Budgetkontrol pr. 1. juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkontrol pr. 1. juli 2014"

Transkript

1 Den 8. august 2014 Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller ved udgangen af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Denne budgetkontrol indeholder desuden det lovpligtige halvårsregnskab. Overordnet resultat Det oprindelige budget 2014 er vedtaget med en kasseopbygning på 67 mio. kr. Resultatet af budgetkontrollen er et forventet likviditetsforbrug på 35 mio. kr. i Dermed forventes der nu en kasseopbygning på 32 mio. kr. i år. Nedenstående resultat er opgjort i forhold til det oprindelige budget. De enkelte ændringer for drift og anlæg kan se i tabel 1. Resultatet af finansiering er i tabel 1 opdelt på skat/tilskud/udligning, optagne lån, renter og afdrag på lån mv. Likviditetsforbruget skyldes: 1/7-14 1/4-14 Drift -26,9 mio. kr. -28,5 mio. kr. Anlæg 40,5 mio. kr. 25,0 mio. kr. Finansiering 21,0 mio. kr. 30,5 mio. kr. I alt 34,6 mio. kr. 27,0 mio. kr. Likviditetsforbruget er lidt højere end vurderingen ved budgetkontrollen pr. 1/4-14. Hovedresultatet af budgetkontrollen pr. 1. juli 2014 er at der forventes et mindreforbrug på driftsudgifterne på 27 mio. kr. Der forventes et stort forbrug af anlægsoverførslerne fra 2013 på 41 mio. kr. Der forventes mindreindtægter på finansiering på ca. 21 mio. kr. Herudover forventes det samlede korrigerede budget overholdt (se tabel 1). 1

2 Resultatopgørelse Resultatopgørelsen giver et overblik over det forventede regnskab samt hvor meget det vil afvige fra det oprindelige budget og fra det korrigerede budget. Tabel 1: Resultatopgørelse Resultatopgørelse Driftsindtægter Oprindeligt Budget Korrigeret Forbrug Budget Forventet regnskab Afvigelse til oprindeligt budget Afvigelse til korrigeret budget Skat/tilskud udligning Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) 0 0 Økonomiudvalg Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Omsorgsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kulturudvalget Teknisk Udvalg Ejendomsudvalget Beredskabskommissionen Nettodriftsudgifter i alt Renter (ekskl. ældreboliger) Resultat af ordinær drift Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Kvalitetsfond Øvrig anlæg Anlæg i alt Resultat af skattefinansierede område Optagne lån Afdrag på langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) Indskud i landsbyggefonden Øvrige finansforskydninger Samlet balance på det skattefinansierede område Resultat af det brugerfinansierede område Resultat af Ældreboliger Resultat i alt Ann. Afvigelsen mellem forbrug og forventet regnskab under optagne lån skyldes overførsel af lån fra 2013 som er indregnet i likviditetsprognosen. Der forventes også overførsel af lån til Afvigelse i forhold til oprindeligt budget eller i forhold til korrigeret budget I resultatopgørelsen er opgjort om vi bruger flere penge end der oprindeligt er budgetteret med, men også om vi bruger flere penge end det korrigerede budget. Begge opgørelsesmetoder er relevante, men til hvert sit formål. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget viser om vi bruger mere eller mindre af kassebeholdningen end planlagt. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget viser om vi overholder de bevillinger, som byrådet har givet. Servicerammen I forhold til servicerammen forventes der mindreudgifter på 22 mio. kr. Alle driftsudgifter på nær politikområderne arbejdsmarked og ældreboliger samt aktivitetsbestemt medfinansiering er omfattet af servicerammen. Den primære årsag til mindreforbruget er mindreudgifter til offentlig transport (Movia) og tværgående puljer (barselspulje og fleksjobs). Overskrider 2

3 landets kommuner tilsammen servicerammen bliver kommunerne straffet ved at få reduceret bloktilskuddet. Der er intet, der tyder på at landets kommuner under ét vil overskride servicerammen i år. I de efterfølgende tabel 2 og 3 specificeres budgetkontrollen ned på politikområder. I tabellerne 2 og 3 er alene anført forskellen til henholdsvis det oprindelige budget og til det korrigerede budget. Budgettets størrelse på det enkelte udvalgsområde kan ses i resultatopgørelsen. Tabel 2: Budgetkontrol i forhold til det oprindelige budget for 2014 I kolonne A vises hvis der er en budgetafvigelse på et politikområde ud fra uændrede aktivitetsniveau. Afvigelsen kan både være et positivt tal, så forventes der merudgifter og er det et negativt tal forventes der mindreudgifter. I kolonne B vises de nye tiltag, der foreslås iværksat for at fjerne budgetproblemet. I kolonne C vises om der er peget på tilstrækkeligt med besparelser. Er der et positivt beløb i kolonne C forventes der et merforbrug efter besparelser, er tallet negativt forventes der mindreudgifter. 3

4 Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 Anm. Positive tal er merudgifter og negative tal er mindreudgifter. 4

5 Samlet forventes der at blive brugt 34,6 mio. kr. mere end der er budgetteret med. Det er oprindeligt budgetteret med et overskud på 67 mio. kr. Den nye vurdering peger på en forventet kasseopbygning på 32 mio. kr. Det samlede resultat af budgetkontrollen viser, at der forventes et mindreforbrug på 26,9 mio. kr. på driftsbudgetterne i forhold til de oprindelige budgetter. Det er primært Fælles formål (tværgående puljer), Arbejdsmarked og Trafik, der forventer mindreforbrug. Denne vurdering svarer stort set til vurderingen fra årets første budgetkontrol. Selvforvaltningsvirksomhederne forventer at bruge 6 mio. kr. af deres opsparing fra tidligere år. Det skal modsvares af selvforvaltningsbufferpuljen på 9,8 mio. kr., hvilket medfører mindreudgifter på 3,8 mio. kr. Selvforvaltningsvirksomhedernes vurdering af ændringen af overførslerne kan ses i tabel 2, kolonne A under de enkelte politikområder. På anlægsområdet forventes der merudgifter på 40,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes et forventet forbrug af godt halvdelen af anlægsoverførslerne fra De samlede anlægsoverførsler var på 73 mio. kr. De forventes nu nedbragt med 40,5 mio. kr. i løbet af Ved den første budgetkontrol var vurderingen at der blev brugt 25 mio. kr. af anlægsoverførslerne i Vurderingen af anlægsforbruget er under forudsætning om, at der droppes anlægsudgifter for 7,3 mio. kr. i år og overføres for 29 mio. kr. til 2015 (se yderligere i afsnittet om anlæg). På Finansiering (kommunens indtægter, skat, tilskud mv.) forventes der mindreindtægter på 21 mio. kr. Det skyldes primært en tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet vedr på 16 mio. kr. Herudover er der merudgifter på 7 mio. kr. til afvikling af kommunens deltagelse i Geodatacentret. Ved den første budgetkontrol var der forventede mindreindtægter på 30 mio. kr. Forbedringen siden den første budgetkontrol skyldes, at kommunerne ikke bliver trukket i bloktilskud for den faldende ledighed, og dermed færre udgifter på arbejdsmarkedsområdet. Tabel 3: Budgetkontrol i forhold til korrigeret budget 2014 Resultatet af budgetkontrollen fra tabel 2, hvor det blev holdt op imod det oprindelige budget, skal også ses i sammenhæng med tidligere afgivne bevillinger og overførte over- eller underskud fra Budgettet er korrigeret med de besluttede bevillingsændringer. Det er dels overførte underskud fra 2013 på politikområderne uden deres selvforvaltningsvirksomheder, anlægsoverførsler fra 2013 og selvforvaltningsvirksomhedernes overførte resultat fra Kolonne A (restafvigelse) svarer til resultatet af tabel 2. Kolonne B viser de afgivne bevillinger, dels fra første budgetkontrol og dels bevillinger fra denne budgetkontrol. Kolonne C viser overførte driftsunderskud fra 2013 og overførte selvforvaltningsoverskud og underskud fra Kolonne A og D - = mindreforbrug, + = merforbrug Kolonne B - = tillægsbevilling, tilført området, + = tillægsbevilling, trukket fra området Kolonne C - = overført overskud, + = overført underskud 5

6 6

7 Resultatet af budgetkontrollen viser et samlet mindreforbrug på 38 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget på driftsbudgettet er ca. 26 mio. kr. efter at der er taget højde for overførte over- og underskud samt bevillinger. Selvforvaltningsvirksomhedernes over- og underskud forventes reduceret med 6 mio. kr. i år, hvorefter der forventes overført et overskud på 37 mio. kr. til De overførte underskud på den øvrige drift nedbringes med 23 mio. kr., så der kun er underskud på 21 mio. kr. til at overføre til Det er primært Trafik og Grønne områder (vintervedligeholdelse), der nedbringer underskuddet. Likviditet Denne budgetkontrol peger på et likviditetsforbrug på 35 mio. kr. Der er oprindeligt budgetteret med en likviditetsforøgende på 67 mio. kr. i år. Likviditetsforbruget skyldes et forventet forbrug af cirka halvdelen af anlægsoverførslerne fra 2013 i år. Den seneste likviditetsprognose peger på en likviditet på -145 mio. kr. ved udgangen af året, og en gennemsnitslikviditet på mellem 60 og 80 mio. kr. Likviditeten er i øjeblikket på et lavpunkt på 45 mio. kr. Anlæg Administrationen har gennemgået det oprindelige anlægsbudget og de overførte anlægsbudgetter fra 2013 med henblik på at udpege projekter, der enten kan droppes eller overføres til Formålet med denne ekstra grundige gennemgang af anlægsbudgettet har været at passe på kommunens anstrengte likviditet. Udgangspunktet har været at udpege projekter, hvor der ikke er lavet bindende aftaler eller igangsat arbejdet med projektet. Herudover er der udpeget rådighedsbeløb (faste årlige beløb), der enten ikke kan nå at blive brugt i år, eller hvor der er et tilsvarende rådighedsbeløb til næste år. Nogle af anlægsprojekterne har været behandlet i udvalgene, men er ikke igangsat endnu. Resultatet af gennemgangen er, at det anbefales at droppe projekter for 7,3 mio. kr. og at der overføres/udskydes anlægsprojekter til 2015 for 29 mio. kr. Dette vil medføre at de resterende 37 mio. kr. af anlægsoverførslerne fra 2013 bruges i år. De projekter, der foreslås droppet i 2014 er: - Incitamentspuljen 0,065 mio. kr. - APV, skoler 1 mio. kr. (forventes afsat i 2015) - Campus, 5,1 mio. kr. (forventes afsat på konkrete projekter i ) - Diverse renoveringer på kulturområdet 0,057 mio. kr. - Vådområdeprojekter netto 0,5 mio. kr. - PWS Orionvej 0,6 mio. kr. De projekter, der foreslås udskudt/overført til 2015 er: - Jordforsyning, Ølsevej, Sandby 0,5 mio. kr. - Anlægsarbejder, ældreområdet 1,9 mio. kr. - Projektering af sundhedscenter 0,3 mio.kr. - Inventar til Næstved Madservice 0,2 mio. kr. - APV, dagpasning, 0,7 mio. kr. - Renovering af Susålandets skole, 6 mio. kr. - Kultur og forsamlingshuse, 2 mio. kr. - LAG-projekter, 2,8 mio. kr. - Erhverv, Maglemølle, 1 mio. kr. - Renovering af Skomagerrækken, 2 mio. kr. - Sortpletarbejde, 1 mio. kr. - Trafiksanering, Nygårdsvej 0,6 mio. kr. - Østlig fordelingsvej 6 mio. kr. - Ring Syd, 3 mio. kr. - Digital byggesagsarkiv, 1 mio. kr. 7

8 Det bør sikres, at der er råderum til at gennemføre de overførte anlægsprojekter for ca.30 mio. kr. i 2015, udover det nye anlægsbudget for Kommentarer til resultatet pr politikområde (se også talopstilling i bilag 1) Finansiering Der forventes en samlet mindreindtægt på cirka 21 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt en afregning af beskæftigelsesbidraget for 2013 på 16,5 mio. kr. Herudover er der merudgifter til afvikling af Geodatacentret. Til gengæld forventes der merindtægter på renter af likvide aktiver på 2 mio. Kr., momsindtægter på 2 mio. kr. og renter af lån til betaling af ejendomsskatter med 3,7 mio. Kr. Politikere Der forventes merudgifter på 0,5 mio. kr. til politikere. Det er primært honorarer, kontingent og abonnementer. Der er indregnet stigende udgifter til honorarer, som følge af en lovændring. Udgifterne er finansieret af øget bloktilskud (lov og cirkulæreprogram). Fælles formål (administration) Der forventes samlede mindreudgifter på 4 mio. kr. Det skyldes primært et forventet mindreforbrug på barselspuljen på 2,9 mio kr. Herudover er der mindreforbrug på fleksjobpuljerne på 2 mio. kr. Der forventes mindreindtægter på byggesagsgebyrer på 0,6 mio. kr. og administrationsgebyrer på 0,4 mio. kr. De forventede besparelser på tværgående kørsel på 2 mio. kr., er foreløbig nedjusteret med 0,8 mio kr. Der forventes mindreudgifter til elever på 1,4 mio. kr. IT Underskuddet fra 2013 på 1,1 mio. kr. forventes nedbragt med 0,5 mio. kr. Det skyldes primært mindreudgifter til SBSYS journaliseringssystem på 0,7 mio. kr. Arbejdsmarked og Førtidspension Der forventes samlede mindreudgifter på 10 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det er lidt mindre end ved den første budgetkontrol, hvor det var 13 mio. kr. Mindreudgifterne er primært på sygedagpenge, førtidspension og forsikrede ledige. Mindreudgifter til forsikrede ledige neutraliseres ved en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 4,8 mio. kr., som trækkes fra området. Herudover er der ændringer i love mv., som medfører en reduktion af budgettet på 2,6 mio. kr. På landsplan forventes mindreudgifter på 2,3 mia. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det svarer til 33 mio. kr. i Næstved. Kommunen har dog budgetteret med en reduktion på 10 mio. kr. som følge af kontanthjælpsreformen i det oprindelige budget. Næstved Kommunes budgetkontrolresultat er sammenlignet med landsvurderingerne: Forventede mindreudgifter på landsplan Allerede budgetteret effekt af kontanthjælpsreformen Budgetkontrolvurdering pr. 1/7-14 Forskel på landskøn og Næstveds skøn 33 mio. kr. -10 mio. kr. -10 mio. kr. 13 mio. kr. Hvis Næstveds udvikling på Arbejdsmarkedsområdet skulle følge landsforventningerne, skulle udgifterne falde med yderligere 13 mio. kr. i Næstved. Det er dog vurderingen at Næstveds budget til arbejdsmarkedsområdet oprindeligt blev lagt i den ambitiøse ende, hvilket gør det mere vanskeligt at præstere samme fald i udgifterne, som på landsplan. 8

9 Der henvises til det vedlagte notat for yderligere bemærkninger på området. Sundhed Der forventes merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 5,7 mio. kr. Merforbruget svarer til kommunens efterregulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering for Efterreguleringen tilføres sundhedsområdet til finansiering af merudgifterne i Psykiatri Underskuddet fra 2013 på 1 mio. kr. forventes neutraliseret i år. Ældre Der forventes en stor stigning i antallet af visiterede timer, svarende til minimum 10 mio. kr. Der udarbejdes en nærmere analyse af stigningen, herunder hvilke tiltag der kan iværksættes for at reducere stigningen. Analysen fremlægges til budgetkontrollen pr. 1. oktober. Herudover er der udgifter på grund af huslejetab og mindreindtægter for salg af pladser. Merudgifterne og mindreindtægterne forventes at kunne finansieres inden for området i år, blandt andet ved mindreudgifter til rehabilitering og mindreudgifter fra Det stigende antal visiterede timer bliver en udfordring for området fra Handicap og psykiatri Det overførte underskud på 7,9 mio. kr. fra 2013 forventes ikke nedbragt i år. Budgetudfordringerne fra den første budgetkontrol på 4 mio. kr. forventes forøget med 1,7 mio. kr. ved denne budgetkontrol. Finansieringen af budgetudfordringer fra den første budgetkontrol blev besluttet i forbindelse med den første budgetkontrol. De nye budgetudfordringer på 1,7 mio. kr. forslås løst ved en ny servicedeklarationer til særligt tilrettelagt uddannelse (STU), samt visitering af færre forlængelser af sager. Herudover er der en ændring i periodiseringen af udgifterne mellem årene, som medfører en stigning i de skønnede merudgifter på 5 mio. kr. Det vurderes at merudgifterne ikke kan nå at blive hentet i år, så det nye overførte underskud til 2015 forventes at blive ca. 12,9 mio. kr. Børn og unge Det overførte underskud på 5,8 mio. kr. fra 2013 forventes ikke nedbragt i år. De skønnede budgetudfordringer fra den første budgetkontrol på ca. 5 mio. kr., vurderes nu nedjusteret til 2,4 mio. kr. Den nye lavere budgetudfordring forventes løst ved færre anbringelser, svarende til mindreudgifter på 2,4 mio. kr. Dagpasning Der er overført et underskud på pædagogiske assistent elever på 3 mio. kr. fra Underskuddet forventes nedbragt med 1 mio. kr. i år, som følge af en finansieringsmodel, hvor virksomhederne betaler lidt for st have eleverne. Det samlede underskud forventes afviklet senest i Budgetudfordringer fra den første budgetkontrol på søskenderabat og fripladser er finansieret af virksomhederne. De nye tværgående rammereduktioner finansieres også af virksomhederne. Det bliver dig ikke nødvendigt at reducere virksomhederne yderligere, idet de skønnede merudgifter til søskenderabat og fripladser nu vurderes lidt mindre end ved den første budgetkontrol. Undervisning Der forventes merudgifter til søskenderabat og fripladser på 1,4 mio. kr. Herudover forventes merudgifter på 3,9 mio. kr. til privatskoler samt andel af de tværgående rammebesparelser på 1,5 mio. kr. Merudgifterne forventes modsvaret af mindreudgifter til særligt dyre specialelever, regulering af elever pr. 5/9 samt kørsel. 9

10 Kultur og Fritid Områdets andel af rammebesparelserne udgør 0,3 mio. kr. De foreslås kompenseret ved en reduktion på lokaletilskud og tilskud til kulturaktiviteter. Planlægning og erhverv Der forventes merudgifter til drift af FAB House på 0,1 mio. kr. Merudgifterne skal finansieres inden for området. Natur, Vand og Miljø Der forventes et overskud på 1,5 mio. kr. på indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse. Overskuddet forventes overført til Trafik og Grønne områder Der forventes et mindreforbrug på ca. 15 mio. kr. i år. Det skyldes tilbagebetalinger fra Movia på 12,3 mio. kr. og mindreudgifter på 3 mio. kr. til vejafvandingsbidrag. Der forventes til gengæld merudgifter på 2 mio. kr. til flextur. Udgifterne til flextur har været kraftigt stigende siden efteråret Det samlede mindreforbrug på 15 mio. kr. anvendes til at nedbringe vintervedligeholdelsesunderskuddet fra Underskuddet vil ved udgangen af året være nede på knapt 8 mio. kr. Ejendomme Budgetudfordringerne fra den første budgetkontrol på 3,4 mio. kr. kompenseres ved en reduktion på 2,3 mio. kr. af udvendig vedligeholdelse og øvrige omprioriteringer på 1,1 mio. kr. Der er nye budgetudfordringer på 0,2 mio. kr., som foreslås finansieret af budgettet til den udvendige vedligeholdelse. Indstillingspunkter: Administrationen indstiller, At der bortfalder anlægsprojekter for kr. i Incitamentspuljen kr. - APV, skoler kr. - Campus, kr. - diverse renovering på kulturområder kr. - Vådområdeprojekter netto mio. kr. ( kr. i udgifter og mio. kr. i indtægter) - PWS Orionvej kr. At der udskydes anlægsprojekter for kr. til Jordforsyning, Ølsevej, Sandby kr. - Anlægsarbejder, ældreområdet kr. (inge og kitt mandag) - Projektering af sundhedscenter kr. - Inventar til Næstved Madservice kr. - APV, dagpasning, kr. - Renovering af Susålandets skole, kr. - Kultur og forsamlingshuse, kr. - LAG-projekter, kr. 10

11 - Erhverv, Maglemølle, kr. - Renovering af Skomagerrækken, kr. - Sortpletarbejde, kr. - Trafiksanering, Nygårdsvej kr. - Østlig fordelingsvej kr. - Ring Syd, kr. - Digital byggesagsarkiv, kr. At der gives en bevilling på kr. til tab på ungdomsboliger At godkende ændringer af anlægsbevillinger jf. bilag 5 At der gives generel dispensation til selvforvaltningsvirksomhederne til at have større overskud end 3%. Gældende for både skolernes overførsler pr og øvrige virksomheders overførsel pr At de udgiftsneutrale bevillingsændringer fra bilag 3 godkendes At fagudvalgenes kompenserende besparelser tages til efterretning a. ny servicedeklartion for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og visitering af færre forlængelser af sager med samlet besparelse på kr. b. besparelse på udvendig vedligeholdelse på kr. c. reduktion af lokaltilskud på kr. d. faste tilskud kulturaktiviteter reduceres med kr. At halvårsregnskabet godkendes Bilag 1 specifikation af budgetkontrollen pr. politikområde: Bilag 2 bemærkninger/noter pr. politikområde Bilag 3 udgiftsneutrale ændringer Bilag 4 budgetkontrol på anlægsbudgettet Bilag 5 - ændringer af anlægsbevillinger Bilag 6 - Oversigtstabel på Arbejdsmarked Bilag 7 uddybende bemærkninger på Arbejdsmarked Bilag 8 Obligatorisk bilag halvårsregnskab regnskabsopgørelse Bilag 9 Opfølgning på Direktionens strategiplan Bilag 10 Opfølgning på budgetforliget for

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller ved udgangen af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Budgetkontrollen er inddelt i følgende seks afsnit: 1. Overordnet resultat

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

BUDGETKONTROL APRIL 2017

BUDGETKONTROL APRIL 2017 BUDGETKONTROL APRIL 2017 Indhold 1. Indledning...3 2. Overordnet resultat...3 3. Resultatopgørelse...4 4. Finansiering...5 5. Anlæg...5 6. Overførsler til 2018...5 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud...6

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGETKONTROL Marts 2019

BUDGETKONTROL Marts 2019 BUDGETKONTROL Marts 2019 Indhold 1. Indledning...3 2. Overordnet resultat...3 3. Resultatopgørelse...4 4. Finansiering...5 5. Anlæg...5 6. Overførsler til 2020...5 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud...6

Læs mere

BUDGETKONTROL OKTOBER

BUDGETKONTROL OKTOBER BUDGETKONTROL OKTOBER 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Overordnet resultat...3 3. Resultatopgørelse...4 4. Finansiering...5 5. Anlæg...5 6. Overførsler til 2017...5 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud...6

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGETKONTROL August 2018

BUDGETKONTROL August 2018 BUDGETKONTROL August 2018 Indhold 1. Indledning...3 2. Overordnet resultat...3 3. Resultatopgørelse...4 4. Finansiering...5 5. Anlæg...5 6. Overførsler til 2019...6 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud...7

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

BUDGETKONTROL OKTOBER

BUDGETKONTROL OKTOBER BUDGETKONTROL OKTOBER 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overordnet resultat... 3 3. Resultatopgørelse... 4 4. Finansiering... 5 5. Anlæg... 5 6. Overførsler til 2016... 6 6.1 Selvforvaltningsoverskud

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

BUDGETKONTROL Oktober 2017

BUDGETKONTROL Oktober 2017 BUDGETKONTROL Oktober 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overordnet resultat... 3 3. Resultatopgørelse... 4 4. Finansiering... 5 5. Anlæg... 5 6. Overførsler til 2018... 6 6.1 Selvforvaltningsoverskud

Læs mere

BUDGETKONTROL April 2018

BUDGETKONTROL April 2018 BUDGETKONTROL April 2018 Indhold 1. Indledning...3 2. Overordnet resultat...3 3. Resultatopgørelse...4 4. Finansiering...5 5. Anlæg...6 6. Overførsler til 2019...6 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud...7

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

BUDGETKONTROL JULI 2015

BUDGETKONTROL JULI 2015 BUDGETKONTROL JULI 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overordnet resultat... 3 3. Resultatopgørelse... 4 4. Finansiering... 5 5. Anlæg... 6 6. Overførsler til 2016... 6 6.1 Selvforvaltningsoverskud og

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

3. BUDGETKONTROL 2018

3. BUDGETKONTROL 2018 3. BUDGETKONTROL 2018 Indhold 1. Indledning...3 2. Overordnet resultat...3 3. Resultatopgørelse...4 4. Finansiering...5 5. Anlæg...6 6. Overførsler til 2019...6 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud...7

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BUDGETKONTROL JULI 2017

BUDGETKONTROL JULI 2017 BUDGETKONTROL JULI 2017 Indhold 1. Indledning...3 2. Overordnet resultat...3 3. Resultatopgørelse...4 4. Finansiering...5 5. Anlæg...5 6. Overførsler til 2018...5 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud...6

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

BUDGETKONTROL APRIL 2016

BUDGETKONTROL APRIL 2016 BUDGETKONTROL APRIL 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Overordnet resultat...3 3. Resultatopgørelse...4 4. Finansiering...5 5. Anlæg...5 6. Overførsler til 2017...5 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud...6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2014 Næstved Kommune er udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Bilag 1. Indstilles bevilget

Bilag 1. Indstilles bevilget Bilag 1 Ændrede budgetforudsætninger og indstillede bevillingsændringer (se uddbyende noter i bilag 2 ud for hver budgetændring er der henvisning til notenummer, hvis der er yderligere beskrivelse i noter)

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER PR Sag nr.: Byråds-dato Sag nr. Beskrivelse Netto-merudg. Beskrivelse

OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER PR Sag nr.: Byråds-dato Sag nr. Beskrivelse Netto-merudg. Beskrivelse OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr. 31.12.2017 OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER PR. 31.12 2017 Sag nr.: Byråds-dato Sag nr. Beskrivelse Netto-merudg. Beskrivelse 22.11.2016 192 Posthusparkering, kompensation/salg

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere