Formands oplæg om centrale fagpolitiske temaer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formands oplæg om centrale fagpolitiske temaer."

Transkript

1 Referat af seminardag for tillidsrepræsentanter i DM Professionshøjskoler den , kl på Grand Park Hotel i Korsør. Til stede: Anders Elof Nielsen, Anders H. Simonsen, Annelise Jakobsen, Charlotte Poulsen, Conni Jølving, Dorit G. Thomsen, Finn holm, Finn J. S. Sørensen, Gitte Funch, Gitte Kampp, Helge Skielboe, Inge Regnarsson, Jimmy Harder, Karen Drejer, Kim Løwenstein, Kjeld S. Petersen, Kurt Lyhne, Lis M. Kingo, Marianne H. Hansen, Ole Christensen, Stig A. Pedersen, Sune D. Jørgensen, Sune I. Pedersen, Susanne Friis, Sys Bisgaard, Tommy Madsen, Turi Neubauer, Hans Beksgaard, Anders R. Hamming, Boris E. Eidemak, Hanne Schneider, Henriette V. Hjernø, Kristian Horslund, Leo Andersen, Mette Bruun, Steen Simonsen, Charlotte Fog-Nielsen, Helge J. Nielsen, Maiken Rieck, Pernille Siegumfeldt, Aase Riis og Stephan Kretzschmer. Oplægsholdere: Anders Simonsen, Boris E. Eidemak, Henrik T. Vang, Mette Bruun, Leo Andersen, Charlotte Greve og Maiken Rieck Henriette Vognsgaard Hjernø og Steen Simonsen var af bestyrelsen udpeget til at lede mødet. De bød velkommen og konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt, ligesom endelig dagsorden var udsendt rettidigt. De foretog herefter navneopråb. Endelig præsenterede de dagsordenen og tanken bag seminarets opbygning. Der tages alene referat af programpunkterne vedrørende formandens oplæg og opsamling af dagen. Herefter gav de ordet til Hans Beksgaard, formand for DM Professionshøjskoler, der gav følgende oplæg om centrale fagpolitiske temaer: Formands oplæg om centrale fagpolitiske temaer. Bestyrelsen for DM Professionshøjskoler har over en to årig periode arbejdet på at få en ny og fælles stillingsstruktur for undervisere på professionshøjskolerne. Målet har været at skabe en stillingsstruktur der bedre svarer til arbejdsområderne i professionshøjskolerne og at fange konsulentstillinger ind under en fælles stillingsstruktur. Der har været ført forhandlinger med professionshøjskolernes rektorkollegium for at sikre en fælles linje og sekretariatet har ført mange forhandlinger med undervisningsministeriet og personalestyrelsen det sidste 1½ år. Først til sidst meldte undervisningsministeriet klart ud med deres eget forslag, der udelukkende går på undervisning. DM har sammen med andre fagforeninger været inviteret til drøftelser af undervisningsministeriets forslag. Et forslag, der fokuserer langt snævrere på undervisningsopgaver, der skærper beskrivelsen af adjunkternes tilknytning til udviklings og forskningsopgaver og som indfører en ny stillingskategori nemlig undervisningsassistenter. 1

2 Samtlige fagforeninger har udtrykt stor betænkelighed ved undervisningsassistenter på professionshøjskolerne og ved den meget løse afgrænsning, der er af deres arbejdsopgaver i forhold til adjunkt/lektoransættelse. Også selv om undervisningsministeriet gentagne gange har forsikret at stillingskategorien fra deres side er tænkt som en kodificering af løstansattes vilkår og ikke som et alternativ til en fastansættelse som adjunkt/lektor. Undervisningsministeriets sene forslag er i al ubeskedenhed noget mindre gennemarbejdet end vores eget. Præget af mangel på indre sammenhæng og med løse formuleringer. Ikke desto mindre har de selv en formodning om at kunne komme igennem med forslaget i løbet af meget kort tid. Fagforeningerne står sammen om en afvisning af, at undervisningsministeriet kan gennemføre en væsentlig ændring af stillingsstrukturens indhold uden at forhandle løn og ansættelsesforhold med de faglige organisationer. For mens selve stillingsstrukturen ikke er egentlig aftalestof er løn og ansættelsesforhold. Her løber vi ind i en central problematik omkring OK 11, hvor forhandlingerne nu er afsluttet og vil blive sendt til urafstemning. Et væsentligt element af vores langsigtede strategi for ny stillingsstruktur har været at kombinere ændringerne i stillingsindhold med tillægsforhøjelser. Derfor startede vi tidligt forhandlingerne med undervisningsministeriet og personalestyrelsen med henblik på at have en aftale på plads til OK forhandlingerne. Dette er ikke lykkedes, og der er ikke i OK 11 afsat puljer til ny stillingsstruktur. Vores tidsperspektiv må derfor være at forhandle sideløbende med undervisningsministeriet og personalestyrelsen om en ny stillingsstruktur i den kommende toårige overenskomstperiode med henblik på en forhandlingsløsning til næste overenskomst i AC overenskomst og lokalaftaler I hele det lange forhandlingsforløb på professionshøjskoleområdet frem til de egentlige OK forhandlinger har sekretariatet arbejdet på at få kapitaliseret en del af de særlige funktionstillæg på seminarie- og CVUområdet, som alligevel har været under aftrapning. Disse forhandlinger er efter en ihærdig og målrettet indsats endt med tillægsstigninger på typisk 1200 kr. årligt til lektorerne og 500 kr. til adjunkterne som udmøntning af de gamle overenskomster, der ringer ud nu april Under hele det lange forhandlingsforløb har AC overenskomstens bestemmelser om kvartalsvis opgørelse af arbejdstid ikke været i spil. Alligevel blev der fra personalestyrelsen i de egentlige OK forhandlinger 2011 rejst krav om, at professionshøjskolerne skulle gå over til årsnorm. Under forhandlingerne har vi efterlyst dokumentation for, at de centrale bestemmelser i AC overenskomsten om kvartalsnorm hindrede en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet i professionshøjskolerne, og vi har igen og igen fremhævet, at der er en god samarbejdskultur omkring lokale arbejdstidsaftaler. Vi fik aldrig nogen dokumentation, og vi må desværre konstatere, at vi talte for døve øre. Fuldstændig grotesk blev det under de afsluttende DM forhandlinger, hvor Ingrid Stage blev præsenteret for et ultimatum: Sælg kvartalsnormen på professionshøjskolerne, hvis du vil have bedre vilkår for løstansatte og aftaler om arbejdstid på universiteterne. Og hvad kan vi så lære af det? Dels at vi er oppe mod en politisk dagsorden gående på, at aftaler ikke må indskrænke den stærke ledelsesret (som er en del af professionshøjskoleprojektet). Dels at I som tillidsrepræsentanter er i besiddelse af noget, som personalestyrelsen helst så hen, hvor peberet gror: retten til kvartalsvis opgørelse af arbejdstid. 2

3 På tidligere møder har I givet udtryk for, at I er under et voldsomt pres under lokalaftaleforhandlinger for at give køb på forberedelsesfaktoren, for at acceptere større hold til samme forberedelsesfaktor og for ikke at aftale fast tid til møder, individuel ret til faglig ajourføring og kompetenceudvikling. Vi har derfor valgt at lade TR mødet den 8. april stille skarpt på nye vilkår i medarbejderes arbejdsforhold, herunder hvordan tillidsrepræsentanters arbejde med lokaleaftaler fremover vil påvirkes af dette. Der arbejdes nu med og hen imod - former for undervisning, der på forskellig vis fordrer nytænkning i forbindelse med aftaleforløb. F.eks. spørgsmål vedr. omregningsfaktorer, modulisering, holdstørrelse og netbaseret undervisning. På seminaret i april og efterfølgende vil der via oplæg og erfaringsudveksling blive opstillet forslag til en revideret udmelding. Bestyrelsen har strikket et program sammen som vi selv i al ubeskedenhed synes rammer ned i en central problemstilling. Hvordan argumenterer vi gode begrundelser for ordentlige arbejdsbetingelser ind i debatten om ny læring? Og hvordan bruger vi kvartalsnormen til at opnå gode lokalaftaler. At dømme ud fra personalestyrelsens bissede optræden under de afsluttende OK forhandlinger er tillidsrepræsentanterne fra DM noget af en match for den enstrengede ledelse. Fyringer og Kvalitet På en række professionshøjskoler med UCLillebælt, UC Sjælland, UCC og Metropol i spidsen har der det sidste halve år været omfattende fyringsrunder, som har gjort et voldsomt indhug i vores medlemskreds. Fyringerne er resultat af stramninger i finanslovsaftalen og regeringens genopretningsplan. Men stramningerne er blevet iværksat meget forskelligt på de enkelte professionshøjskoler. Der tegner sig klare forskelle i den måde, de forskellige professionshøjskoler tackler afskedigelserne, men samtidig er der nogle fælles mønstre: Manglende overblik hos ledelserne betyder fortsat, at langt flere prikkes end nødvendigt. I mange tilfælde afsløres dette allerede i høringsfasen, hvilket tyder på, at ledelserne med lidt mere omhu kunne have undgået at prikke så mange. At en stor del af de prikkede reddes helt eller delvis undervejs er godt, men at de unødvendigt skal udsættes for fyringstrussel er skidt. Det er det enkelte uddannelsessted, der skal spare et bestemt beløb. Den lokale ledelse for den enkelte uddannelse på det enkelte uddannelsessted har typisk ikke blik for værdien af de lærere, som kun fylder begrænset i den konkrete uddannelse, fordi vedkommende udfører opgaver i andre dele af professionshøjskolen i resten af tiden. Helt galt går det, hvis en lærer (helt i ånden for professionshøjskolerne) arbejder i både grunduddannelse, efter- og videreuddannelse og udviklingsafdeling. En sådan lærer risikerer at blive betragtet som marginal i alle 3 afdelinger i forbindelse med fyringsrunder, hvor den konkrete leder alene ser på bundlinjen i eget budget. Der er en tendens til at man nogle steder fyrer fra den ældste halvdel udover, at det jo også er de ældste, der kan lave frivillig fratræden. Der kan fortsat de facto spores manglende solidaritet mellem professionshøjskolens afdelinger: Samtidig med afskedigelser i et hjørne modtager DM i hvert fald henvendelse fra andre hjørner, hvor man lige har forlænget tidsbegrænsede ansættelser, konverterer tidsbegrænsede til faste ansættelser eller holder situationen flydende, så man kan ansætte nogen man kender frem for at overtage fra andre hjørner af professionshøjskolen. Den metode der anvendes ved så omfattende fyringer vil have stor indflydelse på professionshøjskolens fremtidige virke og specielt på de ansattes mere eller mindre udtalte forventninger til deres egne muligheder inden for professionshøjskolen. 3

4 Professionshøjskolernes økonomi nu er så presset, at lærernes arbejdsbetingelser kommer under et voldsomt pres. Dels giver de store hold større pres på lærernes arbejdsbetingelser. Dels har professionshøjskoler med ondt i økonomien opsagt arbejdstidsaftaler med henblik på at presse mere undervisning ud af lærerne. Omregningsfaktoren for undervisning, der de fleste steder er 2,5, er en af de parametre der er i spil, hvor man forsøger at nedsætte forberedelsestiden til undervisning. For medlemmerne er det afgørende, at tillidsrepræsentanterne er i stand til at forhandle sig tilrette med rektorerne, så forberedelsestid og tid til kompetenceudvikling ikke bliver forringet. Lærerne knokler i forvejen, og forringelser i deres arbejdsbetingelser er ikke løsningen på professionshøjskolernes økonomiske spændetrøje. Tværtimod vil det bidrage til den kvalitetsforringelse, som rektorformanden så klart har sat ord på i sidste nummer af DM Professionshøjskoler. Medarbejderindflydelse Bestyrelsen sender en spørgeskemaundersøgelse ud til formænd for kollegiale organer, som pædagogiske råd, for at kortlægge graden af medarbejderindflydelse i professionshøjskolerne. Tillidsrepræsentanterne vil også blive stillet de samme spørgsmål. Med afsæt i en analyse af de indkomne svar vil vi arbejde videre med medarbejderindflydelse og lade det være et tema for november TR seminaret, hvor de deltagende formænd for de kollegiale organer, som har medvirket i spørgeskemaundersøgelsen, vil blive indbudt til at deltage i en temadag om medarbejderindflydelse. Hvor er pengene blevet af? På sidste TR seminar fokuserede vi på muligheder for at følge pengestrømmene i professionshøjskolerne. DM har haft held til at stille skarpt på omfordeling af midler fra undervisning og forskning til administration på universiteterne gennem et initiativ der er blevet kaldt Follow the money. Resultat og metode er blevet kraftigt kritiseret fra universitetsledelsernes side, og DM har valgt at lave en follow up med undersøgelse og dokumentation for nogle af de kritiserede delelementer af undersøgelsen. Vi arbejder på at få undersøgelsen bredt ud til professionshøjskolerne men mangler i skrivende stund en konfirmation og bevilling i DM s hovedbestyrelse Oplægget gav anledning til følgende debat: Kim Løwenstein oplyste, at nogle medarbejdere på UCC har taget initiativ til en overenskomststridig aktion i den nærmeste fremtid begrundet i demokratisk underskud i UCC. Efterlyste tilkendegivelser om, hvordan tillidsrepræsentanterne reagerede i en sådan situation. Fandt at TR stod i vanskelig situation, hvor man måske sympatiserede med sagen, men naturligvis henstillede til kollegerne, at de ikke måtte lave en aktion, der er overenskomststridig. Hans Beksgaard var forstående overfor, at tillidsrepræsentanter kunne føle sig i en vanskelig situation, men understregede, at det fagretlige system i Danmark er bygget op om, at der er fredspligt mellem overenskomstforhandlingerne. Til gengæld har tillidsrepræsentanterne ret og pligt til at orientere ledelsen om, hvad der rører sig blandt kollegerne. Steen Simonsen var enig i, at det var et væsentligt dilemma at pege på og fandt at det er fint at tage en politisk debat om fredspligten. Stig Pedersen understregede, at det ikke er hverdagskost at medarbejdere på en en professionshøjskole en bloc melder ud, at nu er det for meget. 4

5 Jimmy Harder bemærkede, at der kunne eksperimenteres med aktionsformer, der ikke er i konflikt med fredspligten. Hans Beksgaard mindede om, at der er mulighed for at TR erne kan agere uden at bringe DM i konflikt med det fagretlige system. Anders Simonsen spurgte i relation til stillingsstrukturforhandlingerne om, hvad det er for tillægsformer, der tænkes i. Han Beksgaard bemærkede, at når der bliver tale om en stillingsstruktur med et lektorniveau og fælles lektorbedømmelse i en stillingsstruktur der stiller øgede krav, skal der også være tale om et fælles lektortillægsniveau, der ligger højere end det højeste niveau på professionshøjskolerne i dag. Anders Elof Nielsen bemærkede i relation til pengestrømsanalysen, at der ingen grund er til at skabe myter om, at udgifterne til udvikling, efter- og videreuddannelse samt videncentre dækkes af grunduddannelserne. I stedet var det vigtig at få præcise oplysninger om disse forhold. Hans Beksgaard understregede, at der er forskellige opfattelse af disse pengestrømme, men det er vigtigt at der kommer en egentlig statslig bevilling til at finansiere professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse og forpligtelsen til forskningssamarbejde. Hanne Schneider introducerede det debatforum om medarbejderindflydelse, der netop er åbnet på DM s hjemmeside for medlemmerne i DM Professionshøjskoler. Debatforummet er oprette i forbindelse med den undersøgelse om medarbejderindflydelse på professionshøjskolerne, som bestyrelsen netop har sat i værk. Hans Beksgaard præsenterede herefter bestyrelsens oplæg til drøftelse af arbejds- og aftaleforhold, som var TR-seminarets tema. Sigtet var fra bestyrelsens side, at debatten herom skulle være med til at skærpe DM Professionshøjskolers lokalaftaleudmelding. Seminaret forløb herefter med en række oplæg og debatter, der blev samlet op på følgende måde af Hans Beksgaard: Dagens oplæg havde mere taget udgangspunkt i arbejdets indhold end i betragtninger om arbejdets tilrettelæggelse, hvilket vel var typisk for undervisere. Anders Simonsen, Henrik Tarp Vang og Boris Eriksen Eidemak havde taget udgangspunkt i det grænseløse arbejde, hvor Anders dog havde givet et konkret bud på, hvordan lokalaftalen så kan se ud. Leo Andersens vinkel, nemlig at det er den industrielle tænkning, der ligger bag moduliseringen var interessant og tankevækkende, og virkelighedsscenariet fra UC Sjælland var perspektivrigt. Alle indlæg ramte noget centralt, men efterlader et arbejde for bestyrelsen med at arbejde videre med, hvad der så skal være konsekvenserne for lokalaftaleudmeldingen. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette og fremlægge sine tanker på efterårets TR-seminar. 5

6 Efterlyste bud på, hvad der skal overvejes og orientering om pågående lokalaftaleforhandlinger. Tommy Madsen bemærkede på baggrund af erfaringer med et forløb i UCC, at moduliseringen måske er genvej til mulighed for specialisering efter de fusioner, der er sket i uddannelsernes fag, f.eks. i pædagoguddannelsen. Problemet er, at man måske kan komme til at spille med i udviklingen uden at få blik for, hvor farlig den er, jf. udviklingen i UC Sjælland. Anders Elof Nielsen bemærkede at det afgørende problem er, når ledelsen lægger ideer op, uden at afsløre, hvad der reelt ligger bag. Fandt det afgørende at medarbejderne får medindflydelse. Hans Beksgaard understregede, at bestyrelsen er meget opsat på at følge med i hvad der sker i den enkelte professionshøjskole. Bemærkede, at der bør være lærings- og dannelsesmæssig begrundelse for læringsformer. Hanne Schneider bemærkede i relation til det forløb, Tommy Madsen refererede til, at tilstrømningen til det måske også skulle ses i relation til relativt gunstige vilkår, der var givet for at deltage. Mette Bruun refererede, at man i UC Sjælland fik samme vilkår for virtuel undervisning også uanset holdstørrelse, som for den almindelige undervisning, hvorfor den model, Anders Simonsen præsenterede, måske var værd at overveje. Steen Simonsen fremhævede at forberedelsesfaktoren og holdstørrelse aktuelt stod for skud, hvorfor der ikke kunne ventes på en afklaring til efteråret. Understregede videre, at TR erne holdt sig gensidigt orienteret om udviklingen i de respektive forhandlinger. Hans Beksgaard replicerede til Steen Simonsen, at DM Professionshøjskolers lokalaftaleudmelding stadig er intakt, samt at ingen tillidsrepræsentant kan tvinges til at anbefale en lokalaftale, vedkommende ikke kan stå inde for. Anders Simonsen bemærkede at det var spændende og uhyggeligt at høre om, hvordan processen er i UC Sjælland. Pegede på, at DM professionshøjskoler mangler at forholde sig til, hvordan arbejdstidsvilkårene mest hensigtsmæssigt kan være for kollegerne i videncentrene. Sys Bisgaard oplyste, at i UC Sjælland havde man en generel nu opsagt - aftale, der også gælder videncentermedarbejderne. Pegede på som et problem, at sundhedsuddannelserne i forvejen er meget moduliserede ligesom, der er er en anden central arbejdstidsaftale på dette område. Stig Pedersen pegede på, at der også var brug for erfaringsudveksling fra de steder, hvor man ikke kan enes om en lokalaftale og derfor følger AC-overenskomstens regler om kvartalsnorm. Anders Elof Nielsen mente ikke den generelle lokalaftale på UC Sjælland også omfatter videncenterkonsulenterne. Hans Beksgaard sluttede af med at understrege: - DM Professionshøjskolers lokalaftaleudmelding gælder fortsat. - Vigtigt at erfaringer fra lokalaftaleforhandlinger og de aftaler, der indgås, udveksles. - Vigtigt at alle aftaler sendes til DM, så de kan fremgå af hjemmesiden. 6

7 - DM Professionshøjskolers bestyrelses medlemmer og sekretariatets medarbejdere deltager gerne i klubmøder, hvis der er behov for det. Helge Nielsen

Referat af tillidsrepræsentantmøde den 4.11.2011 i DM Professionshøjskoler på Munkebjerg Hotel, Vejle.

Referat af tillidsrepræsentantmøde den 4.11.2011 i DM Professionshøjskoler på Munkebjerg Hotel, Vejle. 1 Referat af tillidsrepræsentantmøde den 4.11.2011 i DM Professionshøjskoler på Munkebjerg Hotel, Vejle. Til stede: Anders H. Simonsen, Anne B. Kristensen, Dorit G. Thomsen, Finn Holm, Jimmy Harder, Karen

Læs mere

Referat af tillidsrepræsentantmøde i DM Professionshøjskoler den 9.11.2012, kl. 10.00-16.00 hotel Comwell Kolding.

Referat af tillidsrepræsentantmøde i DM Professionshøjskoler den 9.11.2012, kl. 10.00-16.00 hotel Comwell Kolding. Referat af tillidsrepræsentantmøde i DM Professionshøjskoler den 9.11.2012, kl. 10.00-16.00 hotel Comwell Kolding. Til stede: Bolette K. Hansen, Finn Holm, Flemming Pedersen, Gitte Kampp, Helge Skielboe,

Læs mere

Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter

Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter Deltagere: Allan Mølgaard, Anders H. Simonsen, Anne Brogård Kristensen, Bente Cecilie Bang, Charline

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

STUDIEAKTIVITETSMODELLEN

STUDIEAKTIVITETSMODELLEN STUDIEAKTIVITETSMODELLEN Indledning Dette oplæg søger at indkredse muligheder for at give TR et offensivt bud på deres ageren i forhold til studieaktivitetsmodellens implementering i grunduddannelserne.

Læs mere

dm professionshøjskoler

dm professionshøjskoler dm professionshøjskoler NR. 1 11. FEBRUAR 2011 DM PROFESSIONSHØJSKOLER Leder: Fyringerog kvalitet 34 Mørke skyer i horisonten 35 En syngende økonomisk lussing 38 Bindegal finanslovsaftale 38 Fire spørgsmål

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Indledning. Rammeaftale

Indledning. Rammeaftale RAMMEAFTALE VEDRØRENDE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE FOR ADJUNKTER OG LEKTORER SAMT ANDRE UNDERVISERE (OVERGANGSORDNING) VED UC SYDDANMARK MED HOVEDBESKÆFTIGELSE VED UC SYDDANMARKS PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Referat Mødedato: Starttidspunkt: 09:00 Sluttidspunkt: 11:00 Referent: 21-mar-2011 Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Mandag den 21. marts 2011 kl. 9.00 11.00 i lokale R31, Rømersvej Deltagere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl

Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl. 13.00-17.00 Til stede: Jørgen Staun (lokalklub 1), Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Ole Busck (lokalklub 12), Niels Poulsen

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Der blev taget referat af enkelte dele af programmet, mens de øvrige punkter blev dokumenteret ved vedhæftede slides og opsamlinger.

Der blev taget referat af enkelte dele af programmet, mens de øvrige punkter blev dokumenteret ved vedhæftede slides og opsamlinger. TR seminar i DM Professionshøjskoler den 30.-31.10.2014 på Vejle Center Hotel Deltagere Hans Beksgaard, Hanne Schneider, Helle Waagner, Dorit G. Thomsen, Mette Bruun, Anders H. Simonsen, Steen Simonsen,

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Referat - UDKAST Møde: APU Dato: Mandag d. 2. februar 2009 Til stede: Martin Teilmann, AC Carsten Holm, Personalestyrelsen Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS

REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS Tidspunkt: Torsdag den 6. juni kl. 9.00 fredag den 7. juni kl. 12.00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Deltagere: Bente Bang, Leif Lund, Birthe Harritz,

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

dm professionshøjskoler

dm professionshøjskoler dm professionshøjskoler NR. 1 27. JANUAR 2012 Leder: Skudår 36 Bygninger er identitet 37 Op ad bakke og ud til kanten 41 VIA næsten i mål med arbejdstidsaftaler 42 Vejledning om AC-vilkår på vej 43 Kvalitet

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. august 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik Revideret jan. 08 Til HSU Dato 21. januar 2008 Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik 1. Ansættelsespolitik Formålet med ansættelsespolitikken er at tiltrække og ansætte kvalificerede

Læs mere

Lokal løndannelse/lønstrategi

Lokal løndannelse/lønstrategi NOTAT Kontakt: Steffen Nielsen sni@sl.dk Dok.nr. 2629252 Sagsnr. 2015-SLCFA-10793 15. september 2015 Lokal løndannelse/lønstrategi 2015-2018 Indledning Siden indførelsen af den lokale løndannelse i 1998

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner NYHEDSBREV NR. 3 af september 2009 3F-medlemmer i kommuner læs i dette nummer Lokale lønforhandlinger Personalepolitisk Messe 2010 tager form Værktøj til trivselsmåling Aktuelle kurser og temadage i efteråret

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet Per Hansen, Institutionsstyrelsen

Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet Per Hansen, Institutionsstyrelsen Referat Møde: APU Dato: Fredag den 17. april 2009 Til stede: Martin Teilmann, AC Carsten Holm, Personalestyrelsen Inge Friis Svendsen, Personalestyrelsen Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Ingrid

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND Evaluering af Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser Svarstatistik medlemmer og KL bestyrelses-/udvalgsmedlemmer Udsendt til 40 respondenter Indkommet 22 besvarelser udpegede Udsendt

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Aftalens dækningsområde: Lokal aftalen omfatter medarbejdere ansat på LC- og AC-overenskomst i Videncentre, Enheder og Programmer ved CVU København & Nordsjælland,

Læs mere

DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015

DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015 8. august 2014 DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015 På baggrund af tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanter og enkeltmedlemmer har DP s bestyrelse efter indstilling fra Løn- og stillingsstrukturudvalget

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

CphBusiness HSU. 27. juni 2012. Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby. I mødet deltog:

CphBusiness HSU. 27. juni 2012. Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby. I mødet deltog: 27. juni 2012 CphBusiness HSU Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby I mødet deltog: OGR Ole Gram-Olesen Rektor GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JJER Jacob Jersild Ressourcedirektør

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Denne aftale er den overordnede arbejdstidsaftale for undervisere og øvrige pædagogiske

Denne aftale er den overordnede arbejdstidsaftale for undervisere og øvrige pædagogiske CENTRAL ARBEJDSTIDSAFTALE FOR UNDERVISERE OG ØVRIGE PÆDAGOGISKE MEDARBEJDERE VED VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I VIA 8.september 2009 0. Aftalens status Denne aftale er den overordnede arbejdstidsaftale for

Læs mere

Radisson Blu Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne

Radisson Blu Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 15. december

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen (kun tirsdag),

Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen (kun tirsdag), VUC Bestyrelsen Emne Referat af bestyrelsesmøde Dato Den 18. september 2013, Tyrstrup Kro, Christiansfeld Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE Den 7. februar 2011 Tidspunkt : Tirsdag den 4.-5. februar kl. 12.00 13.00. Sted : DSB Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Afbud fra Alice Munk og Lars Jensen Indkaldt suppleant Ingen suppleant fra Midtjylland, René Gordon Larsen fra Syddanmark Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december 2014 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 19. december 2014 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, formand

Læs mere

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale Møde den: 6. februar 2013 kl. 09.00-12.00 Mødelokale 130 LSU Økonomi og Planlægning - Temadag Referat Deltagere: Gitte Bak Ditlefsen, Lene Bødskov, Malene Loft Sørensen, Henriette Jaquet, Lene Stensig,

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

dm professionshøjskoler

dm professionshøjskoler dm professionshøjskoler NR. 01 22. MARTS 2013 Aftaler eller normalisering 58 OK får blandet modtagelse 59 OK 2013: vigtige delaftaler på plads 62 Forskning skal være arbejdende viden 64 Ph.d.-forsker Marianne

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Kim Heikki, Henrik E. Jørgensen, Ulla Lykke Pedersen, Charlotte

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow (afbud) Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud)

Læs mere

Hvorfor overhovedet arbejde med det psykiske arbejdsmiljø?

Hvorfor overhovedet arbejde med det psykiske arbejdsmiljø? Oplæg om psykisk arbejdsmiljø på STS SCKK 15. marts 2004 Hvorfor overhovedet arbejde med det psykiske arbejdsmiljø? Beskrivelse af konflikten august 2000. Forløbet indtil. er " Leder af ny " Fyringer på

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Mødested: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

DM professionshøjskolers vejledning til tillidsrepræsentanterne om arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse på en professionshøjskole uden lokalaftale.

DM professionshøjskolers vejledning til tillidsrepræsentanterne om arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse på en professionshøjskole uden lokalaftale. DM professionshøjskolers vejledning til tillidsrepræsentanterne om arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse på en professionshøjskole uden lokalaftale. DM Professionshøjskolers Vejledning om lokalaftaler

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

4. Drøftelse og tilrettelæggelsen af processen for meddelelse om påtænkt

4. Drøftelse og tilrettelæggelsen af processen for meddelelse om påtænkt Møde den: Mandag den 10. februar 2014 kl. 12.00 Sted: 1443/413 Ekstraordinært LSU Kommunikation REFERAT Til stede: Lykke Ankersen, Knud Holt Nielsen, Jetthe L. Revsgaard, Peder Holm-Pedersen, Henriette

Læs mere

dm professionshøjskoler

dm professionshøjskoler dm professionshøjskoler ( T i d l i g e r e s e m i n a r i e b l a d e t ) n r. 2 1 4. m a j 2 0 1 0 dm professionshøjskoler Leder: 4. maj 2010 34 Nye forhandlinger venter forude 35 Tillidsrepræsentantens

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde.

Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde. UNIVERSITETSLÆRERLANDSKLUBBEN Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde. Til stede: Peter Andersen (lokalklub 1), Erik Riise (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub

Læs mere

Referat fra mødet i Midttrafiks Hoved-MEDudvalg den 12. juni 2008

Referat fra mødet i Midttrafiks Hoved-MEDudvalg den 12. juni 2008 Referat fra mødet i Midttrafiks Hoved-MEDudvalg den 12. juni 2008 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Lars Peter Andersen, Jørgen Madsen, Torben Høyer, Morten Christensen, Bjarne Larsen, Flemming Mogensen,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 16. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Grethe Funch Pedersen, Benedicte Hesselager, Camilla

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110

AARHUS UNIVERSITET. UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110 UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Jens B. Bennedsen Jørgen Bundgaard Nielsen Erland U.

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 4 REFERAT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 4 REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 4 REFERAT Den 18. december 2012 Tidspunkt : Tirsdag den 27.november 2012 kl. 10-16.15 Der serveres morgenbrød fra kl. 9.30 Sted : Strandgade 27 A Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere