Budgetseminar 24. august 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetseminar 24. august 2017"

Transkript

1 Budgetseminar 24. august 2017

2 Program Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Ankomst og morgenkaffe Velkomst, v/ Borgmesteren Status på budgetbalancen, totalbudget mv. v/ Steen Andersen Besøg fra Arena Næstved, bestyrelsesformand Carsten Haurum og direktør Jakob Brixvold. Dialogmøde med MED Hovedudvalget Frokost inkl. MED Hovedudvalget Status på Arbejdsmarkedsområdet, herunder regionale vinkler v/ Torben Bahn Petersen Status på Campus-projektet og Ring Syd v/ Sven Koefoed-Hansen Status på Projekt Holmegaard v/ Kim Dawartz Kaffe og kage Gennemgang af resultatet af temaanalysen Tværgående samarbejde og helhedsorienteret sagsgang på socialområdet v/ Jakob Lundberg Direktionens fokuspunkter til efteråret 2017 v/ Rie Perry Politisk drøftelse af budgettet Middag

3 Den økonomiske politik Det strukturelle driftsoverskud på budgetterne skal årligt være på 175 mio. kr. Kommunens nettogæld (uden ældreboliger) skal årligt nedbringes, og i alt nedbringes med minimum 100 mio. kr. i perioden Kommunens gennemsnitslikviditet skal i denne byrådsperiode genopbygges til et minimumsniveau på 175 mio. kr. Skatten skal holdes i ro i forhold til det nuværende niveau Der skal arbejdes målrettet med effektiviseringer i hele kommunen. Der kan ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger til drift og anlæg Budgetforslaget overholder den økonomiske politik bortset fra det strukturelle overskud i 2020 og 2021 overholdes ikke (143 mio. kr. og 103 mio. kr.)

4 Budget Balancen til budgetseminaret: I mio. kr Balance ved starten af budgetlægningen -17,6 24,9-16,2-16,2-25,1 Indarbejdede ændringer -13,6-24,4 32,6 40,4 35,1 Balance til budgetseminaret ekskl. servicebufferpulje -31,2 0,5 16,4 24,2 10,0 Servicebufferpulje 30 Balance inkl. Servicebufferpulje -1,2 0,5 16,4 24,2 40,0 + = underskud og - = overskud

5 Resultatopgørelse, budget i kr., 2018-prisniveau Driftsindtægter: Skat/tilskud udligning Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Økonomiudvalg Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og psykiatriudvalget Omsorgsudvalget Børne- og skoleudvalget Kulturudvalget Teknisk udvalg Ejendomsudvalget Pris- og lønstigninger Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift (strukturel balance) = udgift/underskud og - = indtægt/overskud Der er ikke fald i de samlede driftsudgifter fra 18-19, trods 1% reduktion.

6 Resultatopgørelse, budget i kr., 2018-prisniveau Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Resultat af det skattefinansierede område Finansiering Optagne lån Afdrag på lån (langfristet gæld) Indskud i landsbyggefonden Øvrige finansforskydninger Finansiering i alt Samlet balance på det skattefinansierede område Resultat af det brugerfinansierede område samt ældreboliger Balance = udgift/underskud og - = indtægt/overskud Samlet underskud i de 4 år: 10 mio. kr. Gennemsnitlig underskud i de 4 år: 2,5 mio. kr.

7 Budgetudsigter Overskud i 2018, balance i 2019 og underskud i Fortsat lavt anlægsniveau Varige driftsudvidelser, vil give store balanceproblemer i de kommende år, men Råderumspulje på 15 mio. kr. kan anvendes Får vi finansieringstilskud/udligning fra 2019? Udgiftsvækst/tilgang af borgere på nogle områder, modsvares ikke af en tilpasning af serviceniveau og/eller omprioritering imellem områder

8 Budgetoverskridelser Budgetoverskridelser i regnskab 16 (uden for selvforvaltning): - Sundhed 2,3 mio. kr. - Børn og Unge 6,0 mio. kr. (nedbragt til 3,0 mio. kr. af udvalget) - Handicap og Psykiatri 2,0 mio. kr. - Dagpasning 2,8 mio. kr. (primært PA-elever) Nye forventede -budgetoverskridelser i budgetkontrol pr. 1/7-17 (uden for selvforvaltning): - Sundhed 2,3 mio. kr. - Psykiatri 4,7 mio. kr. - Handicap og Psykiatri 0,0 mio. kr. (efter overførsel af 23 mio. kr. fra ældreområdet) - Børn og Unge 7,3 mio. kr. - Trafik og Grønne områder 3,6 mio. kr. (Movia) - Ejendomme 1,0 mio. kr.

9 Anlægsniveauet i Næstved Regnskab Budget Ca. 175 mio. kr. under landsgennemsnit i hvert af årene I mio. kr i løbende priser i 2018-prisniveau Næstved har landets laveste anlægsudgifter pr. indbygger i kr. i forhold til kr. pr. indbygger.

10 Hvad er inde i balancen Nyt budget på finansieringsposterne - statsgarantital Finansieringsindtægterne er fratrukket 7 mio. kr. årligt, som er vores andel af MEP moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Forudsætning om en indtægt fra ekstraordinært finansieringstilskud på 75 mio. kr. i 2018; faldende med 2 mio. kr. årligt i lighed med de seneste 3 år, så der i 2019 er budgetteret med 73 mio. kr.; i mio. kr. og i mio. kr. Næstved Kommunes egne besluttede effektiviseringer på 1% i 2016 stigende til 4% i 2019, som det blev besluttet ved budgetlægningen i Forudsætning om lån på 30 mio. kr. i 2018, men faldende i overslagsårene, da det vurderes som vanskeligere at opnå lån med den forbedrede likviditet. I 2019 er budgetteret med 20 mio. kr. i lån; i 2020 med 15 mio. kr. i lån og i 2021 med 10 mio. kr. i lån.

11 Hvad er inde i balancen Nyt budget til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Nyt budget på arbejdsmarkedsområdet. Pulje til serviceudgifter til flygtninge på 10 mio. kr. i 2018 (fra budgetlægningen sidste år). Ændringer som følge af ny lovgivning Tekniske korrektioner, herunder regulering for demografi En anlægsramme som er identisk med anlægsrammen fra sidste års budget Fagudvalgenes omprioriteringer på driften Fagudvalgenes omprioriteringer på anlæg Servicebufferpulje på 30 mio. kr. i 2018

12 Hvad er inde i balancen Ændringer i kr. + = udgift; - = indtægt Tekniske ændringer drift (Affald mv.) Demografi Arbejdsmarked Aktivitetsbestemt medfinansiering Lov- og cirkulæreprogram mv Anlægsomprioritering imellem årene Nyt jordforsyningsbudget Skat Tilskud og udligning Øvrige finansieringsposter (renter, afdr.) Pris- og lønstigninger I alt

13 Hvad er ikkeinde i balancen Direktionens råderumspulje på 15 mio. kr. Udvalgenes ønsker Faktisk lånemulighed. Der er budgetteret med 30 mio. kr. i Vi har for 2018 søgt om lov til at låne 40 mio. kr. fra likviditetspuljen; 65 mio. kr. fra den ordinære lånepulje samt 20 mio. kr. fra pulje til strukturelle investeringer på de borgernære områder. Eventuelt særtilskud. Vi har søgt 20 mio. kr. Svar på ansøgning forventes ultimo august.

14 Serviceudgifter Servicerammen er interessant, fordi der er sanktioner mod kommunerne, hvis den overskrides Hvis landets kommuner tilsammen overskrider servicerammen så fratrækkes et tilsvarende beløb i kommunernes bloktilskud. Serviceudgifterne består af de fleste af driftsudgifterne, men uden overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering Teknisk serviceramme i 2018: Budgetforslag i 2018 til budgetseminar: Inkl. servicebufferpulje på 30 mio. kr. Overskud på rammen mio. kr mio. kr. 37 mio. kr.

15 Aktivitetsbestemt medfinansiering Udviklingen i udgifterne: 2013: 320,6 2014: 321,5 2015: 328,4 2016: 322,0 2017: 321,6 2018: 358,3 (sundhedsplatform, aldersdiff., efterreg. 17) 2018 er budgetteret på baggrund af KL sskøn. Kommunerne har fået finansiering til 22,1 mia. kr.

16 Arbejdsmarked Budget udarbejdet med udgangspunkt i forventet udgift i 2017 fra budgetkontrol pr. 1/7-17 Korrigeret med KL s skøn for konjunkturudvikling og lovændringer Suppleret med administrationens egne skøn på alle områder Administrationens eget skøn er 3,8 mio. kr. lavere end KL s fremskrivning. BEU anbefaler KL s skøn. Niveauet på arbejdsmarkedsudgifterne er i 2015: 75 mio. kr. over landsgennemsnittet 2016: 61 mio. kr. over landsgennemsnittet 2017: 61 mio. kr. over landsgennemsnittet 2018: 61 mio. kr. over landsgennemsnittet Når kommunens udgiftsniveau sammenlignes med de klynger af kommuner, som ligner Næstved mest, og når der sammenlignes med indekstal der er behovskorrigeret, ligger arbejdsmarkedsområdet midt i klyngen af kommuner og ikke væsentligt over landsgennemsnittet.

17 Arbejdsmarked Kontoområde Forventet regnskab 2017 (budgetkt. 1/7-17). KL Fremskrevet budget 2018 (2018-priser) Budget 2018 inkl. egne administr. Skøn Kontant- og udd. hjælp Integration (ekskl. grundtilskud) Kontantydelse Revalideringsydelse Førtidspension Ressourceforløb Jobafklaringsydelse Ledighedsydelse Driftsudgifter aktivering mv Løntilskud Jobrotation A. Budgetgaranti i alt Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Boligstøtte Personlige tillæg Ordinær uddannelse og vejl Grundtilskud (integration) Residual samlet B Øvrige overførsler i alt Residual andre pol. omr A + B i alt (arb. mark.) Forsikrede ledige Serviceudgifter Arbejdsmarkedsområdet i alt

18 Anlæg I kr Økonomiudvalget Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og psykiatriudvalget Omsorgsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kulturudvalget Teknisk udvalg Ejendomsudvalget I alt = udgift og - = indtægt Store overførsler fra 2017 til Ring Syd 30 mio. kr. -Campus/Parkeringshus 70 mio. kr.

19 Udvalgsønsker I kr. 1 Samlet budgetudfordring på handicapområdet Drift/ anlæg Udvalg Drift Omsorg Samlet budgetudfordring på Sundhed. Herudover forslag om at anvende 12 mio. kr. i overskud på KMF i Samlet budgetudfordring på Psykiatri 4 Fremrykning af nyt Sundhedscenter med 1 år Drift Sundhed Samlet budgetudfordring på Drift Psykiatri Anlæg Sundhed Afvikling af underskud ultimo 2017 Børn og Unge 6 Forventet underskud fra 2018 og frem på Børn og Unge anbringelser 7 Undervisning sikring af samme serviceniveau som i skoleåret 2017/2018 Drift Drift Drift Børn og Skole Børn og Skole Børn og Skole

20 Udvalgsønsker I kr. 8 Nedsættelse af lærernes undervisningsforpligtelse på 15 timer årligt (en halv lektion ugentligt) 9 Tilførsel af flere ressourcer til dagtilbudsområdet for at styrke kvaliteten af området 10 Ny ressourcetildelingsmodel til Center for Trafik og Ejendomme Drift/ anlæg Drift Drift Udvalg Børn og Skole Børn og skole Der er ikke sat beløb på ønsket Drift Økonomi til anlægsprojekter 11 Vederlagsstigning til politikere Drift Økonomi Ressource city Anlæg Økonomi Movia Drift Teknisk/byr ådet Udeservering Drift Teknisk Medlemskab af Fishing Zealand Drift Teknisk/ØK til Økonomiudvalget 16 Inspirationsliste til nye anlæg Anlæg Teknisk 17 Forhøjelse af ramme til arbejdsmarkedsområdet Drift Beskæftigelse

21 Likviditet Udviklingen vist ud fra budgettet som det ser ud til budgetseminaret: I mio. kr. Budgetårets balance (+ = underskud) Gennemsnitslikviditet ultimo året (+ = positiv likviditet) , , , , Indfrielse af leasingaftaler Birkebjergparken, 17 mio. kr. i 2017 og 110 mio. kr. i 2021

22 Likviditet Mio. kr. Likviditetsudvikling Daglig Likviditet - faktisk Daglig Likviditet - prognose Kassekreditreglen - Faktisk Kassekreditreglen - prognose Mio. kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prog Prog Prog Prog Prog Kassekreditsaldo

23 Næstved 2. kvt kr. pr. indb. Nr. 40

24 Gæld Udvikling i gælden: Gæld ultimo året , , ,9 Falder 133 mio. kr , , , , ,3 Opgørelsen er ekskl. Ældreboliger. Forskydninger i årene i lånoptagelse er indregnet.

25 Ansøgninger Vi har søgt Særtilskud, 20 mio. kr. budgetteret med 0 Lån likviditetspulje, 40 mio. kr. (10 årigt lån) budgetteret med 30 Lån ordinær pulje, 65 mio. kr. (25 årigtlån) budgetteret med 0 Lån strukturelle investeringer, 20 mio. kr. (25 årigtlån) budgetteret med 0 Vi forventer svar inden udgangen af august

26 Skat og tilskud Er meget afhængig af kommunens befolkningstal I statsgarantien benyttes Danmarks statistiks befolkningsprognose. Vores egen befolkningsprognose er mere optimistisk Budgetteret med en mellemting. Nemlig vores egen befolkningsprognose + det sidste års vækst fra Danmarks statistiks prognose Dvs. vi har budgetteret med det mest realistiske bud

27 Udskrivningsgrundlag Faktisk/forventet udskrivningsgrundlag Statsgaranteret Udskrivningsgrundlag Forskel UG Forskel provenu, indkomstskat 25% Egen vækst UG 3,4% 2,1% 3,0% 3,1% 2,2% 3,4% Vækst på landsplan 4,7% 2,1% 4,3% 2,9% 2,5% 3,5% Forskel i %-point -1,3% 0,0% -1,3% 0,2% -0,3% -0,1%

28 Udskrivningsgrundlag Gevinst ved statsgaranti i kr Provenu indkomstskat Tilskud og udligning Netto provenu Regulering 3 år efter I alt inkl. efterreg =gevinst, -=tab

29 Direktionens råderumspulje Mio. kr SAO Sammenhængende Administrativ Opgaveløsning - Benchmark effektivisering af den administrative opgaveløsning - Optimering af arbejdsgange, brugerstyring - Optimering af arbejdsgange, mødebooking - Monopolbrug / salg af tidligere KMD-ejendomme - Udbud af kommunens løn- og økonomisystem 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 0,18 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 4, ,0 1,0 1,0 1,0

30 Direktionens råderumspulje Mio. kr Yderligere indkøbsbesparelser, 2,0 2,0 2,0 2,0 herunder øget brug af indkøbsaftaler, og fælles indkøbsorganisering - Tværgående puljer, mindreforbrug 2,3 2,3 2,3 2,3 på tjenestemandspensioner og forsikringer til tjenestemænd - Tværgående puljer, reduktion i budgettet til arbejdsskadeerstatninger 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt 15,0 11,0 11,0 11,0 Næste års råderumspulje -4,0-4,0-4,0

31 Hvad giver en skatteændring Indkomstskatten med 0,1 procent 13,2 13,7 14,2 14,7 Grundskyldspromillen med 1 promille 11,1 11,7 12,3 13,0 Dækningsafgiften af erhvervsejendomme med 1 promille 4,4 4,4 4,4 4,4 Kompensation/straf ved skattesænkning eller skatteforøgelse Indkomstskatten med 0,1 procent 9,9 6,8 7,1 3,7 0 Grundskyldspromillen med 1 promille 8,3 5,8 6,1 3,3 0 Dækningsafgiften med 1 promille 3,3 2,2 2,2 1,1 0 Frist for ansøgning om lov til at sætte skatten op uden sanktion er den 1. september. Der skal ikke ansøges til pulje for skattenedsættelser.

32 K4-nøgletal Figur 3.2 Indtægter pr. indbygger, budget 2017 =100 mio. kr. mindre end K4 =177 mio. kr. mindre end landet Skatteindtægterne afhænger dels af borgernes indkomst, men også af skatteprocenterne

33 K4-nøgletal

34 K4-nøgletal Kommunernes korrigerede ressourceforbrug på rapportens aktivitetsområder, Regnskab 2016 og kommunernes samlede udgiftsbehov og finansieringsmulighed, Budget 2017 Udgiftsniveau er ikke nødvendigvis lig med serviceniveau!

35 KLstrafiklys Udvikling i serviceudgifter fra B16 til B17 i procent Udvikling i serviceudgifterne R14til R16 i procent Gennemsnitligt skattefinansieretbruttoanlæg R14-R16 kr. pr. indb. Skattefinansieret anlæg i 2018 (BO 1 fra 2017) Næstved Landstal Dårligste kommune RØD Bedste kommune GRØN Næstveds placering (lavt tal = dårligt) -0,4-0,5-3,7 9,9 43-2,3-0,8-4,5 2, Driftsbalance kr. pr. indb. B Langfristet gæld kr. pr. indb. R Likviditet ultimo 1. kvt. 17 kr. pr. indb

36 Budgetkontrol i 2017 I forhold til bevillingerne: I mio. kr. Forventet regnskab 1. april Forventet regnskab 1. juli Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. juli Drift inkl selvforvaltning Anlæg Finansiering I alt Budgetteret kasseforbrug i 2017: 15 mio. kr. +=merudgift/underskud; -= mindreudgift/overskud.

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Direktionens budgetnotat til budget

Direktionens budgetnotat til budget Sagsnr. 00.30.00-Ø00-6-14 Dato 4-8-2014 Sagsbehandler Annette Wendt Direktionens budgetnotat til budget 2015-18 1. Resume Dette notat giver et overblik over, hvordan budgettet for 2015-18 ser ud på nuværende

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Dialogmøde Byrådet og HovedMED den 14. maj 2018

Dialogmøde Byrådet og HovedMED den 14. maj 2018 Dialogmøde Byrådet og HovedMED den 14. maj 2018 Aktuel økonomisk status, herunder Budgetstrategi 2019 Budgetkontrol 1/4-18 Regnskab 2017 Budgettemaer Program Kl. 17-17.30 Gennemgang af den aktuelle økonomiske

Læs mere

Direktionens budgetnotat. Beskrivelse af budgettet og dets forudsætninger, som det ser ud til budgetseminaret. 8. August 2017 Side 1 af 16

Direktionens budgetnotat. Beskrivelse af budgettet og dets forudsætninger, som det ser ud til budgetseminaret. 8. August 2017 Side 1 af 16 Direktionens budgetnotat 2018-2021 Beskrivelse af budgettet og dets forudsætninger, som det ser ud til budgetseminaret. 8. August 2017 Side 1 af 16 Indhold 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Hvad er

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Budget Torsdag den 5. april 2018 i Gl. Ridehus

Velkommen til borgermøde om Budget Torsdag den 5. april 2018 i Gl. Ridehus Velkommen til borgermøde om Budget 2019 Torsdag den 5. april 2018 i Gl. Ridehus Borgermøde den 5. april 2018 Formålet med dette borgermøde er: At give borgerne større indsigt i budgetprocessen At drøfte

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. april 2016

Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 07-04-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2016 for året 2016.

Læs mere

Direktionens budgetnotat. Beskrivelse af budgettet og dets forudsætninger, som det ser ud til budgetseminaret. 4. august 2016 Side 1 af 14

Direktionens budgetnotat. Beskrivelse af budgettet og dets forudsætninger, som det ser ud til budgetseminaret. 4. august 2016 Side 1 af 14 Direktionens budgetnotat 2017-2020 Beskrivelse af budgettet og dets forudsætninger, som det ser ud til budgetseminaret 4. august 2016 Side 1 af 14 Indhold 1. Indledning...3 2. Resume...3 3. Hvad er indarbejdet

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller ved udgangen af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Budgetkontrollen er inddelt i følgende seks afsnit: 1. Overordnet resultat

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 9-10-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2015 for året

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2014 Næstved Kommune er udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

BUDGETKONTROL Marts 2019

BUDGETKONTROL Marts 2019 BUDGETKONTROL Marts 2019 Indhold 1. Indledning...3 2. Overordnet resultat...3 3. Resultatopgørelse...4 4. Finansiering...5 5. Anlæg...5 6. Overførsler til 2020...5 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud...6

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2015

Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 6-8-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2015 for året 2015.

Læs mere

BUDGETKONTROL OKTOBER

BUDGETKONTROL OKTOBER BUDGETKONTROL OKTOBER 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Overordnet resultat...3 3. Resultatopgørelse...4 4. Finansiering...5 5. Anlæg...5 6. Overførsler til 2017...5 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud...6

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

BUDGETKONTROL APRIL 2017

BUDGETKONTROL APRIL 2017 BUDGETKONTROL APRIL 2017 Indhold 1. Indledning...3 2. Overordnet resultat...3 3. Resultatopgørelse...4 4. Finansiering...5 5. Anlæg...5 6. Overførsler til 2018...5 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud...6

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

BUDGETKONTROL April 2018

BUDGETKONTROL April 2018 BUDGETKONTROL April 2018 Indhold 1. Indledning...3 2. Overordnet resultat...3 3. Resultatopgørelse...4 4. Finansiering...5 5. Anlæg...6 6. Overførsler til 2019...6 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud...7

Læs mere

BUDGETKONTROL August 2018

BUDGETKONTROL August 2018 BUDGETKONTROL August 2018 Indhold 1. Indledning...3 2. Overordnet resultat...3 3. Resultatopgørelse...4 4. Finansiering...5 5. Anlæg...5 6. Overførsler til 2019...6 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud...7

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 Den 8. august 2014 Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller ved udgangen af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Denne budgetkontrol indeholder desuden det lovpligtige halvårsregnskab.

Læs mere

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder. BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige

Læs mere

Budgetseminar den 20. april 2017

Budgetseminar den 20. april 2017 Budgetseminar den 20. april 2017 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Kl. 14.45 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Sagsnr. 00.30.10-S00-5-16 Dato 6. februar 2017 Sagsbehandler Annette Wendt Budgetstrategi 2018-2021 1. Indledning De store beslutninger omkring fastlæggelse af serviceniveau og den grundlæggende prioritering

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2016-2019 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2015 (2016-2018), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

BUDGETKONTROL Oktober 2017

BUDGETKONTROL Oktober 2017 BUDGETKONTROL Oktober 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overordnet resultat... 3 3. Resultatopgørelse... 4 4. Finansiering... 5 5. Anlæg... 5 6. Overførsler til 2018... 6 6.1 Selvforvaltningsoverskud

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 - side 1 Afsnit 11 - side 2 er på trafiklysnøgletal 2018 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2018 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2016 til teknisk

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Opfølgning på budgetforlig for 2017

Opfølgning på budgetforlig for 2017 Opfølgning på budgetforlig for 2017 Budgetforliget indeholder en række mål, som der følges op på i dette dokument. Opfølgningen sker ud fra nedenstående skala. Opfølgning i 2017 Resultatet forventes nået.

Læs mere