Generalforsamlingsreferat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat"

Transkript

1 Side 1 af 5 Generalforsamlingsreferat År 2012, tirsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende ejerlejligheder: Vigerslevvej 314, 2. tv. Vigerslevvej 316, st. th. Vigerslevvej 316, 1. th. Vigerslevvej 320, st. th. Vigerslevvej 324, st. tv. Vigerslevvej 326, 1. tv. Vigerslevvej 330, st. tv. Vigerslevvej 330, 1. th. Vigerslevvej 332, 2. th. Vigerslevvej 334, 1. tv. Vigerslevvej 334, 2. tv. Vigerslevvej 336, 2.tv. Vigerslevvej 336, 2.th. Vigerslevvej 340, st. tv. Vigerslevvej 340, st. th. Vigerslevvej 342, 1. tv. Vigerslevvej 344, st. th. Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder: Vigerslevvej 310, 2. th. Vigerslevvej 312, 1. tv. Vigerslevvej 312, 2. th. Vigerslevvej 316, 1. tv. Vigerslevvej 322, st. tv. Vigerslevvej 322, 2. th. Vigerslevvej 324, st. th. Vigerslevvej 326, 2. th. Grethe Vingborg Hansen deltog fra LEA Ejendomspartner A/S. Der var følgende dagsorden i henhold til vedtægternes 3: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommene til godkendelse. 5) Forelæggelse af budget til godkendelse. 6) Valg af formand for bestyrelsen i lige år.

2 Side 2 af 5 7) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9) Valg af revisor. 10) Indkomne forslag (indgivet rettidigt). 11) Eventuelt. Ejerforeningens formand, Pauli Andersen, bød velkommen til mødet, som blev indledt med, at de fremmødte fik en sandwich og et glas vin. Ad 1: Ad 2: Karsten Ruprecht blev valgt til dirigent. Det blev konstateret, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidig i henhold til vedtægterne. Enkelte rejste igen i år spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen skulle afholdes i henhold til de nye vedtægter, som er ved at blive tinglyst 1, eller de gamle tinglyste vedtægter. Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, fastslog igen, at de nye vedtægter gælder i ejerforeningen i mellem foreningens medlemmer, hvorfor generalforsamlingen også i år blev afholdt i henhold til de nye vedtægter. Grethe Vingborg Hansen blev valgt til referent. Formanden aflagde herefter beretning om det forløbne år: Alle trappeopgange er nu renoveret og vil én gang om året blive gennemgået af Peter Maler A/S, der har forestået renoveringsentreprisen med et flot resultat til følge. Hele entreprisen var oprindelig budgetteret til ca. 3,2 mio. kr., men kom kun til at koste ca. 2,7 mio. kr. og i dette beløb fik ejerforeningen endda udført ekstraarbejder for kr. Samarbejdet med Peter Maler A/S og vores byggerådgiver, ingeniør Jesper Thomsen, arkitekt- og ingeniørfirmaet A4 A/S, har fungeret meget tilfredsstillende. På grund af den pæne besparelse i trapperenoveringsprojektet, igangsatte bestyrelsen renoveringen af den lodrette klimaskærm, det vil sige tætning af murværk (huller/revner) og renovering af vinduer og sålbænkene under vinduerne. Dette har kostet ca kr. Herefter vil ejerforeningen kunne udskyde en udskiftning af vinduer i mange år. Renoveringen af taget forventes igangsat efteråret 2012 eller foråret 2013, når ejerforeningen har sparet op til det. Når tagrenoveringen er afsluttet i 2013 er alle udvendige vedligeholdelsesarbejder afsluttet for de næste mange år og ejerforeningen kan koncentrere sig om de indvendige vedligeholdelsesarbejder, det vil sige rørføringer til radiator og brugsvand samt afløbsrør/faldstammer. Den 2. juli 2011 ramte et skybrud København. Skybruddet forårsagede voldsomme skader i ejerforeningens kældre, dels med regnvand, dels med desinficeret kloakvand (backwater). Dette bevirkede, at ejerforeningen måtte have et ejendomsservicefirma til at fjerne storskrald fra kældrene for herefter at have servicefolk til at desinficere alle kælderrum. Dette var en voldsom omkostning for ejerforeningen, men langt dyrere for ejerforeningens forsikringsselskab, hvorfra ejerforeningen fik en erstatning på over kr. Samtidig fik ejerforeningen fra forsikringsselskabet krav om, at træffe foranstaltninger til imødegåelse af fremtidige skybrud. Efter en undersøgelse af mulighederne indhentede ejerforeningen tilbud på installation af højvandslukkere på alle kloakker i kælderen. Dette kostede kr. og blev installeret efteråret Men fortsat mangler enkelte ejere at opgive deres CPR-nr. til ejendomsadministrationen, før vedtægterne kan tinglyses.

3 Side 3 af 5 Ejerforeningen har fokus på - optimering og overvågning af varmecentralen - overvågning af vandforbruget Overvågning af varmeanlægget, er etableret og virker efter hensigten, men mangler endnu lidt finjustering. Før havde de to varmecentraler en afkøling på henholdsvis 30,5 grader i nr. 316 og 25,2 grad i 334, hvilket på ingen måde var tilfredsstillende. En afkøling på 30,5 grader er klart i den lave ende og en afkøling på 25,2 grader er klart for ringe. Nu er de tilsvarende tal på henholdsvis 35,7 grader og 36,6 grader, hvilket er en betydelig forbedring. I henhold til tariffen udløses der bonus ved en større afkøling end 39 grader og et gebyr ved lavere afkøling end 29 grader. Varmecentralerne ligger nu over middel, men der arbejdes fortsat på at få dem op på eller over 39 grader. Overvågning af vandforbrug, er etableret og virker perfekt. Ejerforeningen er nu sikret mod vandspild, utætte WC-cisterner/vandhaner mv. Ejerforeningen har flere gange konstateret stort vandspild, en enkelt gang et voldsomt stort vandspild, men det blev hurtigt stoppet. I et enkelt tilfælde ville det have kostet henved kr. på årsbasis. Udskiftning af varmtvandsbeholder kostede ca kr. Den anden varmtvandsbeholder holder i 2-4 år endnu og skal også udskiftes på grund af dårlig vedligeholdelse i 2000 erne. Varmeregnskab og -målere Ejerforeningen har undersøgt markedet for varmeregnskabsservice og varmemålere. Der er ca udbydere på det danske marked og det er et marked, hvor der sker en vis form for konsolidering med Ista og Brunata som de to største. Der findes to former for varmemålere, nemlig de gamle fordampningsmålere og de moderne elektroniske målere. De gamle varmemålere holder i rigtig mange år, men kræver manuel aflæsning og er derfor dyrere i drift end de nye moderne elektroniske varmemålere, der kan fjernaflæses, men som ikke holder lige så lang tid som de gamle, ca år. De er til gengæld ikke dyre at udskifte, 270 kr. pr. stk. og de billigste i drift. I 2010 betalte ejerforeningen 204,64 kr. pr. lejlighed for varmeregnskabet. Ved overgang til elektroniske varmemålere vil ejerforeningen kunne få det til 120 kr. pr. lejlighed. Installationen vil koste kr. (2 x 108 x 270). Den årlige besparelse bliver derfor 9.141,12 kr., hvilket svarer til en simpel tilbagebetalingstid på 6,4 år. En betydelig fordel ved overgang til elektroniske varmemålere er, at man som beboer ikke behøver at være hjemme og vente på aflæsningsmanden fra Ista eller Brunata. Som det ser ud nu, vil det ikke være økonomisk attraktivt for ejerforeningen af skifte til elektroniske målere. Vicevært Morten Street Vicevært Morten Streets løn- og ansættelsesvilkår var til genstand for drøftelse og bestyrelsen vil arbejde videre med sagen. Ejerforeningens skyldnere Foreningens skyldnermasse ligger alt for højt, over kr., hvilket skyldes én ejer med 4 lejerlejligheder, der er gået konkurs. Hvis lejlighederne blev solgt i fri handel, skal den nye ejer dække ejerforeningens re-

4 Side 4 af 5 Ad 3: Ad 4: Ad.5: Ad 6: Ad 7: stance, også over ejerforeningens pant på de kr. Det var den løsning formanden i juli og august 2011 forsøgte sig med over for debitors penge- og realkreditinstitut, desværre uden held. Hvis lejlighederne bliver solgt på tvang, hvilket nu er det mest sandsynlige, vil ejerforeningen få de kr. pr. lejlighed og restgælden vil komme om bag i køen sammen med de øvrige simple krav, jf. konkurslovens 97. Derfor er det samlede beløb for de 4 lejligheder over de kr. med stor sandsynlighed tabt - desværre. Foreningen har nu etableret en aftale med DKS Dansk Kreditorservice A/S, så ejerforeningen hurtigere kan gribe ind ved nye skyldnersager, men den kan kun bruges på mere generelle inkassosager. Ejerforeningen er blevet stævnet Ejerforeningen er blevet stævnet af ejeren af Vigerslevvej 344 st. th., der mener, at ejerforeningen er skyld i, at der er opstået skimmelsvamp i ejerens soveværelse. Ejerforeningens byggetekniske rådgivere er ikke enige, men ejerforeningen har alligevel forsøgt med en mindelig løsning for at undgå, at skulle bruge penge og tid på en retssag, men dette var desværre ikke muligt, så nu må sagen køre i retten. Diverse Ejerforeningen har desværre haft problemer med væggelus og det koster typisk ca kr. at få behandlet en opgang tre gange. Tinglysning af vedtægter Foreningens ejendomsadministrator mangler fortsat enkelte CPR-nr. før ejerforeningen kan få tinglyst de nye vedtægter og ejerforeningen håber meget, at de sidste snart får meddelt LEA Ejendomspartner deres CPR-nr. Beretningen blev taget til efterretning og godkendt. Regnskabet blev gennemgået af formanden. Der var et spørgsmål i forbindelse med posten Porto/Telefon/Internet i regnskabet, kr , som ejendomsadministrator lovede at undersøge. Posten fordeler sig på følgende underposter: - Porto: kr ,- - Telefon formand: 2. halvår 2010 kr : kr ,- - Internetforbrug i forbindelse med skybruddet 2. juli 2011: kr ,- Regnskabet skal fremadrettet være udsendt i revideret udgave i bedre tid, hvilket i henhold til vedtægterne er én uge før generalforsamlingen. Regnskabet blev herefter godkendt med 2 stemmer imod, på grund af den sene fremsendelse. Vedligeholdelsesplanen blev gennemgået af formanden i overensstemmelse med formandens beretning, hvorefter den blev taget til efterretning. Budgettet blev gennemgået af formanden, hvorefter det blev godkendt. Formanden er på valg i lige år. Steffen Holm og Pauli Andersen var opstillet. Steffen Holm fik 6 stemmer og Pauli Andersen fik 18 stemmer, 1 stemte blank. Pauli Andersen fortsætter som formand. Valg til bestyrelsen: Følgende blev valgt ind i bestyrelsen:

5 Side 5 af 5 Ad 8: Ad 9: Ad 10: Ad. 11: Steffen Holm nr th. og Pernille Bergmann nr tv. Herefter består bestyrelsen af: Pauli Andersen (formand) Pernille Bergmann Steffen Holm Mona Lise Pedersen Bjarne Petersen Følgende blev valgt som suppleanter: John Johansen Peter Stidsen Deloitte blev genvalgt som revisor. Indkomne forslag Forslag 1: Forslag 2: Forslag 3: Forslag 4: Forslag 5: Eventuelt: At bebyggelsens gangareal og affaldsareal langs gavlene mod Vigerslevparken istandsættes. Forslaget blev motiveret og diskuteret. Der var bred enighed om, at forslaget var godt. Bestyrelsen arbejder videre med en god og pæn løsning. Bebyggelsens affaldspladser fremstår pænt og ordentligt. Forslaget blev motiveret og diskuteret. Der var enighed om, at forslaget var godt. Bestyrelsen arbejder videre i henhold til vedligeholdelsesplanen. Opstilling af kompostholdere ved affaldspladserne. Det giver beboerne mulighed for at bruge komposten i altankasserne. Inden vinter udføres foranstaltninger for at begrænse mængden af salt, der bæres med ind på den nye vinylbelægning i trappeopgangene. Bestyrelsen foretager det nødvendige. Undersøgelse af foreningens høje elforbrug på fællesarealerne. Bestyrelsen arbejder videre med dette punkt. Fuglefoder må ikke hænges op i træerne, da det kan tiltrække rotter. Diskussion vedrørende belysning i kælderen og på gavlene. Kan der evt. sættes en timer på lyset i kældrene og sensor på gavlene. Bestyrelsen vil undersøge dette. En beboer opfordrede viceværten til at fjerne ejerforeningens vejsalt. Kolding, den 23. august Referent: Grethe Vingborg Hansen

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder:

Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder: År 2014, onsdag den 21. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende ejerlejligheder:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 14. okt. 2008 Referat af ordinær generalforsamling År 2008, den 20. august 2008 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 14 Generalforsamlingsreferat År 2011, tirsdag den 7. juni 2011 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005.

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005. Ejerforeningen Vestervang 4,5,6,9 og 10 Referat fra Generalforsamlingen Tirsdag d. 26. april 2005. Generalforsamlingen, der fandt sted på Lokalcenter Vestervang, havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

I alt 49 ejere eller 521 efter fordelingstal. Omregnet til 52,78 % efter fordelingstal.

I alt 49 ejere eller 521 efter fordelingstal. Omregnet til 52,78 % efter fordelingstal. År 2014, tirsdag den 9. december kl. 19:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere