PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder"

Transkript

1 PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder

2

3 Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g Administrativ ledelse. Faglig ledelse Succeskriterier Beberne i teamet får hele døgnet den pleje, msrg, aktivitet g praktisk bistand, sm de har krav på i henhld til kvalitetsstandarden. Der ydes en ensartet g høj faglig kvalitet i teamet. Ydelserne i teamet leveres med et frebyggende, trænende g aktiverende sigte. Beberne g de pårørende plever at være delagtiggjrt i beslutningsprcesser mkring beberen g der sker en løbende frventningsafstemning. Der er skabt tid g rum fr et gdt læringsmiljø i teamet. Teamlederen bliver af vres samarbejdspartnere plevet sm knstruktiv, psitiv g fagligt dygtig. Opgaver g ansvar Faglig planlægning Er ansvarlig fr løbende at have verblik ver den enkelte bebers behv fr pleje, msrg, aktiviteter g praktisk bistand ver hele døgnet (på grundlag af visitatin g løbende tilbagemeldinger fra kntaktpersn/persnalet) g på det grundlag sikrer sig, at de rigtige medarbejderkmpetencer er til stede i teamet. Er ansvarlig fr, at teamets ressurcer g medarbejdernes evner anvendes rigtigt i frhld til bebernes behv. Skal uddelegere pgaver g ansvar fr bebernes pleje til medarbejderne. Har ansvaret fr, at der løbende er kntakt med hspitalet under en bebers sygehusindlæggelse g at de frpligtelser, sm Egeb har i frbindelse med et udskrivningsfrløb, pfyldes. Har ansvaret fr, at det gde terminale frløb g kmplicerede frløb i almindelighed planlægges i samarbejde med de pårørende g den praktiserende læge (g andre relevante samarbejdsparter). Faglig kvalitetssikring Har ansvaret fr, at beberne hele døgnet får den pleje, msrg, aktivitet g praktisk bistand, sm de er visiteret til. Har ansvaret fr, at de leverede ydelser lever p til lvgivningsmæssige krav g det fastlagte serviceniveau jvf. Kvalitetsstandard. Har ansvaret fr, at der sker en rettidig g kvalificeret anmdning m revisitatin, hvis det vurderes, at beberens behv har ændret sig. Har ansvaret fr, at audits gennemføres på kvalificeret vis g ud fra gældende retningslinjer. Gennemførelsen af audits kan på nær fr medicinmrådet ud fra en knkret vurdering af medarbejdernes kmpetencer delegeres. Skal følge p på resultaterne af gennemførte audits i samarbejde med den sygeplejefaglige knsulent. 1

4 Har ansvaret fr, at der løbende følges p på alle relevante ledelsesinfrmatiner m den faglige kvalitet af plejen m.v. g på infrmatiner m beberne g de pårørendes plevelse af kvaliteten. Ansvarlig fr systematisk kmpetenceudvikling af medarbejderne Arbejder strategisk med kmpetenceudvikling i teamet. Er ansvarlig fr, at medarbejdernes kmpetencer systematisk g kntinuerligt afdækkes g behvet kmpetenceudvikling vurderes. Supprtteamet g den sygeplejefaglige knsulent er bidragsydere til kmpetenceafdækningen. Er ansvarlig fr, at Kmpetencejurnalen altid er pdateret i frhld til egne medarbejdere. Ændringer i medarbejdernes kmpetencer videregives til den ansvarlige fr Kmpetencejurnalen. Er ansvarlig fr, at der fr den enkelte medarbejder bliver pstillet mål fr det iværksatte træningsfrløb g at der følges p på målpfyldelsen. Supprtteamet udfylder træningspapir g er ansvarlig fr gennemførelsen. Er ansvarlig fr, at medarbejdernes træningsfrløb planlægges så de får tid g rum til læring i den daglige pgaveløsning g at medarbejderne inddrages i planlægningen. Skal stimulere til transfertræning i den daglige pgaveløsning g gennem en anerkendende tilgang bidrage til, at medarbejderne har tiltr til egne evner g har lyst til at lære. Samarbejde med bebere/pårørende Har ansvaret fr, at kntaktpersner g persnalet får etableret g vedligehlder et gdt samarbejde med bebere g pårørende. Er ansvarlig fr, at relevante møder med bebere g pårørende planlægges g afhldes. Har ansvaret fr, at nye bebere får et gdt indflytningsfrløb i verensstemmelse med de fastlagte retningslinjer. Har ansvaret fr etablering af kntaktpersnrdning (nye bebere) g at den vedligehldes. Har ansvaret fr, at gældende regler m beberinddragelse g bebernes retssikkerhed verhldes (bl.a. retssikkerhedslven g frvaltningslvens krav m tavshedspligt m.v.). Samarbejdsrelatiner med visitatin g andre parter Har ansvaret fr, at der er et gdt g knstruktivt samarbejde med visitatinen mkring visitatin/revisitatin af ydelsespakker/specialpakker. Skal bidrage til, at teamets medarbejdere har et generelt gdt samarbejde med alle relevante eksterne samarbejdspartnere (fx sygehus g praktiserende læger). Persnaleledelse Succeskriterier Teamlederen tager ikke kun ansvar fr eget team, men tager gså et medansvar fr hele Egeb. Teamlederen skaber ptimale arbejdsmiljøfrhld i teamet.. Teamlederen udøver ledelse i dialg med medarbejderne g sikrer medindflydelse. Teamlederen er anerkendende i sin tilgang. Teamlederen medvirker til at skabe medledende teams på Egeb. 2

5 Teamlederen anvender sine ressurcer på faglig ledelse g persnaleledelse. Teamlederen sikrer en høj effektivitet g fleksibilitet gennem dispnering g arbejdsplanlægning, herunder en mkstningsbevidst anvendelse af persnaleressurcerne. Opgaver g ansvar Persnaleledelse Har fået delegeret arbejdsgiveransvaret fr sit team i frhld til arbejdsmiljølvgivningen g har dermed ansvaret fr, at alle gældende arbejdsmiljøregler verhldes i teamet. Har ansvaret fr, at elever bliver en del af praksisfællesskabet i teamet g løbende får tildelt relevante pgaver i frhld til de pstillede læringsmål. Skal gennemføre en årlig medarbejderudviklingssamtale med hver medarbejder g sikre, at der aftales en årlig udviklingsplan fr den enkelte medarbejder. Er ansvarlig fr, at arbejde med frvaltningens persnaleplitik i praksis g særligt, at retningslinjer vedrørende sygefravær verhldes. Medvirker ved gennemførelse af den første sygefraværs samtale, msrgssamtaler g tjenstlige samtaler. Suschef er ansvarlig fr at samtalerne gennemføres g deltager i samtaler. Har et ansvar fr, at medarbejderne er infrmeret m alle relevante tiltag på frvaltnings-, lkalemråde g institutinsniveau g skal udfylde rllen sm versætter af mgivelsernes krav til pgaveløsningen. Skal afhlde persnalemøde i verensstemmelse med de fastsatte krav Er ansvarlig fr, at der tages hånd m eventuelle knflikter eller samarbejdsvanskeligheder mellem medarbejdere. Skal ved en teamlederkllegas fravær (ferie, krtvarig sygdm) kunne varetage den daglige planlægning g persnaleledelse fr den pågældendes team. Er ansvarlig fr, at der løbende følges p på alle ledelsesinfrmatiner mkring det fysiske g psykiske arbejdsmiljø (Grøn Smiley, APV, trivselsundersøgelse m.v.) Rekruttering g ansættelse Medvirker til udarbejdelsen af planer fr rekruttering af nye medarbejdere g udarbejdelse af stillingspslag. Medvirker til ansættelse af nye medarbejdere i teamet. Har ansvaret fr, at der sker en hensigtsmæssig planlægning af intrduktin af nye medarbejdere, således den enkelte nye medarbejder får den rigtige intrduktin i frhld til behv. Skal frberede g gennemføre pfølgningssamtale med nye medarbejdere inden fr prøveperiden. Administrativ ledelse Succeskriterier Persnaleressurcerne styres effektivt i frhld til teamets pgaver. Budgettet hldes i frhld til lønudgifter. 3

6 Opgaver g ansvar Vagtplanlægning Er ansvarlig fr, at der er en dækkende Tjenestetidsplan (i.f.t. kmpetence- g ressurcebehv). Er ansvarlig fr, at ændringer i Tjenestetidsplanen indberettes til administrativ medarbejder. Er ansvarlig fr verhldelse af gældende verenskmstregler g arbejdstidsregler. Daglig planlægning Har ansvaret fr planlægningen af den daglige pgaveløsning i teamet g derigennem medvirker til at sikre en høj effektivitet g fleksibilitet i pgaveløsningen. Øknmi g persnaleressurcestyring Er ansvarlig fr, at persnalebudgettet hldes. Er ansvarlig fr, at belægningsprcenten verhldes (nrm = 98 pct.). Øvrige administrative pgaver Teamlederen: Skal varetage dødsber efter gældende prcedurer. Skal varetage bebernes øknmi, hvis beberen/pårørende ikke selv kan klare det. Øvrige ledelsesdimensiner sm teamleder Sm teamleder er du en del af den samlede ledelse af Egeb. Det betyder, at du udver de beskrevne pgaver g ansvarsmråder, har en række andre ledelsesdimensiner, sm du i dagligdagen skal være pmærksm på. Sm teamleder bidrager du til realiseringen af visiner, værdier, målsætninger g handleplaner på Egeb. Sm teamleder bidrager du med din faglige viden g indsigt fra dagligdagen til, at frstander g suschef lykkedes med den strategiske ledelse af Egeb. Sm en del af ledelsen på Egeb er du gså en del af et endnu større ledelsessystem Sundhed g Omsrgsfrvaltningen i Københavns Kmmune. Det betyder, at du arbejder lyalt i frhld til de ledelsesmæssige beslutninger, sm træffes her. 4

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014 Plitisk g administrativ rganisering 11.08.2014 2 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin... 4 2. Den plitiske rganisatin... 5 2.1 Øknmiudvalget... 5 2.2 Teknik- g Miljøudvalget... 6 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget...

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere