Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 30. marts kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 30. marts kl"

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 30. marts kl Afbud: Gitte Høj Nielsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen, EY, deltager ved punkt 1 og 2, og administrativ leder Hans- Henrik Deichmann deltager ved punkterne Underskrivelse af referat fra mødet den 2. februar 2016 ( ) Referatet blev underskrevet. 2. Godkendelse af årsregnskabet for 2015 ( ) At revisor og administrativ leder gennemgår årsrapporten og revisionsprotokollatet At bestyrelsen godkender rapporten At bestyrelsen gennemgår revisionsprotokollatet og drøfter opfølgning til Undervisningsministeriet Årsregnskabet for 2015 viser et underskud på t. kr.253, mod et forventet overskud på t. kr Årsresultatet er blevet til på baggrund af en omsætning på mio.kr. 44. Følgende kan bemærkes i sammenligning mellem budget og realiseret årsresultat: (det er nødvendigt at bemærke, at der ikke er kontomæssigt helt overensstemmelse mellem opstilling af budget (opstillet af Horsens Gymnasium) og kontoplan (opstillet efter ministeriets retningslinier for et regnskab). Resultatbudgettet 2015 viser et merforbrug på kr. ca Afvigelserne er fordelt på undervisningens gennemførelse, for lav budgettering på lønområdet og pension og endelig et ikke budgetteret kurstab på obligationer. Udkast til årsrapport 2015 Udkast til revisionsprotokollat 2015 Revisor gennemgik årsrapporten ud fra en PP- præsentation, og efter et par opklarende spørgsmål godkendte og underskrev bestyrelsen årsrapporten - med følgende kommentarer til referatet: - Posten vedr. ledelse og administration skal konteres gennemskueligt fra år til år.

2 Revisor og administrativ leder gennemgik derefter revisionsprotokollatet, hvilken gennemgang bestyrelsen tog til efterretning. Bestyrelsen underskrev revisionsprotokollatet. Bestyrelsesformanden underskrev til sidst opfølgning til ministeriet. 3. Godkendelse af revideret budget for 2016 ( ) at: Der orienteres om ændringerne i forudsætningerne for budget 2016 Bestyrelsen godkender det reviderede budget for Det oprindelige budget 2016 fremlagt i efteråret 2015 viste et årsresultat med et overskud på t.kr 790. Det reviderede budget 2016 viser et årsresultat på mio. kr. 1,1. Resultat skal ses ud fra en sum af ekstra indtægter og udgifter: Taxameterindtægten er forøget som følge af lavere frafald end forudset. En ny 1g- årgang august 2016 på 181 elever mod opr. budgetteret 168. Udgiften til ledelse og administration er lavere som følge af naturlig afgang. Udgiften til bygningsdrift er lavere som følge af overbudgettering på TAP- lønninger. Til gengæld er udgiften til undervisning højere. Der er nu taget højde for udgifter, som ikke var budgetteret / er blevet omplaceret i forhold til 2015: pension af udgift til skr. censur, pension af udgift til 6.ferieuge, pension af ulempeydelse ved studierejser, pension af udgift til samlingspasning, tjenestemandspension samt generelle mindre lønjusteringer. Revideret budget 2016 Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for Strategi og målsætninger for egenkapitalen for Horsens Gymnasium ( ) At bestyrelsen drøfter og godkender forslag til strategi for egenkapitalen for Horsens Gymnasium At bestyrelsen fastsætter mål for egenkapitalens størrelse og fastlægger strategi for den tilvejebringelse gennem årlige driftsoverskud

3 På baggrund af vedlagte analyse, opstillinger og artikler foreslås det, at Horsens Gymnasium har som mål at opbygge en egenkapital på 30% af omsætningen dog mindst 13,5 mio. kroner. Egenkapitalen tilvejebringes gennem gennemsnitlige årlige driftsoverskud på ikke mindre en 0,5 mio. kroner. Egenkapital tommelfingerregel EK Skal skoler have en egenkapital egenkapital Efter en længere drøftelse nåede bestyrelsen den konklusion, at bestyrelsen ønsker en ny drøftelse, når gymnasiereformen er vedtaget. Foreløbig fastholder bestyrelsen den gamle strategi om et gennemsnitligt overskud hvert år på 0,5 mio. kr. 5. Strategi for håndtering af varslede besparelser ( ) At bestyrelsen orienteres om behovet for besparelser i perioden At bestyrelsen orienteres om de konkrete områder, der udsættes for besparelser At bestyrelsen drøfter og godkender principper og strategi for håndtering af de varslede besparelser i perioden fra Efter indstilling fra bestyrelsen har rektor i løbet af efterår, vinter og det tidlige forår drøftet mulighederne for håndtering af de varslede besparelser. Gennem de seneste år har Horsens Gymnasium beskåret ressourceanvendelsen på det teknisk administrative område gennem udlicitering, udbud af opgaver og lignende. I MIO er det derfor varslet, at en stor del af de kommende besparelser skal findes i undervisningen eller på opgaver i tæt tilknytning til undervisningen. Efter behandling af emnet i MIO blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af fire lærere og to ledelsesrepræsentanter. Med udgangspunkt i arbejdsgruppens arbejde, forventes det, at omkostningstilpasningen kan gennemføres uden afskedigelser. Udvalget er kommet frem til følgende hovedstrategi for håndtering af besparelserne. Cirka en tredjedel af besparelserne findes ved nedskæringer på en række funktioner, der ikke direkte berører det bekendtgørelsesfastlagte undervisningstilbud til eleverne Cirka en tredjedel af besparelserne gennemføres som generelle besparelser i tiden afsat til forberedelse af undervisning og efterbehandling af skriftlige opgaver

4 Cirka en tredjedel af besparelserne gennemføres som effektiviseringer gennem øget produktivitet hos udvalgte medarbejdere, fælles forberedelse og øget vidensdeling Besparelserne indfases gradvist over tre år for at give mulighed for medarbejdertilpasning gennem naturlig afgang og for at undgå at spare mere end nødvendigt Der kan blive tale om små økonomiske underskud i 2017 og 2018 Gennemførelsen af besparelserne vil kræve en kraftanstrengelse af alle medarbejdere. Der er derfor lavet aftale om, at der ikke indføres gennerelle krav til lærernes udvikling af den pædagogiske og didaktiske praksis: eksempelvis indføres der i besparelsesperioden ikke generelle krav om stram implementering af målstyret læring, skabeloner for feedback eller lignende. Det er ligeledes et princip i strategien, at der kun i begrænset omfang sættes nye pædagogiske og didaktiske projekter i gang. Implementering af en gymnasiereform er ikke en del af ovenstående moratorium. Vedlagt følger tre bilag der henholdsvis belyser besparelsesbehovet ved forskellige scenarier og giver konkret indsigt i udmøntningen af besparelserne. Det er bestyrelsens opgave at godkende strategien og principperne, som efterfølgende kan anvendes til konkret udmøntning af besparelserne. Besparelsesbehov scenarie 1 Besparelsesbehov scenarie 2 Besparelseskatalog En enig bestyrelse kvitterede for det store og fine arbejde, udvalget har lavet. Formanden konkluderede endvidere, at en konstant afslibning på de samme kanter giver en vis træthed i bestyrelsen. Bestyrelsen efterspurgte nye skridt og radikale løsninger, fx i forbindelse med udviklingsarbejdet med målstyret læring, og er parat til en proces frem imod forandringer. Det var dog vigtigt for bestyrelsen at pointere, at det ikke handler om at få personalet til at løbe endnu stærkere, men at ændre fx organiseringen af og samarbejdet om undervisningen, således at den enkelte lærer ikke slides op i forhold til effektiviseringskravet. Formanden manede endvidere til refleksion vedr. elevfester, reduktion af studieture og afskaffelse af forældrekonsultationer, ligesom han bad udvalget om at genoverveje, hvilke personalegoder, der skal beholdes. Synspunktet var, at ikke alle goder skal skæres væk.

5 Endelig inviterede både Lotte Thøgersen og Arne Kjær til vidensdeling mellem Horsens Gymnasium, VIA og ÅU, idet alle tre uddannelsesinstitutioner p.t. arbejder med samme typer af besparelseskrav og effektiviseringer. Pause til spisning Oplæg til beslutning vedrørende campusdannelse på slagterigrunden ( ) At bestyrelsen orienteres om analysen af Horsens Gymnasiums deltagelse i campusdannelse på slagterigrunden At bestyrelsen stiller arbejdet med campusgrunden i bero fremsendes separat Bestyrelsen kvitterede for det store arbejde, udvalget har lavet. Og konklusionen var klar: Bestyrelsen stillede arbejdet med campusgrunden i bero. 7. Elevsøgning og oprettelse af klasser i skoleåret ( ) at Bestyrelsens drøfter udviklingen i antallet af ansøgere Bestyrelsen godkender oprettelsen af 7 grundforløbsklasser i skoleåret Bestyrelsen bemyndiger rektor til at træffe beslutning om hvor mange studieretningsklasser, der oprettes. Gymnasiet har modtaget 158 ansøgere hvoraf 2 skal til uddannelsesparathedsvurdering. Det indledende møde i fordelingsudvalg Syd viser, at der skal flyttes elever fra Horsens Statsskole til blandt andet Horsens Gymnasium. På den baggrund vurderes det, at gymnasiet skal oprette 7 grundforløbsklasser. Oversigt over ansøgere til skoleåret Bestyrelsen drøftede udviklingen i antallet af ansøgere, og godkendte oprettelsen af 7 grundforløbsklasser i skoleåret Bestyrelsen bemyndigede endelig rektor til at træffe beslutning om, hvor mange studieretningsklasser, der oprettes.

6 På baggrund af årets søgetal besluttede bestyrelsen at holde et fokusseminar i begyndelsen af det nye skoleår, når vi har et solidt kendskab til baggrunden for elevernes valg. 8. Mødekalender til det kommende bestyrelsesår ( ) At alle medbringer kalender Efter dialog med bestyrelsesformanden indstilles det, at der ikke gennemføres målseminar De seneste år har Horsens Gymnasium sat mange udviklingsprojekter i gang, men i en tid hvor gymnasiets medarbejdere arbejder med synlig læring, et stort visions og målprojekt og samtidigt skal implementere store besparelser, vurderes det, at det er tid til at få afsluttet igangværende projekter før nye planlægges. Det er baggrunden for indstillingen om ikke af gennemføre målseminar i Hvis der er ønske om og behov for kan målseminaret afløses af et ordinært bestyrelsesmøde eller et status seminar. I forbindelse med etablering af møderække for bestyrelsen indkaldes der emner, der kan indgå som temaer på møderne i Årshjul for Horsens Gymnasium Den fremskredne mødetid betød, at bestyrelsen besluttede, at rektor snarest udsender en Doodle med forslag til mødetidspunkter i skoleåret Der var enighed i bestyrelsen om ikke at gennemføre et målseminar i Gensidig orientering ( ) Gaver, personaleforplejning og repræsentation. Bestyrelsen tog ministeriets skrivelser til efterretning. 10. Information fra bestyrelsesmødet ( ) Intet fra dette møde. 11. Eventuelt

7 Bestyrelsesformanden efterspurgte til bestyrelsesmødet i november tal på, hvad eleverne kan og ikke kan - vurderet ud fra screeningerne af eleverne i dansk i grundforløbet 2016 (svarende til de opgørelser, som bestyrelsen ser i matematik). Henriette Hartoft Andersen/referent

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl. 16.00-19.00 Afbud: Lotte Thøgersen kom som meddelt senere til mødet. 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 8. september

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen. Uddannelsesleder Hans Henrik Danielsen deltager under dagsordenens punkt 13 Administrativ leder

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 14. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 14. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 14. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Helle Vestergaard, Emil Martin Vork Heunecke, Fredrik Allentoft- Andersen Administrativ leder Hans-Henrik

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl. 16-19. Afbud: Ingen. 1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsens møde den 7. september 2017 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl. 16-19. Afbud: Ingen. 1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsens møde den 7. september 2017 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium torsdag den 2. februar 2017 kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium torsdag den 2. februar 2017 kl Dagsorden til møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium torsdag den 2. februar 2017 kl. 16.0019.00. Afbud: Arne Kjær Lektor Anne Toftild og lektor John Pedersen deltager under punkt 2 1. Underskrivelse

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 24. marts kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 24. marts kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 24. marts 2014. kl. 16.00 19.30. Afbud: Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Morten Elbæk Jensen fra PwC deltager ved punkt

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 13. december 2016 kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 13. december 2016 kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 13. december 2016 kl. 16.00-19.00 Afbud: Helle Vestergaard, Lotte Thøgersen og Helle Lindkvist. 1. Underskrivelse af referat fra møde den

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 5. november kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 5. november kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 5. november kl. 16.00 19.00 Afbud: Lotte Thøgersen. 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 2. september 2015 (16.00 16.10) Referatet

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 6. september 2012 kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 6. september 2012 kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 6. september 2012 kl. 17.00 21.00 Afbud: Arne Kjær, Viggo Norn og Patrick Strunge Andersen (2b). Mødet indledtes med en præsentationsrunde

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30. Afbud: Arne Kjær Statsautoriseret revisor Allan Hess Andersen fra PwC deltager ved behandlingen af punkt

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 10. september 2013 kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 10. september 2013 kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 10. september 2013 kl. 16.00 20.30. Afbud: Ingen. Jakob Schow-Madsen måtte gå efter behandlingen af punkt 4, Anne-Marie Illum, Arne Kjær

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar 2010. kl. 16.00 19.30. Afbud: Erik Løvbjerg 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 17. november 2009 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november 2008. kl. 16.00 19.30. Afbud: Theresa Norup, Anne Marie Illum, Arne Kjær kom lidt senere 1. Underskrivelse af referat fra mødet

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Helle Lindkvist Kjeldsen, Anne Marie Illum, Viggo Norn, Patrick Strunge Andersen. Arne Kjær ledte mødets

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Rasmus Hoffmann-Hansen, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz og Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012 Til stede: Frans Gregersen, Bjarne Lundager, Lars Qvortrup, Søren Barlebo Rasmussen, Astrid Læssø Christensen, Iben Hansen, Cecilie Lonning, Anita Olsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d kl

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d kl A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Sct. Jørgens Gade 5 DK-9100 Aalborg Telefon 96 31 37 70 E-mail: adm@katedralskolen.dk Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 13.9. 2018 kl. 16.30 19.00 Til stede:

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 28. marts kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 28. marts kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 28. marts 2011. kl. 16.00 19.30. Afbud: 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 7. februar 2011 Referatet blev underskrevet. 2. Årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 47, mandag den 13. marts 2017 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 47, mandag den 13. marts 2017 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 15. marts 2017 Bestyrelsesmøde nr. 47, mandag den 13. marts 2017 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Isabella Wedendahl, Mogens Hansen, Henrik Tuxen, Kristian Bonne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af Fremlagt til underskrift.

1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af Fremlagt til underskrift. Referat af 1. ordinære bestyrelsesmøde i 2017-29-03-2017 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af 23-02-2017. Fremlagt til underskrift. s- og drøftelsespunkter: 3. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium torsdag den 8. september 2016 kl

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium torsdag den 8. september 2016 kl Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium torsdag den 8. september 2016 kl. 16-19. Afbud: Lotte Thøgersen. Helle Lindkvist Kjeldsen kom som meddelt på forhånd ca. 16.30. Forhenværende rektor

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 6. dec (kl. 17:00 19:30)

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 6. dec (kl. 17:00 19:30) Sønderborg d. 10. dec. 2018 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Jens Jørgen Nielsen, Linak (selvsupplerende) Claus Christensen, Broager skole Thomas Worm Larsen, Sønderborg Kommune Ib Christensen,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 15. november kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 15. november kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 15. november kl. 16.00 19.30 Afbud: Jakob Schow-Madsen, Arne Kjær Hans-Henrik Deichmann deltager under punkt 1-4 1. Underskrivelse af referat

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse resultatløn for ledere

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 50, mandag den 4. december 2017 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionalk 14 i Rungsted. Det indstilles, at referatet godkendes.

Bestyrelsesmøde nr. 50, mandag den 4. december 2017 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionalk 14 i Rungsted. Det indstilles, at referatet godkendes. Referat 6. december 2017 Bestyrelsesmøde nr. 50, mandag den 4. december 2017 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionalk 14 i Rungsted Til stede Isabella Wedendahl, Mogens Hansen, Henrik Tuxen, Kristian

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 15. september 2016 (kl. 17:00-19:00)

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 15. september 2016 (kl. 17:00-19:00) 8. september 2016 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Jens Jørgen Nielsen, Linak (formand) Claus Christensen, Broager skole (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune Arne Bilberg, Syddansk

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 8.11.07. kl. 16.00 19.30. 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet den 11.09.07. Bemærk venligst at vi har bestilt en fotograf

Læs mere

Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl Pkt. 1.

Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl Pkt. 1. Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl. 17.00-21.00. Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Graabech Sørensen (BGS), Kent Stenvang (KS), Lars Bjørnsbo (LB), Rasmus Snitkjær

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Ole Have Jørgensen. Helle Lindkvist Kjeldsen kom kl. ca. 17.00; Anne Marie Illum gik efter aftale

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet ved Ribe Katedralskole torsdag den 8. marts 2018

Referat af bestyrelsesmødet ved Ribe Katedralskole torsdag den 8. marts 2018 Referat af bestyrelsesmødet ved Ribe Katedralskole torsdag den 8. marts 2018 Tilstede: biskop Elisabeth Dons Christensen (EDC), direktør Jørn Henriksen (JH), direktør Keld Vestergaard (KV), centerleder

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen Uddannelsesleder Barbara Illum og adjunkt John Pedersen deltager under punkt 2 til 4. 1. Velkommen

Læs mere

Helle Vestergaard og Ulrik Kragh bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Helle Vestergaard og Ulrik Kragh bød velkommen til bestyrelsesmødet. Referat af fælles bestyrelsesmøde for Horsens Gymnasium og Horsens Statsskole Horsens Statsskole, Møderum 4, d. 28. maj kl. 16-18.30 Mødet indledes med en rundvisning på Horsens Statsskole Helle Vestergaard

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september Fraværende: Anders Gadegaard, Nicolai Ørsted og Marianne Bennetzen

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september Fraværende: Anders Gadegaard, Nicolai Ørsted og Marianne Bennetzen Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september 2016 Fraværende: Anders Gadegaard, Nicolai Ørsted og Marianne Bennetzen Efter bestyrelsen havde besigtiget forbedringer af inde og udearealer

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Varme A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Varme A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Varme A/S Onsdag, den 4. maj 2016 kl. 08.00 Slagelse Landevej 30, Korsør Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen,

Læs mere

Fraværende: Anders Gadegaard, Maria Mantoni, Mike Lippert og Marianne Bennetzen.

Fraværende: Anders Gadegaard, Maria Mantoni, Mike Lippert og Marianne Bennetzen. Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 27. november 2017 Fraværende: Anders Gadegaard, Maria Mantoni, Mike Lippert og Marianne Bennetzen. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol Det indstilles til Bestyrelsen

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 16. marts 2016 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Revisionen deltager Mødested: Dansk 2 1. Kommentarer til dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Århus Akademi

Bestyrelsesmøde på Århus Akademi Bestyrelsesmøde på Århus Akademi Torsdag den 4. oktober2018, kl. 16.15-18.15 Mødelokale 318 (på 2. sal) Dagsorden Punkt 0. Underskrift på referat fra bestyrelsesmøde den 19.6.2018 Bilag 1. Referat fra

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Peter Nørrevang, Deloitte og Svend F. Sørensen deltager i punkterne 1,2 og 3. Velkommen til Adam Dam, der som

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 5. april 2016 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Referat fra fusionsbestyrelsesmøde

Referat fra fusionsbestyrelsesmøde Referat fra fusionsbestyrelsesmøde Afbud fra: Anders Olesen Thomas Pallensen med på skype d. 4. september kl. 16:00 19:00 Studentervænget 2, lokale N24 i Science 1. Økonomiopfølgning på de to gymnasier

Læs mere

Bestyrelsen for Skanderborg Odder Center for Uddannelse

Bestyrelsen for Skanderborg Odder Center for Uddannelse Referat Skanderborg den 28. september 2017 Mødeforum: Bestyrelsen for Skanderborg Odder Center for Uddannelse Dato/tid: Den 20. september 2017 kl. 16.45-18.15 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Hotel Ry

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl. 17-20 Tilstede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz, Peter Schiødt og Birgitte

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 49, tirsdag den 12. september 2017 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallø 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 49, tirsdag den 12. september 2017 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallø 14 i Rungsted Referat 14. september 2017 Bestyrelsesmøde nr. 49, tirsdag den 12. september 2017 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallø 14 i Rungsted Til stede Isabella Wedendahl, Mogens Hansen, Henrik Tuxen, Kristian

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 48, onsdag den 17. maj 2017 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 48, onsdag den 17. maj 2017 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 24. maj 2017 Bestyrelsesmøde nr. 48, onsdag den 17. maj 2017 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Isabella Wedendahl, Mogens Hansen, Henrik Tuxen, Kristian Bonne Wulff,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 21.maj kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 21.maj kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 21.maj kl. 13.30 15.00 Afbud/fraværende: Emil v. Heunecke. 1. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen Ole Have (OH) bød de 2 nye medlemmer

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3. juni tirsdag den 12. juni 2012 kl I konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3. juni tirsdag den 12. juni 2012 kl I konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3. juni 2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 12. juni 2012 kl. 16.00 I konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium kl kl

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium kl kl PROTOKOL for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 22.03.2018 kl. 16.00 kl. 19.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Magnus Ibsen Rishøj Andreas Frost Andersen Lars Kold Jensen Thomas

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra d (særskilt bilag) 2. Regnskab 2015/ med deltagelse af revisor Søren Jensen (særskilte bilag)

1. Godkendelse af referat fra d (særskilt bilag) 2. Regnskab 2015/ med deltagelse af revisor Søren Jensen (særskilte bilag) Referat af bestyrelsesmøde d. 30. marts 2016 kl. 17-19 Til stede: Anton Svendsen, Søren Damtoft, Rasmus Hoffmann-Hansen, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Peter Schiødt og Mikkel Sørensen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium kl kl

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium kl kl Protokol for møde i bestyrelsen for 18.03.2019 kl. 16.00 kl. 19.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Karen Louise Erichsen Marcus Foget Bøjer Julie Valentin Lukassen Lars Kold Jensen Thomas Frost Andersen

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af 14. december. Fremlagt til underskrift.

1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af 14. december. Fremlagt til underskrift. Punkter til Dagsorden til 1. ordinære bestyrelsesmøde i 2018 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af 14. december. Fremlagt til underskrift. s- og drøftelsespunkter: 3. Fremlæggelse og

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde 21. marts 2018 Referat af bestyrelsesmøde 21. marts 2018 Til stede: Nikolaj Malchow-Møller, Ulrich Ritsing, Mette Kristensen, Jan D. Mortensen, Uffe Strandby, Sofia Hartig, Mads Fjeldvig Gammeltoft samt Jesper Vildbrad

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole onsdag den 12. december 2007 kl

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole onsdag den 12. december 2007 kl Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole onsdag den 12. december 2007 kl. 15.00 17.00. Tilstede fra bestyrelsen: Biskop Elisabeth Dons Christensen, Skoleinspektør Ina Krarup Nielsen, Direktør

Læs mere

REFERAT. Referat fra 3. ordinære bestyrelsesmøde i

REFERAT. Referat fra 3. ordinære bestyrelsesmøde i Referat fra 3. ordinære bestyrelsesmøde i 2018 17-09-2018 1. Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning 2. Godkendelse af referat af 21. juni 2018 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2018

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2018 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2018 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 9.december 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Axel Grøndahl Kristiansen Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør Side 1 af 6 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 4. maj 2016 kl. 08.00 Slagelse Landevej 30, Korsør Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen,

Læs mere

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2.oktober 2012 Kl : Møde på rektors kontor Kl : Spisning i Bangs Have

Bestyrelsesmøde 2.oktober 2012 Kl : Møde på rektors kontor Kl : Spisning i Bangs Have MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 2.oktober 2012 Kl. 1618.30: Møde på rektors kontor Kl. 1920.30: Spisning i Bangs Have Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, HansOle Sørensen, Henrik Andreasen, Leise

Læs mere

Gæster: Finn Thomassen (FT), E&Y deltog under behandlingen af pkt. 4.

Gæster: Finn Thomassen (FT), E&Y deltog under behandlingen af pkt. 4. Gribvand A/S Bestyrelse 16. april 2018 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. april 2018 Mødedato / sted: 10. april 2018 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00-16:00. Mødedeltagere: Bo Jul Nielsen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012 12. juni 2012 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Ole Daugbjerg, Danfoss (formand) Tharben Hansen, journalist (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune Karen Marie Hougaard, Hørup Centralskole

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 11. november kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 11. november kl 1 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 11. november kl. 16.00 19.30 Afbud: Helle Lindkvist, Emil Martin Vork Heunecke Administrativ leder Hans-Henrik Deichmann deltager under

Læs mere

Referat. 9. december Bestyrelsesmøde nr. 46, torsdag den 8. december 2016 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted.

Referat. 9. december Bestyrelsesmøde nr. 46, torsdag den 8. december 2016 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted. Referat 9. december 2016 Bestyrelsesmøde nr. 46, torsdag den 8. december 2016 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Isabella Wedendahl, Mogens Hansen, Henrik Tuxen, Kristian

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9813 5766 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 14 3-2013 kl. 16.00

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 14 3-2013 kl. 16.00 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 14 3-2013 kl. 16.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere

Bilag til budget 2008

Bilag til budget 2008 Bilag 1 Bestyrelsesmøde 20. december 2007 Bilag til budget 2008 1. Baggrund for budgettet 2. Budget 2008 og SGs visioner 3. Større investeringer 4. Eksempler på ændringer i budgetforudsætningerne 5. Sammenfatning

Læs mere

Referat 16. september 2013

Referat 16. september 2013 Referat 16. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 32, onsdag den 11. september 2013 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Bo Hilsted, Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Isabella

Læs mere

fredag den 16. september 2016 kl i afdelingen i Aabybro, Teknologiparken 1, 9440 Aabybro.

fredag den 16. september 2016 kl i afdelingen i Aabybro, Teknologiparken 1, 9440 Aabybro. Bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland den 30. september 2016 Godkendt referat af bestyrelsesmøde fredag den 16. september 2016 kl. 10-12 i afdelingen i Aabybro, Teknologiparken 1, 9440 Aabybro. Afbud: Palle

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 15:30 Mødested/mødelokale Restaurant Fru Larsen, Laurbjerg Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 14. Ansættelse af direktør for - ÅBENT 33 15. - Budgetopfølgning 31.10.2012 - ÅBENT

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 7.september 2016 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær Jakobsen

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard Torben Iversen Joe Jensen Susanna Lange Jonna

Læs mere

Afbud fra: Klaus Markussen, Dorthe Heide, Liselotte Olsen (Christian Holm Donatsky fratrådt) Sekretær: Ruth Kirkegaard Referent: Trine Larsen

Afbud fra: Klaus Markussen, Dorthe Heide, Liselotte Olsen (Christian Holm Donatsky fratrådt) Sekretær: Ruth Kirkegaard Referent: Trine Larsen Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 21. marts 2018 Til stede: Bolette Christensen, Lisbeth Harsvik, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Emma Martens Jafari, Kursistrådsrepræsentant

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 25. marts 2015 Mødetidspunkt: kl. 16:00 Sluttidspunkt: kl. 17:45 Revisor Søren Bonde og revisor Per Jansen deltog i behandlingen af punkt 1. Økonomichef Hans

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium kl kl

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium kl kl PROTOKOL for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 21.03.2016 kl. 19.00 kl. 21.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Magnus Riskjær Andreas Frost Andersen Lars Kold Jensen Thomas Frost

Læs mere