret, at banken ikke kan leve op til lovens solvenskrav, og har derfor indgået overdragelsesaftale med Finansiel Stabilitet Aftalen med [Bank A] overdrager med virkning fra 6. februar 2011 samtlige sine aktiver til en nystiftet datterbank af Finansiel Stabilitet. Betalingen for aktiverne er foreløbigt fastsat til 15,2 mia. kr. svarende til ca. 59% af usikrede, ikke-efterstillede krav. Betalingen har form af, at datterbanken overtager forpligtelser for samme beløb fra [bank A]. Den endelige betaling fastsættes i løbet af 3 måneder af vurderingsmænd udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Hvis den endelige betaling overstiger den foreløbige, vil datterbanken overtage yderligere forpligtelser. For øjeblikket er der kendte forpligtelser på 13,2 mia. kr. som ikke overtages, heraf udgør efterstillede forpligtelser 2,6 mia. kr. og forpligtelser med individuel statsgaranti 5,6 mia. kr. Bankens kunder Efter den valgte afviklingsmodel vil kunderne i øvrigt ikke opleve en forskel i den praktiske håndtering af deres bankforretninger, idet kunderne fortsat kan anvende kreditkort, netbank mv. efter Finansiel Stabilitets overtagelse af [bank A]. Der vil dog være en periode mellem kl. 20 og 24 i dag, hvor der på grund af de tekniske omlægninger ikke kan foretages posteringer i netbanken.

4 - 4 - I et brev afsendt den 6. februar 2011 meddelte [bank B] [selskab C] bl.a.: Overdragelse af kundeforhold Bestyrelsen for [bank B (rettelig bank A)] har besluttet en delvis overdragelse til [bank B] som er en afviklingsbank under Finansiel Stabilitet A/S. Det betyder for dig, at dine konti, depoter, kort, netbank og øvrige forretninger fortsætter hos [bank B]. I nedenstående opgørelse er medregnet renter og provisioner, som endnu ikke er tilskrevet din konto. Oversigt over dine konti Fuldt dækkede indlån 0,00 Øvrige indlån 0,00 Udlån ,92- Nettoindlån 0,00 Dækkede nettoindlån 0,00 Totalt dækket 0,00 Sådan videreføres dine konti i [bank B] Udlån i alt ,92- I [bank A] under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent pr. juni 2011 i [bank A] under konkurs udarbejdet den 22. juni 2011 af Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Grant Thorton hedder det bl.a.: 2. Baggrund [Bank A] under konkurs blev taget under konkursbehandling den 7. februar 2011, kl. 07:05, på baggrund af en af bankens ledelse indgivet konkursbegæring. Sø- og Handelsretten, Skifteretsafdelingen, udpegede advokat Boris Frederiksen og advokat Jørgen Holst, som kuratorer i konkursboet, Banken havde den 6. februar 2011 indgået aftale med et af FS stiftet datterselskab, [bank B] (CVR-nr ), om overdragelse af bankens aktiver og dele af bankens passiver i henhold til kapitel 4B i lov om finansiel stabilitet (afvikling efter bankpakke III).

5 - 5 - Overdragelsesaftalen var alene betinget af godkendelse fra Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne, hvilke godkendelser forelå om aftenen den 5. februar 2011, hvorefter overdragelsesaftalen var endelig. Overdragelsen omfattede som udgangspunkt samtlige bankens aktiver, bortset fra aktiver med reel negativ værdi. Overdragelsen omfatter således bankens kassebeholdning, udlån og andre tilgodehavender med tilhørende sikkerheder, værdipapirer og andre finansielle instrumenter, kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, grunde og bygninger, driftsinventar og driftsmateriel, herunder biler, goodwill og immaterielle rettigheder og øvrige aktiver, herunder øvrige materielle aktiver, overdragelige skatteaktiver, tilgodehavende skatter, periodeafgrænsningsposter og eventualaktiver. Købesummen for aktiverne blev i henhold til overdragelsesaftalen foreløbigt fastsat til kr , jf. herved lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 2 og 3. Købesummen blev foreløbigt berigtiget ved overtagelse af ikke-efterstillede gældsposter for i alt kr og ved mellemregning mellem køber og sælger af den resterende købesum på kr De overtagne gældsposter består af foranstillede krav, jf. konkurslovens 94 og 95, samt i alt 58,8 % af de simple kreditorer, jf. konkurslovens 97. Beløbet på kr fremkom som den beregnede dividendeværdi for de simple krav baseret på de foreløbigt opgjorte værdier af aktiver samt de foreløbigt opgjorte passiver. Det fremgår af overdragelsesaftalens pkt. 11.1, at den endelige værdiansættelse af de overdragne aktiver (og dermed reelt den endelige købesum) fastsættes af to statsautoriserede revisorer, jf. lov om finansiel stabilitet, 16 g, stk. 9. Den endelige købesum kan dog blive forhøjet med et eventuelt nettooverskud hos køber ([bank B]) i forbindelse med videreoverdragelse af bankens aktiviteter eller ved likvidation af selskabet, jf. lov om finansiel stabilitet, 16 g, stk Sammenfatning vedrørende den korrigerede dividendeberegning Den foreløbige dividende pr. 5. februar 2011 blev opgjort således: Foreløbig dividendeprocent... 58,8 % Den korrigerede dividendeberegning er opgjort således: Korrigeret dividendeprocent... 84,4 % Den 12. september 2011 udstedte [selskab C] to skadesløsbreve (virksomhedspant) hver på 10 mio. kr. til [bank B], hvormed [selskab C] gav banken

6 - 6 - underpant i alt, hvad selskabet ejede og fremtidig måtte erhverve inden for aktivtyperne i tinglysningslovens 47 c, stk. 3, nr. 1-5 og 7, og med rektaklausul om, at skadesløsbrevene ikke kunne overdrages til eje eller pant. Skadesløsbrevene blev tinglyst i personbogen den 6. oktober Af tinglysningssvaret vedrørende det først tinglyste skadesløsbrev (virksomhedspant) fremgår bl.a.: Rektaklausul: Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant. Særlige bestemmelser: Pantretslig stilling: Nærværende skadesløsbrev virksomhedspant tinglyses med samme pantretslige stilling som skadesløsbrev virksomhedspant kr tinglyst den løbe nr , idet tinglysningen alene skyldes et kreditorskifte. Resultat af tinglysning Status: Tinglysningsdato: Dato/løbenummer Bemærkninger: Tinglyst :41: Afvist for så vidt angår særlige bestemmelser: da det kræver, at den foranstående tinglyser en respekt. Anmærkninger: Kreditor: [bank B] Hovedstol: DKK Dato/løbenummer: Prioritet: 3

7 - 7 - Kreditor: [bank B] Hovedstol: DKK Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Af tinglysningssvaret vedrørende det andet tinglyste skadesløsbrev (virksomhedspant) fremgår bl.a.: Rekataklausul: Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant. Særlige bestemmelser: pantretslig stilling: Nærværende skadesløsbrev virksomhedspant tinglyses med samme pantretslige stilling som skadesløsbrev virksomhedspant kr tinglyst den lb.nr , idet tinglysningen alene skyldes kreditorskifte. respektpåtegning: Nærværende skadesløsbrev virksomhedspant respekterer yderligere samtidig hermed nyt afløsende skadesløsbrev virksomhedspant kr med [bank B] som kreditor. Pantet der respekteres er anmeldt tinglyst med erklæring om, at det afløser dokument tinglyst den lb.nr Resultat af tinglysning Status: Tinglysningsdato: Dato/løbenummer Tinglyst :42: Bemærkninger:

8 - 8 - Afvist for så vidt angår særlige bestemmelser: da det kræver, at den foranstående tinglyser en respekt. Anmærkninger: Kreditor: [bank B] Hovedstol: DKK Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Kreditor: [bank B] Hovedstol: DKK Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Kreditor: [bank B] Hovedstol: DKK Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Den 21. december 2011 indgav en kreditor til skifteretten i Hjørring en konkursbegæring mod [selskab C]. Under et i anledning heraf den 3. januar 2012 afholdt møde i skifteretten indgav [selskab C] egen begæring om rekonstruktion, og på baggrund heraf blev rekonstruktionsbehandling indledt. Under et møde i skifteretten den 18. april 2012 blev et fremlagt rekonstruktionsforslag vedtaget og stadfæstet af skifteretten. Af skifterettens retsbog fra mødet fremgår endvidere bl.a.: Der fremlagdes forslag om anlæg af omstødelsessag mod [bank B] for virksomhedspant på 20 mill. kr. fremsat af [bank D]. Ingen stemte imod forslaget. Ingen andre stemte for forslaget. Forslaget var herefter vedtaget. Skifteretten udpegede herefter som foreslået advokat Pernille Bigaard til at føre sagen. Af personbogsattest af 10. januar 2012 for [selskab C] fremgår om tinglyste hæftelser bl.a., at der som virksomhedspant alene er tinglyst to skadesløsbreve hver på 10 mio. kr., tinglyst den 6. oktober Procedure

9 - 9 - [Bank D] har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der i forbindelse med skadesløsbreve (virksomhedspant) alene kan ske panthaverskifte ved etablering af et nyt pantsætningsforhold og med iagttagelse af sikringsakten herfor i form af tinglysning, idet skadesløsbreve (virksomhedspant) er uoverdragelige, jf. tinglysningslovens 47 c, stk. 2. Som følge af skadesløsbreves (virksomhedspants) uoverdragelighed blev [bank A's] engagement med [selskab C] ved overdragelsesaftalen af 6. februar 2011 mellem [bank A] og [bank B] overdraget usikret til [bank B], som herefter skulle sørge for at foretage de fornødne sikringsakter "så hurtigt som praktisk muligt". Imidlertid indgik [bank B] først den 12. september 2011 mere end 7 måneder efter engagementets overdragelse aftale med [selskab C] om udstedelse af nye skadesløsbreve (virksomhedspant), der blev tinglyst den 6. oktober Frem til denne dato var [bank B's] engagement med [selskab C] således usikret, og med udstedelsen af de nye skadesløsbreve (virksomhedspant) blev der følgelig stillet pant for gammel gæld. Da tinglysningen af de nye skadesløsbreve (virksomhedspant) dels skete senere end 3 måneder før fristdagen i [selskab C] under rekonstruktion, dels ikke blev foretaget uden unødigt ophold efter gældens stiftelse den 6. februar 2011, kan skadesløsbrevene (virksomhedspantet) omstødes, jf. konkurslovens 70, stk. 1, jf. 12 i. Tinglysningslovens 47 c, stk. 2, og konkurslovens 70, stk. 1, er begge præceptive lovbestemmelser, der alene kan fraviges ved udtrykkelig lovhjemmel, og kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet hjemler ikke adgang til at fravige nogle af disse bestemmelser. Med skadesløsbrevenes (virksomhedspantets) udstedelse til [bank B] skete ikke ombytning med de tidligere til [bank A] udstedte skadesløsbreve (virksomhedspant), idet betingelserne for ombytning af pant om både reel og formel samtidighed ikke var opfyldt. Der forelå ikke reel samtidighed, da der forløb mere end 7 måneder fra kreditorskiftet den 6. februar 2011 til udstedelsen af de nye skadesløsbreve (virksomhedspant) den 12. september 2011, og på tinglysningstidspunktet bestod der ikke et underliggende engagement mellem [bank A] og [selskab C], da engagementet den 6. februar 2011 var usikret overdraget til [bank B]. Kravet om formel samtidighed kan ikke statueres ved, at [bank A] undlod at aflyse skadesløsbrevene (virksomhedspantet) fra 2007 pr. datoen for kreditorskiftet for herved at "reservere" pladsen i prioritetsrækkefølgen, indtil [bank B] ca. 8 måneder senere fik tinglyst de nye skadesløsbreve (virksomhedspant).

10 Ved [bank B's] tinglysning af de nye skadesløsbreve (virksomhedspant) skete en forringende/forrykkende disposition for øvrige kreditorer i [selskab C], idet pantsætningen medførte en formindskelse af [selskab C's] frie aktiver og dermed en unddragelse af frie aktiver til fordeling blandt kreditorerne i henhold til konkursordenen. [Bank B] er på bekostning af [selskab C's] øvrige kreditorer blevet uberettiget begunstiget ved at opretholde virksomhedspantet og oppebære mulige indtægter herfra, hvorfor [bank B] skal fralægge sig denne berigelse, jf. konkurslovens 75. [Bank B] skal derfor over for skifteretten fralægge sig samtlige indtægter oppebåret under det omstødelige virksomhedspant, jf. konkurslovens 12 l. [Bank B] har til støtte for sin påstand gjort gældende, at det overordnet set reelt er samme gælds- og pantsætningsforhold, der uændret består henover den lovbundne overdragelse i henhold til lov om finansiel stabilitet fra [bank A] til [bank B]. Der var tale om en samlet overdragelse af såvel det eksisterende lån som den hertil knyttede sikkerhed i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel stabilitet, og stiftelsen af det nye, men tilsvarende, virksomhedspant til afløsning af det tidligere virksomhedspant skete alene som konsekvens af tinglysningslovens 47 c stk. 2. De aktiver, der var omfattet af virksomhedspantet, var på intet tidspunkt frie aktiver for [selskab C], og overdragelsen af tilgodehavendet med tilhørende sikkerhed fra [bank A] til [bank B] medførte ikke en forrykkende eller forringende disposition for øvrige kreditorer i [selskab C], hvorfor omstødelse i medfør af konkurslovens 70 ikke er mulig, jf. bl.a. U H og U H. De formål, der ligger til grund for den lovpligtige overdragelse af aktiverne i medfør af kap. 4 b i lov om finansiel stabilitet samt den lovpligtige nystiftelse af virksomhedspantet, jf. tinglysningslovens 47c, stk. 2, kolliderer ikke med konkurslovens 70 s formål om at hindre en skævdeling mellem kreditorerne. I samspillet mellem anvendelsen af tinglysningslovens 47 c, stk. 2, kap. 4 b i lov om finansiel stabilitet og konkurslovens 70 opstår en situation, der ikke lader sig løse ved en ren formalistisk anvendelse af konkurslovens 70. Omstødelse vil i nærværende tilfælde medføre en tilfældig og for [bank A] og [bank B] urimelig begunstigelse af de øvrige kreditorer i [selskab C] under rekonstruktion i form af en større dividende, fordi

11 [bank A] tilfældigvis var nødlidende og i overensstemmelse med reglerne i kap. 4 b i lov om finansiel stabilitet nødvendigvis måtte afstå sit virksomhedspant og genstifte dette som følge af tinglysningslovens 47 c, stk. 2. En omstødelse af det omtvistede virksomhedspant i medfør af konkurslovens 70 vil endvidere indebære, at formålet med og virkningen af reglerne i kap. 4 b i lov om finansiel stabilitet vil blive begrænset af hensyn til en bestemmelse, hvis sigte ikke er at omstøde en disposition som den omtvistede. En omstødelse vil således have den virkning, at den nødlidende bank til ulempe for bankens kreditorer tvangsmæssigt vil miste et allerede eksisterende sikkerhedsnet og det på trods af, at afviklingsordningen i kap. 4 b i lov om finansiel stabilitet netop har til hensigt at sikre en kontrolleret og så hensigtsmæssig afvikling af banken som muligt. Stiftelsen af det nye pant kan i øvrigt sidestilles med ombytning af en eksisterende pantesikkerhed, således at vurderingen af, om betingelserne for omstødelse i overensstemmelse med ombytningslæren skal foretages i relation til det oprindeligt stillede virksomhedspant, der ubestridt ikke er omstødeligt. Det må lægges til grund, at der skete en samtidig formel og reel overdragelse af virksomhedspantet, hvilket er betingelserne for, at et pantebrev i medfør af ombytningslæren kan ombyttes uden ændringer i retsstillingen. De tidligere og de nye skadesløsbreve blev henholdsvis aflyst og tinglyst samme dag, nemlig den 6. oktober 2011, ligesom der samtidig skete en indfrielse af det underliggende engagement med provenuet fra et nyt kreditforhold. Den omstændighed, at der blev ydet kredit fra [bank B] til [selskab C] ændrer ikke herpå. Stiftelsen af det nye virksomhedspant i forbindelse med overdragelsen af det underliggende tilgodehavende skal således sidestilles med ombytning af en sikkerhed, og denne ombytning har hverken forringet den eksisterende aktivmasse eller forrykket de øvrige kreditorers indbyrdes stilling i [selskab C] under rekonstruktion og har således ikke påført boet et tab. Retsgrundlag Bestemmelsen om virksomhedspant i tinglysningslovens 47 c blev indsat ved lov nr. 560 fra 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant). I betænkning om virksomhedspant (nr. 1459/2005) hedder det bl.a. (side 204ff): 6.2. Pantebrevsformular mv Hvilke former for pantebreve bør kunne anvendes

12 Det er udvalgets opfattelse, at der med henblik på at misbrug af den foreslåede ordning bør sikres en så høj grad af gennemsigtighed som muligt. Der bør således sikres en høj grad af publicitet om panthaverens og pantsætterens identitet. Som det fremgår af afsnit 3 og 4 ovenfor, er det endvidere udvalgets opfattelse, at der bør tilvejebringes særlige regler om, at der ikke kan stilles pant til fordel for nærstående, ligesom særlige regler om udlæg for skatte- og afgiftskrav og panthaverens hæftelse for boomkostninger foreslås. Sådanne reglers praktiske gennemførelse vil nødvendiggøre, at panthaverens identitet fremgår af personbogen. Et skadesløsbrev er således en pantefordring på et bestemt beløb til sikkerhed for et underliggende skyldforhold, f.eks. en kassekredit i et pengeinstitut eller en løbende kredit hos en leverandør. Anvendelsen af skadesløsbreve vil indebære, at gælden til panthaver kan variere inden for det maksimumsbeløb, der angives i skadesløsbrevet. En ny pantsætning vil som stiftelse af en ny panteret kræve tinglysning for at opnå beskyttelse mod godtroende aftaleerhververe og retsforfølgning, jf. U Ø og U Ø (begge vedrørende fast ejendom). Et skadesløsbrev kan endvidere ikke håndpantsættes. Panthaver vil således altid fremgå af personbogen. Udvalget er på baggrund af ovenstående af den opfattelse, at en ordning med virksomhedspant bør anvende skadesløsbreve, idet skadesløsbrevet har en række karakteristika, der er velegnede til at sikre de foreslåede reglers praktiske gennemførelse. Udvalget foreslår derfor en regel, der går ud på, at indehaveren af en erhvervsvirksomhed ved anvendelse af skadesløsbrev kan underpantsætte, hvad virksomheden ejer eller fremtidig erhverver (virksomhedspant) Andre spørgsmål Af klarhedshensyn bør det endvidere udtrykkeligt fastsættes i lovudkastet, at skadesløsbreve i medfør af ordningen ikke kan overdrages. Ombytning af virksomhedspantebreve t [At] der er tale om et nyt pantsætningsforhold, indebærer, at parterne, dvs. den nye panthaver og pantsætteren skal foranledige et nyt skadesløsbrev tinglyst, og at pantsætningen først opnår beskyttelse mod aftaler, der i god tro indgås med pantets ejer, og mod retsforfølgning fra det tidspunkt, hvor det nye skadesløsbrev anmeldes til tinglysning.

13 Udvalget har overvejet, hvorledes retsstillingen ved ombytning af skadesløsbreve bør være. Ved underpant i løsøre og fordringer antages det, at efterstående rettigheder automatisk rykker op uden hensyn til, under hvilke omstændigheder forprioriteten er indfriet eller afdraget, og uanset om oprykning er vedtaget i det efterstående pantebrev eller ej (se Peter Blok: Oprykningsret ved pant i løsøre og fordringer, U 1986B.73ff, med henvisninger og om retspraksis før tinglysningslovens ikrafttræden Fr. Vinding Kruse: Ejendomsretten, 3. udgave, 1951, side 1560ff). Det antages dog ikke at gælde, hvis pantebrevet ombyttes med et andet pantebrev under omstændigheder, hvor der foreligger reel og formel samtidighed. Formel samtidighed vil sige, at anmeldelse af aflysning af den ophørte panteret og lysning af den nye panteret sker samme dag. At der foreligger reel samtidighed, vil sige, at provenuet ved det nye lån er anvendt til indfrielse af det tidligere lån på prioritetspladsen. Efter udvalgets opfattelse må det antages, at ombytningslæren uden lovændringer kan finde tilsvarende anvendelse ved panterettigheder i medfør af den foreslåede ordning med virksomhedspant, således at der som udgangspunkt er automatisk oprykningsret for efterstående panthavere, men hvis der foreligger samtidighed, vil et nyt skadesløsbrev kunne besætte det tidligere skadesløsbrevs plads i prioritetsrækkefølgen, uden at der sker oprykning for efterstående panthavere. Der vil dog gælde det særlige forhold, at der er tale om skadesløsbreve, hvis størrelse ikke nødvendigvis svarer til det skyldige beløb, men udgør en fast ramme, ligesom skadesløsbrevet formentlig ofte vil tjene til sikkerhed for en virksomheds løbende mellemværende. Det må således antages, at betingelsen om reel samtidighed må anses for opfyldt, i det omfang det nye skadesløsbrev tjener til sikkerhed for et underliggende mellemværende af samme beløbsmæssige størrelse som mellemværendet med den tidligere panthaver. Betingelsen om, at der skal foreligge reel samtidighed, vil derfor have den betydning i praksis, at den nye panthaver ikke kan udvide kreditten til pantsætteren med sikkerhed i skadesløsbrevet uden samtykke fra efterstående panthavere. Efterstående panthavere og indbrudspanthavere bør dog ikke acceptere en ombytning af skadesløsbrevene på forprioriteten, der medfører en ringere retsstilling end inden ombytningen. En sådan ordning vil adskille sig fra, hvad der gælder ved overdragelse af unegotiable ejerpantebreve i løsøre, jf. U H. Ved tinglysningen af skadesløsbrevet vil den nye panthaver blive advaret om eventuelle muligt mellemkommende rettigheder ved en retsanmærkning. Det er udvalgets opfattelse, at ombytningslæren er velegnet til at løse de ombytningsspørgsmål, der vil kunne opstå i praksis, og at der således ikke er behov for at fastsætte nærmere lovregler herom. Landsrettens begrundelse og resultat

14 Den 6. februar 2011 indgik [bank A] som nødlidende pengeinstitut aftale med et af Finansiel Stabilitet A/S stiftet datterselskab, [bank B], om overdragelse af bankens aktiver og dele af bankens passiver i henhold til kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet (afvikling efter bankpakke III). Ifølge overdragelsesaftalen overdrog [bank A] pr. 6. februar 2011 samtlige sine aktiver, herunder krav vedrørende udlån og sikkerheder, til [bank B], idet parterne i fællesskab blandt andet skulle sørge for, at sikringsakter blev foretaget så hurtigt som praktisk muligt. På overtagelsesdagen havde [bank A] et tilgodehavende hos [selskab C] vedrørende et udlån på ca. 62 mio. kr., for hvilket [selskab C] i 2007 havde stillet sikkerhed i form af to tinglyste skadesløsbreve (virksomhedspant) hver på 10 mio. kr. Udlånet og sikkerheden, der var omfattet af overdragelsesaftalen, indebar, at [bank B] pr. overtagelsesdagen indfriede [selskab C's] gæld til [bank A] og samtidig overtog [bank A's] tilgodehavende med tilhørende sikkerhed hos [selskab C]. Skadesløsbreve (virksomhedspant) kan ikke overdrages, jf. tinglysningslovens 47 c, stk. 2, og som følge heraf udstedte [selskab C] den 12. september 2011 til [bank B] to nye skadesløsbreve (virksomhedspant) hver på 10 mio. kr. med bemærkning, at tinglysning heraf alene skyldtes kreditorskifte, og at tinglysning skulle ske med samme pantretslige stilling som de to skadesløsbreve (virksomhedspant) hver på 10 mio. kr., der var tinglyst i De nye skadesløsbreve (virksomhedspant) blev tinglyst den 6. oktober 2011, og det er ubestridt, at de to skadesløsbreve (virksomhedspant), der var tinglyst i 2007, samme dag blev aflyst. [Selskab C] blev efterfølgende taget under rekonstruktionsbehandling med fristdag den 21. december Ombytningslæren, hvorefter panthavere med underpant i løsøre og fordringer kan ombytte et pantebrev med et andet pantebrev under omstændigheder, hvor der foreligger reel og formel samtidighed, antages i betænkning om virksomhedspant fra 2005 at finde tilsvarende anvendelse ved panterettigheder i medfør af tinglysningslovens 47 c. Efterstående panthavere, der ved underpant i løsøre og fordringer som udgangspunkt har automatisk oprykningsret, rykker således ikke op, hvis anmeldelse af aflysning af den ophørte panteret og lysning af den nye panteret sker samme dag (formel samtidighed), og provenuet ved det nye lån er anvendt til indfrielse af det tidligere lån på prioritetspladsen (reel samtidighed). Er der tale om skadesløsbreve, hvis størrelse ikke nødvendigvis svarer til det skyldige be-

15 løb, antages betingelsen om reel samtidighed at være opfyldt, i det omfang det nye skadesløsbrev tjener til sikkerhed for et underliggende mellemværende af samme beløbsmæssige størrelse som mellemværendet med den tidligere panthaver. Efterstående panthavere skal dog ikke acceptere en ombytning af skadesløsbrevene på forprioriteten, der medfører en ringere retsstilling end inden ombytningen. På denne baggrund og da anmeldelse af aflysning af de to skadesløsbreve (virksomhedspant) hver af 10 mio. kr., der var tinglyst i 2007, skete samme dag som tinglysning af de to nye skadesløsbreve (virksomhedspant), ligeledes hver af 10 mio. kr., og da provenuet ved det nye lån i [bank B] på ca. 62 mio. kr. blev anvendt til indfrielse af [selskab C's] tidligere lån hos [bank A] af samme størrelse på prioritetspladsen, finder landsretten, at betingelserne for ombytning af skadesløsbrevene (virksomhedspantet) er opfyldt. Det bemærkes herved, at ombytningen for efterstående panthavere ikke medførte en ringere retsstilling end inden ombytningen, og at ombytningen hverken formindskede aktiverne i [selskab C] eller forøgede selskabets passiver til skade for de øvrige kreditorer. Landsretten tager derfor [bank B's] påstand om frifindelse til følge. Ved fastsættelse af det sagsomkostningsbeløb, som [bank D] skal betale til [bank B] til dækning af selskabets udgift til advokatbistand, er henset til sagens værdi, forløb og udfald. T h i k e n d e s f o r r e t : [Bank B] frifindes. I sagsomkostninger for landsretten skal [bank D] inden 14 dage betale kr. til [bank B]. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

16 (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den Anni Juncker kontorfuldm gtig

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l 24. OKTOBER 2i)ll J.nr.: 8915067 BOR/barn Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Konkursdag: Fristdag: A

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger.

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger. Retten i Århus DOM afsagt den 24. januar 2003 af Retten i Århus, 3. afdeling, i sagen BS 3-2720/2002 : (advokat Fi mod (advokat K Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2. Sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 l.................... J.nr. : 8915383 BORICWZirXR Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-528112012 Jeg skal herved som kurator

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 Sag 98/2014 (1. afdeling) Thy-Mors Energi Service A/S (advokat René Offersen) mod FS Finans IV A/S (tidligere Fjordbank

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BORIDER/bam Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Århus C Redegørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8915067 MBI/buur Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved- SKS 888-778/2011 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1 J.nr.: 8915383 BOR/am Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers - SKS 60-5281/2012 Konkursdag: 23. april 2012 Fristdag: 23. april 2012

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til 2009/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0056 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. om lovovervågning af lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (virksomhedspant)

R E D E G Ø R E L S E. om lovovervågning af lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (virksomhedspant) Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 244 Offentligt Lovafdelingen Dato: 13. januar 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Mie Vinkel Sørensen Sagsnr.: 2011-7011-0001 Dok.: 256910256910 R E D E G Ø

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0707 15 Randers Kommune (advokat Henrik Qwist, København)

Læs mere

Ekspeditionstype Overskrift Tekst

Ekspeditionstype Overskrift Tekst Oversigt over ekspeditionstypetekst Ikke udtømmende Version 3.8 10.10.2008 Ekspeditionstype Overskrift Tekst 1. EndeligtSkøde ENDELIGT SKØDE Sælger/ne skøder og endeligt overdrager ejendsretten på de angivne

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10.

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10. Henrik Steen Jensen Partner hsj@holst-law.com T +45 8934 1115 J.nr. K5895-0001 HSJ/BLJ Juni 2014 BOOPGØRELSE i SKS 6-342/2011 DP Ejendomme ApS under konkurs Hauløkkevej 4 7000 Fredericia CVR nr. 11 13

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR 1 Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM2008.420.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Næstved fandt ved en dom af 1/4 2008, at en nedsættelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND År 1983, den 3. juni afsagdes i retten i Nykøbing Sj. I B.S. 1178/82. C mod Andelsselskabet Kongepartens Vandværk sålydende d o m: Ved tvangsauktion

Læs mere

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas - 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 812/14-L A/B Duegården CVR 30792734 For A/B Duegården i likvidation mødte

Læs mere