HR Jura. September

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR Jura. September 2013. www.accura.dk"

Transkript

1 September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination og pligtmæssig fratræden, psykisk arbejdsmiljø og arbejdsgiverens omplaceringspligt. God fornøjelse. HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret

2 I denne udgave af HR Jura Pligtmæssig afgangsalder på 67 år er under visse betingelser ok Fysisk og psykisk arbejdsmiljø ligestilles i arbejdsmiljøloven Ildpåsætning af kollega berettiger ikke bortvisning Lovpligtig digital postkasse fra 1. november 2013 Afskedigelse eller forfremmelse? Nye regler om arbejdsudleje er trådt i kraft Side 1 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9

3 Pligtmæssig afgangsalder på 67 år er under visse betingelser ok Højesteret har taget stilling til, hvorvidt en overenskomstbestemmelse, som påbyder medarbejdere at fratræde ved udgangen af den måned, hvori de fylder 67 år, er i overensstemmelse med forskelsbehandlingsloven. Trods det forhold at både Østre Landsret og Højesteret fandt overenskomstbestemmelsen direkte aldersdiskriminerende, fastslog begge instanser, at aldersgrænser under særlige omstændigheder er tilladt. Den danske forskelsbehandlingslov har bl.a. til formål at beskytte lønmodtagere mod opsigelse begrundet i alder. Udgangspunktet i loven er, at man i en individuel ansættelseskontrakt eller ved kollektiv overenskomst alene kan aftale pligtmæssig fratræden, når fratrædelsesalderen fastsættes til 70 år eller højere, hvilket følger af lovens 5a, stk. 4. Forskelsbehandlingslovens 5a, stk. 3, åbner dog op for, at aldersgrænser med en aftalt fratrædelsesalder på under 70 år undtagelsesvist kan opretholdes. Denne undtagelse blev gennemført i dansk ret i december 2004 og tager højde for, at aldersgrænser, som allerede var indført eller aftalt i henhold til kollektive aftaler eller overenskomster på tidspunktet for undtagelsesbestemmelsens gennemførelse, under visse betingelser kan opretholdes. Den konkrete sag drejede sig om en tvist mellem en logistikchef og hans arbejdsgiver, TDC, vedrørende retmæssigheden af en overenskomstbestemmelse, der påbød medarbejdere omfattet af overenskomsten at fratræde ved udgangen af den måned, hvori de fyldte 67 år. Logistikchefen, som i 1997 blev omfattet af overenskomsten, mente, at bestemmelsen var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination, og gjorde krav på godtgørelse. TDC afviste dette under henvisning til at formålet med bestemmelsen var at opnå en lavere gennemsnitsalder og dermed en mere hensigtsmæssig aldersfordeling. Herudover ønskede TDC at reducere medarbejderstaben ved aldersbetingede afgange frem for ved afskedigelser. Højesterets dom Højesteret fastslog indledningsvist, at aldersgrænsen i overenskomsten udgjorde direkte diskrimination på grund af alder. Herefter henviste Højesteret til forskelsbehandlingslovens undtagelsesbestemmelse i 5a, stk. 3, som fastslår, at en aldersgrænse kan opretholdes, hvis den hidrører fra en kollektiv aftale fra før december 2004 og er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, som efterstræbes med hensigtsmæssige og nødvendige midler. Højesteret skulle derfor tage stilling til, om dette var tilfældet i den konkrete sag. Under henvisning til det forståelsesmæssige sammenfald mellem forskelsbehandlingslovens 5a, stk. 3, og det bagvedliggende EU-direktiv, indledte Højesteret sagsbehandlingen med udgangspunkt i EU-Domstolens praksis på området. Højesteret henviste til, at EU- Domstolen ved flere lejligheder har fastslået en vid skønsmargin for arbejdsmarkedets parter, når de skal fastlægge mål på området for socialpolitik og beskæftigelse og midlerne til at nå disse mål. I lyset heraf anså Højesteret det for et legitimt formål, at TDC ønskede en lavere gennemsnitsalder og en mere hensigtsmæssig aldersfordeling. En pligtmæssig afgangsalder på 67 år var i den forbindelse et hensigtsmæssigt middel til at nå det ønskede mål og gik ifølge Højesteret ikke videre end nødvendigt. TDC blev derfor frifundet for logistikchefens krav om godtgørelse. fortsættes 1

4 Accura bemærker Dommen skal ses i lyset af dens særegenhed og ændrer derfor ikke ved forskelsbehandlingslovens fastsatte nedre grænse på 70 år for aftaler om pligtmæssig fratræden. Dommen kan tages til indtægt for, at en overenskomstbestemmelse fra før december 2004, som fastsætter en pligtmæssig afgangsalder på fx 67 år, og som ved hjælp af hensigtsmæssige og nødvendige midler søger at opnå et legitimt mål, ikke er i strid med forskelsbehandlingsloven. Dommen bekræfter endvidere i overensstemmelse med gældende EUpraksis at ønsket om at opnå en lavere gennemsnitsalder og en mere hensigtsmæssig aldersfordeling kan udgøre et legitimt mål i forskelsbehandlingslovens forstand. En pligtmæssig afgangsalder er i den forbindelse et hensigtsmæssigt og ikke unødvendigt indgribende middel til at nå dette mål. 2

5 Fysisk og psykisk arbejdsmiljø ligestilles i arbejdsmiljøloven Arbejdstilsynets afgørelsesmetode i forhold til sager om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er blevet ligestillet. Fra 1. juli 2013 vil Arbejdstilsynet således også i sager om det psykiske arbejdsmiljø kunne afgive påbud på samme måde, som det hidtil har været tilfældet med sager inden for det fysiske arbejdsmiljø. Rådgivningspåbud begrænses til sager om mobning, herunder sexchikane. Beskæftigelsesministeren lancerede i august 2012 en plan om at optimere det psykiske arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Et af initiativerne i realiseringen af den ambition var at ligestille afgørelsesmetoden i sager vedrørende det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Som led i den proces blev en ændring til arbejdsmiljøloven vedtaget i april i år. Det blev skrevet ind i lovens indledende formålsbestemmelse, at den omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Tidligere fremgik benævnelsen af det psykiske arbejdsmiljø alene af bemærkningerne til loven, men er altså nu formelt ligestillet i lovteksten. Lovens formelle ligestilling mellem det fysiske og psykiske arbejdsmiljø afspejler sig endvidere i måden, hvorpå Arbejdstilsynet fra og med 1. juli 2013 skal træffe afgørelse i sager relateret til det psykiske arbejdsmiljø. Tidligere traf Arbejdstilsynet ved konstatering af et psykisk relateret arbejdsmiljøproblem en afgørelse, hvor virksomheden blev anmodet om at udarbejde en handlingsplan med angivelse af, hvordan de konkret ville afhjælpe det pågældende problem. Denne procedure er ændret med ligestillingen, idet Arbejdstilsynet på samme måde som ved dets imødegåelse af problemer relateret til det fysiske arbejdsmiljø nu kan udstede påbud ved konstatering af et psykisk arbejdsmiljøproblem. Hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at det psykiske arbejdsmiljø i en virksomhed er usundt i arbejdsmiljølovens forstand får virksomheden udstedt et formelt myndighedspåbud. Ved mere kvalificerede psykiske arbejdsmiljøproblemer er Arbejdstilsynet nu bemyndiget til at udstede rådgivningspåbud, hvilket forpligter virksomheden til for egen regning at antage en autoriseret, ekstern arbejdsmiljørådgiver, som skal afhjælpe de arbejdsmiljørelaterede problemer, som virksomheden imødeser. Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter har 27. juni 2013 indgået en aftale, som begrænser Arbejdstilsynets mulighed for automatisk at udstede rådgivningspåbud uden forudgående konkret mistanke og undersøgelse. Aftalen fastslår således, at der kun skal gives rådgivningspåbud i sager om mobning, herunder sexchikane. Arbejdstilsynet har udstedt en bekendtgørelse i overensstemmelse med aftalens indhold. Accura bemærker Ændringen viser, at det er vigtigt for arbejdsgivere at sikre et chikanefrit miljø, og i lyset heraf forventer vi, at flere arbejdsgivere vil ønske at udarbejde politikker til sikring af arbejdsmiljøet i samarbejde med de respektive arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljøorganisationer. Der kan læses mere om regler for det psykiske arbejdsmiljø i Arbejdstilsynets nye AT-vejledning

6 Ildpåsætning af kollega berettiger ikke bortvisning En virksomhed valgte at bortvise en automekaniker, der over en længere periode havde chikaneret, mobbet og ved flere lejligheder sat ild til en lærling. Opmanden i denne faglige voldgiftsag vurderede, at bortvisning var at gå for vidt. Automekanikerens adfærd var dog så uacceptabel, at en opsigelse ville have været saglig. En bortvisning indebærer en øjeblikkelig afbrydelse af ansættelsesforholdet, hvilket bl.a. medfører, at medarbejderens ret til bl.a. løn og opsigelsesvarsel ophører straks. En bortvisning er således et indgribende middel over for medarbejderne og kræver derfor, at særlige betingelser er til stede. Før arbejdsgiveren kan bortvise en medarbejder, skal medarbejderen have handlet på en måde, der konstituerer en væsentlig og grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Efter retspraksis er der en række forskellige momenter, der indgår i vurderingen heraf, herunder forholdets grovhed og skadevirkning, graden af erkendelse hos medarbejderen, arbejdsgivers manglende reaktion på eller stiltiende accept af medarbejderens handlinger, forudgående advarsler mv. Den konkrete sag I denne sag valgte en virksomhed at bortvise en automekaniker, der over en periode på cirka 4 år havde udsat en lærling for grov mobning. Ud over at blive kaldt diverse seksuelle ukvemsord skulle lærlingen også udstå at blive slået ud efter samt at blive sat ild til flere gange. I et enkelt tilfælde hvor lærlingen var i færd med at betjente en vinkelsliber, opdagede lærlingen ildpåsætningen så sent, at han måtte kaste sig til jorden og rulle rundt for at slukke den antændte ild. Bortvisningen Virksomheden blev først bevidst om episoderne mellem automekanikeren og lærlingen, da lærlingen efter endt svendeprøve indledte en sag om arbejdsskadeerstatning mod virksomheden. Arbejdsskadecenteret fremsendte efterfølgende et brev med de af lærlingen bekendtgjorte forhold til virksomheden. Da virksomheden var blevet bekendt med forholdene, afholdte man et møde med automekanikeren om situationen. Under mødet erkendte han at have udført de fleste hændelser, som virksomheden var blevet oplyst om, men bestred at have udtalt sig så groft, som lærlingen havde tilkendegivet. Endvidere tog automekanikeren kraftigt afstand fra at have sat ild til lærlingen, mens denne arbejdede med vinkelsliberen. På baggrund af de forelagte oplysninger blev automekanikeren bortvist. Herefter anlagde automekanikeren sag mod virksomheden med påstand om uberettiget bortvisning, krav på løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse for usaglig afskedigelse. fortsættes 4

7 Opmandens vurdering Lærlingen afgav ikke forklaring i sagen, og der forelå i øvrigt ikke forklaringer til støtte for påstanden om, at automekanikeren skulle have udsat lærlingen for særlig grov mobning af den påståede karakter. I hvert fald kunne dette ikke lægges til grund udelukkende med henvisning til lærlingens tilkendegivelser i dennes egen arbejdsskadesag. Det kunne efter bevisførelsen konstateres, at der i værkstedet var praksis for at sætte ild til hinandens arbejdsbeklædning, som dog almindeligvis hurtigt brændte ud uden at forvolde større skade navnlig var der ikke sket personskader. Efter en samlet bedømmelse, herunder det forhold, at automekanikeren havde tilstået en del af det af lærlingen påståede, afviste opmanden, at automekanikerens adfærd udgjorde et bortvisningsgrundlag. Opmanden fandt dog, at automekanikerens adfærd var så uacceptabel, at det ville have været sagligt at opsige ham, også uden forudgående advarsel. Opmanden henviste her til den skærpende omstændighed, at automekanikeren var lærlingens svend. Accura bemærker Sagen viser, at niveauet for, hvad der må opfattes som mobning og chikane, fastlægges i forhold til den enkelte arbejdsplads. Groft sagt kan man sige, at jo hårdere miljøet på arbejdspladsen er, desto mere skal der til, førend en enkelt medarbejder kan komme igennem med, at der har været chikane. På samme måde ses det, at hvis en arbejdsgiver igennem længere tid har accepteret en skadelig adfærd, vil denne skadelige adfærd ikke kunne danne grundlag for en bortvisning, uden at der forudgående er udstedt en skriftlig advarsel. Det er dog vores vurdering, at en lignende sag efter de nye regler om psykisk arbejdsmiljø vil medføre et påbud og en efterfølgende pligt til at sikre arbejdsmiljøet. Automekanikeren fik således medhold i påstanden om løn i opsigelsesperioden, men ikke i påstanden om at opsigelsen af ham var usaglig. 5

8 Lovpligtig digital postkasse fra 1. november 2013 Som led i regeringens digitaliseringsstrategi bliver det fra 1. november 2013 lovpligtigt for alle med et CVR-nummer at oprette en digital postkasse. Herefter vil meddelelser fra det offentlige, herunder meddelelser vedrørende årsregnskaber, sygedagpenge, straffeattester mv. modtages via den digitale postkasse. Oprettelsen er gratis og foretages på virk.dk/postkasse. Hvem berøres? Alle virksomheder og foreninger med et CVR-nummer omfattes af lovkravet om at oprette en digital postkasse. Man kan dog undtagelsesvist blive fritaget for kravet om at oprette en digital postkasse, eksempelvis hvis en virksomhed er placeret et sted, hvor adgangen til internet er begrænset eller ikke-eksisterende. Myndigheder omfattes også af kravet, og korrespondancen mellem virksomheder og myndigheder bliver således digitaliseret, hvormed al post fra det offentlige samles ét sted. Hvordan oprettes en digital postkasse? Den digitale postkasse oprettes på virk.dk/postkasse. Der er til formålet oprettet en telefonisk hotline, som kan være behjælpelig med oprettelse og øvrige informationer. Hotlinen har åbent hver dag mellem kl. 8 og 18, og telefonnummeret er For at kunne oprette og modtage digital post, skal de personer, der skal have adgang til postkassen, oprette en NemID medarbejdersignatur, hvilket gøres via www. nets-danid.dk. Der kan vederlagsfrit oprettes op til tre medarbejdersignaturer pr. virksomhed. Hvornår er meddelelsen kommet frem, og hvem er afsender? Den lovpligtige oprettelse af en digital postkasse følger af lov om offentlig digital post. Af loven fremgår det yderligere, at meddelelser fra eller til en offentlig myndighed anses for fremkommet på det tidspunkt, hvor meddelelsen er leveret i modtagerens indbakke. Man har endvidere søgt at komme problematikken om rette afsender til livs ved at nedfælde en formodningsregel i 10, hvori det fastslås, at den i indbakken angive afsender af en meddelelse også antages at være afsenderen i retlig forstand. 6

9 Afskedigelse eller forfremmelse? En kontormedarbejder med 17 års anciennitet blev opsagt under henvisning til ordrenedgang og en omstrukturering af virksomheden som følge heraf. Efterfølgende ansatte arbejdsgiveren dog en række nye afdelingschefer. Sø- og Handelsretten fandt, at der var tale om en usaglig opsigelse, idet den pågældende kontormedarbejder efter rettens vurdering kunne have bestredet stillingen som afdelingschef. Hvis en arbejdsgiver skal gennemføre en omstrukturering i sin virksomhed og i den forbindelse er nødt til at opsige medarbejdere, skal arbejdsgiveren godtgøre, at det konkrete valg af medarbejdere, der skal afskediges, hviler på objektive kriterier som fx kompetencer, fleksibilitet, fremmødeprocent mv. Såfremt der i en omstruktureringsproces opstår nye stillinger i virksomheden, kan der endvidere indtræde en omplaceringspligt for arbejdsgiveren i forhold til de medarbejdere, der er udvalgt til opsigelse. Den konkrete sag I denne sag var en virksomhed af økonomiske årsager nødsaget til at gennemføre en omstrukturering, som bl.a. indebar en reduktion af medarbejderstaben. Af de medarbejdere, som arbejdsgiveren valgte at opsige, var en kontormedarbejder med 17 års anciennitet. Til trods for reduktionen af medarbejderstaben valgte arbejdsgiveren kort tid efter opsigelsen af kontormedarbejderen at ansætte fire nye afdelingschefer, herunder også til kontormedarbejderens afdeling. Kontormedarbejderen mente, at han var blevet opsagt på et usagligt grundlag og gjorde i den forbindelse gældende, at han siden sin overflyttelse til den pågældende afdeling i 2002 havde fungeret som den egentlige afdelingschef, hvorfor han burde have fået tilbudt den nye chefstilling i afdelingen. Da dette ikke skete, lagde han sag an mod arbejdsgiveren med påstand om godtgørelse for usaglig opsigelse svarende til seks måneders løn, jf. funktionærlovens 2b. Arbejdsgiveren mente derimod ikke, at kontormedarbejderen havde haft de fornødne kompetencer, herunder inden for IT, til at beklæde den nye chefstilling i afdelingen, og derfor var kontormedarbejderen ikke blevet tilbudt denne. Sø- og Handelsrettens dom Indledningsvist konstaterede Sø- og Handelsretten, at arbejdsgiveren over en længere periode var blevet drevet på så ufornuftig vis med hensyn til arbejdsgange og struktur, at en omstrukturering var et nødvendigt tiltag. Sø- og Handelsretten konstaterede endvidere på baggrund af bevisførelsen, at kontormedarbejderen på opsigelsestidspunktet allerede udførte en del af de opgaver, som fremgik af stillingsbetegnelsen for den nye afdelingschef, og at kontormedarbejderen ville kunne have udført de øvrige opgaver. Sø- og Handelsretten bemærkede i relation hertil, at det ikke fremgik af stillingsbetegnelsen, at afdelingschefen skulle have særlige IT-kundskaber. fortsættes 7

10 Yderligere lagde Sø- og Handelsretten til grund, at arbejdsgiveren ikke havde godtgjort, at kontormedarbejderens arbejdsopgaver var bortfaldet som følge af ordrenedgangen og omstruktureringen i virksomheden, og at disse opgaver fremover overvejende skulle varetages af afdelingschefen. Som følge heraf fik kontormedarbejderen således medhold i, at opsigelsen var usaglig, jf. funktionærlovens 2b. Godtgørelsen blev dog nedsat til 4 måneders løn, idet der ikke fandtes at foreligge særlige omstændigheder. Accura bemærker Dommen illustrerer, at selvom ordrenedgang og efterfølgende omstrukturering i en virksomhed som udgangspunkt vil være en saglig begrundelse for at opsige en medarbejder, kan man som arbejdsgiver have en pligt til at forsøge at omplacere medarbejderen, hvis der i forbindelse med omstrukturering opstår nye stillinger, som medarbejderen kan bestride. Henset til at medarbejderen i den konkrete sag havde 17 års anciennitet, må det antages, at omplaceringspligten alene pålægges arbejdsgivere, når der er tale om medarbejdere med længere anciennitet. 8

11 Nye regler om arbejdsudleje er trådt i kraft Accura Tax skrev en gæsteartikel i HRJura (oktober 2012) vedrørende stramningen af reglerne om arbejdsudleje. De skærpede regler får pr. 1. oktober 2013 virkning for alle aftaler om arbejdsudleje. I september 2012 undergik kildeskattelovens regler om arbejdsudleje en lovændring, der skærpede reglerne, idet følgende afgørende kriterium blev indført: Er det arbejde, der skal udføres af den udenlandske arbejdskraft, en integreret del af den danske virksomhed? Såfremt dette spørgsmål kan besvares bekræftende, vil der tale om arbejdsudleje, hvilket medfører, at den danske virksomhed skal indeholde 30% kildeskat plus 8% arbejdsmarkedsbidrag. Lovændringen har siden 2012 været gældende for arbejdsudlejeaftaler indgået efter 19. september Med virkning fra 1. oktober 2013 gælder de skærpede regler dog for alle arbejdsudlejeaftaler. For mere information henvises til Accura Tax gæsteartikel. 9

12 Anja Staugaard Jensen Partner, Advokat Tlf Mobil: Marie Louise Hansen Advokat Tlf Mobil: Mette Søderlund Christensen Advokat Tlf Mobil: Maria Bukdahl Rukjær Advokatfuldmægtig Tlf Mobil: Afshin Berahmand Legal Trainee Tlf Kontakt Tuborg Boulevard Hellerup/Cph. Denmark CVR no Phone Fax accura.dk

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet:

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet: SOCIALE MEDIER Loyalitetspligten og sociale medier I et ansættelsesforhold er medarbejderen underlagt en loyalitetsforpligtelse, som indebærer, at medarbejderen skal optræde loyalt og ikke udvise en adfærd,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Pligtig afgangsalder på 67 år var ok 2 Negativ ytring på Facebook var ikke nok til afskedigelse 5 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2012 6 Overvægt kan udgøre et handicap 3 Der var taget nok hensyn

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich) Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

8.8 Alder og særlige ophørsgrunde

8.8 Alder og særlige ophørsgrunde HR Jura Forlaget Andersen 8.8 Alder og særlige ophørsgrunde Af Advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.dk Indhold Denne artikel handler overordnet om emnerne alder og særlige årsager til ansættelsesforholdets

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.07.2014 ERHVERVSEVNETABSPROCENTEN KAN FASTSÆTTES FORSKELLIGT EFTER ARBEJDSSKADE- SIKRINGSLOVEN OG ERSTATNINGS- ANSVARSLOVEN Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte:

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk Maj 2012 HR Jura Accuras nyhedsbrev omhandler denne gang de nyligt foretagne lovændringer af ferieloven og sygedagpengeloven, der henholdsvis vedrører medarbejderes ret til erstatningsferie samt arbejdsgiverens

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden.

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Ergoterapeutforeningen Tjenstlig samtale En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Hvad er formålet med en tjenstlig samtale? Formålet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer - 1 Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i sidste uge med et bredt flertal et lovforslag om funktionærs ret til fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

DISKRIMINATION SENESTE NYT

DISKRIMINATION SENESTE NYT INVITATION TIL MORGENMØDE DISKRIMINATION SENESTE NYT - HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE I LYSET AF DEN NYESTE PRAKSIS FRA EU-DOMSTOLEN OG DE DANSKE DOMSTOLE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 29 maj. 13 DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 Juraspor: Personalejuridisk update Indlæg: 1. Arbejdsmangel fri afskedigelsesret af medarbejdere med under 25 års anciennitet? 2. 120 dages-reglen

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Egen opsigelse kunne tilbagekaldes 2 Delvis opsigelse ikke nok 7 Bortvist på grund af kritisk mail 8 Afskedigelse af sognepræst 3 Medarbejderaktier var ikke skattefritaget 4 Vikarlovforslaget 5 Illoyal

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

8.3 Urimelig/usaglig opsigelse

8.3 Urimelig/usaglig opsigelse HR Jura Forlaget Andersen 8.3 Urimelig/usaglig opsigelse Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående urimelig/usaglig opsigelse - har følgende indhold:

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

Lidt om personalepolitikkers retlige status

Lidt om personalepolitikkers retlige status Lidt om personalepolitikkers retlige status Seminar den 3. september 2008 J.nr. 16.355 Arvid Andersen Emner 1) Håndhævelse og sanktionering over for personalet over for arbejdsgiver 2) Generelt om koncipist

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere