BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER"

Transkript

1 BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden 1. april 1970 til 31. december 2006 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet Rådhuset 1599 København V Telefon Telefax Web Københavns Stadsarkiv september 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 BEVARING OG KASSATION 5 1. Kommunestyret og forvaltningerne i almindelighed 6 2. Økonomi- og personaleområdet 8 3. Skatteområdet Folkeregister Social- og sundhedsområdet Plan-, teknik-, og miljøområdet Undervisnings- og kulturområdet Øvrighedsforretninger m.v Arkivalier fra kommunens institutioner Arkivalier fra De Videnskabsetiske Komitéer for Københavns og Frederiksberg Kommuner 20 1

3 INDLEDNING Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes arkivalier, herunder arkivalier i den kommunale forvaltning og i kommunale institutioner. Selvejende institutioner og selskaber, som Københavns Kommune har indgået overenskomst med eller givet vedtægter for, skal følge samme regler med mindre andet er indskrevet i driftsoverenskomsten. Bestemmelserne er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. august Bestemmelserne er en udmøntning af Bekendtgørelse nr. 692 af 3. juli 2003 og erstatter Bekendtgørelse nr. 152 af 18. april 1985 om kassation af Københavns Kommunes arkivalier og har både fremadrettet og bagudrettet gyldighed. Dog må arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt før 1. april 1970, kun kasseres efter aftale med Københavns Stadsarkiv. Selvom bestemmelserne er grupperet under forskellige forvaltningsområder og institutioner, er bestemmelserne som helhed gældende for hele den kommunale forvaltning og samtlige kommunale institutioner. Bestemmelserne omfatter arkivalier på papir, mikrofilm, fotos m.v., herunder kort og tegninger. Bestemmelserne omfatter derimod ikke arkivalier, som er lagret på elektroniske medier. Elektroniske arkivalier Bestemmelserne omfatter ikke arkivalier, som er lagret på elektronisk medium. For elektroniske arkivalier gælder følgende bestemmelser om bevaring: Bekendtgørelse om bevaring af data fra elektroniske arkivsystemer med personoplysninger i Københavns og Frederiksberg kommuner af 29. april Det bemærkes, at der endnu ikke er fastsat bestemmelser vedr. bevaring af data fra elektroniske arkivsystemer, der ikke indeholder persondata. Det betyder indtil videre, at der ikke må kasseres oplysninger i disse systemer uden tilladelse fra Rigsarkivaren. Med hensyn til elektroniske arkivsystemer henvises i øvrigt til følgende bestemmelser: Bestemmelser om anmeldelse af elektroniske registre (databaser) i Københavns Kommune Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune Bestemmelser om aflevering af elektroniske arkivsystemer til Københavns Stadsarkiv Bemærk desuden, at alle bevaringsværdige elektroniske arkivalier skal udskrives og afleveres på papir indtil institutionen har et elektronisk arkivsystem, der er godkendt af Stadsarkivet, og det er aftalt, hvornår der skal ske aflevering af en elektronisk arkiveringsversion. 2 3

4 BEVARING OG KASSATION Det overordnede sigte med bevaringsplanen er at bevare dækkende dokumentation for beskrivelse og analyse af Københavns Kommune og dens udvikling i flest mulige aspekter. Samtidig skal der kasseres indtil grænsen for, hvad der er forsvarligt under hensyn til de formål, der søges opnået ved bevaring. Gennemførelsen af kassationen skal omkostningsmæssigt stå i rimeligt forhold til den opnåede reduktion af det bevarede. Principperne bag udarbejdelsen af bevaringsplanen har været: i rimeligt omfang at sikre dokumentationen for den politiske beslutningsproces i rimeligt omfang at sikre dokumentation af kommunens organisation, samt budget- og regnskabsmæssige forhold i rimeligt omfang at sikre dokumentationen af kommunens juridiske og økonomiske forpligtelser at sikre væsentlige oplysninger om økonomisk og fysisk planlægning at sikre væsentlige oplysninger om bygninger og anlæg, samt miljømæssige forhold at sikre væsentlige oplysninger om forhold hos kommunale institutioner og institutioner med amtskommunale opgaver at sikre væsentlige oplysninger om enkeltpersoner og udvalg af andre Arkivalier, som er anført i denne bevaringsplans pkt. 1-10, skal bevares. Arkivalier, der ikke er omfattet af bestemmelserne i bevaringsplanen, kan kasseres, når der ikke administrativt eller retligt er behov for dem. Det er de enkelte forvaltninger, der afgør, hvornår ikkebevaringsværdige arkivalier kan kasseres, dog således, at kassation af arkivalier fra tiden før 1. april 1970 kun må ske efter aftale med Københavns Stadsarkiv. Opstår der tvivl, om arkivalier er omfattet af bevaringsplanens bestemmelser, skal forvaltningerne og institutionerne rette henvendelse til Stadsarkivet, der træffer afgørelse i sagen. 4 5

5 1. Kommunestyret og forvaltningerne i almindelighed Det skal indledningsvis bemærkes, at selv om der i bevaringsplanen findes et afsnit 9 vedrørende de kommunale institutioner, kan der i de øvrige afsnit i bevaringsplanen være forhold, der også er relevante for de kommunale institutioner. Dette gælder under alle omstændigheder afsnit 1; men afhængigt af arbejdsdelingen mellem forvaltning og institutioner, kan der i de øvrige afsnit være omtalt bevaringsværdige arkivalier, der på nogle forvaltningsområder skabes og opbevares på institutionerne eksempelvis i afsnit 7 om undervisnings- og kulturområdet. De kommunale institutioner opfordres derfor til at sætte sig ind i hele bevaringsplanen. Det skal ligeledes bemærkes, at de forskellige punkter i bevaringsplanen også omfatter kort, tegninger, fotos, der knytter sig til de enkelte punkter, også selv om det ikke eksplicit er nævnt. A: Forhandlings- og beslutningsprotokoller for Borgerrepræsentationen og udvalgene samt for kommunens valgte og nedsatte udvalg, nævn og råd Udover forhandlings- og beslutningsprotokollerne for Borgerrepræsentationen og udvalgene, bevares tillige forhandlings- og beslutningsprotokoller fra udvalg, råd og nævn, uanset om disse er politisk valgte eller administrativt nedsatte. Ved protokoller forstås såvel indbundne som løsbladeark samlet i ringbind, arkivkasser eller på anden måde. Kun de originale protokoller/arkivalier bevares, mens kopier, der udsendes til orientering, kan kasseres. Hvis forhandlings- og beslutningsprotokoller erstattes af lyd- og/eller billedoptagelser, skal disse bevares som et elektronisk arkivsystem. B: Mødereferater fra interne udvalg (ledermøder, samarbejdsudvalg, m.v.) Bestemmelserne omfatter bevaring af mødereferater fra mere eller mindre faste mødefora på forskellige niveauer i kommunen. f.eks. ledergrupper, samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg samt væsentlige arbejdsgrupper (adhoc-grupper), der arbejder en tid med bestemte problemstillinger, udviklingstiltag m.v. Hvis det ikke fremgår, hvor eventuelle bilag til møder findes (f.eks. i en journalsag), skal de tilhørende bilag bevares sammen med mødereferaterne. Ved bilag forstås også materialer, der har været behandlet i arbejdsgrupper. Kun de originale mødereferater og bilag bevares, mens kopier, der udsendes til orientering, kasseres. Erfaringen viser, at mødereferater fra eksempelvis samarbejdsudvalg ofte kan indeholde beslutninger, der fremover indgår som en del af aftalegrundlaget mellem kommunen som arbejdsgiver og de ansatte som arbejdstagere. På tilsvarende måde kan referater fra ledergruppemøder indeholde, eksempelvis beslutninger om ændrede procedurer og fortolkninger, ligesom referater fra sikkerhedsudvalget kan indeholde beslutninger, der viser noget om sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen. Da det er et mål at sikre bevaring af principielle forhold, samt forskellige former for lokale regelgrundlag, er det relevant at bevare sådanne mødereferater. Endelig vil bevaring af disse mødereferater generelt give et overblik over hvilke beslutninger, der er truffet i de forskellige mere eller mindre faste mødefora på forskellige niveauer i kommunen. I de senere år er der sket en stærk tilvækst i antallet af projektgrupper, både internt i de enkelte forvaltningsgrene og på tværs af forvaltningsområderne. Nogle projektgrupper har et meget begrænset og rutinepræget virkefelt, og fra disse kan det være tilstrækkeligt at bevare de endelige rapporter. Andre grupper beskæftiger sig imidlertid med væsentlige spørgsmål vedr. den kommunale udvikling og organiseringen af kommunens administration. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at man også bevarer dokumentation af de vigtigste led i projektgruppens arbejdsproces. Det vil typisk dreje sig om mødereferater samt vigtige notater og breve, men kan også omfatte visse budgetter og regnskaber. C: Journaler med tilhørende registre samt øvrige søgemidler Alle former for journaler, journalkort og sags- og dokumentregistre skal bevares - uanset om de er i papirform eller elektroniske. Journalkortene vil ofte indeholde oplysninger om afsenderen, tidspunkt for sagsoprettelse, sagens journalnummer, sagens indhold/emne samt hvem, der skal behandle sagen i kommunen. D: Journalsager og lignende, med mindre rigsarkivaren udsteder særskilt bemyndigelse til kassation Et journalsagssystem defineres normalt som et system, der omfatter hele arkivdannelsen hos en institution eller et forvaltningsområde. Som grundlag for registreringen/journaliseringen anvendes en registreringsplan/ journalplan, som er en systematiseret oversigt over de grupper, som sagsområdet i en organisation eller en del af en organisation er opdelt i. Definitionen af journalsager er imidlertid næppe ens i kommunens forvaltninger. Vej & Park har f.eks. valgt at lade vejsager indgå som en del af et journalsystem, der dækker afdelingens samlede arkivdannelse, men kunne lige så godt have valgt at etablere et særligt system til disse sager. Tilsvarende vil man i nogle forvaltninger have personalesager som journalsager, mens andre vil henlægge personalesagerne for sig. Dette element af tilfældighed i sagsdannelsen skyldes, at der i kommunen ikke findes faste regler for, hvordan dette skal gøres. Bevaringsplanen forsøger at tage højde for denne mangfoldighed i sagsdannelsen ved at nævne en række sagsserier (f.eks. byggesager, vejsager, personalesager) som kan være henlagt som særlige serier, men altså lige så godt kan indgå i journalsagsserien. Det betyder, at det i en række tilfælde bliver henlæggelsesmåden og ikke sagernes indhold, der bestemmer, om en sagsserie skal bevares. Journalsager skal f.eks. bevares fuldstændigt, mens personalesager stort set kun skal bevares vedr. personer født den 1. i måneden (jf. 2D). Det betyder, at der skal bevares 3 % personalesager, hvis disse er henlagt som en særlig sagsrække, men at 100 %, hvis de indgår i et journalsagssystem. Dette kan føre til utilsigtet kassation eller uhensigtsmæssig bevaring, og i tvivlstilfælde bør man kontakte Stadsarkivet. E: Et eksemplar af kommunens egne publikationer, rapporter, interne cirkulærer, retningslinier m.v. samt væsentligt researchmateriale til ovennævnte Bestemmelsen omfatter bevaring af en række materialetyper, f.eks. kommuneplaner, lokalplaner, velkomstfoldere, servicebøger, rapporter, interne cirkulærer, regulativer og retningslinjer, arbejdsmanualer, organisationshåndbøger, handlingsplaner, årsberetninger, meddelelsesblade, personaleblade m.m. Materialet bevares som en del af en journalsag eller ved opbygning af en særlig samling for egne publikationer, rapporter m. v. Retningslinjer, regulativer og lign. materiale kan også være formuleret i mødereferater fra ledergrupper, samarbejdsudvalg m.v. og være bevaret via disse. Væsentligt researchmateriale fremkommet i forbindelse med udarbejdelsen af publikationerne bevares ligeledes. Det skal understreges, at bestemmelsen kun gælder kommunens egne publikationer, rapporter m.v. Modtages sådanne ting fra andre kommuner og/eller myndigheder, er der ingen bevaringspligt, idet denne er hos disse kommuner/myndigheder. Bemærk at bestemmelserne for så vidt angår egne publikationer har et vist overlap med loven om pligtaflevering til Det Kongelige Bibliotek (lov nr. 423 af 10. juni 1997). Selv om loven om pligtaflevering kræver aflevering af 2 eksemplarer af alle publikationer, og selv om publikationer normalt ikke defineres som arkivalier, skal et eksemplar af alle egne publikationer altså bevares og indgå i afleveringen til Stadsarkivet. F: Årsberetninger fra lokale foreninger, institutioner, o.l., som modtager tilskud fra kommunen 6 7

6 2. Økonomi- og personaleområdet Foruden det i punkt 1A 1F nævnte, skal følgende bevares: A: De obligatoriske budgetter, regnskaber og delregnskaber samt budgetmateriale, som er behandlet i Borgerrepræsentationen eller i udvalgene Med obligatoriske budgetter og regnskaber menes det materiale, som kommunens forvaltninger og institutioner i henhold til Budget- og Regnskabssystemet skal udarbejde. Udover det originale vedtagne og underskrevne budget og regnskab (med bemærkninger), bevares f.eks. hovedoversigt til budget, bevillingsoversigt, investeringsoversigt, personaleoversigt, hovedoversigt til regnskabet, finansiel status, ejendomsfortegnelse og eventuelle supplerende oversigter som f.eks. resultatoversigt eller tværgående artsoversigter. Udover det samlede budget og regnskab, skal eventuelle delregnskaber tillige bevares, f.eks. anlægsregnskaber, regnskaber for kommunale forsyningsvirksomheder og regnskaber fra institutioner og afdelinger med selvstændig regnskabsførelse. Er der tale om budget- og regnskabsmateriale, som ikke er kommunalt, men som Borgerrepræsentationen eksempelvis er pålagt via lovgivningen at behandle eller føre tilsyn med, skal dette også bevares af kommunen - f.eks. budgetter og regnskaber fra boligforeninger/selskaber og selvejende institutioner. Bestemmelsen gælder tillige for foreninger, institutioner o.l., der får tilskud fra kommunen. En del af ovenstående eksempler vil være defineret som journalsager, og vil derfor blive bevaret. Er ovenstående ikke journalsager, skal bevaringen sikres på anden vis. En personalesag kan indeholde: ansøgninger om ansættelse, bilag til ansøgning om ansættelse (f.eks. eksamenspapirer, referencer), ansættelsesbrev, udtalelse fra nuværende arbejdsgiver, uddannelsesbeviser, eksamenskarakterer samt materiale vedr.: CPR- nummer, civilstand, adresse, telefonnummer, registrering af sygefravær, registrering af andet fravær, lægeerklæringer, skatteoplysninger (skattekort), bankoplysninger, straffeattester, advarsler/påtaler, aftale vedr. decentral løn, efteruddannelseskurser, oplysninger om tidligere tjenestesteder og oplysninger om, hvilke sager man har været beskæftiget med. Med personale i lederstillinger menes i denne sammenhæng institutionsledere samt ansatte i lønramme 36 og op (tilsvarende lønsum) Det bemærkes, at Økonomiforvaltningen har fastsat følgende kassationsfrister for personalesager, der ikke skal afleveres til arkiv: En personalesag skal altid bevares fuldt ud indtil medarbejderen enten er afskediget, pensioneret eller død. Først herefter skal det vurderes, om sagen kan kasseres, eller om det er nødvendigt at bevare hele sagen eller dele heraf, fordi akterne har retlig eller administrativ betydning. Det kan fx være tilfældet, hvis det er sandsynligt, at medarbejderen vil anlægge sag mod kommunen på grund af omstændigheder ved afskedigelsen, eller fordi der kan blive spørgsmål om den personretlige stilling. (Økonomiforvaltningens cirkulære nr. 24 af 9. december 2003) E: Fortegnelser over personale Omfatter både personalefortegnelser som forvaltningen og institutionerne måtte ligge inde med. Udover det endeligt vedtagne budget skal tillige bevares "budgetmateriale", som er behandlet i BR eller Økonomiudvalget. Det vil sige forskellige budgetoplæg, der behandles af Økonomiudvalget. skal bevares, mens det ikke er tilfældet for oplæg behandlet udelukkende i andre politiske udvalg. Forskellige oplæg m. v. alene behandlet på administrativt niveau, kan ligeledes kasseres. Med "budgetmateriale" tænkes også på justeringer i budgettet undervejs i budgetåret. Behandler Økonomiudvalget f.eks. budgetomplaceringer eller tillægsbevillinger, sager om overførsel af beløb fra år til år o.l., skal disse sager bevares. Det samme gælder Økonomiudvalgets budgetopfølgning i løbet af året. B: Revisionsprotokollater og afsluttende revisionsberetninger Revisionsprotokollater og de afsluttende bemærkninger, der kan opstå i forbindelse med revisionens arbejde, skal bevares. Dette gælder også for eventuelle bemærkninger i forbindelse med revisionens arbejde på de kommunale institutioner. C: Sager om kommunens forhandlinger med regeringen om kommunens økonomi, sager om kommunens forhandlinger om overenskomster på arbejdsmarkedet samt andre sager, hvor kommunen er repræsenteret som forhandlingsberettiget part Sagerne vedrører områder, hvor kommunen er repræsenteret eller forhandler på linje med de øvrige kommunale parter (f.eks. Kommunernes Landsforening, Danmarks Amtsrådsforening, Frederiksberg Kommune) og de amtskommunale parter i hovedstadsområdet. I kraft af kommunens særstilling, er det værd at understrege bevaringsbestemmelsen på dette område. D: Personalesager, som vedrører ansatte, der er født den 1. i en måned, eller som vedrører ansatte i lederstillinger Med kommunalt ansat menes, at man har modtaget løn fra kommunen. Dette betyder, at også midlertidigt personale (eksempelvis vikarer og projektmedarbejdere), betragtes som ansat. Da arbejdsdelingen mellem forvaltning og institutioner på dette område varierer, må der inden for den enkelte forvaltning selv aftales, hvem der har ansvaret for at gemme hvad. 8 9

7 3. Skatteområdet Bestemmelserne på dette område gælder uanset, om skatteforvaltningen foregår i den enkelte kommune, eller om den er henlagt til et 60-selskab eller et skattesamarbejde (skatte- /ligningscenter). Når skatteområdet overføres til staten i 2005, overgår bevaringspligten til staten. Det betyder, at kommunerne ikke skal bevare arkivalier efter punkt 3A 3D, der skabes/tilvejebringes efter Foruden det punkt i 1A - 1F og 2A - E nævnte skal følgende bevares: 4. Folkeregister A: Hovedregisterkort, herunder omskrevne registerkort fra tidsrummet indtil 1978 B: Afgangsregisterkort fra tidsrummet indtil 1978 C: Folkeregisterbilag, der på grund af tidligere ødelæggelse af register opbevares som erstatning for de ødelagte kort D: Mikrofilm, som erstatter makulerede eller ødelagte hoved- og afgangsregisterkort A: Ligningssager for år, der ender på 9, med mindre sagerne er kasseret i medfør af de hidtil gældende bestemmelser, se dog 3B De bevaringsværdige årgange skal bevares, uanset om der rent faktisk er foretaget en ligning eller ej. Det bemærkes, at der med formuleringen "år" menes "indkomstår". Det betyder, at det er selvangivelsen for 1989, der skal bevares - også selv om den først afleveres/indsendes, og eventuelt lignes i 1990/91. Vedrørende dødsboer vil bevaringen omfatte dødsfald i år, der ender år der ender på 9, f.eks B: Ligningssager for beskatningen af selskaber, foreninger og fonde for år, der ender på 4 og 9, samt rapporter vedr. særlig revisionsmæssig gennemgang af selskaber mv. De bevaringsværdige årgange skal bevares, uanset om der rent faktisk er foretaget en ligning eller ej. Med formuleringen "år" menes "indkomstår". Det betyder eksempelvis, at det er selvangivelsen for skatteåret 1990/91, der vedrører indkomståret 1989, og det er derfor denne, der skal bevares. C: Fortegnelser over selskaber, foreninger, fonde, hovedaktionærer, ejere af faste ejendomme o.l. Det er et generelt princip i bevaringsbestemmelserne at bevare fortegnelser, som forvaltninger og institutioner har udarbejdet. Begrundelsen er, at systematiske fortegnelser, der er ført af en forvaltning, kan være en nyttig oversigt senere, og at det derfor ville være uhensigtsmæssigt at kassere dem. D: Vurderingsfortegnelser og årsomvurderingsfortegnelser til og med 17. almindelige vurdering Til og med 17. almindelige vurdering i 1981 bevares vurderingsfortegnelser og årsomvurderingsfortegnelser

8 5. Social- og sundhedsområdet Foruden det i punkt 1A - 1F og 2A - E nævnte skal følgende bevares: A: Alle sociale personsager om børn og unges anbringelse uden for hjemmet Sager efter 40, stk. 2 nr. 11 og 42 i Lov om social service vedrørende anbringelser af børn og unge uden for hjemmet, eksempelvis på en døgninstitution eller en plejefamilie. Disse anbringelser sker med samtykke fra forældremyndighedens indehaver. 42 vedrører anbringelser uden for hjemmet uden samtykke (tvangsfjernelser). B: Alle personsager vedr. særforsorg C: Alle personsager vedrørende adoption, abort, sterilisation og sager vedr. børn med særlige problemer D: Alle sager om integration af flygtninge E: Sociale personsager, som efter kommunens egen vurdering er af særlig eller principiel karakter Udover de sociale personsager, der specifikt nævnes under punkt 5, skal personsager af "særlig og principiel karakter" bevares. Herved forstås sociale personsager, hvori der er truffet principielle afgørelser og retningslinjer, der tjener som grundlag for efterfølgende sager samt sager, der er anket og afgjort af højere instans. F: Andre sociale personsager, som er henlagt efter cpr-numre, og hvor nummeret begynder med 01 Som hovedregel bevares sociale personsager vedr. personer født den første i en måned. Det gælder eksempelvis sager vedr. pensioner, børnebidrag, børnetilskud, ungdomsydelser, boligstøtte, hjemmesygepleje, sundhedspleje, tandpleje, dagpenge m.m. Det skal understreges, at de tidligere bestemmelser om familiemapper, hvorefter mappen skulle bevares, såfremt blot én af personerne i mappen havde fødselsdato 01, er afskaffet. "Hjemmesygeplejen" skal forstås bredt, idet der tænkes generelt på plejen i borgernes hjem. Bestemmelsen dækker journalerne, også uanset om andre faggrupper end hjemmesygeplejersken anvender journalen, eksempelvis hjemmehjælperen eller en socialrådgiver. G: Tilsynssager og -rapporter H: Byggesager vedrørende nybygning og større ombygninger af institutioner 6. Plan-, teknik-, og miljøområdet Foruden det i punkt 1A - 1F og 2A - E nævnte skal følgende bevares: A: Kommuneplaner og lokalplaner, såvel oplæg som vedtagne planer Udover selve kommuneplanen og lokalplanerne bevares byplanvedtægter og materiale, der belyser hele forløbet i planlægningsproceduren, eksempelvis udarbejdelse af oplæg, idéfasen med inddragelse af borgerne, offentlighedsfasen med eventuelle indsigelser og selve den færdige plan. Bestemmelsen omfatter desuden bevaring af andre former for planer på det tekniske område. Her tænkes på rækken af sektorplaner, eksempelvis varmeplan, affaldsplan, vandforsyningsplan, trafikplan m.v. B: Byggesager Med byggesager menes både sager vedr. private og kommunale bygninger. Byggesager totalbevares. Anvendes fotos i forbindelse med byggesager, bevares også dette materiale. Lyd- og billedoptagelser bevares efter særlige bevaringsbestemmelser, som Statens Arkiver er i gang med at udarbejde. C: Sager vedr. gader og veje, hvis navn begynder med S, samt vedr. hovedgader, pladser, broer, parker og anlæg, samt vedr. nyanlæg og større forandringer af kommunale værker og anlæg Med gader og veje tænkes på såvel offentligt ejede som private fællesveje. Eventuelle cykelstier og fortove betragtes som en del af vejen. Pladser omfatter torve, busholdepladser, parkeringspladser og legepladser. Med anlæg tænkes på parker, andre grønne områder, sportsanlæg af enhver art og udenomsanlæg til kommunale ejendomme. I disse typer af anlæg kan der forekomme forskellige former for stier, der betragtes som en del af anlægget. D: Oversigtskort (beliggenhedsplaner), hovedtegninger samt eventuelle fotos i sager om gader, veje, pladser og anlæg, herunder vand-, gas-, el- og kloakanlæg Med el-, gas-, vand- og kloakanlæg tænkes på det kommunale ledningsnet samt elværkerne, vandindvindingsværker, m.v. I praksis betyder bestemmelsen at oversigtsplaner, hovedtegninger samt eventuelle fotos og videooptagelser skal bevares i de nævnte sager, mens materiale af driftsorienteret art kan kasseres. E: Forureningsrapporter og miljøgodkendelser Rapporter om alle former for forurening skal bevares. Det gælder eksempelvis grundvandsforurening, vandløbsforurening, forurening af søer, jordforurening, olie- og kemikalieforurening, luftforurening, støjforurening m.m. Kommunen har bevaringsforpligtigelsen på de typer af forurening, hvor kommunen er myndighed. Begrebet "rapporter" skal forstås i bredeste forstand således, at også målinger i løbet af eksempelvis et år bevares - også selvom disse målinger viser, at der ikke er nogen forurening. Ved miljøgodkendelser gælder tilsvarende bevaringsbestemmelser som ved forureningsrapporter. Bestemmelsen omfatter alle typer af miljøgodkendelser, eksempelvis listevirksomheder, erhvervsmæssigt dyrehold, ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, branchegodkendelser, andre virksomheder end listevirksomheder m.m. Blandt miljøsagerne bevares eksempelvis sager, hvori der er truffet principielle afgørelser eller udstukket retningslinjer, som danner grundlag for efterfølgende sager, sager der indeholder en ny fortolkning/praksis af gældende regler samt sager, der er indbragt og afgjort af højere myndighed

9 F: Sager om godkendelse og tilsyn med forurenende virksomheder, samt fortegnelser over miljøfarlige installationer G: Matrikelprotokoller samt hovedmatrikelkort og -tegninger H: Kirkegårdsforvaltning: Begravelsesprotokoller og gravstedsregistreringer samt planer og tegninger over kirkegårde, reglementer og sager af særlig og principiel betydning I: Brandvæsen og civilforsvar: Beredskabsplaner, tilsynssager J: Fortegnelser over ejendomme Det er et generelt princip i bevaringsbestemmelserne at bevare fortegnelser, som forvaltninger og institutioner har udarbejdet. Begrundelsen er, at systematiske fortegnelser, der er ført af en forvaltning, kan være en nyttig oversigt senere, og at det derfor ville være uhensigtsmæssigt at kassere dem. 7. Undervisnings- og kulturområdet Inden for undervisnings- og kulturområdet kan det umiddelbart synes, at der ikke skal bevares særlig meget. Det skal dog erindres, at mange aktiviteter på området foregår på de kommunale institutioner. For bevaring af arkivalier på disse, henvises til det efterfølgende punkt 9. Foruden det i punkt 1A - 1F og 2A - E nævnte skal følgende bevares: A: Skoleplaner og undervisningsplaner B: Sager vedr. nybygninger og større ombygninger af institutioner, herunder idrætsanlæg og medborgerhuse o.l

10 8. Øvrighedsforretninger m.v. Foruden det i punkt 1A - 1F og 2A - E nævnte skal følgende bevares: A: Valgbøger, kandidatanmeldelser, anmeldelser af liste- og valgforbund, samt klager over valg Bestemmelserne om bevaring gælder for både valg til EU-parlamentet, folketingsvalg samt valg til Borgerrepræsentationen og folkeafstemninger. B: Borgerlige ægteskabsbøger, jf. Justitsministeriets cirkulære nr. 134 af 25. september 1989 om ægteskabs indgåelse I henhold til cirkulære m. 134 af 25. september 1989 om ægteskabs indgåelse 24 stk. l., afleveres prøvelsesbøgerne til Stadsarkivet 5 år efter, at de er indbundne. I følge 24, stk. 2 afleveres ægteskabsbøgerne til Stadsarkivet 50 år efter, de er indbundne. Duplikaterne afleveres i henhold til 24 stk. 3 til Stadsarkivet, når de er indbundne. C: Næringstilladelser, bevillingsnævnssager, Taxinævnets bevillingssager og fortegnelser D: Fundatser og forhandlingsprotokoller for legater, der administreres af kommunen E: Sager om alkoholbevilling 9. Arkivalier fra kommunens institutioner I takt med den øgede decentralisering varetager de kommunale institutioner varetager en større og større del af de kommunale opgaver, herunder de administrative opgaver. Som konsekvens af denne udvikling indeholder bevaringsplanen følgende selvstændige afsnit vedrørende disse institutioner. Udover dette afsnit kan der på de kommunale institutioner findes arkivalier, der er omtalt i pkt. 1-8 i bevaringsplanen. Institutionerne opfordres derfor til at sætte sig ind i hele bevaringsplanen. Eksempelvis kan der på institutionerne, f.eks. i forbindelse med betjening af skolebestyrelserne være oprettet journalsager. Disse skal bevares/kasseres i henhold til bestemmelserne i 1D. Med institutioner menes alle typer af kommunale institutioner uanset sektorområde. Uden at gøre krav på at være fyldestgørende kan eksempelvis nævnes: folkeskoler, specialskoler, gymnasier, HFkurset, studenterkurset, VUC, ungdomsskoler, specialskoler, pædagogisk center, tandplejen, sundhedsplejen, pædagogisk-psykologisk rådgivning, skolepsykiatrisk center, fritidsinstitutioner, musikskoler, bibliotekerne, museer, idrætshaller af enhver art, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, værksteder, andre typer af daginstitutioner, døgninstitutioner, institutioner for psykisk udviklingshæmmede, tale- og høreinstitut, dagcentre, familieinstitutioner, ungdomspensioner, rekreationshjem, pensionater, kollegier og bofællesskaber for sindslidende, rådgivningscentre, plejehjem, hjælpemiddelcenter, materielgård, kommunens værker, affaldsanlæg, genbrugspladser, brandstationerne. Det bemærkes, at bestemmelserne også gælder for selvejende institutioner og lignende, som kommunen har oprettet driftsoverenskomst med, med mindre andet er indskrevet i driftsoverenskomsten. For at undgå dobbelt- og kopiarkivering og sikre bevaring af de i pkt. 1-8 nævnte arkivalier, anbefales det, at institutionerne og forvaltningerne aftaler, hvem der er ansvarlig for arkivaliernes opbevaring, bevaring og kassation, inden aflevering til Stadsarkivet finder sted. Som hovedregel bør institutionerne have ansvaret for de arkivalier, der specifikt er nævnt i pkt. 9 og 10, mens ansvaret for de øvrige bør ligge hos forvaltningerne. A: Vedtægter, forhandlingsprotokoller og mødereferater Hvis der er en selvstændig bestyrelse på institutionen, skal bestyrelsens beslutningsprotokol bevares. Det samme gælder råd, eksempelvis ældreråd, biblioteksråd. Har institutionen bestyrelse eller råd, der ikke er fastsat i lovgivningen gælder bevaringsbestemmelsen også beslutningsprotokoller og mødereferater herfra. Herudover bevares diverse mødereferater i forbindelse med institutionens virksomhed. Det gælder referater fra et eventuelt Samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg, personalemøder, diverse udvalg, råd, nævn samt diverse adhoc-udvalg. Deltager en ansat fra en institution eksempelvis i en arbejdsgruppe nedsat af en forvaltning, er det forvaltningens ansvar at bevare referaterne fra denne gruppe. Omvendt er det institutionens ansvar at bevare referaterne, hvis gruppen er nedsat af institutionen med deltagelse af repræsentanter fra en forvaltning. De i punkt 9A-9I nævnte arkivalier kan hos nogle institutioner være lagret i et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH-/EDH-system), som enten er institutionens eget eller et ESDH- /EDH-system, der også anvendes af den kommunale forvaltning og/eller andre institutioner. Hvis institutionen har sit eget ESDH-/EDH-system, besluttes det i samråd med Stadsarkivet, om de arkivalier, der skal bevares, skal udskrives og bevares i papirform, eller om der skal afleveres en arkiveringsversion af systemet

11 Det er forvaltningen der har ansvaret for, at de bevaringsværdige arkivalier hos institutionerne faktisk bliver bevaret. I tilfælde af, at en institution bliver nedlagt, skal institutionens arkivalier håndteres i henhold til Arkivbestemmelser for Københavns Kommune pkt B: Oplysninger, der er nødvendige for udstedelse af eksamensbevis, m.v. C: Institutionens årsberetninger, meddelelsesblade o.l. Udarbejder institutionen årsberetninger, rapporter om institutionens arbejde, planer for udvikling, undersøgelser m. v. samt virksomhedsplaner o.l., skal dette materiale bevares. Tillige bevares de publikationer institutionen udgiver samt cirkulærer, reglementer, regulativer, retningslinjer, ordensregler m.m. som institutionen selv udarbejder. Herudover bevares meddelelsesblade, oplysnings- og vejledningsmateriale, kursusprogrammer o.l., som institutionen selv producerer. Her tænkes dog ikke på f.eks. meddelelsesblade til forældrene om skolens aktiviteter i uge 5 eller et opslag på plejehjemmet om hvad køkkenet serverer i den næste uge. Med andre ord skal materialet være produceret i flere eksemplarer og distribueret til en større modtagerkreds samt have en vis informationsværdi eller et indhold, der afspejler noget om virksomhedsområder, principper, ideer, holdninger, visioner, målsætninger, nye tiltag m. v. Som et oplagt eksempel kan nævnes virksomhedsplaner og årsberetninger, der bl.a. kan indeholde personaleoversigter og redegørelser for institutionens målsætning, samt jubilæumsværker. Et andet eksempel er sundhedsplejens statusrapporter. D: Fortegnelse over elever, børn, beboere, klienter, m.v. Bestemmelsen omfatter bevaring af fortegnelser over institutionens brugere eksempelvis elevkartoteker på skolerne, fortegnelser over beboerne på plejehjemmene, børnene i børnehaver m.m. Dette gælder såvel i form af kortkartoteker, protokoller, løsbladsfortegnelser som edbsystemer. Det er et generelt princip i bevaringsbestemmelserne at bevare fortegnelser, som forvaltninger og institutioner har udarbejdet. Begrundelsen er, at systematiske fortegnelser, der er ført af en forvaltning, kan være en nyttig oversigt senere, og at det derfor ville være uhensigtsmæssigt at kassere dem. E: Sager om enkelte elever, børn, beboere, klienter, m.v., der er født den 1. i en måned. Dog alle sager vedr. klienter på sociale døgninstitutioner Udarbejdes der særlige sager om institutionens brugere, skal disse bevares for så vidt angår personer født den 1. i en måned. Det kan f.eks. være elevmapper på skolerne, skolebørns helbredskort, sundhedsplejens journaler, mapper/sager om beboerne på et plejehjem, børn i dagpleje, de unge i ungdomsskolen osv. F: Fundatser og forhandlingsprotokoller for legater og fonde, administreret af institutionen G: Skriftlige eksamensbesvarelser fra elever fra afgangsklasser for år, der ender på 0 H: Sager, som efter kommunens egen vurdering er af særlig eller principiel karakter, eller som i særlig grad belyser institutionens virksomhed Som eksempler kan nævnes specielle aktiviteter og arrangementer, produktionsvirksomhed, udviklingsarbejder og forsøgsvirksomhed, forskning, særlige projekter og undersøgelser. Er der udarbejdet særligt materiale, som på anden måde kan tjene som dokumentation for institutionens historie og liv, skal dette også bevares. Materiale af den art kan eksempelvis være scrapbøger, fotografier, historiske optegnelser o.l. På børneinstitutionsområdet kan nævnes personalets meddelelsesbøger idet sådanne bøger i nogle tilfælde kan give mange nyttige informationer om, hvordan personalet har tacklet vanskelige situationer, og hvordan samarbejdet mellem institutionen og forældrene har formet sig. På biblioteksområdet vil der nok være mest behov for bevaring i biblioteksadministrationen fordi denne også indeholder en vis dokumentation for den virksomhed, der er blevet udfoldet på bibliotekerne. For bibliotekerne generelt kan man f.eks. pege på sager om særlige kulturelle aktiviteter samt oversigter over sådanne, dvs. materiale som belyser bibliotekets rolle som lokalt kulturcentrum. Det kan også have interesse at få bevaret materiale, som i koncentreret form giver et billede af udviklingen i udlånsaktiviteterne. Ligeledes skal bevares den væsentligste dokumentation for ekstern biblioteksbetjening (biblioteksservice over for sygehuse, fængsler m.m.). Endelig er det vigtigt at bevare de overordnede retningslinjer for bogkøb, anskaffelse af AV-midler, kassation, udlån m.v. Som eksempel på særligt materiale i en folkeskole kan nævnes de klasse-arkiver, der findes på visse skoler. Her har man den praksis, at der i én begynderklasse hvert år bliver etableret et læg eller kasse, hvori man lægger et eksemplar af alle de papirer, som bliver sendt hjem til forældrene: årsplan, orientering om skole-hjem-samtaler og juleafslutning m.m. Lægget eller kassen følger klassen gennem alle skoleårene, og når klassen har forladt skolen, bliver materialet overgivet til skolesekretæren, som arkiverer det. I: Fra sociale institutioner med amtskommunale opgaver bevares desuden Udover de arkivalier, der er nævnt i pkt. 9A-9H, skal de sociale institutioner med amtskommunale opgaver tillige bevare de arkivalier, der er nævnt nedenfor. Bestemmelserne er fastsat ud fra de retningslinjer, der gælder for tilsvarende institutioner i amtskommunerne. Herudover er der fastsat særbestemmelser for gymnasie- og VUC-området (punkt 9J). De tidligere københavnske hospitaler er omfattet af Bekendtgørelse nr. 575 af 16. juni 2003 om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne. 1) Alle sager anlagt før 1980 om enkelte elever, beboere mv. fra de centrale institutioner inden for åndsvageforsorgen 2) Alle sager anlagt før 1980 om enkelte elever, beboere mv. fra de centrale institutioner inden for Døve- og Blindeforsorgen 3) Arkivalier, som efter kommunens egen vurdering i særlig grad belyser institutionens virksomhed, herunder materiale om forsøgs- og udviklingsarbejde J: Fra gymnasier, HF- og studenterkurser samt VUC bevares desuden: 4) Særlige eller principielle sager, hvor bestyrelsen i henhold til lovgivningen træder i kommunens sted 5) Mødereferater fra rektorforeninger o.l. i perioder, hvor institutionen har fungeret som sekretariat 6) Et eksemplar af institutionens årsberetninger og studievejledninger mv. 7) Materiale af særlig eller principiel karakter om undervisningen og udviklingen af undervisningen, som ikke er indberettet til en overordnet myndighed 8) Materiale af særlig eller principiel karakter om særligt HF-kursus for fremmedsprogede (GIF) 9) Eksamensbedømmelser indtil 1996 samt efter 1996 i tilfælde, hvor eksamensprotokollen ikke føres og indberettes elektronisk 10) Prøveprotokoller vedrørende uddannelsesforløb, der afsluttes med en prøve frem for eksamen, med mindre prøveresultaterne indberettes til en overordnet myndighed 18 19

12 10. Arkivalier fra De Videnskabsetiske Komitéer for Københavns og Frederiksberg Kommuner 1) Vedtægter, forhandlingsprotokoller, mødereferater 2) Forskningsprojekter Dog kasseres: Projekter om forsøg med lægemidler Projekter, hvor komitéen har fungeret som sekundærkomité 3) Et eksemplar af De Videnskabsetiske Komitéers rapporter og årsberetninger 20

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad skal bevares? 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier hos kommunale forvaltninger 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne BEK nr 980 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004827 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

Bevarings- og kassationsbehandling af arkivalier fra efter 1970

Bevarings- og kassationsbehandling af arkivalier fra efter 1970 BILAG 8 Bevarings- og kassationsbehandling af arkivalier fra efter 1970 Bilaget omfatter følgende afsnit: Afsnit 1: Bevarings- og kassationsplan for Frederiksberg Kommunes arkivalier. Det bemærkes, at

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelser 2015 Indholdsfortegnelse Bevarings- og Kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. 1. Bevaringsværdigt

Læs mere

STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer B. Afgangsbeviser, eksamens- og prøvebeviser i folkeskolen

STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer B. Afgangsbeviser, eksamens- og prøvebeviser i folkeskolen Arkivinstruks, Institutioner Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. sagsbehandling for institutioner i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne 6. maj 2008. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Udkast 11. januar 2017

Udkast 11. januar 2017 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne Udkast 11. januar 2017 [Med grøn skrift er markeret indholdsmæssige ændringer i forhold til de gældende bestemmelser] I medfør af 5, stk.

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner Arkivinstruks for Them Kommune Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 3. Forudsætninger

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler Forslag til Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Side 1 af 1711117 Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indledning side 3 Lovgrundlag side 3 Arkivhensyn og sikkerhed side 4 Papirarkivalier Elektroniske arkiver Elektroniske sager side 5 Indscanning

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 979 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Revision af bk-bestemmelser for kommunerne Fagligt forum for 7-arkiverne

Revision af bk-bestemmelser for kommunerne Fagligt forum for 7-arkiverne Revision af bk-bestemmelser for kommunerne 2016 Fagligt forum for 7-arkiverne 14.9.2016 1 Overordnet formål Formålet med revisionen er at sikre bevaring af de rigtige arkivalier, det rigtige sted i det

Læs mere

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner Københavns Stadsarkiv oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Grønlands Nationalarkiv

Grønlands Nationalarkiv Grønlands Nationalarkiv Retningslinjer for bevaring af papirarkivalier ved Videregående uddannelsesinstitutioner Kortere videregående uddannelser Ungdomsuddannelser 2 Retningslinjer for bevaring af papirarkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler BEK nr 994 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004823 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne BEK nr 995 af 03/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 30. august 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004825 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne 2003 Indledning Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv

Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv Indhold 1. Hvordan forløber en aflevering til Stadsarkivet et kort resumé?... 2 A.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner Bekendtgørelse nr. 990 af 20. november 2001. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Vejledning om bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne

Vejledning om bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne Vejledning om bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 266 af 23. marts 2015 om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne Juni 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Arkivinstruks for Kjellerup Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner

Arkivinstruks for Kjellerup Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner Arkivinstruks for Kjellerup Kommune Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 3. Forudsætninger

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne Statens Arkiver 2004 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Læs mere

Vedtægt for Odense Stadsarkiv

Vedtægt for Odense Stadsarkiv Vedtægt for Odense Stadsarkiv 1. Stadsarkivet henhører under. Dets arbejdsområde er Odense Kommune. 2. Stadsarkivets opgave er at indsamle, registrere og bevare kommunale arkivalier fra Odense Kommune

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Rigsarkivet 2004 (revideret 2008, version 2014) Bevaring og kassation

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne Bekendtgørelse nr. 575 af 16. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Arkivinstruks, Børn og Kultur, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

Arkivinstruks, Børn og Kultur, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner Arkivinstruks, ørne- og kulturforvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. ørne- og kulturforvaltningens sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne Version 3, maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedrørende opbevaring af bilag i meddelelses-/henvendelsessager i Socialcenter Bispebjerg

Vedrørende opbevaring af bilag i meddelelses-/henvendelsessager i Socialcenter Bispebjerg Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 Kbh V Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk 22-08-2008 Sagsnr. 2008-51385 Vedrørende opbevaring af bilag i meddelelses-/henvendelsessager

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard. Sagsnr

Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard. Sagsnr Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard 28-03-2008 Sagsnr. 2007-97660 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk, Anette.Laigaard@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Arkivinstruks, Økonomi og Udvikling - Løn og Personale, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommune

Arkivinstruks, Økonomi og Udvikling - Løn og Personale, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommune Arkivinstruks, Økonomi og Udvikling Løn og Personale Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. sagsbehandling for Økonomi og Udvikling samt Løn og Personale

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Fødevaredirektoratet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Fødevaredirektoratet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Fødevaredirektoratet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2000

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område Bekendtgørelse nr. 397 af 26. maj 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Elev- og personaleadministration

Elev- og personaleadministration Forretningsgang nr. Godkendt den Gældende fra Am nr. 6.7 Elev- og personaleadministration Jf. skolens administrationsregler pkt. 6.7 er følgende regler gældende for elev- og personaleadministrationen.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4. Anlægskartoteker

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne Version 2, februar 2012

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne 2016-2017, herunder børnesager Netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet 14.3.2017 1 Formål med revisionen At revidere

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål NOTAT Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 10. januar 2012 Årsberetning 2011 Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål Stadsarkivet for Frederikssund Kommune (SFK) arbejder for at sikre bevaringen af arkivalier,

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere