En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur"

Transkript

1 FORFATTERE: Thomas Laursen, Jacob Wagner & Søren Mogensen VEJLEDER: Christian Waldstrøm Maj 2007 Institut for Ledelse BIVEJLEDER: Merete H. Qvist En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur

2 1. INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING FORUDSÆTNINGER TEORIVALG GREINERS LIVSCYKLUS QUINNS COMPETING VALUES FRAMEWORK MOTIVATIONSTEORIER METODE DISPOSITION LEDERNES TOP SUCCES 14 GOD LEANLEDELSE 15 BLUE OCEAN STRATEGY 16 7 GODE VANER 17 KOLIND KUREN 18 LUK OP 19 LEDELSE AF FORANDRING 20 HVEM HAR FLYTTET MIN OST? 21 DEN 8. VANE 22 DET NYE LEDERSKAB 23 KRITIK AF LITTERATUREN HVORFOR OG HVORNÅR FORANDRING? HVORFOR OPSTÅR DØDSSPIRALEN? KOM KRISERNE I FORKØBET DELKONKLUSION QUINNS TEORI QUINNS ROLLER ANVENDELSE AF QUINNS TEORI HVILKE LEDERROLLER? QUINNS ØVRE KVADRANTER DEN SAMARBEJDENDE DEN SKABENDE DEN SAMARBEJDENDE OG SKABENDE 54 1

3 DELKONKLUSION QUINNS NEDRE KVADRANTER DEN KONKURRERENDE OG KONTROLLERENDE DELKONKLUSION SAMMENFATNING HVORDAN MOTIVERES FORANDRING? SKAB INVOLVERING BELØNNING OG MÅL DELKONKLUSION HOVEDKONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE 87 2

4 1. INDLEDNING Det står efterhånden klart, at danske virksomheder, og dermed danske ledere, i dag står over for en samfundsmæssig udvikling, der leder hen mod et paradigmeskifte. Grundet øget konkurrence, på grund af den hastigt voksende globalisering, må virksomheder fordre nytænkning og forandringsvillighed og finde andre konkurrenceparametre end de eksisterende for til stadighed at kunne bevare konkurrenceevnen. Danmark skal udvikle sig fra industrisamfund til vidensamfund, og i den henseende er det den danske regerings målsætning, at Danmark skal være verdensmestre i innovation (www.innovationsraadet.dk), og lederne må derfor være indstillet på forandring. Begrebet forandring spiller således en stadig større rolle i ledelsesmæssige sammenhænge. Den svenske forfatter Bo Ahrenfelt skriver i den henseende: Her ser det ud til, at vi er gået fra en situation, hvor stabilitet og forudsigelighed iblandet lidt forandring var det fremherskende, og frem til en situation, hvor forandring og uforudsigelighed iblandet lidt stabilitet er det normale eller er meget mere fremherskende. (Ahrenfelt 2001 i Hildebrandt et al. 2006: 16). Forandring er med andre ord ikke længere blot et mindre delelement, som lederen bør forholde sig til, men i højere grad en tilstand. Der er dog flere forskellige måder, hvorpå lederen kan håndtere forandringer. Ledelseslitteraturen er én blandt mange faktorer, der påvirker lederens håndtering af forandring. I Danmark sælges og læses der i dag bøger og artikler om strategisk ledelse som aldrig før (Drejer et al. 2006: 177), hvilket alt andet lige understreger, at ledelseslitteraturen har en indflydelse på danske lederes ledelsesstil. Ledernes Hovedorganisation udarbejder årligt en top-10-liste over den mest populære ledelseslitteratur, og litteraturen på denne liste påpeger enstemmigt vigtigheden af lederens evne til at håndtere forandring. Anders Drejer og Louis Printz skriver på linje tre i bogen Luk op, at Mange vil være nødt til at ændre på selve det grundlæggende forretningskoncept, under hvilket 3

5 organisationen fungerer. (Drejer et al. 2006: 9), mens de fem første ord i Ledelse af forandring af Steen Hildebrandt og Søren Brandi er Danmark skal leve af forandring (Hildebrandt et al. 2006: 11). Bogen Blue Ocean Strategy nævner, at der findes ikke virksomheder, som til stadighed er excellente, og det samme gælder industrier (Chan Kim et al. 2005: 7). Endvidere spørger Lars Kolind sig selv i indledningen på Kolind Kuren Hvorfor overser topledere konsekvent det forhold, at succes ikke varer evigt? (Kolind 2006: 7). I bogen Hvem har flyttet min ost? skrives der afslutningsvis i forordet kort og kontant Flyt med osten! (Johnson 2004: 15), og bogen pointerer hermed, at man til stadighed bør være åben og modtagelig over for forandring. Samme holdning gør sig gældende i Jack Welchs bog Succes, hvor han diskuterer, hvad der skal til for at vinde. Ét af elementerne er forandring. Forandring er en fuldstændig afgørende del af erhvervslivet. (Welch et al. 2006: 124). Ole Fogh Kirkeby har valgt at kalde sin bog Det nye lederskab, og alene titlen varsler, at lederrollen i fremtiden vil gennemgå en forandring (Kirkeby 2004). Stephen R. Covey inddrager yderligere i såvel 7 gode vaner som i Den 8. vane Albert Einsteins kommentar De vigtige problemer, som vi står over for i dag, kan ikke løses på samme tankeniveau, som vi befandt os på, da vi skabte dem. (Covey 1992: 41) (Covey 2006: 37). Endelig skrives der i God leanledelse, at Et nyt begreb inden for ledelse og optimering er for alvor dukket op i Danmark. (Eriksen et al. 2005: 7). Forfatterne til bøgerne på Ledernes Top fremhæver altså samlet, at vi står over for forandringer, hvilket dermed stiller krav til fremtidens leder om at kunne håndtere forandring. Dette leder videre til opgavens problemformulering: 1.1. PROBLEMFORMULERING Hvorledes opfordres danske ledere til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur? Da danske virksomheder i fremtiden bør være indstillet på forandring, er det interessant at undersøge, hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring. I håndteringen af en forandring ser vi tre centrale problemstillinger for lederen. Først må lederen, med udgangspunkt i virksomhedens livscyklus, kende til, hvorfor og hvornår en forandring er nødvendig. Kendskabet er en forudsætning for, at lederen kan 4

6 igangsætte forandringer rettidigt og hermed imødekomme eventuelle kriser. Lederen bør dernæst være i stand til at indtage forskellige lederroller for succesfuldt at kunne gennemføre forandringen. Denne problemstilling vil være den dominerende i denne opgave. Endelig bør lederen kunne motivere forandring, idet den største forandringsbarriere for lederen ofte bunder i en manglende evne til at motivere medarbejderne. Vi mener, at netop disse tre faktorer er de mest fundamentale for lederen i håndteringen af en forandring AFGRÆNSNING Det kunne være relevant for lederen at kende til, hvorledes en forandringsvillig organisationskultur opbygges, samt hvordan teamsammensætninger bør se ud i forbindelse med forandringer. Bøgerne på Ledernes Top berører dog ikke i så høj grad disse emner, hvorfor vi afgrænser os fra disse. Valget skal desuden ses i lyset af opgavens omfang FORUDSÆTNINGER Vi forudsætter, at ledelseslitteraturen er én blandt mange kilder, der inspirerer lederen til håndteringen af forandringer. Der findes også andre inspirationskilder, såsom uddannelsesforløb, kurser, foredrag og videndelingsfora, men disse inspireres også af ledelseslitteraturen. Derfor koncentrerer vi os om litteraturen. En væsentlig forudsætning for opgaven er at have kendskab til Ledernes Hovedorganisations top-10-liste over ledelseslitteratur. Listen for 2006 ser ud som følger: 1. Jack Welch og Suzy Welch: Succes (2005) 2. Mikkel Eriksen, Thomas Fischer og Lasse Mønsted: God leanledelse (2005) 3. W. Chan Kim og Renée Mauborgne: Blue Ocean Strategy (2005) 4. Stephen R. Covey: 7 gode vaner (1989) 5. Lars Kolind: Kolind Kuren (2006) 6. Anders Drejer og Louis Printz: Luk op (2006) 7. Steen Hildebrandt og Søren Brandi: Ledelse af forandring (2005) 5

7 8. Spencer Johnson: Hvem har flyttet min ost? (1998) 9. Stephen R. Covey: Den 8. vane (2005) 10. Ole Fogh Kirkeby: Det nye lederskab (2004) Ovenstående bøger udgør listen over de 10 mest solgte ledelsesbøger i perioden april 2005 til april Listen er udgivet af Ledernes Hovedorganisation og udarbejdet i samarbejde med Arnold Busck International Boghandel A/S, Børsens Forlag, Gad Internet, HVB Boghandlen ved Handelshøjskolen, Jyllands-Postens Forlag og Økonomibogladen. Disse har udarbejdet lister over de mest populære ledelsesbøger i perioden april 2005 til april Listen er udarbejdet på baggrund af såvel salgstal som skøn, så den endelige liste er altså ikke sammensat på baggrund af eksakte tal. De forskellige lister fra forlagene og boghandlerne er sammenlignet, og den endelige liste er herefter lavet på baggrund af, hvilke bøger der oftest går igen, og hvor højt de er placeret på de enkelte lister. På listen medtages såvel nye som ældre udgivelser (Magasinet Lederne april 2006). Ovenstående årstal i parenteser refererer til bogens oprindelige udgivelsesår. Vi anvender de nyere udgaver, som det fremgår af litteraturlisten. Listen for 2007 er ikke tilgængelig før juni 2007, hvorfor den ikke benyttes. Vi forudsætter således, at Ledernes Top 10, bestående af i alt sider, skaber det mest nutidige billede af den inspiration, som danske ledere får i form af ledelseslitteratur. Bøgerne behandles som en samlet størrelse, idet de eksakte salgstal ikke er kendte, og derfor vil der ikke blive taget højde for bøgernes indbyrdes placering på listen. På baggrund af de 10 bøgers samlede budskab forudsætter vi, at virksomhederne i dag må betragte forandring som en tilstand, hvilket Jack Welch meget præcist beskriver med dette citat i bogen Succes : Da jeg arbejdede for GE, var vi nærmest i konstant forandring. Det er de fleste virksomheder i dag. Det er man nødt til at være, hvis man vil overleve, endsige vinde. (Welch et al. 2006: 124). Vi forudsætter endvidere, at begrebet forandring dækker alle former for organisatorisk forandring. 6

8 1.4. TEORIVALG I det følgende afsnit beskrives teorien, der opgaven igennem vil fungere som værktøjskasse, når bøgernes budskaber skal grupperes og analyseres. De 10 bøger anvendes som empiri for opgaven. Teorierne medvirker til at gruppere bøgerne og deres budskaber og derigennem påvise ligheder og forskelle imellem dem. Vi foretager en metodisk inddeling af disse og konkluderer på bøgernes budskaber. Teorien anvendes altså ikke som svar i sig selv, men som et middel til at kunne konkludere på, hvorledes de 10 bøger opfordrer danske ledere til at håndtere forandring GREINERS LIVSCYKLUS Til belysning af, hvorfor og hvornår en forandring bør gennemføres, vil Larry E. Greiners teori om virksomhedens livscyklus anvendes. Greiner publicerede i 1972 artiklen Evolution and revolution as organizations grow i det velansete amerikanske ledelsestidsskrift Harvard Business Review. Denne artikel anfører kort fortalt, at voksende virksomheder bevæger sig gennem fem forskellige udviklingsfaser. Hver af disse indeholder en relativt rolig vækstperiode, som på et tidspunkt munder ud i en ledelseskrise (Greiner 1972: 1). Der eksisterer adskillige andre modeller, der angiver faserne i virksomhedens livscyklus. Robert E. Quinn og Kim Cameron har samlet ni af disse i én og samme model, hvilket implicit beviser, at mange modeller har det samme overordnede syn på livscyklussens form. Der er dog variationer i de enkelte modellers hovedfokus og dermed i, hvad den enkelte model ønsker at påvise. Styrken ved Greiners teori er, at den medtager revolutionsperspektivet og bidrager yderligere med betragtninger om, hvorfor og hvornår forandringer efter hans overbevisning bør gennemføres. Dette perspektiv er relevant i forhold til denne opgaves problemstilling, hvorfor netop denne teori anvendes. En anvendelse af Quinn og Camerons teori ville være nærliggende, idet denne sammenholder virksomhedens livscyklus med samme Quinns Competing Values Framework, der også anvendes i opgaven. Vi ønsker dog at påvise bøgernes budskaber om, hvorfor og hvornår forandringer er fordelagtige, hvilket taler for en anvendelse af Greiners model, idet denne i videre udstrækning bidrager med denne indfaldsvinkel. 7

9 Greiners livscyklusteori er udarbejdet i en tid, hvor virksomhederne primært strukturerede sig efter industrisamfundets normer, men vi bevæger os med hastige skridt mod et andet paradigme, nemlig vidensamfundet, hvor en anden strukturering vil være nødvendig. Derfor kunne en virksomheds livscyklus se anderledes ud i fremtiden. Kriser vil dog stadig være uundgåelige, men de vil måske indtræffe på andre tidspunkter i livscyklussen. Vi mener dog stadig, at Greiner er det bedste værktøj til at påvise, hvorfor og hvornår en leder bør gennemføre en forandring. Artiklen af Greiner blev genpubliceret i Harvard Business Review i Modellen og ræsonnementet er stadig det samme, mens han dertil fremfører sine overvejelser vedrørende temaet siden den oprindelige artikel fra Der nævnes blandt andet, at hans livscyklus ikke skal ses som universalmiddel, men at virksomheders præstationer i faserne også er afhængige af emner som godt lederskab og motivation af medarbejdere, hvilket anerkender valget af Greiners teorier, da disse temaer er opgavens andre centrale analyseområder QUINNS COMPETING VALUES FRAMEWORK Vi har valgt at centrere den teoretiske anvendelse omkring Robert E. Quinns Competing Values Framework. Modellen, som er hentet fra bogen Becoming a Master Manager: A Competing Values Approach, dækker over Robert E. Quinns holdning til, hvilke kompetencer en effektiv leder på ethvert organisatorisk niveau skal besidde, og hvordan disse kompetencer bør betjenes. Der inddrages flere dimensioner i modellen, herunder fire competing values og otte roller. De fire competing values har hver især sin oprindelse i de mest fremtrædende ledelsesdomæner gennem tiden. Modellen omfatter dermed ikke blot den i vore dage fremherskende komplekse Open Systems -teori, men flere forskellige ledelsesbetragtninger, herunder Human Relations, Internal Process og Rational Goal, da det, især i dagens hurtigt forandrende verden, ifølge Quinn ikke er tilstrækkeligt at operere med kun en enkelt værdinorm eller rolle (Quinn 2007: 10). God ledelse er derimod et spørgsmål om at kunne håndtere, integrere og balancere modsatrettede værdigrundlag samtidig, og en effektiv leder er godt funderet i de fleste roller, uden at have nogen svage roller. Ved at anvende Competing Values Framework 8

10 er det muligt at frembringe en bred og meget nuanceret afbildning af en leder. Teoriens detaljer vil ikke blive yderligere belyst i dette afsnit. Competing Values Framework er til daglig en anerkendt ledelsesteori, der anvendes i undervisningen på mange højere læreanstalter, hvorfor vi anser den som valid at benytte i analysen. Den er baseret på 25 års forskning, undervisning og virksomhedspraksis og besidder således koblingen mellem teori og praksis, hvilket bekræfter validiteten (Quinn 2007: viii). Andre ledelsesteorier, såsom adfærds- og situationsbestemte teorier, er i sammenligning med Quinns mere simple i fremstillingen og fokuserer således på færre dimensioner. Flere af disse har det samme som mål og er på denne måde komplementære. De er dog typisk mere snævre i deres fokus og bidrager derfor ikke med samme tyngde som Quinns. Derfor er dette framework valgt som det centrale teoretiske element i analysen af problemstillingen, mens andre ledelsesteorier således ikke er i fokus. De vil dog kort inddrages i analysen, hvor dette måtte have sin relevans og kan medvirke til at understøtte synspunkterne i Competing Values Framework. Her er der tale om Hersey & Blanchards situationsbestemte lederskabsmodel og McGregors teori X og Y-menneskesyn. Quinns teorier har desuden sin styrke i håndteringen af diverse lederroller, hvilket taler for en anvendelse af den, idet vi ønsker at påvise, hvilke roller de 10 bøger opfordrer danske ledere til at varetage i forbindelse med en forandring. Som udgangspunkt er teorien dog ikke påtænkt anvendelse i forbindelse med forandringer, men fremstår som en generel ledelsesmodel. Forandring er dog ikke længere blot en lille del af ledelse, men i stedet en stor faktor, som alle virksomheder i dag skal kunne håndtere, hvorfor vi anser Quinns Competing Values Framework som valid at anvende. Teorien fremstår således som optimal i lyset af denne opgaves problemstilling, og valget af netop denne teori bevirker endvidere, at forandringsledelsesteorien ikke finder anvendelse i opgavens analyse. Beer og Nohria har udviklet en forandringsteori med to skoler, Teori E og Teori O, hvor Teori E har fokus på formelle strukturer og systemer og drives fra virksomhedens topledelse, mens Teori O s fokus er rettet mod udvikling af menneskelige evner med henblik på at implementere nye strategier. Denne skelnen har ligheder med Quinns nedre og øvre kvadranter. Da Quinn opererer med otte roller, og 9

11 ikke kun to, vurderer vi, at Quinns model er mere specifik og dermed mere relevant for denne opgaves problemstilling, hvorfor denne anvendes. En lignende teori, når talen falder på roller, er Meredith Belbins ni teamroller. Denne teori har dog i højere grad sin styrke i sammensætning af succesfulde team og personers roller i team (Brooks 2006: 97-98), hvorfor Belbins teori ikke vil finde anvendelse i analysen. En anden teori er Henry Mintzbergs lederrolleteori, der inddeler lederens aktiviteter i 10 roller, som er fælles for alle lederes arbejde (Brooks 2006: 151). Set i lyset af opgavens problemstilling er det dog vedkommende at inkludere forskelle, og hvilke egenskaber en effektiv leder skal besidde, hvilket i højere grad taler for en anvendelse af Competing Values Framework. En uddybende beskrivelse af den praktiske anvendelse af teorien foretages på et senere tidspunkt i opgaven MOTIVATIONSTEORIER Vi anvender såvel content- som proces-teorierne til analyse af det motivationsmæssige aspekt af problemstillingen. Content-teorierne herunder Maslows behovshierarki, Aldefers ERG-teori, McClellands need-achievement-teori og Herzbergs 2-faktor-teori er alle velegnede til analyse og forståelse af, hvilke kræfter der motiverer menneskers handlinger. De enkelte teorier har hver især deres styrke afhængig af den konkrete motivationssituation og betragtes derfor som komplementære (Brooks 2006: 49-51). Vi vælger dog at afholde os fra Maslows behovshierarki samt McClellands need- Achievement-teori. Maslows behovshierarki har mange lighedspunkter med Aldefers ERGteori. Begge modeller bygger på den samme antagelse om de menneskelige behov, men hvor Maslow argumenterer for, at et givent behov skal være dækket, før behovene på næste niveau kan blive aktuelle, mener Aldefer, at behovene kan dækkes samtidig. Endvidere opererer Aldefer med en frustrationsregression, hvilket vil sige, at utilfredsstillede behov kan få personer til at regrediere på et lavere behovsniveau (Brooks 2006: 57). Selvom ERG-modellen er en forsimplet model af Maslows behovshierarki er den understøttet af empiriske undersøgelser, herunder forskning og undervisning. Dette faktum, sammenholdt med at Maslows behovshierarki gentagende 10

12 gange er blevet kritiseret ud fra et tværkulturelt perspektiv (Brooks 2006: 290), er med til at bekræfte validiteten af Aldefer. McClelland har udviklet en lignende teori, men denne er udsat for samme kritik, som tilfældet er for Maslow, idet den også er stærkt kulturafhængig (Brooks 2006: 290). Derfor er Aldefers ERG-teori foretrukket i fællesskab med Herzbergs 2- faktor-teori, der omhandler indre motivationsfaktorer og ydre vedligeholdelsesfaktorer. Herzbergs 2-faktor-teori er principielt ikke en motivationsteori, men en teori, der har fokus rettet mod de jobbetingelser, der skal være til stede, for at mennesket vil udvise engagement og tilfredshed. Herzberg er dog også udsat for kritik, idet flere undersøgelser viser, at skellet mellem vedligeholdelses- og motivationsfaktorerne næppe er så skarpt, som Herzberg antog. Det er blandt andet ikke dokumenteret, at løn udelukkende skulle være en vedligeholdelsesfaktor. Endvidere bygger han sin teori op omkring en forholdsvis lille undersøgelse omfattende en gruppe på ca. 200 personer (Brooks 2006: 64). Dette forhold kan sætte spørgsmålstegn ved repræsentativiteten ved teorien. Vi vurderer dog, at trods disse kritikpunkter er modellen brugbar til at være en del af analysen af det motivationsmæssige aspekt af problemstillingen. Content-teorierne suppleres med proces-teoriernes tankegang, herunder Vroom, Porter og Lawlers forventningsteori, Lockes målsætningsteori og Adams equity-teori. Disse fokuserer på de faktorer, der dirigerer eller leder den menneskelige adfærd imod bestemte handlinger. Som tilfældet er med content-teorierne, betragtes proces-teorierne heller ikke som gensidigt udelukkende alternativer, men som komplementære modeller. Vi vælger her at benytte os af alle tre teoretiske tankegange, og de vil blive inddraget i analysen, hvor dette må have sin relevans. Vi vil endvidere benytte McGregors X og Y-teori. Denne relaterer sig primært til lederen og dennes valg af lederstil og fungerer derfor kun indirekte som en motivationsteori (Brooks 2006: 158). Vi mener dog, at lederstil kan have indflydelse på motivation og inddrages af denne grund i analysen METODE Vi har valgt en anderledes metodisk tilgang til problemstillingen, idet vi anvender bøgerne som empiri for opgaven, i stedet for eksempelvis spørgeskemaundersøgelser eller interviews med 10 udvalgte danske ledere. Vi er opmærksomme på, at egentlige 11

13 interviews ville give et mere konkret billede af, hvorledes ledere opfordres til at håndtere forandring, men vores metodevalg giver en større generaliserbarhed, idet bøgerne rammer et bredere og dybere udsnit af danske ledere end interviewformen. Dette valg medfører dog en usikkerhed, idet det ikke kan fastslå, hvorvidt lederne faktisk inspireres af bøgerne. I kapitlet om, hvorfor og hvornår en leder bør gennemføre forandringer, anvendes Larry E. Greiners livscyklusteori som redskab til at undersøge empiriens budskaber. Derefter vil Quinns Competing Values Framework anvendes som værktøj til at bearbejde empirien og kategorisere og sammenligne dennes budskaber ud fra lederrollerne og derigennem undersøge, hvordan lederen opfordres til at håndtere forandring. Denne problemstilling er den dominerende i opgaven. Endelig foretages der ved hjælp af førnævnte motivationsteorier en analyse af bøgernes syn på, hvorledes lederen bør motivere forandring i organisationen. Greiners livscyklusteori, Quinns lederroller og udvalgte motivationsteorier bringer således empiri og teori i spil og medvirker samlet til at kunne besvare problemstillingen DISPOSITION Kapitel 2: Ledernes Top 10: Beskriver empirien, der ligger til grund for opgaven. Kapitlet indeholder vores overordnede forståelse af empirien samt en baggrundsinformation om bøgerne og deres forfattere. Kapitlet afsluttes med en kritik af litteraturen. Kapitel 3: Hvorfor og hvornår forandring?: Diskuterer, hvorledes empirien ser på forandringer i lyset af Greiners teori om virksomhedens livscyklus herunder en diskussion af, hvorfor og hvornår forandringer er nødvendige. Kapitel 4: Quinns teori: Giver en beskrivelse af Quinns otte lederroller i Competing Values Framework, og hvordan disse anvendes i opgaven til at bearbejde empirien. 12

14 Kapitel 5: Hvilke lederroller?: Med et teoretisk udgangspunkt i Quinns Competing Values Framework foretages en analyse af empiriens budskaber i henhold til, hvilke lederroller lederen bør indtage under en forandring. Kapitel 6: Hvordan motiveres forandring?: Diskuterer, hvordan forfatterne opfordrer lederen til at motivere forandring via udvalgte motivationsteorier. 13

15 2. LEDERNES TOP 10 Det følgende kapitel indeholder en kort beskrivelse af de enkelte bøger og således vores overordnede forståelse af disse. Der bruges maksimalt 15 linjer på hver bog og maksimalt 15 linjer på en grundlæggende baggrundsinformation omkring bogen. Succes Jack Welch, tidligere CEO for General Electric, forsøger på bedste amerikanske vis med bogen Succes at give formlen på, hvorledes man opnår succes. Succes giver indsigt i fire overordnede ledelsesrammer: 1) Jack Welchs ledelsesfilosofi, 2) intern ledelse af virksomheden, herunder bl.a. lederskab, rekruttering og forandring, 3) ekstern ledelse af virksomheden med fokus på konkurrence samt 4) ledelse af egen karriere. Succes er fyldt med en række cases, der understøtter Jack Welchs ledelsesfilosofi, som er kendetegnet ved enkelhed og effektivitet. Bogen giver en dyb indsigt i, hvordan amerikansk Big Business fungerer, og beskriver, hvordan vejen til succes er kendetegnet ved individualisme, konkurrence og hårdt arbejde. Afslutningsvis kommenteres der på, hvordan en balance mellem privatliv og arbejdsliv ser ud for en vinder. Forfattere: Jack Welch & Suzy Welch Udgivet: 2006 Forlag: Jyllands-Posten Antal sider: 342 Jack Welch kom til General Electric i 1961 som nyuddannet kemiingeniør, og 20 år senere blev han udnævnt til administrerende direktør. Under hans ledelse oplevede det amerikanske selskab en værdistigning fra 13 mia. dollar til 500 mia. dollar. Welch havde ansvaret for ca ansatte verden over, og er flere gange blevet kåret til verdens mest beundrede topchef, men af og til også den mest frygtede. Han blev kendt som Neutron Jack, grundet voldsomme fyringsrunder, da han tiltrådte som CEO. Kilde: Welch et al

16 God leanledelse God leanledelse i administration og service giver en indføring i arbejdet med principperne for lean, med hovedfokus på administrations- og servicevirksomheder. Bogen gennemgår kronologisk de enkelte dele af implementeringen, som har til formål at skabe mere værdi med færre ressourcer. Den beskriver, hvordan virksomheder gennem strukturerede processer og styringsinitiativer kan fjerne ikke-værdiskabende dele i virksomheden og effektivisere de dele, som skaber værdi for kunden. Derigennem øges produktiviteten, og kundeservicen forbedres. Denne proces skal ifølge bogen inddrage hele organisationen og desuden skabe en kultur blandt medarbejderne, hvor alle konstant forsøger at gøre det bedre. Bogen er praktisk orienteret og bidrager ved hjælp af grundlæggende værktøjer, erfaringer og eksempler til at bibringe ledere forståelsen, kompetencerne og metoderne til at implementere lean i deres virksomhed. Forfattere: Mikkel Eriksen, Thomas Fischer & Lasse Mønsted Udgivet: 2005 Forlag: Børsen Antal sider: 119 Leanprincippet breder sig hastigt for tiden i Danmark. Tre ud af fem industrivirksomheder har i dag indført lean i produktionen, og nu introduceres principperne i andre sektorer. Den store interesse for konceptet kan desuden ses ved bogens placering som nummer to på Ledernes Top 10. Bogens tre forfattere Mikkel Eriksen, Thomas Fischer og Lasse Mønsted er alle ansat i konsulentfirmaet Valcon A/S, som er specialist på leanområdet. Thomas Fischer er direktør i virksomheden, mens Mikkel Eriksen og Lasse Mønsted er chefkonsulenter. Bogen udgives af Børsens Forlag i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation og er den første i en serie af korte praksisbøger, som disse har planer om at udgive. Kilde: Eriksen et al

17 Blue Ocean Strategy Blue Ocean Strategy beskriver, hvorledes virksomheder fremover må designe nye vinderstrategier strategier, der gør virksomheden unik og dermed gør konkurrence irrelevant. Ledelsen skal ikke fokusere på det røde og blodige ocean, men i stedet via innovation og kreativitet søge mod det blå ocean, der symboliserer unikke markedspositioner. Ingen virksomheder har konstant succes, og alle må derfor ofte nytænke deres handlemønstre. Bogen præsenterer et strategilærred, som er et effektivt redskab til at skabe den ønskede værdiinnovation. Et strategilærred kan anvendes som et konkret værktøj til at finde det blå ocean. Man skal undgå fastlåste rammer, hvilket kan gøres ved hjælp af Four action framework, der er fire spørgsmål, som udfordrer de traditionelle forretningsmodeller. Ydermere nævnes Seksvejsrammen, hvor essensen er et eksternt fokus, der tvinger virksomheden til at omdefinere markedsgrænserne. Forfattere: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Udgivet: 2005 Forlag: Børsen Antal sider: 246 Blue Ocean Strategy er skrevet af professor W. Chan Kim og Renée Mauborgne fra den anerkendte franske INSEAD Business School. W. Chan Kim er medlem af World Economic Forum i Davos og rådgiver for EU-Kommissionen. Renée Mauborgne er ligeledes medlem af World Economic Forum og er desuden fast klummeskribent for blandt andet Financial Times og Wall Street Journal. Blue Ocean Strategy udkom i 2005 og er i dag trykt på 37 forskellige sprog. Blue Ocean Strategy blev i 2005 af Amazon.com, verdens største onlineportal for salg af bøger, kåret til Top Ten Best Business Book og er en international bestseller. Forfatterne har studeret 150 virksomheders strategiske handlinger. Således ligger der et stort forskningsprojekt til grund for bogen. Bogen lå i 2005, i lighed med 2006, som nummer tre på Ledernes Top 10. Kilde: Chan Kim et al. 2005; 16

18 7 gode vaner 7 gode vaner omhandler syv værktøjer som et samlet redskab til personlig udvikling. Bogen er skrevet i vejledningstermer og er et praktisk bud på, hvad den enkelte kan gøre for at få succes i arbejdslivet og livskvalitet som menneske. Succes hænger ifølge forfatteren uløseligt sammen med vaner, og disse kan opbygges og nedbrydes ved hårdt arbejde. De tre første vaner i bogen Vær proaktiv, Begynd med slutningen og Gør det første først berører principper for selvbeherskelse og har til formål at bevæge en person fra afhængighed til uafhængighed, mens de følgende tre Tænk vind/vind, Søg først at forstå derefter at blive forstået og Skab synergi behandler evnen til at sejre med andre. Slutteligt er den syvende vane Slib saven vedligeholdelsen og fornyelsen af de seks foregående vaner. Forfatter: Steven R. Covey Udgivet: 1992 Forlag: Schultz Antal sider: 338 Bogen er solgt i over 15 millioner eksemplarer på verdensplan og er af Forbes Magazine vurderet til en plads på alle tiders top-10-liste over ledelsesbøger. Den blev i sin tid skrevet som et opgør med de sidste 50 års overfladiske litteratur om personlig udvikling og ledelse. Den amerikanske Stephen R. Covey er foruden at være en internationalt respekteret ledelseskonsulent også familieekspert og foredragsholder og er således rådgiver i både erhvervslivet og privatlivet. Han er MBA fra Harvard University og har en doktorgrad fra Brigham Young University og blev af Time Magazine i 1996 anset for at høre til blandt USA s 25 mest betydningsfulde personer. Kilde: Covey 1992; 17

19 Kolind Kuren Tidligere koncernchef i Oticon Lars Kolind forsøger at give svaret på, hvorfor succes er roden til fiasko, både i den offentlige og i den private sektor. Organisationerne stivner, mister kreativiteten og påbegynder storstilede rationaliseringer og afskedigelsesrunder for at beskytte bundlinjen. For at undgå en såkaldt dødsspiral må organisationerne konstant forny sig og igennem innovation og kreativitet skabe en ny vækstkurve. Dette kræver en ny ledelsesplatform, der bygger på mening, partnerskab, samarbejde og lederskab. Der åbnes op for en værktøjskasse, som Lars Kolind har benyttet og nu videregiver. De syv værktøjer er: The Second Cycle Index, Mental Model Mapper, Value Identification Process, Consensus Creation Crash Programme, Knowledge-based People Management, Innovation Powerhouse og Change Process Tools. Værktøjskassen anvendes i en række praktiske eksempler. Forfatter: Lars Kolind Udgivet: 2006 Forlag: Jyllands-Posten Antal sider: 287 Lars Kolind er cand.scient. i matematik og HD i organisation. I var han koncernchef for høreapparatproducenten Oticon. Lars Kolind er desuden adjungeret professor ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Lars Kolind anses for at være en af de mest omtalte erhvervsledere i udlandet gennem de seneste 15 år og har i samarbejde med det prestigefyldte forlag Wharton School Publishing i USA udgivet bogen, hvilket allerede har betydet, at Kolind Kuren er godt på vej til at blive en international succes. Kilde: 18

20 Luk op I Luk op skildres overgangen fra industrisamfundet til viden- og konkurrencesamfundet. Paradigmeskiftet, som denne overgang betegnes, medfører store udfordringer for virksomhederne, idet produktionen ikke længere er den konkurrerende faktor. Virksomhederne skal i stedet konkurrere mod hinanden på viden og innovative løsninger. I takt med paradigmeskiftet er der også opstået et behov for at ændre ledelsesstilen. Ledelsesstilen skal modsvare tendenserne i samfundet, der i højere grad går i retning af at udskifte de hierarkiske og bureaukratiske tankegange med mere medarbejderorienterede løsninger. Der opstår altså en balancegang mellem strategisk innovation og strategisk planlægning, og igennem bogen inddrages læserne i en teoretisk diskussion om, hvorledes virksomheden håndterer denne proces og i fremtiden bør lukke op for nye strategier. Forfattere: Anders Drejer & Louis Printz Udgivet: 2006 Forlag: Jyllands-Posten Antal sider: 505 Anders Drejer og Louis Printz, forfatterne til Luk op, er begge professorer i strategi ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. De har igennem en årrække publiceret artikler og bøger inden for området innovation og innovativ ledelse. De anvendes ofte som foredragsholdere, sparringspartnere og bestyrelsesmedlemmer i diverse virksomheder. Desuden medvirker de ofte i medierne, og i 2006 var Anders Drejer den næstmest citerede ledelsesekspert ifølge Ledernes Hovedorganisation. Endvidere adskiller Luk op sig fra de andre bøger på Ledernes Top 10, idet den i højere grad anvender teorien til at understøtte dens synspunkter. Kilde: Drejer et al. 2006; 19

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

10.1 Organisatorisk læring

10.1 Organisatorisk læring Visionær Ledelse Forlaget Andersen 10.1 Organisatorisk læring Af Executice Director Human Resource, Niclas Kvernrød, Arla Foods Ingredients niclas.kvernrod@arlafoods.com Indhold Denne artikel har følgende

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Eltang Skole og Børnehave Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Paradigmer og principper Vi har alle forskellige paradigmer/referencerammer eller briller, som

Læs mere

Motivation. Ledelsesdag 08 Session den 13. juni 2008 Henrik Kongsbak

Motivation. Ledelsesdag 08 Session den 13. juni 2008 Henrik Kongsbak Motivation Ledelsesdag 08 Session den 13. juni 2008 Henrik Kongsbak En delvis præsentation Ledelsesrådgiver i Ledernes Hovedorganisation Ansvar for den interne ledelsesudvikling Underviser på CBS i strategi,

Læs mere

Ledelse Organisationsudvikling

Ledelse Organisationsudvikling Personalestyrelsens temadag 12.april 2011 Gitte Mandrup Ledelse Organisationsudvikling Forstå behov og opgaver udefra og ind Tag ansvar indefra og ud Virksomhedens ydelser, resultatkrav, realiteter, udfordringer

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder FORORD 7 Forord Som leder er det væsentligt at kunne reflektere over værdier på et meget højt plan, fordi det er med til at give overskud af mening og få mennesker til at tage ansvar. Ledelse handler meget

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Chester Elton EKSKLUSIVT FØRSTE GANG. New York Times og Wall Street Journal s bestseller. A must read for modern-day managers INCL.

Chester Elton EKSKLUSIVT FØRSTE GANG. New York Times og Wall Street Journal s bestseller. A must read for modern-day managers INCL. A must read for modern-day managers - LARRY KING CNN EKSKLUSIVT FØRSTE GANG I Skandinavien INCL. eksklusivt netværksarrangement faciliteret af Chester Elton selv. Der bydes på lidt lækkert. Chester Elton

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

idealtype for fremtidens organisationer i dansk erhvervsliv og organisationsliv

idealtype for fremtidens organisationer i dansk erhvervsliv og organisationsliv Forord Erfaringerne viser, at nye ledelses- og organisationsformer har meget svært ved at slå igennem i praksis. Det gælder også eller måske især de innovative af slagsen. I hvert fald er hovedkonklusionen

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab En af verdens mest udbredte workshops i personlig ledelse og effektivitet 2-dages workshop med FranklinCovey Danmark De 7 gode vaner styrk dit personlige lederskab Få konkrete redskaber til at øge din

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDER PROGRAMMET WORTH FOLLOWING AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDERPROGRAMMET ET EFFEKTIVT OG UNIKT UDVIKLINGSFORLØB SIDEN 1994 LÆRINGSPRINCIPPER OG INSPIRATION E N UNIK KOMBINATION AF METODER

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis Boganmeldelse Tomas Lykke: Vil du anbefale os? - Kundeloyalitet i praksis Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

ORGANISATION C - JYSK

ORGANISATION C - JYSK ORGANISATION C - JYSK ZBC Næstved - Annesofie Blaabjerg Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Organisationsteoretiske skoler Organisationsteoretiske skoler Klassisk Organisationsteori

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier.

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier. af bogen: De nye vinderstrategier. Sådan skaber man blå oceaner. Markedsbetingelserne indenfor de fleste forretningsområder har gradvist udviklet sig så udbud overstiger efterspørgslen. Accelereret teknologisk

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles

Læs mere

Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres. Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres. Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Fra velfærdsstat til velfærdssamfund Velfærdsmiks Velfærdspluralisme Big

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk Ledelse opgaver opgaver mellemmenneskelig viden på alle er Strategiske Taktiske Topledelse Mellemledelse Topledere Mellemledere Mellemmenneskelig viden og forståelse Overblik og helhedssans Operative Førstelinieledelse

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesdelen

Vejledning til bedømmelsesdelen Vejledning til bedømmelsesdelen Denne vejledning fungerer som et hjælpeværktøj til, hvordan du udfærdiger en bedømmelse og afholder en bedømmelsessamtale i FOKUS. Personelbedømmelsens formål FOKUS bedømmelsen

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Nyhedsbrev December 2011

Nyhedsbrev December 2011 Nyhedsbrev December 2011 HR Messen i Øksnehallen 5. og 6. oktober 2011 Kjerulf & Partnere deltog igen i år i HR Messen Træfpunkt, der blev afholdt 5. og 6. oktober 2011 i Øksnehallen i København, hvor

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere