HR Jura. September

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR Jura. September 2013. www.accura.dk"

Transkript

1 September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination og pligtmæssig fratræden, psykisk arbejdsmiljø og arbejdsgiverens omplaceringspligt. God fornøjelse. HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret

2 I denne udgave af HR Jura Pligtmæssig afgangsalder på 67 år er under visse betingelser ok Fysisk og psykisk arbejdsmiljø ligestilles i arbejdsmiljøloven Ildpåsætning af kollega berettiger ikke bortvisning Lovpligtig digital postkasse fra 1. november 2013 Afskedigelse eller forfremmelse? Nye regler om arbejdsudleje er trådt i kraft Side 1 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9

3 Pligtmæssig afgangsalder på 67 år er under visse betingelser ok Højesteret har taget stilling til, hvorvidt en overenskomstbestemmelse, som påbyder medarbejdere at fratræde ved udgangen af den måned, hvori de fylder 67 år, er i overensstemmelse med forskelsbehandlingsloven. Trods det forhold at både Østre Landsret og Højesteret fandt overenskomstbestemmelsen direkte aldersdiskriminerende, fastslog begge instanser, at aldersgrænser under særlige omstændigheder er tilladt. Den danske forskelsbehandlingslov har bl.a. til formål at beskytte lønmodtagere mod opsigelse begrundet i alder. Udgangspunktet i loven er, at man i en individuel ansættelseskontrakt eller ved kollektiv overenskomst alene kan aftale pligtmæssig fratræden, når fratrædelsesalderen fastsættes til 70 år eller højere, hvilket følger af lovens 5a, stk. 4. Forskelsbehandlingslovens 5a, stk. 3, åbner dog op for, at aldersgrænser med en aftalt fratrædelsesalder på under 70 år undtagelsesvist kan opretholdes. Denne undtagelse blev gennemført i dansk ret i december 2004 og tager højde for, at aldersgrænser, som allerede var indført eller aftalt i henhold til kollektive aftaler eller overenskomster på tidspunktet for undtagelsesbestemmelsens gennemførelse, under visse betingelser kan opretholdes. Den konkrete sag drejede sig om en tvist mellem en logistikchef og hans arbejdsgiver, TDC, vedrørende retmæssigheden af en overenskomstbestemmelse, der påbød medarbejdere omfattet af overenskomsten at fratræde ved udgangen af den måned, hvori de fyldte 67 år. Logistikchefen, som i 1997 blev omfattet af overenskomsten, mente, at bestemmelsen var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination, og gjorde krav på godtgørelse. TDC afviste dette under henvisning til at formålet med bestemmelsen var at opnå en lavere gennemsnitsalder og dermed en mere hensigtsmæssig aldersfordeling. Herudover ønskede TDC at reducere medarbejderstaben ved aldersbetingede afgange frem for ved afskedigelser. Højesterets dom Højesteret fastslog indledningsvist, at aldersgrænsen i overenskomsten udgjorde direkte diskrimination på grund af alder. Herefter henviste Højesteret til forskelsbehandlingslovens undtagelsesbestemmelse i 5a, stk. 3, som fastslår, at en aldersgrænse kan opretholdes, hvis den hidrører fra en kollektiv aftale fra før december 2004 og er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, som efterstræbes med hensigtsmæssige og nødvendige midler. Højesteret skulle derfor tage stilling til, om dette var tilfældet i den konkrete sag. Under henvisning til det forståelsesmæssige sammenfald mellem forskelsbehandlingslovens 5a, stk. 3, og det bagvedliggende EU-direktiv, indledte Højesteret sagsbehandlingen med udgangspunkt i EU-Domstolens praksis på området. Højesteret henviste til, at EU- Domstolen ved flere lejligheder har fastslået en vid skønsmargin for arbejdsmarkedets parter, når de skal fastlægge mål på området for socialpolitik og beskæftigelse og midlerne til at nå disse mål. I lyset heraf anså Højesteret det for et legitimt formål, at TDC ønskede en lavere gennemsnitsalder og en mere hensigtsmæssig aldersfordeling. En pligtmæssig afgangsalder på 67 år var i den forbindelse et hensigtsmæssigt middel til at nå det ønskede mål og gik ifølge Højesteret ikke videre end nødvendigt. TDC blev derfor frifundet for logistikchefens krav om godtgørelse. fortsættes 1

4 Accura bemærker Dommen skal ses i lyset af dens særegenhed og ændrer derfor ikke ved forskelsbehandlingslovens fastsatte nedre grænse på 70 år for aftaler om pligtmæssig fratræden. Dommen kan tages til indtægt for, at en overenskomstbestemmelse fra før december 2004, som fastsætter en pligtmæssig afgangsalder på fx 67 år, og som ved hjælp af hensigtsmæssige og nødvendige midler søger at opnå et legitimt mål, ikke er i strid med forskelsbehandlingsloven. Dommen bekræfter endvidere i overensstemmelse med gældende EUpraksis at ønsket om at opnå en lavere gennemsnitsalder og en mere hensigtsmæssig aldersfordeling kan udgøre et legitimt mål i forskelsbehandlingslovens forstand. En pligtmæssig afgangsalder er i den forbindelse et hensigtsmæssigt og ikke unødvendigt indgribende middel til at nå dette mål. 2

5 Fysisk og psykisk arbejdsmiljø ligestilles i arbejdsmiljøloven Arbejdstilsynets afgørelsesmetode i forhold til sager om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er blevet ligestillet. Fra 1. juli 2013 vil Arbejdstilsynet således også i sager om det psykiske arbejdsmiljø kunne afgive påbud på samme måde, som det hidtil har været tilfældet med sager inden for det fysiske arbejdsmiljø. Rådgivningspåbud begrænses til sager om mobning, herunder sexchikane. Beskæftigelsesministeren lancerede i august 2012 en plan om at optimere det psykiske arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Et af initiativerne i realiseringen af den ambition var at ligestille afgørelsesmetoden i sager vedrørende det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Som led i den proces blev en ændring til arbejdsmiljøloven vedtaget i april i år. Det blev skrevet ind i lovens indledende formålsbestemmelse, at den omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Tidligere fremgik benævnelsen af det psykiske arbejdsmiljø alene af bemærkningerne til loven, men er altså nu formelt ligestillet i lovteksten. Lovens formelle ligestilling mellem det fysiske og psykiske arbejdsmiljø afspejler sig endvidere i måden, hvorpå Arbejdstilsynet fra og med 1. juli 2013 skal træffe afgørelse i sager relateret til det psykiske arbejdsmiljø. Tidligere traf Arbejdstilsynet ved konstatering af et psykisk relateret arbejdsmiljøproblem en afgørelse, hvor virksomheden blev anmodet om at udarbejde en handlingsplan med angivelse af, hvordan de konkret ville afhjælpe det pågældende problem. Denne procedure er ændret med ligestillingen, idet Arbejdstilsynet på samme måde som ved dets imødegåelse af problemer relateret til det fysiske arbejdsmiljø nu kan udstede påbud ved konstatering af et psykisk arbejdsmiljøproblem. Hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at det psykiske arbejdsmiljø i en virksomhed er usundt i arbejdsmiljølovens forstand får virksomheden udstedt et formelt myndighedspåbud. Ved mere kvalificerede psykiske arbejdsmiljøproblemer er Arbejdstilsynet nu bemyndiget til at udstede rådgivningspåbud, hvilket forpligter virksomheden til for egen regning at antage en autoriseret, ekstern arbejdsmiljørådgiver, som skal afhjælpe de arbejdsmiljørelaterede problemer, som virksomheden imødeser. Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter har 27. juni 2013 indgået en aftale, som begrænser Arbejdstilsynets mulighed for automatisk at udstede rådgivningspåbud uden forudgående konkret mistanke og undersøgelse. Aftalen fastslår således, at der kun skal gives rådgivningspåbud i sager om mobning, herunder sexchikane. Arbejdstilsynet har udstedt en bekendtgørelse i overensstemmelse med aftalens indhold. Accura bemærker Ændringen viser, at det er vigtigt for arbejdsgivere at sikre et chikanefrit miljø, og i lyset heraf forventer vi, at flere arbejdsgivere vil ønske at udarbejde politikker til sikring af arbejdsmiljøet i samarbejde med de respektive arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljøorganisationer. Der kan læses mere om regler for det psykiske arbejdsmiljø i Arbejdstilsynets nye AT-vejledning

6 Ildpåsætning af kollega berettiger ikke bortvisning En virksomhed valgte at bortvise en automekaniker, der over en længere periode havde chikaneret, mobbet og ved flere lejligheder sat ild til en lærling. Opmanden i denne faglige voldgiftsag vurderede, at bortvisning var at gå for vidt. Automekanikerens adfærd var dog så uacceptabel, at en opsigelse ville have været saglig. En bortvisning indebærer en øjeblikkelig afbrydelse af ansættelsesforholdet, hvilket bl.a. medfører, at medarbejderens ret til bl.a. løn og opsigelsesvarsel ophører straks. En bortvisning er således et indgribende middel over for medarbejderne og kræver derfor, at særlige betingelser er til stede. Før arbejdsgiveren kan bortvise en medarbejder, skal medarbejderen have handlet på en måde, der konstituerer en væsentlig og grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Efter retspraksis er der en række forskellige momenter, der indgår i vurderingen heraf, herunder forholdets grovhed og skadevirkning, graden af erkendelse hos medarbejderen, arbejdsgivers manglende reaktion på eller stiltiende accept af medarbejderens handlinger, forudgående advarsler mv. Den konkrete sag I denne sag valgte en virksomhed at bortvise en automekaniker, der over en periode på cirka 4 år havde udsat en lærling for grov mobning. Ud over at blive kaldt diverse seksuelle ukvemsord skulle lærlingen også udstå at blive slået ud efter samt at blive sat ild til flere gange. I et enkelt tilfælde hvor lærlingen var i færd med at betjente en vinkelsliber, opdagede lærlingen ildpåsætningen så sent, at han måtte kaste sig til jorden og rulle rundt for at slukke den antændte ild. Bortvisningen Virksomheden blev først bevidst om episoderne mellem automekanikeren og lærlingen, da lærlingen efter endt svendeprøve indledte en sag om arbejdsskadeerstatning mod virksomheden. Arbejdsskadecenteret fremsendte efterfølgende et brev med de af lærlingen bekendtgjorte forhold til virksomheden. Da virksomheden var blevet bekendt med forholdene, afholdte man et møde med automekanikeren om situationen. Under mødet erkendte han at have udført de fleste hændelser, som virksomheden var blevet oplyst om, men bestred at have udtalt sig så groft, som lærlingen havde tilkendegivet. Endvidere tog automekanikeren kraftigt afstand fra at have sat ild til lærlingen, mens denne arbejdede med vinkelsliberen. På baggrund af de forelagte oplysninger blev automekanikeren bortvist. Herefter anlagde automekanikeren sag mod virksomheden med påstand om uberettiget bortvisning, krav på løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse for usaglig afskedigelse. fortsættes 4

7 Opmandens vurdering Lærlingen afgav ikke forklaring i sagen, og der forelå i øvrigt ikke forklaringer til støtte for påstanden om, at automekanikeren skulle have udsat lærlingen for særlig grov mobning af den påståede karakter. I hvert fald kunne dette ikke lægges til grund udelukkende med henvisning til lærlingens tilkendegivelser i dennes egen arbejdsskadesag. Det kunne efter bevisførelsen konstateres, at der i værkstedet var praksis for at sætte ild til hinandens arbejdsbeklædning, som dog almindeligvis hurtigt brændte ud uden at forvolde større skade navnlig var der ikke sket personskader. Efter en samlet bedømmelse, herunder det forhold, at automekanikeren havde tilstået en del af det af lærlingen påståede, afviste opmanden, at automekanikerens adfærd udgjorde et bortvisningsgrundlag. Opmanden fandt dog, at automekanikerens adfærd var så uacceptabel, at det ville have været sagligt at opsige ham, også uden forudgående advarsel. Opmanden henviste her til den skærpende omstændighed, at automekanikeren var lærlingens svend. Accura bemærker Sagen viser, at niveauet for, hvad der må opfattes som mobning og chikane, fastlægges i forhold til den enkelte arbejdsplads. Groft sagt kan man sige, at jo hårdere miljøet på arbejdspladsen er, desto mere skal der til, førend en enkelt medarbejder kan komme igennem med, at der har været chikane. På samme måde ses det, at hvis en arbejdsgiver igennem længere tid har accepteret en skadelig adfærd, vil denne skadelige adfærd ikke kunne danne grundlag for en bortvisning, uden at der forudgående er udstedt en skriftlig advarsel. Det er dog vores vurdering, at en lignende sag efter de nye regler om psykisk arbejdsmiljø vil medføre et påbud og en efterfølgende pligt til at sikre arbejdsmiljøet. Automekanikeren fik således medhold i påstanden om løn i opsigelsesperioden, men ikke i påstanden om at opsigelsen af ham var usaglig. 5

8 Lovpligtig digital postkasse fra 1. november 2013 Som led i regeringens digitaliseringsstrategi bliver det fra 1. november 2013 lovpligtigt for alle med et CVR-nummer at oprette en digital postkasse. Herefter vil meddelelser fra det offentlige, herunder meddelelser vedrørende årsregnskaber, sygedagpenge, straffeattester mv. modtages via den digitale postkasse. Oprettelsen er gratis og foretages på virk.dk/postkasse. Hvem berøres? Alle virksomheder og foreninger med et CVR-nummer omfattes af lovkravet om at oprette en digital postkasse. Man kan dog undtagelsesvist blive fritaget for kravet om at oprette en digital postkasse, eksempelvis hvis en virksomhed er placeret et sted, hvor adgangen til internet er begrænset eller ikke-eksisterende. Myndigheder omfattes også af kravet, og korrespondancen mellem virksomheder og myndigheder bliver således digitaliseret, hvormed al post fra det offentlige samles ét sted. Hvordan oprettes en digital postkasse? Den digitale postkasse oprettes på virk.dk/postkasse. Der er til formålet oprettet en telefonisk hotline, som kan være behjælpelig med oprettelse og øvrige informationer. Hotlinen har åbent hver dag mellem kl. 8 og 18, og telefonnummeret er For at kunne oprette og modtage digital post, skal de personer, der skal have adgang til postkassen, oprette en NemID medarbejdersignatur, hvilket gøres via www. nets-danid.dk. Der kan vederlagsfrit oprettes op til tre medarbejdersignaturer pr. virksomhed. Hvornår er meddelelsen kommet frem, og hvem er afsender? Den lovpligtige oprettelse af en digital postkasse følger af lov om offentlig digital post. Af loven fremgår det yderligere, at meddelelser fra eller til en offentlig myndighed anses for fremkommet på det tidspunkt, hvor meddelelsen er leveret i modtagerens indbakke. Man har endvidere søgt at komme problematikken om rette afsender til livs ved at nedfælde en formodningsregel i 10, hvori det fastslås, at den i indbakken angive afsender af en meddelelse også antages at være afsenderen i retlig forstand. 6

9 Afskedigelse eller forfremmelse? En kontormedarbejder med 17 års anciennitet blev opsagt under henvisning til ordrenedgang og en omstrukturering af virksomheden som følge heraf. Efterfølgende ansatte arbejdsgiveren dog en række nye afdelingschefer. Sø- og Handelsretten fandt, at der var tale om en usaglig opsigelse, idet den pågældende kontormedarbejder efter rettens vurdering kunne have bestredet stillingen som afdelingschef. Hvis en arbejdsgiver skal gennemføre en omstrukturering i sin virksomhed og i den forbindelse er nødt til at opsige medarbejdere, skal arbejdsgiveren godtgøre, at det konkrete valg af medarbejdere, der skal afskediges, hviler på objektive kriterier som fx kompetencer, fleksibilitet, fremmødeprocent mv. Såfremt der i en omstruktureringsproces opstår nye stillinger i virksomheden, kan der endvidere indtræde en omplaceringspligt for arbejdsgiveren i forhold til de medarbejdere, der er udvalgt til opsigelse. Den konkrete sag I denne sag var en virksomhed af økonomiske årsager nødsaget til at gennemføre en omstrukturering, som bl.a. indebar en reduktion af medarbejderstaben. Af de medarbejdere, som arbejdsgiveren valgte at opsige, var en kontormedarbejder med 17 års anciennitet. Til trods for reduktionen af medarbejderstaben valgte arbejdsgiveren kort tid efter opsigelsen af kontormedarbejderen at ansætte fire nye afdelingschefer, herunder også til kontormedarbejderens afdeling. Kontormedarbejderen mente, at han var blevet opsagt på et usagligt grundlag og gjorde i den forbindelse gældende, at han siden sin overflyttelse til den pågældende afdeling i 2002 havde fungeret som den egentlige afdelingschef, hvorfor han burde have fået tilbudt den nye chefstilling i afdelingen. Da dette ikke skete, lagde han sag an mod arbejdsgiveren med påstand om godtgørelse for usaglig opsigelse svarende til seks måneders løn, jf. funktionærlovens 2b. Arbejdsgiveren mente derimod ikke, at kontormedarbejderen havde haft de fornødne kompetencer, herunder inden for IT, til at beklæde den nye chefstilling i afdelingen, og derfor var kontormedarbejderen ikke blevet tilbudt denne. Sø- og Handelsrettens dom Indledningsvist konstaterede Sø- og Handelsretten, at arbejdsgiveren over en længere periode var blevet drevet på så ufornuftig vis med hensyn til arbejdsgange og struktur, at en omstrukturering var et nødvendigt tiltag. Sø- og Handelsretten konstaterede endvidere på baggrund af bevisførelsen, at kontormedarbejderen på opsigelsestidspunktet allerede udførte en del af de opgaver, som fremgik af stillingsbetegnelsen for den nye afdelingschef, og at kontormedarbejderen ville kunne have udført de øvrige opgaver. Sø- og Handelsretten bemærkede i relation hertil, at det ikke fremgik af stillingsbetegnelsen, at afdelingschefen skulle have særlige IT-kundskaber. fortsættes 7

10 Yderligere lagde Sø- og Handelsretten til grund, at arbejdsgiveren ikke havde godtgjort, at kontormedarbejderens arbejdsopgaver var bortfaldet som følge af ordrenedgangen og omstruktureringen i virksomheden, og at disse opgaver fremover overvejende skulle varetages af afdelingschefen. Som følge heraf fik kontormedarbejderen således medhold i, at opsigelsen var usaglig, jf. funktionærlovens 2b. Godtgørelsen blev dog nedsat til 4 måneders løn, idet der ikke fandtes at foreligge særlige omstændigheder. Accura bemærker Dommen illustrerer, at selvom ordrenedgang og efterfølgende omstrukturering i en virksomhed som udgangspunkt vil være en saglig begrundelse for at opsige en medarbejder, kan man som arbejdsgiver have en pligt til at forsøge at omplacere medarbejderen, hvis der i forbindelse med omstrukturering opstår nye stillinger, som medarbejderen kan bestride. Henset til at medarbejderen i den konkrete sag havde 17 års anciennitet, må det antages, at omplaceringspligten alene pålægges arbejdsgivere, når der er tale om medarbejdere med længere anciennitet. 8

11 Nye regler om arbejdsudleje er trådt i kraft Accura Tax skrev en gæsteartikel i HRJura (oktober 2012) vedrørende stramningen af reglerne om arbejdsudleje. De skærpede regler får pr. 1. oktober 2013 virkning for alle aftaler om arbejdsudleje. I september 2012 undergik kildeskattelovens regler om arbejdsudleje en lovændring, der skærpede reglerne, idet følgende afgørende kriterium blev indført: Er det arbejde, der skal udføres af den udenlandske arbejdskraft, en integreret del af den danske virksomhed? Såfremt dette spørgsmål kan besvares bekræftende, vil der tale om arbejdsudleje, hvilket medfører, at den danske virksomhed skal indeholde 30% kildeskat plus 8% arbejdsmarkedsbidrag. Lovændringen har siden 2012 været gældende for arbejdsudlejeaftaler indgået efter 19. september Med virkning fra 1. oktober 2013 gælder de skærpede regler dog for alle arbejdsudlejeaftaler. For mere information henvises til Accura Tax gæsteartikel. 9

12 Anja Staugaard Jensen Partner, Advokat Tlf Mobil: Marie Louise Hansen Advokat Tlf Mobil: Mette Søderlund Christensen Advokat Tlf Mobil: Maria Bukdahl Rukjær Advokatfuldmægtig Tlf Mobil: Afshin Berahmand Legal Trainee Tlf Kontakt Tuborg Boulevard Hellerup/Cph. Denmark CVR no Phone Fax accura.dk

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk Maj 2012 HR Jura Accuras nyhedsbrev omhandler denne gang de nyligt foretagne lovændringer af ferieloven og sygedagpengeloven, der henholdsvis vedrører medarbejderes ret til erstatningsferie samt arbejdsgiverens

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekrutterings vanskeligheder Stor personaleomsætningshastighed kan være et problem. Der

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen 6 200.000 kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni 2014. i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66

Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni 2014. i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66 Tilkendegivelse meddelt den 23. juni 2014 i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66 HK/Privat som mandatar for A (advokat Jens Jakob Hartmann) mod FOA Fag og Arbejdes A-kasse (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-2014 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug)

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af overenskomst mellem

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde!

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde! Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde brugt internettet til private formål Århus Byrets dom af 21. maj 2013 Sag BS 9-827/2012 [person1] (advokat Tom Uldall Hansen) mod [virksomhed1]

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ANSÆTTELSESRET

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere