Formands oplæg om centrale fagpolitiske temaer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formands oplæg om centrale fagpolitiske temaer."

Transkript

1 Referat af seminardag for tillidsrepræsentanter i DM Professionshøjskoler den , kl på Grand Park Hotel i Korsør. Til stede: Anders Elof Nielsen, Anders H. Simonsen, Annelise Jakobsen, Charlotte Poulsen, Conni Jølving, Dorit G. Thomsen, Finn holm, Finn J. S. Sørensen, Gitte Funch, Gitte Kampp, Helge Skielboe, Inge Regnarsson, Jimmy Harder, Karen Drejer, Kim Løwenstein, Kjeld S. Petersen, Kurt Lyhne, Lis M. Kingo, Marianne H. Hansen, Ole Christensen, Stig A. Pedersen, Sune D. Jørgensen, Sune I. Pedersen, Susanne Friis, Sys Bisgaard, Tommy Madsen, Turi Neubauer, Hans Beksgaard, Anders R. Hamming, Boris E. Eidemak, Hanne Schneider, Henriette V. Hjernø, Kristian Horslund, Leo Andersen, Mette Bruun, Steen Simonsen, Charlotte Fog-Nielsen, Helge J. Nielsen, Maiken Rieck, Pernille Siegumfeldt, Aase Riis og Stephan Kretzschmer. Oplægsholdere: Anders Simonsen, Boris E. Eidemak, Henrik T. Vang, Mette Bruun, Leo Andersen, Charlotte Greve og Maiken Rieck Henriette Vognsgaard Hjernø og Steen Simonsen var af bestyrelsen udpeget til at lede mødet. De bød velkommen og konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt, ligesom endelig dagsorden var udsendt rettidigt. De foretog herefter navneopråb. Endelig præsenterede de dagsordenen og tanken bag seminarets opbygning. Der tages alene referat af programpunkterne vedrørende formandens oplæg og opsamling af dagen. Herefter gav de ordet til Hans Beksgaard, formand for DM Professionshøjskoler, der gav følgende oplæg om centrale fagpolitiske temaer: Formands oplæg om centrale fagpolitiske temaer. Bestyrelsen for DM Professionshøjskoler har over en to årig periode arbejdet på at få en ny og fælles stillingsstruktur for undervisere på professionshøjskolerne. Målet har været at skabe en stillingsstruktur der bedre svarer til arbejdsområderne i professionshøjskolerne og at fange konsulentstillinger ind under en fælles stillingsstruktur. Der har været ført forhandlinger med professionshøjskolernes rektorkollegium for at sikre en fælles linje og sekretariatet har ført mange forhandlinger med undervisningsministeriet og personalestyrelsen det sidste 1½ år. Først til sidst meldte undervisningsministeriet klart ud med deres eget forslag, der udelukkende går på undervisning. DM har sammen med andre fagforeninger været inviteret til drøftelser af undervisningsministeriets forslag. Et forslag, der fokuserer langt snævrere på undervisningsopgaver, der skærper beskrivelsen af adjunkternes tilknytning til udviklings og forskningsopgaver og som indfører en ny stillingskategori nemlig undervisningsassistenter. 1

2 Samtlige fagforeninger har udtrykt stor betænkelighed ved undervisningsassistenter på professionshøjskolerne og ved den meget løse afgrænsning, der er af deres arbejdsopgaver i forhold til adjunkt/lektoransættelse. Også selv om undervisningsministeriet gentagne gange har forsikret at stillingskategorien fra deres side er tænkt som en kodificering af løstansattes vilkår og ikke som et alternativ til en fastansættelse som adjunkt/lektor. Undervisningsministeriets sene forslag er i al ubeskedenhed noget mindre gennemarbejdet end vores eget. Præget af mangel på indre sammenhæng og med løse formuleringer. Ikke desto mindre har de selv en formodning om at kunne komme igennem med forslaget i løbet af meget kort tid. Fagforeningerne står sammen om en afvisning af, at undervisningsministeriet kan gennemføre en væsentlig ændring af stillingsstrukturens indhold uden at forhandle løn og ansættelsesforhold med de faglige organisationer. For mens selve stillingsstrukturen ikke er egentlig aftalestof er løn og ansættelsesforhold. Her løber vi ind i en central problematik omkring OK 11, hvor forhandlingerne nu er afsluttet og vil blive sendt til urafstemning. Et væsentligt element af vores langsigtede strategi for ny stillingsstruktur har været at kombinere ændringerne i stillingsindhold med tillægsforhøjelser. Derfor startede vi tidligt forhandlingerne med undervisningsministeriet og personalestyrelsen med henblik på at have en aftale på plads til OK forhandlingerne. Dette er ikke lykkedes, og der er ikke i OK 11 afsat puljer til ny stillingsstruktur. Vores tidsperspektiv må derfor være at forhandle sideløbende med undervisningsministeriet og personalestyrelsen om en ny stillingsstruktur i den kommende toårige overenskomstperiode med henblik på en forhandlingsløsning til næste overenskomst i AC overenskomst og lokalaftaler I hele det lange forhandlingsforløb på professionshøjskoleområdet frem til de egentlige OK forhandlinger har sekretariatet arbejdet på at få kapitaliseret en del af de særlige funktionstillæg på seminarie- og CVUområdet, som alligevel har været under aftrapning. Disse forhandlinger er efter en ihærdig og målrettet indsats endt med tillægsstigninger på typisk 1200 kr. årligt til lektorerne og 500 kr. til adjunkterne som udmøntning af de gamle overenskomster, der ringer ud nu april Under hele det lange forhandlingsforløb har AC overenskomstens bestemmelser om kvartalsvis opgørelse af arbejdstid ikke været i spil. Alligevel blev der fra personalestyrelsen i de egentlige OK forhandlinger 2011 rejst krav om, at professionshøjskolerne skulle gå over til årsnorm. Under forhandlingerne har vi efterlyst dokumentation for, at de centrale bestemmelser i AC overenskomsten om kvartalsnorm hindrede en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet i professionshøjskolerne, og vi har igen og igen fremhævet, at der er en god samarbejdskultur omkring lokale arbejdstidsaftaler. Vi fik aldrig nogen dokumentation, og vi må desværre konstatere, at vi talte for døve øre. Fuldstændig grotesk blev det under de afsluttende DM forhandlinger, hvor Ingrid Stage blev præsenteret for et ultimatum: Sælg kvartalsnormen på professionshøjskolerne, hvis du vil have bedre vilkår for løstansatte og aftaler om arbejdstid på universiteterne. Og hvad kan vi så lære af det? Dels at vi er oppe mod en politisk dagsorden gående på, at aftaler ikke må indskrænke den stærke ledelsesret (som er en del af professionshøjskoleprojektet). Dels at I som tillidsrepræsentanter er i besiddelse af noget, som personalestyrelsen helst så hen, hvor peberet gror: retten til kvartalsvis opgørelse af arbejdstid. 2

3 På tidligere møder har I givet udtryk for, at I er under et voldsomt pres under lokalaftaleforhandlinger for at give køb på forberedelsesfaktoren, for at acceptere større hold til samme forberedelsesfaktor og for ikke at aftale fast tid til møder, individuel ret til faglig ajourføring og kompetenceudvikling. Vi har derfor valgt at lade TR mødet den 8. april stille skarpt på nye vilkår i medarbejderes arbejdsforhold, herunder hvordan tillidsrepræsentanters arbejde med lokaleaftaler fremover vil påvirkes af dette. Der arbejdes nu med og hen imod - former for undervisning, der på forskellig vis fordrer nytænkning i forbindelse med aftaleforløb. F.eks. spørgsmål vedr. omregningsfaktorer, modulisering, holdstørrelse og netbaseret undervisning. På seminaret i april og efterfølgende vil der via oplæg og erfaringsudveksling blive opstillet forslag til en revideret udmelding. Bestyrelsen har strikket et program sammen som vi selv i al ubeskedenhed synes rammer ned i en central problemstilling. Hvordan argumenterer vi gode begrundelser for ordentlige arbejdsbetingelser ind i debatten om ny læring? Og hvordan bruger vi kvartalsnormen til at opnå gode lokalaftaler. At dømme ud fra personalestyrelsens bissede optræden under de afsluttende OK forhandlinger er tillidsrepræsentanterne fra DM noget af en match for den enstrengede ledelse. Fyringer og Kvalitet På en række professionshøjskoler med UCLillebælt, UC Sjælland, UCC og Metropol i spidsen har der det sidste halve år været omfattende fyringsrunder, som har gjort et voldsomt indhug i vores medlemskreds. Fyringerne er resultat af stramninger i finanslovsaftalen og regeringens genopretningsplan. Men stramningerne er blevet iværksat meget forskelligt på de enkelte professionshøjskoler. Der tegner sig klare forskelle i den måde, de forskellige professionshøjskoler tackler afskedigelserne, men samtidig er der nogle fælles mønstre: Manglende overblik hos ledelserne betyder fortsat, at langt flere prikkes end nødvendigt. I mange tilfælde afsløres dette allerede i høringsfasen, hvilket tyder på, at ledelserne med lidt mere omhu kunne have undgået at prikke så mange. At en stor del af de prikkede reddes helt eller delvis undervejs er godt, men at de unødvendigt skal udsættes for fyringstrussel er skidt. Det er det enkelte uddannelsessted, der skal spare et bestemt beløb. Den lokale ledelse for den enkelte uddannelse på det enkelte uddannelsessted har typisk ikke blik for værdien af de lærere, som kun fylder begrænset i den konkrete uddannelse, fordi vedkommende udfører opgaver i andre dele af professionshøjskolen i resten af tiden. Helt galt går det, hvis en lærer (helt i ånden for professionshøjskolerne) arbejder i både grunduddannelse, efter- og videreuddannelse og udviklingsafdeling. En sådan lærer risikerer at blive betragtet som marginal i alle 3 afdelinger i forbindelse med fyringsrunder, hvor den konkrete leder alene ser på bundlinjen i eget budget. Der er en tendens til at man nogle steder fyrer fra den ældste halvdel udover, at det jo også er de ældste, der kan lave frivillig fratræden. Der kan fortsat de facto spores manglende solidaritet mellem professionshøjskolens afdelinger: Samtidig med afskedigelser i et hjørne modtager DM i hvert fald henvendelse fra andre hjørner, hvor man lige har forlænget tidsbegrænsede ansættelser, konverterer tidsbegrænsede til faste ansættelser eller holder situationen flydende, så man kan ansætte nogen man kender frem for at overtage fra andre hjørner af professionshøjskolen. Den metode der anvendes ved så omfattende fyringer vil have stor indflydelse på professionshøjskolens fremtidige virke og specielt på de ansattes mere eller mindre udtalte forventninger til deres egne muligheder inden for professionshøjskolen. 3

4 Professionshøjskolernes økonomi nu er så presset, at lærernes arbejdsbetingelser kommer under et voldsomt pres. Dels giver de store hold større pres på lærernes arbejdsbetingelser. Dels har professionshøjskoler med ondt i økonomien opsagt arbejdstidsaftaler med henblik på at presse mere undervisning ud af lærerne. Omregningsfaktoren for undervisning, der de fleste steder er 2,5, er en af de parametre der er i spil, hvor man forsøger at nedsætte forberedelsestiden til undervisning. For medlemmerne er det afgørende, at tillidsrepræsentanterne er i stand til at forhandle sig tilrette med rektorerne, så forberedelsestid og tid til kompetenceudvikling ikke bliver forringet. Lærerne knokler i forvejen, og forringelser i deres arbejdsbetingelser er ikke løsningen på professionshøjskolernes økonomiske spændetrøje. Tværtimod vil det bidrage til den kvalitetsforringelse, som rektorformanden så klart har sat ord på i sidste nummer af DM Professionshøjskoler. Medarbejderindflydelse Bestyrelsen sender en spørgeskemaundersøgelse ud til formænd for kollegiale organer, som pædagogiske råd, for at kortlægge graden af medarbejderindflydelse i professionshøjskolerne. Tillidsrepræsentanterne vil også blive stillet de samme spørgsmål. Med afsæt i en analyse af de indkomne svar vil vi arbejde videre med medarbejderindflydelse og lade det være et tema for november TR seminaret, hvor de deltagende formænd for de kollegiale organer, som har medvirket i spørgeskemaundersøgelsen, vil blive indbudt til at deltage i en temadag om medarbejderindflydelse. Hvor er pengene blevet af? På sidste TR seminar fokuserede vi på muligheder for at følge pengestrømmene i professionshøjskolerne. DM har haft held til at stille skarpt på omfordeling af midler fra undervisning og forskning til administration på universiteterne gennem et initiativ der er blevet kaldt Follow the money. Resultat og metode er blevet kraftigt kritiseret fra universitetsledelsernes side, og DM har valgt at lave en follow up med undersøgelse og dokumentation for nogle af de kritiserede delelementer af undersøgelsen. Vi arbejder på at få undersøgelsen bredt ud til professionshøjskolerne men mangler i skrivende stund en konfirmation og bevilling i DM s hovedbestyrelse Oplægget gav anledning til følgende debat: Kim Løwenstein oplyste, at nogle medarbejdere på UCC har taget initiativ til en overenskomststridig aktion i den nærmeste fremtid begrundet i demokratisk underskud i UCC. Efterlyste tilkendegivelser om, hvordan tillidsrepræsentanterne reagerede i en sådan situation. Fandt at TR stod i vanskelig situation, hvor man måske sympatiserede med sagen, men naturligvis henstillede til kollegerne, at de ikke måtte lave en aktion, der er overenskomststridig. Hans Beksgaard var forstående overfor, at tillidsrepræsentanter kunne føle sig i en vanskelig situation, men understregede, at det fagretlige system i Danmark er bygget op om, at der er fredspligt mellem overenskomstforhandlingerne. Til gengæld har tillidsrepræsentanterne ret og pligt til at orientere ledelsen om, hvad der rører sig blandt kollegerne. Steen Simonsen var enig i, at det var et væsentligt dilemma at pege på og fandt at det er fint at tage en politisk debat om fredspligten. Stig Pedersen understregede, at det ikke er hverdagskost at medarbejdere på en en professionshøjskole en bloc melder ud, at nu er det for meget. 4

5 Jimmy Harder bemærkede, at der kunne eksperimenteres med aktionsformer, der ikke er i konflikt med fredspligten. Hans Beksgaard mindede om, at der er mulighed for at TR erne kan agere uden at bringe DM i konflikt med det fagretlige system. Anders Simonsen spurgte i relation til stillingsstrukturforhandlingerne om, hvad det er for tillægsformer, der tænkes i. Han Beksgaard bemærkede, at når der bliver tale om en stillingsstruktur med et lektorniveau og fælles lektorbedømmelse i en stillingsstruktur der stiller øgede krav, skal der også være tale om et fælles lektortillægsniveau, der ligger højere end det højeste niveau på professionshøjskolerne i dag. Anders Elof Nielsen bemærkede i relation til pengestrømsanalysen, at der ingen grund er til at skabe myter om, at udgifterne til udvikling, efter- og videreuddannelse samt videncentre dækkes af grunduddannelserne. I stedet var det vigtig at få præcise oplysninger om disse forhold. Hans Beksgaard understregede, at der er forskellige opfattelse af disse pengestrømme, men det er vigtigt at der kommer en egentlig statslig bevilling til at finansiere professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse og forpligtelsen til forskningssamarbejde. Hanne Schneider introducerede det debatforum om medarbejderindflydelse, der netop er åbnet på DM s hjemmeside for medlemmerne i DM Professionshøjskoler. Debatforummet er oprette i forbindelse med den undersøgelse om medarbejderindflydelse på professionshøjskolerne, som bestyrelsen netop har sat i værk. Hans Beksgaard præsenterede herefter bestyrelsens oplæg til drøftelse af arbejds- og aftaleforhold, som var TR-seminarets tema. Sigtet var fra bestyrelsens side, at debatten herom skulle være med til at skærpe DM Professionshøjskolers lokalaftaleudmelding. Seminaret forløb herefter med en række oplæg og debatter, der blev samlet op på følgende måde af Hans Beksgaard: Dagens oplæg havde mere taget udgangspunkt i arbejdets indhold end i betragtninger om arbejdets tilrettelæggelse, hvilket vel var typisk for undervisere. Anders Simonsen, Henrik Tarp Vang og Boris Eriksen Eidemak havde taget udgangspunkt i det grænseløse arbejde, hvor Anders dog havde givet et konkret bud på, hvordan lokalaftalen så kan se ud. Leo Andersens vinkel, nemlig at det er den industrielle tænkning, der ligger bag moduliseringen var interessant og tankevækkende, og virkelighedsscenariet fra UC Sjælland var perspektivrigt. Alle indlæg ramte noget centralt, men efterlader et arbejde for bestyrelsen med at arbejde videre med, hvad der så skal være konsekvenserne for lokalaftaleudmeldingen. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette og fremlægge sine tanker på efterårets TR-seminar. 5

6 Efterlyste bud på, hvad der skal overvejes og orientering om pågående lokalaftaleforhandlinger. Tommy Madsen bemærkede på baggrund af erfaringer med et forløb i UCC, at moduliseringen måske er genvej til mulighed for specialisering efter de fusioner, der er sket i uddannelsernes fag, f.eks. i pædagoguddannelsen. Problemet er, at man måske kan komme til at spille med i udviklingen uden at få blik for, hvor farlig den er, jf. udviklingen i UC Sjælland. Anders Elof Nielsen bemærkede at det afgørende problem er, når ledelsen lægger ideer op, uden at afsløre, hvad der reelt ligger bag. Fandt det afgørende at medarbejderne får medindflydelse. Hans Beksgaard understregede, at bestyrelsen er meget opsat på at følge med i hvad der sker i den enkelte professionshøjskole. Bemærkede, at der bør være lærings- og dannelsesmæssig begrundelse for læringsformer. Hanne Schneider bemærkede i relation til det forløb, Tommy Madsen refererede til, at tilstrømningen til det måske også skulle ses i relation til relativt gunstige vilkår, der var givet for at deltage. Mette Bruun refererede, at man i UC Sjælland fik samme vilkår for virtuel undervisning også uanset holdstørrelse, som for den almindelige undervisning, hvorfor den model, Anders Simonsen præsenterede, måske var værd at overveje. Steen Simonsen fremhævede at forberedelsesfaktoren og holdstørrelse aktuelt stod for skud, hvorfor der ikke kunne ventes på en afklaring til efteråret. Understregede videre, at TR erne holdt sig gensidigt orienteret om udviklingen i de respektive forhandlinger. Hans Beksgaard replicerede til Steen Simonsen, at DM Professionshøjskolers lokalaftaleudmelding stadig er intakt, samt at ingen tillidsrepræsentant kan tvinges til at anbefale en lokalaftale, vedkommende ikke kan stå inde for. Anders Simonsen bemærkede at det var spændende og uhyggeligt at høre om, hvordan processen er i UC Sjælland. Pegede på, at DM professionshøjskoler mangler at forholde sig til, hvordan arbejdstidsvilkårene mest hensigtsmæssigt kan være for kollegerne i videncentrene. Sys Bisgaard oplyste, at i UC Sjælland havde man en generel nu opsagt - aftale, der også gælder videncentermedarbejderne. Pegede på som et problem, at sundhedsuddannelserne i forvejen er meget moduliserede ligesom, der er er en anden central arbejdstidsaftale på dette område. Stig Pedersen pegede på, at der også var brug for erfaringsudveksling fra de steder, hvor man ikke kan enes om en lokalaftale og derfor følger AC-overenskomstens regler om kvartalsnorm. Anders Elof Nielsen mente ikke den generelle lokalaftale på UC Sjælland også omfatter videncenterkonsulenterne. Hans Beksgaard sluttede af med at understrege: - DM Professionshøjskolers lokalaftaleudmelding gælder fortsat. - Vigtigt at erfaringer fra lokalaftaleforhandlinger og de aftaler, der indgås, udveksles. - Vigtigt at alle aftaler sendes til DM, så de kan fremgå af hjemmesiden. 6

7 - DM Professionshøjskolers bestyrelses medlemmer og sekretariatets medarbejdere deltager gerne i klubmøder, hvis der er behov for det. Helge Nielsen

Referat af tillidsrepræsentantmøde den 4.11.2011 i DM Professionshøjskoler på Munkebjerg Hotel, Vejle.

Referat af tillidsrepræsentantmøde den 4.11.2011 i DM Professionshøjskoler på Munkebjerg Hotel, Vejle. 1 Referat af tillidsrepræsentantmøde den 4.11.2011 i DM Professionshøjskoler på Munkebjerg Hotel, Vejle. Til stede: Anders H. Simonsen, Anne B. Kristensen, Dorit G. Thomsen, Finn Holm, Jimmy Harder, Karen

Læs mere

Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter

Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter Deltagere: Allan Mølgaard, Anders H. Simonsen, Anne Brogård Kristensen, Bente Cecilie Bang, Charline

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Indledning. Rammeaftale

Indledning. Rammeaftale RAMMEAFTALE VEDRØRENDE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE FOR ADJUNKTER OG LEKTORER SAMT ANDRE UNDERVISERE (OVERGANGSORDNING) VED UC SYDDANMARK MED HOVEDBESKÆFTIGELSE VED UC SYDDANMARKS PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

Læs mere

Der blev taget referat af enkelte dele af programmet, mens de øvrige punkter blev dokumenteret ved vedhæftede slides og opsamlinger.

Der blev taget referat af enkelte dele af programmet, mens de øvrige punkter blev dokumenteret ved vedhæftede slides og opsamlinger. TR seminar i DM Professionshøjskoler den 30.-31.10.2014 på Vejle Center Hotel Deltagere Hans Beksgaard, Hanne Schneider, Helle Waagner, Dorit G. Thomsen, Mette Bruun, Anders H. Simonsen, Steen Simonsen,

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Referat - UDKAST Møde: APU Dato: Mandag d. 2. februar 2009 Til stede: Martin Teilmann, AC Carsten Holm, Personalestyrelsen Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

dm professionshøjskoler

dm professionshøjskoler dm professionshøjskoler NR. 01 22. MARTS 2013 Aftaler eller normalisering 58 OK får blandet modtagelse 59 OK 2013: vigtige delaftaler på plads 62 Forskning skal være arbejdende viden 64 Ph.d.-forsker Marianne

Læs mere

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Aftalens dækningsområde: Lokal aftalen omfatter medarbejdere ansat på LC- og AC-overenskomst i Videncentre, Enheder og Programmer ved CVU København & Nordsjælland,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

DUS. dm professionshøjskoler. Til kamp for dannelse i uddannelsen

DUS. dm professionshøjskoler. Til kamp for dannelse i uddannelsen dm professionshøjskoler NR. 02 16. AUGUST 2013 Rum for kritisk stillingtagen 45 UCC indgår aftale om arbejdstid og opgaver 46 Tilbage til industrisamfundet 48 Ophavsretskonference og TR-seminar 49 Dannelsen

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

dm professionshøjskoler

dm professionshøjskoler dm professionshøjskoler ( T i d l i g e r e s e m i n a r i e b l a d e t ) n r. 2 1 4. m a j 2 0 1 0 dm professionshøjskoler Leder: 4. maj 2010 34 Nye forhandlinger venter forude 35 Tillidsrepræsentantens

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat Skole-praktikforum møde D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen TILSTEDE: GITTE SCHJØTLER, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE HØYRUP, KAREN M LUND, TOVE HUSUM, RUTH

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notat Forvaltning: Skoleafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. november 2006 17.00.00.A15 Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notatet sendes/sendt til: Mødedeltagerne

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Dette er en anderledes beretning, - for første gang en beretning in absentia, da jeg er på studietur med 10. klasse i Hviderusland. Det er en pudsig fornemmelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110

AARHUS UNIVERSITET. UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110 UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Jens B. Bennedsen Jørgen Bundgaard Nielsen Erland U.

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010

REFERAT. Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010 REFERAT Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 1. juli 2009 2. Orientering fra formanden 3. Orientering

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Arbejdet i SU/MED hvordan får jeg indflydelse? Temakursus 23. april 2015

Arbejdet i SU/MED hvordan får jeg indflydelse? Temakursus 23. april 2015 Arbejdet i SU/MED hvordan får jeg indflydelse? Temakursus 23. april 2015 Hvad skal vi igennem i dag Rammerne for SU/MED-arbejdet Relationer og tillid Indflydelse SIDE 2 Rammerne for SU/MED-arbejdet Indflydelse

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow.

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere